Vastaanottaja Turun Satama. Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti. Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/ STABLE TURUN SATAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja Turun Satama. Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti. Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Turun Satama Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/ STABLE TURUN SATAMA PANSION STABILOINTIALTAAN LAADUNVALVONTA 2010

2

3 PANSION STABILOINTIALTAAN LAADUNVALVONTA 2010 SISÄLTÖ 1. Tausta 1 2. Pitkäaikaislujittuminen työmaakappaleissa 1 3. Lämpökäsittelyn hyödynnettävyys 3 4. Kairaustulokset Kairauspisteet M2 ja P Kairauspisteet M3 ja P Kairauspisteet M4 ja P Kairauspisteet M5 ja P Kairauspisteet M6 ja P Yhteenveto tuloksista 13 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kairauspisteiden sijainti Kairausdiagrammit Ca-pitoisuudet Niton analysaattorilla Penetrometrimittausten tulokset Yhteenveto silmämääräisestä arvioinnista Puristuslujuuskäyrät näytekappaleista

4 TL-36, Pika 48+KJ 94+LT 114 TL-73, Pika 57+KJ 109+LT 134 TL-104, Pika 48+KJ 94+LT 114 TL-111, Pika 85+KJ 55+LT 109 TL-126, Pika 94+KJ 54+LT 0 TL-140, Pika 107+KJ 63+LT 77 TL-170 TL-187, Pika 87+KJ 40+LT 97 Keskiarvo, Pika 77 + KJ 75 + LT 91 kpa 1 1. TAUSTA Tulokset liittyvät EU-LIFE STABLE (LIFE06 ENV/FIN/ STABLE) stabilointityön aikaiseen laadunvarmistukseen välisenä aikana suoritettiin Aurajoen pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointi. Prosessistabiloidut ruoppausmassat sijoitettiin Turun Pansioon, merestä louhepenkereellä eristettyyn altaaseen. Stabilointityön aikana kerättiin puristuslujuustestauksiin näytteitä, joista osasta tehtiin useita rinnakkaisia näytteitä stabiloinnin pitkäaikaislujittumisen seuraamiseksi. Tässä tulosraportissa esitetään pitkäaikaislujittumisen tulokset 540 d vuorokauteen saakka. Lisäksi esitetään kairattujen porakonenäytteiden ja heijari- / puristinkairauksen tulokset. 2. PITKÄAIKAISLUJITTUMINEN TYÖMAAKAPPALEISSA Työmaalla kerätyissä lujuuskappaleissa havaittiin kuvassa 1 esitetty lujuuden kehittyminen ajan kuluessa. Kuvaan on merkitty eri-ikäisten kappaleiden lujuudet. Lujuuskappaleiden valmistusajankohta sekä stabilointilaitteen ilmoittama todennäköinen näytteessä käytetty resepti on esitetty taulukossa 1. Laadunvalvontakappaleiden pitkäaikaislujuus d 90 d 150 d 360 d 540 d 50 0 Sarjanumerointi Kuva 1. Laadunvalvontakappalesarjoissa havaittu pitkäaikaislujuuden kehittyminen.

5 2 Kaikissa kahdeksassa näytesarjassa on havaittavissa merkittävää aikalujittumista. Lujuus kasvaa 28 d iästä 360 d ikään kertaiseksi. Suurimmat aikalujittumiskertoimet saavutettiin näytteillä, joille on ilmoitettu lähimpänä suunniteltu oleva toteutunut resepti, ts. resepti noudattaa kaavaa kg/m 3 Pika-sementtiä, 105 kg/m 3 kuonajauhetta ja 100 kg/m 3 lentotuhkaa. Lujuuskehitys oli odotetusti vähäisin kappaleilla, jossa Pika-sementin määrä oli suhteellisen suuri. Pika-sementtilaatu nopeuttaa nimensä mukaan lujittumista ja reseptillä saavutettu alkulujuus on näin ollen yleensä parempi kuin muilla sementtilaaduilla. Kappaleista on nyt määritetty lujuustaso 1,5 vuoden iässä. Puristuslujuuden tavoitetaso 2 vuoden ikäisille näytteille on asetettu stabilointisuunnitelmassa seuraavasti: tasolla 0-2 m 180 kpa ja 2 m alapuolella 100 kpa. Stabilointisuunnitelman mukaan eri syvyyksillä tuli käyttää sideaineita siten, että vain Pikasementin määrässä tapahtuu vaihtelua, kuonajauheen määrä ja lentotuhkan määrä oli resepteissä vakiotasolla. Pika-sementin määrä vaihteli stabilointisuunnitelmassa seuraavasti: ruoppausmassan vesipitoisuudesta riippuen tasolla 0-2 m kg/m 3 Pika-sementtiä Ruoppausmassan vesipitoisuudesta riippuen tason 2 m alapuolella kg/m 3 Pikasementtiä Stabilointityön aikana ilmeni ongelmia kuonajauheen tuotannossa ja stabiloinnissa jouduttiin turvautumaan suurempaan määrään Pika-sementtiä laadun varmistamiseksi. Mm. tästä syystä kappaleista ei voida selkeästi erottaa sitä syvyyttä, jota kappale reseptin perusteella edustaa. Pitkäaikaislujittumisen tuloksista voidaan kuitenkin todeta seuraavaa: Viisi sarjaa kahdeksasta ylittää puolentoista vuoden iässä jo alemmalle syvyydelle asetetun tavoitearvon 100 kpa. Kolme sarjaa kahdeksasta ylitti ylemmälle 0-2 m kerrokselle asetetun 180 kpa rajan. Yksi sarja (TL-36) poikkeaa muista näytteistä selkeästi, sarjassa on tapahtunut aikalujittumista, mutta lujuustaso on puolentoista vuoden iässä vasta tasolla 34 kpa. On myös todennäköistä, että kappaleen arvioitu resepti ei ole sama kuin taulukossa 1 esitetty. Keskiarvon mukaan, alueella olisi saavutettu alemman tason lujuustasot jo nyt, keskiarvon ollessa 540 d iässä 144 kpa. Taulukko 1. Laadunvalvontanäytteiden perustiedot Pvm Näyte k [m/s] Pika K400 LT TL-36 5,6E-09 ja 6,0E TL-73 3,2E TL-104 5,5E-09 ja 5,4E TL-111 7,6E TL-126 8,0E TL-140 9,9E TL-170 4,5E TL

6 TL-36, Pika 48+KJ 94+LT 114 TL-73, Pika 57+KJ 109+LT 134 TL-104, Pika 48+KJ 94+LT 114 TL-111, Pika 85+KJ 55+LT 109 TL-126, Pika 94+KJ 54+LT 0 TL-140, Pika 107+KJ 63+LT 77 TL-170 TL-187, Pika 87+KJ 40+LT 97 Keskiarvo, Pika 77 + KJ 75 + LT 91 kpa 3 3. LÄMPÖKÄSITTELYN HYÖDYNNETTÄVYYS Hankkeen aikana testattiin lämpökäsittelyn hyödynnettävyyttä pitkäaikaislujuuden kehittymisen nopeuttamisessa. Testisarjojen lämpökäsittelytulokset on yhdistetty taulukossa 2 normaalitulosten kanssa Normaali- ja lämpökäsitelly kappaleet 7 d lpt 28 d 90 d 150 d 150 d + 28 d lpt 360 d 540 d Testisarjat Kuva 2. Normaali- ja lämpökäsiteltyjen kappaleiden tulosten vastaavuus. Tulosten perusteella Aurajoen ruoppausmassoilla ja käytetyillä resepteillä 7 d lämpökäsittelyllä ei saatu yksiselitteistä korrelaatiota normaalikäsittelyn lujuustuloksiin. 150 d + 28 d lämpökäsittelykappaleilla vastaavuus 360 d normaalikappaleisiin oli kuudessa sarjassa kahdeksasta todella hyvä. Lämpökäsittelyä voi hyödyntää tilanteissa, joissa runkomateriaalin laatuvaihtelusta on riittävästi tietoa ja käytetyt reseptit ovat samanlaisia. Lämpökäsittelyllä voidaan kuitenkin tehdä alustavia johtopäätöksiä materiaalin pitkäaikaislujittumisesta. 28 vrk:n lämpäkäsittely antaa luotettavamman arvon kuin 7 vrk:n käsittely.

7 4 4. KAIRAUSTULOKSET Turun Pansiossa suoritettiin stabilointialtaalla laadunvarmistuskairauksia Kairaukset tehtiin keskiraskaalla kairauskalustolla. Tulokset käsittävät heijari-/puristinkairausten tulokset viidestä eri pisteestä ja kairausnäytteiden tulokset kolmesta pisteestä. Kairaustulokset on esitetty liitteen 1 kartassa sekä liitteen 2 kairausdiagrammeissa. Näytteenottokairausten Ca-pitoisuudet, penetrometrimittausten tulokset, yksittäiset puristuslujuustulokset sekä silmämääräisen arvioinnin tulokset on esitetty liitteissä 3-6. Tulosten yhteenveto esitetään tässä kappaleessa kustakin kairauspisteestä erikseen. Kairauspisteet sijoitettiin vertailun helpottamiseksi lähelle kevään 2009 kairauksia. Seuraavassa on tehty vertailua vuoden 2010 ja 2009 kairausten välillä. Eri vuoden rinnakkaiset kairauspisteet on esitetty kuvissa allekkain vertailun helpottamiseksi Vuonna 2009 stabiloidun ruoppausmassan päällä oli noin 30 cm työpeti, joka avattiin ennen kairausta. Vuonna 2010 painopenkan paksuus oli suurempi. Täyttöä kaivettiin auki korkeintaan 1 m paksuudelta. Tätä syvemmältä kairaus tehtiin painopenkan läpi. Painopenkan paksuuden vaihtelun vuoksi kairausdiagrammit eivät vastaa toisiaan aloitussyvyyden osalta. 4.1 Kairauspisteet M2 ja P2 Kairauspiste 2 sijoittuu stabilointialtaan keskelle ja edustaa pistettä, johon stabiloitua massaa sijoitettiin aivan stabiloinnin loppuvaiheessa. Vuonna 2009 kairausprofiili alkoi heti stabiloidun massan pinnasta. Tuolloin pintaosassa leikkauslujuudeksi saatiin syvyydellä 0-1,5 keskimäärin kpa. Tämän kerroksen alla noin syvyydellä 1,5-3,5 massan leikkauslujuus jäi jopa alle 5 kpa, vaihdellen välillä kpa. Alempana 3,5-5,5 m leikkauslujuus oli jälleen yli 100 kpa jopa 400 kpa. Kairauspisteen keskimääräinen leikkauslujuus oli 100 kpa Vuonna 2010 kairauspisteen leikkauslujuustasot olivat selvästi nousseet. Kairausprofiilin leikkauslujuuden keskiarvo oletetussa stabiloidussa massassa oli kivunnut jo 210 kpa. Profiilissa on havaittavissa sama pehmeämmän materiaalin alue kuin vuoden 2009 kairauksessa. Pehmeämpi massa sijaitsee vuoden 2010 profiilissa 3,5 m syvyydellä. Vuonna 2009 leikkauslujuuden keskiarvo stabiloinnin pintaosalle (0-2,0 m) oli 120 kp. Vuonna 2010 leikkauslujuus oli samassa kerroksessa 220 kpa. Alaosan leikkauslujuus (2,0 ) oli puolestaan kehittynyt reilun vuoden aikana hyvin. Vuonna 2009 leikkauslujuus oli 30 kpa ja vuonna 2010 noin 190 kpa. Kuva 3. Vuoden 2009 kairausprofiili pisteestä M2/1/2009. Kairausprofiilin syvyys on 5,68 m.

8 5 Kuva 4. Vuoden 2010 kairausprofiili pisteestä P2/2010. Kairausprofiilin syvyys on 5,70 m. Pisteestä P2/2010 otettujen näytteiden mittaustulokset on esitetty kuvassa y. Näytteille tehtiin silmämääräinen tarkastelu, Ca-pitoisuuden mittaukset Niton-kenttämittarilla, penetrometrimittauksiet sekä irrotettiin kolme koekappaletta puristuslujuusmäärityksiin. Kuvaajaan on edellisten lisäksi yhdistetty myös kairausdiagrammeista arvioitu leikkauslujuuden taso. Tuloksista penetrometrillä mitattu vastus, puristuslujuus ja leikkauslujuus korreloivat kohtalaisesti keskenään. Ca-pitoisuus korreloi muiden tulosten kanssa huonosti. Ca-pitoisuuden keskiarvo on näyteprofiilista mitatuissa pisteissä ppm. Sideainetta on koko profiilin matkalla, lukuun ottamatta aivan pohjimmaista osaa, jonka Ca-pitoisuudet ovat jo lähellä stabiloimattoman ruoppausmassan pitoisuutta. Alimmat massat edustavat siten stabiloimatonta, altaassa jo ennen läjitystä sijainnutta materiaalia. Ca-pitoisuus stabiloidun massan laaduntarkistuksessa ei tässä tapauksessa ole paras mahdollinen tae laadun onnistumisesta. Työn aikana reseptiä ja erityisesti kolmen sideaineen suhteita jouduttiin muuttamaan useaan otteeseen mm. kuonajauheen sideainetoimitusten ongelmien vuoksi. Tästä syystä on mahdotonta sanoa, millainen Ca-pitoisuus on massassa osoittaa hyväksytyn sideainemäärän rajan. Kaikilla kolmella käytetyllä sideaineella on niille tyypilliset Ca-pitoisuudet. Pitoisuudet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Verrattuna vuoden 2009 näytekairauksista saatuihin tuloksiin muutos on ollut seuraava: Ca-pitoisuuden keskiarvo vuonna ppm vuonna ppm Puristuslujuuksien keskiarvo vuonna ,7 kpa vuonna ,6 kpa Havaittu Ca-pitoisuuden muutos johtuu vesipitoisuuden vaikutuksesta. Niton-analysaattorilla mitattaessa vesi vaimentaa mittausta ja tulos on tämän vuoksi pienempi kosteasta, lujittumattomasta materiaalista mitattuna. Stabiloitumisreaktiossa kuluu vettä samoin kuin betonin lujittumisprosessissakin. Sekä lujittuminen että muu veden poistuminen rakenteesta johtaa Capitoisuuden nousuun stabiloidussa massassa ajan kuluessa.

9 6 kn/cm2 kpa P2 ppm ,6 24,2 0 10,1 0 2,95 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 5,8 vastus [kn/cm2] leikkauslujuus kpa (2010) puristuslujuus kpa Ca-pitoisuus, ppm Kuva 5. Kairausnäytteistä P2 mitatut penetrometriarvot, Ca-pitoisuudet, puristuslujuudet sekä pilarikairausprofiileista yhdistetyt leikkauslujuudet. 4.2 Kairauspisteet M3 ja P3 Kairauspiste 3 sijoittuu stabilointialtaan pohjoispäähän ja edustaa pistettä, johon stabiloitua massaa sijoitettiin aivan stabiloinnin keskivaiheilla. Vuonna 2009 kairausprofiili alkoi heti stabiloidun massan pinnasta. Tuolloin pintaosassa leikkauslujuudeksi saatiin syvyydellä 0-3,7 keskimäärin kpa. Tämän kerroksen alla noin syvyydelle 6,70 m saakka massan leikkauslujuus jäi 20 kpa tasolle. Vuonna 2010 kairauspisteen leikkauslujuustasot olivat selvästi nousseet. Kairausprofiilin leikkauslujuuden keskiarvo oletetussa stabiloidussa massassa oli kasvanut 250 kpa. Stabiloidun massan yläpää sijoittuu vuoden 2010 kairausprofiilissa syvyydelle 3,0 m. Stabiloitu massa vaihtuu pohjamaaksi viimeistään syvyydellä 8,5 m, jonka jälkeen leikkauslujuus on noin 30 kpa. Profiilissa stabiloidun massan kokonaispaksuus on noin 5,5 m, josta ylimmän 2 m leikkauslujuuden keskiarvo on 300 kpa ja alemman osuuden noin 150 kpa luokkaa. Vuonna 2009 leikkauslujuuden keskiarvo stabiloinnin pintaosalle (0-2,0 m) oli 75 kpa. Vuonna 2010 leikkauslujuus oli samassa kerroksessa 300 kpa. Alaosan leikkauslujuus (2,0 ) oli puolestaan kehittynyt myös hyvin. Vuonna 2009 leikkauslujuus oli 50 kpa ja vuonna 2010 noin 160 kpa.

10 7 Kuva 6. Vuoden 2009 kairausprofiili pisteestä M3/2009. Kairausprofiilin syvyys on 6,70 m. Kuva 7. Vuoden 2010 kairausprofiili pisteestä P3/2010. Kairausprofiilin syvyys on 17,5 m. Pisteestä P3/2010 otettujen näytteiden mittaustulokset on esitetty kuvassa 8. Näytteille tehtiin silmämääräinen tarkastelu, Ca-pitoisuuden mittaukset Niton-kenttämittarilla, penetrometrimittauksiet sekä irrotettiin neljä koekappaletta puristuslujuusmäärityksiin. Kuvaajaan on edellisten lisäksi yhdistetty myös kairausdiagrammeista arvioitu leikkauslujuuden taso.

11 8 Tuloksista penetrometrillä mitattu vastus, puristuslujuus ja leikkauslujuus korreloivat kohtalaisesti keskenään. Ca-pitoisuus korreloi muiden tulosten kanssa myös tässä pisteessä varsin huonosti, joskin paremmin kuin pisteessä P2. Ca-pitoisuuden keskiarvo on näyteprofiilista mitatuissa pisteissä ppm. Sideainetta on koko profiilin matkalla. Verrattuna vuoden 2009 näytekairauksista saatuihin tuloksiin muutos on ollut seuraava: Ca-pitoisuuden keskiarvo vuonna ppm vuonna ppm Puristuslujuuksien keskiarvo vuonna ,5 kpa vuonna ,0 kpa Mitatut pitoisuudet ja lujuudet ovat selkeästi kohonneet vuodesta 2009 vuoteen kn/cm2, kpa 400 P3 ppm ,3 82, ,6 7, ,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 vastus [kn/cm2] puristuslujuus kpa leikkauslujuus kpa Ca-pitoisuus, ppm Kuva 8. Kairausnäytteistä P3 mitatut penetrometriarvot, Ca-pitoisuudet, puristuslujuudet sekä pilarikairausprofiileista yhdistetyt leikkauslujuudet.

12 9 4.3 Kairauspisteet M4 ja P4 Kairauspiste 4 sijoittuu stabilointialtaan lounaisosaan ja edustaa pistettä, johon stabiloitua massaa sijoitettiin lähes koko stabiloinnin ajan. Pisteessä altaan pohjan syvyys oli suuri, joten alueelle mahtui varsin huomattava määrä massaa. Vuonna 2009 kairausprofiili alkoi heti stabiloidun massan pinnasta. Tuolloin pintaosassa leikkauslujuudeksi saatiin syvyydellä 0-2,7 keskimäärin kpa. Tämän kerroksen alla noin syvyydelle 6,70 m saakka massan leikkauslujuus jäi tasolle kpa. Vuonna 2010 kairauspisteen leikkauslujuustasot eivät näytä merkittävästi nousseen vuoden 2009 tuloksista. Kairausprofiilin leikkauslujuuden keskiarvo oletetussa stabiloidussa massassa oli pysynyt samalla tasolla ollen vuonna kpa ja vuonna kpa. Stabiloidun massan yläpää sijoittuu vuoden 2010 kairausprofiilissa syvyydelle 3,7 m. Stabiloitu massa vaihtuu pohjamaaksi viimeistään syvyydellä 8,5 m, jonka jälkeen leikkauslujuus kasvaa yli 80 kpa. Profiilissa stabiloidun massan kokonaispaksuus on noin 4,0 m, josta ylimmän 2 m leikkauslujuuden keskiarvo on 97 kpa ja alemman osuuden noin 30 kpa luokkaa. Kuva 9. Vuoden 2009 kairausprofiili pisteestä M4/2009. Kairausprofiilin syvyys on 6,72 m. Kuva 10. Vuoden 2010 kairausprofiili pisteestä M4/2009. Kairausprofiilin syvyys on 8,7 m.

13 3,7 3,8 3,9 4,27 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,5 6,6 6,85 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 10 Pisteestä P4/2010 otettujen näytteiden mittaustulokset on esitetty kuvassa 11. Näytteille tehtiin silmämääräinen tarkastelu, Ca-pitoisuuden mittaukset Niton-kenttämittarilla, penetrometrimittauksiet sekä irrotettiin neljä koekappaletta puristuslujuusmäärityksiin. Kuvaajaan on edellisten lisäksi yhdistetty myös kairausdiagrammeista arvioitu leikkauslujuuden taso. Tuloksista penetrometrillä mitattu vastus, puristuslujuus ja leikkauslujuus korreloivat kohtalaisesti keskenään. Ca-pitoisuus korreloi muiden tulosten kanssa myös tässä pisteessä varsin huonosti. Ca-pitoisuuden keskiarvo on n mitatuissa pisteissä ppm. Sideainetta on koko profiilissa. Verrattuna vuoden 2009 näytekairauksista saatuihin tuloksiin muutos on ollut seuraava: Ca-pitoisuuden keskiarvo vuonna ppm vuonna ppm Puristuslujuuksien keskiarvo vuonna ,2 kpa vuonna ,5 kpa Mitatut pitoisuudet ja lujuudet ovat pysyneet lähes samalla tasolla vuodesta 2009 vuoteen Lujuuden kehitys on ollut kairattujen pisteiden heikoin. kn/cm2, kpa P4 ppm ,1 hajosi 6,7 8, vastus [kn/cm2] leikkauslujuus kpa puristuslujuus kpa Ca-pitoisuus, ppm Kuva 11. Kairausnäytteistä P4 mitatut penetrometriarvot, Ca-pitoisuudet, puristuslujuudet sekä pilarikairausprofiileista yhdistetyt leikkauslujuudet.

14 Kairauspisteet M5 ja P5 Kairauspiste 5 sijoittuu stabilointialtaan koillisosaan. Vuoden 2009 kairauksessa pisteen stabiloidun massan yläosan 0-2 m leikkauslujuus oli välillä kpa. Tämän alapuolella havaittiin lujittuneempi kerros, jonka leikkauslujuus on noin 100 kpa tasoa. Lujempi kerros ulottuu syvyydelle 5,5 m saakka ja tämän jälkeen lujuus pienenee vaiheittain tasolle 20 kpa syvyydellä 6,7 m. Kairausprofiilissa stabiloidun massan sijainti ei ole selkeä. Tämä voi johtua mm. työn aikana tapahtuneesta murskeen sekoittumisesta stabiloituun materiaaliin. Vuonna 2010 stabiloidun massan yläpää sijaitsee kairausdiagrammissa todennäköisesti syvyydellä 3,5 m. Tämän yläpuolella leikkauslujuus on yli 400 kpa, joka vastannee alulla painopenkan leikkauslujuutta. Stabiloidun massan paksuus on oletettavasti 3,5 m ulottuen noin syvyydelle 7,0 m. Stabiloitavasta kerroksesta on laskettavissa yläosan leikkauslujuudeksi noin 90 kpa ja alaosan leikkauslujuudeksi hieman alhaisempi 80 kpa. Mikäli stabiloitu massa jatkuu syvyyden 7,0 m alapuolella on sen leikkauslujuus edellisiä huomattavasti korkeampi kpa. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 kairauspisteen 5 kohdalla on tapahtunut selkeää lujittumista. Kuva 12. Vuoden 2009 kairausprofiili pisteestä M5/2009. Kairausprofiilin syvyys on 6,7 m. Kuva 13. Vuoden 2010 kairausprofiili pisteestä P5/2010. Kairausprofiilin syvyys on 7,6 m.

15 Kairauspisteet M6 ja P6 Kairauspiste 6 sijoittui vuonna 2009 lähelle stabilointialtaan luoteiskulmaa. Vuonna 2010 piste P6 kairattiin keskeisemmälle alueelle ja sen sijainti edustaa aluetta, jossa stabiloidun massa täyttö tehtiin työn myöhäisimmissä vaiheissa. Vuoden 2009 kairauksessa massan leikkauslujuudeksi saatiin kpa. Vuonna 2010 kairaus ulottui syvyydelle 7,5 m saakka. Oletettavasti stabiloidun massan yläpinta sijaitsee syvyydellä 3,8 m ja alapinta todennäköisesti tasolla 6,5 m. Stabiloidun kerroksen yläosan leikkauslujuus vaihtelee kairausdiagrammissa välillä kpa ja alaosan (5,5-6,5 m) kpa. Tulosten perusteella stabiloidun massan lujittuminen on selkeästi jatkunut vuodesta 2009 vuoteen Kuva 14. Vuoden 2009 kairausprofiili pisteestä M6/2009. Kairausprofiilin syvyys on 1,5 m. Kuva 15. Vuoden 2010 kairausprofiili pisteestä P6/2010. Kairausprofiilin syvyys on 7,5 m.

16 13 5. YHTEENVETO TULOKSISTA Aurajoen pilaantuneet stabiloitiin välisenä aikana ja stabiloitu ruoppausmassa sijoitettiin Pansiossa sijaitsevaan altaaseen. Laadunvalvontatoimenpiteenä stabilointityön aikana kerättiin näytteitä laboratorio-olosuhteissa säilytettäväksi sekä tehtiin laadunvalvontakairauksia kahtena eri ajankohtana maaliskuussa 2009, noin kuukausi stabilointityön päättymisen jälkeen sekä kesäkuussa 2010 lähes 1,5 vuotta stabilointityön päättymisen jälkeen. Laboratorio-olosuhteissa säilytetyistä työmaakappaleista voidaan todeta seuraavaa: Kaikissa kahdeksassa näytesarjassa on havaittavissa merkittävää aikalujittumista. Lujuus kasvaa 28 d iästä 360 d ikään kertaiseksi. Viisi sarjaa kahdeksasta ylittää puolentoista vuoden iässä jo alemmalle syvyydelle asetetun tavoitearvon 100 kpa. Kolme sarjaa kahdeksasta ylitti ylemmälle 0-2 m kerrokselle asetetun 180 kpa rajan. Keskiarvon 144 kpa, alueella on saavutettu alemman tason lujuustasot 540 d iässä. Kairaustuloksista voidaan todeta seuraavaa: Kairauspisteissä havaittiin selkeää lujittumista välisenä aina. Poikkeuksena tästä oli kairauspiste 4, jossa lujittuminen oli samaa tasoa tai hieman alhaisempi vuonna 2010 verrattuna edelliseen vuoteen. Kaikkien kairauspisteiden leikkauslujuuden keskiarvo stabiloidun massan yläosalle 0-2 m oli vuonna 2010 noin 160 kpa ja alemmalle osalle 2 m alaspäin noin 110 kpa. Kun leikkauslujuudet muutetaan puristuslujuuksiksi, voidaan todeta stabiloidun materiaalin täyttävän sille asetetut ehdot reilusti. Puristuslujuuksien tavoitetaso olivat syvyydelle 0-2 m 180 kpa ja 2 m syvemmällä esiintyvälle materiaalille 100 kpa. Näytteenottokairausten tuloksissa esiintyi pientä hajontaa erityisesti Ca-pitoisuuksien ja lujuuden välillä. Tämä voi selittyä sillä, että kolmen sideainekomponentin suhteet muuttuivat työn aikana ja näin ollen myös Ca-pitoisuudessa oli suuria vaihteluja. Lujuuden kehitys ei näin ollen korreloi Ca-pitoisuuden kanssa. Näytteenotolla otettujen näytteiden puristuslujuudet ovat kasvaneet 2009 näytteenottoon verrattuna. Näytteenotolla stabiloidusta sedimentistä ei kuitenkaan saada todellista lujuustasoa koska näytteen otto aiheuttaa näytteen hienoista rikkoontumista. Todelliset lujuustasot on saatu puristun-heijari kairausten tuloksista. STABLE-projektissa otettiin reseptoinnin tavoitteeksi saavuttaa stabiloitujen sedimenttien tavoitelujuudet 2 vuoden aikana. Nyt tehdyt tutkimukset on tehty noin 1,5 vuotta stabiloinnin jälkeen ja ne osoittavat, että lujuuksien keskiarvot ylittyvät jo nyt tavoitelujuudet. Tämä puolestaan osoittaa, että tehdyt sideainereseptoinnit ja itse stabilointityö ovat onnistuneet hyvin, vaikka sedimentin suuret laatuvaihtelut aiheuttivat myös lopputuloksen laatuvaihteluja. Stabiloitujen sedimenttien lujittuminen tulee myös jatkumaan tästä eteenpäin, tosin lujittumisnopeus hidastuu ajan myötä.

17

18

19

20

21

22

23 Liite 3 Ca-pitoisuuksien keskiarvot mitatuista syvyyksistä kairausnäytteissä P2-P4 Syvyys kairauksen yläpäästä [m] P2 P3 P4 Capitoisuus, ppm Syvyys kairauksen yläpäästä [m] Syvyys kairauksen yläpäästä [m] Capitoisuus, ppm Ca-pitoisuus, ppm 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Liite 4 Penetrometrimittausten tulokset mitatuista syvyyksistä kairausnäytteissä P2-P4 Syvyys kairauksen yläpäästä [m] P2 P3 P4 vastus Syvyys kairauksen yläpäästä [m] vastus Syvyys kairauksen yläpäästä [m] vastus [kn/cm 2 ] [kn/cm 2 ] [kn/cm 2 ] 3, , ,5 8 3,2 42 4,4 16 3,6 0 3, ,5 24 3,7 6 3, ,6 24 3,8 20 3,6 30 4,7 20 3,9 14 3,7 48 4,9 40 4,1 32 3,8 68 5,5 16 4,2 22 3,9 36 5,6 10 4,4 10 4,1 82 5,7 0 4,6 32 4, ,8 4 4,7 14 4,3 70 5,9 8 4,8 8 4,5 34 6,1 10 4,9 16 4, ,2 0 5,1 0 4, ,5 6 5,2 0 4,9 90 6,6 0 5,3 0 5,5 22 6,85 0 5,4 0 5,6 24 7,1 2 5,5 0 5,7 60 7,3 4 5,6 2 5, ,4 0 5,7 0 5, ,5 0 5,8 0 6,1 20 7,6 0 5,9 2 6,2 12 7,7 0 6,4 0 7,8 0 6,6 24 7,9 0 6,7 16 6,8 36 6,9 58

25 stabiloitu massa tiiviimpi stabiloitu maas stabiloitu massa soraa/ kiviä stabiloidussa massassa pehmeä stabiloitu massa Liite 5 Yhteenveto silmämääräisestä arvioinnista kairausnäytteissä P2-P4 P2 0 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m Tyhjää Sora/ kiviaines stabilointi pehmenee Hiekka 100 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m

26 Luja stabiloitu massa Luja stabiloitu massa Luja stabiloitu massa pehmeä stabiloitu massa Tyhjää Luja s. P3 0 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m Pohjamaa? 100 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m

27 sora + stab tyhjää Luja stab. massa + kiviä Luja stab. massa pehmenee alaspäin stab. massa tyhjää stab. massa pehmenee alaspäin tyhjää, muutama kivi tyhjää, muutama kivi stab. massa pehmenee alaspäin P4 0 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m Soraa stab. massa tyhjää tyhjää stab. massa 100 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m 8,0 m

28

29

30

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Ramboll Knowledge taking people further --- Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Helmikuu 7 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston Vuosaaren satama alueen pilaantuneiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

EU-LIFE STABLE PROJEKTI. Ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Pansion altaaseen

EU-LIFE STABLE PROJEKTI. Ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Pansion altaaseen EU-LIFE STABLE PROJEKTI Ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Pansion altaaseen Pilotoinnin, ympäristöllisen ja teknisen laadun seurannan raportti Maaliskuu 2009 Viite 82112846-01 Versio I Pvm

Lisätiedot

NOLLAKUIDUN STABILOINTI, CASE HIEDANRANTA MATTI HOLOPAINEN UUMA2 - VUOSISEMINAARI UUMA 2 - VUOSISEMINAARI

NOLLAKUIDUN STABILOINTI, CASE HIEDANRANTA MATTI HOLOPAINEN UUMA2 - VUOSISEMINAARI UUMA 2 - VUOSISEMINAARI NOLLAKUIDUN STABILOINTI, CASE HIEDANRANTA MATTI HOLOPAINEN UUMA2 - VUOSISEMINAARI ESITYKSEN SISÄLTÖ Esitys perustuu helmikuussa 2016 valmistuneeseen diplomityöhön: Stabiloidun 0-kuidun geotekniset ominaisuudet

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

JULKINEN Rantaradan stabiliteetin parantaminen syvästabiloinnilla

JULKINEN Rantaradan stabiliteetin parantaminen syvästabiloinnilla syvästabiloinnilla Seppo Hakala Sisällysluettelo Lähtötiedot ja mitoitus Laboratoriokokeet ja sideaineen valinta Koestabilointi ja tuotantopilarointi Laadunvalvonta Seurantamittaukset Johtopäätökset ja

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Prosessistabiloinnilla pilaantuneet ruoppausmassat hyötykäyttöön STABLE LIFE06 ENV/FIN/000195

Prosessistabiloinnilla pilaantuneet ruoppausmassat hyötykäyttöön STABLE LIFE06 ENV/FIN/000195 Prosessistabiloinnilla pilaantuneet ruoppausmassat hyötykäyttöön STABLE LIFE06 ENV/FIN/000195 Tausta hankkeelle Pilaantuneet sedimentit satamissa ja meriväylillä ovat nousseet viime vuosina yhä keskeisemmäksi

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

KT51 Kirkkonummen syvä- ja massastabiloitu koerakenne LIITE 1 LIITTEET

KT51 Kirkkonummen syvä- ja massastabiloitu koerakenne LIITE 1 LIITTEET KT51 Kirkkonummen syvä- ja massastabiloitu koerakenne LIITE 1 KT51 Kirkkonummen syvä- ja massastabiloitu koerakenne LIITE 2/1(9) LIITE 2/2(9) KT51 Kirkkonummen syvä- ja massastabiloitu koerakenne KT51

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KOY KALEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KALEVA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KOY KALEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KALEVA, TAMPERE Työ nro 11611 21.01.2016 RAKENNETTAVUUSSEVITYS KOY KAEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KAEVA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKAA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368 33

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla Henry Gustavsson Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Georakentaminen Taustaa Muurlassa Salon lähellä on jäljellä Vt1 moottoritien

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena

Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena UUMA-inventaari Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu FT Kari Uotila Muuritutkimus ky

Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu FT Kari Uotila Muuritutkimus ky 1 Kuusiston kartano Puutarhan putkikaivannon arkeologinen valvonta marraskuu 2015. FT Kari Uotila Muuritutkimus ky 2 Tiivistelmä Kuusiston kartanon puutarhan itäosaan tehtiin marrakuussa 2015 lvi-kaivanto,

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS TOTEUTUNEET KOHTEET Kohde Rakenne pit. toteutunutkm Hyypiä areenan kenttä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 251

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 251 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 38/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2007 ASIA Turun Sataman Pansion sataman ruoppausmassan prosessistabilointia koskevan

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

Aurajoen TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, sideainereseptointi vuoden 2008 pilotointia varten

Aurajoen TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, sideainereseptointi vuoden 2008 pilotointia varten Aurajen TBT-massjen kiinteyttäminen stabilimalla, sideainereseptinti vuden 28 piltintia varten LIFE6 ENV/FIN/195-STABLE Maaliskuu 29 Viite 82112846-2 Pvm 31.3.29 Versi III Hyväksynyt Pentti Lahtinen Tarkistanut

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN KAIVOSHANKE TAIMENEN POTENTIAALISTEN LISÄÄNTYMISALUEIDEN SEL- VITYS Päivämäärä 30.9.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA O U T O K U M P U Oy ~alminetsintä KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA ROVANIEMI MLK KUOHUNKI Ttitkimusalueen sijainti Tutkimusten tarkoitus ja suoritus Tulosten tarkastelua Tutkimusalue sijaitsee

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Eri jätejakeiden hyödyntämismahdollisuudet kaivostäytössä Pyhäsalmen kaivoksella

Eri jätejakeiden hyödyntämismahdollisuudet kaivostäytössä Pyhäsalmen kaivoksella Eri jätejakeiden hyödyntämismahdollisuudet kaivostäytössä Pyhäsalmen kaivoksella Uusiomateriaalit hyötykäyttöön Savo-Karjalan Uuma-hankkeen seminaari 29.1.2013 Timo Pekkala, research metallurgist, PMO

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Sotasataman pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla

Sotasataman pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Knowledge taking people further --- EU LIFE STABLE PROJEKTI Esipilotti Sotasataman pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Laatututkimusraportti Helmikuu 2008 Vohlisaarentie 2 B

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Rauman sataman pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelman hyväksyminen ja hakemus päätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta

Rauman sataman pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelman hyväksyminen ja hakemus päätöksen täytäntöön panemiseksi muutoksenhausta Etelä-Suomi Päätös Nro 245/2012/2 Dnro ESAVI/71/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Rauman sataman pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelman hyväksyminen ja hakemus päätöksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN KIVIAINESTEN JA GEOSYNTEETTIEN PISTOKOETARKASTUS

VALTAKUNNALLINEN KIVIAINESTEN JA GEOSYNTEETTIEN PISTOKOETARKASTUS VALTAKUNNALLINEN KIVIAINESTEN JA GEOSYNTEETTIEN PISTOKOETARKASTUS PROJEKTI Liikenneviraston organisoima valtakunnallinen hanke, toteuttajina Ramboll Finland Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto Selvitetään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 55/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 224

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 55/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 224 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 55/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 224 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2008 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamista

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

LIFE06 ENV/FIN/ STABLE DEMONSTRAATIOHANKKEEN LOPPURAPORTTI

LIFE06 ENV/FIN/ STABLE DEMONSTRAATIOHANKKEEN LOPPURAPORTTI LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE DEMONSTRAATIOHANKKEEN LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI Päivämäärä 31.3.2009 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Merja Autiola Aino Maijala ja Harri Jyrävä Pentti Lahtinen LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki 1 5.11.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Esimerkki 1/ Lähtötiedot 30 = Alin 150*300 lieriölle määritetty ominaislujuus

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos r -'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos., Seppo ~ i o Geofysiikan osasto Otaniemi TAIVALKOSKEN SAARIJÄRVEN SAVIKIVIESIINTYMÄN GRAVIMETRINEN TUTKIMUS Tämä raportti liittyy työhön, jota geologisen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen seulontatulokset ja läpäisyarvo Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo g % % Pohja 60 9,0-0,15

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden, Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet...

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ

KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ Mutku-päivät 25.3.2015, Lahti SISÄLTÖ Jätkäsaaren historiaa Hyötykäytettäviä materiaaleja Pilaantuneet maat Haitta-ainepitoiset sedimenti

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE Tilannekatsaus 18.3.2014 RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE MISSÄ MENNÄÄN? YM:n asettaman työryhmän toimikausi päättyi 15.1.2014 20.2.2014 saapunut ohjeluonnos viimeiselle kierrokselle työryhmän sisällä, kommentointi

Lisätiedot

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä,

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä, Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa Satamien ympäristöverkon teemapäivä, 31.10.2012 Noora Lindroos, Ramboll Finland Oy, noora.lindroos@ramboll.fi TUTKITUT MATERIAALIT SEDIMENTTINÄYTTEET

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2. 1 ARKISTOKAPPALE 1 tih0lwtilska FWKSKNlNUSCENï'KALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.2000 Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä - Ominaisvastusleikkaus '

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Päivämäärä 31.12.2010 Viite 82132289 LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO KAAVARUNGON

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina

UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina UUMA-inventaari Kt 8714/9500-10500, Rautavaara Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina 2008 Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1.1 Sijainti 1 1 1.2 UUMA-rakentamisen tarkoitus ja tavoitteet 1 1.3

Lisätiedot