Aika kello 18.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 4.12.2014 kello 18.00"

Transkriptio

1 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika kello IImoittautuminen alkaa kello kokoustilan ovella. Kokouksen nopeuttamiseksi osakkaile annetaan äänestysliput i1moittautumisen yhteydessä. Paikka Asiat Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja taloyhtiölaajakaistaliittymästä sekä kaapeli-tv:sta DNA Welhon tarjouksen mukaisesti. Hallituksen esitys Hal/itus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan ja päivitetään vastaamaan voimassao/evia /akeja ja määräyksiä (lite 1, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, /iie 2 nykyinen yhtiöjärjestys). O/ennaisimpina muutoksina hal/itus esittää yhtiöjärjestykseen; Huoneistokohtaisesta veden ja jäteveden ku/utuksesta sekä veden /ämmitämisestä aiheutuneista kustannuksista peritään erillnen korvaus perustuen huoneistoissa asuvien henki/öiden /ukumäärään tai mikä/i yhtiöön asennetaan huoneistokohtaiset vesimitarit, peritään veden ja jäteveden ku/utuksesta ja veden /ämmitämisestä aiheutuneet kustannukset huoneistokohtaisesti mittareiden osoitamien ku/utusmäärien perusteel/a henki/ö/ukumäärään perustuvan korvauksen sijasta. Ta/oyhtiöl/e otettavasta ta/oyhtiö/aajakaistalittymästä peritään kaikila osakkaila /aajakaistavastiketta. Vastikeperusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja ta/oyhtiö/aajakaista littymästä yhtiöl/e koituvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Ta/oyhtiöl/e otettavasta kaapelie/evisioyhteydestä peritään erillnen kaape/ite/evisiovastike. Vastikkeen perusteena on yhtiön huoneistojen /ukumäärä ja kaape/ite/evisioyhteydestä yhtiöl/e aiheutuvat littymis- ja käyttökustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Lisäksi hal/itus esittää yhtiökokouksel/e, että yhtiöl/e otetaan ta/oyhtiö/aajakaistalittymä ja kaape/i-tv ja että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen hyväksymään ja ti/aamaan mainitut pa/ve/ut DNA We/hon tarjouksen mukaisesti. Ta/oyhtiö/aajakaista- ja kaape/ite/evisiopa/ve/un sisä/töä on erite/ty litteessä 3.

2 2/4 Tarjouksen mukainen hinta /aajakaistalittymästä on 4,88 /huoneisto. Mikä/i ta/oyhtiö/aajakaistapa/ve/u asennetaan tarjouksen mukaisesti, sisä/tyy kaapelie/evisiolittymä mainittuun huoneistokohtaiseen hintaan. Erikseen tiattuna kaapelie/evision vuotuinen perusmaksu on Yhtiöjärjestysesityksen muila muutoksila ja korjauksila saatetaan yhtiöjärjestys vastaamaan nykyistä /ainsäädäntöä. Edel/een halltus esitää, että yhtiökokous va/tuuttaa halltuksen tekemään PRH:n (Patentt- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edel/yttämät /asku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäse/keistä i/maisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Va/tuutus rajataan siten, että korjaus ei saa vaikuttaa asiasisä/töön. Päätökset Päätetään halltuksen esityksistä Kutsun sisältö ja liitteet: Kokouskutsu sivut 1-2 Esityslista sivu 3 Valtakirja sivu 4 Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ( Hite 1, 6 sivua) Nykyinen yhtiöjärjestys (Iiite 2, 5 sivua) Laajakaista- ja kaapelitelevisiopalveluiden sisältöerittely (Iiite 3, 1 sivu)

3 3/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Vantaan seurakuntien talon auditorio, Unikkotie 5 C, Vantaa Esityslista 1. Kokouksen avaus, halltuksen puheenjohtaja Jarno Kupiainen 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin kutsuminen 4. Kokouksen osanottajien toteaminen, valtakirjojen tarkastus sekä äänija osanottajalistan laatiminen. 5. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajain (kaksi) valinta 6. Kokouksen ääntenlaskijain (kaksi) valinta 7. Kokouksen laillsuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 9. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen esityksen ja kutsun liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 10. Päätetään halltuksen valtuutuksesta tehdä PRH:n (Patentti- ja rekisterihalltus, kaupparekisteri) mahdollsesti edellyttämät lasku- ja kirjoitusvirheistä tai sanamuodoista ja epäselkeistä ilmaisuista johtuvat korjaukset yhtiöjärjestysesitykseen. Valtuutus rajataan siten, että mahdolliset korjaukset eivät saa vaikuttaa asiasisältöön. 11. Päätetään DNA Welhon tarjouksen hyväksymisestä koskien taloyhtiölaajakaistaliittymää ja kaapelielevisiota ja hallituksen valtuutuksesta tilata kyseiset palvelut. 12. Kokouksen päättäminen Tervetuloa Asunto Oy Unikkoketo Hallitus

4 4/4 VALTAKIRJA As Oy Unikkoketo VALTUUTUS VAL TUUTANN ALTUUTAMME AIKA / 2014, PAIKKA V ALTUUTETUN NIMI Edustamaan puhe- ja äänestysoikeuksin minua/meitä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys HUOMIOTTEHAN,ETTÄ VALTAKIRJA EDELLYTET ÄÄN YHTEISOMISTUKSESSA OLEVIEN OSAKKEIDEN OSAKKAILTA, MIKÄLI KAIKKI KYSEISEN OSAKESARJAN OSAKKAAT EIVÄT OLE KOKOUKSESSA LÄSNÄ. HUONEISTON NUMRO

5 j.//7e I Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 1/6 ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toim Yhtiön toim on Asunto Oy Unioketo ja kotipaika Vantaa. 2 Toimala Yhtiön toimalana on omistaa ja hallta Vantaan kaupungissa Tikurilassa sijaitsevaa kiteistöä (asemakaavassa: ) pinta-alaltaan 3750 m2 sekä sile rakennettua rakennusta (asemakaavassa: ), jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on varattu osakkeenomistajien hallnassa oleviksi asuihuoneistoiksi. 3 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on neljäsataakolmekymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataaseitsemänkymmentä euroa ja neljäkymmentäyhdeksän senttiä ( ,49) jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataan kymmeneen (2610) osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu eikä osakkeila ole niellsarvoa. 4 Huoneistoselitelmä Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallta yhtiön omistamassa olevassa rakennuksessa olevia osakehuoneistoja seuraavasti. Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot Al 1. 2 h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k AS 2. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k All 4. 1 h + kk 29,S A h + k 89,S Al h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S A h + k A h + kk 29,S A h + k 89,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k B h + k 48,S B h + k 70,S B h + k

6 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 2/6 Tunnus Kerros Tyyppi Pinta-ala Osakkaiden Osakkeiden m2 lukumäärä numerot B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, B h + k B h + k 48, B h + k 70, C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k C h + k C h + kk C h + kk C h + k Yhtiön välittömään halltaan jäävät kiteistöteknset tiat (32 m2) varastokomero-osastot (113 m2), liuntaväliesuojat (34 m2) sekä väestösuoja (87 m2), saunaosasto (36 m2), pyykikuivaustia (11 m2), C-portaan vieressä ensisijassa liehuoneistoksi vuokrattava tia (62 m2) sekä A-portaan vieressä oleva varastotia (44 m2). 5 Kunnossapitovastuu Kunnossapitovastuun jakautumisessa noudatetaan kulloinki voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.

7 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 3/6 6 Yhtiövastie Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien halltsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman vastieen suuruuden käyttäen perusteena 4 :ssä mainttuja huoneistojen pinta-aloja, ja vastie on määrättävä kultaki neliöltä samansuuruiseksi. Vastie jaetaan hoito- ja pääomavastieeseen. Pääomavastieella katetaan pitkävaiutteiset menot, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Hoitovastieella katetaan kaik muut yhtiön menot. Lisäksi yhtiössä peritään vesimaksua sekä laajakaistalittymämaksuja ja kaapelitelevisiomaksuja miäli yhtiön toimesta ne on asennettu. Vastieen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Osakehuoneisto'whtaisesti kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aiheutuneista kustannuksista suoritetaan eri korvaus jonka suuruuden yhtiön halltus määrää huoneistoissa asuvien henkiöiden lukumäärän perusteella. Miäli yhtiössä asennetaan osakehuoneistokohtaiset veden kulutusta osoittavat mittauslaitteet kylmälle ja lämpimälle vedelle, maksavat huoneiston halltaan oikeuttavien osakkeiden omistajat henkiölukumäärään perustuvan korvauksen sijasta huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämittämisestä aieutuneista kustannuksista tai jostaki nistä korvauksen, jonka suuruus perustuu huoneistokohtaisten mittareiden osoittami kulutusmäärii. Suoritettavan korvauksen suuruuden sekä suoritusajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta laajakaistayhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle laajakaistavastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja laajakaistayhteyksistä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja liittymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Laajakaistavastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Mikäli osakehuoneistoihin asennetaan yhtiön toimesta kaapelitelevisioyhteys, osakeenomistaja on velvollnen maksamaan yhtiölle kaapelitelevisiovastiketta. Vastikkeen perusteena on yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä ja kaapelitelevisioyhteydestä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja littymiskustannukset jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Kaapelitelevisiovastieen suuruuden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön halltus. Yhtiön perimät käyttökorvaukset, kuten autopaika-, sauna- ja pesutupamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut maksamaan, rinnastetaan yhtiövastieeseen. Näiden maksujen laimyönti voi olla perusteena huoneiston halltaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi osakkeenomistaja on myös vastuussa näiden käyttömaksujen laiilyönnistä asunto-osakelain 3 luvun 7 :n mukaisesti. 7 Osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa pääomavastieella katettavista menoista Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa huoneiston lattiapinta-alan mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiteistön ja rakennuksen hankinasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Tämä oikeus osakkaalla on rüppumatta sütä, otetaanko hanketta varten lainaa. Suoritusten tulee tapahtua halltuksen määräämiä aikoina. Halltus voi määrätä kerralla vastaanotettavan suorituksen suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut suoritukset yhtiön on vüpymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kui maksettaessa on tarkoitettu.

8 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 4/6 Miäli yhtiö on nostanut lainaa, tulee laiaosuudet määrätä siten, että osuussuorituksena kertyilä varoila voidaan maksaa laiaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi sütä menevä korko ja panki perimät kulut laskettuna siien päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kui osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muia maksuia suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aieutunut lisämeno. Osakkeenomistajalta, joka on kokonaan maksanut osuutensa ensimäisessä momentissa maintusta menoista, perittävä vastie lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaiksta muista paitsi ko. menoista. 8 Halltus Yhtiöllä on halltus, johon kuuluu vüsi jäsentä ja yksi varajäsen. Halltuksen toimausi päätty vaalia ensiksi seuraavan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Halltuksen toimta Halltus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ni usein kui yhtiön asiat sitä vaativat. Kokous on kutsuttava koolie, jos halltuksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaati. Jollei halltuksen puheenjohtaja vaatiuksesta huoliatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimttaa halltuksen jäsen, jos vähitään kolme halltuksen jäsentä hyväksyy koolie kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on estynyt, voi halltuksen jäsen tai isännöitsijä toimttaa kutsun. Halltus on päätösvaltainen, kun vähitään kolme halltuksen jäsenistä on saapuvila. Asiat ratkaistaan enemmstöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Halltuksen pöytäkijan allekijoittavat kaik kokouksessa läsnä olevat halltuksen jäsenet sekä kokouksessa mahdollsesti paikalla ollut isännöitsijä. 10 Isännöitsijä Yhtiöllä voi olia halltuksen nittämä isännöitsijä. Isännöitsijä huolehti kiteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä halltoa yhtiökokouksen ja halltuksen päätösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa sütä, että yhtiön kijanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava halltukselie ja sen jäsenie tiedot, jotka ovat tarpeen halltuksen tehtävien hoitamiseksi. 11 Yhtiön edustamien Yhtiötä edustaa halltuksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yksin tai kaksi halltuksen jäsentä yhdessä. Halltus sekä yhtiökokous voivat antaa tehtäväkohtaisen oikeuden edustaa yhtiötä. 12 Tiltarkastaja ja toimnantarkastaja Yhtiöliä on yksi titarkastaja ja hänellä yksi varatitarkastaja. Jos titarkastajaksi valitaan titarkastusyhteisö, ei varatitarkastajaa tarvitse valita. Tiltarkastajan toimausi päätty ja uuden titarkastajan toimausi alkaa uuden titarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöliä on yksi toimnantarkastaja ja tällä yksi sijainen. Toimnantarkastajan toimausi päätty ja uuden toimnan tarkastajan toimausi alkaa uuden toimnan tarkastajan valinasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 5/6 13 Tilausi Yhtiön tiausi on kalenterivuosi ja yhtiön tit päätetään kalenterivuosittain. Tilpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä, ja se on annettava toimnantarkastajalle ja titarkastajalle viieistään 6 viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. Toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus tulee toimttaa halltukselle vähitään kolme viioa ennen tipäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 14 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain halltuksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tiauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tipäätös, toimtakertomus, toimnantarkastuskertomus ja titarkastuskertomus; 2. halltuksen kijallen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastieeseen tai mui osakehuoneiston käytöstä aiheutuvii kustannuksii; sekä 3. halltuksen kijallen selvitys yhtiössä suoritetusta huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niden ajankohdat. päätettävä: valittava: 4. tipäätöksen vahvistamisesta; 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 6. vastuuvapaudesta halltuksen jäsenie ja isännöitsijälle; 7. talousarviosta ja yhtiövastieen määrästä; 8. halltuksen jäsenten sekä titarkastajan ja toimnantarkastajan palkoista. 9. halltuksen jäsenet; 10. titarkastaja ja varatitarkastaja sekä toimnantarkastaja ja sijainen. käsiteltävä: 11. muut kokouskutsussa maintut asiat Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaati sitä kijallsesti halltukselta ni hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Ylääräinen yhtiökokous Ylääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai halltus katsoo siihen olevan aihetta tai kun titarkastaja, toimnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joila on vähitään kymmenesosa (1/10) kaiksta osakkeista, kijallsesti sitä vaativat iloittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimtettava kahden viion kuluessa vaatiuksen esittämisestä.

10 Asunto Oy Unikkoketo Unikkopolku 4 Vantaa YHTIÖJÄRJ ESTYS Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Sivu 6/6 16 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimtetaan kijallsesti kulleki osakkeenomistajalle hänen yhtiölle iloittamaan osoitteeseen, jona pidetään myös kutsun toimttamista varten iloitettua sähköpostiosoitetta tai muuta tietolienneyhteyttä. Kokouskutsujen toimttamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viieistään kaksi viioa ennen kokousta. 17 Yhtiökokousmenettely Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kui osakkeitaki. Poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Vaaleissa katsotaan valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide tulee päätökseksi.

11 l.//te :z YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 1 (5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä Toiminimi: Asunto Oy Unikkoketo Yritys- ja yhteisötunnus: Voimassaoloaika, alkaen Kyselyajankohta: :45:40

12 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 2(5) ASUNTO OY UNIKKOKETO YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Unikkoketo j a kotipaikka Vantaan kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hall ita Vantaan kaupungissa Tikkurilassa sij ai tsevasta Härtas nimisestä tilasta RN:o 6:369 muodostettavaa itsenäistä tilaa pinta-alaltaan 3750 m2 (Tikkurilan asemakaavassa korttelissa n:o 5410 tonttia n:o 3) sekä sille rakennettua rakennusta, jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistaj ille asuinhuoneistoiksi. 3 Yhtiön osakepääoma on kaksimiljoonaa kuusisataakymmenentuhatta ( ) markkaa jaettuna kahteentuhanteen kuuteensataankymmeneen (2.610) tuhannen (1.000) markan suuruiseen määrätylle henkilölle asetettuun osakkeeseen. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 4 Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa olevia huoneistoja seuraavasti: Huoneisto Kerros Huoneluku P-ala m2 Osakkeiden Osakkeiden lukumäärä numerot A B B C I I I II II II III III III iv iv iv v v V Vi Vi Vi i i i II II II III III III iv iv iv V V V Vi Vi Vi i i i i II II 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 4 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 3 h+k 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 48,5 70,5 59, 0 48,5 70,

13 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 3(5) 43 II II III III III III iv iv iv iv V V V V Vi Vi Vi Vi Yhtiön vä1ittömään hallintaan jäävät jäähdytetty talouskellari, varastokomero-osastot, urheiluvälinesuoj at sekä väestönsuoja pinta-alaltaan 91 m2, saunaosasto pinta-alaltaan 36 m2, pyykinkuivaustila sekä vuokrattavaa kokous- ja askartelutilaa yhteensä 34 m2. 5 Yhtiökokous määrää vuosittain huoneistoista maksettavan vastikkeen. Vastikeperusteena käytetään huoneistojen lattiapinta-alojen neliömetrimääriä. Yhtiökokous määrää myös vastikkeen maksutavan. Kukin yhtiön osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan osakkeitaan rasittavan osuuden yhtiön pi tkäaikaisista lainoista, maksuperusteen ollessa huoneistojen lattiapinta-alan mukainen, suorittamalla yhtiölle osuuttaan tai sen määräosaa vastaavan rahamäärän. Lainaosuutensa kokonaan maksaneel ta osakkeenomistaj al ta peri ttävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi mainituista lainoista johtuneista menoista ja lainaosuudestaan määräosan maksaneelta osakkeenomistajalta peri ttävä vastike lisäksi vastaamaan jäljelle jäävän lainaosuuden tästä aiheuttamia menoja. Osakkeenomistaj ilta vastaanotetut lainaosuudet tai niiden os at yhtiön on välittömästi käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen. Yhtiökokouksen tulee edellä mainittujen perusteiden mukaan määrätä vastikkeen suuruus ja miten se on suori tettava huomioon ottaen, että vastikkeen tulee riittää yhtiön kaikkien menojen peittämiseen ja yhtiökokouksen ehkä päättämien velkojen kuoletukseen. 6 Osakkeenomistaja on oikeutettu vuokraamaan huoneistonsa tai osan siitä muille, mutta hän on kuitenkin vastuussa yhtiölle menevistä maksuista. 7 Osakkeenomistaja on itse velvollinen pitämään huoneistonsa kunnossa niin, että hän huolehtii ja kustantaa huoneiston sisäiset maalaus-, puhdistus- ja korjaustyöt niitä töitä lukuunottamatta, jotka lain mukaan kuuluvat yhtiölle. Muista korjaus- ym. töistä vastaa yhtiö. 8 Yhtiön asioita hoitamaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan hallitus, johon kuuluu 5 jäsentä. Hallitus valitsee itse puheenjohtajansa ja on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. 9 Yhtiön isännöitsijän, jonka valitsee ja erottaa hallitus, velvollisuutena on hallituksen päätösten ja sen antamien ohjeiden mukaan, sekä silmälläpidon alaisena hoitaa yhtiön omaisuutta ja juoksevia asioita. Isännöitsijä voidaan valita joko hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolel ta. 10 Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja

14 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 4(5) yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai per procuram se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa. 11 Yhtiön til it laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain ja tulee tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta olla valmis seuraavan vuoden maaliskuun I päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen on annettava tilintarkastajille, joitten sitten on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen maaliskuun 15 päivää. 12 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin usein, kuin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun osakkaat, jotka yhteensä edustavat vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai tilintarkastajat sitä kirjallisesti hallitukseita vaativat ilmoittamansa määrätyn asian käsittelyä varten. 13 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta toimittamalla kutsu todisteellisesti kirjallisesti kullekin osakerekisteriin merki tylle osakkaalle tai panemalla kokouskutsu samaksi ajaksi talon porraskäytävissä oleville ilmoi tustaul uille. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen samoin kuin muut tiedonannot osakkaille toimi tetaan samalla tavalla kolme päi vää ennen kokousta tai muuta määräaikaa. 14 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Esitetään tilinpäätös joka sisältää tuloslaskelman ja taseen eri ttelyineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. 2. Esi tetään tilintarkastaj ien tarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta. 3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 4. Päätetään toimenpi teistä, joihin vahvistetun tuloslaskelman osoittama voitto tai tappio antaa aihetta. 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta. 6. Tulo- j a menoarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle ja määrätään vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta ja -ajasta, joka osakkaiden on yhtiölle suori tettava. 7. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi. 8. Määrätään tilintarkastaj ien palkkiot kuluvan vuoden tilintarkastuksesta. 9. Vali taan viisi halli tuksen varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet toimi t tamaan tilien j a hallinnon tarkastus kuluvaita tilikaudelta. 11. Päätetään asioista, j otka osakeyhtiölain 9 luvun 7 : n mukaisesti osakkaat ehkä esittävät tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle. 12. Käsi tellään muut kokouskutsussa maini tut asia t. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii halli tuksel ta niin hyvissä aj oin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 15 Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tai yhtiön purkamiseksi vaaditaan, että muutosehdotusta tai purkamista on kannattanut vähintään neljä viidettäosaa (4/5) yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jos sitä samalla on kannattanut yli puolet koko osakepääoman äänistä.

15 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Unikkoketo :45:40 5(5) 16 Muissa kohdin noudatetaan osakeyhtiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä annettuja lakeja.

16 Nettiyhteys ja kaapelitelevisio LUTE 3 Yhtiö on kilpailuttanut talokohtaisen laajakaistaliittymän ja kaapelitelevisiopalvelun. Tarjoukset pyydettiin DNA:lta, Elisalta ja Soneralta. Varteenotettavat tarjoukset saatiin DNA:lta ja Soneralta. Elisalla ei ole tarjota kyseisiä palvelua Tikkurilan alueella. DNA:n Welho-tarjous vastaa palveluiltaan ja hinnoittelultaan hallituksen esittämiä vaatimuksia. Nettiyhteydet (Iaajakaistayhteys) Tarjotussa ratkaisussa talon uuteen teletilaan tuodaan talolittymä jonka nope Asuntokohtaisen perusliittymän nopeus on 1 OM/1 OMbit/s. us on 1000 Mbit/s. Perusliittymän maksu on kaikille osakkaille sam a ja kustannus peritään kuukausittain hoitovastikkeen osana. Mikäli osakas/asukas haluaa nopeamman nettiyhteyden kuin peruslittymän 1 Om/1 OMbit/s tekee osakas/asukas erillisen sopimuksen perusnopeuden ylittävästä osuudesta suoraan DNA:n kanssa. Nopeutta voidaan nostaa aina 350 M bit/s asti. Palvelu otetaan käyttöön kun kaikkien huoneistojen osalta yleiskaapelointi (CAT 6) on saatu toteutettua (aikataulun mukaan loppusyksy 2015). Perusnopeuksisen nettiyhteyden hinta on 4,88 /kk. Asuntokohtaisen 100 M bit/s liittymän lisähinta on 9,90 /kk Asuntokohtaisen 350 Mbit/s Iiittymän Iisähinta on 19,90 /kk Kaapelitelevisio Welhon ratkaisussa kaapelitelevisioliittymistä ei peritä erillistä maksua, vaan se sisältyy taloliittymän hintaan. Kaapelitelevisioratkaisussa käytetään LVIS-saneerauksen yhteydessä uusittavaa antenniverkkoa. Tämä tarkoittaa, että antenniverkossa käytettävä kuvasignaali tuodaan kiinteistön teletilaan valokaapelia pitkin ja huoneistoihin antenniverkkoa hyväksikäyttäen. Televisiossa näkyy nykyisistä maksuttomista kanavista suoraan Yle TV1, Yle TV2, YLE FST5, YLE Teema sekä television virittämisen jälkeen MTV3, Nelonen, Subtv, JIM, TV Viisi, Kuutonen, L1V, AVAja Fox. Kaapelitelevisioratkaisu otetaan käyttöön kun kaikkiin huoneistoihin on asennettu uusi antenniverkko ja nettiyhtiyhteydet on otettu käyttöön. Mikäli asukkaat haluavat maksu-tv-palveluita tai muut Welhon maksuttomat peruskanavat, niin ne edellyttävät kaapeli-tv-sovitinta tai sellaista televisiota, joissa on sisäänrakennettuna kaapeli-tvsovitin (uusimmissa on sekä antenni- että kaapeli-tv-sovitin). Lisätietoa tarjottavista palveluista voi katsoa DNA:n sivuilta: https:/lwww.dna.fi/viihdepalvelu.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri]" är j estelmä 1 Sivu 1 10.11.1999 Rnro 194.438 YHTIÖJÄRJESTYS Rekisterinumero: 194.438 Yhtiö: Asunto Oy Rappulanmäki Käsittelevä toimisto: Salon maistraatti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads Ab 09.01.2017 10:01:42 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 09.01.2017 Toiminimi: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Rauhankatu 37 18.11.2016 12:12:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 18.11.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Rauhankatu 37 Yritys-

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijär3estelma Sivu 1~~ 26.01.2011 Y-tunnus: 0223128-3 YHTIÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 0223128-3 Kaupparekisterinumero: 238.940 Yhtiö: Asunto Oy Pekanahde

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 05.04.2016 13:52:57 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo.

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 ja kotipaikka Kuusamo. Sivu: 1(5) Kysytty 02-10-2015. Voimassa 25-02-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 4 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo.

Y-tunnus: Sivu 1. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo. YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KUUSAMON PULKKAJÄRVI 3 Y-tunnus: 0780847-5 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3 ja kotipaikka Kuusamo. 2 Yhtiön

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (3) Luontiajankohta: 14.07.2016 13:53:44 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 0971305-8 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Lapinniemi VIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Yli-Iin Liiketalo Oy 30.09.2015 13:43:33 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.09.2015 Toiminimi: Yli-Iin Liiketalo Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä. LUONNOS 25.5.2011 KIINTEISTÖ OY JYVÄSKYLÄN HUHTASUON KOULUKESKUS YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti:

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti: ASUNTO OY KUOKKALAN TAHKONKAARI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kuokkalan Tahkonkaari ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo. YHTIÖJÄRJESTYS: As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 14.04.2016 Sivu: 11:36:02 1(5) 2(6) AS Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki ja kotipaikka Kuusamo. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 26.09.2007 Toiminimi: Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Yritys- ja yhteisötunnus: 0862410-9 Kaupparekisterinumero: 518.318 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 28.11.2016 10:53:48 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti 27.01.2015 09:44:31 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.01.2015 Toiminimi: Kiinteistö Oy Vuokatin Kulta-Katti

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterij ärjestelmä Y-tunnus: YHTIÖJÄRJESTYS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterij ärjestelmä Y-tunnus: YHTIÖJÄRJESTYS PATENTT- JA REKSTERHALLTUS Sivu 1 Kaupparekisterij ärjestelmä 24.01.2005 Y-tunnus: 0156448-1 YHTÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 0156448-1 Kaupparekisterinumero: 186.896 Yhtiö: Asunto Oy Pajulokki

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh

PL 372 (Aurakatu 8, 4. krs) Turku, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä.63.2013 Y-tunnus: 0143565-5 YHTIÖJÄRJESTYS Yritys- ja yhteisötunnus: 0143565-5 Kaupparekisterinumero: 155.032 Yhtiö: Asunto-osakeyhtiö Turun

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. PEURAMAA GOLF Ry SÄÄNNÖT 2014 TOIMINTASÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot