Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä KEURUUN KAUPUNKI Varissaaren asemakaavan meluselvitys

2 KEURUUN KAUPUNKI Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Timo Korkee Jari Hosiokangas Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT 1 3. MELUN LEVIÄMISEN MALLINNUS Yleistä Tieliikenne Raideliikennemäärät Keuruun Lämpövoimalaitos ja OK-yhtiöt Oy Melupäästömittaukset ja äänitehotason määritys Puun murskaus Melulähteet: ominaisuudet, sijainti ja toiminta-ajat Melulaskennat 6 4. YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 6 5. TULOKSET Ympäristömelumittaukset Melunleviämisen laskennat 7 6. JOHTOPÄÄTÖKSET 8 LÄHTEET 9 LIITTEET 9 MELUALUEKUVAT 9 Varissaaren asemakaavan meluselvitys

4 1 1. JOHDANTO Keuruun Varissaareen laaditaan asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan alueen länsipuolella asuinrakentamista sekä osoitetaan alueen teollisuuskortteliin lisärakentamismahdollisuutta. Tässä meluselvityksessä on tutkittu Varissaaren asemakaavamuutoksella syntyvien asuinkorttelialueiden ympäristömelutasoja. Selvityksessä melulähteinä on huomioitu aluetta halkova Kolhontie, pohjoisessa kulkeva junarata sekä kaavamuutosalueen ulkopuolelle jäävä Keuruun lämpövoimalaitos sekä OK-Yhtiöt Oy. Työn on tilannut Keuruun kaupunki. Ramboll Finland Oy:ssä meluselvityksen projektipäällikkönä on toiminut ins. (amk) Timo Korkee. 2. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT Melulle on annettu valtioneuvoston päätöksellä ohjearvot (VNp 993/1992), jotka on esitetty taulukossa 2.1. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Ohjearvoja käytetään myös perusteluna ympäristölupia myönnettäessä. Taulukko 2.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo ) 2) 55 db 45-50dB 45 db 40 db 3) 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mittaus- tai mallinnustulokseen lisätä 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

5 2 Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja. Suunnittelualueella ei ole aikaisempaa asemakaavaa. Uusia asuinalueita kaavoitettaessa tulee yöajan ohjearvona käyttää uusien asuinalueiden yöajan ohjearvorajaa 45 db. Valtioneuvoston on antanut periaatepäätöksen meluntorjunnasta (Ympäristöministeriö 2007). Periaatepäätöksessä todetaan alueiden käytön ja liikenteen suunnittelun osalta mm. seuraavaa: "Uusia asuinalueita tai muita herkkiä kohteita ei sijoiteta melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa". "Melua aiheuttavien toimintojen ja meluille herkkien kohteiden väliin jätetään riittävä etäisyys tai huolehditaan muuten meluntorjunnasta." 3. MELUN LEVIÄMISEN MALLINNUS 3.1 Yleistä Melun leviämisen mallinnus on tehty SoundPLAN-ohjelmistolla käyttäen pohjoismaisia tie-, raideja teollisuusmelun laskentamalleja. Ohjelmisto laskee melun leviämisen todellisessa 3Dmaastomallissa huomioiden maastonmuodot, akustisesti kovat pinnat, rakennukset, esteet ym seikat. Tie- ja raideliikenne mallinnetaan liikennelähtötietojen perusteella. Teollisuusmelulähteet sijoitetaan malliin äänitehotaso-, suuntaavuus- ja käyttöaikatietoineen pistemäisiksi-, viivamaisiksi tai aluelähteiksi riippuen lähteen tyypistä. Malli laskee päivä- ja yöajan keskiäänitasot ympäristössä ottaen huomioon mm. etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena tietty standardin mukainen säätila, ns. vähän ääntä vaimentava olosuhde, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny todellisuudessa yhtä laajoina samanaikaisesti kaikkialla, vaan laskentatulos kuvaa äänitasoa lievän myötätuulen vallitessa. Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen 2 metrin korkeusmalliaineistosta, jonka tarkkuudeksi on luvattu 0,3 m. Rakennukset on mallinnettu Maanmittauslaitoksen rakennustietokannan mukaisesti. Keuruun Lämpövoimalaitoksen osalta mallinnuksessa on käytetty mm. laitoskäynnillä tehtyjä havaintoja ja laseretäisyysmittauksilla määritettyjä rakennuskorkeuksia. Teollisuusalueen asfalttikenttä sekä vesialueet on mallinnettu akustisesti koviksi pinnoiksi. 3.2 Tieliikenne Tieliikennemelun leviäminen on laskettu vuoden 2030 ennusteliikennemäärillä. Liikenne-ennuste on laadittu Liikenneviraston liikennemääräkartan 2013 liikennemäärästä käyttäen liikenteen kasvukertoimena Tiehallinnon julkaisun tulevaisuuden näkymiä 3/2009 mukaista alueellista liikenteen kasvukerrointa. Taulukko Tieliikennelähtötiedot Tie Nykytila Ennuste v.2030 KVL 2013, Raskaanliikenteen osuus, % Nopeus, km/h KVL 2013, Raskaanliikenteen osuus, % Nopeus, km/h ajon/vrk ajon/vrk Tie 348, Kolhontie / /60 Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

6 3 Laskennassa on oletuksena, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu päiväaikaan klo välisenä aikana. 3.3 Raideliikennemäärät Nykytilan raideliikennemäärät ja ennusteliikenne vuodelle 2040 on tilattu VR-Track Oy:ltä. Nykyinen raideliikenne koostuu päiväaikaan kulkevista kymmenestä paikallisjunasta (sm4-junista). Yöaikaista liikennettä radalla ei ole, eikä säännöllistä tavarajunaliikennettä. Tämän hetken raideliikenne-ennusteessa junaliikenteessä ei odoteta tapahtuvan muutosta. Junien ajonopeutena on käytetty rataosan Sn-nopeutta 80 km/h. 3.4 Keuruun Lämpövoimalaitos ja OK-yhtiöt Oy Keuruun Lämpövoimalaitos: Keuruun Lämpövoimalaitoksella on Keuruun kaupungin Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen myöntävä ympäristölupa (Dnro 638/ /2010, sekä 283/54/542/2008), jossa on lupamääräyksiä mm. melusta. Ympäristöluvan mukaan puun murskausta voidaan suorittaa arkisin klo Murskain tulee sijoittaa siten, että melu ei pääse esteettömästi leviämään asutuksen suuntaa. Kiinteistön pohjoisosassa sijaitsevalla varastokentällä murskausta ei saa suorittaa. Keuruun Lämpövoimalaitos hankkii kiinteän puuperäisen polttoaineen pääosin valmiiksi murskattuna OK-Yhtiöt Oy:ltä, mutta jonkin verran murskausta suoritetaan myös omana toimintana. OK-Yhtiöt Oy: OK-Yhtiöt Oy:llä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (Dnro LSSAVI/41/04.08/2012). OK-Yhtiöt Oy käsittelee luonnonpuuta ja jätepuuta hakkeeksi Varissaaren teollisuusalueella. Ympäristöluvan mukainen vuotuinen määrä on tonnia. Ympäristöluvan mukaan murskaustoimintaa saa harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Ympäristöluvassa on lisäksi määräys " Ulkona tapahtuva murskaus ja haketus tulee sijoittaa niin, että meluhaittojen vähentämisessä voidaan käyttää hyväksi murske- ja varastokasoja sekä rakennuksia. Materiaalin murskaus ja haketus on kiellettyä toimintakiinteistön pohjoispuolisella kentällä ja muilla alueilla, joita melun on todettu leviävän ympäristöön siten, että lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ylittää ulkona A-painotetun ekvivalenttimelutason päiväohjearvon (klo7-22) 55 db Melupäästömittaukset ja äänitehotason määritys Melun leviämisen mallintamiseksi Keuruun Lämpövoimalaitokselle suoritettiin melulähteiden melupäästömittaukset. Melupäästömittausten tarkoituksena on saada lähtötietoja laskentamallin lähtöarvoiksi. Melupäästöt mitattiin kaikista sellaisista merkittävistä äänilähteistä, joilla voi olla vaikutusta suunnitellun kaava-alueen äänitasoon. Melupäästömittaukset suoritettiin ja mittaajana toimi Timo Korkee. Mittausmenetelmänä käytettiin Nordtestin julkaisemaa mentelmää "sphere", jossa mittauspisteet sijaitsevat melulähdettä ympäröivällä kuvitellulla puolipallon pinnalla. Tulokset ilmoitetaan lähteen äänitehotasoina (db) oktaavikaistoittain, joka ilmoittaa lähteen äänitehon suhteellisena desibeliarvona. Esimerkiksi 20 metrin etäisyydeltä melulähteestä mitattu äänitaso 80 db antaa äänilähteelle äänitehoksi 114 db. Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

7 4 Kuva Hakekasoja siirtävä pyöräkuormaaja Mittalaitteena käytettiin Norsonic 118 luokan 1 tarkkuusvaatimukset täyttävää äänitasomittaria. Kaikkiaan mitattiin 10 melulähteen melupäästö, joista äänitehotason määrityskortit on esitetty liitteessä 1. Mittaajan havaintojen perusteella huomioimatta jätettiin lämpövoimalaitoksen kuljetin, sen hiljaisen äänen takia. Kuljettimen kääntöpään ääni huomioitiin kuitenkin mallinnuksessa. Kuljettimen käynnistymistä edeltää käynnistyshälytyksen varoitusääni. Varoitusääntä ei mallinnettu, koska se oli havaintojen mukaan melko hiljainen ja varoitusäänellä on selvä käyttötarkoitus Puun murskaus Varissaaren teollisuusalueella tapahtuvan puun murskauksen melupäästöä ei päästy mittaamaan, koska seuraava murskaus tapahtuu vasta kesäkuun puolivälissä. Mallinnuksessa puun murskauksen lähtöarvona on käytetty Ramboll Finland Oy:n vuonna 2009 mittaamaa kantojen ja jätepuun murskauksen melupäästöarvoa L WA =117 db. Mittaus on suoritettu UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaalla ja mittaustulos kuvaa keskimääräistä melupäästöä seuraavanlaiselle murskauskalustolle: Esimurskain "Crambo 6000" Jälkimurskain "CBI Magnum Force 6400" Taulukko Mallinnuksessa käytetty murskauksen äänitehotaso Lähde 31,5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz L WA, db Murskaus Luonteeltaan puun murskaustoiminnan ääni ei ole impulssimaista, joten impulssikorjausta äänitasolle ei tarvitse tehdä. Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

8 5 Kuva Mallinnuksessa käytetty esi- ja jälkimurskain Melulähteet: ominaisuudet, sijainti ja toiminta-ajat Suoritetun mittauskäynnin yhteydessä ei lämpölaitoksella havaittu olevan kapeakaistaisia äänilähteitä. Pölysuodatin pitää noin 60 sekunnin välein possahtavan äänen suodatinta puhdistettaessa. Ääni on lämpölaitoksen pihamaalla, lähellä äänilähdettä, impulssimainen. Äänilähteen melupäästön määritykseen on siksi lisätty impulssimaisuuskorjaus + 5dB. Lämpölaitoksen prosessimelulähteet mallinnettiin jatkuvatoimisiksi pölysuodatinta lukuun ottamatta. Lämpölaitoksen toimintaan liittyy myös hakekasoja siirtävä pyöräkone ja puun murskaustoiminta. Niille käytettiin seuraavia toiminta-aikoja: - Hakekasoja siirtävä pyöräkone: 3 h klo välisestä ajasta. Normaali toiminta, ei murskausta. - Puun murskaustoiminta: 11h klo välisestä ajasta - Puun murskauksen aikana pyöräkone: 11 h klo välisestä ajasta Puun murskausta alueella tehdään noin 2 kertaa kuukaudessa ja yhden murskaus jakson pituus vaihtelee päivästä viikkoon. Melulähteet on sijoitettu melumalliin niiden omille paikoilleen käyttäen äänilähteiden akustisten keskipisteiden korkeutta. Puumurskaimella äänilähteen korkeutena käytettiin mp +3 m tasoa. LIIKENNE: Keuruun Lämpövoimalaitoksen ja OK-Yhtiöt Oy:n raskasliikenne on mallinnuksessa huomioitu. Ok-Yhtiöt Oy:n osalta liikennemäärä perustuu toimijan ympäristöluvan mukaiseen tonnin tuotantomäärään suhteutettuun liikennemäärään: - Keuruun lämpövoima: 5 ajon/ klo OK-Yhtiöt Oy 72 ajon/ klo 7-22 Liikenne on mallinnettu jakaantuvan Kolhontielle tasan molempiin suuntiin. Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

9 6 3.5 Melulaskennat Melualuelaskennat on suoritettu siten, että tuloksia voidaan suoraan verrata annettuihin melun päivä- ja yöajan ohjearvoihin. Melulaskennat on suoritettu 10 x 10 m hilaverkkoon käyttäen vakiintuneen tavan mukaisesti laskentakorkeutena maanpinta +2 m tasoa. Laskennoissa melualueet on esitetty 5 db välein vaihtuvin värialuein ja 2,5 db välein kulkevin apukäyrin. Esimerkiksi db melualue on väriltään oranssi. Melut on laskettu erikseen tieliikenteelle, raideliikenteelle ja teollisuusmelulle sekä näiden yhdistelmille päiväajalle ja yöajalle. 4. YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Varissaaren kaava-alueella suoritettiin ympäristömelumittauksia kahdesta pisteestä Pisteiden sijainti on esitetty kartalla 4.1. Mittaukset suoritettiin luokan 1 tarkkuusvaatimukset täyttävällä äänitasomittarilla ja mittauksissa noudatettiin ympäristöministeriön mittausohjetta 1/1995. Mittausjakson pituus oli 1 tunti /piste, jonka ajalta tallennettiin keskiäänitasoa 1 s resoluutiolla mittarin muistiin. Mittaukset suoritti Timo Korkee. Mittauspiste 2 Mittauspiste 1 Kartta 4.1. Ympäristömelumittauspisteiden sijainti Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

10 7 5. TULOKSET 5.1 Ympäristömelumittaukset Ympäristömelumittauspisteiden tulokset on esitetty taulukossa Tulosten epävarmuutena on käytetty ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukaisesti ±10 db, jos mittaushetkellä vallitsi mittausohjeen vastainen säätila. Tarkemmat mittauspistekohtaisen melumittauspöytäkirjat ovat tämän raportin liitteessä 2. Taulukko Ympäristömelumittauspisteiden tulokset Mittauspiste Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Ajankohta klo klo Tulos, db Mittaus- Säätila epävarmuus, db 43 ±10 db Sivu- /vastatuuli Huomautukset Säätila ei täyttänyt mittausohjeen vaatimusta. Tieliikenteen ääni kuultavissa. 42 ±10 db Vastatuuli Säätila ei täyttänyt mittausohjeen vaatimusta. Tieliikenteen ääni kuultavissa. Mittaustulokset alittavat päiväajan ohjearvon 55 db kummassakin mittauspisteessä. 5.2 Melunleviämisen laskennat Melun leviämisen laskentatulokset on esitetty melualuekuvissa KESKIÄÄNITASO PÄIVÄLLÄ, KLO Kuva 1, tieliikenne: Kolhontie länsipuolella olevilla - ja -1 -alueilla alittuu tieliikenteen päiväajan ohjearvo 55 db. Kolhontie itäpuolella oleva -alueen reuna on 55 db ohjearvot ylittävässä melussa, mutta suuressa osassa -aluetta ohjearvot alittuvat selvästi. Kuva 2, raideliikenne: Junat liikennöi rataosalla vain päiväaikaan. Päiväajan 55 db melualue rajoittuu käytännössä vain rata-alueelle. Kuva 3, Keuruun lämpövoimalaitos: Lämpövoimalaitoksen päiväajan 55 db melualue rajoittuu teollisuusalueelle. Kuva 4, Päiväajan kokonaismelutaso Päiväaikaan kokonaismelutaso alittaa Kolhontien - ja -1 alueilla asuinalueiden päiväajan ohjearvon 55 db. Kolhontien itäpuoleisella -alueella kokonaismelutaso on tieliikenteestä johtuen alueen rajalla lievästi päiväajan ohjearvon 55 db yläpuolella. KESKIÄÄNITASO YÖLLÄ, KLO Kuva 5, tieliikenne: Tieliikenteen yöaikainen keskiäänitaso alittaa Kolhontien länsipuolella olevilla asuinalueilla yöajan uusien alueiden ohjearvon 45 db. Idänpuoleisella -alueella 45 db ohjearvo ylittyy alueen reunalla. Kuva 6, Keuruun lämpövoimalaitos Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

11 8 Lämpövoimalaitoksen aiheuttama yöajan keskiäänitaso jää asuinalueilla alle yöajan ohjearvorajan 45 db. Kuva 7, yöaikainen kokonaismelutaso: Lämpövoimalaitoksen keskiäänitaso on asutusalueilla alhainen, jonka johdosta kokonaismelutasoissa ei tapahdu merkittävää summautumista. Raideliikennettä ei tapahdu yöaikaan. Puun murskaus: Puun murskaus on mallinnettu tapahtuvan kahdessa eri sijaintipisteessä, kuvassa 8 eteläisessä pisteessä ja kuvassa 9 pohjoisemmassa pisteessä. Murskaustoiminnan suojana on mallinnuksessa huomioitu 4 metriä korkeat hake- ja puukasat. Kuvassa 8 Kolhontien länsipuoleinen -alue on päiväajan ohjearvon 55 db alapuolella. -1- alueella päiväajan ohjearvo ylittyy noin puolessa asutukseen tarkoitetulla alueella. Kolhontien itäpuolisella -alueella päiväajan ohjearvo alittuu teollisuusrakennuksen toimiessa melusuojana. Kuvassa 9 murskain sijaitsee teollisuusalueen pohjoispäässä. Esitetyllä sijainnilla ja suojaavien hake-/puukasojen käytöllä asutukseen tarkoitetuilla alueilla alitetaan päiväajan ohjearvot. Kuvissa 10 ja 11 on esitetty päiväajan kokonaismelutaso (tie-, raide- ja lämpövoimalaitoksen melu), kun murskaus on käynnissä pisteessä 1 tai 2. Meluntorjunta: Murskaimen sijaitessa eteläisemmässä pisteessä ylittyy -1-alueella päiväajan ohjearvo. Kuvassa 12 on esitetty päiväajan kokonaismelutaso, kun -1-alueen suojaksi on mitoitettu meluvalli, jonka harja on korossa + 115,5 m. Melusuojauksella -1-alueen päiväajan keskiäänitaso saadaan alittamaan ohjearvo 55 db. 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Tehtyjen melulaskentojen perusteella Varissaaren asemakaava-alueen - -1 alueilla alittuu päivällä ja yöllä melun yleiset ohjearvot, kun murskaustoimintaa ei harjoiteta. Kolhontien itäpuoleinen -alueen reuna on lievästi ohjearvot ylittävässä melussa lähinnä tieliikenteestä johtuen, mutta alueelle on mm. rakennusten ja piha-alueiden sijoittelun keinoin saavutettavissa ohjearvot alittava melutaso. Suoritettujen ympäristömelumittausten tulokset alittavat päiväajan ohjearvon 55 db kummassakin mittauspisteessä. Murskaustoiminta nostaa alueen melutasoja. Mikäli murskain sijaitsee teollisuusalueen eteläpäässä, ylittyy -1 alueella päiväajan ohjearvo 55 db. -1 alueen reunalle sijoitettavalla meluvallilla, jonka harja on tasossa + 115,5 m, kaava-alue saadaan ohjearvot alittavaan melutasoon. On huomattava, että murskaustoimintaa saa ympäristöluvan mukaan harjoittaa klo 7-18 välisenä aikana ja ympäristöluvan mukaan toiminnan aiheuttama keskiäänitaso ei saa ylittää lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla A-painotettua ekvivalenttitason eli keskiäänitason päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db. Murskauksen aikainen melu saa siten ylittää murskaushetkellä 55 db, kunhan murskauksen jälkeinen päiväaika, klo välinen aika, on vastaavasti hiljaisempaa ajanjaksoa. Murskaustoiminnan klo 7-18 välisen ajan keskiäänitaso voi siten olla n. 1,3 db korkeampi, kuin mitä nyt esitetyissä päiväajan keskiäänitasolaskennat osoittavat. Lähtötietojen oleellisesti muuttuessa (tasaukset, rakennusmassat) on tämä meluselvitys harkinnan mukaan päivitettävä. Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

12 9 LÄHTEET Kragh J. ym. Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Danish acoustical laboratory, report 32. Lyngby Road Traffic Noise, -Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Nordic Council of ministers Railway Traffic Noise. Nordic Prediction Method for Train Noise. Nordic council of ministers, TemaNord 1996:524. Ympäristömelun mittaaminen. Ohje 1/1995 Ympäristöministeriö LIITTEET Liite 1. Liite 2. Mallinnuksessa käytettyjen äänilähteiden melupäästöt Ympäristömelumittauspöytäkirjat MELUALUEKUVAT Kuva 1 Tieliikenteen päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22 v Kuva 2 Raideliikenteen päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22. v Kuva 3 Keuruun Lämpövoima Oy ja OK-Yhtiöt Oy keskiäänitaso L Aeq7-22. Ei murskausta käynnissä, nykytila Kuva 4 Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22. Sis. tie-, raide ja teollisuusmelun Kuva 5 Tieliikenteen yöaikainen keskiäänitaso, L Aeq22-7. v Kuva 6 Keuruun Lämpövoima Oy ja OK-Yhtiöt Oy keskiäänitaso L Aeq22-7. Ei murskausta käynnissä, nykytila Kuva 7 Yöaikainen keskiäänitaso, L Aeq22-7. Sis tie ja teollisuusmelun Kuva 8 Puun murskauksen keskiäänitaso, L Aeq7-22, murskain pisteessä 1. Kuva 9 Puun murskauksen keskiäänitaso, L Aeq7-22, murskain pisteessä 2 Kuva 10 Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22. Tie-, raide- ja teollisuusmeluhuomioitu. Murskaus käynnissä pisteessä 1 Kuva 11 Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22. Tie-, raide- ja teollisuusmeluhuomioitu. Murskaus käynnissä pisteessä 2 Kuva 12 Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22. Tie-, raide- ja teollisuusmelu huomioitu. Murskaus käynnissä pisteessä 1. Kaava-alueella meluvalli, harjan korkeus h=115,5 m Varissaaren asemakaavan ympäristömeluselvitys

13 Liite 1 s. 1/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 1 Mittauspäivä Ajankohta 8.45 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 3,5 m Mittauskorkeus 3 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Huomautukset: Sijainti 1

14 Liite 1 s. 2/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 2 Mittauspäivä Ajankohta 8.55 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 6,7 m Mittauskorkeus 7 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Huomautukset: Sijainti 2

15 Liite 1 s. 3/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 3 Mittauspäivä Ajankohta 8:49-9:03 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 7,0 m Mittauskorkeus 3 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde 3, Suunta Lähde 3, Suunta Huomautukset: Pölynpoistouksikön ääni toistuva possahtelu. Ääni impulssimainen, joten tulokseen tulee tehdä impulssikorjaus +5 db IMPULSSIKORJATTU ÄÄNITEHOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde 3 suunta Lähde 3 suunta Sijainti 3

16 Liite 1 s. 4/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 4 Mittauspäivä Ajankohta 8:56 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 3,0 m Mittauskorkeus 3 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Sijainti 4

17 Liite 1 s. 5/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 5 Mittauspäivä Ajankohta 9:00 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 2,0 m Mittauskorkeus 3 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Sijainti 5

18 Liite 1 s. 6/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 6 Mittauspäivä Ajankohta 9:10 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 2,0 m Mittauskorkeus 2 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Sijainti 6

19 Liite 1 s. 7/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 7 Mittauspäivä Ajankohta 9:15-9:20 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 2,0 m Mittauskorkeus 2 m Mittauspisteitä 3 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde 7, ka Sijainti 7

20 Liite 1 s. 8/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 8 Mittauspäivä Ajankohta 9:31 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 10,0 m Mittauskorkeus 2 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Sijainti 8

21 Liite 1 s. 9/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 9 Mittauspäivä Ajankohta 9:36 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 4,0 m Mittauskorkeus 2 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Sijainti 9

22 Liite 1 s. 10/10 MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Keuruun Lämpövoimalaitos Melulähde Lähde 10 Mittauspäivä Ajankohta 9:31 Mittaaja Timo Korkee Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080) Mittalaite Norsonic 118 tarkkuusäänitasomittari Mittausetäisyys (a) 6,5 m Mittauskorkeus 2 m Mittauspisteitä 1 lkm ÄÄNITEHTOTASO, LWA: Mittauspiste 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz LWA Lähde Sijainti 9

23 Varissaaren asemakaavan laajennus Liite 2 s1/2 Ajankohta: Mitattava melu: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Ympäristömelu Mittauspiste m Kolhontielle Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Timo Korkee Norsonic 118, tuulisuoja & jalusta Omalla kalibraattorilla Hz/114dB mm. 1 s. LAeq mittarin muistiin Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Tuuli Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittausten aikan sivu/vastainen tuulen suunta. Linnunlaulu häiritsi mittausta. Kolhontiellä kulkevien autojen ääni kuultavissa. Voimalaitoksen ääni ei kuulu. Kuvaajassa näkyvä voimakas melupiikki n. klo oli moottoripyörä, jossa poikkeuksellisen voimakas ääni. Mittausjakson aikana rataosalla kulki juna. Klo Junan ääni kuultavissa, mutta ei merkittävä. Säätila: Ilmatieteenlaitos Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] n m/s 1/8 Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Koko mittausjakson keskiäänitaso, LAeq: Mittausjakson häiriökorjattu äänitaso 44 db 43 db Mittauksen epävarmuustaso: ± 10 db Epävarmuustaso määriteltynä 1/1995 mukaisesti Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq1s (db) Mittauspiste moottoripyörä 20 10:10:05 10:11:40 10:13:15 10:14:50 10:16:25 10:18:00 10:19:35 10:21:10 10:22:45 10:24:20 10:25:55 10:27:30 10:29:05 10:30:40 10:32:15 10:33:50 10:35:25 10:37:00 10:38:35 10:40:10 10:41:45 10:43:20 10:44:55 10:46:30 10:48:05 10:49:40 10:51:15 10:52:50 10:54:25 10:56:00 10:57:35 10:59:10 11:00:45 11:02:20 11:03:55 11:05:30 11:07:05 11:08:40

24 Varissaaren asemakaavan laajennus Liite 2 s2/2 Ajankohta: Mitattava melu: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Ympäristömelu Mittauspiste m Kolhontielle Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Timo Korkee Norsonic 118, tuulisuoja & jalusta Omalla kalibraattorilla Hz/114dB mm. 1 s. LAeq mittarin muistiin Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Tuuli Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittausten aikana vastatuuli. Linnunlaulu häiritsi mittausta. Kolhontiellä kulkevien autojen ääni kuultavissa. Voimalaitoksen tasainen käyntiääni ei erotu, mutta kuljettimen käyntiinlähtöä edeltävän varoitussummerin ääni kuuluu hyvin hiljaisena mittauspisteeseen. Kuljettimien ääni ei erotu. Säätila: Ilmatieteenlaitos Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] n m/s 1/8 Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Koko mittausjakson keskiäänitaso, LAeq: Mittausjakson häiriökorjattu äänitaso db Mittauksen epävarmuustaso: ± 10 db Epävarmuustaso määriteltynä 1/1995 mukaisesti Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq1s, db Mittauspiste 2 12:17:10 12:18:42 12:20:14 12:21:46 12:23:18 12:24:50 12:26:22 12:27:54 12:29:26 12:30:58 12:32:30 12:34:02 12:35:34 12:37:06 12:38:38 12:40:10 12:41:42 12:43:14 12:44:46 12:46:18 12:47:50 12:49:22 12:50:54 12:52:26 12:53:58 12:55:30 12:57:02 12:58:34 13:00:06 13:01:38 13:03:10 13:04:42 13:06:14 13:07:46 13:09:18 13:10:50 13:12:22 13:13:54 13:15:26 13:16:58

25 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 70,0 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Äänitaso db(a) Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Tieliikenne v Kuva 1 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40 T. Korkee

26 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Raideliikenne v Kuva 2 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

27 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Keuruun Lämpövoima Oy ja OK-Yhtiöt Oy, normaalitoiminta (ei murskausta) Kuva 3 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

28 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 70,0 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Tie- ja raideliikenne sekä Keuruun Lämpövoima Oy ja OK-Yhtiöt Oy, normaalitoiminta (ei murskausta) Kuva 4 Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40 T. Korkee

29 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Yöaikainen keskiäänitaso L Aeq Tieliikenne v Kuva 5 Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40 T. Korkee

30 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Yöaikainen keskiäänitaso L Aeq Keuruun Lämpövoima Oy ja OK-Yhtiöt Oy, normaalitoiminta (ei murskausta) Kuva 6 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

31 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Äänitaso db(a) Meluselvitys Yöaikainen keskiäänitaso L Aeq Tieliikenteen sekä Keuruun Lämpövoima Oy ja OK-Yhtiöt Oy, normaalitoiminta (ei murskausta) Kuva 7 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40 T. Korkee

32 LV KTY 70,0 ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Puun murskaus käynnissä pisteessä 1 Murskaimen suojana mp + 4m korkeat hake-/puukasat Selitteet Murskaimen sijainti Pyöräkoneen ajoreitti hake-/puukasat Kuva 8 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

33 LV 70,0 KTY ENT-1 VL -1 AO-1 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Puun murskaus käynnissä pisteessä 2 Murskaimen suojana mp + 4m korkeat hake-/puukasat Selitteet Murskaimen sijainti Pyöräkoneen ajoreitti hake-/puukasat Kuva 9 Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40 T. Korkee

34 70,0 LV KTY ENT-1 VL -1 AO-1 70,0 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Tie-, raide ja teollisuusmelu huomioitu. Puun murskaus käynnissä pisteessä 1 Murskaimen suojana mp + 4m korkeat hake-/puukasat Selitteet Murskaimen sijainti Pyöräkoneen ajoreitti hake-/puukasat Kuva 10 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

35 LV 70,0 KTY ENT-1 VL -1 AO-1 70,0 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Tie-, raide ja teollisuusmelu huomioitu. Puun murskaus käynnissä pisteessä 2 Murskaimen suojana mp + 4m korkeat hake-/puukasat Selitteet Murskaimen sijainti Pyöräkoneen ajoreitti hake-/puukasat Kuva 11 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

36 70,0 LV KTY ENT-1 valli, Harja tasossa +115,5 m VL -1 AO-1 70,0 T-1 LW Varissaaren asemakaavan laajennus Meluselvitys Päiväaikainen keskiäänitaso L Aeq Tie-, raide ja teollisuusmelu huomioitu. Puun murskaus käynnissä pisteessä 1 Murskaimen suojana mp + 4m korkeat hake-/puukasat Kaava-alueella meluvalli, h= +115,5 m Selitteet Murskaimen sijainti Pyöräkoneen ajoreitti hake-/puukasat Kuva 12 T. Korkee Äänitaso db(a) 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= 45 <= 40

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Alavuden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2010 TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS Tarkastus Päivämäärä 31.5.2010 Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Jari

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Vastaanottaja Laukaan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä LIIKENNEMELUSELVITYS OSAYLEISKAA- VOITUSTA VARTEN, LAUKAA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Laukaan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä LIIKENNEMELUSELVITYS OSAYLEISKAA- VOITUSTA VARTEN, LAUKAA MELUSELVITYS Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 24.3.2017 LIIKENNEMELUSELVITYS OSAYLEISKAA- VOITUSTA VARTEN, LAUKAA MELUSELVITYS LIIKENNEMELUSELVITYS OSAYLEISKAAVOITUSTA VARTEN, LAUKAA

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.5.2014 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA Pvm. 6.5.2014 Laatija Timo Korkee Jari Hosiokangas Tarkastaja Hyväksyjä Viite 1510010955

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.1.2013 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET

Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja NCC Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS,

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Pirkkalan kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 26.1.2017 LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä Meluselvitys

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä Meluselvitys Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä Meluselvitys Tiina Kumpula KAU42262 3.10.2016 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä 2 (8) 3.10.2016 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2012 P17535 Raportti 2 (7) Puustinen Tomi 15.8.2012

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

TOAS Pappila, Tampere

TOAS Pappila, Tampere Ramboll Finland Oy Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS TOAS Pappila, Tampere Meluselvitys 25.11.2016 TOAS Pappila, Tampere Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS Meluselvitys 25.11.2016

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Vastaanottaja Nurmijärven kunta, Juha Oksanen. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Nurmijärven kunta, Juha Oksanen. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta, Juha Oksanen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä..0 VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI Päivämäärä..0 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot