L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä."

Transkriptio

1 L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä sekä prn polden vhyvyyä srl-kn. Vme vuosn yhdsys on ukenu merkävn pnoksn lsen j nuoren melenerveysyöä. Yhdsys keräs vuoden 2010 kn lsenklnkolle j lsenuen ukmusyöhön 1,6 mljoon euro. Koko omknn Lsenklnkoden Kumm ry on ehny lhjouks yl 23,6 mljoonn euron edesä. Huppuuloks nykyksll hoolell. Suomess lpsll on mhdollsuude prnu vkeskn srukss. Tähän ov vkunee korkesose ukmus- j hoomeneelmä sekä näden kehysä j hnkn loudellses ukenee yksyse j vrllse ho. Korken son sälyämnen edellyää omenpeä. Srloden budjevr evä rä kkken rpeellsen leden hnknn, vn pu rvn jkuvs. Hoolee ov käyövr, j nden säännöllnen huolmnen sekä rpeen ullen vhmnen on välämäönä. Lsenklnkoden Kummen uell vusen lsensrlo ylläpämään prs mhdolls lekn. Kummen välämllä lhjouksll on hnku mm. keskoskppej, nfuusouomej (polden lääkennoselu vren), polsvlvonle sekä esmerkks sydänulräänle, jonk vull krurg j krdolog pysyvä rvomn lekkusrpeen lmn volekkus j suunnelemn operon jo eukäeen, mkäl lekkus koen rpeellseks. Vhyvyys srl-kn ärkeä os prnemsprosess. Lsenklnkoden Kumm ry pyrk kkn mhdollsn von helpomn lsenklnkoden polden olo srlss. Mone pensä pols jouuv veämään lsenklnkoll pdempä koj kun omss kodessn, phmmlln jop vuos. Nän ollen hookenojen sekä hooleson prnmsen ohell onkn ärkeää, eä lsenklnkoden ossos sdn ehyä vhysä pollle. Kummen vroll lsenklnkolle hnkn vrkkeä erlss pelesä krjohn j elkkres pelkonsolehn. Tämän lsäks odousloj j polshuone ssusen vhysämmks. Tärkeä os polden vhymsä ov myös Kummen verlu kkll lsenklnkoll. Lsenuen ukmusyöllä uodn urv ulevsuueen. Tukemll lsenuen ukmusyöä j hoohenklösön kouluus vodn kehää lpspollle ehokkmp, urvllsemp j kvuommp ukmus- j hooomenpeä. Nykyään mone vkvskn srukss ov kuksevss juur ukmusyön nsos. Non puole Lsenuen ukmussääön vuosn jkms ukmuspurhos ulee Lsenklnkoden Kummel. Vuonn 2010 Kummen uke ukmusyöhön jen mm. seurvn os-luesn: lsen selkärnksrude, ädn rskusjn rvsemus, lääkehodon vkuvuus lsenreumss, vrusnfeko j sm, lsen mksnsrro, vojen sähkösen omnnn vrhskehys, bronkol, välkorvulehduksen hoo, melenerveysongelmen vrhsunnsus, mykobkeer-nfeko, Kllmnn oreyhymä, lpsuuden leukemhoojen vkuukse poken sukupuolseen kehykseen, lsen oseoporoos, Suomeen dopoujen lsen erveydenl. Tehoks omn lsen j nuoren melenerveysongelmen ehkäsemseks. Vme vuosen kn suomlsess yheskunnss on kohdu krmsev esmerkkejä sä, mhn lsen j nuoren melenerveysongelm vov phmmlln joh. Ny rvn om nn äsmällsä hoo orelevlle kun prokvs vkums lsen j nuoren melenerveysongelmen ennlehkäsemseks ulevsuuden osl. Nuoren melenerveyden härö ov vlevn ylesä. Nsä kärs jop 20 % nuors, j nän ollen ne ov keskenen erveysuhk nykyyheskunnssmme. Kumm ry pnos merkäväs yöhön lsen j nuoren melenerveysongelm vsn, nn vlsuskmpnjoden kun hodon ukemsen muodoss. Osn ää on myös vlsusyö koulukusmsen kkemseks sekä koulukusms käselevän ukmusyön rhomnen. Tphum j kmpnj Kummen vrnkeruun ymessä. Lsenklnkoden Kumm ry:n vrnkeruun perus on yhdsyksen monpuolsss omnnoss j ennen kkke phumss, joss ov mukn nn yrykse, yhesö kun yksyse henklö. Kumm-phum järjeseään elevsokonseres urheluklpluhn phumperheen helmenä on syksysn järjeseävä Elämä Lpselle -konser, jok on yks Suomen unneumms vhdephums. Kummehn kuuluu vj 400 vhde-, urhelu-, kuluur- j lke-elämän unneu suomls, jok nv mksu pnoksens er vrnkeruuempuksn. Kumm ov mukn mm. klnkkverlull sekä erlsss yrys- j ylesöphumss. Kummen kummn om Teemu Selänne, jonk mukn Kummen unnus, Teemu-nlle, on nmey. Yhdsyksen käyännön yösä vs Lsenklnkoden Kumm ry:n omsoväk Helsngssä. Kmpnjkeräysen ohess huomv os Kummen keräyspos muodosuu suors lhjoukss, esmenes sekä erlss yrysyhesyösopmukss. Lhjoukse osllsumll u. Lhjousmhdollsuude löyyvä osoees Lhjoukse vo suunn hluuun koheeseen. Yleslhjoukse (el eyyn koheeseen ykslömäömä lhjoukse) jen sen, eä 30 % menee Lsenuen ukmussääölle j jäljelle jäävsä ulos 2/6 suoren Helsngn Lsenklnklle j 1/6 Turun, Tmpereen, Oulun j Kuopon lsenklnkolle. 1

2 o m n v u o s 2010 Ylesä Lsenklnkoden Kumm ry:n omn vuonn 2010 onnsun mukumn hyvänekeväsyyssekornkn vkuneeseen ukkn yheskunnllseen louslneeseen. Suure keräyskmpnj ven menesyksekkääs läp j eryshuomo kuluneen vuoden kn knnen nn polden kun hedän vnhempenskn vhyvyyeen. Päämääränä Lsenklnkoden Kumm ry:llä ol rjo lpspollle ensä premm erveen ulevsuuden edellyykse. Koko vuoden kn kerän vroj 1,6 mlj. Suomen vdelle ylopsollselle lsenklnklle sekä Lsenuen ukmussääölle. Tnumn vuoks vuonn 2010 ul määrällses vähemmän lhjouks j lhjoussumm olv keskmäärn penempä kun khen edellsenä vuonn. Myös yrysyhesyösopmusen sopmussumm j rojluoo lskv. Tomnvuoden kn pnosen emp enemmän polden vhyvyyeen, jok e näy rhllsess uloksess vhyvyyä rjosv mm. vnhempen hemmoelupävä kkss klnkkkupungess, ennäysmäärä klnkkverluj, erlse kvee perhelle esmerkknä lppuyhesyö er jääkekkojoukkueden knss, vr- j uoelhjoukse klnkolle sekä Fnnr Plus lenolppukmpnj. Yryspuolell ehn use merkävä yhesyösopmuks, j uus yhesyömllej sekä keräyspoj deon, mrkknon j oeuen kvses. Kummen vl soslsess medss s vuoden 2010 kn räjähävän lähdön, kun Kummen Fcebook-yhesö keräs jo prn ensmmäsenä kuukuenn yl hmsä huomns. Henklökun Yhdsyksen omnnnjohjn yöskenel lokkuun loppuun s KTM Mr Ekroh, jonk jälkeen veovsuun Kummess o MBA Anne Knser. Tomnnnjohj vss lousrvon ldnns j sen oeuumsen seurnns. Smll hän om muun henklösön esmehenä j Kumm-lehden pääomjn. Sponsoren hnknnn, yrysyhesyön sekä suurkonseren orgnsonnn omnnnjohj ho yhdessä projekpäällkkö Tll Kosksen knss. Yhdsyksen rh- j mksulkeneesä vss loussheer Krs Clverh. Hän ho myös suurkonseren lpunmyynnn sekä lhjousvrojen srro säänöjen j lhjojen oveden mukses hyvänekeväsyyskohesn. Grfnen suunnelj Mrj- Leen Plomäk vss Kummen vsulses lmeesä yhdessä omnnnjohjn knss. Hän suunnel j oeu yhdsyksen sekä phumen mnonnn ulkosun j ylläp Inerne-kupp. Vesnnän suunnelj M Vlln omenkuvn kuuluv eksssällö mm. edoeden, brffen j mrkknonvesen osl. Hän vss nesvujen ssällösä j kehyksesä. Lokkuun lkuun s Kummess yöskennelly projekkoordnor Sebsn Texor ol mukn oeumss j järjeselemässä Kummen phum vsen mm. suurkonseren rsyheykssä. Hllnnon j mrkknonnn sssen Ks Henonslmen omenkuvn kuuluv mm. vpehosen koordnon sekä use er projek- j omsoyö. Hrjoeljon Kummess yöskenelvä Ane Mlnen j Henrkk Henonen. Lähes vuoden Kummen rvessä ollu Ane järjesel mm. Kummverluj klnkolle sekä vnhempen hemmoelupävä. Kesäöhn ullu Henrkk uo Kummej erlsss phum- j omsoössä syksyn Elämä Lpselle -konsern s. Henklökunnn pun ol vuoden kn nn kään suur joukko ärkeä vpehos, jok uov mm. phumen järjeselyssä. Tulos Tuloksellses kulunu vuos ol ylenen louslnne huomoon oen hyvä. Projeken uoo olv ,16 j kulu ,17. Projekke lmn posoj ol ,99. Tlkuden kokonsulos el lsenklnkoden ukemseen käyeävä yljäämä ol ,69. Hllnnon kulu lmn posoj olv ,76. 2 Kummen vrnkeruu Televsokonser KesäKumm Kummen uus kesäkonser järjesen Aleksnern eerss. Konser esen suorn läheyksenä MTV3:ll. Puhelnkeräyksen sekä ennkkolhjousen ku konserphumn ulos ol Kesäkumm-konserss esnyvä: Sunrse Avenue, Fnellgens, Mj Vlkkum, Gn Lep, Slem Al Fkr, Pee Prkkonen, Els Hämälänen j Boson Promende -bg bnd. Ohjelmn juons Vppu Pmä. Elämä Lpselle Vuoden pääphum Elämä Lpselle -konser järjesen Hrwll Areenll Elämä Lpselle -suurkonser on os Elämä Lpselle -hyvänekeväsyyskmpnj, jo Lsenklnkoden Kumm ry on pyöräny jo vuodes 1995 lähen. Elämä Lpselle -kmpnjll keräään rh vdelle ylopsollselle lsenklnklle sekä Lsenuen ukmussääölle. Kmpnjn kuuluu konsern lsäks päväyökeräys, lpskeräys, puhelnkeräys sekä uoemyyn. Elämä Lpselle -konser 2010 keräs vvsnomen ääreen keskmäärn yl ksoj (MTV3). Areenll phum seurs n hmsä. Vuonn 2010 konsern ulos ol j koko Elämä Lpselle -kmpnj Elämä Lpselle -konserss esnyvä: Apoclypc, Jenn Vrnen, Elz Doolle, Cheek, Irn, Smul Edelmnn, Jppu, Puhuv Kone, Lur Närh, An Tusku, Reckless Love, Hppordo, Hnn Pkrnen sekä Koop Arponen. Konsern juonjn omv Hekk Psonen j Susnn Lne. Elämä Lpselle: Kurksus kulssehn Elämä Lpselle -lsäohjelm läheen MTV3:ll Jnne Kjn juonmss ohjelmss eseln konser kulssen k. Joulu Melelle Lsenklnkoden Kumm ry:n Joulu Melelle -hyvänekeväsyyskonser so Angel-sudoll Helsngssä Konser esen MTV3-knvll suorn läheyksenä, jok keräs keskmäärn v-ksoj. Joulu Melelle -konsern e myyy ylesölppuj, vn phumn kusun lähnnä Kummen yhesyökumppne. Joulu Melelle -konsern ulos ol ennäyksellse Esnyjä: Ilkk Alnko, Vee Kllo, Kj Koo, Skr Kuosmnen, An Tusku, Irn, Els Hämälänen, Hnn Pkrnen, Krsn Wheeler, Suv Teräsnsk sekä Joulupukk. Muskk hd Boson Promende -bg bnd. Konsern juons prvljkko Jnne Vrnen j Nn Herl. 3

3 Urheluphum j muu projek Kumm Bowlng, Flmngo BowlCrcus Flmngoss järjesey pernenen Kumm Bowlng ksn 22. lokkuu. Lekkmelnen kelklplu uo yheensä Mukn kelmss olv mm. Pul Kovunem, Aru Hrkk, Prjo Nuoo, Jn Puupponen, Vcky Ros, Skr Pelä, Ess Pöys, Krn Suonperä sekä Ann-Ls Tlus. Tphumn juons Pepe Jürgens. DPD:n joukkue j Kummkpeenn Hed Sohlberg Vnjnlnn-golfss. Kummverlu klnkoll Mone pensä pols jouuv veämään lsenklnkoll pdempä koj kun omss kodessn, jop vuos. Lsenklnkoden Kumm ry pyrk edesumn lsen j nuoren vhyvyyä lsenklnkoll lhjomll erls leluj, pelejä j mu vrkkeä sekä järjesämällä säännöllses Kummverluj. Vuoden 2010 kn pyrn orgnsomn ensä usemp verluj Helsngn ohess myös mulle klnkkpkkkunnlle. Yheensä verluphum järjesen ennäyksellse 31 kpple. Helsnk: Joker, Hevsurus j Jnne Kj, Hnn Pkrnen, Pee Prkkonen, kur Smo Alo, Pvo Pesusen, Axl Smh, Teemu Selänne, Jenn Vrnen, Joulupukk, Lr Lurkkl j Jsmn Hmd, Vrp j Rober-Nlle. Kuopo: KlP, KuPS, Kuopon kupungneer, prlymplsn ähäävä Es Menen j Mrjn Huovnen, Hlvun Pp, Vrp j Rober-Nlle. Turku: TPS, Rokkrr, Onnn prs lhj -näyeljä, Mm j Kuku, Onn-Pelle, Vrp j Rober-Nlle, Joulupukk. Oulu: Kärpä, AC Oulu, Mj Löyynoj, Oulun kupungneern Prnsess Ruusunen -näyeljä. Tmpere: Ilves, Vrp j Rober-Nlle. Kumm Golf, Vnjnlnn Vnjn Lnn Golfss järjeseyllä Kumm Golf -phumll kerän rh Kn-Hämeen keskussrln lsenossolle. Tphumn uooll, :ll, hnkn pljon rvuj hoole rvelsll mm. elekronnen verenpnemr sekä lämpöpj vuvojen blrubnhooj vren. Kummkpeen: Mkk Kuse, Nko Kpnen, Tom Enonen, Jnne Vrnen, Vcky Ros, Senn Weserlund, Skke Pelä, Ann-Ls Tlus, Kr Vepsä, Tony Vr, Mk Sukkonen, Le Sukkonen, Tony Monn, Jn Puupponen, Hed Sohlberg, Krn Suonperä, Erkk Lknen sekä Snn Mämm. Kumm Golf, Hrsl Hrslss järjesey Kumm Golf uo lohjelmn yheydessä järjeseyn hyvänekeväsyyshuuokupn knss ,86. Keräy vr suunnn Helsngn Lsenklnkn ossolle K5 polden keskusvlvonnn kehämseen. Kummkpeen: Krs Alm-Sr, Prjo Nuoo, Rk Sors, Hrr Syrjänen, Tru Vlkepää, Kr Vepsä, Jnne Vrnen, Skke Pelä, Klle Vänölä, Mkko Mnerus, Senn Weserlund, Rmo Srkä, Snn Mämm, Lur Ruohol, Jn Puupponen, Krsn Sohlberg, Pee Seppälä sekä Krn Suonperä. 4 5

4 Hemmoelupävä Lsenklnkoden Kumm ry järjes vuonn 2010 ennäysmäärän srden lsen vnhempen renouumseen rkoeuj hemmoelupävä. Lpsen srsumnen on koko perheen elämän mullsv käännekoh. Kun srs lps rvsee kken mhdollsen huomon j vun vnhemmln, nn lpsenkn vonnn knnl on äärmmäsen ärkeää, eä vnhemm jkssv mhdollsmmn hyvn knnus ls rskden hoojksojen kn. Hemmoelupäven vull pysyään rjomn srden lsen vnhemmlle versuke sekä yhden pävän roo srsvuoeen äärelä. Prhmmlln ne vov mhdolls elnkäsen ysävyyssuheden kehymsen vnhempen vällle. Helsngn Lsenklnkn vlsus Helsngn Lsenklnkn phvlsus uudsen vuoden 2010 kn. Vlsussuunnelms j -oeuukses vsnnee yrykse: Konssmde Fnlnd Oy, Sähkölo-sennus Oy, Oy Noorrde Ab, Cls Ohlson, Kormäen Pjull, K-Ru Lnern, SHD-ukku Oy, Srkk Heronem, Anl Oy. ERITYISKIITOS: Suunneluomso NELIDEA OY. Tuoemyyn Pernesn Helsngssä järjeseävn hemmoelupävn j osllsu vnhemp kks lsenklnkkkupunges. Kos: Suomen Urheluherojopso, Yellow Lne, Lmousne Servce, BowlCrcus Flmngo, rvnol Lyon, Scndc Connenl, Csno Comedy Club, Holdy Inn Ruoholh, ArporTx, L Fmgl, Kr'n Club, Lve Non, Rsor Oy, Hewle-Pckrd j Helsngn Merveneljä Pkkkunkohsn hemmoelupävn osllsu kunkn klnkk-lueen vnhemp. Tällä von myös mone pkllse yrykse pääsvä osllsumn omnn omll pnokselln. Turku Kos: Kor, kur Pee Poskpr, rvnol Pnn, Turun heron-kem, Kmpmo Buk, rvnol Smör, Lnneer sekä Tlusjo Vekko Mäk Oy Oulu Kos: Oulun kelhll, rvnol Pnnu, Okk /herojopskelj, LS-Syle, rvnol Sss, Oulun Kupungneer, Tksplvelu Mk Ronnen Kuopo Kos: Kuopon kelhll, rvnol Pujon Torn, Svon mmopso, Slon K-P, rvnol Isä Cmllo, Kuopon Kupungneer sekä TlenRenl Helsnk Kos: Ruusulnkdun Bowlng, rvnol Kolme Seppää, Suomen Urheluherojopso, Kmpmo Buk, Smonkdun Scndc, rvnol Tony s Del, Helsngn Kupungneer j Kovnen Oy Tmpere Kos: Korupj Tn, rvnol The Grll, Tmpereen Urheluherojkoulu, Glohr husmuoolukoulu, Sokos Hoel Tmmer, Tmpereen Teer sekä Arpeco Oy Kummen yhesyö Newopn knss ve use Kumm-uoee lukusen er kuppkejujen lkkesn. Tuoe myyn nn kään posmyynperusesen Kummen verkkokupss, j myynlsuuks jäjresen mm. Helsngn Lsenklnkll sekä Elämä Lpselle -konsern yheydessä. Tuoemyynä Kummen omsol ho Ks Henonslm. Myynjärjeselmä j logsse rksu on rkous orgnsod uudelleen vuoden 2011 kn. 6 KummKver Vuonn 2010 kvs ukjo Lsenklnkoden Kumm ry:llä ol non Helle läheen vuoden kn 4 kpl korposus, jok pvä ssällään myös vpehosen pnkksrolomkkeen. Posukse uov yheensä ,28. Puhelnmyyn j ukpke Vuosklener Mrj-Leen Plomäk suunnel Kummen 2011 vuosklenern ulkosun. Kuvmlms vssv lsenklnkoden pol, joden unelm eseln prrosen ohess. Klener myyn puhelmse Suomen LK Lehden Kusnnus Oy:n ku. Kumm-lehden myynm kupps nn kään vuosnllepke, korsrj sekä runokrj. Vesnä j mrkknon Kummen verkkosvu j soslnen med Kummen uus Fcebook-svuso (www.fcebook.com/lsenklnkodenkumm) perusen keväällä 2010 j jo muumss kuukudess se ksvo yl 50000:n Kumm-ysävän verkkoyhesöks. Lsäks Kummelle vn om YouTube-l, jonk ku vdeomerln jkelu verkoss käy ensä käevämmn. Fcebook j YouTube sn plvelemn Kummen vesnärpe äärmmäsen hyvn j eryses Fcebook-svuson vull onnsun vljsmn Kummen ukj nopes lkkeelle erlsn keräyskmpnjohn. Fcebook-svuso ukee erän hyvn myös Kummen er yrysyhesyömllej. Kuvpnkks vu Flckr-l oen konkreeses käyöön vuoden 2011 kn. Lsenklnkoden Kumm ry:n vrllse kosvuso sekä pysyvä keskesnä edousknvn Kummen vesnnässä. Akvsuus j onnsunee omenpee soslsess medss vähensvä kuenkn kävjämäärä Kummen kosvusoll edellseen vuoeen verrun, mu kokonsuuen verkkoympärsössä ehdy rksu ov ensä usemp hmsä osks Kummen ukomn. Lhjoussvusoll lhjo.elmlpselle.f järjesey verkkokeräys e uonu ovou ulos j nän ollen svuso pääen j ls vuoden 2011 kn. Täsä eeenpän verkkolhjousmhdollsuus löyyy keskeys osoees Verkkosvu-uudsus vuonn 2011 Lsenklnkoden Kummen vuoden 2011 keskesmpn projekehn kuuluu kokonsvlnen verkkosvu-uudsus. Kummen vrllnen kosvu deodn j rkennen nn ssällön kun ulkosun osl uudesn. Sen lsuueen srreään myös -svuson merl, kun kysenen phumsvuso jen uudsuksen jälkeen sellsenn ls. Kumm.f pyrään oeumn sen, eä se plvelee lhjoj j mu Kummen ysävä mhdollsmmn monpuolses. Smll svuson omn hlun lnkää ensä ehokkmmll vll soslseen medn j Kummen svusohn nässä plveluss. Kosvukeskämsellä uskon olevn Kummen verkkovesnää selkeyävä vkuus, jok plvelee rkous nn nformon jkmsen kun osllsumsmhdollsuuksen näkökulms. Kummen uuden vsulsen lmeen suunnellu j oeunu mnosomso Kng jk ärkeää ukyöään Kummen verkkosvuprojekn prss. 7

5 Ilmouskmpnj Kngn knss Mnosomso Kngn knss ehn kolmen vuonn peräkkän ljmnen melenerveyskmpnj lsen j nuoren henksen hyvnvonnn edsämseks ( ). Vuoden 2010 kmpnjlle esn uus kärk j ällä ker nformvnen lmouskmpnj rkennen lj-lses Kummen er ukkoheden vrn. Ilmouksss eseln puks n keskoss sydänlpsn. Kmpnj julksn Helsngn Snomss neljänä kokosvun lmouksen kesän kn. Tvs yhesyö mnosomso Kngn knss jkuu vuoden 2011 kn. Kumm omeksnjn Young Lons -klpluss Lsenklnkoden Kumm ry ol omeksnjn mnosln nuorlle suunneljolle rkoeuss Young Lons Fnlnd -klpluss. Suunneljoden ehävänä klpluss ol esää mnonnn kenon uus rksuj koulukusmsen kkemseks. Klplun järjesäjänä Suomess om Kärkmed. Klpluss Press-srjn vonu Henn -lmous pärjäs mnos myös MARK Suomen Mrkknonlon järjesämässä Kuljyvä-klpluss sden Hopejyvä-unnusuksen srjss yheskunnllnen mnon. Kumm plkn yön skkn. Henn -lmous on läheey Suomen kouluhn Kummen Päväyökeräys -posuksen ohesmerln. Tukmukse yhesyössä Eccu Reserchn knss Kummen ukmusyhesyökumppnn vuonn 2010 jknu Eccu Reserch uo Kummelle mm. Young Lons -kmpnj vren ukmuksen koulukusmsen nykylnees sekä omnnn kehämseks rkoeun Kumm-brändselvyksen. Lsenuen ukmusyön ukemsen ohess Kummen Eccul eeämen lusukmusen vull yhdsyksen sem sedon väläjänä on prnunu merkäväs vme vuosen kn. Tulevsuuden voeen on hyödynää Lsenuen ukmussääön Kummen vroll ukemn erän ldukkn ukmusyön n ensä premmn myös vesnnän näkökulms. Kumm-leh Kumm-lehden voeen on vrnhnknnn lsäks kero lsenklnkoden omnns, ukmusöden ulokss, lsen selvyymsrnos, yhdsyksen phums sekä Kummen elämäsä. Leh lmesy kuluneen vuonn neljä ker j sen levkk ol n Anne Knser on lehden pääomj, M Hnnul omussheer j Ar Mennnder omuspäällkkö. Lehden myynjohjn jko Jukk Myyrylänen Suomen LK Lehden Kusnnus Oy:sä. Kumm-lehden kolumnsen olv R Väsänen sekä lsenklnkol erkoslääkär Jn Lepälä j pulsossonhoj Ann-Ls Korpmäk. Leh orgnsodn nn rkeneellses, ulkosullses kun ssällöllses uudesn vuoden 2011 kn. 8

6 Yhesyökumppneden vull Yhesyö Lsenklnkoden j Lsenuen ukmussääön knss suju jälleen henos. Lsenklnk nov pljon uke j snunj-pu Lsenklnkoden Kummelle. Eryses Helsngn Lsenklnkk ek pljon öä Kummj yrysverluden sekä nserkuvusen järjesämsessä. Lsenuen ukmussääö jko snunevs Kummen välämä ukmuspurh j seurs ukmusöden eenemsä j purhojen käyöä. Rojlyhesyökumppn VAASAN Oy lhjo jokses ouko-elokuun kn myydysä VAASAN MUHKU-sämpyläpusss 2 senä Lsenklnkoden Kummelle. Fnnr-yhesyö Lsenklnkoden Kumm ry j Fnnr ov ehnee rvoks yhesyöä pu rvseven penen polden lennäämseks jo vuos. Vuodes 2010 lken kkll Fnnr Plus -pseä kerännellä on ollu mhdollsuus osllsu lkosn j lhjo om psepons srden lsen hyväks. Fnnr-yhesyön vull Lsenklnkoden Kumm ry lennäää sr lps hooon lsenklnkkpkkkunnlle j ksn kon pluumn rsks hoojksos. Tämän lsäks pol lennäeään mm. vrksysmklle syksyseen Helsnkn seurmn Elämä Lpselle -konser. Yhesyön ku pyrään rjomn nn kään oslle pkäkspolden vnhemms mhdollsuus osllsu vnhempen hemmoelupävään, joss he pääsevä hekeks renouumn nn mukvn ohjelmn kun osens seurn prss. Vled lhjo jokses Weex Sof & Fresh 1,5m Ld Edon kmpnjrulls 10 sn Lsenklnkoden Kummelle lsen j nuoren psykrsen yön ukemseen. Jokses Veserålens Nurproduker Oy:n Vp Kerron uudes skkuudes lhjoen 20 euro lsenklnkoden sydänossolle. Yhesyökumppne Kumm-vuos 2010 ol äynnä nsoks yhesyöä lukusen ärkeden kumppnen knss. MTV3 Fuuremgebnk Fonec Suomen Urheluherojopso Rem Oy:n rojlkmpnjss jokses syyskuun 2010 kn myydysä Remn 0-10-vuoden lsen ulkohlres lhjoen 1 euro Kummelle. Rdo Nov Hrwll Areen Mrbou Luov Plvelu Roscher Dplvelu Oy Vlokuvj Ps Slmnen Työhuone, Mr Alo Oy Hox Ab lhjo 5 % leluuomens bruomyynnsä Lsenklnkoden Kummelle. Helsngn Snom Fond Oy Xerox Sopel Newop Oy lhjo joksen myydyn Kumm-ve- j Kumm-kodnekslmllson uoeen hnns 0,5 1 euro lyhenämäömänä Kummelle. Myös os Newopn omn P2P-vlmsvemllson uoes kerry lhjous. Mnosomso KING Phlps Tmr Webropol Nebul KD Ren Oy (Pku Ovelle) Fnnr LU lhjo jokses myydysä Pernesä Pprkkkuj -pkes 2 senä Kummelle. Arnolds Eccu Reserch Semper lhjo jokses Småfolk-uoesrjn kyselyyn sdus vsukses 10 senä Lsenklnkoden Kummelle. Jokses myydysä An Tuskun omelämäkerrllses Hengän-krjn kpplees lhjoen 1 euro Lsenklnkoden Kumm ry:lle ukemn lsen j nuoren melenerveysyöä. Rcoplz Lppupse Robnex Helsngn Energ DPD D-Fence The Voce Blue Med Felx Abb Deloe Wrner Musc Group lhjo jokses Korvunurn Joulupukk: Mnun Joulun -lbums 0,50 Lsenklnkoden Kummelle. Pperplvelu UPS IKI-Kus HH Pkkuljeus Cllgrphen lhjo 20 senä jokses myydysä joulukors Lsenklnkoden Kummelle. Levy-yhö VAASAN Oy lhjo kks vuoden 2010 kn oseus Ruspl -pusses Kummelle. Jääkekkojoukkuee Joker, HIFK, KlP j Teps lhjov lppuj pollle j hedän vnhempens käyöön. VAASAN Oy:n uoeryhmäpäällkkö Jenn Suvno. 10 Rpmuuskko-juonj Axl Smh j Pvo Pesusen. 11

7 Lhjoukse Yksyshenklöden j yrysen ekemä lhjoukse ov ärkeä os omnmme. Vuonn 2010 lhjouks kery yheensä ,24. Apu Lsenklnkolle Vuonn 2010 Lsenklnkoden Kumm ry:n hllus on päääny jk lkuden yljäämän ,69. Vuoden 2010 rhlhjoukss ,22 nnen lsenuen ukmusyöhön ,57, Helsngn Lsenklnklle ,50, Oulun Lsenklnklle ,78, Tmpereen Lsenklnklle ,78, Turun Lsenklnklle ,78 j Kuopon Lsenklnklle ,78. Muden lhjousen rvo ol ,27. Näden lhjousen lsäks Lsenklnkoden Kumm ry on prnnu lsenklnkoden polden vhyvyyä Kummverlun j lukusn vrlhjouksn. Jouluks omen joulupke kklle lsenklnkolle sekä Keskussrloden lsenossolle (25 er srllle, 2 pke/srl). Pkeehn sn lhjouksen mm. DVD-levyjä Nordsk Flmlä j FS-Flm Oy:lä, krjoj Snom Mgznes Fnlnd Ld:ä, leluj Brol, CD-levyjä levyyhölä, leluj Amol, pehmoleluj j skrelurvkke Tmrs sekä sukl Pndl. Pke om perlle lhjouksen DPD. Lsenklnkoden penä pol lepomss Kokkkoulu Espn keössä. Hlluksen kokoonpno Lsenklnkoden Kumm ry:n hlluksen puheenjohjn om vuonn 2010 Tuomo Rso j vrpuheenjohjn Oll Punl. Muu hlluksen jäsene olv Jukk Kohonen, Prjo Nuoo, Srp Smolsky, Lur Ollr, Mkel Knp sekä Ann-Leen Kuusel. Vrnhoo j lnrksus Yhdsyksen rhlkenneä ohjs loussheer Krs Clverh. Krjnpdon ho Tlnum Oy skk j Tlomso Prex OY lken. Yhdsyksen vuoslnrksuksen suor Tuokko Tlnrksus Oy, KHT-yhesö. Lsenklnkoden Kumm ry:n vrsnse jäsene Helsngn Lsenklnkk Tuj Kovuopo, Srp Vnhss-Hud, Eero Joknen, Jr Peäjä, Pen Kllo, Inger Mäenpää, Leen Repokr, An Tuhknen, Ou Smonen j Vel Yllo Turun Lsenklnkk Wvek Kuppl, Hekk Korvenrn, Oll Ruusknen, Oll Smell j Mrj-R Såhlberg Oulun Lsenklnkk Mkko Hllmn, Wlly Serlo j Päv Tpnnen Tmpereen Lsenklnkk Ann-Leen Kuusel, Trj Heno-Tolonen j Jrmo Vskorp Kuopon Lsenklnkk Rv Pernen-Lyynen j Rmo Voulnen Lsenklnkoden Kumm ry kää kkk omnmme ukene yryksä, yhesöjä j yksysä henklöä. Eryse koksemme osomme vpehosllemme sekä Kummellemme, joden merkys yössämme srden lsen hooolosuheden prnmseks on vomn suur. Lsenuen Tukmussääö Pvo Pkänen, Helen Phko j Srp Smolsky Muu jäsene Eero Alo, Per Ahonem, Prkk Hrl, Hjlls Hrkmo, Chrser Holmberg, Tru Juvkk, Mkel Knp, Jukk Kohonen, Arn Kuorkosk, Mrj Lnnng, Hrr Mlmberg, Ar Merlänen, Tnel Mäkelä, Lsse Norres, Prjo Nuoo, Lur Ollr, Jkko Perheenup, Oll Punl, Tuomo Rso, Juh Rnsl, Trj Tllqvs, Mel Tulkour, Klev Tuomnen j Sej Vrjol. Kunnjäsene Mrj Leppänen j Rk Sors Vllnvho. Kummen hlluksen uus puheenjohj Tuomo Rso (vsemmll) sekä Kummen omnnss vuodes 1993 lken mukn ollu väsyvä puheenjohj Klev Tuomnen käelevä

8 o m n KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2011 Lsenklnkoden Kumm ry jk uursus penen polden hyväks vuoden 2011 kn. Vrnkeruun kohdll keskesnä ekjönä sälyvä elevsokonser, urheluphum, Kumm-leh, uoemyyn, yksäse rh- j vrlhjoukse, ukjäsene, kuukuslhjoj sekä yrysen knss solmu rojl- j sponsorsopmukse. Innovvs j resurssehokk keräyspoj keheään jkuvs uus, j poenls yhesyökumppne kroen kvses. Vpehosverkoso kvodn mukn omnn. Elämä Lpselle -brändä vln j vhvsen edelleen uusen omnmllen ku. Lsenklnkoden Kumm ry sopeu omnns yheskunnn edellyyksn olemll jousv, luoev j pkäjänenen omj. Kumm ry:n ovon olevn nn yrykslle kun yksyslle lhjojlle rkouksenmuknen kohde hyvän hdon knvomseen. Tphum järjeseään sekä nden uomen keräysvrojen eä svuevn julksuusrvon vuoks. Kumm Golf, Vnjnlnn Lsenklnkoden Kumm ry:n järjesämän pernesen hyvänekeväsyysgolfn uoo käyeään Kn-Hämeen keskussrln lsenossolle ulräänleen hnknn. Osllsumsmksu on 1000 /joukkue. Lekkmelsessä klpluss 3-henksä yrysjoukkue luos uu Kummkpeen. Yhesyökumppnn DPD. Elämän kevä, Helsnk Kummen uudseu kksunnen kesäohjelm pää ssällään muskk sekä keskuselu lsen j nuoren hyvnvonns elen j änään. Yhesyökumppnen kesäkmpnjss ov Tmr, Orol j Helsngn Energ. Kumm Bowlng, Tl Kummen pernenen kelphum järjeseään syksyllä Tln kelhllss. Mukn mhuu 36 yrysjoukkue. Sponsorn Helsngn Energ. Joulu Melelle -konser, Helsnk Joulu Melelle -sudokonser järjeseään uuun pn Kumm-vuoden loppuhupennukseks. Se eseään suorn läheyksenä MTV3-knvll. Yhesyökumppnen Kummen joulukonserss ov Phlps j Rdo Nov. Muu projek Verkkosvu-uudsus & Kumm-lehden kehysyö Lsenklnkoden Kummen vuoden 2011 keskesmpn projekehn kuuluu kokonsvlnen verkkosvu-uudsus. Kummen vrllnen kosvu deodn j rkennen nn ssällön kun ulkosun osl uudesn. Kumm.f pyrään oeumn sen, eä se plvelee lhjoj j mu Kummen omnns knnosune mhdollsmmn monpuolses. Tänä vuonn muokn myös Kumm-leheä, jonk ssälöä keheään j vsulnen lme uudsen. Hemmoelupävä Losv plue snee hemmoelupävä srden lsen vnhemmlle järjeseään myös vuonn Hemmoelupävän de on rjo vnhemmlle heken roo srsvuoeen äärelä v u o s Kumm Golf, Hrsl Hrslss järjeseävän Kumm Golfn joukkuepk äyyvä pokkeukse jo hyvssä jon ennen phumn lku. Pävä kerreään hyvässä hengessä Hrsln luonnonkunll golf-vheröllä, j lohjelm ssälää mm. hyvänekeväsyyshuuokupn sekä mukkn llllsen. Golf-klplu peln kolmhenksn yrysjoukkuen äydenneynä Kummgolfrll. Tphumn yhesyökumppnn Felx Abb. Kumm Golf, Kulrn Resor Uusn golf-phummme järjeseään Nnlss, upouudell Kulrn Resor -golfkenällä j phumn uoo ohjn TYKS:n lsenklnklle. Ilohjelm järjeseään huppuhenoks ensödyssä llrkennuksess. Elämä Lpselle -konser, Helsnk Syksysn järjeseävä Elämä Lpselle -hyvänekeväsyyskonser on Kumm-vuoden pääphum. Se on os ljemp Elämä Lpselle -kmpnj, jok pää nn kään ssällään uoemyynnn j lps- sekä päväyökeräyksen. Elämä Lpselle -konsern eää nmelä yl 3,2 mljoon suomls, j se on nän ollen yks Suomen unneumms vhdephums. Ensmmänen Elämä Lpselle -konser järjesen vuonn 1995 Olympsdonll ny konserpkkn om Hrwll Areen. Yhesyökumppnen phumss ov VAASAN Oy, Rdo Nov j Tmr. MTV3 esää konsern kksunsen suorn läheyksenä. Kumm Bowlng, Kuopo Uus hyvänekeväsyysphum, jonk uoo ohjn KYS:n lsenossolle. Yrysyhesyö Rojlsopmukse ov ollee vme vuosn ksvv yrysyhesyön muoo. Sopmuksen mnmuoovoe on vuoden 2011 lus lken Rojlyhesyökumppn esellään Kummen verkkosvull j Kumm-lehdessä. Muus yrysyhesyösä mnkoon mm. Fnnr Plus -pseyhesyösopmus, jonk ku kkk lenomkusj vov lhjo bonuspseään Kummelle. Psellä osen lenoj pollle j hedän vnhemmlleen. Tärkenä medyhesyökumppnen jkv mm. MTV3, Helsngn Snom j Rdo Nov. Uuen medyhesyökumppnn on lonu Cler Chnnel. Xerox lhjo änäkn vuonn Lsenklnkoden Kumm ry:n käyöön mm. värkopokoneen j ulosee. Mnosomso Kng on jälleen mukn suunnelemss Kumm-vuoden eem, kesän lmouskmpnj sekä Kummen uus verkkosvuj. Kng uuds nn kään Kumm-phumen vsulsen lmeen. Yhesyökumppneden ärkeä rool korosuu Kummen järjesämssä phumss. Erlse sponsor- j yhesyöneuvoelu ov os henklökunnn jokpäväsä omn. Tuoemyyn, KummKver j lhjoukse Teemu-nlle-vrmerkllä merkyjä uoe myydään Lsenklnkoden Kumm ry:n omsol, päässs omn nekupn ku. Kupn vlkom keheään mlllses. Lsenklnkoden Kumm ry myy se uoen lsäks mm. klnkoll j phumss. Pneuj joulukorej j mu pperuoe myydään edelleen suorn Kummen omsol. Sähkösen joulukoren myyn jkuu Kummen verkkosvull. KummKverposuks on vuoden kn neljä. Posusen jnkohd ov ysävänpävä, äenpävä, syyskuun lku j mrrskuun loppu. Tomnnn voeen on knnus KummKvere ekemään vpehos lhjouks Kummen omnnn ukemseks. 14 Kumm ry s lhjouksn mm. esmenej, leluj, erls rvkke j mnosl. Lhjoukse ov olennnen os vrnhnkn myös vuonn Kumm-lehden lsäks Suomen LK Lehden Kusnnus Oy myy Kummen korej, vuosklener j vuosnllepke. 15

9 LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA u lo s l s k el Projeken uoo , ,39 Projeken kulu Tvroso lkuden kn , ,89 Vrsojen lsäys/vähennys 653, ,29 Ulkopuolse plvelu , ,19 Henklösökulu -73, ,48 Muu projekkulu , ,29 Projekkulu yheensä , ,14 Projeken ke , ,25 Hllnnon kulu Henklösökulu , ,26 Poso , ,69 Muu hllnnon kulu , ,85 Hllnnon kulu yheensä , ,80 Tuoo/kulujäämä , ,45 Sdu lhjoukse , ,73 Tuoo-/Kulujäämä , ,26 Sjous- j rhousomn Tuoo 6 648, ,97 Kulu -0,30-1,04 Sjousomn yheensä 6 647, ,93 se Aneeom hyödykkee Kehämsmeno 1 009, ,24 Aneeom okeude 2 522, ,82 Muu pkävkuese meno 4 831, ,49 Aneeom hyödykkee yheensä 8 363, ,55 Aneellse hyödykkee Konee j kluso , ,69 Aneellse hyödykkee yheensä , ,69 Sjoukse Oskkee j osuude 6 162, ,97 Oskkee j osuude yheensä 6 162, ,97 Pysyvä vsv yheensä , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vho-omsuus Vho-omsuus , ,34 Smse Myynsmse , ,19 Muu smse , ,98 Srosmse , ,85 Smse yheensä , ,02 Rh j pnkksmse , ,24 Vhuv vsv yheensä , ,60 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,81 VASTATTAVAA VARSINAINEN TOIMINTA Pysyvä vsv m Lsenklnkoden ukemseen käyeävä yljäämä , ,19 Käyey lkuden kn , ,23 Käyeään seurvll lkudell , ,96 Sro peruspääomn 0, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0,00 0,00 Om pääom Peruspääom , ,00 Om pääom yheensä , ,00 Vers pääom Lyhyknen vers pääom Osovel , ,14 Muu vel , ,36 Srovel , ,31 Lyhyknen vers pääom yheensä , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,

10 l e e d o LIITETIEDOT Tlnpääöksen ldnperee 1. Käyöomsuuden rvosus Käyöomsuus on kvou välömään hnknmenoon. 2. Vho-omsuuden rvosus Vho-omsuus eseään hnknmenon hnknmeno lemmn odennäkösen myynhnnn määräsenä. 3. Sjoukse Sjoukse on rvoseu hnknmenon hnknmeno lemmn odennäkösen myynhnnn määräsenä. Tuloslskelm koskev edo 1. Suunnelmn mukse poso Perusprnnusmeno Muu pkävkuese meno Konee j kluso Henklösöä koskev edo sposo 10 vuo sposo 5 vuo 25% menojäännösposo TILIKAUDEN PALKAT Projekelle krju: Plk j plkko 6 054,72 Eläkekulu 1 035,36 Muu henklösvukulu 73,17 202,40 Yheensä 73, ,48 2. Hllnokuluhn krju: Plk j plkko , ,06 Eläkekulu , ,63 Muu henklösvukulu , ,57 Yheensä , ,26 Muu henklösvukulu ssälää myös vpehose henklösvukulu l h j o u ks e LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY LAHJOITUKSET VUONNA 2010 RAHALAHJOITUKSET SÄÄNTÖJEN MUKAAN TILIKAUDEN TULOKSESTA Vru KYS-Kuopo ,78 OYS-Oulu ,78 TAYS-Tmpere ,78 TYKS-Turku ,78 HUS-Lsen j nuoren srl ,53 Lsenuen ukmussääö , ,22 yheensä ,22 KOHDISTETUT HUS, Lsenklnkk Kohdseu lhjoukse 2010 lee , ,00 Sydänosso ,00 N ,00 K2 20,00 K5 100,00 K ,30 K ,00 K9 100,00 Lsenlnn/neurokognv.os. 960,00 Uro-gsro-ykskkö 350,00 os ,00 A20 900,00 Nsenklnkk, vssynynee 1 775,00 Melkuvusmlmproj. 500,00 Melkuvusmlmproj. 690,00 Jorvn lsenosso 60,00 Vhyvyys 1 600,00 Elnsro 200,00 Lsen psykr ,00 Nuoren psykr ,00 Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Nslle ,00 Kohdenmon , ,20 TYKS, Lsenklnkk Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Syöpäosso 1 250,00 Teho-osso ,00 Kohdenmon , ,00 LASTENTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Kohdseu lhjoukse , ,00 Muu srl Vrsns-Suomen srnhoopr Lsen j nuoren melenerveysyö ,00 Pohjos-Svon srnhoopr 3 659, ,50 KOHDISTETUT YHTEENSÄ ,20 Muu lhjoukse Klnk ,75 Elämä Lpselle konser ,40 Joulupke ,00 Fnnrn Plus psee ,00 Hemmoelupävä ,10 Golf ,78 Kellu 2 014,00 Joulu Melelle konser 4 400,00 KesäKumm konser 2 841,00 Muu lhjoukse ,99 Muu lhjoukse yheensä ,27 Vuoden 2010 lhjoukse yheensä ,69 Keskmääränen henklömäärä 7 7 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Peruspääom , ,00 Lsäys ,00 Peruspääom , ,00 KYS, lsenklnkk Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Kohdseu lhjoukse ,00 Kohdenmon , ,50 OYS, Lsenklnkk Kohdseu lhjoukse ,00 Kohdenmon , ,00 Om pääom yheensä , ,00 18 TAYS, Lsenklnkk Lsen j nuoren psykr 3 659,50 Kohdsunee lhjoukse ,10 Kohdenmon , ,00 19

11 Lhjouskohee klnkolle 2010 HYKS (HELSINKI) Verenpnemre, polsvlvonle (10 kpl), nslvenlor (2 kpl), elvyysle (5kpl), respror (2 kpl), vohoopöyä, polsvlvonmonor, kuljeusmonor, ulräännur (2 kpl), nfuusouom, ruskupumppu (20 kpl), hoovälneä j srlkluse, vuvnvkoj, puusm, elvyysvunu, ehohoosänky, pelsuslkno. Henklökunnn kouluus; mm. lsenpsykrn verkosokeskenen perheyön kouluus j neonlhojen kouluus. Plkkkuluj; nuorsopsykrn krsyöryhmä. Vhyvyyden j vrksyksen lsäämnen, rek- j hrrsusomn; skrelurvkke, leluj, pelejä, lsen- j nuorenlehä, ssususrvkke, polden rek- j kerhoomnnn kusnnuks, vhde-elekronkk polskäyöön KYS (KUOPIO) Lsen elvyysle ohesrvkkeneen (5 kpl), polsvlvonmonor kuluusrvkkeneen, lsenneurologs erprvkke, monor oksmer, vernlysor, elvyysvunu, nfuusole (2 kpl),vlohoole, snvlo (5 kpl), UÄ-leen pävys, lsenvunu, kenguruhoouol (2 kpl), Suomen Urologse Hoj Ry:n syyskouluuspävä, Neonlhojen äydennyskouluus (luennosjn kulu), vlkunnllse lsenneurologpävä, Suomen lsenklnkoden hooyön esmesen opnopävä, Kouluus/NICU-suunnelukokous, Lsenlnnn hsorprn ohjus (luennosjn kulu) OYS (OULU) Akvrorvkke, Geffe Omnbed -keskoskpp, yöul Ooplug (2 kpl), Cr-Cool vlennysle (2 kpl), ehohodon venlorn musmodulohjelm Servo-nfn, yöuolej, lokerokppp, vdeokolonoskoopp, Oropednen Colbr-por, Sonole S-Nerve, lnernur, korkekerrospor, crnofklkrurgn, ICF SOLO -polsnosur, erkossnpesukone, Medcp USB 200 med vdeo recorder, lääkejääkpp, BT 8010 vohoopöyä (2 kpl), cd-son, ukmuskorej, pehmoleluj, krokeson-mkser, mkrofon (4 kpl), uluelevso, vdeokmer Cnon Legr HF200, leluj, uluelevso, som, krokeleso, koeerleso, verhoj, ADOS j ADI-R kouluus TAYS (TAMPERE) Vlvonmonor, pölynmur, dvd-le, Jysky-pöydä j -uol, jäännösvrsn uä-musle, pnemonor, pulssoksmer, kuumemr, ooskoopp, vlvonmonor, elevso j senäelne, elevso j senäelne, korvlämpömr, EEG-leen pävys, rvnnonsropumpu, vlohoolee, erkospj, rnpumpu, pj j yyny, suhkuuol, nfuuso- j ruskupumpu, les, vuvv', pyöräuol, srlsänkyjä, verenpnemr, keskusvlvonykskköpävykse, sormpulssoksmer, pulssoksmer, r, luusvyö j lukulevy, eryssun, verenpnemr, jääkpp, kvovälneä, hygenyyny, hpsupllo, urvlukkokhv, kvolee, yhdselmäkpn peo, erpmerl, rnskunleso, hpp-lmsekoj, lämmnlmkosume, venlor, elkonsem, lsen puusmlu, sohv TYKS (TURKU) Infuusouomorn (3 kpl), dgkmer, uluelevso (6 kpl), Andecubus-pj, sähkösänky, DVD-le, krksvlole, skrelurvkke KIRJANPITOKIRJAT TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Päväkrj Sähkönen rkso, ATK-ulosen Pääkrj Sähkönen rkso, ATK-ulosen Tsekrj Erkseen sdoun Tse-erely Erkseen sdoun Toseden sälyysp: Myynlsku Osolsku Musoosee Käeskss Tloee Pperosen Pperosen Pperosen Sähkönen rkso, pperosen Krjnpokrj j llueelo sälyeään yhdsyksen rksoloss vähnään 10 vuo lkuden pääymsesä. Tlkuden osee, lkephum koskev krjnpo j muu krjnponeso sälyeään rksoun yhdsyksen rksoloss rksompess krjusjärjesyksessä vähnään 6 vuo sen vuoden lopus, jonk kn lkus on pääyny 20 21

12 Brnklnkerns fddrr rf llsmmns gör v under. Brnklnkerns fddrr rf är en välgörenhesorgnson grundd 1993, som söder Fnlnds fem unverses brnklnker, uvecklngs- och forsknngsrbee sm förbärr penerns rvsel under sjukhusvselsen. Under de sense åren hr förenngen doner beydnde bdrg som söd ll rbee för brns och ungdomrs psyksk häls. Under år 2010 smlde förenngen 1,6 mljoner euro för brnklnkern och pedrsk forsknng. Under hel sn verksmhesd hr Brnklnkerns fddrr rf gjor dononer på över 23,6 mljoner euro. Toppresul med modern vårdpprur. I Fnlnd hr brn möjlghe llfrskn också från svår sjukdomr. Högklssg undersöknngs- och vårdmeoder sm ekonomsk söd för uvecklng och nskffnng från både prv och offcell medel behövs. För bbehåll den hög sndrden krävs ågärder. Sjukhusens budgeerde medel räcker ne ll nskffnng v ll behövlg pprur, un hjälp behövs hel den. Vårdpprur är bruksvror och regelbunden sevce och bye är nödvändg. Med hjälp v Fddrrn rf hjälper v sjukhusen upprähåll bäs möjlg pprur. Med medel förmedlde v förenngen hr mn skff blnd nn kuvös, nfusonsuomer (för doserng v penerns medcner), penövervknngpprur sm ll exempel en hjär-ulrljudsppr, med hjälp v vlken krurger och krdologer kn uppsk operonsbehove un öppen krurg och plner operoner på förhnd om en operon nses nödvändg. Trvseln under sjukhusvselsen är en vkg del v llfrskndsprocessen. Fddrrn rf srävr efer underlä brnklnkerns peners sjukhusvselse på ll möjlg sä. Mång v de små penern vss längre der på brnklnkern än sn hem, värs fll fler år. Därför är de vkg brnklnkerns vdelnngr blr rvsmm för penern, föruom vårdmeodern och vårdppruren förbärs. Med medel från Fddrrn rf nförskffs smulns från spel ll böcker sm från TV-pprer ll spelkonsoler. Dessuom nreds vänrum och penrum för ök rvseln. En vkg del penerns rvsel hr också Fdderbesöken på ll brnklnker. För föräldrrn ordns rvseldgr för hjälp föräldrrn ork fnns på pls vd sjukbädden. Pedrsk forsknng ger rygghe för frmden. Genom söd pedrsk forsknngsrbee och skolnng v vårdpersonl kn effekvre, säkrre och smärfrre undersöknngs- och vårdågärder uveckls. Nuförden kn mång llvrlg sjukdomr övervnns jus ck vre forsknngsrbee. Ungefär hälfen v de forsknngsmedel Sfelsen för pedrsk forsknng delr u kommer från Brnklnkerns fddrr. År 2010 deldes söd från Fddrrn rf ll följnde del-ändmål: brns ryggrdssjukdomr, moderns närng under grvdesden, medcnerngens verknng på brnreum, vrusnfekoner och sm, leverrnsplnon på brn, den dg uvecklngen v hjärnns el-mpulser, bronkol, vård v öronnfekon, dg genkännng v menl problem, mykobkere-nfekon, Kllmns syndrom, brndomens leukemvårds nverkn på pojkrs sexuell uvecklng, oseporos hos brn, Fnlnds doperde brns hälsollsånd. Effekv ågärder för förebygg menl problem hos brn och ung. Under de sense åren hr v de fnsk smhälle mö på upprörnde exempel på vd menl problem hos brn och ung värs fll kn led ll. Nu behövs ågärder såväl specfk vård som prokv påverkn för förebygg menl problem hos brn och ung frmden. Menl sörnngr hos ung är beklglg vnlg. Upp ll 20% v de ung lder v dess problem och därmed är de en cenrl hälsofr vår smmhälle dg. Fddrrn rf ssr mycke på rbee för förhndr menl problem blnd brn och ung, både med upplysnngskmpnjer och med söd för vården. En del v de är också upplysnde rbee för förhndr mobbnng skoln och ekonomsk söd för forsknng krng mobbnng skoln. Evenemng och kmpnjer som cenrl del v Fddrrns medelnsmlng. Medelnsmlngen hos Brnklnkerns fddrr rf bserr sg på förenngens mångsdg verksmhe och frmför ll ll evenemng, där föreg, smmn-slunngr och prvpersoner delr. Fddrrns evenemng besår v ll från elevserde konserer ll drosävlngr. Enenemngens pärl är den vrje hös åerkommnde Elämä Lpselle konseren, som är en v Fnlnds mes känd nöjesllsällnngr. Tll Fddrrn hör över 400 känd fnländre från nöjes-, dros-, kulur- och närngslve och de gör sn nss un lön vd olk nsmlngsjppon. De är med blnd nn klnkbesök och på olk föregs- och publkevenemng. Som Fddrrns fdder hr v Teemu Selänne, som förenngens fgur, Teemu-nlle, få s nmn v. De prksk rbee sår Brnklnkerns Fddrr rf:s konorspersonl Helsngfors för. Vd sdn v kmpnjnsmlngrn besår en sor del v Fddrrn rf:s nsmlngspo v drek dononer, esmenen och olk slg v smrbeskonrk med föreg. Dononer genom del hjälper du. Olk dononsmöjlgheer hs på dressen Dononern kn rks ll vlbr ändmål. Allmänn dononr (dononer som ne rks ll någo specfk ändmål) fördels så, 30 % går ll fonden för pedrsk forsknng och åersoden dels u ll 2/6 Brnklnken Helsngfors och 1/6 vr ll Brnklnkern Åbo, Tmmerfors, Uleåborg och Kuopo. Helsngfors sörre ndel beror på pennle, på brnklnken Helsngfors vårds brn från ll delr v Fnlnd

13 The Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls - ogeher, we cn mke mrcles hppen. The Assocon of Frends of he Unversy Chldren's hospls s chrble orgnzon, founded n 1993, whch suppors he fve Fnnsh unversy chldren's hospls, developmen nd reserch, nd emps o mprove he comfor of pens durng her hospl sy. Over recen yers, he ssocon hs plced sgnfcn enon on he menl helh work of chldren nd dolescens. Durng 2010, he ssocon colleced 1.6 mllon euros for he chldren s hospls nd pedrc reserch. Throughou s course, he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's hospls hs mde donons n excess of 23.6 mllon euros. Delverng excellence wh modern medcl equpmen. Chldren n Fnlnd re provded wh he possbly o recover from even he mos serous dseses. Ths hs been conrbued o by hgh sndrd reserch nd remen procedures, nd her developmen nd cqusons hve been fnnclly suppored by prve nd offcl bodes. Mesures re requred for he upkeep of he hgh sndrds. The budgery resources of hospls re no suffcen for he cquson of ll of he necessry equpmen, nd sssnce s consnly needed. The equpmens used for medcl remens re consnly n use nd s essenl h hey re regulrly servced nd replced when necessry. The suppor provded by he Assocon of Frends of he Unversy Chldren s Hospls llows he chldren's hospls o mnn he bes possble sock of equpmen. The donons forwrded by he ssocon re used o cqure, mong ohers, ncubors, nfuson uoms (for he drug dosges of pens), nd pen monorng devces, for exmple, crdc ulrsound devce h llows surgeons nd crdologss o ssess he need for surgery whou hvng o perform open surgery nd for he dvnce plnnng of operons, n so fr s surgery s consdered o be necessry. Comfor durng hospl sys plys n mporn pr n he helng process. The Assocon of Frends of he Unversy Chldren s Hospls mkes every possble effor o mke he pens me chldren's hospl s plesn s possble. Mny lle pens wll cully hve o spend more me chldren's hospl hn n her own homes, wors, even yers. Thus, n ddon o he mprovemen n remen procedures nd equpmen, s lso mporn h he wrds of he chldren's hospls re mde s comforble s possble for he pens. Wh he resources of he Assocon of Frends of he Unversy Chldren s Hospls, vrous forms of smul re cqured for he chldren s hospls, from gmes o books nd from elevsons o gme consoles. In ddon, wng nd pen rooms re plesnly decored. An mporn pr n mkng he hospl sy more plesn for he pens re he vss by he frends of he ssocon o ll of he chldren's hospls. A pmperng dy s lso rrnged for he prens, n order o ry o help hem cope wh her long perods longsde he sckbeds. Pedrc reserch work brngs secury o he fuure. By supporng pedrc reserch nd he rnng of nursng sff, s possble o develop more effcen, sfer nd less pnful reserch nd remen procedures for young pens. I s now possble o re mny of he mos serous llnesses nowdys s resul of hs reserch. Abou hlf of he reserch grns whch re nnully dsrbued by he Pedrc Reserch Foundon orgne from he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls. In 2010, he suppor owrds reserch, provded by he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls, ws dsrbued owrds he followng secors: chldren's spnl dseses, mernl gesonl nuron, he effecveness of medcl cre on chldren s rhrs, vrl nfecons nd shm, chldren's lver rnsplns, he erly developmen of he elecrcl cvy of he brn, bronchols, os remen, he erly recognon of menl helh problems, mycobcerl-nfecon, Kllmn syndrome, he effecs of chldhood leukem remen on he developmen of boy s sexul developmen, chldren s oseopoross, he helh sus of chldren doped nd brough o Fnlnd. Effecve work n he prevenon of menl helh problems n chldren nd dolescens. Over recen yers, he socey n Fnlnd hs been he vcm of number of horrfyng exmples resulng from he menl helh problems of chldren nd dolescens. Now, con s needed - precse sympomc remen, s well s he pro-cve prevenon of he menl helh problems of chldren nd dolescens for he fuure. Adolescen menl dsorders re unforunely frly common. As much s 20% of young people suffer from some form of menl helh problem nd, herefore, s mjor helh hre n our presen socey. The Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls plces gre del of emphss n workng gns he menl helh problems of chldren nd dolescens, such s cmpgns whch rse wreness nd he suppor for remens. A pr of hs s lso educon wh he objecve of erdcng school bullyng nd he fundng of reserch owrds delng wh school bullyng. Evens nd cmpgns re he core of he ssocon s fund-rsng cves. The bss for he fundrsng of he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls s he versle operons of he ssocon, nd bove ll, evens, whch nvolve compnes, orgnzons nd prve ndvduls. The ssocon orgnzes wde rnge of evens, from elevson concers o sporng evens - he jewel n he crown s he Elämä Lpselle (Lfe for Chldren) concer, whch s one of he mos renowned enernmen evens n Fnlnd. The ssocon ncludes more hn 400 well known ndvduls from he enernmen, spors, culure nd busness felds, whch sss vrous fundrsng cmpgns free of chrge. They re lso nvolved n, mong ohers, hospl vss nd vrey of corpore nd publc evens. Teemu Selänne, fmous Fnnsh NHL ce hockey plyer, cs s frend of he frends, ccordng o whch, he symbol of he ssocon, Teemu he eddy ber, s nmed. Prccl work s performed by he employees of he Assocon of Frends of he Unversy Chldren's Hospls n Helsnk. In ddon o he fundrsng cmpgns, sgnfcn pr of he ssocon s fundrsng po s comprsed of drec donons, bequess nd vrous busness cooperon greemens. Donons - by prcpng, you wll help. Donon opporunes cn be found Donons cn be dreced owrds he desred desnon. Generl donons (no donons o specfc ndvdul rges) re dvded so h 30% go owrds he Pedrc Reserch Foundon nd from he remnng revenue, 2 / 6 re dreced owrds HYKS Chldren s Hospl nd one sxh o he chldren s hospls of Turku, Tmpere, Oulu nd Kuopo. The reson for Helsnk recevng he lrger moun s due o he superor number of pens - HYKS Chldren s Hospl res chldren ll over Fnlnd. 24

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

sairaalaliitto sjukhusförbundet SAIRAALA-

sairaalaliitto sjukhusförbundet SAIRAALA- saraaatto sjukhusförbundet SARAALA SARAALALTTO Tetojärjestemäjaosto svu Johdanto Terveydenhuoon atkhenköstö Saraaoden atkhenkjstösuunntemat Saraaoden atksoveuksen toteutustapa ja vahe potashanto askentatom,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa Puita halaamassa Pyhähäkissa kesäkuussa Kunniapar olaiseksi Kouvolassa marraskuussa suomen pyhän yrjänän partiokillat - s:t görans scoutgille

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa

Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa 1/2015 Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa Vierivän kiven pysähtymättömyys! Kutsu Kevätiltamiin Konkurssikehitys Pohjoismaissa Me teemme tulosta sinulle Haluatko enemmän kannattavia asiakkaita, jotka tekevät

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Canberra Finnish Society Newsletter September 2003

Canberra Finnish Society Newsletter September 2003 Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter September 2003 Puheenjohtajalta! Vuosikokous tuli taas pidettyä h yvän yhteishengen vallitessa. Entinen joh tokunta valittiin yksimielisesti melkein kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Kannen kuvat: A. Aaltonen

Kannen kuvat: A. Aaltonen Vuosikertomus 2013 Kannen kuvat: A. Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot