Seuraavalla sivulla on käyttöönottoprosessin eri vaiheet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavalla sivulla on käyttöönottoprosessin eri vaiheet."

Transkriptio

1 OHJEET BALANCED SCORECARDIN KÄYTTÖÖNOTOSTA Balanced Scorecardia ohjaavat periaatteet Käyttöönottoprosessimalli perustuu Jouko Toivasen Balanced Scorecard projektimalliin. Toivanen on käyttänyt mallin rakentamisessa teoreettisina esikuvina Kaplanin ja Nortonin BSC-mallia, suorituskykypyramidia, Tableau de Bordia, Maiselin mallia sekä Erkki. K. Laitisen dynaamista suorituskykymittaristoa. Hän syvensi myös tietämystään haastattelemalla teollisuus- ja konsulttiyritysten asiantuntijoita. Projektin onnistumisen avaintekijöitä ovat seuraavat asiat: o Ylimmän johdon tuki o Yritysjohdon on saatava organisaation vakuuttuneeksi projektin tärkeydestä, että se on syntynyt pitkällisen ajatusprosessin tuloksena. o Yrityksen strategiset tavoitteet ovat määritelty selkeästi ennen projektin aloittamista. o Mittarit johdetaan strategioista. o Mittareiden laadinnassa on mukana suuri määrä yrityksen henkilökuntaa. o Syy-seuraussuhteet määritellään aluksi suuntaa-antavina. o Oletetut syy-seuraussuhteet ovat oletuksia, jotka testataan käyttöönottoprosessin aikana oppimisen kautta. o Balanced Scorecardin käyttöönotossa tulee painottaa riittävästi koulutusta, kommunikointia sekä tiedotusta. o Projekti toteutetaan pilotin avulla, jonka kokemusten perusteella saadaan kokemuksia sekä tehdään korjauksia. o Yrityksen on kyseenalaistettava strategiansa kaiken aikaa. o Mittariston tulee olla ohjaustyökalu. Seuraavalla sivulla on käyttöönottoprosessin eri vaiheet. Toiminnallinen käyttöotto Mittariston käyttöönotto jakautuu toiminnallisen ja tekniseen käyttöönottoon. Toiminnallisen käyttöönoton vaiheet ovat tiedottaminen, koulutus ja koekäyttö. Tiedottaminen o Tiedottamisen tavoite on saada henkilökunta tietoiseksi yrityksen strategioista, tavoitteista, arvoista ja toimintamalleista sekä saada heidät sitoutumaan niihin. o Kommunikoinnilla luodaan BSC-mittaristoon liittyvät odotukset ja kysyntä. o Tiedottamisella vahvistetaan henkilöstön odotusten hallintaa sekä minimoidaan pelko- ja epävarmuustekijöitä. o Tiedottaminen perustuu tiedotussuunnitelmaan, jossa on määritelty tiedottamisen tasot organisaatiossa, kommunikointikanavat, roolit, vastuut sekä palautteen käsittely.

2 Balanced Scorecardin laatimisprosessi 1. Päätös Balanced Scorecard- Projektin laajuus, resurssit, projektin käynnistämisestä hyödyt ja haitat 2. Johdon aito sitoutuminen Yrityksen arvon lisääminen hankkeeseen pitkällä aikavälillä. 3. Yrityksen mission, vision Yrityksen visio ja strategia ja strategioiden selkeyttäminen pohjatuu yrityksen arvoihin ja organisaatiokulttuuriin. 4. Yrityksen kriittisten menestys- Toimintaympäristön, tuotteiden, tekijöiden määrittäminen asiakkaiden ja kilpailijoiden selvittäminen SWOT-analyysi 5. Tavoitteiden asettaminen ja Näkökulmien ja mittareiden mittareiden määrittäminen valinta Haasteelliset tavoitteet Syy-seuraussuhteet 6. Mittariston karsinta ja Henkilöstön osallistuttaminen täydentäminen Mittaristo nopeasti k äyttöön Konkreettisia tuloksia 7. Mittariston karsinta ja Mittareiden määrä? täydentäminen Ohjausjärjestelmä eikä valvonta- ja seurantajärjestelmä 8. Mittariston sovittaminen Strategisten tavoitteiden organisaation eri osiin toteuttaminen Yhdens uuntaisuus 9. Toimintasuunnitelmien laatiminen Toimenpiteet, jolla tavoitteet tavoitteiden saavuttamiseksi saavutetaan Resurssit toteutuksessa 10. Mittariston kehittäminen jatkuvan Palaute, palkitseminen ja parantamisen periaatteella oppiminen IT-tuki ja tietovarastointi

3 Toiminnan suunnittelu BSC:n käyttäminen pakottaa organisaation pohtimaan, mitä strategia todellisuudessa tarkoittaa. Kun strategiaa aletaan toteuttaa eli kun strategia konkretisoidaan tavoitteiksi, BSC:n vaikutus voimistuu. Kun koko yrityksen henkilöstö osallistuu suunnitteluun, on tärkeää suunnitella: miten voin vaikuttaa työhöni, miten työni liittyy yrityksen strategiaan sekä miten työtäni seurataan ja palkitaan. Kun henkilöstö saa osallistua suunnitteluun, se tuo koko organisaatiolle näkemyksen oman työn ja toiminnan linkittymisestä yrityksen strategiaan syy- ja seuraussuhteiden kautta. Toisaalta se myös osoittaa heille, mitkä toiminnalliset tekijät ensisijaisesti vaikuttavat asetettujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Seuratietojen hyväksikäyttö Mittariston tuottamia tietoja analysoidaan, tehdään tarpeelliset johtopäätökset sekä tehdään toimenpiteet saatujen tulosten perusteella. Saatuja tuloksia käsitellään organisaation eri tasojen kokouksissa. Kokouksia valmistelulla varmistetaan seurantatietojen sekä johtopäätöksien siirtyminen organisaatiossa eteenpäin. Näiden tietojen perusteella tiedotetaan asiat organisaation sekä annetaan toimeksiannot oikealle organisaatiotasolle. Hälytysjärjestelmän mittareille tulee asettaa raja-arvot. Kun tulokset poikkeavat rajaarvosta, se laukaisee toimenpiteet ja kyseiselle toimenpiteelle tulee nimetty tekijä tai tekijöitä. Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät Kansainvälisellä tasolla suurimmalla osalla yrityksistä palkitseminen on kytketty BSC:hen. Suomessa yli puolella yrityksistä BSC on kytketty palkitsemisjärjestelmään. 1. Kuinka nopeasti kytkentä tehdään BSC:n ja palkitsemisjärjestelmän välille? Kytkentää ei tehdä heti, sitten vasta kun BSC on ollut yrityksellä käytössä 1-2 vuotta. Jos palkitsemisjärjestelmän käyttöönottoa taas lykätään tarpeettoman pitkälle, ihmisten kiinnostus alkaa hiipua koko hankkeeseen. 2. BSC:n mittareihin kuuluu sekä objektiivisia että subjektiivisia mittareita. Projektiseurannan mittarit ovat subjektiivisia mittareita. Palkitsemisjärjestelmän perustaksi haetaan objektiivista mittareita eli tulosta kuvaavia mittareita. Tämä on vastoin BSC:n logiikkaa, sillä se arvo perustuu ennakoivien mittareiden hyväksikäyttöön. 3. Mittareiden määrä Palkitsemisjärjestelmän tulee olla selkeä. Mikäli mittaristo pohjautuu selkeästi strategiakarttaan sekä siitä johdettuihin syy- ja seuraussuhteisiin, niin ihmiset ymmärtävät palkkiojärjestelmän.

4 4. Järjestelmän muutosnopeus Palkitsemisjärjestelmän kytkeminen BSC:hen saattaa tehdä järjestelmästä jäykän, tällöin palkkiojärjestelmän kytkeminen on järkevää liittää vain tiettyihin mittareihin, kuten esimerkiksi kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. 5. BSC-pohjaisten palkkioiden osuus kokonaispalkkioista BSC:hen sidottujen palkkioiden määrä muodostavat % peruspalkan päälle laskettavasta lisästä. Lähteet Bom, Jaana: Embedding the Balanced Scorecard and the Compensation System TT-Gaskets Management System Valkeakoski. Malmi, Teemu; Peltola, Jukka ja Toivanen, Jouko. Balanced Scorecard: Rakennna ja sovella tehokkaasti Helsinki: Kauppakaari

5 Visio, Missio & Strategiat Näkökulmat Asiakkaat Talous Oppiminen ja kasvu Sisäiset liiiketoimintaprosessit Tavoitteet Mittarit Uudet asiakkaat Omistajaarvo Liikevaihdon lisäys Tuoteryhmäkannattavuus Asiakaskannattavuus Varaston kiertonopeus Sijoitun pääoman tuottoprosentti Tilikauden ostot / varasto Asiakastyytyväisyystutkimus Kustannuslaskenta Yhdensuuntaiset tavoitteet koko yritykselle Henkilökunnan työtyytyväisyys Poissaolojen vähentäminen tuotannossa Työ n- tuottavuus Tutki mus säännöllisestä työajasta ja poissaoloista J alostusa rvo Materiaalikäyttö Uusasiakashankinta Asiakastyytyväisyys Asiakastietojen saatavuus Jätteiden vähentäminen Tehokas raaka-ainekäyttö % Jätekustannukset / Liikevaihto CRMjärjestelmän rakentaminen Tulospalkkausjärjestelmä Lähde Jaana Bom 2003 Esimerkki Balance Scorecardista konepajateollisuudesta (kuukausittain/neljännesvuosittain)

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

...Agile-hanke päätökseen

...Agile-hanke päätökseen KPMG Consultingin asiakaslehti 3/2001 Yrityksen kehittämishankkeiden kulku ja ratkaisut......agile-hanke päätökseen Vain muutos on pysyvää O mistaja-arvon kasvattaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen,

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot