Aika kello 18.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 4.12.2014 kello 18.00"

Transkriptio

1 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika kello IImoittautuminen alkaa kello kokoustilan ovella. Kokouksen nopeuttamiseksi osakkaile annetaan äänestysliput i1moittautumisen yhteydessä. Paikka Asiat Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja taloyhtiölaajakaistaliittymästä sekä kaapeli-tv:sta DNA Welhon tarjouksen mukaisesti. Hallituksen esitys Hal/itus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan ja päivitetään vastaamaan voimassao/evia /akeja ja määräyksiä (lite 1, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, /iie 2 nykyinen yhtiöjärjestys). O/ennaisimpina muutoksina hal/itus esittää yhtiöjärjestykseen; Huoneistokohtaisesta veden ja jäteveden ku/utuksesta sekä veden /ämmitämisestä aiheutuneista kustannuksista peritään erillnen korvaus perustuen huoneistoissa asuvien henki/öiden /ukumäärään tai mikä/i yhtiöön asennetaan huoneistokohtaiset vesimitarit, peritään veden ja jäteveden ku/utuksesta ja veden /ämmitämisestä aiheutuneet kustannukset huoneistokohtaisesti mittareiden osoitamien ku/utusmäärien perusteel/a henki/ö/ukumäärään perustuvan korvauksen sijasta. Ta/oyhtiöl/e otettavasta ta/oyhtiö/aajakaistalittymästä peritään kaikila osakkaila /aajakaistavastiketta. Vastikeperusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja ta/oyhtiö/aajakaista littymästä yhtiöl/e koituvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Ta/oyhtiöl/e otettavasta kaapelie/evisioyhteydestä peritään erillnen kaape/ite/evisiovastike. Vastikkeen perusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja kaape/ite/evisioyhteydestä yhtiöl/e aiheutuvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Lisäksi hal/itus esittää yhtiökokouksel/e, että yhtiöl/e otetaan ta/oyhtiö/aajakaistalittymä ja kaape/i-tv ja että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen hyväksymään ja ti/aamaan mainitut pa/ve/ut DNA We/hon tarjouksen mukaisesti. Ta/oyhtiö/aajakaista- ja kaape/ite/evisiopa/ve/un sisä/töä on erite/ty litteessä 3.

2 2/4 Tarjouksen mukainen hinta /aajakaistalittymästä on 4,88 /huoneisto. Mikä/i ta/oyhtiö/aajakaistapa/ve/u asennetaan tarjouksen mukaisesti, sisä/tyy kaapelie/evisiolittymä mainittuun huoneistokohtaiseen hintaan. Erikseen tiattuna kaapelie/evision vuotuinen perusmaksu on Yhtiöjärjestysesityksen muila muutoksila ja korjauksila saatetaan yhtiöjärjestys vastaamaan nykyistä /ainsäädäntöä. Edel/een halltus esitää, että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen tekemään PRH:n (Patentt- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edel/yttämät /asku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäse/keistä i/maisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Va/tuutus rajataan siten, että korjaus ei saa vaikuttaa asiasisä/töön. Päätökset Päätetään halltuksen esityksistä Kutsun sisältö ja liitteet: Kokouskutsu sivut 1-2 Esityslista sivu 3 Valtakirja sivu 4 Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ( Hite 1, 6 sivua) Nykyinen yhtiöjärjestys (Iiite 2, 5 sivua) Laajakaista- ja kaapelitelevisiopalveluiden sisältöerittely (Iiite 3, 1 sivu)

3 3/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Esityslista 1. Kokouksen avaus, halltuksen puheenjohtaja Jarno Kupiainen 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin kutsuminen 4. Kokouksen osanottajien toteaminen, valtakirjojen tarkastus sekä äänija osanottajalistan laatiminen. 5. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajain (kaksi) valinta 6. Kokouksen ääntenlaskijain (kaksi) valinta 7. Kokouksen laillsuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 9. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen esityksen ja kutsun liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 10. Päätetään halltuksen valtuutuksesta tehdä PRH:n (Patentti- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edellyttämät lasku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäselkeistä ilmaisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Valtuutus rajataan siten, että mahdolliset korjaukset eivät saa vaikuttaa asiasisältöön. 11. Päätetään DNA Welhon tarjouksen hyväksymisestä koskien taloyhtiölaajakaistaliittymää ja kaapelielevisiota ja hallituksen valtuutuksesta tilata kyseiset palvelut. 12. Kokouksen päättäminen Tervetuloa Asunto Oy Unikkoketo Hallitus

4 4/4 VALTAKIRJA As Oy Unikkoketo VALTUUTUS VAL TUUTANN ALTUUTAMME AIKA / 2014, PAIKKA V ALTUUTETUN NIMI Edustamaan puhe- ja äänestysoikeuksin minua/meitä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys HUOMIOTTEHAN,ETTÄ VALTAKIRJA EDELLYTET ÄÄN YHTEISOMISTUKSESSA OLEVIEN OSAKKEIDEN OSAKKAILTA, MIKÄLI KAIKKI KYSEISEN OSAKESARJAN OSAKKAAT EIVÄT OLE KOKOUKSESSA LÄSNÄ. HUONEISTON NUMRO

5 j.//7e I Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 1/6 ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toim Yhtiön toim on Asunto Oy Unioketo ja kotipaika Vantaa. 2 Toimala Yhtiön toimalana on omistaa ja hallta Vantaan kaupungissa Tikurilassa sijaitsevaa kiteistöä (asemakaavassa: ) pinta-alaltaan 3750 m2 sekä sile rakennettua rakennusta (asemakaavassa: ), jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallnassa oleviksi asuihuoneistoiksi. 3 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on neljäsataakolmekymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataaseitsemänkymmentä euroa ja neljäkymmentäyhdeksän senttiä ( ,49) jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataan kymmeneen (2610) osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu eikä osakkeila ole niellsarvoa. 4 Huoneistoselitelmä Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallta yhtiön omistamassa olevassa rakennuksessa olevia osakehuoneistoja seuraavasti. Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot Al 1. 2 h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k AS 2. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k All 4. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k

6 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 2/6 Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k Yhtiön välittömään halltaan jäävät kiteistöteknset tiat (32 m2) varastokomero-osastot (113 m2), liuntaväliesuojat (34 m2) sekä väestösuoja (87 m2), saunaosasto (36 m2), pyykikuivaustia (11 m2), C-portaan vieressä ensisijassa liehuoneistoksi vuokrattava tia (62 m2) sekä A-portaan vieressä oleva varastotia (44 m2). 5 Kunnossapitovastuu Kunnossapitovastuun jakautumisessa noudatetaan kulloinki voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.

7 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 3/6 6 Yhtiövastie Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien halltsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman vastieen suuruuden käyttäen perusteena 4 :ssä mainttuja huoneistojen pinta-aloja, ja vastie on määrättävä kultaki neliöltä samansuuruiseksi. Vastie jaetaan hoito- ja pääomavastieeseen. Pääomavastieella katetaan pitkävaiutteiset menot, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Hoitovastieella katetaan kaik muut yhtiön menot. Lisäksi yhtiössä peritään vesimaksua sekä laajakaistalittymämaksuja ja kaapelitelevisiomaksuja miäli yhtiön toimesta ne on asennettu. Vastieen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Osakehuoneisto'whtaisesti kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aiheutuneista kustannuksista suoritetaan eri korvaus jonka suuruuden yhtiön halltus määrää huoneistoissa asuvien henkiöiden lukumäärän perusteella. Miäli yhtiössä asennetaan osakehuoneistokohtaiset veden kulutusta osoittavat mittauslaitteet kylmälle ja lämpimälle vedelle, maksavat huoneiston halltaan oikeuttavien osakkeiden omistajat henkiölukumäärään perustuvan korvauksen sijasta huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aieutuneista kustannuksista tai jostaki nistä korvauksen, jonka suuruus perustuu huoneistokohtaisten mittareiden osoittami kulutusmäärii. Suoritettavan korvauksen suuruuden sekä suoritusajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta laajakaistayhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle laajakaistavastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja laajakaistayhteyksistä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja liittymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Laajakaistavastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta kaapelitelevisioyhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle kaapelitelevisiovastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja kaapelitelevisioyhteydestä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja littymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Kaapelitelevisiovastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Yhtiön perimät käyttökorvaukset, kuten autopaika-, sauna- ja pesutupamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut maksamaan, rinnastetaan yhtiövastieeseen. Näiden maksujen laimyönti voi olla perusteena huoneiston halltaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi osakkeenomistaja on myös vastuussa näiden käyttömaksujen laiilyönnistä asunto-osakelain 3 luvun 7 :n mukaisesti. 7 Osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa pääomavastieella katettavista menoista Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa huoneiston lattiapinta-alan mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Tämä oikeus osakkaalla on rüppumatta sütä, otetaanko hanketta varten lainaa. Suoritusten tulee tapahtua halltuksen määräämiä aikoina. Halltus voi määrätä kerralla vastaanotettavan suorituksen suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut suoritukset yhtiön on vüpymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kui maksettaessa on tarkoitettu.

8 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 4/6 Miäli yhtiö on nostanut lainaa, tulee laiaosuudet määrätä siten, että osuussuorituksena kertyilä varoila voidaan maksaa laiaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi sütä menevä korko ja panki perimät kulut laskettuna siien päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kui osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muia maksuia suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aieutunut lisämeno. Osakkeenomistajalta, joka on kokonaan maksanut osuutensa ensimäisessä momentissa maintusta menoista, perittävä vastie lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaiksta muista paitsi ko. menoista. 8 Halltus Yhtiöllä on halltus, johon kuuluu vüsi jäsentä ja yksi varajäsen. Halltuksen toimausi päätty vaalia ensiksi seuraavan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Halltuksen toimta Halltus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ni usein kui yhtiön asiat sitä vaativat. Kokous on kutsuttava koolie, jos halltuksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaati. Jollei halltuksen puheenjohtaja vaatiuksesta huoliatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimttaa halltuksen jäsen, jos vähitään kolme halltuksen jäsentä hyväksyy koolie kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on estynyt, voi halltuksen jäsen tai isännöitsijä toimttaa kutsun. Halltus on päätösvaltainen, kun vähitään kolme halltuksen jäsenistä on saapuvila. Asiat ratkaistaan enemmstöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Halltuksen pöytäkijan allekijoittavat kaik kokouksessa läsnä olevat halltuksen jäsenet sekä kokouksessa mahdollsesti paikalla ollut isännöitsijä. 10 Isännöitsijä Yhtiöllä voi olia halltuksen nittämä isännöitsijä. Isännöitsijä huolehti kiteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä halltoa yhtiökokouksen ja halltuksen päätösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa sütä, että yhtiön kijanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava halltukselie ja sen jäsenie tiedot, jotka ovat tarpeen halltuksen tehtävien hoitamiseksi. 11 Yhtiön edustamien Yhtiötä edustaa halltuksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yksin tai kaksi halltuksen jäsentä yhdessä. Halltus sekä yhtiökokous voivat antaa tehtäväkohtaisen oikeuden edustaa yhtiötä. 12 Tiltarkastaja ja toimnantarkastaja Yhtiöliä on yksi titarkastaja ja hänellä yksi varatitarkastaja. Jos titarkastajaksi valitaan titarkastusyhteisö, ei varatitarkastajaa tarvitse valita. Tiltarkastajan toimausi päätty ja uuden titarkastajan toimausi alkaa uuden titarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöliä on yksi toimnantarkastaja ja tällä yksi sijainen. Toimnantarkastajan toimausi päätty ja uuden toimnan tarkastajan toimausi alkaa uuden toimnan tarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 5/6 13 Tilausi Yhtiön tiausi on kalenterivuosi ja yhtiön tit päätetään kalenterivuosittain. Tilpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä, ja se on annettava toimnantarkastajalle ja titarkastajalle viieistään 6 viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. Toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus tulee toimttaa halltukselle vähitään kolme viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 14 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain halltuksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tipäätös, toimtakertomus, toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus; 2. halltuksen kijallen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastieeseen tai mui osakehuoneiston käytöstä aiheutuvii kustannuksii; sekä 3. halltuksen kijallen selvitys yhtiössä suoritetusta huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niden ajankohdat. päätettävä: valittava: 4. tipäätöksen vahvistamisesta; 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 6. vastuuvapaudesta halltuksen jäsenie ja isännöitsijälle; 7. talousarviosta ja yhtiövastieen määrästä; 8. halltuksen jäsenten sekä titarkastajan ja toimnantarkastajan palkoista. 9. halltuksen jäsenet; 10. titarkastaja ja varatitarkastaja sekä toimnantarkastaja ja sijainen. käsiteltävä: 11. muut kokouskutsussa maintut asiat Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaati sitä kijallsesti halltukselta ni hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Ylääräinen yhtiökokous Ylääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai halltus katsoo siihen olevan aihetta tai kun titarkastaja, toimnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joila on vähitään kymmenesosa (1/10) kaiksta osakkeista, kijallsesti sitä vaativat iloittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimtettava kahden viion kuluessa vaatiuksen esittämisestä.

10 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 6/6 16 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimtetaan kijallsesti kulleki osakkeenomistajalle hänen yhtiölle iloittamaan osoitteeseen, jona pidetään myös kutsun toimttamista varten iloitettua sähköpostiosoitetta tai muuta tietolienneyhteyttä. Kokouskutsujen toimttamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viieistään kaksi viioa ennen kokousta. 17 Yhtiökokousmenettely Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kui osakkeitaki. Poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Vaaleissa katsotaan valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide tulee päätökseksi.

11 l.//te :z YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 1 (5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä Toiminimi: Asunto Oy Unikkoketo Yritys- ja yhteisötunnus: Voimassaoloaika, alkaen Kyselyajankohta: :45:40

12 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 2(5) ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Unikkoketo j a kotipaikka Vantaan kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hall ita Vantaan kaupungissa Tikkurilassa sij ai tsevasta Härtas nimisestä tilasta RN:o 6:369 muodostettavaa itsenäistä tilaa pinta-alaltaan 3750 m2 (Tikkurilan asemakaavassa korttelissa n:o 5410 tonttia n:o 3) sekä sille rakennettua rakennusta, jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistaj ille asuinhuoneistoiksi. 3 Yhtiön osakepääoma on kaksimiljoonaa kuusisataakymmenentuhatta ( ) markkaa jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataankymmeneen (2.610) tuhannen (1.000) markan suuruiseen määrätylle henkilölle asetettuun osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 4 Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa olevia huoneistoja seuraavasti: Huoneisto Kerros Huoneluku P-ala m2 Osakkeiden Osakkeiden lukumäärä numerot A B B C I I I II II II III III III iv iv iv v v V Vi Vi Vi i i i II II II III III III iv iv iv V V V Vi Vi Vi i i i i II II 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 59, 0 48,5 70,

13 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 3(5) 43 II II III III III III iv iv iv iv V V V V Vi Vi Vi Vi Yhtiön vä1ittömään hallintaan jäävät jäähdytetty talouskellari, varastokomero-osastot, urheiluvälinesuoj at sekä väestönsuoja pinta-alaltaan 91 m2, saunaosasto pinta-alaltaan 36 m2, pyykinkuivaustila sekä vuokrattavaa kokous- ja askartelutilaa yhteensä 34 m2. 5 Yhtiökokous määrää vuosittain huoneistoista maksettavan vastikkeen. Vastikeperusteena käytetään huoneistojen lattiapinta-alojen neliömetrimääriä. Yhtiökokous määrää myös vastikkeen maksutavan. Kukin yhtiön osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan osakkeitaan rasittavan osuuden yhtiön pi tkäaikaisista lainoista, maksuperusteen ollessa huoneistojen lattiapinta-alan mukainen, suorittamalla yhtiölle osuuttaan tai sen määräosaa vastaavan rahamäärän. Lainaosuutensa kokonaan maksaneel ta osakkeenomistaj al ta peri ttävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi mainituista lainoista johtuneista menoista ja lainaosuudestaan määräosan maksaneelta osakkeenomistajalta peri ttävä vastike lisäksi vastaamaan jäljelle jäävän lainaosuuden tästä aiheuttamia menoja. Osakkeenomistaj ilta vastaanotetut lainaosuudet tai niiden os at yhtiön on välittömästi käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen. Yhtiökokouksen tulee edellä mainittujen perusteiden mukaan määrätä vastikkeen suuruus ja miten se on suori tettava huomioon ottaen, että vastikkeen tulee riittää yhtiön kaikkien menojen peittämiseen ja yhtiökokouksen ehkä päättämien velkojen kuoletukseen. 6 Osakkeenomistaja on oikeutettu vuokraamaan huoneistonsa tai osan siitä muille, mutta hän on kuitenkin vastuussa yhtiölle menevistä maksuista. 7 Osakkeenomistaja on itse velvollinen pitämään huoneistonsa kunnossa niin, että hän huolehtii ja kustantaa huoneiston sisäiset maalaus-, puhdistus- ja korjaustyöt niitä töitä lukuunottamatta, jotka lain mukaan kuuluvat yhtiölle. Muista korjaus- ym. töistä vastaa yhtiö. 8 Yhtiön asioita hoitamaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan hallitus, johon kuuluu 5 jäsentä. Hallitus valitsee itse puheenjohtajansa ja on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. 9 Yhtiön isännöitsijän, jonka valitsee ja erottaa hallitus, velvollisuutena on hallituksen päätösten ja sen antamien ohjeiden mukaan, sekä silmälläpidon alaisena hoitaa yhtiön omaisuutta ja juoksevia asioita. Isännöitsijä voidaan valita joko hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolel ta. 10 Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja

14 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 4(5) yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai per procuram se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa. 11 Yhtiön til it laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain ja tulee tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta olla valmis seuraavan vuoden maaliskuun I päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen on annettava tilintarkastajille, joitten sitten on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen maaliskuun 15 päivää. 12 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin usein, kuin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun osakkaat, jotka yhteensä edustavat vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai tilintarkastajat sitä kirjallisesti hallitukseita vaativat ilmoittamansa määrätyn asian käsittelyä varten. 13 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta toimittamalla kutsu todisteellisesti kirjallisesti kullekin osakerekisteriin merki tylle osakkaalle tai panemalla kokouskutsu samaksi ajaksi talon porraskäytävissä oleville ilmoi tustaul uille. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen samoin kuin muut tiedonannot osakkaille toimi tetaan samalla tavalla kolme päi vää ennen kokousta tai muuta määräaikaa. 14 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Esitetään tilinpäätös joka sisältää tuloslaskelman ja taseen eri ttelyineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. 2. Esi tetään tilintarkastaj ien tarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta. 3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 4. Päätetään toimenpi teistä, joihin vahvistetun tuloslaskelman osoittama voitto tai tappio antaa aihetta. 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta. 6. Tulo- j a menoarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle ja määrätään vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta ja -ajasta, joka osakkaiden on yhtiölle suori tettava. 7. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi. 8. Määrätään tilintarkastaj ien palkkiot kuluvan vuoden tilintarkastuksesta. 9. Vali taan viisi halli tuksen varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet toimi t tamaan tilien j a hallinnon tarkastus kuluvaita tilikaudelta. 11. Päätetään asioista, j otka osakeyhtiölain 9 luvun 7 : n mukaisesti osakkaat ehkä esittävät tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle. 12. Käsi tellään muut kokouskutsussa maini tut asia t. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii halli tuksel ta niin hyvissä aj oin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tai yhtiön purkamiseksi vaaditaan, että muutosehdotusta tai purkamista on kannattanut vähintään neljä viidettäosaa (4/5) yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jos sitä samalla on kannattanut yli puolet koko osakepääoman äänistä.

15 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 5(5) 16 Muissa kohdin noudatetaan osakeyhtiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä annettuja lakeja.

16 Nettiyhteys ja kaapelitelevisio LUTE 3 Yhtiö on kilpailuttanut talokohtaisen laajakaistaliittymän ja kaapelitelevisiopalvelun. Tarjoukset pyydettiin DNA:lta, Elisalta ja Soneralta. Varteenotettavat tarjoukset saatiin DNA:lta ja Soneralta. Elisalla ei ole tarjota kyseisiä palvelua Tikkurilan alueella. DNA:n Welho-tarjous vastaa palveluiltaan ja hinnoittelultaan hallituksen esittämiä vaatimuksia. Nettiyhteydet (Iaajakaistayhteys) Tarjotussa ratkaisussa talon uuteen teletilaan tuodaan talolittymä jonka nope Asuntokohtaisen perusliittymän nopeus on 1 OM/1 OMbit/s. us on 1000 Mbit/s. Perusliittymän maksu on kaikille osakkaille sam a ja kustannus peritään kuukausittain hoitovastikkeen osana. Mikäli osakas/asukas haluaa nopeamman nettiyhteyden kuin peruslittymän 1 Om/1 OMbit/s tekee osakas/asukas erillisen sopimuksen perusnopeuden ylittävästä osuudesta suoraan DNA:n kanssa. Nopeutta voidaan nostaa aina 350 M bit/s asti. Palvelu otetaan käyttöön kun kaikkien huoneistojen osalta yleiskaapelointi (CAT 6) on saatu toteutettua (aikataulun mukaan loppusyksy 2015). Perusnopeuksisen nettiyhteyden hinta on 4,88 /kk. Asuntokohtaisen 100 M bit/s liittymän lisähinta on 9,90 /kk Asuntokohtaisen 350 Mbit/s Iiittymän Iisähinta on 19,90 /kk Kaapelitelevisio Welhon ratkaisussa kaapelitelevisioliittymistä ei peritä erillistä maksua, vaan se sisältyy taloliittymän hintaan. Kaapelitelevisioratkaisussa käytetään LVIS-saneerauksen yhteydessä uusittavaa antenniverkkoa. Tämä tarkoittaa, että antenniverkossa käytettävä kuvasignaali tuodaan kiinteistön teletilaan valokaapelia pitkin ja huoneistoihin antenniverkkoa hyväksikäyttäen. Televisiossa näkyy nykyisistä maksuttomista kanavista suoraan Yle TV1, Yle TV2, YLE FST5, YLE Teema sekä television virittämisen jälkeen MTV3, Nelonen, Subtv, JIM, TV Viisi, Kuutonen, L1V, AVAja Fox. Kaapelitelevisioratkaisu otetaan käyttöön kun kaikkiin huoneistoihin on asennettu uusi antenniverkko ja nettiyhtiyhteydet on otettu käyttöön. Mikäli asukkaat haluavat maksu-tv-palveluita tai muut Welhon maksuttomat peruskanavat, niin ne edellyttävät kaapeli-tv-sovitinta tai sellaista televisiota, joissa on sisäänrakennettuna kaapeli-tvsovitin (uusimmissa on sekä antenni- että kaapeli-tv-sovitin). Lisätietoa tarjottavista palveluista voi katsoa DNA:n sivuilta: https:/lwww.dna.fi/viihdepalvelu.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENPEIKKO YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. 2 TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Linnankoskenkatu 59 15.10.2015 11:27:37 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Linnankoskenkatu

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 04.11.2015 12:42:59 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

PL 293 (Raatihuoneenkatu 5 8) 50101 Mikkeli, puh. 071 87 51090

PL 293 (Raatihuoneenkatu 5 8) 50101 Mikkeli, puh. 071 87 51090 11 11 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 31.8.211 Y-tunnus: 218653-1 -o YHTIÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 218653-1 Kaupparekisterinumero: 223.47 Yhtiö: Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. YHT10JARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vilppulan kunnan Pohjaslahden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri]" är j estelmä 1 Sivu 1 10.11.1999 Rnro 194.438 YHTIÖJÄRJESTYS Rekisterinumero: 194.438 Yhtiö: Asunto Oy Rappulanmäki Käsittelevä toimisto: Salon maistraatti

Lisätiedot

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Neljäs linja 17-19 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia No 1 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Y-tunnus: 0222978-1. Yritys: Asunto Oy Unikkoketo. Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti. Sisältö:

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Y-tunnus: 0222978-1. Yritys: Asunto Oy Unikkoketo. Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti. Sisältö: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri YHTEISÖSÄÄNNÖT Y-tunnus: 02278-1 Yritys: Asunto Oy Unikkoketo Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti Sisältö: Voimassaolevat yhteisösäännöt: 06.02.2015

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0118342-7 Nimi: Asunto Oy Iso Puistotie 16 Käsittelevä maistraatti:

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26 1 / 9 21.8.2008 16:26 Suomen Asiakastieto Oy 21.08.2008 16:25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Porvoon Keskusgolf Ab 21.07.2015 15:03:38 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 21.07.2015 Toiminimi: Oy Porvoon Keskusgolf Ab Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 05.04.2016 13:52:57 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo.

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo. Sivu: 1(5) Kysytty 02-10-2015. Voimassa 25-02-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 4 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (3) Luontiajankohta: 14.07.2016 13:53:44 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo. YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 3 Y-tunnus: 0780847-5 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo. 2 Yhtiön

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Yli-Iin Liiketalo Oy 30.09.2015 13:43:33 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.09.2015 Toiminimi: Yli-Iin Liiketalo Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0971305-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti:

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti: ASUNTO OY KUOKKALAN TAHKONKAARI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kuokkalan Tahkonkaari ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 26.09.2007 Toiminimi: Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Yritys- ja yhteisötunnus: 0862410-9 Kaupparekisterinumero: 518.318 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 28.11.2016 10:53:48 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo. YHTIÖJÄRJESTYS: As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 14.04.2016 Sivu: 11:36:02 1(5) 2(6) AS Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) Kysytty 10-04-2015. Voimassa 10-04-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY HELSINGIN PESTIKUJA 1 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti 27.01.2015 09:44:31 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.01.2015 Toiminimi: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterij ärjestelmä Y-tunnus: YHTIÖJÄRJESTYS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterij ärjestelmä Y-tunnus: YHTIÖJÄRJESTYS PATENTT- JA REKSTERHALLTUS Sivu 1 Kaupparekisterij ärjestelmä 24.01.2005 Y-tunnus: 0156448-1 YHTÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 0156448-1 Kaupparekisterinumero: 186.896 Yhtiö: Asunto Oy Pajulokki

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot