L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä."

Transkriptio

1 L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä sekä prn polden vhyvyyä srl-kn. Vme vuosn yhdsys on ukenu merkävn pnoksn lsen j nuoren melenerveysyöä. Yhdsys keräs vuoden 2010 kn lsenklnkolle j lsenuen ukmusyöhön 1,6 mljoon euro. Koko omknn Lsenklnkoden Kumm ry on ehny lhjouks yl 23,6 mljoonn euron edesä. Huppuuloks nykyksll hoolell. Suomess lpsll on mhdollsuude prnu vkeskn srukss. Tähän ov vkunee korkesose ukmus- j hoomeneelmä sekä näden kehysä j hnkn loudellses ukenee yksyse j vrllse ho. Korken son sälyämnen edellyää omenpeä. Srloden budjevr evä rä kkken rpeellsen leden hnknn, vn pu rvn jkuvs. Hoolee ov käyövr, j nden säännöllnen huolmnen sekä rpeen ullen vhmnen on välämäönä. Lsenklnkoden Kummen uell vusen lsensrlo ylläpämään prs mhdolls lekn. Kummen välämllä lhjouksll on hnku mm. keskoskppej, nfuusouomej (polden lääkennoselu vren), polsvlvonle sekä esmerkks sydänulräänle, jonk vull krurg j krdolog pysyvä rvomn lekkusrpeen lmn volekkus j suunnelemn operon jo eukäeen, mkäl lekkus koen rpeellseks. Vhyvyys srl-kn ärkeä os prnemsprosess. Lsenklnkoden Kumm ry pyrk kkn mhdollsn von helpomn lsenklnkoden polden olo srlss. Mone pensä pols jouuv veämään lsenklnkoll pdempä koj kun omss kodessn, phmmlln jop vuos. Nän ollen hookenojen sekä hooleson prnmsen ohell onkn ärkeää, eä lsenklnkoden ossos sdn ehyä vhysä pollle. Kummen vroll lsenklnkolle hnkn vrkkeä erlss pelesä krjohn j elkkres pelkonsolehn. Tämän lsäks odousloj j polshuone ssusen vhysämmks. Tärkeä os polden vhymsä ov myös Kummen verlu kkll lsenklnkoll. Lsenuen ukmusyöllä uodn urv ulevsuueen. Tukemll lsenuen ukmusyöä j hoohenklösön kouluus vodn kehää lpspollle ehokkmp, urvllsemp j kvuommp ukmus- j hooomenpeä. Nykyään mone vkvskn srukss ov kuksevss juur ukmusyön nsos. Non puole Lsenuen ukmussääön vuosn jkms ukmuspurhos ulee Lsenklnkoden Kummel. Vuonn 2010 Kummen uke ukmusyöhön jen mm. seurvn os-luesn: lsen selkärnksrude, ädn rskusjn rvsemus, lääkehodon vkuvuus lsenreumss, vrusnfeko j sm, lsen mksnsrro, vojen sähkösen omnnn vrhskehys, bronkol, välkorvulehduksen hoo, melenerveysongelmen vrhsunnsus, mykobkeer-nfeko, Kllmnn oreyhymä, lpsuuden leukemhoojen vkuukse poken sukupuolseen kehykseen, lsen oseoporoos, Suomeen dopoujen lsen erveydenl. Tehoks omn lsen j nuoren melenerveysongelmen ehkäsemseks. Vme vuosen kn suomlsess yheskunnss on kohdu krmsev esmerkkejä sä, mhn lsen j nuoren melenerveysongelm vov phmmlln joh. Ny rvn om nn äsmällsä hoo orelevlle kun prokvs vkums lsen j nuoren melenerveysongelmen ennlehkäsemseks ulevsuuden osl. Nuoren melenerveyden härö ov vlevn ylesä. Nsä kärs jop 20 % nuors, j nän ollen ne ov keskenen erveysuhk nykyyheskunnssmme. Kumm ry pnos merkäväs yöhön lsen j nuoren melenerveysongelm vsn, nn vlsuskmpnjoden kun hodon ukemsen muodoss. Osn ää on myös vlsusyö koulukusmsen kkemseks sekä koulukusms käselevän ukmusyön rhomnen. Tphum j kmpnj Kummen vrnkeruun ymessä. Lsenklnkoden Kumm ry:n vrnkeruun perus on yhdsyksen monpuolsss omnnoss j ennen kkke phumss, joss ov mukn nn yrykse, yhesö kun yksyse henklö. Kumm-phum järjeseään elevsokonseres urheluklpluhn phumperheen helmenä on syksysn järjeseävä Elämä Lpselle -konser, jok on yks Suomen unneumms vhdephums. Kummehn kuuluu vj 400 vhde-, urhelu-, kuluur- j lke-elämän unneu suomls, jok nv mksu pnoksens er vrnkeruuempuksn. Kumm ov mukn mm. klnkkverlull sekä erlsss yrys- j ylesöphumss. Kummen kummn om Teemu Selänne, jonk mukn Kummen unnus, Teemu-nlle, on nmey. Yhdsyksen käyännön yösä vs Lsenklnkoden Kumm ry:n omsoväk Helsngssä. Kmpnjkeräysen ohess huomv os Kummen keräyspos muodosuu suors lhjoukss, esmenes sekä erlss yrysyhesyösopmukss. Lhjoukse osllsumll u. Lhjousmhdollsuude löyyvä osoees Lhjoukse vo suunn hluuun koheeseen. Yleslhjoukse (el eyyn koheeseen ykslömäömä lhjoukse) jen sen, eä 30 % menee Lsenuen ukmussääölle j jäljelle jäävsä ulos 2/6 suoren Helsngn Lsenklnklle j 1/6 Turun, Tmpereen, Oulun j Kuopon lsenklnkolle. 1

2 o m n v u o s 2010 Ylesä Lsenklnkoden Kumm ry:n omn vuonn 2010 onnsun mukumn hyvänekeväsyyssekornkn vkuneeseen ukkn yheskunnllseen louslneeseen. Suure keräyskmpnj ven menesyksekkääs läp j eryshuomo kuluneen vuoden kn knnen nn polden kun hedän vnhempenskn vhyvyyeen. Päämääränä Lsenklnkoden Kumm ry:llä ol rjo lpspollle ensä premm erveen ulevsuuden edellyykse. Koko vuoden kn kerän vroj 1,6 mlj. Suomen vdelle ylopsollselle lsenklnklle sekä Lsenuen ukmussääölle. Tnumn vuoks vuonn 2010 ul määrällses vähemmän lhjouks j lhjoussumm olv keskmäärn penempä kun khen edellsenä vuonn. Myös yrysyhesyösopmusen sopmussumm j rojluoo lskv. Tomnvuoden kn pnosen emp enemmän polden vhyvyyeen, jok e näy rhllsess uloksess vhyvyyä rjosv mm. vnhempen hemmoelupävä kkss klnkkkupungess, ennäysmäärä klnkkverluj, erlse kvee perhelle esmerkknä lppuyhesyö er jääkekkojoukkueden knss, vr- j uoelhjoukse klnkolle sekä Fnnr Plus lenolppukmpnj. Yryspuolell ehn use merkävä yhesyösopmuks, j uus yhesyömllej sekä keräyspoj deon, mrkknon j oeuen kvses. Kummen vl soslsess medss s vuoden 2010 kn räjähävän lähdön, kun Kummen Fcebook-yhesö keräs jo prn ensmmäsenä kuukuenn yl hmsä huomns. Henklökun Yhdsyksen omnnnjohjn yöskenel lokkuun loppuun s KTM Mr Ekroh, jonk jälkeen veovsuun Kummess o MBA Anne Knser. Tomnnnjohj vss lousrvon ldnns j sen oeuumsen seurnns. Smll hän om muun henklösön esmehenä j Kumm-lehden pääomjn. Sponsoren hnknnn, yrysyhesyön sekä suurkonseren orgnsonnn omnnnjohj ho yhdessä projekpäällkkö Tll Kosksen knss. Yhdsyksen rh- j mksulkeneesä vss loussheer Krs Clverh. Hän ho myös suurkonseren lpunmyynnn sekä lhjousvrojen srro säänöjen j lhjojen oveden mukses hyvänekeväsyyskohesn. Grfnen suunnelj Mrj- Leen Plomäk vss Kummen vsulses lmeesä yhdessä omnnnjohjn knss. Hän suunnel j oeu yhdsyksen sekä phumen mnonnn ulkosun j ylläp Inerne-kupp. Vesnnän suunnelj M Vlln omenkuvn kuuluv eksssällö mm. edoeden, brffen j mrkknonvesen osl. Hän vss nesvujen ssällösä j kehyksesä. Lokkuun lkuun s Kummess yöskennelly projekkoordnor Sebsn Texor ol mukn oeumss j järjeselemässä Kummen phum vsen mm. suurkonseren rsyheykssä. Hllnnon j mrkknonnn sssen Ks Henonslmen omenkuvn kuuluv mm. vpehosen koordnon sekä use er projek- j omsoyö. Hrjoeljon Kummess yöskenelvä Ane Mlnen j Henrkk Henonen. Lähes vuoden Kummen rvessä ollu Ane järjesel mm. Kummverluj klnkolle sekä vnhempen hemmoelupävä. Kesäöhn ullu Henrkk uo Kummej erlsss phum- j omsoössä syksyn Elämä Lpselle -konsern s. Henklökunnn pun ol vuoden kn nn kään suur joukko ärkeä vpehos, jok uov mm. phumen järjeselyssä. Tulos Tuloksellses kulunu vuos ol ylenen louslnne huomoon oen hyvä. Projeken uoo olv ,16 j kulu ,17. Projekke lmn posoj ol ,99. Tlkuden kokonsulos el lsenklnkoden ukemseen käyeävä yljäämä ol ,69. Hllnnon kulu lmn posoj olv ,76. 2 Kummen vrnkeruu Televsokonser KesäKumm Kummen uus kesäkonser järjesen Aleksnern eerss. Konser esen suorn läheyksenä MTV3:ll. Puhelnkeräyksen sekä ennkkolhjousen ku konserphumn ulos ol Kesäkumm-konserss esnyvä: Sunrse Avenue, Fnellgens, Mj Vlkkum, Gn Lep, Slem Al Fkr, Pee Prkkonen, Els Hämälänen j Boson Promende -bg bnd. Ohjelmn juons Vppu Pmä. Elämä Lpselle Vuoden pääphum Elämä Lpselle -konser järjesen Hrwll Areenll Elämä Lpselle -suurkonser on os Elämä Lpselle -hyvänekeväsyyskmpnj, jo Lsenklnkoden Kumm ry on pyöräny jo vuodes 1995 lähen. Elämä Lpselle -kmpnjll keräään rh vdelle ylopsollselle lsenklnklle sekä Lsenuen ukmussääölle. Kmpnjn kuuluu konsern lsäks päväyökeräys, lpskeräys, puhelnkeräys sekä uoemyyn. Elämä Lpselle -konser 2010 keräs vvsnomen ääreen keskmäärn yl ksoj (MTV3). Areenll phum seurs n hmsä. Vuonn 2010 konsern ulos ol j koko Elämä Lpselle -kmpnj Elämä Lpselle -konserss esnyvä: Apoclypc, Jenn Vrnen, Elz Doolle, Cheek, Irn, Smul Edelmnn, Jppu, Puhuv Kone, Lur Närh, An Tusku, Reckless Love, Hppordo, Hnn Pkrnen sekä Koop Arponen. Konsern juonjn omv Hekk Psonen j Susnn Lne. Elämä Lpselle: Kurksus kulssehn Elämä Lpselle -lsäohjelm läheen MTV3:ll Jnne Kjn juonmss ohjelmss eseln konser kulssen k. Joulu Melelle Lsenklnkoden Kumm ry:n Joulu Melelle -hyvänekeväsyyskonser so Angel-sudoll Helsngssä Konser esen MTV3-knvll suorn läheyksenä, jok keräs keskmäärn v-ksoj. Joulu Melelle -konsern e myyy ylesölppuj, vn phumn kusun lähnnä Kummen yhesyökumppne. Joulu Melelle -konsern ulos ol ennäyksellse Esnyjä: Ilkk Alnko, Vee Kllo, Kj Koo, Skr Kuosmnen, An Tusku, Irn, Els Hämälänen, Hnn Pkrnen, Krsn Wheeler, Suv Teräsnsk sekä Joulupukk. Muskk hd Boson Promende -bg bnd. Konsern juons prvljkko Jnne Vrnen j Nn Herl. 3

3 Urheluphum j muu projek Kumm Bowlng, Flmngo BowlCrcus Flmngoss järjesey pernenen Kumm Bowlng ksn 22. lokkuu. Lekkmelnen kelklplu uo yheensä Mukn kelmss olv mm. Pul Kovunem, Aru Hrkk, Prjo Nuoo, Jn Puupponen, Vcky Ros, Skr Pelä, Ess Pöys, Krn Suonperä sekä Ann-Ls Tlus. Tphumn juons Pepe Jürgens. DPD:n joukkue j Kummkpeenn Hed Sohlberg Vnjnlnn-golfss. Kummverlu klnkoll Mone pensä pols jouuv veämään lsenklnkoll pdempä koj kun omss kodessn, jop vuos. Lsenklnkoden Kumm ry pyrk edesumn lsen j nuoren vhyvyyä lsenklnkoll lhjomll erls leluj, pelejä j mu vrkkeä sekä järjesämällä säännöllses Kummverluj. Vuoden 2010 kn pyrn orgnsomn ensä usemp verluj Helsngn ohess myös mulle klnkkpkkkunnlle. Yheensä verluphum järjesen ennäyksellse 31 kpple. Helsnk: Joker, Hevsurus j Jnne Kj, Hnn Pkrnen, Pee Prkkonen, kur Smo Alo, Pvo Pesusen, Axl Smh, Teemu Selänne, Jenn Vrnen, Joulupukk, Lr Lurkkl j Jsmn Hmd, Vrp j Rober-Nlle. Kuopo: KlP, KuPS, Kuopon kupungneer, prlymplsn ähäävä Es Menen j Mrjn Huovnen, Hlvun Pp, Vrp j Rober-Nlle. Turku: TPS, Rokkrr, Onnn prs lhj -näyeljä, Mm j Kuku, Onn-Pelle, Vrp j Rober-Nlle, Joulupukk. Oulu: Kärpä, AC Oulu, Mj Löyynoj, Oulun kupungneern Prnsess Ruusunen -näyeljä. Tmpere: Ilves, Vrp j Rober-Nlle. Kumm Golf, Vnjnlnn Vnjn Lnn Golfss järjeseyllä Kumm Golf -phumll kerän rh Kn-Hämeen keskussrln lsenossolle. Tphumn uooll, :ll, hnkn pljon rvuj hoole rvelsll mm. elekronnen verenpnemr sekä lämpöpj vuvojen blrubnhooj vren. Kummkpeen: Mkk Kuse, Nko Kpnen, Tom Enonen, Jnne Vrnen, Vcky Ros, Senn Weserlund, Skke Pelä, Ann-Ls Tlus, Kr Vepsä, Tony Vr, Mk Sukkonen, Le Sukkonen, Tony Monn, Jn Puupponen, Hed Sohlberg, Krn Suonperä, Erkk Lknen sekä Snn Mämm. Kumm Golf, Hrsl Hrslss järjesey Kumm Golf uo lohjelmn yheydessä järjeseyn hyvänekeväsyyshuuokupn knss ,86. Keräy vr suunnn Helsngn Lsenklnkn ossolle K5 polden keskusvlvonnn kehämseen. Kummkpeen: Krs Alm-Sr, Prjo Nuoo, Rk Sors, Hrr Syrjänen, Tru Vlkepää, Kr Vepsä, Jnne Vrnen, Skke Pelä, Klle Vänölä, Mkko Mnerus, Senn Weserlund, Rmo Srkä, Snn Mämm, Lur Ruohol, Jn Puupponen, Krsn Sohlberg, Pee Seppälä sekä Krn Suonperä. 4 5

4 Hemmoelupävä Lsenklnkoden Kumm ry järjes vuonn 2010 ennäysmäärän srden lsen vnhempen renouumseen rkoeuj hemmoelupävä. Lpsen srsumnen on koko perheen elämän mullsv käännekoh. Kun srs lps rvsee kken mhdollsen huomon j vun vnhemmln, nn lpsenkn vonnn knnl on äärmmäsen ärkeää, eä vnhemm jkssv mhdollsmmn hyvn knnus ls rskden hoojksojen kn. Hemmoelupäven vull pysyään rjomn srden lsen vnhemmlle versuke sekä yhden pävän roo srsvuoeen äärelä. Prhmmlln ne vov mhdolls elnkäsen ysävyyssuheden kehymsen vnhempen vällle. Helsngn Lsenklnkn vlsus Helsngn Lsenklnkn phvlsus uudsen vuoden 2010 kn. Vlsussuunnelms j -oeuukses vsnnee yrykse: Konssmde Fnlnd Oy, Sähkölo-sennus Oy, Oy Noorrde Ab, Cls Ohlson, Kormäen Pjull, K-Ru Lnern, SHD-ukku Oy, Srkk Heronem, Anl Oy. ERITYISKIITOS: Suunneluomso NELIDEA OY. Tuoemyyn Pernesn Helsngssä järjeseävn hemmoelupävn j osllsu vnhemp kks lsenklnkkkupunges. Kos: Suomen Urheluherojopso, Yellow Lne, Lmousne Servce, BowlCrcus Flmngo, rvnol Lyon, Scndc Connenl, Csno Comedy Club, Holdy Inn Ruoholh, ArporTx, L Fmgl, Kr'n Club, Lve Non, Rsor Oy, Hewle-Pckrd j Helsngn Merveneljä Pkkkunkohsn hemmoelupävn osllsu kunkn klnkk-lueen vnhemp. Tällä von myös mone pkllse yrykse pääsvä osllsumn omnn omll pnokselln. Turku Kos: Kor, kur Pee Poskpr, rvnol Pnn, Turun heron-kem, Kmpmo Buk, rvnol Smör, Lnneer sekä Tlusjo Vekko Mäk Oy Oulu Kos: Oulun kelhll, rvnol Pnnu, Okk /herojopskelj, LS-Syle, rvnol Sss, Oulun Kupungneer, Tksplvelu Mk Ronnen Kuopo Kos: Kuopon kelhll, rvnol Pujon Torn, Svon mmopso, Slon K-P, rvnol Isä Cmllo, Kuopon Kupungneer sekä TlenRenl Helsnk Kos: Ruusulnkdun Bowlng, rvnol Kolme Seppää, Suomen Urheluherojopso, Kmpmo Buk, Smonkdun Scndc, rvnol Tony s Del, Helsngn Kupungneer j Kovnen Oy Tmpere Kos: Korupj Tn, rvnol The Grll, Tmpereen Urheluherojkoulu, Glohr husmuoolukoulu, Sokos Hoel Tmmer, Tmpereen Teer sekä Arpeco Oy Kummen yhesyö Newopn knss ve use Kumm-uoee lukusen er kuppkejujen lkkesn. Tuoe myyn nn kään posmyynperusesen Kummen verkkokupss, j myynlsuuks jäjresen mm. Helsngn Lsenklnkll sekä Elämä Lpselle -konsern yheydessä. Tuoemyynä Kummen omsol ho Ks Henonslm. Myynjärjeselmä j logsse rksu on rkous orgnsod uudelleen vuoden 2011 kn. 6 KummKver Vuonn 2010 kvs ukjo Lsenklnkoden Kumm ry:llä ol non Helle läheen vuoden kn 4 kpl korposus, jok pvä ssällään myös vpehosen pnkksrolomkkeen. Posukse uov yheensä ,28. Puhelnmyyn j ukpke Vuosklener Mrj-Leen Plomäk suunnel Kummen 2011 vuosklenern ulkosun. Kuvmlms vssv lsenklnkoden pol, joden unelm eseln prrosen ohess. Klener myyn puhelmse Suomen LK Lehden Kusnnus Oy:n ku. Kumm-lehden myynm kupps nn kään vuosnllepke, korsrj sekä runokrj. Vesnä j mrkknon Kummen verkkosvu j soslnen med Kummen uus Fcebook-svuso (www.fcebook.com/lsenklnkodenkumm) perusen keväällä 2010 j jo muumss kuukudess se ksvo yl 50000:n Kumm-ysävän verkkoyhesöks. Lsäks Kummelle vn om YouTube-l, jonk ku vdeomerln jkelu verkoss käy ensä käevämmn. Fcebook j YouTube sn plvelemn Kummen vesnärpe äärmmäsen hyvn j eryses Fcebook-svuson vull onnsun vljsmn Kummen ukj nopes lkkeelle erlsn keräyskmpnjohn. Fcebook-svuso ukee erän hyvn myös Kummen er yrysyhesyömllej. Kuvpnkks vu Flckr-l oen konkreeses käyöön vuoden 2011 kn. Lsenklnkoden Kumm ry:n vrllse kosvuso sekä pysyvä keskesnä edousknvn Kummen vesnnässä. Akvsuus j onnsunee omenpee soslsess medss vähensvä kuenkn kävjämäärä Kummen kosvusoll edellseen vuoeen verrun, mu kokonsuuen verkkoympärsössä ehdy rksu ov ensä usemp hmsä osks Kummen ukomn. Lhjoussvusoll lhjo.elmlpselle.f järjesey verkkokeräys e uonu ovou ulos j nän ollen svuso pääen j ls vuoden 2011 kn. Täsä eeenpän verkkolhjousmhdollsuus löyyy keskeys osoees Verkkosvu-uudsus vuonn 2011 Lsenklnkoden Kummen vuoden 2011 keskesmpn projekehn kuuluu kokonsvlnen verkkosvu-uudsus. Kummen vrllnen kosvu deodn j rkennen nn ssällön kun ulkosun osl uudesn. Sen lsuueen srreään myös -svuson merl, kun kysenen phumsvuso jen uudsuksen jälkeen sellsenn ls. Kumm.f pyrään oeumn sen, eä se plvelee lhjoj j mu Kummen ysävä mhdollsmmn monpuolses. Smll svuson omn hlun lnkää ensä ehokkmmll vll soslseen medn j Kummen svusohn nässä plveluss. Kosvukeskämsellä uskon olevn Kummen verkkovesnää selkeyävä vkuus, jok plvelee rkous nn nformon jkmsen kun osllsumsmhdollsuuksen näkökulms. Kummen uuden vsulsen lmeen suunnellu j oeunu mnosomso Kng jk ärkeää ukyöään Kummen verkkosvuprojekn prss. 7

5 Ilmouskmpnj Kngn knss Mnosomso Kngn knss ehn kolmen vuonn peräkkän ljmnen melenerveyskmpnj lsen j nuoren henksen hyvnvonnn edsämseks ( ). Vuoden 2010 kmpnjlle esn uus kärk j ällä ker nformvnen lmouskmpnj rkennen lj-lses Kummen er ukkoheden vrn. Ilmouksss eseln puks n keskoss sydänlpsn. Kmpnj julksn Helsngn Snomss neljänä kokosvun lmouksen kesän kn. Tvs yhesyö mnosomso Kngn knss jkuu vuoden 2011 kn. Kumm omeksnjn Young Lons -klpluss Lsenklnkoden Kumm ry ol omeksnjn mnosln nuorlle suunneljolle rkoeuss Young Lons Fnlnd -klpluss. Suunneljoden ehävänä klpluss ol esää mnonnn kenon uus rksuj koulukusmsen kkemseks. Klplun järjesäjänä Suomess om Kärkmed. Klpluss Press-srjn vonu Henn -lmous pärjäs mnos myös MARK Suomen Mrkknonlon järjesämässä Kuljyvä-klpluss sden Hopejyvä-unnusuksen srjss yheskunnllnen mnon. Kumm plkn yön skkn. Henn -lmous on läheey Suomen kouluhn Kummen Päväyökeräys -posuksen ohesmerln. Tukmukse yhesyössä Eccu Reserchn knss Kummen ukmusyhesyökumppnn vuonn 2010 jknu Eccu Reserch uo Kummelle mm. Young Lons -kmpnj vren ukmuksen koulukusmsen nykylnees sekä omnnn kehämseks rkoeun Kumm-brändselvyksen. Lsenuen ukmusyön ukemsen ohess Kummen Eccul eeämen lusukmusen vull yhdsyksen sem sedon väläjänä on prnunu merkäväs vme vuosen kn. Tulevsuuden voeen on hyödynää Lsenuen ukmussääön Kummen vroll ukemn erän ldukkn ukmusyön n ensä premmn myös vesnnän näkökulms. Kumm-leh Kumm-lehden voeen on vrnhnknnn lsäks kero lsenklnkoden omnns, ukmusöden ulokss, lsen selvyymsrnos, yhdsyksen phums sekä Kummen elämäsä. Leh lmesy kuluneen vuonn neljä ker j sen levkk ol n Anne Knser on lehden pääomj, M Hnnul omussheer j Ar Mennnder omuspäällkkö. Lehden myynjohjn jko Jukk Myyrylänen Suomen LK Lehden Kusnnus Oy:sä. Kumm-lehden kolumnsen olv R Väsänen sekä lsenklnkol erkoslääkär Jn Lepälä j pulsossonhoj Ann-Ls Korpmäk. Leh orgnsodn nn rkeneellses, ulkosullses kun ssällöllses uudesn vuoden 2011 kn. 8

6 Yhesyökumppneden vull Yhesyö Lsenklnkoden j Lsenuen ukmussääön knss suju jälleen henos. Lsenklnk nov pljon uke j snunj-pu Lsenklnkoden Kummelle. Eryses Helsngn Lsenklnkk ek pljon öä Kummj yrysverluden sekä nserkuvusen järjesämsessä. Lsenuen ukmussääö jko snunevs Kummen välämä ukmuspurh j seurs ukmusöden eenemsä j purhojen käyöä. Rojlyhesyökumppn VAASAN Oy lhjo jokses ouko-elokuun kn myydysä VAASAN MUHKU-sämpyläpusss 2 senä Lsenklnkoden Kummelle. Fnnr-yhesyö Lsenklnkoden Kumm ry j Fnnr ov ehnee rvoks yhesyöä pu rvseven penen polden lennäämseks jo vuos. Vuodes 2010 lken kkll Fnnr Plus -pseä kerännellä on ollu mhdollsuus osllsu lkosn j lhjo om psepons srden lsen hyväks. Fnnr-yhesyön vull Lsenklnkoden Kumm ry lennäää sr lps hooon lsenklnkkpkkkunnlle j ksn kon pluumn rsks hoojksos. Tämän lsäks pol lennäeään mm. vrksysmklle syksyseen Helsnkn seurmn Elämä Lpselle -konser. Yhesyön ku pyrään rjomn nn kään oslle pkäkspolden vnhemms mhdollsuus osllsu vnhempen hemmoelupävään, joss he pääsevä hekeks renouumn nn mukvn ohjelmn kun osens seurn prss. Vled lhjo jokses Weex Sof & Fresh 1,5m Ld Edon kmpnjrulls 10 sn Lsenklnkoden Kummelle lsen j nuoren psykrsen yön ukemseen. Jokses Veserålens Nurproduker Oy:n Vp Kerron uudes skkuudes lhjoen 20 euro lsenklnkoden sydänossolle. Yhesyökumppne Kumm-vuos 2010 ol äynnä nsoks yhesyöä lukusen ärkeden kumppnen knss. MTV3 Fuuremgebnk Fonec Suomen Urheluherojopso Rem Oy:n rojlkmpnjss jokses syyskuun 2010 kn myydysä Remn 0-10-vuoden lsen ulkohlres lhjoen 1 euro Kummelle. Rdo Nov Hrwll Areen Mrbou Luov Plvelu Roscher Dplvelu Oy Vlokuvj Ps Slmnen Työhuone, Mr Alo Oy Hox Ab lhjo 5 % leluuomens bruomyynnsä Lsenklnkoden Kummelle. Helsngn Snom Fond Oy Xerox Sopel Newop Oy lhjo joksen myydyn Kumm-ve- j Kumm-kodnekslmllson uoeen hnns 0,5 1 euro lyhenämäömänä Kummelle. Myös os Newopn omn P2P-vlmsvemllson uoes kerry lhjous. Mnosomso KING Phlps Tmr Webropol Nebul KD Ren Oy (Pku Ovelle) Fnnr LU lhjo jokses myydysä Pernesä Pprkkkuj -pkes 2 senä Kummelle. Arnolds Eccu Reserch Semper lhjo jokses Småfolk-uoesrjn kyselyyn sdus vsukses 10 senä Lsenklnkoden Kummelle. Jokses myydysä An Tuskun omelämäkerrllses Hengän-krjn kpplees lhjoen 1 euro Lsenklnkoden Kumm ry:lle ukemn lsen j nuoren melenerveysyöä. Rcoplz Lppupse Robnex Helsngn Energ DPD D-Fence The Voce Blue Med Felx Abb Deloe Wrner Musc Group lhjo jokses Korvunurn Joulupukk: Mnun Joulun -lbums 0,50 Lsenklnkoden Kummelle. Pperplvelu UPS IKI-Kus HH Pkkuljeus Cllgrphen lhjo 20 senä jokses myydysä joulukors Lsenklnkoden Kummelle. Levy-yhö VAASAN Oy lhjo kks vuoden 2010 kn oseus Ruspl -pusses Kummelle. Jääkekkojoukkuee Joker, HIFK, KlP j Teps lhjov lppuj pollle j hedän vnhempens käyöön. VAASAN Oy:n uoeryhmäpäällkkö Jenn Suvno. 10 Rpmuuskko-juonj Axl Smh j Pvo Pesusen. 11

7 Lhjoukse Yksyshenklöden j yrysen ekemä lhjoukse ov ärkeä os omnmme. Vuonn 2010 lhjouks kery yheensä ,24. Apu Lsenklnkolle Vuonn 2010 Lsenklnkoden Kumm ry:n hllus on päääny jk lkuden yljäämän ,69. Vuoden 2010 rhlhjoukss ,22 nnen lsenuen ukmusyöhön ,57, Helsngn Lsenklnklle ,50, Oulun Lsenklnklle ,78, Tmpereen Lsenklnklle ,78, Turun Lsenklnklle ,78 j Kuopon Lsenklnklle ,78. Muden lhjousen rvo ol ,27. Näden lhjousen lsäks Lsenklnkoden Kumm ry on prnnu lsenklnkoden polden vhyvyyä Kummverlun j lukusn vrlhjouksn. Jouluks omen joulupke kklle lsenklnkolle sekä Keskussrloden lsenossolle (25 er srllle, 2 pke/srl). Pkeehn sn lhjouksen mm. DVD-levyjä Nordsk Flmlä j FS-Flm Oy:lä, krjoj Snom Mgznes Fnlnd Ld:ä, leluj Brol, CD-levyjä levyyhölä, leluj Amol, pehmoleluj j skrelurvkke Tmrs sekä sukl Pndl. Pke om perlle lhjouksen DPD. Lsenklnkoden penä pol lepomss Kokkkoulu Espn keössä. Hlluksen kokoonpno Lsenklnkoden Kumm ry:n hlluksen puheenjohjn om vuonn 2010 Tuomo Rso j vrpuheenjohjn Oll Punl. Muu hlluksen jäsene olv Jukk Kohonen, Prjo Nuoo, Srp Smolsky, Lur Ollr, Mkel Knp sekä Ann-Leen Kuusel. Vrnhoo j lnrksus Yhdsyksen rhlkenneä ohjs loussheer Krs Clverh. Krjnpdon ho Tlnum Oy skk j Tlomso Prex OY lken. Yhdsyksen vuoslnrksuksen suor Tuokko Tlnrksus Oy, KHT-yhesö. Lsenklnkoden Kumm ry:n vrsnse jäsene Helsngn Lsenklnkk Tuj Kovuopo, Srp Vnhss-Hud, Eero Joknen, Jr Peäjä, Pen Kllo, Inger Mäenpää, Leen Repokr, An Tuhknen, Ou Smonen j Vel Yllo Turun Lsenklnkk Wvek Kuppl, Hekk Korvenrn, Oll Ruusknen, Oll Smell j Mrj-R Såhlberg Oulun Lsenklnkk Mkko Hllmn, Wlly Serlo j Päv Tpnnen Tmpereen Lsenklnkk Ann-Leen Kuusel, Trj Heno-Tolonen j Jrmo Vskorp Kuopon Lsenklnkk Rv Pernen-Lyynen j Rmo Voulnen Lsenklnkoden Kumm ry kää kkk omnmme ukene yryksä, yhesöjä j yksysä henklöä. Eryse koksemme osomme vpehosllemme sekä Kummellemme, joden merkys yössämme srden lsen hooolosuheden prnmseks on vomn suur. Lsenuen Tukmussääö Pvo Pkänen, Helen Phko j Srp Smolsky Muu jäsene Eero Alo, Per Ahonem, Prkk Hrl, Hjlls Hrkmo, Chrser Holmberg, Tru Juvkk, Mkel Knp, Jukk Kohonen, Arn Kuorkosk, Mrj Lnnng, Hrr Mlmberg, Ar Merlänen, Tnel Mäkelä, Lsse Norres, Prjo Nuoo, Lur Ollr, Jkko Perheenup, Oll Punl, Tuomo Rso, Juh Rnsl, Trj Tllqvs, Mel Tulkour, Klev Tuomnen j Sej Vrjol. Kunnjäsene Mrj Leppänen j Rk Sors Vllnvho. Kummen hlluksen uus puheenjohj Tuomo Rso (vsemmll) sekä Kummen omnnss vuodes 1993 lken mukn ollu väsyvä puheenjohj Klev Tuomnen käelevä

8 o m n KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2011 Lsenklnkoden Kumm ry jk uursus penen polden hyväks vuoden 2011 kn. Vrnkeruun kohdll keskesnä ekjönä sälyvä elevsokonser, urheluphum, Kumm-leh, uoemyyn, yksäse rh- j vrlhjoukse, ukjäsene, kuukuslhjoj sekä yrysen knss solmu rojl- j sponsorsopmukse. Innovvs j resurssehokk keräyspoj keheään jkuvs uus, j poenls yhesyökumppne kroen kvses. Vpehosverkoso kvodn mukn omnn. Elämä Lpselle -brändä vln j vhvsen edelleen uusen omnmllen ku. Lsenklnkoden Kumm ry sopeu omnns yheskunnn edellyyksn olemll jousv, luoev j pkäjänenen omj. Kumm ry:n ovon olevn nn yrykslle kun yksyslle lhjojlle rkouksenmuknen kohde hyvän hdon knvomseen. Tphum järjeseään sekä nden uomen keräysvrojen eä svuevn julksuusrvon vuoks. Kumm Golf, Vnjnlnn Lsenklnkoden Kumm ry:n järjesämän pernesen hyvänekeväsyysgolfn uoo käyeään Kn-Hämeen keskussrln lsenossolle ulräänleen hnknn. Osllsumsmksu on 1000 /joukkue. Lekkmelsessä klpluss 3-henksä yrysjoukkue luos uu Kummkpeen. Yhesyökumppnn DPD. Elämän kevä, Helsnk Kummen uudseu kksunnen kesäohjelm pää ssällään muskk sekä keskuselu lsen j nuoren hyvnvonns elen j änään. Yhesyökumppnen kesäkmpnjss ov Tmr, Orol j Helsngn Energ. Kumm Bowlng, Tl Kummen pernenen kelphum järjeseään syksyllä Tln kelhllss. Mukn mhuu 36 yrysjoukkue. Sponsorn Helsngn Energ. Joulu Melelle -konser, Helsnk Joulu Melelle -sudokonser järjeseään uuun pn Kumm-vuoden loppuhupennukseks. Se eseään suorn läheyksenä MTV3-knvll. Yhesyökumppnen Kummen joulukonserss ov Phlps j Rdo Nov. Muu projek Verkkosvu-uudsus & Kumm-lehden kehysyö Lsenklnkoden Kummen vuoden 2011 keskesmpn projekehn kuuluu kokonsvlnen verkkosvu-uudsus. Kummen vrllnen kosvu deodn j rkennen nn ssällön kun ulkosun osl uudesn. Kumm.f pyrään oeumn sen, eä se plvelee lhjoj j mu Kummen omnns knnosune mhdollsmmn monpuolses. Tänä vuonn muokn myös Kumm-leheä, jonk ssälöä keheään j vsulnen lme uudsen. Hemmoelupävä Losv plue snee hemmoelupävä srden lsen vnhemmlle järjeseään myös vuonn Hemmoelupävän de on rjo vnhemmlle heken roo srsvuoeen äärelä v u o s Kumm Golf, Hrsl Hrslss järjeseävän Kumm Golfn joukkuepk äyyvä pokkeukse jo hyvssä jon ennen phumn lku. Pävä kerreään hyvässä hengessä Hrsln luonnonkunll golf-vheröllä, j lohjelm ssälää mm. hyvänekeväsyyshuuokupn sekä mukkn llllsen. Golf-klplu peln kolmhenksn yrysjoukkuen äydenneynä Kummgolfrll. Tphumn yhesyökumppnn Felx Abb. Kumm Golf, Kulrn Resor Uusn golf-phummme järjeseään Nnlss, upouudell Kulrn Resor -golfkenällä j phumn uoo ohjn TYKS:n lsenklnklle. Ilohjelm järjeseään huppuhenoks ensödyssä llrkennuksess. Elämä Lpselle -konser, Helsnk Syksysn järjeseävä Elämä Lpselle -hyvänekeväsyyskonser on Kumm-vuoden pääphum. Se on os ljemp Elämä Lpselle -kmpnj, jok pää nn kään ssällään uoemyynnn j lps- sekä päväyökeräyksen. Elämä Lpselle -konsern eää nmelä yl 3,2 mljoon suomls, j se on nän ollen yks Suomen unneumms vhdephums. Ensmmänen Elämä Lpselle -konser järjesen vuonn 1995 Olympsdonll ny konserpkkn om Hrwll Areen. Yhesyökumppnen phumss ov VAASAN Oy, Rdo Nov j Tmr. MTV3 esää konsern kksunsen suorn läheyksenä. Kumm Bowlng, Kuopo Uus hyvänekeväsyysphum, jonk uoo ohjn KYS:n lsenossolle. Yrysyhesyö Rojlsopmukse ov ollee vme vuosn ksvv yrysyhesyön muoo. Sopmuksen mnmuoovoe on vuoden 2011 lus lken Rojlyhesyökumppn esellään Kummen verkkosvull j Kumm-lehdessä. Muus yrysyhesyösä mnkoon mm. Fnnr Plus -pseyhesyösopmus, jonk ku kkk lenomkusj vov lhjo bonuspseään Kummelle. Psellä osen lenoj pollle j hedän vnhemmlleen. Tärkenä medyhesyökumppnen jkv mm. MTV3, Helsngn Snom j Rdo Nov. Uuen medyhesyökumppnn on lonu Cler Chnnel. Xerox lhjo änäkn vuonn Lsenklnkoden Kumm ry:n käyöön mm. värkopokoneen j ulosee. Mnosomso Kng on jälleen mukn suunnelemss Kumm-vuoden eem, kesän lmouskmpnj sekä Kummen uus verkkosvuj. Kng uuds nn kään Kumm-phumen vsulsen lmeen. Yhesyökumppneden ärkeä rool korosuu Kummen järjesämssä phumss. Erlse sponsor- j yhesyöneuvoelu ov os henklökunnn jokpäväsä omn. Tuoemyyn, KummKver j lhjoukse Teemu-nlle-vrmerkllä merkyjä uoe myydään Lsenklnkoden Kumm ry:n omsol, päässs omn nekupn ku. Kupn vlkom keheään mlllses. Lsenklnkoden Kumm ry myy se uoen lsäks mm. klnkoll j phumss. Pneuj joulukorej j mu pperuoe myydään edelleen suorn Kummen omsol. Sähkösen joulukoren myyn jkuu Kummen verkkosvull. KummKverposuks on vuoden kn neljä. Posusen jnkohd ov ysävänpävä, äenpävä, syyskuun lku j mrrskuun loppu. Tomnnn voeen on knnus KummKvere ekemään vpehos lhjouks Kummen omnnn ukemseks. 14 Kumm ry s lhjouksn mm. esmenej, leluj, erls rvkke j mnosl. Lhjoukse ov olennnen os vrnhnkn myös vuonn Kumm-lehden lsäks Suomen LK Lehden Kusnnus Oy myy Kummen korej, vuosklener j vuosnllepke. 15

9 LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA u lo s l s k el Projeken uoo , ,39 Projeken kulu Tvroso lkuden kn , ,89 Vrsojen lsäys/vähennys 653, ,29 Ulkopuolse plvelu , ,19 Henklösökulu -73, ,48 Muu projekkulu , ,29 Projekkulu yheensä , ,14 Projeken ke , ,25 Hllnnon kulu Henklösökulu , ,26 Poso , ,69 Muu hllnnon kulu , ,85 Hllnnon kulu yheensä , ,80 Tuoo/kulujäämä , ,45 Sdu lhjoukse , ,73 Tuoo-/Kulujäämä , ,26 Sjous- j rhousomn Tuoo 6 648, ,97 Kulu -0,30-1,04 Sjousomn yheensä 6 647, ,93 se Aneeom hyödykkee Kehämsmeno 1 009, ,24 Aneeom okeude 2 522, ,82 Muu pkävkuese meno 4 831, ,49 Aneeom hyödykkee yheensä 8 363, ,55 Aneellse hyödykkee Konee j kluso , ,69 Aneellse hyödykkee yheensä , ,69 Sjoukse Oskkee j osuude 6 162, ,97 Oskkee j osuude yheensä 6 162, ,97 Pysyvä vsv yheensä , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vho-omsuus Vho-omsuus , ,34 Smse Myynsmse , ,19 Muu smse , ,98 Srosmse , ,85 Smse yheensä , ,02 Rh j pnkksmse , ,24 Vhuv vsv yheensä , ,60 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA VARSINAINEN TOIMINTA Pysyvä vsv m Lsenklnkoden ukemseen käyeävä yljäämä , ,19 Käyey lkuden kn , ,23 Käyeään seurvll lkudell , ,96 Sro peruspääomn 0, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0,00 0,00 Om pääom Peruspääom , ,00 Om pääom yheensä , ,00 Vers pääom Lyhyknen vers pääom Osovel , ,14 Muu vel , ,36 Srovel , ,31 Lyhyknen vers pääom yheensä , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,

10 l e e d o LIITETIEDOT Tlnpääöksen ldnperee 1. Käyöomsuuden rvosus Käyöomsuus on kvou välömään hnknmenoon. 2. Vho-omsuuden rvosus Vho-omsuus eseään hnknmenon hnknmeno lemmn odennäkösen myynhnnn määräsenä. 3. Sjoukse Sjoukse on rvoseu hnknmenon hnknmeno lemmn odennäkösen myynhnnn määräsenä. Tuloslskelm koskev edo 1. Suunnelmn mukse poso Perusprnnusmeno Muu pkävkuese meno Konee j kluso Henklösöä koskev edo sposo 10 vuo sposo 5 vuo 25% menojäännösposo TILIKAUDEN PALKAT Projekelle krju: Plk j plkko 6 054,72 Eläkekulu 1 035,36 Muu henklösvukulu 73,17 202,40 Yheensä 73, ,48 2. Hllnokuluhn krju: Plk j plkko , ,06 Eläkekulu , ,63 Muu henklösvukulu , ,57 Yheensä , ,26 Muu henklösvukulu ssälää myös vpehose henklösvukulu l h j o u ks e LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY LAHJOITUKSET VUONNA 2010 RAHALAHJOITUKSET SÄÄNTÖJEN MUKAAN TILIKAUDEN TULOKSESTA Vru KYS-Kuopo ,78 OYS-Oulu ,78 TAYS-Tmpere ,78 TYKS-Turku ,78 HUS-Lsen j nuoren srl ,53 Lsenuen ukmussääö , ,22 yheensä ,22 KOHDISTETUT HUS, Lsenklnkk Kohdseu lhjoukse 2010 lee , ,00 Sydänosso ,00 N ,00 K2 20,00 K5 100,00 K ,30 K ,00 K9 100,00 Lsenlnn/neurokognv.os. 960,00 Uro-gsro-ykskkö 350,00 os ,00 A20 900,00 Nsenklnkk, vssynynee 1 775,00 Melkuvusmlmproj. 500,00 Melkuvusmlmproj. 690,00 Jorvn lsenosso 60,00 Vhyvyys 1 600,00 Elnsro 200,00 Lsen psykr ,00 Nuoren psykr ,00 Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Nslle ,00 Kohdenmon , ,20 TYKS, Lsenklnkk Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Syöpäosso 1 250,00 Teho-osso ,00 Kohdenmon , ,00 LASTENTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Kohdseu lhjoukse , ,00 Muu srl Vrsns-Suomen srnhoopr Lsen j nuoren melenerveysyö ,00 Pohjos-Svon srnhoopr 3 659, ,50 KOHDISTETUT YHTEENSÄ ,20 Muu lhjoukse Klnk ,75 Elämä Lpselle konser ,40 Joulupke ,00 Fnnrn Plus psee ,00 Hemmoelupävä ,10 Golf ,78 Kellu 2 014,00 Joulu Melelle konser 4 400,00 KesäKumm konser 2 841,00 Muu lhjoukse ,99 Muu lhjoukse yheensä ,27 Vuoden 2010 lhjoukse yheensä ,69 Keskmääränen henklömäärä 7 7 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Peruspääom , ,00 Lsäys ,00 Peruspääom , ,00 KYS, lsenklnkk Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Kohdseu lhjoukse ,00 Kohdenmon , ,50 OYS, Lsenklnkk Kohdseu lhjoukse ,00 Kohdenmon , ,00 Om pääom yheensä , ,00 18 TAYS, Lsenklnkk Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Kohdsunee lhjoukse ,10 Kohdenmon , ,00 19

11 Lhjouskohee klnkolle 2010 HYKS (HELSINKI) Verenpnemre, polsvlvonle (10 kpl), nslvenlor (2 kpl), elvyysle (5kpl), respror (2 kpl), vohoopöyä, polsvlvonmonor, kuljeusmonor, ulräännur (2 kpl), nfuusouom, ruskupumppu (20 kpl), hoovälneä j srlkluse, vuvnvkoj, puusm, elvyysvunu, ehohoosänky, pelsuslkno. Henklökunnn kouluus; mm. lsenpsykrn verkosokeskenen perheyön kouluus j neonlhojen kouluus. Plkkkuluj; nuorsopsykrn krsyöryhmä. Vhyvyyden j vrksyksen lsäämnen, rek- j hrrsusomn; skrelurvkke, leluj, pelejä, lsen- j nuorenlehä, ssususrvkke, polden rek- j kerhoomnnn kusnnuks, vhde-elekronkk polskäyöön KYS (KUOPIO) Lsen elvyysle ohesrvkkeneen (5 kpl), polsvlvonmonor kuluusrvkkeneen, lsenneurologs erprvkke, monor oksmer, vernlysor, elvyysvunu, nfuusole (2 kpl),vlohoole, snvlo (5 kpl), UÄ-leen pävys, lsenvunu, kenguruhoouol (2 kpl), Suomen Urologse Hoj Ry:n syyskouluuspävä, Neonlhojen äydennyskouluus (luennosjn kulu), vlkunnllse lsenneurologpävä, Suomen lsenklnkoden hooyön esmesen opnopävä, Kouluus/NICU-suunnelukokous, Lsenlnnn hsorprn ohjus (luennosjn kulu) OYS (OULU) Akvrorvkke, Geffe Omnbed -keskoskpp, yöul Ooplug (2 kpl), Cr-Cool vlennysle (2 kpl), ehohodon venlorn musmodulohjelm Servo-nfn, yöuolej, lokerokppp, vdeokolonoskoopp, Oropednen Colbr-por, Sonole S-Nerve, lnernur, korkekerrospor, crnofklkrurgn, ICF SOLO -polsnosur, erkossnpesukone, Medcp USB 200 med vdeo recorder, lääkejääkpp, BT 8010 vohoopöyä (2 kpl), cd-son, ukmuskorej, pehmoleluj, krokeson-mkser, mkrofon (4 kpl), uluelevso, vdeokmer Cnon Legr HF200, leluj, uluelevso, som, krokeleso, koeerleso, verhoj, ADOS j ADI-R kouluus TAYS (TAMPERE) Vlvonmonor, pölynmur, dvd-le, Jysky-pöydä j -uol, jäännösvrsn uä-musle, pnemonor, pulssoksmer, kuumemr, ooskoopp, vlvonmonor, elevso j senäelne, elevso j senäelne, korvlämpömr, EEG-leen pävys, rvnnonsropumpu, vlohoolee, erkospj, rnpumpu, pj j yyny, suhkuuol, nfuuso- j ruskupumpu, les, vuvv', pyöräuol, srlsänkyjä, verenpnemr, keskusvlvonykskköpävykse, sormpulssoksmer, pulssoksmer, r, luusvyö j lukulevy, eryssun, verenpnemr, jääkpp, kvovälneä, hygenyyny, hpsupllo, urvlukkokhv, kvolee, yhdselmäkpn peo, erpmerl, rnskunleso, hpp-lmsekoj, lämmnlmkosume, venlor, elkonsem, lsen puusmlu, sohv TYKS (TURKU) Infuusouomorn (3 kpl), dgkmer, uluelevso (6 kpl), Andecubus-pj, sähkösänky, DVD-le, krksvlole, skrelurvkke KIRJANPITOKIRJAT TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Päväkrj Sähkönen rkso, ATK-ulosen Pääkrj Sähkönen rkso, ATK-ulosen Tsekrj Erkseen sdoun Tse-erely Erkseen sdoun Toseden sälyysp: Myynlsku Osolsku Musoosee Käeskss Tloee Pperosen Pperosen Pperosen Sähkönen rkso, pperosen Krjnpokrj j llueelo sälyeään yhdsyksen rksoloss vähnään 10 vuo lkuden pääymsesä. Tlkuden osee, lkephum koskev krjnpo j muu krjnponeso sälyeään rksoun yhdsyksen rksoloss rksompess krjusjärjesyksessä vähnään 6 vuo sen vuoden lopus, jonk kn lkus on pääyny 20 21

12 Brnklnkerns fddrr rf llsmmns gör v under. Brnklnkerns fddrr rf är en välgörenhesorgnson grundd 1993, som söder Fnlnds fem unverses brnklnker, uvecklngs- och forsknngsrbee sm förbärr penerns rvsel under sjukhusvselsen. Under de sense åren hr förenngen doner beydnde bdrg som söd ll rbee för brns och ungdomrs psyksk häls. Under år 2010 smlde förenngen 1,6 mljoner euro för brnklnkern och pedrsk forsknng. Under hel sn verksmhesd hr Brnklnkerns fddrr rf gjor dononer på över 23,6 mljoner euro. Toppresul med modern vårdpprur. I Fnlnd hr brn möjlghe llfrskn också från svår sjukdomr. Högklssg undersöknngs- och vårdmeoder sm ekonomsk söd för uvecklng och nskffnng från både prv och offcell medel behövs. För bbehåll den hög sndrden krävs ågärder. Sjukhusens budgeerde medel räcker ne ll nskffnng v ll behövlg pprur, un hjälp behövs hel den. Vårdpprur är bruksvror och regelbunden sevce och bye är nödvändg. Med hjälp v Fddrrn rf hjälper v sjukhusen upprähåll bäs möjlg pprur. Med medel förmedlde v förenngen hr mn skff blnd nn kuvös, nfusonsuomer (för doserng v penerns medcner), penövervknngpprur sm ll exempel en hjär-ulrljudsppr, med hjälp v vlken krurger och krdologer kn uppsk operonsbehove un öppen krurg och plner operoner på förhnd om en operon nses nödvändg. Trvseln under sjukhusvselsen är en vkg del v llfrskndsprocessen. Fddrrn rf srävr efer underlä brnklnkerns peners sjukhusvselse på ll möjlg sä. Mång v de små penern vss längre der på brnklnkern än sn hem, värs fll fler år. Därför är de vkg brnklnkerns vdelnngr blr rvsmm för penern, föruom vårdmeodern och vårdppruren förbärs. Med medel från Fddrrn rf nförskffs smulns från spel ll böcker sm från TV-pprer ll spelkonsoler. Dessuom nreds vänrum och penrum för ök rvseln. En vkg del penerns rvsel hr också Fdderbesöken på ll brnklnker. För föräldrrn ordns rvseldgr för hjälp föräldrrn ork fnns på pls vd sjukbädden. Pedrsk forsknng ger rygghe för frmden. Genom söd pedrsk forsknngsrbee och skolnng v vårdpersonl kn effekvre, säkrre och smärfrre undersöknngs- och vårdågärder uveckls. Nuförden kn mång llvrlg sjukdomr övervnns jus ck vre forsknngsrbee. Ungefär hälfen v de forsknngsmedel Sfelsen för pedrsk forsknng delr u kommer från Brnklnkerns fddrr. År 2010 deldes söd från Fddrrn rf ll följnde del-ändmål: brns ryggrdssjukdomr, moderns närng under grvdesden, medcnerngens verknng på brnreum, vrusnfekoner och sm, leverrnsplnon på brn, den dg uvecklngen v hjärnns el-mpulser, bronkol, vård v öronnfekon, dg genkännng v menl problem, mykobkere-nfekon, Kllmns syndrom, brndomens leukemvårds nverkn på pojkrs sexuell uvecklng, oseporos hos brn, Fnlnds doperde brns hälsollsånd. Effekv ågärder för förebygg menl problem hos brn och ung. Under de sense åren hr v de fnsk smhälle mö på upprörnde exempel på vd menl problem hos brn och ung värs fll kn led ll. Nu behövs ågärder såväl specfk vård som prokv påverkn för förebygg menl problem hos brn och ung frmden. Menl sörnngr hos ung är beklglg vnlg. Upp ll 20% v de ung lder v dess problem och därmed är de en cenrl hälsofr vår smmhälle dg. Fddrrn rf ssr mycke på rbee för förhndr menl problem blnd brn och ung, både med upplysnngskmpnjer och med söd för vården. En del v de är också upplysnde rbee för förhndr mobbnng skoln och ekonomsk söd för forsknng krng mobbnng skoln. Evenemng och kmpnjer som cenrl del v Fddrrns medelnsmlng. Medelnsmlngen hos Brnklnkerns fddrr rf bserr sg på förenngens mångsdg verksmhe och frmför ll ll evenemng, där föreg, smmn-slunngr och prvpersoner delr. Fddrrns evenemng besår v ll från elevserde konserer ll drosävlngr. Enenemngens pärl är den vrje hös åerkommnde Elämä Lpselle konseren, som är en v Fnlnds mes känd nöjesllsällnngr. Tll Fddrrn hör över 400 känd fnländre från nöjes-, dros-, kulur- och närngslve och de gör sn nss un lön vd olk nsmlngsjppon. De är med blnd nn klnkbesök och på olk föregs- och publkevenemng. Som Fddrrns fdder hr v Teemu Selänne, som förenngens fgur, Teemu-nlle, få s nmn v. De prksk rbee sår Brnklnkerns Fddrr rf:s konorspersonl Helsngfors för. Vd sdn v kmpnjnsmlngrn besår en sor del v Fddrrn rf:s nsmlngspo v drek dononer, esmenen och olk slg v smrbeskonrk med föreg. Dononer genom del hjälper du. Olk dononsmöjlgheer hs på dressen Dononern kn rks ll vlbr ändmål. Allmänn dononr (dononer som ne rks ll någo specfk ändmål) fördels så, 30 % går ll fonden för pedrsk forsknng och åersoden dels u ll 2/6 Brnklnken Helsngfors och 1/6 vr ll Brnklnkern Åbo, Tmmerfors, Uleåborg och Kuopo. Helsngfors sörre ndel beror på pennle, på brnklnken Helsngfors vårds brn från ll delr v Fnlnd

13 The Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls - ogeher, we cn mke mrcles hppen. The Assocon of Frends of he Unversy Chldren's hospls s chrble orgnzon, founded n 1993, whch suppors he fve Fnnsh unversy chldren's hospls, developmen nd reserch, nd emps o mprove he comfor of pens durng her hospl sy. Over recen yers, he ssocon hs plced sgnfcn enon on he menl helh work of chldren nd dolescens. Durng 2010, he ssocon colleced 1.6 mllon euros for he chldren s hospls nd pedrc reserch. Throughou s course, he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's hospls hs mde donons n excess of 23.6 mllon euros. Delverng excellence wh modern medcl equpmen. Chldren n Fnlnd re provded wh he possbly o recover from even he mos serous dseses. Ths hs been conrbued o by hgh sndrd reserch nd remen procedures, nd her developmen nd cqusons hve been fnnclly suppored by prve nd offcl bodes. Mesures re requred for he upkeep of he hgh sndrds. The budgery resources of hospls re no suffcen for he cquson of ll of he necessry equpmen, nd sssnce s consnly needed. The equpmens used for medcl remens re consnly n use nd s essenl h hey re regulrly servced nd replced when necessry. The suppor provded by he Assocon of Frends of he Unversy Chldren s Hospls llows he chldren's hospls o mnn he bes possble sock of equpmen. The donons forwrded by he ssocon re used o cqure, mong ohers, ncubors, nfuson uoms (for he drug dosges of pens), nd pen monorng devces, for exmple, crdc ulrsound devce h llows surgeons nd crdologss o ssess he need for surgery whou hvng o perform open surgery nd for he dvnce plnnng of operons, n so fr s surgery s consdered o be necessry. Comfor durng hospl sys plys n mporn pr n he helng process. The Assocon of Frends of he Unversy Chldren s Hospls mkes every possble effor o mke he pens me chldren's hospl s plesn s possble. Mny lle pens wll cully hve o spend more me chldren's hospl hn n her own homes, wors, even yers. Thus, n ddon o he mprovemen n remen procedures nd equpmen, s lso mporn h he wrds of he chldren's hospls re mde s comforble s possble for he pens. Wh he resources of he Assocon of Frends of he Unversy Chldren s Hospls, vrous forms of smul re cqured for he chldren s hospls, from gmes o books nd from elevsons o gme consoles. In ddon, wng nd pen rooms re plesnly decored. An mporn pr n mkng he hospl sy more plesn for he pens re he vss by he frends of he ssocon o ll of he chldren's hospls. A pmperng dy s lso rrnged for he prens, n order o ry o help hem cope wh her long perods longsde he sckbeds. Pedrc reserch work brngs secury o he fuure. By supporng pedrc reserch nd he rnng of nursng sff, s possble o develop more effcen, sfer nd less pnful reserch nd remen procedures for young pens. I s now possble o re mny of he mos serous llnesses nowdys s resul of hs reserch. Abou hlf of he reserch grns whch re nnully dsrbued by he Pedrc Reserch Foundon orgne from he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls. In 2010, he suppor owrds reserch, provded by he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls, ws dsrbued owrds he followng secors: chldren's spnl dseses, mernl gesonl nuron, he effecveness of medcl cre on chldren s rhrs, vrl nfecons nd shm, chldren's lver rnsplns, he erly developmen of he elecrcl cvy of he brn, bronchols, os remen, he erly recognon of menl helh problems, mycobcerl-nfecon, Kllmn syndrome, he effecs of chldhood leukem remen on he developmen of boy s sexul developmen, chldren s oseopoross, he helh sus of chldren doped nd brough o Fnlnd. Effecve work n he prevenon of menl helh problems n chldren nd dolescens. Over recen yers, he socey n Fnlnd hs been he vcm of number of horrfyng exmples resulng from he menl helh problems of chldren nd dolescens. Now, con s needed - precse sympomc remen, s well s he pro-cve prevenon of he menl helh problems of chldren nd dolescens for he fuure. Adolescen menl dsorders re unforunely frly common. As much s 20% of young people suffer from some form of menl helh problem nd, herefore, s mjor helh hre n our presen socey. The Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls plces gre del of emphss n workng gns he menl helh problems of chldren nd dolescens, such s cmpgns whch rse wreness nd he suppor for remens. A pr of hs s lso educon wh he objecve of erdcng school bullyng nd he fundng of reserch owrds delng wh school bullyng. Evens nd cmpgns re he core of he ssocon s fund-rsng cves. The bss for he fundrsng of he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls s he versle operons of he ssocon, nd bove ll, evens, whch nvolve compnes, orgnzons nd prve ndvduls. The ssocon orgnzes wde rnge of evens, from elevson concers o sporng evens - he jewel n he crown s he Elämä Lpselle (Lfe for Chldren) concer, whch s one of he mos renowned enernmen evens n Fnlnd. The ssocon ncludes more hn 400 well known ndvduls from he enernmen, spors, culure nd busness felds, whch sss vrous fundrsng cmpgns free of chrge. They re lso nvolved n, mong ohers, hospl vss nd vrey of corpore nd publc evens. Teemu Selänne, fmous Fnnsh NHL ce hockey plyer, cs s frend of he frends, ccordng o whch, he symbol of he ssocon, Teemu he eddy ber, s nmed. Prccl work s performed by he employees of he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls n Helsnk. In ddon o he fundrsng cmpgns, sgnfcn pr of he ssocon s fundrsng po s comprsed of drec donons, bequess nd vrous busness cooperon greemens. Donons - by prcpng, you wll help. Donon opporunes cn be found Donons cn be dreced owrds he desred desnon. Generl donons (no donons o specfc ndvdul rges) re dvded so h 30% go owrds he Pedrc Reserch Foundon nd from he remnng revenue, 2 / 6 re dreced owrds HYKS Chldren s Hospl nd one sxh o he chldren s hospls of Turku, Tmpere, Oulu nd Kuopo. The reson for Helsnk recevng he lrger moun s due o he superor number of pens - HYKS Chldren s Hospl res chldren ll over Fnlnd. 24

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi Hpjärven IV IV Urkujuhl 8.-14.11.2010 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI OULUN HIIPPAKUNTA www.hpjrvenseurkun.f Pspn ervehdys Hyvä juhlver Hpjärven Urkujuhlen suojeljn ehävä on mnulle melus kunnnosous. Kun kselen ämän

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Järjestäjien opas. nuorille

Järjestäjien opas. nuorille n Vä 2 1 0 2 s n r Järjesäjen ops nore VÄLITUNTITURNAUS 1.-12.10.2012 Nore päärooss, opej en! Noren Somen j SLU-eden oemn vänmpnjn voeen on vod ojen nns vänomn j sää noren oss omnnn järjesämsessä. Yäojen

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia.

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia. 113 5 VAON ETENEMINEN Opsell lueell (nfrpun, näkyvä, ulrvole) sähkömgneenen kenä värähelee hyvn suurell juudell (luokk 1 15 Hz). Vsvs llonpuus on hyvn lyhy (luokk 1-5 m). On ss odoevss, eä hyvä pproksmo

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005 . Pohjo-Svon pkkeoporln eelvy projekpäällkkö Ar Pnl 4.4. - 15.7.2005 RAPORTIN SISÄLTÖ:...3 1 JOHDANTO...3 2 TAVOITTEET...5 2.1 AIKAVÄLILLÄ 2005-2008 PAIKKATIETOASIOISSA TAPAHTUVA KEHITTÄMINEN:...5 2.2

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti Oln kpnk, lno lonnoke hllken eykek ol- j erveydenhollon järjeäeä j hen lyvk lek Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor. (STM Rporej j o 2013:45) Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen,

Lisätiedot

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat - OUTCKUMPU Oy Malmnesnä O POhames/pAL 94 (3) VLF -MTAUS Peraae Läheysasema VU (= Very M Frequency) -ruauks$sa käyeään apuna 5-0 khz aauusaueea omva asea Näden asemen anenrrl ova pysyä a nssä kulkeva vra

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä Järvenpään lukon lehjulksu 1/2010 fcebook: pholsen keksnö Pllon suojelu Kerräämällä Pääkrjous Tässä numeross 5 Vhr ruokpöydässä 12 Pllon suojelu kerräämällä 16 Fcebook: pholsen keksnö? 18 Tomus esäyyy

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013 eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke INFO- J KESKUSELUILISUUS 12.9.2013 Hln Helnk rpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke KORJUSRKENMISEN MRKKINOIS 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kaverit mukaan ja Isoon Omenaan.

HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kaverit mukaan ja Isoon Omenaan. HELLOUWEEN KUTSUU PE 25.10.- PE 1.11. Kveri mukn j Isoon Omenn. 71747_IsoOmen_Hellouween_lehi_195x195_v2.indd 1 4.10.2013 10.25 Huhuu, ny mukn uu! Wsh, Hng nd Wer -pioj 49,90 (69,90 79,90) Trick or Tre...

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6/ / Sähkömagneettisiin aaltoihin liittyvä teho

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6/ / Sähkömagneettisiin aaltoihin liittyvä teho SAT14 Dninn knäori sks 16 1 /6 Lskuhrjoius 6/ / Sähkögnisiin loihin liivä ho Thävä 1. Trksl survi rlisi sähköknäfunkioluskki, jok osoiv knän pikk- j ikriippuvuudn: ) cos c 1 ) sin c) cos 3 issä,,, c j

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robust el yenev tunnstmn teht v t sngulrteett, jot se e

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun Grf-tetorkenteen toteutus Grfn toteutus? Perustp : krlst e f Tetorkenteet, syksy 7 Grf-tetorkenteen toteutus Perusopertoen työmäärä krlstss...: ovtko solmut u j v verekkäsä?: O(m) solmun lsäys: O() solmun

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

A DEA Game II. Juha Saloheimo S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

A DEA Game II. Juha Saloheimo S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu A DEA Game II Juha Salohemo 12.12.2007 Content Recap of the Example The Shapley Value Margnal Contrbuton, Ordered Coaltons, Soluton to the Example DEA Mn Game Summary Home Assgnment Recap of the Example

Lisätiedot

Perinteisten henkivakuutusten konvertointi joustavamaksuiksi henkivakuutuksiksi. Niittuinperä 8.4.2008

Perinteisten henkivakuutusten konvertointi joustavamaksuiksi henkivakuutuksiksi. Niittuinperä 8.4.2008 Pernesen henvauuusen onveron jousavaasus henvauuuss Nunperä 8.4.2008 Converson fro convenonal lfe nsurance polces no unversal lfe polces Nunperä 8.4.2008 Converson fro convenonal lfe nsurance polces no

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Jn Srnen An Prnen 13.-14.3.2013 Jn Srnen An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Tasapainojen määrittäminen tasapainovakiomenetelmällä

Tasapainojen määrittäminen tasapainovakiomenetelmällä Luento 6: Ksutspnot Keskvkko 7.9. klo 8-1 771 - Termodynmset tspnot (Syksy 17) http://www.oulu.f/pyomet/771/ Tspnojen määrttämnen tspnovkomenetelmällä Trkstelln homogeenst ksufsrektot. Esm.: (g) + (g)

Lisätiedot

9. Jakojärjestelmät. Sisältö. Puhdas jakojärjestelmä. Yksinkertainen liikenneteoreettinen malli

9. Jakojärjestelmät. Sisältö. Puhdas jakojärjestelmä. Yksinkertainen liikenneteoreettinen malli Ssältö Kertausta: ykskertae lkeeteoreette mall M/M/-PS asakasta palvelja asakaspakkaa M/M/-PS asakasta palveljaa asakaspakkaa Sovellus elastse datalketee malltamsee vuotasolla M/M//k/k-PS k asakasta palvelja

Lisätiedot

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta!

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta! SAT5 Piirinlyysi II syksy 6 / 8 skuhrjoius / Trnsini-ilmiö (rkisu muodosn diff. yhälö, I s käyä plc-muunnos!) Thävä. All olvss kuvss siyssä piirissä kykin siiryy hkllä = snnos snoon viivä (= induknssin

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

Riskienhallinnan peruskäsitteitä

Riskienhallinnan peruskäsitteitä Rskenhallnnan peruskäseä Juss Kangaspuna 7. Syyskuua 2011 Työn saa allenaa ja julksaa Aalo-ylopson avomlla verkkosvulla. Mula osn kakk okeude pdäeään. Esyksen ssälö Todennäkösyyspohjanen vekehys aloudellsen

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto DEE-53000 Sähkömageese järjeselme lämmösro Lueo 8 1 Sähkömageese järjeselme lämmösro Rso Mkkoe Dfferessmeeelmä Numeersa rakasua haeaa aluee dskreeesä psesä. Muodoseaa verkko ja eseää dervaaa erousosamäärä.

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat: MUODONMUUTOKSET Lähöoaksuma:. Maeraal on sorooppsa ja homogeensa. Hooken lak on vomassa (fyskaalnen lneaarsuus) 3. Bernoulln hypoees on vomassa (eknnen avuuseora) 4. Muodonmuuokse ova nn penä rakeneen

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Regarder!!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey

Regarder!!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey Regarder!!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 26.04.2018 LIVEElää.,.,Kärpät.,.,Tappara.,.,Live.,.,Stream.,.,Elää.,.,hockey.,.,.,.,Jääkiekko.,.,.,.,.,.,Urheilu.,.,ja.,.,kuntoilu.,.,.,.,Jääkiekko

Lisätiedot

((LIVE STREAM))Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey

((LIVE STREAM))Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey ((LIVE STREAM))Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 26.04.2018 LIVEElää.,.,Kärpät.,.,Tappara.,.,Live.,.,Stream.,.,Elää.,.,hockey.,.,.,.,Jääkiekko.,.,.,.,.,.,Urheilu.,.,ja.,.,kuntoilu.,.,.,.,Jääkiekko

Lisätiedot

'Live-TV!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey

'Live-TV!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 'Live-TV!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 26.04.2018 LIVEElää.,.,Kärpät.,.,Tappara.,.,Live.,.,Stream.,.,Elää.,.,hockey.,.,.,.,Jääkiekko.,.,.,.,.,.,Urheilu.,.,ja.,.,kuntoilu.,.,.,.,Jääkiekko

Lisätiedot

2018%% 'Live-ONLINE!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey

2018%% 'Live-ONLINE!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 2018%% 'Live-ONLINE!!Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 26.04.2018 LIVEElää.,.,Kärpät.,.,Tappara.,.,Live.,.,Stream.,.,Elää.,.,hockey.,.,.,.,Jääkiekko.,.,.,.,.,.,Urheilu.,.,ja.,.,kuntoilu.,.,.,.,Jääkiekko

Lisätiedot

LIVE " Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey

LIVE  Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey LIVE " Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 26.04.2018 LIVEElää.,.,Kärpät.,.,Tappara.,.,Live.,.,Stream.,.,Elää.,.,hockey.,.,.,.,Jääkiekko.,.,.,.,.,.,Urheilu.,.,ja.,.,kuntoilu.,.,.,.,Jääkiekko

Lisätiedot

[[Live-Elää]] Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey

[[Live-Elää]] Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey [[Live-Elää]] Tappara Karpat Elää Live Stream Online Free icchockey 26.04.2018 LIVEElää.,.,Kärpät.,.,Tappara.,.,Live.,.,Stream.,.,Elää.,.,hockey.,.,.,.,Jääkiekko.,.,.,.,.,.,Urheilu.,.,ja.,.,kuntoilu.,.,.,.,Jääkiekko

Lisätiedot