Aika kello 18.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 4.12.2014 kello 18.00"

Transkriptio

1 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika kello IImoittautuminen alkaa kello kokoustilan ovella. Kokouksen nopeuttamiseksi osakkaile annetaan äänestysliput i1moittautumisen yhteydessä. Paikka Asiat Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja taloyhtiölaajakaistaliittymästä sekä kaapeli-tv:sta DNA Welhon tarjouksen mukaisesti. Hallituksen esitys Hal/itus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan ja päivitetään vastaamaan voimassao/evia /akeja ja määräyksiä (lite 1, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, /iie 2 nykyinen yhtiöjärjestys). O/ennaisimpina muutoksina hal/itus esittää yhtiöjärjestykseen; Huoneistokohtaisesta veden ja jäteveden ku/utuksesta sekä veden /ämmitämisestä aiheutuneista kustannuksista peritään erillnen korvaus perustuen huoneistoissa asuvien henki/öiden /ukumäärään tai mikä/i yhtiöön asennetaan huoneistokohtaiset vesimitarit, peritään veden ja jäteveden ku/utuksesta ja veden /ämmitämisestä aiheutuneet kustannukset huoneistokohtaisesti mittareiden osoitamien ku/utusmäärien perusteel/a henki/ö/ukumäärään perustuvan korvauksen sijasta. Ta/oyhtiöl/e otettavasta ta/oyhtiö/aajakaistalittymästä peritään kaikila osakkaila /aajakaistavastiketta. Vastikeperusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja ta/oyhtiö/aajakaista littymästä yhtiöl/e koituvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Ta/oyhtiöl/e otettavasta kaapelie/evisioyhteydestä peritään erillnen kaape/ite/evisiovastike. Vastikkeen perusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja kaape/ite/evisioyhteydestä yhtiöl/e aiheutuvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Lisäksi hal/itus esittää yhtiökokouksel/e, että yhtiöl/e otetaan ta/oyhtiö/aajakaistalittymä ja kaape/i-tv ja että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen hyväksymään ja ti/aamaan mainitut pa/ve/ut DNA We/hon tarjouksen mukaisesti. Ta/oyhtiö/aajakaista- ja kaape/ite/evisiopa/ve/un sisä/töä on erite/ty litteessä 3.

2 2/4 Tarjouksen mukainen hinta /aajakaistalittymästä on 4,88 /huoneisto. Mikä/i ta/oyhtiö/aajakaistapa/ve/u asennetaan tarjouksen mukaisesti, sisä/tyy kaapelie/evisiolittymä mainittuun huoneistokohtaiseen hintaan. Erikseen tiattuna kaapelie/evision vuotuinen perusmaksu on Yhtiöjärjestysesityksen muila muutoksila ja korjauksila saatetaan yhtiöjärjestys vastaamaan nykyistä /ainsäädäntöä. Edel/een halltus esitää, että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen tekemään PRH:n (Patentt- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edel/yttämät /asku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäse/keistä i/maisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Va/tuutus rajataan siten, että korjaus ei saa vaikuttaa asiasisä/töön. Päätökset Päätetään halltuksen esityksistä Kutsun sisältö ja liitteet: Kokouskutsu sivut 1-2 Esityslista sivu 3 Valtakirja sivu 4 Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ( Hite 1, 6 sivua) Nykyinen yhtiöjärjestys (Iiite 2, 5 sivua) Laajakaista- ja kaapelitelevisiopalveluiden sisältöerittely (Iiite 3, 1 sivu)

3 3/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Esityslista 1. Kokouksen avaus, halltuksen puheenjohtaja Jarno Kupiainen 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin kutsuminen 4. Kokouksen osanottajien toteaminen, valtakirjojen tarkastus sekä äänija osanottajalistan laatiminen. 5. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajain (kaksi) valinta 6. Kokouksen ääntenlaskijain (kaksi) valinta 7. Kokouksen laillsuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 9. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen esityksen ja kutsun liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 10. Päätetään halltuksen valtuutuksesta tehdä PRH:n (Patentti- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edellyttämät lasku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäselkeistä ilmaisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Valtuutus rajataan siten, että mahdolliset korjaukset eivät saa vaikuttaa asiasisältöön. 11. Päätetään DNA Welhon tarjouksen hyväksymisestä koskien taloyhtiölaajakaistaliittymää ja kaapelielevisiota ja hallituksen valtuutuksesta tilata kyseiset palvelut. 12. Kokouksen päättäminen Tervetuloa Asunto Oy Unikkoketo Hallitus

4 4/4 VALTAKIRJA As Oy Unikkoketo VALTUUTUS VAL TUUTANN ALTUUTAMME AIKA / 2014, PAIKKA V ALTUUTETUN NIMI Edustamaan puhe- ja äänestysoikeuksin minua/meitä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys HUOMIOTTEHAN,ETTÄ VALTAKIRJA EDELLYTET ÄÄN YHTEISOMISTUKSESSA OLEVIEN OSAKKEIDEN OSAKKAILTA, MIKÄLI KAIKKI KYSEISEN OSAKESARJAN OSAKKAAT EIVÄT OLE KOKOUKSESSA LÄSNÄ. HUONEISTON NUMRO

5 j.//7e I Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 1/6 ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toim Yhtiön toim on Asunto Oy Unioketo ja kotipaika Vantaa. 2 Toimala Yhtiön toimalana on omistaa ja hallta Vantaan kaupungissa Tikurilassa sijaitsevaa kiteistöä (asemakaavassa: ) pinta-alaltaan 3750 m2 sekä sile rakennettua rakennusta (asemakaavassa: ), jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallnassa oleviksi asuihuoneistoiksi. 3 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on neljäsataakolmekymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataaseitsemänkymmentä euroa ja neljäkymmentäyhdeksän senttiä ( ,49) jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataan kymmeneen (2610) osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu eikä osakkeila ole niellsarvoa. 4 Huoneistoselitelmä Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallta yhtiön omistamassa olevassa rakennuksessa olevia osakehuoneistoja seuraavasti. Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot Al 1. 2 h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k AS 2. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k All 4. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k

6 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 2/6 Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k Yhtiön välittömään halltaan jäävät kiteistöteknset tiat (32 m2) varastokomero-osastot (113 m2), liuntaväliesuojat (34 m2) sekä väestösuoja (87 m2), saunaosasto (36 m2), pyykikuivaustia (11 m2), C-portaan vieressä ensisijassa liehuoneistoksi vuokrattava tia (62 m2) sekä A-portaan vieressä oleva varastotia (44 m2). 5 Kunnossapitovastuu Kunnossapitovastuun jakautumisessa noudatetaan kulloinki voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.

7 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 3/6 6 Yhtiövastie Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien halltsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman vastieen suuruuden käyttäen perusteena 4 :ssä mainttuja huoneistojen pinta-aloja, ja vastie on määrättävä kultaki neliöltä samansuuruiseksi. Vastie jaetaan hoito- ja pääomavastieeseen. Pääomavastieella katetaan pitkävaiutteiset menot, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Hoitovastieella katetaan kaik muut yhtiön menot. Lisäksi yhtiössä peritään vesimaksua sekä laajakaistalittymämaksuja ja kaapelitelevisiomaksuja miäli yhtiön toimesta ne on asennettu. Vastieen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Osakehuoneisto'whtaisesti kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aiheutuneista kustannuksista suoritetaan eri korvaus jonka suuruuden yhtiön halltus määrää huoneistoissa asuvien henkiöiden lukumäärän perusteella. Miäli yhtiössä asennetaan osakehuoneistokohtaiset veden kulutusta osoittavat mittauslaitteet kylmälle ja lämpimälle vedelle, maksavat huoneiston halltaan oikeuttavien osakkeiden omistajat henkiölukumäärään perustuvan korvauksen sijasta huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aieutuneista kustannuksista tai jostaki nistä korvauksen, jonka suuruus perustuu huoneistokohtaisten mittareiden osoittami kulutusmäärii. Suoritettavan korvauksen suuruuden sekä suoritusajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta laajakaistayhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle laajakaistavastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja laajakaistayhteyksistä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja liittymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Laajakaistavastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta kaapelitelevisioyhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle kaapelitelevisiovastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja kaapelitelevisioyhteydestä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja littymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Kaapelitelevisiovastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Yhtiön perimät käyttökorvaukset, kuten autopaika-, sauna- ja pesutupamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut maksamaan, rinnastetaan yhtiövastieeseen. Näiden maksujen laimyönti voi olla perusteena huoneiston halltaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi osakkeenomistaja on myös vastuussa näiden käyttömaksujen laiilyönnistä asunto-osakelain 3 luvun 7 :n mukaisesti. 7 Osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa pääomavastieella katettavista menoista Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa huoneiston lattiapinta-alan mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Tämä oikeus osakkaalla on rüppumatta sütä, otetaanko hanketta varten lainaa. Suoritusten tulee tapahtua halltuksen määräämiä aikoina. Halltus voi määrätä kerralla vastaanotettavan suorituksen suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut suoritukset yhtiön on vüpymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kui maksettaessa on tarkoitettu.

8 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 4/6 Miäli yhtiö on nostanut lainaa, tulee laiaosuudet määrätä siten, että osuussuorituksena kertyilä varoila voidaan maksaa laiaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi sütä menevä korko ja panki perimät kulut laskettuna siien päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kui osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muia maksuia suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aieutunut lisämeno. Osakkeenomistajalta, joka on kokonaan maksanut osuutensa ensimäisessä momentissa maintusta menoista, perittävä vastie lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaiksta muista paitsi ko. menoista. 8 Halltus Yhtiöllä on halltus, johon kuuluu vüsi jäsentä ja yksi varajäsen. Halltuksen toimausi päätty vaalia ensiksi seuraavan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Halltuksen toimta Halltus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ni usein kui yhtiön asiat sitä vaativat. Kokous on kutsuttava koolie, jos halltuksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaati. Jollei halltuksen puheenjohtaja vaatiuksesta huoliatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimttaa halltuksen jäsen, jos vähitään kolme halltuksen jäsentä hyväksyy koolie kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on estynyt, voi halltuksen jäsen tai isännöitsijä toimttaa kutsun. Halltus on päätösvaltainen, kun vähitään kolme halltuksen jäsenistä on saapuvila. Asiat ratkaistaan enemmstöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Halltuksen pöytäkijan allekijoittavat kaik kokouksessa läsnä olevat halltuksen jäsenet sekä kokouksessa mahdollsesti paikalla ollut isännöitsijä. 10 Isännöitsijä Yhtiöllä voi olia halltuksen nittämä isännöitsijä. Isännöitsijä huolehti kiteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä halltoa yhtiökokouksen ja halltuksen päätösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa sütä, että yhtiön kijanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava halltukselie ja sen jäsenie tiedot, jotka ovat tarpeen halltuksen tehtävien hoitamiseksi. 11 Yhtiön edustamien Yhtiötä edustaa halltuksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yksin tai kaksi halltuksen jäsentä yhdessä. Halltus sekä yhtiökokous voivat antaa tehtäväkohtaisen oikeuden edustaa yhtiötä. 12 Tiltarkastaja ja toimnantarkastaja Yhtiöliä on yksi titarkastaja ja hänellä yksi varatitarkastaja. Jos titarkastajaksi valitaan titarkastusyhteisö, ei varatitarkastajaa tarvitse valita. Tiltarkastajan toimausi päätty ja uuden titarkastajan toimausi alkaa uuden titarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöliä on yksi toimnantarkastaja ja tällä yksi sijainen. Toimnantarkastajan toimausi päätty ja uuden toimnan tarkastajan toimausi alkaa uuden toimnan tarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 5/6 13 Tilausi Yhtiön tiausi on kalenterivuosi ja yhtiön tit päätetään kalenterivuosittain. Tilpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä, ja se on annettava toimnantarkastajalle ja titarkastajalle viieistään 6 viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. Toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus tulee toimttaa halltukselle vähitään kolme viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 14 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain halltuksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tipäätös, toimtakertomus, toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus; 2. halltuksen kijallen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastieeseen tai mui osakehuoneiston käytöstä aiheutuvii kustannuksii; sekä 3. halltuksen kijallen selvitys yhtiössä suoritetusta huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niden ajankohdat. päätettävä: valittava: 4. tipäätöksen vahvistamisesta; 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 6. vastuuvapaudesta halltuksen jäsenie ja isännöitsijälle; 7. talousarviosta ja yhtiövastieen määrästä; 8. halltuksen jäsenten sekä titarkastajan ja toimnantarkastajan palkoista. 9. halltuksen jäsenet; 10. titarkastaja ja varatitarkastaja sekä toimnantarkastaja ja sijainen. käsiteltävä: 11. muut kokouskutsussa maintut asiat Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaati sitä kijallsesti halltukselta ni hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Ylääräinen yhtiökokous Ylääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai halltus katsoo siihen olevan aihetta tai kun titarkastaja, toimnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joila on vähitään kymmenesosa (1/10) kaiksta osakkeista, kijallsesti sitä vaativat iloittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimtettava kahden viion kuluessa vaatiuksen esittämisestä.

10 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 6/6 16 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimtetaan kijallsesti kulleki osakkeenomistajalle hänen yhtiölle iloittamaan osoitteeseen, jona pidetään myös kutsun toimttamista varten iloitettua sähköpostiosoitetta tai muuta tietolienneyhteyttä. Kokouskutsujen toimttamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viieistään kaksi viioa ennen kokousta. 17 Yhtiökokousmenettely Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kui osakkeitaki. Poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Vaaleissa katsotaan valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide tulee päätökseksi.

11 l.//te :z YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 1 (5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä Toiminimi: Asunto Oy Unikkoketo Yritys- ja yhteisötunnus: Voimassaoloaika, alkaen Kyselyajankohta: :45:40

12 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 2(5) ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Unikkoketo j a kotipaikka Vantaan kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hall ita Vantaan kaupungissa Tikkurilassa sij ai tsevasta Härtas nimisestä tilasta RN:o 6:369 muodostettavaa itsenäistä tilaa pinta-alaltaan 3750 m2 (Tikkurilan asemakaavassa korttelissa n:o 5410 tonttia n:o 3) sekä sille rakennettua rakennusta, jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistaj ille asuinhuoneistoiksi. 3 Yhtiön osakepääoma on kaksimiljoonaa kuusisataakymmenentuhatta ( ) markkaa jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataankymmeneen (2.610) tuhannen (1.000) markan suuruiseen määrätylle henkilölle asetettuun osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 4 Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa olevia huoneistoja seuraavasti: Huoneisto Kerros Huoneluku P-ala m2 Osakkeiden Osakkeiden lukumäärä numerot A B B C I I I II II II III III III iv iv iv v v V Vi Vi Vi i i i II II II III III III iv iv iv V V V Vi Vi Vi i i i i II II 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 59, 0 48,5 70,

13 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 3(5) 43 II II III III III III iv iv iv iv V V V V Vi Vi Vi Vi Yhtiön vä1ittömään hallintaan jäävät jäähdytetty talouskellari, varastokomero-osastot, urheiluvälinesuoj at sekä väestönsuoja pinta-alaltaan 91 m2, saunaosasto pinta-alaltaan 36 m2, pyykinkuivaustila sekä vuokrattavaa kokous- ja askartelutilaa yhteensä 34 m2. 5 Yhtiökokous määrää vuosittain huoneistoista maksettavan vastikkeen. Vastikeperusteena käytetään huoneistojen lattiapinta-alojen neliömetrimääriä. Yhtiökokous määrää myös vastikkeen maksutavan. Kukin yhtiön osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan osakkeitaan rasittavan osuuden yhtiön pi tkäaikaisista lainoista, maksuperusteen ollessa huoneistojen lattiapinta-alan mukainen, suorittamalla yhtiölle osuuttaan tai sen määräosaa vastaavan rahamäärän. Lainaosuutensa kokonaan maksaneel ta osakkeenomistaj al ta peri ttävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi mainituista lainoista johtuneista menoista ja lainaosuudestaan määräosan maksaneelta osakkeenomistajalta peri ttävä vastike lisäksi vastaamaan jäljelle jäävän lainaosuuden tästä aiheuttamia menoja. Osakkeenomistaj ilta vastaanotetut lainaosuudet tai niiden os at yhtiön on välittömästi käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen. Yhtiökokouksen tulee edellä mainittujen perusteiden mukaan määrätä vastikkeen suuruus ja miten se on suori tettava huomioon ottaen, että vastikkeen tulee riittää yhtiön kaikkien menojen peittämiseen ja yhtiökokouksen ehkä päättämien velkojen kuoletukseen. 6 Osakkeenomistaja on oikeutettu vuokraamaan huoneistonsa tai osan siitä muille, mutta hän on kuitenkin vastuussa yhtiölle menevistä maksuista. 7 Osakkeenomistaja on itse velvollinen pitämään huoneistonsa kunnossa niin, että hän huolehtii ja kustantaa huoneiston sisäiset maalaus-, puhdistus- ja korjaustyöt niitä töitä lukuunottamatta, jotka lain mukaan kuuluvat yhtiölle. Muista korjaus- ym. töistä vastaa yhtiö. 8 Yhtiön asioita hoitamaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan hallitus, johon kuuluu 5 jäsentä. Hallitus valitsee itse puheenjohtajansa ja on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. 9 Yhtiön isännöitsijän, jonka valitsee ja erottaa hallitus, velvollisuutena on hallituksen päätösten ja sen antamien ohjeiden mukaan, sekä silmälläpidon alaisena hoitaa yhtiön omaisuutta ja juoksevia asioita. Isännöitsijä voidaan valita joko hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolel ta. 10 Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja

14 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 4(5) yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai per procuram se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa. 11 Yhtiön til it laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain ja tulee tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta olla valmis seuraavan vuoden maaliskuun I päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen on annettava tilintarkastajille, joitten sitten on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen maaliskuun 15 päivää. 12 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin usein, kuin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun osakkaat, jotka yhteensä edustavat vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai tilintarkastajat sitä kirjallisesti hallitukseita vaativat ilmoittamansa määrätyn asian käsittelyä varten. 13 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta toimittamalla kutsu todisteellisesti kirjallisesti kullekin osakerekisteriin merki tylle osakkaalle tai panemalla kokouskutsu samaksi ajaksi talon porraskäytävissä oleville ilmoi tustaul uille. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen samoin kuin muut tiedonannot osakkaille toimi tetaan samalla tavalla kolme päi vää ennen kokousta tai muuta määräaikaa. 14 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Esitetään tilinpäätös joka sisältää tuloslaskelman ja taseen eri ttelyineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. 2. Esi tetään tilintarkastaj ien tarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta. 3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 4. Päätetään toimenpi teistä, joihin vahvistetun tuloslaskelman osoittama voitto tai tappio antaa aihetta. 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta. 6. Tulo- j a menoarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle ja määrätään vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta ja -ajasta, joka osakkaiden on yhtiölle suori tettava. 7. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi. 8. Määrätään tilintarkastaj ien palkkiot kuluvan vuoden tilintarkastuksesta. 9. Vali taan viisi halli tuksen varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet toimi t tamaan tilien j a hallinnon tarkastus kuluvaita tilikaudelta. 11. Päätetään asioista, j otka osakeyhtiölain 9 luvun 7 : n mukaisesti osakkaat ehkä esittävät tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle. 12. Käsi tellään muut kokouskutsussa maini tut asia t. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii halli tuksel ta niin hyvissä aj oin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tai yhtiön purkamiseksi vaaditaan, että muutosehdotusta tai purkamista on kannattanut vähintään neljä viidettäosaa (4/5) yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jos sitä samalla on kannattanut yli puolet koko osakepääoman äänistä.

15 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 5(5) 16 Muissa kohdin noudatetaan osakeyhtiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä annettuja lakeja.

16 Nettiyhteys ja kaapelitelevisio LUTE 3 Yhtiö on kilpailuttanut talokohtaisen laajakaistaliittymän ja kaapelitelevisiopalvelun. Tarjoukset pyydettiin DNA:lta, Elisalta ja Soneralta. Varteenotettavat tarjoukset saatiin DNA:lta ja Soneralta. Elisalla ei ole tarjota kyseisiä palvelua Tikkurilan alueella. DNA:n Welho-tarjous vastaa palveluiltaan ja hinnoittelultaan hallituksen esittämiä vaatimuksia. Nettiyhteydet (Iaajakaistayhteys) Tarjotussa ratkaisussa talon uuteen teletilaan tuodaan talolittymä jonka nope Asuntokohtaisen perusliittymän nopeus on 1 OM/1 OMbit/s. us on 1000 Mbit/s. Perusliittymän maksu on kaikille osakkaille sam a ja kustannus peritään kuukausittain hoitovastikkeen osana. Mikäli osakas/asukas haluaa nopeamman nettiyhteyden kuin peruslittymän 1 Om/1 OMbit/s tekee osakas/asukas erillisen sopimuksen perusnopeuden ylittävästä osuudesta suoraan DNA:n kanssa. Nopeutta voidaan nostaa aina 350 M bit/s asti. Palvelu otetaan käyttöön kun kaikkien huoneistojen osalta yleiskaapelointi (CAT 6) on saatu toteutettua (aikataulun mukaan loppusyksy 2015). Perusnopeuksisen nettiyhteyden hinta on 4,88 /kk. Asuntokohtaisen 100 M bit/s liittymän lisähinta on 9,90 /kk Asuntokohtaisen 350 Mbit/s Iiittymän Iisähinta on 19,90 /kk Kaapelitelevisio Welhon ratkaisussa kaapelitelevisioliittymistä ei peritä erillistä maksua, vaan se sisältyy taloliittymän hintaan. Kaapelitelevisioratkaisussa käytetään LVIS-saneerauksen yhteydessä uusittavaa antenniverkkoa. Tämä tarkoittaa, että antenniverkossa käytettävä kuvasignaali tuodaan kiinteistön teletilaan valokaapelia pitkin ja huoneistoihin antenniverkkoa hyväksikäyttäen. Televisiossa näkyy nykyisistä maksuttomista kanavista suoraan Yle TV1, Yle TV2, YLE FST5, YLE Teema sekä television virittämisen jälkeen MTV3, Nelonen, Subtv, JIM, TV Viisi, Kuutonen, L1V, AVAja Fox. Kaapelitelevisioratkaisu otetaan käyttöön kun kaikkiin huoneistoihin on asennettu uusi antenniverkko ja nettiyhtiyhteydet on otettu käyttöön. Mikäli asukkaat haluavat maksu-tv-palveluita tai muut Welhon maksuttomat peruskanavat, niin ne edellyttävät kaapeli-tv-sovitinta tai sellaista televisiota, joissa on sisäänrakennettuna kaapeli-tvsovitin (uusimmissa on sekä antenni- että kaapeli-tv-sovitin). Lisätietoa tarjottavista palveluista voi katsoa DNA:n sivuilta: https:/lwww.dna.fi/viihdepalvelu.

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot