PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNAN YHTEISTYÖ- JA TYÖNJAKOHANKE LAPISSA VERENPAINEPOTILAAN HOITOPOLKU RANUAN TERVEYSKESKUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNAN YHTEISTYÖ- JA TYÖNJAKOHANKE LAPISSA VERENPAINEPOTILAAN HOITOPOLKU RANUAN TERVEYSKESKUKSESSA"

Transkriptio

1 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNAN YHTEISTYÖ- JA TYÖNJAKOHANKE LAPISSA VERENPAINEPOTILAAN HOITOPOLKU RANUAN TERVEYSKESKUKSESSA Projektiraportti Rovaniemen ammattikorkeakoulu Haapala Päivi Illikainen Sirpa

2 2 SISÄLTÖ 1. KOHONNUT VERENPAINE KOHONNEEN VERENPAINEEN HOITO-SUOSITUS, VERENPAINEEN MITTAAMINEN JA VERENPAINETASON ARVIOINTI Kohonneen verenpaineen käypä hoito suositus Verenpaineen mittaaminen ja verenpainetason arviointi KOHONNEEN VERENPAINEEN HOITO, OHJAUS JA SEURAN Kohonneen verenpaineen hoidonohjaus hoitajan vastaanotolla Kohonneen verenpaineen seuranta SCORE -taulukko riskiarvion välineenä Motivointi kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisyyn ja/tai taudin itsehoitoon 8 LÄHTEET LIITTEET 10

3 3 1. KOHONNUT VERENPAINE Kohonneella verenpaineella ja suomen kieleen vakiintuneella verenpainetaudilla tarkoitetaan tilaa, jossa ison verenkierron valtimoissa vallitseva paine on sekä sydämen supistusvaiheen eli systolen että sydämen täyttymisvaiheen eli diastolen aikana haitallisen korkea. Valtaosa eli yli 95 % hoitoa vaativasta verenpaineesta on itsenäistä primaaria hypertoniaa. Olennainen muutos paikantuu ison verenkierron virtausvastusta sääteleviin pikkuvaltimoihin. Alkuvaiheessa ne muuttuvat herkästi supistuviksi ja myöhemmin lihasseinämältään paksuuntuneiksi ja huonosti laajeneviksi, jolloin verenkierron virtausvastus kasvaa. Nuorilla ja vielä keski-ikäisillä valtimon seinämät ovat kimmoisat, jolloin nousee ensimmäisenä alapaine. Iäkkäämmillä, joilla valtimoiden seinämät ovat jäykemmät, alapaine on usein normaali, mutta yläpaine kohoaa helposti liian korkeaksi. Noin viisi prosenttia kohonneesta verenpaineesta on muun sairauden aiheuttamaa. Tällaista sanotaan sekundaariseksi verenpaineen kohoamiseksi, eli paineen nousu on toissijaista, muusta sairaudesta johtuvaa esim. munuaisten sairaudet, endokriiniset sairaudet, verisuonisairaudet, raskausmyrkytys ja alkoholismi. Taipumus saada kohonnut verenpaine voi olla myös perinnöllinen. Perinnöllisen alttiuden lisäksi useat elintapoihin liittyvät seikat vaikuttavat merkittävästi kohonneen verenpaineen kehittymiseen. Kohonnut verenpaine yleistyy sekä naisilla että miehillä iän myötä, tavallisesti 40 ikävuodesta ylöspäin, mutta jos molemmilla vanhemmilla on kohonnut verenpaine, lasten painelukemat voivat olla jo leikki-iässä keskitasoa korkeammat. Huomattava liikapaino, alkoholin suurkulutus ja runsas suolan käyttö ovat merkittäviä verenpainetason nostajia ja siten ehkäisyssä ja hoidossa keskeisiä. Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä käyttää verenpainelääkkeitä, joten kohonnut verenpaine on yksi kansantaloudellisesti merkittävimmistä hoidon kohteista. 2. KOHONNEEN VERENPAINEEN HOITO-SUOSITUS, VERENPAINEEN MITTAAMINEN JA VERENPAINETASON ARVIOINTI 2.1 Kohonneen verenpaineen käypä hoito suositus

4 4 Kohonneen verenpaineen käypä hoito suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa. Tällä pyritään vähentämään sydämen ja verenkiertoelimistön sairauksia ja niihin liittyviä kuolemia (Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä 2002). Suositus on tarkoitettu arkipäivän työvälineeksi perus- ja työterveyshuollossa sekä erikoissairaanhoidossa verenpainepotilaita hoitaville lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle sekä kohonneen verenpaineen ehkäisyohjelmia suunnitteleville ja toteuttaville. Suosituksella pyritään väestö- ja yksilötason toimenpitein edistämään elintapamuutoksia, joiden avulla kohonneen verenpaineen ja muiden sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöiden tasoja voidaan alentaa. Yleinen tavoite on saada verenpaine pienemmäksi kuin 140/85 mmhg, mutta diabeetikoille ja munuaispotilaille tavoitetasot ovat alemmat (<140/80 mmhg ja <130/80 mmhg). Hoitotavoitteeseen pyritään elintapamuutosten ja raja-arvot ylittävillä myös lääkehoidon avulla. Hoitosuosituksella voidaan vaikuttaa hoitokäytäntöihin parhaiten vain, kun siitä on laadittu paikallinen hoitopolku ja toimintaohjeistus. Olemassa olevien hoitosuositusten käyttö on haastavaa ja aikaa vievää. Tavoitteenamme on tämän Perusterveydenhuollon vastanottotoiminnan yhteistyö- ja työnjakohankkeeseen liittyvänä projektityönä selkeyttää kohonneen verenpaineen käypähoitosuosituksen käyttämistä laatimalla yksinkertainen hoitopolku toimintaohjeineen; työväline hoitohenkilöstön käyttöön Ranuan terveyskeskukseen. Toimintaohjeiden laatimisella pyrimme mahdollistamaan asiakkaille ja potilaille tasapuoliset ja laadukkaat palvelut. 2.2 Verenpaineen mittaaminen ja verenpainetason arviointi Asiakas voi mittauttaa verenpainettaan verenpainepoliklinikalle tai se on voitu mitata työterveyshuollossa, kotisairaanhoidossa, vuodeosastolla, päivystyksessä tai lääkärin vastaanotolla. Verenpaine on yleensä korkeampi sairaalassa kuin kotona mitattaessa jännityksen ja muiden syiden vuoksi "valkotakkiverenpaine" (liite 1, liite 2).

5 5 Asiakas voi myös itse mitata verenpaineen omalla tai terveyskeskuksen mittarilla. Oikein tehtynä kotimittaus on hyvä apu verenpaineen seurannassa. Verenpaine mitataan vakioidusti käypähoitosuositusten mukaisesti. Olkavarsimittarit ovat luotettavimpia käytössä olevia mittareita (liite 4). Verenpainetaso määritetään laskemalla vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo. Verenpainetasoa on verenpainetaudin toteamiseksi syytä seurata säännöllisesti riittävän pitkään verenpaineluokan (normaali, lievästi kohonnut jne.) mukaan, mikäli verenpainelukemat eivät ole niin korkeat, että vaaditaan kiireellistä hoitoa. Jatkotoimenpiteet tapahtuvat verenpaineluokituksen perusteella (liite 3). Olemme marraskuun aikana käynyt Rohto-pajaan sisällytettynä yhteisessä palaverissa lääkärien ja hoitajien kanssa verenpainepotilaan hoitopolku-kaavion, verenpaineen mittauksen, kotimittaus ohjeistuksen ja verenpainetason arvioinnin. Yhteisesti järjestetty palaveri selkeytti käytännönohjeistuksen tarkentamista saadessamme käytännön vinkkejä ja palautetta toivotuista toimintaohjeista. Lisäksi olemme saaneet tukea ja ohjeita vastuulääkäriltä yhteisissä palavereissa useamman kerran kuluneen syksyn aikana. 3. KOHONNEEN VERENPAINEEN HOITO, OHJAUS JA SEURANTA 3.1 Kohonneen verenpaineen hoidon ohjaus hoitajan vastaanotolla Hoidolla pyritään ehkäisemään kohonneen verenpaineen aiheuttamia lisäsairauksia ja samaan verenpainearvot niin normaaliksi kuin mahdollista. Lisäksi pyritään vähentämään koko väestön erityisesti suuren vaaran potilaiden sydän- ja verisuonitapahtumia ja - kuolemia. Yleinen verenpaineen tavoitetaso on alle 140/85 mmhg. Lääkityksen aloittamista tulee harkita, jos elintapamuutoksin ei päästä riittävän alhaisiin tasoihin. Lääkitystä suositellaan, jos systolinen painetaso on vähintään 160 mmhg, tai diastolinen painetaso on vähintään 100 mmhg. Lääkitystä suositellaan lisäksi, jos systolinen painetaso on vähintään 140 mmhg, tai diastolinen painetaso vähintään 90 mmhg ja asiakkaalla on diabetes, munuaissairaus, kohde-elinvaurioita, tai sydän- ja verisuonisairaus. Eri tutkimusten mukaan alle 25 %:lla hoidetuista verenpaine on saatu

6 6 tavoitetasolle. Pelkkä lääkkeen säännöllinen käyttäminen ei riitä optimaalisen hoitotavoitteen savuttamiseksi, vaan erityisesti huomiota tulee kiinnittää elintapoihin ja muihin vaaratekijöihin. Kokonaisvaaraa on pyrittävä pienentämään tehokkaan elintapaohjauksen avulla ja motivoimalla asiakasta tarpeen mukaisiin elämäntapamuutoksiin. Hoidossa korostuu yhteistyö lääkärin, muun hoitohenkilökunnan ja asiakkaan kesken. Lääkäri vastaa tilanteen kokonaisarvioinnista ja hoidosta. Hoidon ohjaukseen tulee käyttää riittävästi aikaa, jotta voidaan odottaa hoitomyöntyvyyttä. Etenkin lääkkeettömässä hoidossa korostuu asiakkaan kokonaistilanteen yksilöllinen hahmottaminen ja henkilökohtainen tukeminen. Hoitaja vastaa usein käytännössä verenpainetason seurannasta. Lisäksi hän neuvoo elintapojen muuttamisessa terveellisempään suuntaan sekä seuraa ja tukee asiakasta siinä onnistumisessa. Hoitomyönteisyyden ja hoitoon sitoutumisen arviointi jää usein hoitajan tehtäväksi. Kaikkein tärkein linkki hoidon onnistumisessa on kuitenkin asiakas itse. Asiakkaan tulee ymmärtää, miksi kohonnutta verenpainetta hoidetaan. Hänelle täytyy tarkkaan selvittää tautiin liittyvät haittavaikutukset ja lisäksi hänen tulee ymmärtää elintapojen vaikutukset taudin hoidon onnistumiseen. Pelkkä lääkehoito ei takaa onnistunutta lopputulosta. Siksi asiakkaan motivoiminen hoitamaan itse itseään on tärkeää. Elintapamuutosten toteuttaminen ei ole helppoa, vaan vaatii asiakkaalta paljon kärsivällisyyttä ja itsekuria. Hoitaja onkin ratkaisevassa asemassa häntä tukiessaan. Kohonnutta verenpainetta voidaan hoitaa elintapamuutoksin ja lääkkein. Elintapamuutokset ovat halpa ja tehokas keino ehkäistä verenpaineen nousua, hoitaa kohonnutta verenpainetta ja tehostaa lääkehoidon vaikutuksia. Keskeisessä asemassa olevat muutokset ovat suolankäytön vähentäminen, laihduttaminen, liikunnan lisääminen, alkoholin käytön vähentäminen ja tupakoinnin lopettaminen. Hoitajan vastaanotolla asiakkaalta mitataan verenpaine, syke, pituus, paino, BMI ja vyötärön ympärys. Lisäksi tehdään elämäntapa- ja riskitekijöiden kartoitus. Verenpaineen ollessa koholla kartoitetaan suolan käyttö ja muut ravintotekijät, paino ja sen muutokset, liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus, alkoholi (tarvittaessa Audit-testi), tupakointi, huumeet ja lakritsivalmisteiden käyttö. Ohjaus tapahtuu asiakkaan elämäntapa- ja riskitekijöiden perusteella (liite 5, liite 6, liite 7).

7 7 Kun asiakkaalla on kohonnut verenpaine kannustetaan häntä ostamaan oma verenpainemittari, jos sitä ei vielä perhepiirissä ole. Asiakkaalle annetaan kirjallinen verenpaineen kotiseurantaohje, joka käydään myös suullisesti läpi ohjauskäynnillä. Tutkimusten mukaan kotimittaukset ovat viisi mmhg alemmat kuin terveydenhuollossa mitatut arvot (liite 4). 3.2 Kohonneen verenpaineen seuranta Seurantakäyntien taajuuteen vaikuttavat kohonneen verenpaineen hoitotaso, kohdeelinvauriot ja potilaan muut sairaudet. Kohonneen verenpaineen seuranta hyvässä hoitotasapainossa alle 140/85 mmhg on seurantakäynti joka toinen vuosi lääkärillä ja joka toinen vuosi hoitajalla, jonka lisäksi verenpainetta seurataan kotimittauksin tai verenpaine mittautetaan hoitajalla 2-4 kertaa vuodessa. Seurantatarpeeseen vaikuttaa usein myös muut potilaan sairaudet. Kohtalaisessa hoitotasossa 140/85-159/99 mmhg seurantakäynnit lääkärillä 6 kk:n ja hoitajalla 3 kuukauden välein, kunnes hoitotasapaino on hyvä, elintavat ja muut vaaratekijät ovat hallinnassa. Huonossa hoitotasapainossa >160/100 mmhg seurantakäynnit lääkärillä ja hoitajalla 1-3 kuukauden välein, kunnes hoitotasapaino on hyvä, elintavat ja muut vaaratekijät ovat hallinnassa. Erittäin huonossa hoitotasapainossa >180/110 mmhg tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatio. Hoidon vaikutukset arvioidaan 1-3 kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta tai muutoksesta. Kun verenpaine on tavoitetasolla, riittää komplisoitumattomassa hypertensiossa kotiseuranta neljän päivän mittaussarjoina 3 kuukauden välein tai sairaan- /terveydenhoitajan mittaamana 3-4 kuukauden välein ja lisäksi lääkärin tarkastus kerran vuodessa. 3.3 SCORE - taulukko riskiarvion välineenä SCORE - taulukolla arvioidaan oireettoman henkilön valtimotautikuoleman vaara 10 vuodessa sukupuolen, iän, systolisen verenpaineen, kokonaiskolesterolin ja

8 8 tupakointialtistuksen mukaan Euroopan alueilla, joilla sairastavuus ateroskleroottisiin valtimotauteihin on suuri (liite 7). Opettelemme SCORE-taulukon käyttämistä sh/th:n viikkopalavereissa arvioimalla henkilöiden valtimotautikuoleman kokonaisvaaraa seuraavien 10 vuoden aikana etsimällä taulukosta sukupuolen, tupakoinnin ja iän mukainen osio ja kyseisestä osiosta se ruutu, jonka arvot ovat lähinnä henkilön systolista verenpainetasoa mmhg ja kokonaiskolesteroliarvoa mmol/l. Erityisesti huomio tulee kiinnittää henkilöihin, joilla valtimotautikuoleman vaara > 5 % tai saavuttaisi tämän tason 60 vuoden iässä. Pienen vaaran omaaville henkilöille tulee antaa neuvoja, joiden avulla he voisivat pitää vaaransa edelleen jatkossa pienenä. Kun määrittelemme henkilön suhteellista vaaraa, voidaan verrata hänen vaaratasoaan siihen vaaratasoon, joka on samaa sukupuolta olevalla ja saman ikäisellä henkilöllä, joka ei tupakoi ja jonka verenpaine on <140/90 ja kokonaiskolesteroli < 5 mmol/l. Huomioi, että valtimotautikuoleman vaara voi olla suurempi kuin taulukon osoittama henkilöillä: jotka lähestyvät seuraavaa ikäluokkaa joilla on todettu merkkejä oireettomasta ateroskleroosista joiden suvussa on varhain ilmaantuneita valtimotauteja joilla on pieni HDL-kolesterolipitoisuus, suuri triglyseriidipitoisuus, heikentynyt glukoosinsieto, suuri CRP, fibrinogeeni-, homokysteiini-, apoliproteiini B-tai lipoproteiini pitoisuus tai jotka ovat liikapainoisia ja jotka liikkuvat vähän. 3.4 Motivointi kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisyyn ja / tai taudin itsehoitoon Neuvonnassa on hyvä käyttää motivoivaa haastattelua ja kunnioitetaan asiakkaan omia mielipiteitä ja valintoja. Terveyden kannalta terveellisiä vaihtoehtoja tuodaan esille, joista kannustetaan asiakasta valitsemaan se, jota hän helpoiten pystyisi toteuttamaan. On toimintatapoja, jotka voivat herättää muutosvastarinnan tai sisäisen motivaation. Hoitohenkilökunnalla on tärkeä miettiä miten asiakas motivoituu hoitonsa aktiiviseksi

9 9 osapuoleksi. Muutosvastarinnan herättää helpommin suora kehotus, taivuttelu, autoritaarisuus ja valvonta, kun taas motivaation heräämistä auttavat tasa-arvoinen keskustelu, syyllistämätön informaatio, yhteistyö ja vastuun antaminen asiakkaalle itselleen. Muutosvaihemallin hyväksi käyttö estää hoitajan ylilyöntejä tilanteessa, jossa asiakas ei ole motivoitunut elintapamuutokseen. Toimintatapana annetaan neutraalia informaatiota aiheesta. Jos asiakas myöntää muutoksen tarpeellisuuden, mutta eri syistä ei ole valmis toimimaan, pyydetään häntä arvioimaan nykyisen tilanteen hyötyjä ja haittoja. Kun asiakas taas on valmis muutokseen, kerrotaan hänelle mahdollisista vaihtoehdoista ja asiakas valitsee niistä itselleen sopivan. Muutosvaihemallin käyttö auttaa suuntaamaan ohjauksen/neuvonnan asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Tärkeää on antaa silti tietoa asiakkaan terveysriskeistä ja perustella mikä nykyisellä käytännöllä uhkaa, jos tilanne jatkuu samana. Lisäksi on tarpeen kertoa miten asiakas voisi pienentää riskiä. Uusien elintapamuutoksien tukemisen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi on hyvä sopia seurantakäynti. Keskeinen ongelma edelleen on hypertension hoidon tavoitteiden riittämätön toteutuminen ja huono sitoutuminen hoitoon lääkityksen aloittamisesta huolimatta. Miten asiakkaita voitaisiin motivoida ja kannustaa entisestään omahoitoon? Hoitotavoitteen ja - myöntyvyyden parantamiskeinoina ovat lähinnä potilaan yksilöllisen kokonaistilanteen huomioon ottaminen, informoinnin tehostaminen, ymmärrettävät ja havainnolliset potilasohjeet, verenpaineen mittaamisen tehostaminen erityisesti kotimittauksia lisäämällä, riittävän tiheät seurantakäynnit, kannustus ja verenpainekortin tehokas käyttö mukaan luettuna painon ja kolesterolin seuranta.

10 10 LÄHTEET Anttila, Kyllikki Hirvelä Mervi Jaatinen Tiina Polviander Marjut Puska Eeva-Liisa Sairaanhoito ja huolenpito. Werner Söderström Osakeyhtiö. Iivanainen, Ansa Jauhiainen, Mari Pikkarainen, Pirjo Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö. Karisto Oy:n kirjapaino. Hämeenlinna. Kustannus Oy Duodecim Sairaanhoitajan käsikirja. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Käypähoito-suositus: Kohonneen verenpaineen hoito. Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Duodecim Osoitteessa Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen järjestämät lääketieteelliset luennot Kroonisien sairauksien ehkäisyn ja hoidon koulutusohjelman syventävien opintojen luentomateriaali. LIITTEET Verenpainepotilaan hoitopolku liite 1 Verenpaineen mittaaminen liite 2 Verenpainetason arviointi liite 3 Verenpaineen kotimittaus liite 4 Ravitsemusohjeita kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon liite 5 Kohonneen verenpaineen ehkäisy ja hoito elintapamuutoksilla eli lääkkeetön hoito liite 6 Perustutkimukset ja vaaratekijöiden kartoitus liite 7 Projektisuunnitelma liite 8 Työpäiväkirja liite 9

11 11 Verenpainepotilaan hoitopolku Liite 1 Uuden potilaan verenpaineen mittaus sairaanhoitaja/terveydenhoitajan vastaanotolla Ensimmäisellä kerralla RR-tason arviointi Seuranta/Toimenpiteet mitattu verenpaine SVP< ja DVP<80-85 Normaali SVP ja DVP Tyydyttävä SVP tai DVP Lievästi kohonnut SVP tai DVP Kohtalaisesti kohonnut SVP => 180 DVP => 110 Huomattavasti kohonnut 2 kk 1 kk 1-2 vk RR-taso normaali RR-TASON ARVIOINTI RR-taso koholla SH / TH:n vastaanotto Riskitekijä- ja elintapakartoitus SCORE ja/tai FINNRISK Perusohjaus Itsemittauksen opetus Omaseuranta Alkututkimukset Tarkistusmittaus 2-5 vuoden välein Tarkistusmittaus 1 vuoden välein tai omaseuranta, elintapaohjeet Hyvä hoitotasapaino alle 140/85 omaseuranta, vuosittain hoitajalla Kohtalainen hoitotasapaino /85-99 hoitajalla 3 kk välein, lääkärillä muut sairaudet ja lisätyn hoidon vaste huomioiden Huono hoitotasapaino yli 160/100 hoitajalla 1-3 kk välein ja tarvittaessa lääkärin konsultointi, lääkärillä muut sairaudet ja lisätyn hoidon vaste huomioiden. SVP => tai DVP => Hypertensiivinen kriisi Konsultaatio tai vastaanotto päivystävälle lääkärille Konsultaatio tai lääkärin vastaanotto Käypähoitosuositus 2006, Ranuan Rohtopaja , Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

12 12 Verenpaineen mittaaminen Liite 2 Tärkeimmät huomioitavat seikat : Mittari: Kliinisissä testeissä hyväksytty malli. Tarkistus ja kalibrointi joka toinen vuosi Painemansetti: Ohjeen mukainen koko 12 cm:n ja 15 cm:n levyiset - leveys vähintään 40 % mansetit riittävät useimmiten. - pituus vähintään 80 % olkavarren ympärysmitasta. Mittauspaikka: Olkavarsi Mittauksen aikana tutkittava istuu kyynärvarsi tuettuna mansetin alareuna sydämen alareunan tasolla. Rauhallinen ympäristö, tutkit- tavaa ei saa kuormittaa fyysisesti eikä henkisesti. Keskustelua vältettävä. Mittausolosuhteet: 5 minuutin lepo istuen ennen mittausta, mansetti paikalleen asetettuna. Mittaustapa: Värttinävaltimon sykettä tunnustellen Systolinen paine =Korotkoffin paineen nosto aluksi 30 mmhg yli äänien vaihe I systolisen paineen diastolinen paine =vaihe V sitten lasku 2-3 mmhg/s (tai vaihe IV, jos vaihe V ei ole todettavissa) Mittaustulos: Painelukemat kirjataan 2 mmhg:n Paine mitataan kahdesti 1-2 tarkkuudella. minuutin välein, molemmat tulokset kirjataan. Käypähoitosuositus 2006, Ranuan Rohtopaja , Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

13 13 Verenpainetason arviointi Liite 3 Huolellisesti vakioiden mitattu verenpaine edustaa jo ensimmäisellä mittauskerralla muiden mittauskertojen painetasoa. Verenpainetaso määritetään laskemalla vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo. Uuden potilaan ensimmäisellä mittauskerralla todettuun systoliseen (SVP) ja diastoliseen (DVP) verenpaineeseen perustuva toimenpidekaavio ja toistettuihin verenpainemittauksiin perustuva verenpainetason luokitus. Luokka SVP (mmhg) DVP (mmh g) Toimenpiteet Vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo. Ks. kohta hypertensiivinen kriisi. Optimaalinen <120 ja <80 Tarkistusmittaus 5 vuoden välein Normaali <130 ja <85 Tarkistusmittaus 2 vuoden välein Tyydyttävä ja Kohonnut verenpaine Lievästi kohonnut tai Tarkistusmittaus 1 vuoden välein, elintapaohjeet Verenpainetason arviointi 2 kuukauden aikana, elintapaohjeet Kohtalaisesti kohonnut tai Verenpainetason arvionti 1 kuukauden aikana, elintapaohjeet Huomattavasti kohonnut Hypertensiivinen kriisi Isoloitu systolinen hypertensio =>180 tai =>110 Verenpainetason arviointi 1 2 viikon aikana, elintapaohjeet => 180 tai => 120 Välitön hoito => 140 ja < 90 Verenpainetason arviointi kuten yllä Käypähoitosuositus 2006, Ranuan Rohtopaja , Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

14 14 Verenpaineen kotimittaus Liite 4 Kotona itse mitattu verenpaine kuvaa henkilön tavanomaista painetasoa vastaanotto-olosuhteissa mitattua luotettavammin. Verenpainemittarin tulee olla automaattinen ja terveydenhuollon suosittama (esim. Omron, Microlife). Tuo mittari verenpainemittaukseen mukanasi joka toinen vuosi. Mansetiksi sopii yleensä keskisuuri mansetti (kumipussiosan leveys 15 cm), kun olkavarren ympärysmitta on cm. Muulloin valitse olkavarren ympärysmitan mukaan joko pieni aikuisten mansetti (kumipussiosan leveys 12 cm), kun olkavarren ympärysmitta on cm tai suuri mansetti (kumipussiosan leveys 18 cm), kun olkavarren ympärysmitta ylittää 41 cm. Tee mittaus aina rauhallisessa ympäristössä. Puolituntia ennen mittausta tulee välttää raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia, ateriointia ja teen, kahvin ja kolajuomien juontia Verenpaine mitataan olkavarresta ja istuma-asennossa. Mansetti kiedotaan tiiviisti olkavarteen niin, että sen alareuna on 2-3 cm kyynärtaipeen yläpuolella. Mansetin alle ei saa jäädä vaatetta. Mitattavan käden tulee levätä rentona ja tuettuna pöydällä niin, että mansetti on sydämen kohdalla. 5 minuutin lepo istuen ennen mittausta, mansetti paikalleen asetettuna. Mittauksen aikana ei saa puhua eikä liikkua. Mittarin näyttöruudussa näkyvät systolinen (=yläpaine), diastolinen (=alapaine) sekä pulssi. Mittaus tehdään kaksi kertaa 1-2 minuutin välein ja molemmat verenpainearvot merkitään kotimittaustaulukkoon. Ota aina kotimittaustaulukko mukaasi lääkärin ja hoitajan vastaanotolle, sekä huolehdi, että siinä on ainakin neljänä eri päivänä tehdyt mittaukset Käypähoitosuositus 2006, Ranuan Rohtopaja , Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

15 15 Ravitsemusohjeita kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon Liite 5 Vältä suolaa ja suolaa sisältäviä mausteseoksia ruoanvalmistuksessa ja pöydässä. Vältä runsassuolaisia elintarvikkeita. Valitse leivät, liha- ja kalajalosteet, juustot ja valmisruoat vähäsuolaisina. Syö runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Suosi rypsiöljyjä ja rypsiöljypohjaisia kasvimargariineja. Käytä rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita. Syö kalaa vähintään kahdesti viikossa. Sovi painotavoitteestasi ja laihduta, jos olet liikapainoinen. Käytä alkoholia vain kohtuullisesti. Vältä lakritsituotteita. Elintapasuositus kohonneen verenpaineen ehkäisemiseksi ja osana hoitoa. Tekijä Tavoite 1. Vastaa 87 mmol natriumia 2. Vastaa naisilla 79 mmol ja miehillä 90 mmol kaliumia 3. Tärkein lähde kovat maito- ja muut eläinrasvat 4. Tärkein lähde elintarviketeollisuuden käyttämät kovetetut kasvirasvat 5. E %, osuus energian saannista 6. Tärkeimmät lähteet kala (eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihappo) ja rypsiöljy (alfa-linoleenihappo) Natriumin saanti < (vastaa < 5 g NaCl/vrk) 1 (mg/vrk) Kaliumin saanti Naiset => (mg/vrk) Miehet => Kalsiumin saanti => 800 (mg/vrk) Tyydyttyneet 3 ja transrasvahapot 4, E % 5 < 10 n-3-sarjan => 1 monityydyttymättömät rasvahapot 6, E % 5 Alkoholin käyttö, g/vko Naiset < 160 (< 14) (annosta/vko) Miehet < 240 (< 21) Lihavuus Liikapainoisilla (painoindeksi > 25) 5 10 %:n suuruinen painon väheneminen Vyötärölihavuus Fyysinen aktiivisuus Tupakointi Vyötärön ympärysmitta miehillä < 102 cm ja naisilla < 88 cm Vähintään kolmesti viikossa yli 30 minuuttia kerralla (yhtenä tai useampana jaksona) kohtuukuormitteista, esimerkiksi reipasta kävelyä Tupakoinnin lopettaminen Kaikkien aikuisten ja nuorten tulee tietää oma verenpainearvonsa ja korkeiden arvojen merkitys terveydelle. Käypähoitosuositus 2006, Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

16 16 Kohonneen verenpaineen ehkäisy ja hoito elintapamuutoksilla Liite 6 1(3) eli lääkkeetön hoito Elintapamuutosten tavoitteena on alentaa verenpainetta ja vaikuttaa edullisesti muihin sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin ja siten pienentää sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisvaaraa. Elintapamuutosten toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista neuvontaa. Natrium Natriumin runsas saanti lisää iänmukaista verenpaineen nousua ja suurentaa aivohalvauksen, sekä sydän- ja verisuonitautitapahtumien ja -kuolemien vaaraa. Natriumin päivittäisen saannin vähentäminen enintään 2000 mg:n (eli 87 mmol:n; vastaa ruokasuolan käytön vähentämistä keskimääräiseltä kymmenen gramman nykytasolta viiteen grammaan vuorokaudessa) alentaa hypertensiivisten henkilöiden verenpainetta (systolinen/diastolinen) keskimäärin 6/4 mmhg. Natriumin saannin rajoittaminen parantaa erityisesti angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjien, angiotensiinireseptorin salpaajien ja beetasalpaajien, mutta myös diureettien hypotensiivista vaikutusta. Natriumrajoitus myös vähentää verenpainelääkkeiden tarvetta. Natriumin runsas saanti ja liikapaino ovat tärkeimmät sydämen vasemman kammion hypertrofiaa selittävät elintapatekijät. Natriumrajoitus, laihduttaminen ja näiden yhdistelmät vähentävät LVH:ta. Kalium Kaliumin vähäinen saanti (alle 1600 mg/vrk) suurentaa aivohalvausvaaraa. Noin 2000 mg:n suuruinen kaliumlisä alentaa verenpainetta keskimäärin 3/2 mmhg. Vaikutus on puolta pienempi, jos natriumin päivittäinen saanti on alle 3200 mg (vastaa 8 g:aa ruokasuolaa) ja noin kaksinkertainen, jos natriumin saanti ylittää määrän 3800 mg (9,5 g NaCl). Noin 1000 mg:n suuruinen kalsiumlisä alentaa systolista verenpainetta keskimäärin 1 mmhg. Runsaasti hedelmiä ja kasviksia sisältävä ruokavalio alentaa kohonnutta verenpainetta. Vaikutus tehostuu, jos ruokavalioon lisätään niukasti tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä vähärasvaisia maitovalmisteita ja/tai vähennetään natriumin saantia. Valtaosa ravinnon rasvojen vaikutuksista välittyy muiden sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden kuin kohonneen verenpaineen kautta. Tyydyttyneiden ja rasvahappojen vähentäminen ja korvaaminen kerta- ja monityydyttymättömillä rasvahapoilla pienentävät seerumin kokonaiskolesterolipitoisuutta, mutta eivät vaikuta verenpaineeseen. Kalaperäiset n-3-sarjan rasvahapot, erityisesti dokosaheksaeenihappo, alentavat suurina annoksina verenpainetta. Kalaöljyllä ei saavutettane lisähyötyä, jos viikoittaisessa ruokavaliossa on vähintään kolme kala-ateriaa.

17 17 Vapaa-ajan liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus 2(3) Runsaasti liikkuvilla esiintyy vähemmän sepelvaltimotautia kuin fyysisesti passiivisilla. Runsaasti liikkuvien henkilöiden verenpaine on pienempi kuin vähän liikkuvien. Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu alentaa verenpainetta keskimäärin 4/3 mmhg. Vaikutus ambulatoriseen verenpaineeseen lienee puolta pienempi. Myös lihasvoimaa kohentava kohtuukuormitteinen harjoittelu kuntosalissa saattaa alentaa kohonnutta verenpainetta samanveroisesti kuin kestävyysliikunta. Lihavuus Vähäenergisen ruokavalion avulla saavutettu 4 8 %:n liikapainon väheneminen alentaa hypertensiivisten henkilöiden systolista ja diastolista verenpainetta noin 3 4 mmhg ja pienentää lääkehoidon tarvetta. Fyysisen aktiivisuuden ja dieetin yhdistelmällä aikaansaadun laihtumisen vaikutukset verenpaineeseen ovat ilmeisesti samansuuruisia kuin pelkällä dieetillä. Natriumrajoitus ja kalan syönnin lisääminen tehostavat laihduttamisen vaikutusta verenpaineeseen. Liikapainon vähentäminen, jota voidaan täydentää vähänatriumisella dieetillä, näyttää pienentävän sydämen vasemman kammion massaa. Alkoholi Vähintään 240 grammaa viikossa absoluuttista alkoholia (vastaa 21 ravintolaannosta) alkoholia kuluttavien henkilöiden verenpaine on 3 4 / 2 3 mmhg suurempi kuin täysin raittiiden tai alle 240 grammaa viikossa kuluttavien. Runsas alkoholin käyttö lisää aivohalvauksen vaaraa ja voi vähentää verenpainelääkityksen tehoa. Runsaan alkoholinkäytön vähentäminen alkoholiannoksella viikossa (keskimäärin 3 4 annoksella päivässä) saattaa alentaa kohonnutta verenpainetta noin 3 4/2 mmhg. Rentoutus Erilaisten rentoutus- tai biopalauteohjelmien vaikutuksista verenpaineeseen ei ole selvää näyttöä. Elintapaohjeet Kohonneen verenpaineen ehkäisyä ja hoitoa koskeva elintapasuositus on esitetty taulukossa ja ravitsemusohjeita elintapamuutosten toteuttamiseksi. Natriumin käytön vähentäminen Tavoitteeseen päästään korvaamalla runsassuolaiset elintarvikkeet vähäsuolaisilla luopumalla suolan käytöstä ruoanvalmistuksessa ja ruokapöydässä. Noin kolmannes hypertensiivisistä miehistä ja puolet hypertensiivisistä naisista saa ravinnostaan kaliumia suositettua vähemmän. Kaliumin saantia voidaan kasvattaa lisäämällä täysjyväviljavalmisteiden kasvisten

18 18 3(3) marjojen ja hedelmien käyttöä. Maitovalmisteiden päivittäinen käyttö turvaa yleensä kalsiumin riittävän saannin. Kalsiumlisää suositellaan, jos maitovalmisteiden käyttö on vähäistä. Rasvan määrä ja laatu saadaan suositusten mukaiseksi seuraavasti: Valitaan rasvattomia tai vähärasvaisia elintarvikkeita. Käytetään kohtuullisesti margariinia ja kasviöljyä. Kahdella viikoittaisella aterialla rasvaista kalaa varmistetaan kalarasvojen riittävä saanti. n-3-sarjan monityydyttymättömien rasvojen saantia voidaan lisätä myös käyttämällä rypsiöljypohjaista margariinia ja rypsiöljyä. Kohonnutta lepoverenpainetta voidaan vähentää kohtuullisesti kuormittavalla (40 60 % hapenkulutusreservistä tai sykereservistä, joka vastaa suunnilleen % maksimaalisesta sykkeestä) kestävyystyyppisellä liikunnalla, esim. reippaalla kävelyllä, jonka kesto on vähintään 30 minuuttia (joko yhtenä tai useampana jaksona) ja joka toistuu useimpina päivinä viikossa, mieluimmin päivittäin. Liikapainoisia (painoindeksi yli 25 kg/m 2 ) tulee kannustaa laihtumaan tavoitteena 5 10 %:n vähenemä lähtöpainosta. Alkoholin viikkokulutus tulisi olla enintään miehillä 240 grammaa (alle 21 ravintola-annosta) ja naisilla alle 160 grammaa (14 ravintola-annosta). Suositus Aikuisten ja nuorten tulee tietää oma verenpainearvonsa ja korkeiden arvojen merkitys tulee selittää. Jokaisen tulee tietää, miten verenpaineen tasoa voidaan alentaa muuttamalla elintapoja (laihduttamalla, muuttamalla ruokatottumuksia terveellisen ruokatottumusten suositusten mukaisesti ja välttämällä runsasta alkoholin käyttöä). Ruokavalio- ja liikuntaohjausta on tehostettava henkilöillä, joilla on todettu kohonnut verenpaine. Lääkehoidon aloitusta ja lääkehoidossa olevien hoitoa toteutetaan Käypä hoitosuositusten mukaisesti pyrkien siinä asetettuihin tavoitteisiin. Käypähoitosuositus 2006, Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

19 19 Perustutkimukset ja vaaratekijöiden kartoitus Liite 7 1(3) Laboratoriotutkimukset PVK PLV P-krea, P-K, P-Na S-kol, HDL-kol, LDL-kol, fp-trigly FP-gluc Ekg Anamneesi Sukuanamneesi (vanhemmat, sisarukset) Hypertensio Varhaiset sepelvaltimo- tai aivoverenkiertotapahtumat (miehet alle 55 vuotta, naiset alle 65 vuotta) Muut kardiovaskulaarisairaudet Sepelvaltimotauti, sairastettu sydäninfarkti Aivoverenkierron sairaudet (aivohalvaus, TIA) Perifeeriset valtimoverenkierron sairaudet Sydämen vasemman kammion toimintahäiriö (infarktin jälkitila, kardiomyopatiat) Sydämen vajaatoiminta Hemodynaamisesti merkittävät läppäsairaudet Rytmihäiriöt Muut hoitoon vaikuttavat sairaudet Diabetes Munuaissairaus tai -vaurio Astma Kihti Hypertension kulku (alku, eteneminen, vaikeusaste) Lääkkeiden käyttö Elintavat Ravinto Paino ja sen muutokset Liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus Alkoholi Tupakointi Huumeet Lakritsivalmisteet Kuormittavat psyykkiset ja sosiaaliset tekijät

20 20 Hypertensiivinen kriisi 2(3) Hypertensiivinen kriisi määritellään voimakkaaksi verenpaineen nousuksi, jossa systolinen paine on yli mmhg ja/tai diastolinen paine on yli mmhg. Se jaetaan vaikeusasteen mukaan hypertensiiviseen hätätilanteeseen kiireellistä hoitoa vaativaan tilaan. Keskeisiä hypertensiiviseen hätätilanteeseen liittyviä kohde-elinlöydöksiä ja -oireita ovat sydämen vajaatoiminta aivo-oireet munuaisten nopeasti paheneva vajaatoiminta verenvuodot silmän verkkokalvoissa. Hypertensiivisessä hätätilanteessa hoidon tavoitteena on alentaa verenpainetta turvalliselle tasolle kohde-elinten verenkiertoa vaarantamatta. Potilaat kuuluvat päivystyksenä erikoissairaanhoitoon. Hypertensiivisen hätätilanteen hoidossa tarvitaan useimmiten suoneen annettavaa lääkitystä. Ensihoitona voidaan avohoidossa käyttää keskipitkä- tai pitkävaikutteista kalsiumkanavansalpaajaa. Avohoidossa voidaan hypertensiivisen kriisin hoitoon käyttää keskipitkä- tai pitkävaikutteista kalsiumkanavansalpaajaa, jota ei saa pureskella. Kohonneen verenpaineen hoitoa vaativassa kiireellisessä tilassa potilaat ovat yleensä oireettomia ja vaikeat kohde-elinlöydökset puuttuvat. Tällä hetkellä ei ole tutkimusta, joka osoittaisi, että verenpaineen nopeasta laskusta olisi hyötyä. Verenpainelääkitys aloitetaan Käypä hoito -suosituksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Hoitovaste tarkistetaan 1 3 vrk:n kuluessa.

21 21 Score - taulukko 3(3) Käypähoitosuositus 2006, Ranuan Rohtopaja , Haapala Päivi/Illikainen Sirpa

22 22 1.Projektisuunnitelma Liite Kehittämistavoite ja tarkoitus Tavoitteena on luoda käypähoitosuositusten mukainen kohonneen verenpainepotilaan hoitopolku Ranuan terveyskeskukseen. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisyä, seulontaa, hoitoa ja seurantaa. 1.2 Tavoiteltavat tulokset ja tuotokset Luodaan käypähoitosuosituksen mukainen ohjeistus asiakkaille ja selkeä verenpainepotilaanhoitopolku terveyskeskukseen. Asiakaskontakteissa tehostetaan verenpainetaudin seulontaa, ennaltaehkäisyä ja seurantaa ja pyritään hyvään hoitotasapainoon. Asiakkaiden itsehoidon motivointi ei lääkkeellisessä ja lääkehoidossa, sekä omaseurannassa. 1.3 Toimenpiteet tulosten ja tuotosten saavuttamiseksi Verenpaineen mittausperiaatteet Verenpainetason arviointi ja vaaratekijöiden kartoitus Kohonneen verenpaineen ehkäisy ja hoito ( ei lääkkeellinen ) sekä jaettava materiaali Verenpaineen kotiseuranta Perustutkimukset Seuranta hoitajan ja lääkärin vastaanotolla 1.4 Arviointisuunnitelma Projektin etenemistä arvioidaan projektityön tekijöiden kesken viikoittain ja vastuulääkärin kanssa palavereissa kuukausittain. 2. Projektiorganisaatio ja toimijoiden roolit Projektityöntekijät toimivat projektissa yhteisvastuullisesti. Vastuulääkärinä toimii terveyskeskuslääkäri Urpo Pelttari. 3. Aikataulu Verenpainepotilaan hoitopolku ja siihen liittyvä materiaali kirjallisena valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Ohjeistuksen käytäntöön juurruttaminen tapahtuu 2009 vuoden alusta maaliskuun loppuun mennessä ja käytäntöjen arviointi ja mahdollinen ohjeistuksen tarkentaminen 2009 vuoden huhtikuussa.

23 23 TYÖPÄIVÄKIRJA/TUNTIKIRJANPITO Liite 9 1(2) Projektin toteutus/ terveyskeskus: Verenpainepotilaan-hoitopolku Ranuan terveyskeskuksessa Hoitajat, jota tuntikirjanpito koskee: Haapala Päivi ja Illikainen Sirpa Aika Tunteja Työtehtävien kuvaus ,5 h Projektityön suunnitelmaan perehtyminen ,5 h Projektisuunnitelman asiasisällön ja projektisuunnitelman hahmottelu h Projektisuunnitelman työstäminen ,5 h Projektisuunnitelman tarkennus lääkärin kanssa ja suunnitelman viimeistely h Projektityön hahmottelu ja suunnittelu h Projektityön aloittelua h Projektityö; kaavion hahmottelu ,5 h Projektityö; kaavion työstäminen h Verenpaineen määrittely, verenpaineen mittaus ja kotihoitoohjeet; asiaan perehtyminen h Ohjausta projektityön etenemiseen johtavalta lääkäriltä ja projektin vastuulääkäriltä h Verenpaineen määrittely, verenpaineen mittaus ja kotihoitoohjeet; asiaan perehtyminen, ohjeiston laatiminen h Ohjeiston laatiminen h Ohjeiston laatiminen h Ohjeistuksen tarkentaminen h Rohto-paja; lääkärien ja hoitajien arviota ja palautetta verenpainepotilaan hoitopolku liitteistä; hoitopolku-kaavio, verenpainetason arviointi, verenpaineen mittaaminen, verenpaineen kotimittaus h Ohjausta Koukkula Raunilta projektityössä etenemiseen ja asiaa tulevasta harjoittelusta h Hoitopolun hiontaa / viimeistelyä yhteensä 30 h

24 24 Aika Tunteja Työtehtävien kuvaus h Palaveri vastuulääkärin kanssa viimeistellyistä verenpainepotilaan hoitopolku liitteistä ,5 h Projektityö; lääkkeettömän hoidon tarkennus ,5 h Raportin kirjalliseen tekotapaan tutustuminen, hahmottelu h Projektiraportin työstäminen h Projektiraportin työstäminen h Projektiraportin työstäminen h Projektiraportin työstäminen, hiontaa ja viimeistelyä. 2(2) yhteensä 20 h

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 23.11.2011/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Ilkka Tikkanen Professori, osastonylilääkäri Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, nefrologia, ja Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Elina Tala ELINTAPAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN KOHONNEEN VERENPAINEEN HOIDOSSA Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2007 ELINTAPAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN KOHONNEEN

Lisätiedot

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME 2003 1 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med HYPERTENSIO ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c) ILMAILUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Verenpaineen kotiseuranta

Verenpaineen kotiseuranta Verenpaineen kotiseuranta Liikunnan vaikutus 3-9 kk aikana Lääkityksen vaikutus Hoitotulokset ja seuranta Autotehtaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakautuma, yhteensä 1002 henkeä Tästä kaikki

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Kohonnut verenpaine

Käypä hoito -suositus. Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty 22.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä Mitä kolesteroli on ja mihin sitä tarvitaan? Hyvä ja paha kolesteroli Liika kolesteroli kertyy valtimoiden seinämiin Tavoiteltavat kolesterolitasot Tavoiteltava

Lisätiedot

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan.

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. ENERGIAINDEKSI 23.01.2014 EEMELI ESIMERKKI 6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. Stressitaso - Vireystila + Aerobinen

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoito

Kohonneen verenpaineen hoito Käypä hoito -suositus Kohonneen verenpaineen hoito Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lihavuus ja liitännäissairaudet Rasvahapot valtimotaudin vaaran arvioinnissa Lihavuus ja liitännäissairaudet Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 12.12.2011 Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lisätiedot

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki 10.11.2017 Enemmistö lapsista voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänystävällinen, terveellinen ravinto 12.9.2017 Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänliiton ravitsemussuositus Sydänterveyttä edistävä eli sydänystävällinen ruoka on kaikille suositeltavaa

Lisätiedot

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki).

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki). Lihavuus Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle,

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Laajempi, erityisesti diabeetikkoa huomioiva terveys- ja hoitosuunnitelma fraasi ja ohje

Laajempi, erityisesti diabeetikkoa huomioiva terveys- ja hoitosuunnitelma fraasi ja ohje Laajempi, erityisesti diabeetikkoa huomioiva terveys- ja hoitosuunnitelma fraasi ja ohje 13.6.2019 10:15, sh NN sairaanhoitajan vastaanotto Hoitosuunnitelma Terveys- ja hoitosuunnitelma pvm läsnä olevat

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä

Tietoa eteisvärinästä Tietoa eteisvärinästä Mikä eteisvärinä eli flimmeri on? Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö, joka yleistyy 60 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta

TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta TYYPIN 2 DIABETES Lisäsairaudet - hoito ja seuranta Sisällys T2D lisäsairaudet Sydän ja verisuonet Munuaiset Hermosto Jalat Silmät Suu 4 7 10 11 12 13 14 Sydän ja verisuonet Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OMAHOITOLOMAKE Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OTA VASTAANOTOLLE MUKAAN: Täytetty omahoitolomake + lääkelistasi

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet

Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet Kuuluuko asiakkaan ääni laadun kehittämisessä? Case sydänsairaudet Anna-Mari Hekkala LT, kardiologi Ylilääkäri, Suomen sydänliitto ry 1 Suomen Sydänliitto ry Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten

Lisätiedot

Stabiili sepelvaltimotauti: diagnostiikka ja hoito

Stabiili sepelvaltimotauti: diagnostiikka ja hoito Stabiili sepelvaltimotauti: diagnostiikka ja hoito Kai Kiilavuori, kardiologi HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Jorvin sairaala Labquality Days 8.2.2018 Stabiili sepelvaltimotauti Patogeneesi Stabiilit anatomiset

Lisätiedot

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Määritelmiä Lihavuus =kehon rasvakudoksen liian suuri määrä Pituuspaino (suhteellinen paino) = pituuteen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Antti Jula LKT, sisätautien erikoislääkäri, tutkimusprofessori, THL Yleislääkäripäivät 2016, 13.5.2016 Helsinki Verenpaine ja AVH-kuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA Sydäntä keventävää asiaa Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolestero- lipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa kertyä

Lisätiedot

10 vuotta Käypä hoito suosituksia. Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle?

10 vuotta Käypä hoito suosituksia. Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle? 10 vuotta Käypä hoito suosituksia Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle? Hannu Vanhanen Ylilääkäri, dosentti Suomen Sydänliitto Sydänliitto ry Teemme työtä sydämen palolla Korostamme

Lisätiedot

Terveyden edistämisen tulevaisuus Itä-Suomessa. Professori Tiina Laatikainen

Terveyden edistämisen tulevaisuus Itä-Suomessa. Professori Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen tulevaisuus Itä-Suomessa Professori Tiina Laatikainen 1 WHO:n globaalit tavoitteet 1. 25% lasku kuolleisuudessa sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin

Lisätiedot

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Diabeetikon hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Simon terveyskeskuksessa noudatetaan L-PKS:n alueellista diabeetikon hoitokäytäntöä.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

Firmagon eturauhassyövän hoidossa

Firmagon eturauhassyövän hoidossa Firmagon eturauhassyövän hoidossa Käytännön tietoa ja ohjeita potilaalle Eturauhassyöpään sairastuminen ja sen hoito aiheuttavat uuden elämäntilanteen. Mielessä voi pyöriä monia kysymyksiä. Ajatusten kanssa

Lisätiedot

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisruokailijan ruokapyramidi on saman näköinen kuin tavallinen ruokapyramidi. Ainoastaan eläinkunnan proteiinilähteet on korvattu kasvikunnan proteiinilähteillä

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10. Mikko Syvänne Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.2010 1 Klassiset valtimotaudin riskitekijät Kohonnut veren kolesteroli Kohonnut

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset mittaustulokset

Yksityiskohtaiset mittaustulokset Yksityiskohtaiset mittaustulokset Jyrki Ahokas ahokasjyrki@gmail.com Näyttenottopäivä: 28.03.2019 Oma arvosi Väestöjakauma Hoitosuositusten tavoitearvo Matalampi riski Korkeampi riski Tässä ovat verinäytteesi

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Sisäinen ohje 1 (5) PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi.

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ROOLI KOHONNEEN VERENPAINEPOTILAAN HOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN ROOLI KOHONNEEN VERENPAINEPOTILAAN HOIDOSSA Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Sairaanhoitaja 2010 Heidi Karlsson & Saija Lieskivi SAIRAANHOITAJAN ROOLI KOHONNEEN VERENPAINEPOTILAAN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

VERENPAINEEN OMAHOIDON KARTOITUS

VERENPAINEEN OMAHOIDON KARTOITUS Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Avosairaanhoito 5 / 2018 VERENPAINEEN OMAHOIDON KARTOITUS Haluamme auttaa sinua kohonneen verenpaineesi hoidossa. Täyttämällä tämän lomakkeen valmistaudut

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI ENERGIAINDEKSI 02.04.2015 Essi Esimerkki 2h 33min 12h 53min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaa-aikaan.

Lisätiedot

Vanhemman elintapamuutos, mikä auttaa ja toimii lapsiperheen arjessa. Terhi Koivumäki, th, TtM

Vanhemman elintapamuutos, mikä auttaa ja toimii lapsiperheen arjessa. Terhi Koivumäki, th, TtM Vanhemman elintapamuutos, mikä auttaa ja toimii lapsiperheen arjessa Terhi Koivumäki, th, TtM Ennen elintapamuutosta - Elintapamuutokseen sitouttaa halu huolehtia itsestä ja vastuu omasta terveydestä (Ylimäki

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Kirsi Koistinen. VERENPAINEEN MITTAAMINEN Opaslehtinen verenpaineen kotimittauksesta

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Kirsi Koistinen. VERENPAINEEN MITTAAMINEN Opaslehtinen verenpaineen kotimittauksesta POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Kirsi Koistinen VERENPAINEEN MITTAAMINEN Opaslehtinen verenpaineen kotimittauksesta Opinnäytetyö Kesäkuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Hoitotyön

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Nivelrikkopotilaiden hoidon laatustandardit (SOC)

Nivelrikkopotilaiden hoidon laatustandardit (SOC) Nivelrikkopotilaiden hoidon laatustandardit (SOC) Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelrikko oireita, tulee päästä diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI Pekko Vehviläinen ENERGIAINDEKSI 20.12.2016 20min 12h 31min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaaaikaan. Energiaindeksin

Lisätiedot

Sairauksien ehkäisyn strategiat

Sairauksien ehkäisyn strategiat VALTIMOTERVEYDEKSI! Miten arvioidaan diabeteksen ja valtimotautien riski ja tunnistetaan oikeat henkilöt riskinhallinnan piiriin? Mikko Syvänne, dosentti, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry Sairauksien

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Aivoterveys. Mari Lemmetty Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

Aivoterveys. Mari Lemmetty Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Aivoterveys Mari Lemmetty Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Aivoterveys Riskitekijöiden karsiminen ja suojatekijöistä huolehtiminen Mitä useampi riskitekijä omalle kohdalle osuu ja mitä pienempi osa suojatekijöistä

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Aikuisten astmapotilaiden seuranta ja omahoito. M-talon auditorio

Aikuisten astmapotilaiden seuranta ja omahoito. M-talon auditorio Aikuisten astmapotilaiden seuranta ja omahoito M-talon auditorio 30.11.2017 ESH:sta PTH:on, kun Astman hoitotasapaino on tyydyttävä Lääkityksestä on tehty B-lausunto Omahoito-ohjeet on annettu (nuoren)

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

HOITO. Mitä raskausdiabetes on? Hoidon tavoitteet : Miten raskausdiabetes todetaan?

HOITO. Mitä raskausdiabetes on? Hoidon tavoitteet : Miten raskausdiabetes todetaan? Raskausdiabetes Mitä raskausdiabetes on? Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka puhkeaa raskauden aikana, koska äidin insuliinintuotanto ei riitä kattamaan raskaudenajan lisääntynyttä tarvetta.

Lisätiedot

Tutkitusti tehokas KOLESTEROLIA ALENTAVA LEVITE. Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite.

Tutkitusti tehokas KOLESTEROLIA ALENTAVA LEVITE. Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. Tutkitusti tehokas KOLESTEROLIA ALENTAVA LEVITE. Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. LEVITE SYDÄNYSTÄVÄLLISEEN RUOKAVALIOON Keiju Alentajaa suositellaan osaksi sydänystävällistä

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Kati Kekkonen KOHONNUTTA VERENPAINETTA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN ITSEHOITO

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Kati Kekkonen KOHONNUTTA VERENPAINETTA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN ITSEHOITO SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kati Kekkonen KOHONNUTTA VERENPAINETTA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN ITSEHOITO HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2007 TIIVISTELMÄ Kohonnutta verenpainetta

Lisätiedot

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Kliiniset tutkimuspalvelut Elintarvikelääke- terveys-

Lisätiedot

9 Painonhallinta. Oppikirjan sivut 92-99

9 Painonhallinta. Oppikirjan sivut 92-99 9 Painonhallinta Oppikirjan sivut 92-99 Nykyaikaa Ulkonäön ja fyysisyyden korostaminen Median kauneuskäsitykset Jatkuva painontarkkailu, laihduttaminen ja erityisruokavaliot Monet murrosikäiset tyytymättömiä

Lisätiedot