TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET-TUTKIMUSOHJELMA RA3 KOERAKENTEIDEN RAKENTAMINEN, SEURANTA JA TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET-TUTKIMUSOHJELMA RA3 KOERAKENTEIDEN RAKENTAMINEN, SEURANTA JA TULOKSET"

Transkriptio

1 1 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET-TUTKIMUSOHJELMA RA3 KOERAKENTEIDEN RAKENTAMINEN, SEURANTA JA TULOKSET KOHDERAPORTTI: Mt 272 Ämttöö, Kivihiilituhkan käyttö tierakenteissa Porin tuhkatie Markku Juvankoski Harri Kivikoski Espoo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOERAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS SUUNNITELLUT RAKENTEET TUHKIEN OMINAISUUKSIEN SELVITYS LABORATORIOSSA Geoinsinöörit Oy:n tutkimusohjelma IVO:n suorittamat ennakkokokeet VTT:n stabiloidulle lentotuhkalle suorittamat laboratoriokokeet Pohjamaan ja suodatinhiekan routanousukokeet KOHTEEN RAKENTAMINEN RAKENNUSAIKAINEN LAADUNVALVONTA Laadunvalvontatoimenpiteet Tiivistysominaisuudet Tiivistetyn massan tiiviysaste Stabiloitujen massojen lujuuskokeet Kantavuusseuranta Kerrospaksuudet ja pinnan tasaisuus SEURANTAMITTAUKSET Instrumentointi Pohjavesi Pakkasmäärä Roudan syvyys ja routanousu Rakennenäytteet Kuivatilavuuspaino ja vesipitoisuus in situ Kantavuus Tasaisuus Vauriot YHTEENVETO Uusiomateriaaliklinikan aikaiset seurantamittaukset TPPT-projektin aikaiset seurantamittaukset...71 Pakkasmäärä...71 Pohjavesi...71 Roudan syvyys ja routanousu...71 Kantavuus...72 Rakennenäytteet...76 Kuivatilavuuspaino ja vesipitoisuus in situ...77 Tasaisuus...77 Vauriot...78

3 3 Alkusanat Tässä työraportissa on esitetty Ympäristögeotekniikkaohjelman Uusiomateriaaliklinikan koerakennuskohteen MUK-11, Kivihiilituhkan käyttö tierakenteissa, Ämttöö- Poikeljärvi, mt 272, keskeisimmät rakenteen suunnitteluun, rakennusaikaiseen laadunvalvontaan ja kohteen jälkiseurantaan liittyvät tulokset. Raportissa on lisäksi esitetty kohteen jakavassa kerroksessa käytetyllä stabiloidulla lentotuhkalla Tekesin Sivutuotteet maa- ja tierakenteissa - Käyttökelpoisuuden osoittaminen, osaprojektissa 3: Kuormitetuissa maarakenteissa käytettävien sidottujen uusiomateriaalien pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkiminen laboratoriossa, saatuja tuloksia niiltä osin, kuin ne tätä kirjoitettaessa ovat olleet käytettävissä. Kohde on siirretty kesällä 1998 TPPT-tutkimusohjelman koerakenteiden seurantaohjelmaan. Tässä työraportissa on käsitelty TPPT-tutkimusohjelmassa tehdyt seurantamittaukset kesältä 1998 lähtien. 1. KOERAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS

4 4 Koerakennuskohde, Porin tuhkatie, kuuluu osana Ämttöö-Poikeljärvi välille suunniteltuun uuteen tieyhteyteen, ns. Porin pohjoisen satamatien jatkeeseen. Tämän vuosina rakennettun tien kokonaispituus on 9,6 km. Tällä tiellä on kesällä 1997 rakennettu Tekesin Ympäristögeotekniikka ohjelman Uusiomateriaaliklinikkaan kuuluvana koerakennushankkeena osuus, jossa koerakennusmateriaaleina on käytetty IVO:n Meri-Porin voimalaitoksen tuhkia, lentotuhkaa ja pohjatuhkaa. Kohteeseen kuuluu kolme tuhkarakenteista maantieosuutta (yhteensä 55 m), maantiehen liittyvä paikallistieosuus (6 m) ja yksityistieosuus (11 m). Kesällä 1998 koerakennuskohde ja rakennettava vertailuosuus siirtyivät TPPT-projektin seurantaan. Lentotuhkaa on käytetty päätien koeosuudella ja kahden liittymän koeosuuksilla jakavassa kerroksessa sementillä stabiloituna. Pohjatuhkan ja lentotuhkan seosta on käytetty lisäksi liittymien kantavassa kerroksessa sementillä stabiloituna ja pohjatuhkaa sellaisenaan liittymien suodatinkerroksessa. Porin satamatien tuhkaosuuden työselitys on laadittu tuhkan tuottajan, IVO:n, tiehankeen pääurakoitsijan eli tuhkarakenteen tilaajan, Tielaitos, Porin urakointiyksikön ja paikallisen konsultin, Geoinsinöörit Oy:n yhteistyönä. Tierakenteiden urakoinnista vastasi YIT-Yhtymä Oy, Insinöörirakentaminen, IVO:n toimeksiannosta. Koerakenne sijottuu kohteessa sekä leikkauspohjille että penkereille. Leikkauskohdissa pohjamaa on etupäässä moreenia (hksrmr-sahkmr). Pengerretyillä (moreenipenger leikkauksista saaduilla massoista) alueilla maapinnassa on ollut myös ohuehkoja (~ 1 m) hienorakeisia maakerroksia. Liittymät on rakennettu osin 2-4 m paksuille jyrkkäreunaisille penkereille. Tie- ja rakennussunnitelmassa on tien päällysrakenneluokaksi valittu 2 AB (poikkileikkaus 8/7). Tien liikennemääräksi on ennustettu 13 ajon./vrk vuonna 22. Raskaan liikenteen osuus on 25 %. Tien ohjenopeus on 8 km/h. 2. SUUNNITELLUT RAKENTEET

5 5 Kohteeseen suunnitellun normaalin päällysrakenteen, eli vuonna 1998 rakennettavan tuhkarakenteen vertailurakenteen (vertailurakenne 2) rakennekerrokset on esitetty taulukossa 1. Tavoitekantavuudeksi suunnitelmassa on esitetty jakavan kerroksen päältä E 2 = 9 MPa ja kantavan kerroksen päältä E 2 = 16 MPa. Tavoitekantavuudeksi valmiin vertailurakenteen päältä tulee 263 MPa, kun pohjamaan kantavuutena laskelmissa on käytetty 1 MPa. Tuhkarakennealueiden välissä olevissa kallioleikkauksissa rakenne koostuu murskatusta kalliosta, kalliomurskeesta ja asfalttipäällysteestä (vertailurakenne 1). Taulukko 1. Kohteen normaalirakenteiden rakennekerrokset. Vertailurakenne 2 Materiaali Paksuus päällyste AB+ABK 11 cm (6 cm + 5 cm) sitomaton kantava kerros KaM 25 cm jakava kerros KaM 45 cm suodatinkerros hk 3 cm yht. 111 cm Vertailurakenne 1 päällyste AB 5 cm sitomaton kantava kerros KaM cm kalliomurske cm kallio Vaihtoehtoinen rakenne Geoinsinöörit Oy:n laatiman suunnitelmaselostuksen (Tutkimukset ja vaihtoehtoinen suunnitelma , muutos A ) mukaan lento- ja pohjatuhkaa voidaan käyttää korvaavina materiaaleina seuraavin edellytyksin: - Lentotuhkarakenne on stabiloitava sementillä tavoitepuristuslujuuden 3 MPa saavuttamiseksi. Lisäksi on ennen pakkaskauden alkua saavutettava 2 MPa:n puristuslujuus. Käytännössä tuhkarakenteen luotettavin tekoaika on huhtikuun alusta syyskuun loppuun. - Massan komponentit on sekoitettava pakkosekoittimella (asemasekoitusmenetelmä). Kostutuksessa voidaan käyttää merivettä. - Tavoitepuristuslujuuksiin pääseminen edellyttää tavanomaisiin materiaaleihin verrattuna huolellisempaa ja tehokkaampaa massan tiivistystä. Vaihtoehtoisten rakenteiden tyyppipoikkileikkaukset on mitoitettu staattisella Odemarkin mitoitusmenetelmällä, jossa tuhkamateriaaleilla käytettävät moduulit on ilmoitettu valituiksi puristuslujuuksien perusteella alan kirjallisuudesta saatujen riippuvuussuhteiden perusteella. Päätiellä (rakennetyyppi 2) ja liittymissä (rakennetyyppi 3) käytettäväksi suunnitellut rakenteet on esitetty taulukoissa 2 ja 3 (muutokset kantavuuksiin ja tiiviysasteisiin tehty A ). Kantavan kerroksen päältä tuhkarakenteiden kantavuustavoitteet ovat yli kaksinkertaiset Tielaitoksen tavanomaiselle rakenteelle asettamaan kantavuustavoitteeseen nähden.

6 6 Taulukko 2. Päätiellä käytettäväksi suunniteltu ja käytetty tuhkarakenne (rakennetyyppi 2). Rakenne Materiaali Paksuus E-moduuli Tavoite- Vaatimus kantavuus mm MN/m 2 MN/m 2 kulutuskerros AB sidottu kant. BST jakava LT+YSE 6 % 5 (25+25) tiiviysaste 92 % suodatinkangas käyttöluokka 2 suodatin kerr. hk tiiviysaste 92 % pohjamaa 1 yht. 1 Liittymien kantavassa ja liittymien ja päätien jakavassa kerroksessa käytettyjen tuhkien ohella lentotuhkaa on käytetty kohteessa täytejauheena päätien bitumistabiloidussa kantavassa kerroksessa (kalliomurskeen rakeisuuden korjaus) ja asfaltin täytejauheena. Lisäksi liittymissä on käytetty pohjatuhkaa sellaisenaan suodatinkerroksen materiaalina. Taulukko 3. Liittymissä käytettäväksi suunniteltu ja käytetty tuhkarakenne (rakennetyyppi 3). Rakenne Materiaali Paksuus E-moduuli Tavoite- Vaatimus kantavuus mm MN/m 2 MN/m 2 kulutuskerros AB liimaus bitumiemulsio sidottu kant. PT+LT+YSE tiiviysaste 95 % 5 % puristuslujuus 6 MPa jakava LT+YSE 6 % 5 (25+25) tiiviysaste 92 % suodatinkangas käyttöluokka 2 suodatin kerr. pohjatuhka tiiviysaste 92 % pohjamaa 1 yht. 15 Päätien toteutetut koeosuudet on esitetty kuvassa 1.

7 7 Mt 272 Ämttöö - Poikeljärvi plv koeosuudet 1 m Pl. 34 Pl. 566 Pl. 66 Pl. 849 Pl. 885 Pl. 12 Pl.134 Tuhkarakenne: Vertailurakenne 1: Vertailurakenne 2: AB 16 Sidottu kantava BST Jakava LT+YSE 6 % Suodatinkangas Suodatinhiekka Pohjamaa Yht. 5 mm 15 mm 5 mm 3 mm 1 mm AB Kantava KaM -5 kalliomurske Kallio 5 mm 15 mm mm AB + ABK Kantava KaM Jakava KaM Suodatinhiekka Pohjamaa Yht. 11 (6+5) mm 25 mm 45 mm 3 mm 111 mm Kuva 1. Päätien toteutetut koeosuudet.

8 8 3. TUHKIEN OMINAISUUKSIEN SELVITYS LABORATORIOSSA 3.1 Geoinsinöörit Oy:n tutkimusohjelma Ennen rakenteiden valintaa ja mitoitusta tuhkien ominaisuudet selvitettiin Geoinsinöörit Oy:n laatimassa tutkimusohjelmassa. Tutkimusohjelman lähtökohtana oli lentotuhkan käyttö sementillä stabiloituna jakavassa kerroksessa sekä lentotuhkan ja pohjatuhkan käyttö sementillä stabiloituna kantavassa kerroksessa. Tavoitepuristuslujuudeksi 28 vrk ikäiselle jakavan kerroksen massalla oli asetettu 3 MPa ja kantavan kerroksen massalla 6 MPa. Ohjelmassa oli varauduttu myös varastoidun kostutetun lentotuhkan käyttöön kuivan lentotuhkan ohella. Geoinsinöörit Oy:n tutkimusohjelmassa suoritettiin seuraavat määritykset ja kokeet: - kuivan ja kostean lentotuhkan seossuhteen määrittely jakavan kerroksen massaan - lentotuhkan ja pohjatuhkan seossuhteen määrittely kantavaan kerrokseen - optimaalisen seossuhteen määritys em. seoksiin - routanousukokeet molemmille massatyypeille - stabiloitujen koekappaleiden säänkestävyyskokeet (jäädytys-sulatuskokeet). Kaikille massoille on määritetty maksimikuivatilavuuspainot Proctor -kokeessa. Massojen tiiviysastevaatimuksena laboratoriokeissa on ollut 92 %. Puristuslujuusmääritykset on tehty kahta rinnakkaisnäytettä käyttäen. Laboratoriokokeet on suoritettu TTKK Geotekniikan laitoksella ja Rakennusgeologian laitoksella. Puristuslujuusmääritykset on suoritettu siirtymäohjattuina siirtymänopeuden ollessa 1.5 mm/min. Jakavan kerroksen massan seossuhteiden valinnassa käytetty sementtipitoisuus oli 4 % tuhkan kuivamassasta. Kostean ja kuivan tuhkan seossuhteet tutkituisssa seoksissa olivat 1/, 95/5, 9/1, 85/15, 8/2 ja /1. Pelkästään kostutetun tuhkan lujittumista selvitettiin myös 6 % ja 8 % sementtipitoisuuksilla. Sementtilisäyksen ollessa 4 % massojen kuivatilavuuspainot vaihtelivat vain vähän ( kn/m 3 ), samoin optimivesipitoisuudet ( %). Suurimmillaan 28 vrk puristuslujuus oli 2 % kuivaa tuhkaa (suurin tutkittu seosmäärä) sisältävällä seoksella 1.66 MPa. Pelkästään kuivaa tuhkaa käytettäessä kuivatilavuuspaino oli suurempi (15.35 kn/m 3 ) ja optimivesipitoisuus alhaisempi (15. %). Kuivan tuhkan puristuslujuus 4 % sementtilisäyksellä oli 2.16 MPa. Pelkästään kosteaa tuhkaa käytettäessä puristuslujuudet olivat eri sementtimäärillä 1.26 MPa (4 %), 1.89 MPa (6 %) ja 2.53 MPa (8 %). Kuivasta tuhkasta tehdyillä näytteillä (sementtiä 6 % ja 4 %) suoritettujen jäädytyssulatuskokeiden (1 jäädytys-sulatussykliä) jälkeen määritetty puristuslujuuksien alenema oli 9 % ja 23 % (YSE 6 %) ja 35 % ja 7 % (YSE 4 %) vertailunäytteisiin nähden. Vertailupuristuslujuudet olivat 2.33 MPa (6 %) ja 2.16 MPa (4 %). Kantavan kerroksen massan seosuhteiden valinnassa käytetty sementtipitoisuus oli 5 % tuhkien kuivamassasta. Lentotuhkan ja pohjatuhkan seossuhteet tutkituisssa seoksissa olivat 7/3, 6/4, 5/5, 4/6 ja 3/7. Seoksen L4/P6 lujittumista selvitettiin myös 3 %, 4 % ja 6 % sementtipitoisuuksilla. Sementtilisäyksen ollessa 5 % massojen kuivatilavuuspainot vaihtelivat vain vähän ( kn/m 3 ), samoin optimivesipitoisuudet ( %). Suurimmillaan 28 vrk puristuslujuus oli seoksella L4/P6 7.2 MPa. Muilla seossuhteilla (YSE 5 %) puristuslujuudet olivat MPa. Seossuhteella L4/P6 puristuslujuuden ajallinen kehitys oli 3.96 MPa (7 vrk), 5.71 MPa (14 vrk), 7.2 MPa (28 vrk) ja 7.55 MPa (64 vrk). Samalla seossuhteella puristuslujuudet olivat eri sementtimäärillä 4.61 MPa (3 %), 5.39 MPa (4 %), 5.39 MPa (5 %) ja 7.27 MPa (6%).

9 9 Suurimmat 28 vrk:n puristuslujuudet antaneista massoista tehdyillä näytteillä (L4/P6 YSE 5 % ja L7/P3 YSE 3 %) suoritettujen jäädytys-sulatuskokeiden (1 jäädytys-sulatussykliä) jälkeen määritetty puristuslujuuksien alenema oli 2 % ja 27 % (YSE 5 %) ja 2 % ja 14 % (YSE 3 %) vertailunäytteisiin nähden. Vertailupuristuslujuudet olivat 7.2 MPa (YSE 5 %) ja 3.57 MPa (YSE 4 %). Routanousukokeissa, jotka suoritettiin kuivalla stabiloidulla (sementtiä 4 % ja 6 % ) lentotuhkalla ja stabiloiduilla lentotuhka-pohjatuhka seoksilla (L7/P3) ja L4/P6) ei havaittu tapahtuvan routimisesta aiheutuvaa koekappaleen pinnan kohoamista. Ennen kaksiportaisena suoritettua routanousukoetta 28 vrk:n ikäisiä näytteitä kyllästettiin 6 vrk:n ajan. Näytteiden vesipitoisuudet ennen kyllästämistä olivat lentotuhkalla %, kyllästämisen jälkeen % ja routanousukokeen jälkeen %. Pohjatuhka/lentotuhkaseoksilla vesipitoisuudet olivat vastaavasti %, % ja %. Näytteiden tiiviysasteet lentotuhkanäytteillä olivat % ja pohjatuhka/lentotuhkaseoksilla %. Näiden routanousukokeiden lisäksi SGT Oy on keväällä 1997 suorittanut Meri-Porin voimalaitoksen lentotuhkilla routanousukokeita. Siilotuhkan segregaatiopotentiaaliksi on näissä kokeissa saatu <.1 mm 2 /Kh, kuukauden kasavarastoidulle lentotuhkalle.2 mm 2 /Kh ja kasavarastoidulle sementtistabiloidulle (3 %) lentotuhkalle.1 mm 2 /Kh. Suoritetun laboratoriokoeohjelman perusteella on suunnitelmaselostuksen yhteenvedossa todettu, että tavoitteiksi asetettu puristuslujuus jakavassa kerroksessa saavutetaan parhaiten kuivalla lentotuhkalla 6 % sementtilisäyksellä. Routimattomuus lentotuhkarakenteessa edellyttää puolestaan 2 MPa puristuslujuutta. Kantavassa kerroksessa lento/pohjatuhkaseoksella L4/P6 päästään edellytettyyn 6 MPa puristuslujuuteen 5 % sementtilisäyksellä. Jo 3 % pohjatuhkan lisäyksellä päästään yli 5 MPa puristuslujuuteen. 3.2 IVO:n suorittamat ennakkokokeet Ennen rakennusvaihetta IVO suoritti Meri-Porin voimalaitoksen tuhkasiilosta otetulla lentotuhkalla tiivistyvyyden sekä lujuuskehityksen määritykset. Tutkimustulokset on esitetty IVO:n raporteissa TECH-G31-17 ( ; otettu näyte) ja TECH-G31-21 ( ; saapunut näyte). Maksimikuivatilavuuspainoksi saatiin otetulla näytteellä 1.59 t/m 3 ja optimivesipitoisuudeksi 15. %. Tuhkan lujuuden kehitys määritettiin 7 ja 28 vrk:n iässä optimivesipitoisuuteen ja % tiiviyteen tiivistetyistä näytteistä. Puristuslujuudeksi saatiin 7 vrk:n iässä 1.2 MPa ja 28 vrk:n iässä 1.9 MPa. Pelkällä lentotuhkalla saapuneella näytteellä saatiin maksimikuivatiheydeksi 1.32 t/m 3 ja optimivesipitoisuudeksi 23.1 %. Sementillä (CEM IIA 6 %) stabiloidun lentotuhkan lujuuskehitys määritettiin optimivesipitoisuudessa % tiiviysasteeseen tiivistetyillä näytteillä 3, 7 ja 28 vrk:n iässä kolmea rinnakkaisnäytettä käyttäen. Puristuslujuuden keskiarvot olivat 1.1 MPa (3 vrk), 1.7 MPa (7 vrk) ja 2.7 MPa (28 vrk). Aikaisempaan lentotuhkanäytteeseen ( ) nähden lentotuhkan tiivistäminen vaati suuremman työmäärän. Lentotuhkan optimivesipitoisuus oli myös 8 %- yksikköä suurempi ja maksimikuivatiheys.27 t/m 3 pienempi. Aikaisemmalla näytteellä ( ) saavutettu 28 vrk puristuslujuus oli ilman sementtiä 1.9 MPa (D=96 %). Pienemmän optimivesipitoisuuden omaavalla tuhkalla on vuonna 1995 saatu sementin kanssa puristuslujuudeksi 8.8 MPa (D=95 %, YSE 6 %, ikä 3 vrk). Erot saavu-

10 1 tetuissa puristuslujuuksissa ovat suuret, ja raportissa (TECH-G31-21) onkin todettu, että voimalaitokselta tuotetaan ainakin kahta tiivistettävyydeltään ja lujittumisominaisuuksiltaan erilaista lentotuhkaa. Ennakkokokeena on suoritettu myös ennen ko. kohteen rakentamisessa käytettävällä sekoituslaitteistolla selvitys käytettävän sekoitusajan vaikutuksesta sementin sekoittumisesta lentotuhkaan (IVO, Tutkimusselostus U-6645, ). Stabiloituista lentotuhkanäytteistä valmistettujen ohuthieiden mikroskooppisen yleistarkastelun perusteella on todettu, ettei sekoitusajalla (3 s, 45 s ja 6 s) näyttänyt olevan vaikutusta sementin sekoittumiseen. Sen sijaan huokostilan määrä näytti kasvavan sekoitusajan kasvaessa. Lentotuhkaan sekoittumattominen sementtiagglomeraattirakeiden (pääosin φ 1 mm) oli luokkaa < 1 % 3-45 s sekoitusajalla ja 1-2 % 6 s sekoitusajalla. Sekoitusajan ollessa 3 s näytteessä oli vain satunnaisia ilmasulkeutumia, 45 s sekoitusajalla ilmasulkeutumien yhteismäärä oli 2-3 % ja 6 s sekoitusajalla luokkaa 5 %. 3.3 VTT:n stabiloidulle lentotuhkalle suorittamat laboratoriokokeet Porin tuhkatien jakavassa kerroksessa käytettyä sementillä stabiloitua IVO:n Meri- Porin voimalaitoksen lentotuhkaa on käytetty testimateriaalina TEKES:in Ympäristögeotekniikka-ohjelman rahoittamassa uusiomateriaalien tutkimusprojektissa Sivutuotteet maa- ja tierakenteissa - käyttökelpoisuuden osoittaminen. Tämän tutkimusprojektin osaprojektissa 3, Kuormitetuissa maarakenteissa käytettävien sidottujen uusiomateriaalien pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkiminen laboratoriossa, stabiloidulla lentotuhkalla on suoritettu laajoja tutkimuksia, jotka ovat käsittäneet joukon tavanomaisiksi luokiteltavia määrityskokeita, kuten dynaamisen jäykkyysmoduulin, puristus- ja vetolujuuden, lämmönjohtavuuden ja vedenläpäisevyyden määritykset sekä pakkasenkestävyyden ja routaparametrien määritykset. Näiden kokeiden lisäksi on stabiloidun lentotuhkan käyttäytyminen on määritetty ko. osaprojektissa TPPTohjelman tavoitteiden mukaisesti kehitetyillä kahdella täysin uudella koetyypillä. Uudet koetyypit ovat käsittäneet materiaalin haurauden ja taivutuskapasiteetin määrittämisen. Hauraus on materiaalin halkeiluherkkyyttä kuvaava suure ja koe suoritetaan väsytyskokeena kimmoisalla alustalla olevalla palkkinäytteellä. Taivutuskapasiteetti puolestaan kuvaa materiaalin sitkeyttä epätasaista painumaa ja routanousua vastaan. Taivutuskapasiteetin määritys suoritetaan pitkäaikaisena pakkotaivutuskokeena. Näiden VTT:n Yhdyskuntatekniikassa suoritettujen kokeiden kuvaukset ja tulokset on esitetty täydellisinä ko. osaprojektin raportisssa. Tässä yhteydessä on esitetty eri kokeissa saatujen tulosten pääkohdat. Osaprojektissa 3 läpiviedyllä koeohjelmalla on testattu TPPT-ohjelmassa laadittuja uusiotuotteille korkealuokkaisssa tierakenteissa asetettavia alustavia tavoitearvoja. Nämä tavoitearvot ja menetelmät niiden määrittämiseksi on myös esitetty em. osaprojektin raportissa. Ennen VTT:n laboratoriokokeissa käytettyjen näytteiden valmistuksen aloittamista suoritettiin lentotuhkan ja sementin (6 % tuhkan kuivapainosta) seoksella parannettu Proctorkoe seoksen optimivesipitoisuuden ja maksimikuivatilavuuspainon määrittämiseksi. Seoksen optimivesipitoisuudeksi saatiin w opt = 25. % ja maksimikuivatilavuuspainoksi γ d = kn/m 3. Kokeissa käytetyt näytteet valmistettiin optimivesipitoisuudessa 9-94 % tiiviysasteisiin. Stabiloidun lentotuhkan dynaaminen jäykkyysmoduuli määritettiin 28 ja 18 vuorokauden ikäisillä eri kosteustiloja edustavilla näytteillä. Valmitusvesipitoisuudessa olevilla näytteillä (moduulit 3 näytteen keskiarvoja) saatiin dynaamiseksi moduuliksi 28 vuorokauden iässä n. 14 MPa. Yhden vuorokauden vesiupotuksen jälkeen näyt-

11 11 teiden moduuliksi (koestusikä 28 vrk) saatiin 16 MPa ja 7 vrk vesiupotuksen jälkeen n. 21 MPa. Koestusiässä 18 vrk valmistusvesipitoisuudessa olevien näytteiden moduuliksi saatiin 23 MPa ja kyllästetyillä näytteillä samoin 23 MPa. 18 vuorokauden ikäisillä näytteillä näytteen vesipitoisuudella ei siis enää ollut vaikutusta dynaamiseen moduuliin, vaan moduulit olivat lähes samat sekä valmistuskosteudessa että kyllästetyillä näytteillä, kun 28 vrk iässä kosteammilla näytteillä saavutettiin suurempia moduulin arvoja kuin valmistuskosteudessa olevilla näytteillä. Stabiloidulla lentotuhkalla suoritettujen puristuskokeiden tulokset on koottu taulukkoon 4. Taulukossa on esitetty näytteiden puristuslujuudet, kokoonpuristumat sekä jännitys-muodonmuutoskäyrältä määritetyt staattiset muodonmuutosmoduulit kolmen kokeen keskiarvona. Näytteet on koestettu tiivistysvesipitoisuudessa, lukuunottamatta 28 vuorokauden ikäisinä koestettuja märkiä (1 vuorokauden vesiupotus) näytteitä ja 28 vrk ja 18 vrk iässä koestettuja kyllästettyjä näytteitä (7 vuorokauden vesiupotus), joilla vedenkestävyyskokeet suoritettiin. Taulukko 4. Stabiloitujen lentotuhkanäytteiden puristuslujuus, kokoonpuristuma, staattinen jäykkyysmoduuli, tiivistysvesipitoisuus ja tiiviysaste (arvot kolmen näytteen keskiarvoja). Koestusikä, vrk Kosteustila Puristuslujuus, MPa Kokoonpuristuma, % Staat. jäykk. moduuli, MPa Tiiviysaste, % Vesipitoisuus, % 7 vrk valmistuskosteus 1,49 1, ,4 22,7 28 vrk valmistuskosteus 2,18 1, ,7 22,2 28 vrk märkä 2,17, ,4 32,5 28 vrk kyllästetty 2,45, ,5 32,8 9 vrk valmistuskosteus 3,21 1, ,5 21,9 18 vrk valmistuskosteus 3,48, ,1 24, 18 vrk kyllästetty 2,35, ,5 33,1 Stabiloidun lentotuhkan 7 vrk:n puristuslujuus valmistuskosteudessa oli n. 68 % 28 vrk puristuslujuudesta. Koestusiän 28 vrk lujuudesta puristuslujuus kasvoi n kertaiseksi 9 vrk:n ikään mennessä ja n. 1.6-kertaiseksi 18 vrk ikään mennessä. Murtotilan keskimääräinen muodonmuutos pysyi myös eri ikäisissä näytteissä n. 1 % tasolla, ollen kuitenkin 18 vuorokauden ikäisellä näytteellä mitatuista arvoista pienin. Vastaavasti staattisen moduulin arvo oli 7 vrk ikäisellä näytteellä n. 77 % 28 vuorokauden moduulin arvosta. Koestusiästä 28 vrk staattinen moduuli kasvoi 9 vrk:n ikään mennessä n kertaiseksi ja 18 vrk:n ikään mennessä n. 2.1-kertaiseksi. Koestusiässä 28 vrk näytteen lyhyt- tai pitkäaikaisella kostutuksella ei ollut merkittävää vaikutusta näytteen puristuslujuuteen. Suurin puristuslujuus saatiin kyllästetyllä näytteellä, jonka tiiviysaste tosin oli myös vastaavan ikäisten näytteiden suurin. Sensijaan eripituiset kostutusajat alensivat murtotilassa mitattua murtopuristumaa ja 1 viikon kyllästysajan jälkeen murtokokoonpuristuman oli enää n. 64 % valmistusvesipitoisuudessa mitatusta murtopuristuman arvosta. Kostuttamisen ja kyllästämisen myötä staattisessa moduulissa oli havaittavissa vastaavaa kasvua kuin dynaamisenkin moduulin osalla: lyhytaikaisen kostutuksen jälkeen staattinen moduuli oli n. 21 % ja pitkäaikaisen kyllästyksen jälkeen n. 84 % valmistusvesipitoisuudessa määritettyä staattista moduulia suurempi. Koestusiässä 18 vrk näytteen kyllästäminen sen sijaan vaikutti näytteen puristuslujuutta alentavasti sekä samanikäiseen valmistusvesipitoisuudessa olevan näytteen (alentuminen n. 3 %), että 28 vrk ikäisen kyllästetyn näytteen (alentuminen alle 5

12 12 %) puristuslujuuteen nähden. Staattinen jäykkyysmoduuli oli myös 18 vrk ikäisellä näytteellä alempi kuin 28 vrk ikäisellä kyllästetyllä näytteellä (alentuminen 1 %) tai 18 vrk ikäisellä valmistuskosteudessa olevalla näytteellä (alentuminen 21 %). Syksyllä 1997 maastosta tien rakennekerroksista otettujen näytteiden vesipitoisuudet vastaavat suuruusluokaltaan kyllästettyjen näytteiden vesipitoisuuksia. Stabiloidun lentotuhkan vetolujuus määritettiin ns. Brasiliankokeena 28 vuorokauden ikäisillä näytteillä. Vetolujuudeksi saatiin kolmen näytteen keskiarvona 29 kpa. Stabiloitujen lentotuhkanäytteiden jäädytys-sulatuskokeet aloitettiin näytteiden ollessa 28 vuorokauden ikäisiä. Silmämäärin tarkasteltuina näytteet kestivät kaksi ensimmäistä jäädytys-sulatussykliä moitteitta. Sen sijaan kolmannen jäädytyssyklin aikana kaikki kokeessa käytetyt kolme näytettä katkesivat suhteellisen siististi näytteen keskikohdasta, eli massa ei tämän ikäisenä kestänyt toistuvaa jäätymistä ja sulamista. Stabiloidun lentotuhkan routivuus määritettiin 28 vuorokauden lujittumisen jälkeen routanousukokeella. Routanousukoe suoritettiin ns. vakiolämpötilakokeena kolmessa vaiheessa siten, että näytettä kuormitettiin 2, 19.6 ja 2 kpa kuormituksilla. Kunkin vaiheen välissä näyte sulatettiin ja kuormitettiin 19.6 kpa kuormituksella. Routanousukokeessa käytetyn näytteen tiiviysaste oli D = 9.1 %. Routanousukokeessa saatiin stabililoidun lentotuhkan segregaatiopotentiaaliksi keskimäärin 1 mm 2 /Kh ja routanousuhteeksi %. Segregaatiopotentiaalin SP suuruuteen perustuvan routivuuskriteerin perusteella materiaali on lievästi routivaa, jos SP on välillä mm 2 /Kh. Jäätyneessä näytteessä oli havaittavissa myös ohuiden jäälinssien muodostumista n. 1 cm välein. Stabiloidun lentotuhkan vedenläpäisevyys määritettiin 28 vuorokauden ikäisellä materiaalilla kahta rinnakkaisnäytettä käyttäen. Kokeessa käytetiin lieriön muotoisia n. 1.5 cm korkuisia näytteitä. Kummankin näytteen vedenläpäisevyys määritettiin kolmea eri suuruista paine-erogradienttia käyttäen. Materiaalin keskimääräinen vedenläpäisevyys oli k=2,*1-7 m/s. Stabiloidun lentotuhkan lämmönjohtavuus määritettiin sulana ja jäätyneenä kahdesta näytteestä lämmönjohtavuustikulla. Stabiloidun lentotuhkan sulan tilan lämmönjohtavuus vaihteli välillä λ s = W/Km, keskiarvon ollessa λ s =.69 W/Km. Tuhkan jäätyneen tilan lämmönjohtavuus vaihteli välillä λ j = W/Km, keskiarvon ollessa λ j =.76 W/Km. Tiiviysasteella ei ollut juurikaan vaikutusta materiaalilla saatuun lämmönjohtavuuden arvoon. Palkkinäytteillä suoritettujen kokeiden tuloksia ei ole esitetty tässä yhteydessä, koska tulosten tulkinta on vielä kesken. 3.4 Pohjamaan ja suodatinhiekan routanousukokeet Pohjamaan routivuusominaisuudet selvitettiin tielinjalta otetusta materiaalista (moreeni, pl 4). Myös käytettävän suodatinhiekan routivuus määritettiin samasssa yhteydessä. Viatek-Yhtiöt Oy:n, (Tiehanke Ämttöö-Poikeljärvi, Pohjamaan routakokeet, Loppuraportti ) suorittamissa routanousukokeissa maamateriaalit on tiivistetty luonnontilaisessa vesipitoisuudessaan (hiekka 1.9 % ja moreeni 8.6 %) n. 92 % tiiviysasteeseen (hiekan kuivatilavuuspaino kokeessa 172 kg/m 3 ja moreenin 226 kg/m 3 ). Vakiolämpötilakokeena suoritetuissa routanousukokeissa suodatinhiekan segregaatiopotentiaaliksi saatiin SP =.16 mm 2 /Kh, minkä perusteella materi-

13 13 aalia on routimatonta. Moreenin segregaatiopotentiaaliksi saatiin SP = 1.3 mm 2 /Kh, minkä perusteella se luokitellaan keskinkertaisesti routivaksi materiaaliksi. 4. KOHTEEN RAKENTAMINEN Koerakennuskohteen tuhkaosuus rakennettiin kesä-heinäkuussa Kohteeseen kuuluu kolme maantieosuutta (yhteensä 55 m), maantiehen liittyvä paikallistieosuus (6 m) ja yksityistieosuus (11 m). Kohteessa käytettyjen massojen sekoitus suoritettiin massojen kuljetustarpeen vähentämiseksi voimalaitoksen lentotuhkasiilon viereen pystytetyssä sekoitusasemassa. Sementin tasaisen leviämisen varmistamiseksi sekoitus suoritettiin asemasekoituksena annostoimisella pakkosekoittimella, jossa sekoitettavan kerta-annoksen koko on 3 m 3. Sekoittimella pystyttiin annoskohtaisesti säätämään eri aineosien, pohjatuhkan, lentotuhkan, sementin ja veden määrä. Massan valmistuksessa käytettiin vesijohtovettä. Sementin tasainen jakautuminen massaan varmistettiin edellä esitetyillä mikroskooppitutkimuksilla.

14 14 Sekoitusasemalta massa kuljetettiin kohteeseen, jossa kuormat tyhjennettiin penkereen päätyyn ja levitettiin telepuskutraktorilla. Tuhkan tiivistettävyydessä esiintyvien vaihteluiden johdosta kohteessa suoritettiin oikean tiivistystavan ja työmäärän selvittämiseksi koetiivistys. Koetiivistyksessä kokeiltiin kaikkiaan 25 eri tiivistystapaa, joissa selvitettiin parhaan tiivistystavan löytämiseksi eri kaluston, kalustoyhdistelmien ja ylityskertojen vaikutusta työn lopputulokseen ja optimoitiin tiivistystapaa. Rakentamisvaiheessa lentotuhkakerroksen levitys- ja kuljetuskaluston aiheuttama esitiivistys viimeisteltiin ensin raskaalla sileävalssisella täryjyrällä (paino 12 t) kahta ylityskertaa käyttäen. Lopputiivistys suoritettiin kumipyöräjyrällä (paino 12 t). Kumipyöräjyräyksessä käytettiin 6-1 ylityskertaa. Jakavan kerroksen stabiloitu lentotuhka (rakennetun kerroksen kokonaispaksuus 5 mm) tiivistettiin kahdessa kerroksessa (25 mm + 25 mm). Pölyämisen ja mahdollisen liettymisen estämiseksi tuhkarakenteen pinta peitettiin välittömästi seuraavalla kiviaineskerroksella tai muovikalvolla. 5. RAKENNUSAIKAINEN LAADUNVALVONTA 5.1 Laadunvalvontatoimenpiteet Rakennusaikaisina laadunvalvontatoimenpiteinä suoritettiin kohteessa - stabiloidun massan tiivistysominaisuuksien, maksimikuivatilavuuspainon ja optimivesipitoisuuden, seuranta parannetulla Proctorkokeella keskimäärin joka kolmas työpäivä - tiivistetyn massan vesipitoisuuden ja saavutetun tiiviysasteen seuranta vesivolymetrikokein 5 m välein kustakin tiivistettävästä kerroksesta - lujuuden kehityksen seuranta stabiloidusta massasta n. 1 m välein otetusta massasta tehtyjen puristuslujuuskoekappaleiden avulla - kantavuusseuranta jakavan kerroksen päältä erikseen jokaisesta tuhkarakennekerroksesta kaistakohtaisesti 5 m välein tehdyin levykuormituskokein ja - kerrospaksuuksien ja pinnan tasaisuuden ja kaltevuuden seuranta rakennekerroksen ala- ja yläpinnan vaaituksin.

15 Tiivistysominaisuudet Stabiloidun massan tiivistysominaisuudet, maksimi kuivatiheys ja optimivesipitoisuus, määritettiin rakentamisen aikana parannetulla Proctorkokeella viidesti. Stabiloidun lentotuhkamassan tiivistysominaisuuksissa esiintyi suurta vaihtelua. Suoritetuissa Proctorkokeissa massan maksimikuivatilavuuspaino vaihteli välillä kn/m 3 ja optimivesipitoisuus välillä %. Jakavassa kerroksessa käytetyllä massalle työn aikana määritetyt maksimikuivatilavuuspainot ja optimivesipitoisuudet on esitetty kuvissa 2 ja 3. Samoissa kuvissa on esitetty myös työvuoroittaiset keskimääräiset rakenteessa toteutuneet tilavuuspainot ja tiivistysvesipitoisuudet. Rakentamisessa käytetty lentotuhka poikkesi kahdesti ( ja ) myös väriltältään (ruskea) ja näin myös hyvin todennäköisesti ominaisuuksiltaan (normaalista) harmaasta lentotuhkasta. Tästä ruskeasta lentotuhkasta ei ole Proctorkokeen tuloksia. Liittymissä käytetyn kantavan kerroksen (lentotuhka/pohjatuhka L4/P6 + sementti 5 %) maksimikuivatilavuuspainoksi saatiin 13.5 kn/m 3 ja optimivesipitoisuudeksi 23.2 %. Pohjatuhka kuitenkin murskaantui Proctorkokeessa, mikä vääristää koetulosta. 16, 14, Tilavuuspaino, kn/m3 12, 1, 8, 6, 4, Max. kuivatilavuusp, kn/m3 Työvuoron ka. tilavuusp., kn/m3 2,, Aika Kuva 2. Jakavan kerroksen rakentamisaikaiset tiivistysominaisuusmääritykset (Proctorkokeen maksimikuivatilavuuspaino) ja rakenteessa toteutuneet tilavuuspainot (työvuorojen keskiarvo).

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE LOKAKUU 2001 1 SISÄLLYS ALKUSANAT...2 MERKINNÄT...3 1 Johdanto...4 2 Finncao-kuitusavien luokittelu...5 3 Finncao-kuitusavien

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia

Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia Läpäisevät betonipäällysteet kaupunkitulvien ehkäisyyn Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia Hannele Kuosa, Kalle Loimula, Emma Niemeläinen ja Erika Holt Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA 18 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA Raskaista ajoneuvoista tierumpuihin kohdistuvat rasitukset Ville Haakana, Antti Kalliainen, Pauli Kolisoja

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Tutkimushankkeen loppuraportti 30.6.2010 0 Sisällysluettelo Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot...2

Lisätiedot

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikennemerkkien rakenne ja pystytys RAKENTEITA JA LAATUA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18.6.2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen

Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen 6 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä OSSI PELTOKANGAS HEIKKI LUOMALA ANTTI NURMIKOLU Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen Ossi Peltokangas, Heikki Luomala, Antti Nurmikolu Radan

Lisätiedot