Hallitusohjelma Talous ja utopia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia"

Transkriptio

1 Hallitusohjelma Talous ja utopia 1

2 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien arviointi. AYY:lla on toimiva organisaatio, jonka toiminta on eeppisesti kestävää ja tavoitteellista. Aatteellisen toimiston muutto Otakaari 11:een tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Yhdistetään hallinto- ja talousohjesääntö sekä päivitetään sitä soveltuvin osin. Aatteellisen toiminnan muutto LMK2:sta Otakaari 11:een Prosessissa huomioidaan eri toimistojen tarpeet ja osallistetaan toimijoita. Muutto itsessään sekä muuton toteutustapa lähentävät eri toimistojen väkeä sekä parantavat yhteishenkeä. Dipoli Dipolille luodaan tavoitetila ja selkeä näkemys siitä, kuinka tämä tavoitetila saavutetaan. Kaikki eri vaihtoehdot kartoitetaan ja niistä parasta edistetään. Pääsihteerin rekrytointi ja johtamisjärjestelmien arviointi Osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin ja muodostetaan kevään aikana selkeä kuva siitä, millaisia vaatimuksia pääsihteeriltä odotetaan sekä niistä mahdollisista muutoksista, joita tämä rekrytointi organisaatiossa edellyttää. Hallinto-ohjesäännön ja talousohjesäännön yhdistäminen Selkeä ja toimiva hallinto Talous Omaisuuskysymyksen hoitaminen ja viestintä Toiminnanohjaus 2

3 Palvelut Kartoitetaan, millaisia jäsenpalveluita ja missä AYY tarjoaa vuonna Suunnitellaan väistötilaratkaisut ja aikataulut Jämeräntaival 1:en remonttia varten. Kartoitetaan AYY:n yhdistystilat ja tarkistetaan vuokrauskäytännöt. Jäsenpalvelu-uudistus Kuvataan jäsenpalveluprosessit ja luodaan suunnitelmat eri palvelupisteiden tulevaisuudesta ja palvelutasosta. Lopullinen visio jäsenpalveluorganisaatiosta tukee ylioppilaskunnan taloudensopeuttamistarpeita. Yhdistystilakartoitus ja vuokrauskäytäntöjen yhtenäistäminen Talous Budjetissa pysytään. Talousraportointi on läpinäkyvää ja vastaa paremmin informaatiotarpeisiin. Uudistetaan talousraportointi. Pohditaan tapoja ja toimintamalleja parempaan ja pidemmälle tähtäävään talouden pitoon ja suunnitteluun. (Esim. kahden vuoden välein tehtävä 5 vuotta eteenpäin katsova suunnitelma.) Vakiinnutetaan tammikuussa 2013 perustettu talouskonklaavi AYY:n organisaatioon. Tarkastetaan talouden kokonaiskuva kuukausittain ja tarkemmin neljännesvuosittain. Reagoidaan välittömästi poikkeamiin. Kehitetään sisäistä viestintää talousasioissa. 3

4 Kampus AYY on merkittävä kampusvaikuttaja. Kampuskehityksessä otetaan vahvasti mukaan opiskelijoiden ja yhteisöjen tarpeet. Kampustavoitteet ovat selkeitä ja AYY:n kampusvaikuttaminen on koordinoitua. Otakaari 1:een luodaan loistava opiskelijoiden hubi ja kohtaamispaikka. Kampuskoordinointi Luodaan toimivat ja kehittyvät jatkuvan toiminnan käytänteet tavoitteelliseen kampusedunvalvontaan, erityisesti koulutuspoliittisen sektorin, pääsektorin, asumissektorin sekä sosiaalipoliittisen sektorin välille. Kampustahtotila Muodostetaan edustajiston kanssa selkeä tahtotila kampuksesta. Tahtotila dokumentoidaan esimerkiksi linjapaperiksi. Oppimistiloja toteutukseen Aktivoidaan opiskelijat haluamaan ja vaikuttamaan hyvien oppimistilojen syntyyn yhdessä koulutuspoliittisen johtoryhmän kanssa. Oppimistilahankkeet näkyviksi Levitetään tietoa uusista oppimistiloista eri puolilla Aaltoa. Tilatarpeet Opiskelijoiden ja yhteisöjen tilatarpeet kartoitetaan ja välitetään yliopistolle. OK1:n keskus opiskelijoiden käyttöön Osallistutaan OK1:n opiskelijapalvelukeskuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kampuskoordinointi Sidosryhmävaikuttaminen 4

5 Sosiaalipolitiikka Opiskelijan toimeentulo paranee. Sisäilmaongelmat Aallossa otetaan vakavasti, ja opiskelijoille tarjotaan kaikki mahdollinen tuki opintojen etenemiseen ja terveyteen liittyen. YTHS:n palvelut Otaniemessä laajenevat. AYY:n työyhteisö kehittyy yhdenvertaisemmaksi ja jäsenistö edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteisössä. Toimeentulotieto tapetille Opiskelijat ovat tietoisia, ja haluavat aktiivisesti vaikuttaa kansallisella tasolla käytävään opiskelijoiden toimeentuloon liittyvään keskusteluun. Terveellinen sisäilma kaikille Yhdenkään opiskelijan ei tarvitse keskeyttää opintojaan huonon sisäilman vuoksi. Kaikista raportoiduista sisäilmaongelmista tehdään kartoitus ja mahdollisiin löydöksiin liittyen tehdään toimeenpanosuunnitelma. Kaikille huonosta sisäilmasta kärsiville järjestetään mahdollisuus siirtyä väistötiloihin. Opiskelijoiden ohjaus sisäilmaan liittyvissä tapauksissa selkeytyy. YTHS mukaan kampukselle Edistetään YTHS:n valmistautumista uusien kandiopiskelijoiden saapumiseen Otaniemeen Yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpano AYY:sta tehdään työyhteisö, jossa jokainen voi vapaasti olla oma itsensä yhdenvertaisuussuunnitelman raamien mukaisesti. Yhdenvertainen toiminta AYY:n piirissä toimivissa yhteisöissä Järjestetään AYY:n piirissä toimiville yhteisöille työpajat yhdenvertaisuuteen liittyen ja saadaan yhteisöt pohtimaan yhdenvertaisuuden toteutumista heidän omassa toiminnassaan. YTHS-yhteistyö Aalto-yhteistyö (yhdenvertaisuus ja terveys) Kyky-hanke Opiskelijabarometri 5

6 Kuntavaikuttaminen Tavoite: Ylioppilaskunnallamme on kuntavaikuttamissuunnitelma. Pieni projekti: Luodaan rakenteet kuntavaikuttamiselle AYY:sta tehdään varteenotettava vaikuttaja Espoon ja pääkaupunkiseudun kunnallispolitiikassa. Liikunta Opiskelijat voivat lainata kattavasti liikuntavälineitä, ja lainaaminen on helppoa. Taukoliikuntaa on tarjolla kampuksilla, ja opiskelijat ovat tietoisia tarjonnasta. Opiskelijat ja henkilökunta tulevat tietoisiksi pitkään paikallaan istumisen riskeistä terveydelle. Liikuntavälineiden lainaustoiminta kuntoon Edistetään opiskelijoiden oma-aloitteista liikuntaa järjestämällä monipuolisen liikuntavälineiden lainaustoimintaa. Hankitaan uusia liikuntavälineitä ja tehdään yhteistyösopimus UniSportin kanssa välineiden lainaustoiminnasta. Lisää taukoliikuntaa kampuksille Edistetään opiskelijoiden hyvinvointia kampuksille tuotavan taukoliikunnan avulla. Opiskelijat tulevat tietoiseksi saatavilla olevasta taukoliikunnasta ja alkavat käyttämään mahdollisuutta hyväkseen Järjestetään kampanja istumisen vaaroista Opiskelijat tulevat tietoisiksi pitkään paikallaan istumisen riskeistä terveydelle.järjestetään kampanja istumisen haittavaikutuksista terveydelle hyvinvointiviikon yhteydessä. Levitetään kampuksille tietoa terveyttä edistävistä toimintatavoista ja Aalto-yhteisön piirissä olevista toimijoista. 6

7 Liikuntatiedottaminen UniSport johtokunta OLL edunvalvonta Viestinta AYY:llä on selkeä, tehokas, pitkäjänteinen ja toimiva viestintästrategia. Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain. AYY:n edustajistovaalien äänestysprosentti nousee yli 40 prosenttiin ja ehdokkaiden määrä on aiempia vuosia suurempi. AYY näkyy jäsenistölle, medialle ja sidosryhmille vahvana osapuolena omaisuuskiistassa. Viestintästrategian loppuun saattaminen Mittaristot, ohjeistukset sisäisestä viestinnästä, kriisiviestinnästä ja sosiaalisen median käyttämisestä saadaan valmiiksi. Edustajistovaalit Toteutetaan yhdessä hallinnon ja kv-sektorin kanssa. Kolmikielisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ainon päätoimittajan rekrytointi Viestintätoimiston rekrytointi omaisuuskysymyksen viestintään Yhteistyössä pääsektorin kanssa. Vuosikertomus Kalenteri Viralliset tiedotteet ja kannanotot Sosiaalinen media Aatteen alasajo Sektoritapaamiset ja palaverit Arkistointi 7

8 Ja rjesto t AYY:llä on toimiva ja helppokäyttöinen järjestötietokanta, joka palvelee sekä ylioppilaskuntaa että järjestöjä. AYY:n yhdistyohjesääntö on selkeä, ajantasainen ja AYY:n järjestökentän näköinen. Yhdistystietokanta Yhdistystietokanta valmistellaan käyttöönotettavaksi vuodelle 2014 yhteistyössä HYYn kanssa. Yhdistykset perehdytetään käyttämään tietokantaa. Yhdistysohjesäännön päivitys Yhteistyössä AYY:n piirissä toimivien yhdistysten kanssa. Toiminta-avustukset Yhdistysneuvonta Yhdistyskoulutukset Sektoritapaamiset ja palaverit Arkistointi Uudet opiskelijat Tutoreilla on tarvittava tieto ja tuki tehtäviensä erinomaiseen hoitamiseen. Aalto-yliopistossa aloittavista opiskelijoista kasvaa akateemisen aaltoyhteisön sillanrakentajia. Järjestetään kokemuksellinen, tarkoituksen mukainen ja kiinnostava tutorkoulutus. Osallistutaan tutor-toiminnan kehittämiseen Aalto-yliopiston orientaatiotyöryhmässä ja muissa foorumeissa. Suunnataan katseet vuonna 2015 aloittaviin opiskelijoihin tutoroinnin kehittämisessä. 8

9 Osallistutaan opiskelukykyyn liittyviin työpajoihin ja tapahtumiin. Autetaan korkeakouluja, yhdistyksiä ja Aalto-yliopistoa uusien opiskelijoiden tukemisessa ja huolenpidossa. Kansainva liset asiat Tutkintoon johtava koulutus on maksutonta kaikille. Kansainvälisen kentän vapaaehtoisilla on selvä rooli ja paikka AYY:ssa. Kansainväliset opiskelijat integroituvat Aalto-yhteisöön. Lukukausimaksuvaikuttaminen Vaikutetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja koskevan lakialoitteen käsittelyyn. Tuodaan maksukokeilua ja muiden maiden lukukausimaksuja koskevia kokemuksia ja faktoja julkiseen keskusteluun ja päättäjien tietoon. Kv-vapaaehtoiskentän toimijoiden aseman ja pelisääntöjen määritys Yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa määritetään heidän paikkansa organisaatiossa ja pelisäännöt sekä sektoreille että vapaaehtoisten toimintaan. Hitsataan kvvapaaehtoistoimijoiden ja kv-sektorin tavoitteet yhteen. Erottelun purku ja kv-toiminnan integrointi normaaliin toimintaan Selvitetään, missä asioissa kansainvälisten opiskelijoiden ja suomalaisten välistä erottelua voidaan purkaa. Tuodaan kv-opiskelijat yhteen muiden kanssa koulutusohjelmissa, asumisessa, palveluissa, vapaa-ajalla ja tutoroinnissa aina kun mahdollista vaikuttamalla AYY:n omaan toimintaan ja yhteistyötahoihin (mm. erityisasemayhdistykset, muut yhdistykset, Aalto, HOAS, KvTMK, Neuvosto, Opintoneuvosto). Valvotaan jatkuvasti kansainvälisten opiskelijoiden ja kansainvälistymisen etuja. Pidetään yllä kansainvälisiä verkostoja. Koordinoidaan kansainvälisten opiskelijoiden tutorointia. Tuetaan kansainvälisen sektorin vapaaehtoistoimijoita. 9

10 Ympa risto AYY on vihreä edelläkävijä. Aallosta valmistuvat ovat perillä kestävän kehityksen periaatteista. Suuret projektit: Ympäristösuunnitelma Kevään aikana tehdään AYY:lle kattava ympäristösuunnitelma ja syksyllä aloitetaan sen toimeenpano. Käynnistetään Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistyksen toiminta Kehitysyhteistyo Kehitysyhteistyö on näkyvä osa AYY:n toimintaa. Kehitetään kehy-toiminnan näkyvyyttä AYY:ssä viestinnällisesti sekä tuodaan AYY-Kehyn läsnäoloa myös Otaniemen ja Arabian kampuksille Projekti tehdään yhteistyössä SYL:n, AYY-Kehyn ja ylioppilaskunnan vapaaehtoisten kanssa. Aallosta reilun kaupan yliopisto Ollaan käytettävissä How to change the world kurssilla, jossa projektiryhmä selvittää Aallon mahdollisuuksia olla reilun kaupan yliopisto. Valitaan vapaaehtoiset lahjoituskohteet jäsenmaksun yhteyteen. Rekrytoidaan AYY:n edustajat KENKKUun. 10

11 Yrityssuhteet Yrityssuhdesektorin uudelleenkäynnistäminen puhtaalta pöydältä : Yrityssuhdesektori 2014:lle kyetään rekrytoitaessa selkeästi viestimään sektorin olemassaolon tarkoitus Yrityssuhdesektori 2014 pääsee aloittamaan myyntitehtävät heti vuoden alusta Sektorilla on selkeä suunta vuoden 2014 alussa Vapaaehtoisjaos Aura on aktiivinen ja toimiva koko vuoden ajan Saavutetaan sektoribudjetti 2013 Solmitaan pääyhteistyökumppanuudet 3-5 yrityksen kanssa vuoden loppuun mennessä Aloitetaan 1-2 pääyhteistyökumppanuutta jo lukuvuoden alusta Tarjoaman uudistaminen (kärkiprojekti) Luodaan selkeät, tuotteistetut konseptit. Tavoitteena pikavoittojen sijaan pitkäjänteiset yhteistyömallit. Yhteistyömallit täydentävät alajärjestöjen tajoamaa ja ne rakennetaan yhteistyössä yritysmaailman ja AYY:n työelämäsektorin kanssa. Yhteistyömallit vastaavat todelliseen tarpeeseen ja kysyntään. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen yhteiskunnallisten tahojen sekä Aalto-yliopiston kanssa Sektoritoiminnan roolittaminen eri toimijoille Sektorin pitkän aikavälin tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen yhdessä työelämäsektorin kanssa Aino-lehden mainosmyynnin ulkoistamiskysymyksen ratkaisu Kulttuuritoiminnan kartoittaminen/tuotteistaminen yhdessä jaosto-pj:den kanssa Yrityssuhdesektorin Advisor ryhmän rakentaminen ja koordinointi Tavoitteena jatkuvuuden varmistaminen ja saada kokemusta ja näkemystä yrityssuhteiden hoitamiseen. 11

12 Sopimusten hallinta Konseptien myynti Yrityssuhteiden roolin kehittäminen yhdessä muiden sektoreiden kanssa (eritoten työelämä) Stipendiasiat Vapaaehtoiset Vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja työvälineistä huolehditaan Vapaaehtoiset kokevat olevansa yhtenäinen joukko yli sektori- ja jaostorajojen Vapaaehtoiset ovat AYY:n sektoreiden täysipainoisia toimijoita Määritetään ja kehitetään vapaaehtoisten pelisäännöt Luodaan yhteiset käytännöt ja työnjaot sektoreiden ja eri toimijoiden välille Vuoden 2014 vapaaehtoisten rekrytointikampanjan toteuttaminen Kehitetään ja tuetaan jaostojen yhteistoimintaa Jaostopuheenjohtajien vertaisryhmän toiminnan kehitys ja hyödyntäminen Vapaaehtoisten koulutusten kehittäminen Vapaaehtoisten palkitseminen ja kiittäminen Pidetään huolta vapaaehtoisten hyvinvoinnista Kansainvälisten vapaaehtoisten huomioiminen 12

13 Kulttuuri AYY ja sen jaostot ovat näkyvä osa Aallon opiskelijakulttuuria AYY:n tapahtumat pysyvät budjetissa Yhteistyö sidosryhmien kanssa syvenee Budjettiseurannan ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen Tapahtumajärjestäjän käsikirja AYY:n vuosijuhlat Uudelleen konseptointi ja syklittäminen Tarjotaan jäsenistölle tasapuolista ja moninaista kulttuuritarjontaa Kehitetään kulttuuriyhteistyötä KY ry:n ja TOKYO ry:n kanssa Koulutuspolitiikka Valtakunnalliset opiskelijavalintauudistukset sujuvat AYY:n kantojen mukaisesti. Sähköinen tenttiminen otetaan käyttöön Aalto-yliopistossa. Aalto-yliopistossa järjestetään hyvää ja järkevää kesäopetusta kesällä Aalto-yliopisto on mahtava paikka oppia ja kehittyä. Jokaisella AYY:n edunvalvontayhteisön opiskelijavaikuttajalla on tavoite. 13

14 Vahvistetaan edunvalvontayhteisöä kiinnittäen huomiota erityisesti huomiota ARTS:n ja BIZ:n ainejärjestöjen tukemiseen Osallistutaan kesän 2014 kurssien ja opintokokonaisuuksien suunnitteluun Viimeistellään päivitykset Aalto-linjapaperiin Palkitaan vuoden oppimisen edistämisteko Johdetaan onnistuneesti opintoneuvosta ja koulutuspoliittista johtoryhmää (kopojory) Seurataan ja pidetään yllä keskustelua verkkokursseista ja niiden järjestämisen mahdollisuudesta Aalto-yliopistossa Pidetään yllä suhteita muihin ylioppilaskuntiin ja Suomen ylioppilaskuntien liittoon ja hyödynnetään mahdollisuudet yhteystyön tekemiseen Valvotaan opiskelijoiden oikeusturvaa Vaikutetaan aktiivisesti eri työryhmissä ja tuodaan opiskelijoiden näkökulmaa yliopiston päätöksentekoon Annetaan lausuntoja ja osallistutaan KSHJ-seminaareihin (Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä) Asuminen Tasavertaiset mahdollisuudet jokaiselle AYY:n jäsenelle asua parhaalla ja kestävällä tavalla opiskelujensa aikana. Parantaa asukkaitten viihtyvyyttä, lisäämällä tietoa asukasvaikuttamismahdollisuuksista ja kannustamalla siihen. Uuden tontin ja kaavan hankkiminen opiskelija-asuntorakennusta varten 14

15 Asumisen ohjesäännön ja asunnonhakijan pisteytyksen päivittäminen Asumisen hallinto-ohjesäännön tarkastaminen Hätämajoituskoordinoinnin toiminnan kehittäminen Elektroninen asukasinfo Aloitettujen projektien edistäminen Jämeräntaival 1:n remontti 15

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta.

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta. Kanava esittelee aaltolaisten elämää ja opiskelua tavoitteenaan saada yhteisön jäsenet tietoisiksi toistensa toiminnasta, madaltaa kynnystä osallistua ylioppilaskunnan ja sen läheisyydessä toimivien yhdistysten

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot