SUUNNITTEL SIPOON KUNTA. täydennys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTEL SIPOON KUNTA. täydennys"

Transkriptio

1 SUUNNITTEL U JA TEKNIIK K KA SIPOON KUNTA Svärdfeltin entinen ampumarata Riskinarvioinnin täydennys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19175P002

2 Riskinarvioinnin täydennys 1 (9) Svanström Terhi Sisällysluettelo 1 Yleistä Näytteenotto Sieni- ja marjanäytteet Vesinäytteet Tulokset Sieni- ja marjanäytteet Vesinäytteet Riskinarvioinnin täydennys Sienien ja marjojen kautta altistuminen Pohjavesiriski Yhteenveto... 8 LIITTEET: Liite 1: Vesinäytteiden yhteenvetotaulukko Liite 2: Laboratorion analyysitodistukset Liite 3: Piirustus YMP.P19175_3 Näytteenottoalueet P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioinnin täydennys 2 (9) Sipoon kunta Svärdfeltin ampumarata 1 Yleistä 2 Näytteenotto Sipoon kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt Svärdfeltin käytöstä poistetun ampumaradan alueella ympäristöteknisiä lisätutkimuksia syksyllä 2012 ja niihin perustuvan riskinarvion keväällä 2013 (Sipoon kunta, Svärdfeltin entinen ampumrata. Riskinarviointi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P19175P002, ). Riskinarviosta pyydettiin Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto. Lausunnon mukaan kunnostamatta jätettäväksi esitetyn alueen sienien raskasmetallipitoisuuksia sekä haitta-aineista pohjavedelle aiheutuvaa riskiä tulee selvittää tarkemmin. Lausunnon mukaisesti syksyllä 2013 alueelta kerättiin sieniä analysoitavaksi. Lisäksi kerättiin marjanäytteitä. Lausunnossa edellytetyn mukaisesti otettiin myös uudet vesinäytteet. Lisänäytteiden ja aiempien tutkimusten tulosten perusteella riskinarviota on tarkennettu. Näytteenoton suoritti ja raportin laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä ympäristöasiantuntija Minna Vesterinen. Projektipäällikkönä toimi ja riskinarvion täydennyksen laati suunnittelupäällikkö Terhi Svanström. Sipoon kunnan yhteyshenkilönä oli Pilvi Nummi-Sund ja oppaana kohteessa toimi Johanna Horelli. 2.1 Sieni- ja marjanäytteet 2.2 Vesinäytteet Marjanäytteet kerättiin Näytteet otettiin alueelta, jonka maaperällä ei riskinarvioperusteisesti ole kunnostustarvetta. Maaperän metallipitoisuudet ovat tällä alueella alemman ja ylemmän ohjearvon välillä. Näytteenottoalue jaettiin kolmeen pienempään alueeseen (koillinen, lounas ja luode), josta kerättiin kolme kokoomanäytettä marjoja. Marjanäytteissä oli noin 1/3 puolukoita ja 2/3 mustikoita. Sieninäytteet kerättiin sienten huonon esiintyvyyden takia ainoastaan koillisosasta. Koillisosan kokoomanäytteeseen saatiin pieni määrä sieniä viidestä eri kohdasta koillista näytteenottoaluetta. Sieninäyte koostui kelta- tai valevahveroista, jotka ovat ruokasieniä. Kahdelta muulta alueelta kerättiin sieninäytteet Lounaisosan näyte (sieni 3) koostui keltavahveroista, karvarouskusta, suppilovahveroista, tatista, keltahaperosta, isohaperosta ja ruskeaorakkaasta. Eniten näytteessä oli keltavahveroa, karvarouskua ja suppilovahveroa. Luoteisosan näyte (sieni 2) koostui pääosin isohaperosta ja kangasrouskusta, mutta mukana oli myös keltavahveroa ja suppilovahveroa. Näytteenottoalueet on esitetty liitteen 3 piirustuksessa. Vesinäytteet otettiin lähteestä sekä ojista 2, 3 ja 4. Lähteessä ja ojassa 2 vettä oli noin 0,2-0,3 m matkalla 0,1 m syvyydellä. Vesi ei virrannut. Ojassa 4 vettä oli noin 0,5 m matkalla 0,2 m syvyydellä, mutta tässäkään ojassa ei ollut virtausta. Ojassa 3 ei ollut vettä, mutta näyte otettiin ojan lähellä olevasta lammikosta, joka on syntynyt alueen matalimpaan kohtaan. P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioinnin täydennys 3 (9) 3 Tulokset Tasaisella pellolla olevassa ojassa 1 ei ollut vettä lainkaan. Myöskään ojassa 5 ei ollut vettä, vaikka maasto oli kosteaa. Lähteen ja ojien sijainnit on esitetty liitteen 3 piirustuksessa. 3.1 Sieni- ja marjanäytteet Sienissä todettiin arseenia (0,10 0,35 mg/kg), kadmiumia (0,27 2,1 mg/kg), kobolttia (0,18 mg/kg), kromia (0,16 0,23 mg/kg), kuparia (14 47 mg/kg), nikkeliä (0,23 0,71 mg/kg), lyijyä (0,91 4,8 mg/kg) ja sinkkiä ( mg/kg). Marjoissa todettiin kuparia (3,7 4,5 mg/kg), nikkeliä (0,35 0,53 mg/kg) ja sinkkiä (8,9 9,9 mg/kg). Pitoisuudet on määritetty kuivatuista näytteistä. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Laboratorion analyysitodistukset ovat liitteessä 2. Taulukko 1. Sieni- ja marjanäytteiden raskasmetallipitoisuudet (mg/kg kuivapaino). Sieni 1 Sieni 2 Sieni 3 Marja 1 Marja 2 Marja 3 Arseeni 0,35 0,17 0,10 <0,1 <0,1 <0,1 Kadmium 0,30 2,1 0,27 <0,1 <0,1 <0,1 Koboltti <0,1 <0,10 0,18 <0,1 <0,1 <0,1 Kromi 0,16 0,18 0,23 <0,1 <0,1 <0,1 Kupari ,5 3,7 4,2 Elohopea <0,1 0,10 0,22 <0,1 <0,1 <0,1 Nikkeli 0,23 0,45 0,71 0,36 0,35 0,53 Lyijy 4,8 3,7 0,91 <0,1 <0,1 <0,1 Antimoni <0,1 <0,10 <0,10 <0,1 <0,1 <0,1 Vanadiini <0,1 <0,10 <0,10 <0,1 <0,1 <0,1 Sinkki ,9 9,4 8,9 Euroopan unionin asetuksessa no 1881/2006 (annettu ) on viljellyille sienille määritetty lyijyn enimmäismääräksi 0,30 mg/kg ja marjoille 0,20 mg/kg tuorepainoa. Kadmiumin enimmäismääräksi viljellyissä sienissä on määritetty 0,20 mg/kg tuorepainoa. Muille aineille em. enimmäismääriä ei ole määritetty. Sieninäytteille lasketut lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet tuorepainoa kohti sekä em. enimmäispitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Sieninäytteiden kuiva-ainepitoisuduet (ka-%) sekä lasketut lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet tuorepainoa kohti (mg/kg). Sieni 1 (ka- % 9,29) Pitoisuus mg/kg (tuorepaino) Sieni 2 (ka- % 7,97) Sieni 3 (ka- % 7,66) Viljeltyjen sienien enimmäispitoisuudet mg/kg Kadmium 0,02 0,17 0,02 0,2 Lyijy 0,45 0,29 0,07 0,3 Vain sieninäytteen 1 lyijypitoisuus ylittää viljeltyjen sienien enimmäispitoisuuden, näytteissä sieni 2 ja sieni 3 pitoisuudet alittavat enimmäispitoisuuden. Kadmiumin pitoisuus alittaa enimmäispitoisuuden kaikissa näytteissä. P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioinnin täydennys 4 (9) 3.2 Vesinäytteet Lähteestä otetussa vesinäytteessä todettiin lyijyä ja kadmiumia Valtioneuvoston asetuksen 868/2010 (vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden ympäristölaatunormit) ylittävinä pitoisuuksina 0,2 mg/l (Pb) ja 0,00031 mg/l (Cd). Muissa näytteissä raskasmetallien pitoisuudet eivät ylittäneet raja-arvoja, mutta pieniä raskasmetallipitoisuuksia esiintyi kaikissa näytepisteissä. Vesinäytteiden tulokset on esitetty liitteen 1 yhteenvetotaulukossa. Laboratorion analyysitodistus on liitteessä 2. 4 Riskinarvioinnin täydennys 4.1 Sienien ja marjojen kautta altistuminen 4.2 Pohjavesiriski Suurin todettu lyijypitoisuus oli 0,45 mg/kg (tuorepainoa), mikä ylitti viljeltyjen sienien enimmäispitoisuudetn (EU 1881/2006). Kaikkien sieninäytteiden keskiarvo oli 0,27 mg/kg (tuorepainoa). Seuraavassa tarkastellaan altistumista terveysperusteisesti. Lyijyn suurimmaksi sallituksi päiväannokseksi (TDI) on esitetty 1,8 µg/paino-kg (WHO), jolloin 70 kg painavan henkilön suurin lyijyn päiväannos olisi 126 µg. Kun lyijypitoisuus on 450 µg/kg, sieniä voisi syödä päivässä 280 g. TDI-arvo perustuu WHO:n määrittelemään siedettävän viikkosaannin arvoon 25 µg / paino-kg (3,6 µg/painokg/vrk), jonka ei vielä pitäisi nostaa veren lyijypitoisuutta haitalliselle tasolle (>50 µg/l). Arviossa on otettu huomioon eritystesti lapset lyijylle herkkänä ryhmänä. Tähän arvioon (3,6 µg/paino-kg/vrk) on käytetty edelleen varmuuskerrointa 2, jolla on otettu huomioon uusimpien tutkimusten perusteella todettu epävarmuus lyijyn haitattomasta pitoisuustasosta ja mahdollisesta karsinogeenisuudesta. Jos suurimpana sallittuna päiväannoksena käytettäisiin 3,6 µg/paino-kg/vrk, 70 kg painava henkilö voisi nauttia 560 g päivässä sieniä, joiden lyijypitoisuus on 0,45 mg/kg (tuorepainoa). Kaikkien sieninäytteiden keskiarvolla laskettuna 70 kg painava henkilö voisi syödä sieniä turvallisesti 930 g päivässä. Em. seikat huomioiden voidaan todeta, että haitallisen lyijyannoksen saaminen on varsin epätodennäköistä. Suurimmalla osalla kohdetta kallion päällä olevat maakerrokset ovat hyvin ohuita. Kalliomäen alarinteellä purkautuvat lähteet ovat siten kallionpinnalla, ohuessa maakerroksessa virtaavaa vettä, jonka voi rinnastaa pintavalunnaksi. Ojien silmämääräiset virtausuunnat ja niiden arvioidut valuma-alueet on merkitty kuvaan 1. P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioinnin täydennys 5 (9) Kuva 1. Ojien virtaussuunnat (tumman siniset nuolet) ja valuma-alueen arvioidut pintaveden virtaussuunnat (vaalean siniset nuolet). Suurimmat pitoisuudet on todettu Kokoomanäyte II alueen kaakkoisnurkassa olevasta lähteestä otetussa näytteessä sekä näytepisteestä Oja 3 otetussa näytteessä. Lähde purkaa luoteen suunnasta valuvia vesiä. Ojaan 3 kerääntyy arvion mukaan vettä vanhan kivääriradan suunnasta. Lammikossa ei todettu metalleja vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden ympäristölaatunormien (Vna 868/2010) ylittävinä pitoisuuksia. Varsinainen Nikkilän I-luokan pohjavesialue (nro ) rajautuu aivan ampumarata-alueen lounaiskulmaan siten, että kolme alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävää tutkimuspistettä ja yksi ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävä tutkimuspiste sijoittuu pohjavesialueen rajan sisäpuolelle. Pohjavesialue on savipeitteinen laaksoallas, jossa päävirtaussuunta alueen keskivaiheilla olevissa hiekkaja sorakerroksissa on lännestä itään. Pohjavesialue kerää vettä reunustavilta osittain moreenipeitteisiltä kallioalueilta. Pohjaveden virtaussuunta on kohti pohjavesialueen läpi itä-länsisuuntaisesti virtaavan Ollbäcken-puron laaksoa ja laakson kohdalla itään. Ollbäckenin varrella sijaitsee vedenottamo, joka on nykyään varavedenottamona. Ollbäcken-puroon etäisyys ampumarata-alueen reunalta on noin 1 km. Pohjavesialueen raja on merkitty kuvaan 1 vaaleansinisellä katkoviivalla. Pohjavesialueen koillisosan raja noudattaa kalliomäkien mukaan jakautuvaa pintavesien valuma-aluetta. Ampumarata-alueen länsipuolella on Ollbäckeniin virtaava etelä-pohjoissuuntainen puro, joka todennäköisesti kerää osan kalliomäeltä ohuessa pintakerroksessa virtaavasta pintavalunnasta (kuva 2). P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioinnin täydennys 6 (9) Kuva 2. Ampumarata-alueen (punainen rajaus), pohjavesialueen (sininen rajaus) ja Ollbäckenin sijainnit. Pohjavesialueelle sijoittuu noin 200 m 2 laaja alue, jolla ylittyy alemmat ohjearvot. Kokonaisuutena ampumarata-alueeksi merkitystä alueesta sijoittuu pohjavesialueelle noin 450 m 2 laaja osa, jolla kaikkien tutkittujen pitoisuuksien keskiarvo on noin 250 mg/kg. Maakerroksen paksuus on ollut 5-15 cm. Koska maa-aines on humusta, jonka tilavuuspainona voidaan käyttää 1000 kg/m 3. Tällöin lyijyn kokonaismäärä ko. alueella on noin kg. Kohteessa syksyn 2012 tutkimusten yhteydessä tehtyjen liukoisuusanalyysien (taulukko 3) perusteella lyijystä liukeni noin 0,7-1,6%, joten em. lasketusta määrästä veteen liukeneva osuus olisi noin g. P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioinnin täydennys 7 (9) Taulukko 3. Liukoisuustestien tulosten vertailu kokonaispitoisuuksiin, pitoisuudet mg/kg, myös liuenneiden pitoisuuksien %-osuus kokonaispitoisuudesta. Koko I Kok III + Kok IV Kok. L/S 10 % Kok. L/S 10 % Sb 4,4 3,1 70,5 3,9 0,95 24,4 As 3,3 0,87 26,4 3,2 0,83 26 Cu 9,7 0,28 2,9 11 0,23 2,1 Pb , ,7 0,7 Zn 31 0,21 0, ,44 1,1 Maa-vesi jakautumiskertoimena K d on käytetty lyijylle kirjallisuusarvoa 1000 l/kg (Suomen ympäristö 23/2007), joka vastaa tilannetta jossa orgaanisen hiilen määrä on noin 1%. K d -arvon perusteella voidaan laskea tasapainotilanteen pitoisuus huokosvedessä kaavalla: Pitoisuus huokosvedessä = Pitoisuus maassa / Kd Huokosvedestä pohjaveteen sekoittumisessa pitoisuuksien arvioidaan laimenevan kymmenkertaisesti. Tämä laskentatapa ei huomioi aineen hajoamisesta tai sivuttaissuuntaista dispersiosta aiheutuvaa vaimenemista eikä päästölähteen vähentymistä. Lyijyn keskimääräinen pitoisuus pohjaesialueelle sijoittuvalla ampumarata-alueen osaalueella on 250 mg/kg. Huokosveden pitoisuus on em. kaavalla laskettuna 0,25 mg/l ja pohjaveden pitoisuus 0,025 mg/l (0,025 g/m 3 ). Huomattavaa on, että kohteen humuksesta ja hiekasta koostuvan haitta-ainepitoisen kerroksen mitatut orgaanisen hiilen määrät vaihtelivat välillä 12,4 41,4%, joten kohdekohtainen K d -arvo voi olla huomattavasti suurempi kuin 1000 l/kg ja veteen liukenevat pitoisuudet vastaavasti pienempiä. Jos vuotuisesta sadannasta (700 mm/a) pohjavedeksi imeytyy noin 50%, tarkastelualueella (450 m 2 ) muodostuu pohjavettä noin 157 m 3 /a. Edellä mainittu laskennallinen pohjaveteen liukeneva pitoisuus 0,025 g/m 3 vastaisi vuodessa muodostuvaan pohjavesimäärään sekoittuneena 3,9 g lyijyä. Koska alueen maakerros on niin ohut, siinä todettu lyijypitoisuudet edustavat varsin pientä lyijyn määrää. Teoreettisessa laskennallisessa tilanteessa, jossa ei ole huomioitu päästölähteen vähenemistä, dispersion aiheuttamaa laimenemista eikä kohteen suurta orgaanisen hiilen määrää, enimmillään pohjaveteen päätyvät lyijyn määrät ovat hyvin pieniä. Em. pinta- ja pohjavesialueen olosuhteita täsmentävät tiedot vahvistavat aiemmin tehdyn riskinarvioinnin johtopäätöstä. Voidaan todeta, ettei kohonneista metallipitoisuuksista aiheudu merkittävää kulkeutumisriskiä eikä merkittävää riskiä I- luokan pohjavesialueen pohjaveden laadulle. P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Riskinarvioin nin täydennys 8 (9) 5 Yhteenveto Tehtyjen lisätutkimusten ja että: riskinarvioinnin täydennyksen perusteella voidaan todeta, Marjoissa ei todettu kohonneita metallien pitoisuuksia. Sieninäytteissä todettiin myytäväksi viljeltäville sienille asetetun pitoisuusrajan ylittäviä lyijypitoisuuksia. Laskennallisen tarkastelun perusteella pitoisuudet eivät kuitenkaan aiheuta merkittävää altistumista. Suurimpia pitoisuuksia a sisältäviltä alueilta virtaavissa v pintavesiojissa on ajoittain lievästi kohonneita metallipitoisuuksia. Vesimäärät vaihtelevat ja ajoittain ojat ovat kuivia.. Pitoisuudet eivät ole hälyttävänn korkeita. Alueella kallion päällä olevat maakerroksett ovat ohuita eikä niissä varsinaisesti virtaa pohjavettä. Alueen lounaisnurkka sijoittuu s pohjavesialueelle, ja kallion pintaa pitkin virtaava pintavalunta suuntautuuu kohti pohjavesialueen harjuydintä. Pohjavesialueen valuma-alueelle sijoittuvalla ampumaradan osuudella todetut lyijypitoisuudet edustavat varsinn pientä määrää. Veden mukana kulkeutuvan lyijyn määrä jäisi konservatiivisen laskennankin perusteella hyvin vähäiseksi. Alkuperäisen riskinarvioinninn perusteella kunnostustarpeen ulkopuolelle jäävällä, alustavasti luonnontilaiseksi virkistysalueeksi suunnitellulla alueella todetuista pitoisuuksista ei täydennetyn riskinarvioinnin perusteella aiheudu merkittävää pohjavesiriskiä eikä hyväksyttävän tason ylittävää terveysriskiä marjojen ja sienien syömisen kautta. FCG Suunnittelu ja j tekniikka Oy Laatinut: Terhi Svanström Suunnittelupäällikkö, FM F Minna Vesterinen Ympäristöasiantuntija, FMM P19175P002riskinarvioinnin_täydennys.docx

10 LIITE 1

11 1(1) Asiakas: Sipoon kunta Kohde: Svärdfeltin entinen ampumarata-alue Projektinumero: P19175P001/P002 pvm , Näytteenottaja: Mve Pistetunnus pvm. Metallit ja puolimetallit Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V ph liuokinenliukoinen liukoinen liukoinen iukoineniukoinenliukoinen iukoinenliukoinen iukoineniukoinen Viitearvo 1) 0, ,0002 0,0072 0,020 Oja 1 Oja 2 Oja 3 Oja 4 Oja 5 Lähde Havainnot ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) kiintoainetta <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 0,009 <0,006 <0,006 <0,01 0,012 0,0080 <0, Kuiva <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,01 0,009 <0,006 <0, Vähän vettä, ei virtausta 0,0006 0,0003 <0,0001 <0,0001 #### #### 0,0024 #### 0,002 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 0,025 0,011 <0,006 0,0140 <0, Oja kuiva, näyte läheisestä lammikosta 0,001 0,0025 <0,0001 0,0001 0,003 #### 0,008 0,0065 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,01 <0,006 <0,006 <0, Vähän vettä, ei virtausta 0,0001 0,0004 <0,0001 0,0002 0,005 #### 0,0005 #### 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,01 <0,006 0,0140 <0, Kuiva <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,089 <0,006 0,0060 <0, Vähän vettä, ei virtausta 0,0006 0,0055 <0,0001 0,0003 0,003 7E-04 0,0008 0,2 0,0018 0,0190 6E-04 1) Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden ympäristölaatunormit, Vna 868/2010 Q:\Hki\P191\P19175_Svärdfeltin_ampumaradan_ympäri\Työaineisto\Riskinarvioinnin täydennys\p19175p001 Vesi-yhteenvetotaulukko_täydennys.xls

12 LIITE 2

13 1(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Vesi+metsän antimet, P19175P002, Svärdfelt Näytetunnus 13EL EL EL EL VN 1622 Näytteen nimi Marja 1 Sieni Marja 2 Marja 3 Lähde Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % Novalab 010* ph 4.7 SFS 3021:1979 (Novalab 079)* Kokonaisarseeni (As) mg/kg < < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaiskadmium (Cd) mg/kg < < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaiskoboltti (Co) mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaiskromi (Cr) mg/kg < < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaiskupari (Cu) mg/kg ICP-MS Kokonaiselohopea (Hg) mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaisnikkeli (Ni) mg/kg ICP-MS Kokonaislyijy (Pb) mg/kg < < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaisantimoni (Sb) mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaisvanadiini (V) mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ICP-MS Kokonaissinkki (Zn) mg/kg ICP-MS Liukoinen arseeni (AsLiuk) µg/l 5.5 ICP-MS* Liukoinen kadmium (CdLiuk) µg/l 0.31 ICP-MS* Liukoinen koboltti (CoLiuk) µg/l 3.1 ICP-MS* Liukoinen kromi (CrLiuk) µg/l 0.69 ICP-MS* Liukoinen kupari (CuLiuk) µg/l 0.81 ICP-MS* Liukoinen elohopea (HgLiuk) µg/l < 0.10 ICP-MS* Liukoinen nikkeli (NiLiuk) µg/l 1.8 ICP-MS* Liukoinen lyijy (PbLiuk) µg/l 200 ICP-MS* Liukoinen antimoni (SbLiuk) µg/l 8.5 ICP-MS* Liukoinen vanadiini (Vliuk) µg/l 0.58 ICP-MS* Liukoinen sinkki (ZnLiuk) µg/l 19 ICP-MS* *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

14 2(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Vesi+metsän antimet, P19175P002, Svärdfelt Näytetunnus 13VN VN VN 1625 Näytteen nimi Oja 2 Oja 3 Oja 4 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % Novalab 010* ph SFS 3021:1979 (Novalab 079)* Kokonaisarseeni (As) mg/kg ICP-MS Kokonaiskadmium (Cd) mg/kg ICP-MS Kokonaiskoboltti (Co) mg/kg ICP-MS Kokonaiskromi (Cr) mg/kg ICP-MS Kokonaiskupari (Cu) mg/kg ICP-MS Kokonaiselohopea (Hg) mg/kg ICP-MS Kokonaisnikkeli (Ni) mg/kg ICP-MS Kokonaislyijy (Pb) mg/kg ICP-MS Kokonaisantimoni (Sb) mg/kg ICP-MS Kokonaisvanadiini (V) mg/kg ICP-MS Kokonaissinkki (Zn) mg/kg ICP-MS Liukoinen arseeni (AsLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen kadmium (CdLiuk) µg/l < ICP-MS* Liukoinen koboltti (CoLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen kromi (CrLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen kupari (CuLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen elohopea (HgLiuk) µg/l < 0.10 < 0.10 < 0.10 ICP-MS* Liukoinen nikkeli (NiLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen lyijy (PbLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen antimoni (SbLiuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen vanadiini (Vliuk) µg/l ICP-MS* Liukoinen sinkki (ZnLiuk) µg/l ICP-MS* *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

15 3(3) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Vesi+metsän antimet, P19175P002, Svärdfelt Novalab Oy Martina Metzler Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Marja- ja sieninäytteiden metallipitoisuudet on määritetty kuivatusta näytteestä ja tulokset on ilmoitettu muodossa: mg/kg kuivaa näytettä. Vesinäytteelle metallianalyysin mittausepävarmuusarvio: As ±17 %, Cd ±13 %, Co ±19 %, Cr ±22 %, Cu ±16 %, Hg ±23 %, Ni ±15 %, Pb ±25 %, Sb ±20 %, V ±21 % ja Zn ±25 % Jakelu *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

16 1(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Sieni, P19175P002, Svädfelt Näytetunnus 13EL EL 0616 Näytteen nimi Sieni 2 Sieni 3 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % Novalab 010 Kokonaisarseeni (As) mg/kg ICP-MS Kokonaiskadmium (Cd) mg/kg ICP-MS Kokonaiskoboltti (Co) mg/kg < ICP-MS Kokonaiskromi (Cr) mg/kg ICP-MS Kokonaiskupari (Cu) mg/kg ICP-MS Kokonaiselohopea (Hg) mg/kg ICP-MS Kokonaisnikkeli (Ni) mg/kg ICP-MS Kokonaislyijy (Pb) mg/kg ICP-MS Kokonaisantimoni (Sb) mg/kg <0.10 <0.10 ICP-MS Kokonaisvanadiini (V) mg/kg <0.10 <0.10 ICP-MS Kokonaissinkki (Zn) mg/kg ICP-MS Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

17 2(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Sieni, P19175P002, Svädfelt Novalab Oy Martina Metzler Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Näytteiden metallipitoisuudet on määritetty kuivatusta näytteestä. Tulokset on ilmoitettu kuiva-ainetta kohti. Metallianalyysien epävarmuusarvio: 0,1-10 mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 20 % ja yli 100 mg/kg ± 10 %. Jakelu Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

18 LIITE 3

19

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Kuurinniityn Kuurinkallion kaavamuutosalue

Kuurinniityn Kuurinkallion kaavamuutosalue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ESPOON KAUPUNKI Kuurinniityn Kuurinkallion kaavamuutosalue Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toinpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.204 P73 Pilaantuneen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET

VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 26.1.2015 VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET KIVIAINESTUTKIMUKSET VUOREKSEN KAAVA-ALUE KIVIAINESTUTKIMUKSET Tarkastus

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 20.5.2015 - kemiallisesta luokittelusta Kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet Kemiallinen tila Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien

Lisätiedot

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja-

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Lauri Äystö, SYKE/KTK Neuvottelupäivä MARA- ja MASA-asetuksista 22.11.2016 Ympäristökelpoisuus:Nykyiset MARA-rajaarvot Pysyvän jätteen kaatopaikan

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUM- PROVINSSIN PERUSTILASELVITYKSET SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20854 Keliber Oy Sedimenttiselvitykset 2014 i KELIBER OY SEDIMENTTISELVITYKSET

Lisätiedot

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue.

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue. Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Jukka Ikäheimo Puh. 040 504 3764 www.poyry.com HYVINKÄÄN KAUPUNKI Päivä 3.1.2017 SEURANTAOHJELMA HANGONSILLAN KAAVA-ALUEEN PILAANTUNEEN

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset

Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Luontaisten haitta-aineiden terveysvaikutukset Hannu Komulainen Tutkimusprofessori (emeritus) Terveydensuojeluosasto 21.11.2016 Ihminen ympäristössä:maaperä, 21.11.2016, Helsinki 1 Esityksen sisältö: Rajaukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 16.9.2015 - pintavesien kemiallisesta luokittelusta Pintavesien kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet 16.9.2015 Petri Poikonen 2 Pintavesien kemiallisen tilan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Senaatti-Kiinteistöt Sairaalakatu JOENSUU KIINTEISTÖT JA NIIDEN SIJAINTI

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA. Senaatti-Kiinteistöt Sairaalakatu JOENSUU KIINTEISTÖT JA NIIDEN SIJAINTI PÄÄTÖS POKELY/666/07.00 /2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2011 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ILMOITTAJA Senaatti-Kiinteistöt Sairaalakatu 2 80100 JOENSUU KIINTEISTÖT JA NIIDEN SIJAINTI

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

Svärdfeltin entinen ampumarata

Svärdfeltin entinen ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin entinen ampumarata Riskinarviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2013 P19175P002 Riskinarviointi 1 (20) Svanström Terhi 18.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 103919 (1001/VIHTIVL), saapunut 7.9.2017, näytteet otettu 7.9.2017 (9,00-10,10) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli

Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KOTKAN KAUPUNKI Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50), Kotka Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.10.2014 P25209P001

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot