Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :13:22 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 11.04.2012 12:13:22 Y-tunnus: 0118342-7 YHTEISÖSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :13:22 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: Nimi: Asunto Oy Iso Puistotie 16 Käsittelevä maistraatti: Helsingin maistraatti PL 309 (Albertinkatu 25) Helsinki Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika: :00:00 - Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

2 Asunto Oy Iso Puistotie 16 Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Iso Puistotie 16 ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia N:o 16 Helsingin kaupungin XXX kaupunginosan korttelissa N:o ja sillä olevaa asuinrakennusta. Huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. 3 Yhtiön osakepääoma on 638,27 euroa jaettuna 3 795:een osakkeeseen. 4 Osakkeet tuottavat hallintaoikeuden asuinhuoneistoihin seuraavasti: Osakk. Osakk. Huon. Pinta- Huone- Ker- Por- N:ot luku- N:o ala luku ros ras määrä ,0 2 h+halli+k II A ,0 3 h+halli+k " " ,0 2 " III " ,0 3 " " " ,0 2 " IV " ,0 3 " " " ,0 2 " V " ,0 3 " " " ,0 2 " VI " ,0 3 " " " ,0 3 " II B ,0 4 " " " ,0 3 " III " ,0 4 " " " ,5 3 " IV " ,5 4 " " " ,5 3 " V " ,5 4 " " " ,5 3 " VI " ,5 4 " " " ,0 3 " II C ,5 3 " " " ,0 3 " III " ,5 3 " " " ,0 3 " IV " ,5 3 " " " ,0 3 " V " ,5 3 " " " ,0 3 " VI " ,5 3 " " " ,5 1 h+kk II A ,5 1 " " " ,0 1 " III " ,5 1 " " " ,0 1 " IV " ,0 1 " " " ,0 1 " V " ,0 1 " " " ,5 1 " VI " ,0 1 " " " ,0 2 h+kk II B ,0 2 " " " ,0 2 " III " ,0 2 " " " ,0 2 " IV " ,0 2 " " " ,0 2 " V " ,0 2 " " "

3 ,0 2 " VI " ,0 2 " " " ,5 1 h+kk II C ,5 1 " " " ,5 1 " III " ,5 1 " " " ,5 1 " IV " ,5 1 " IV " ,5 1 " V " ,5 1 " " " ,5 1 " VI " ,5 1 " " " Yhtiön välittömään hallintaan jäävät 1 kerroksen C-portaan huoneistot N:o 42 ja 43 sekä kaikki I kerroksen myymälä- ja konttorihuoneistot sekä kellarikerroksen varastot, pesutupa sekä saunatilat uima-altaineen. 5 Hallitsemistaan huoneistoista on osakkeenomistajien yhtiölle suoritettava sellainen vastike, että se yhdessä vuokratulojen kanssa yhtiön välittömässä hallinnassa olevista huoneistoista riittää yhtiön kaikkien menojen peittämiseen ja yhtiökokouksen päättämään velkojen kuoletukseen. Vastikkeen laskemisessa käytetään suhdelukuja 1.6; 2.0; 3.4; 3.5; ja 4.6 siten, että huoneistot N:o 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61 ja 62 saavat suhdeluvun 1.6; huoneistot N:o 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39 ja 48 suhdeluvun 2.0; huoneistot N:o 2, 6, 10, 14 ja 18 suhdeluvun 3.4; huoneistot N:o 5, 9, 13, 17, 21, 22, 26, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 51, 52, 55, 56, 59, 60 ja 63 suhdeluvun 3.5 sekä huoneistot N:o 25, 29, 33, 37 ja 40 suhdeluvun 4.6. Yhtiökokouksen asiana on määrätä edellä mainittuja suhdelukuja kertoimina käyttäen vastikkeen suuruus sekä miten se on suoritettava. Veden kulutuksesta ja veden lämmityksestä aiheutuvat kustannukset jaetaan osakkeenomistajien maksettavaksi kussakin huoneistossa vesi-mittarilla mitatun kulutuksen suhteessa. Hallitus määrää yhtiölle maksettavan vesivastikkeen suuruuden, maksuajan ja maksutavan. Osakkeenomistaja, jonka hallitsemaan huoneistoon on asennettu laajakaistayhteys, on velvollinen maksamaan yhtiölle laajakaistavastiketta. Vastikkeen perusteena on niiden huoneistojen lukumäärä, johon laajakaistayhteys on asennettu ja laajakaistayhteydestä yhtiölle aiheutuvat käyttö- ja liittymiskustannukset jaetaan tasan em. huoneistojen kesken. Vastikkeen suuruudesta, maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus. 6 Jos osake muulla tavalla kuin perinnön, testamentin, naimaoikeuden tai avio-oikeuden nojalla taikka luovutuksen kautta siirtyy henkilölle, joka ei suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ole sukua luovuttajalle eikä ennestään ole yhtiön osakas, on siitä tehtävä ilmoitus yhtiön hallitukselle, jonka tulee viiden arkipäivän kuluessa antaa siirrosta tieto osakkeenomistajille. Sitten on ensi kädessä yhtiöllä osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla, kuitenkin huomioonottamalla, mitä yhtiöjärjestyksen 1 :ssä on sanottu, ja sen jälkeen toissijaisesti osakkeenomistajilla 14 päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirrosta on hallitukselle ilmoitettu, oikeus lunastaa siirtynyt osake siitä hinnasta, jonka ostaja on todistettavasti maksanut, tahi, jos kysymyksessä on lahja, lahjoituksen aikana käyväksi katsottavasta arvosta. Lunastushinta on suoritettava kahden viikon kuluessa lunastusvaatimukselle asetetun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta. Jos useampi osakas haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, tulee hallituksen ratkaista asia arvalla.

4 Tämä pykälä on painettava osakekirjoihin. 7 Kukin osakkeenomistaja olkoon oikeutettu hallituksen määräämänä aikana maksamaan osakkeitaan rasittavan osuuden yhtiön lainoista, maksuperusteen ollessa yhtiöjärjestyksen 5 :ssä mainittujen suhdelukujen perusteella lasketut kertoimet, suorittamalla yhtiölle yhdellä kertaa sanottua maksuperustetta vastaavan rahamäärän. Osuutta laskettaessa on otettava huomioon lainoille maksupäivään saakka kertyneet mahdolliset indeksikorotukset ja korot. Lainaosuutensa maksaneelta osakkeenomistajalta peritään tämän jälkeen vain niin suuri vuokravastike, että se vastaa hänen osuuttaan yhtiön kiinteistön hoitokustannuksista joihin kuitenkin ensisijassa käytetään yhtiön välittömässä hallinnassa olevien huoneistojen tuottamat vuokratulot ynnä yhtiön muut tulot. Osakkeenomistaja on myöskin oikeutettu edellä mainituin tavoin suorittamaan puolet osakkeitaan rasittavasta lainaosuudesta, mutta ei muunlaista murto-osaa. Tässä tapauksessa on osakkeenomistajan vuokravastiketta määrättäessä otettava huomioon edellä mainitulla tavalla määritellyt hoitokustannukset sekä puolet jäljellä olevien lainojen vaatimista kustannuksista, joihin luetaan kuoletukset, indeksikorotukset sekä korot. Osakkeenomistajilta täten vastaanotetut lainaosuuksien maksut on yhtiön välittömästi käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön lainojen lyhentämiseen. 8 Osakkeenomistaja on velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan huoneiston sisäkorjaukset. Asunto-osakeyhtiölaista poiketen osakkeenomistaja pitää kunnossa ja korjaa kaikki huoneiston sisäiset sähkö-, antenni, tele-, ym. johdot ja laitteet sekä varoketaulut. Myös kaikki altaat, WC-istuin kokonaisuudessaan, vesihanat, vesilukot ovat osakkaan vastuulla. Yhtiön tulee kuitenkin korjauttaa kaikki rakenteesta johtuvat sisäpuoliset viat sekä ne lämpö-, vesi- ja viemärijohdot, jotka olivat huoneistossa, kun se luovutettiin ensimmäisen kerran osakkeenomistajalle tai jotka yhtiö myöhemmin on huoneistoon laittanut. 9 Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 10 Yhtiön perimät käyttökorvaukset, kuten vesi-, sauna- ja laajakaistamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut yhtiölle maksamaan, rinnastetaan yhtiövastikkeeseen ja ne voivat olla perusteena huoneiston hallintaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi omistaja on vastuussa niiden laiminlyönnistä asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 :n mukaisesti. 11 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja hallituksen siihen valitsema yksi jäsen. 12 Yhtiön isännöitsijän ottaa ja erottaa hallitus. Isännöitsijän velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

5 13 Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. 14 Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi toiminnantarkastajan sijainen. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi ja tehtävät päättyvät ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 15 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta on luovutettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle, joiden on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 16 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä 1) tilinpäätös ja toimintakertomus; 2) tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus; 3) hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä 4) hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat. päätettävä 5) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 6) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 7) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan palkkiosta; 9) osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruudesta; 10) talousarviosta. valittava 11) hallituksen jäsenet; 12) tilintarkastajat ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen. käsiteltävä 13) muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jos osakkeenomistaja haluaa esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 17 Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta. 18 Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin, ja poissa olevilla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Yhtiökokouksessa

6 järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. 19 Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille kirjallisesti hänen yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen, jona pidetään myös tätä tarkoitusta varten ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Kokouskutsut on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Tiedot yhtiön osakkeiden siirrosta yhtiön ulkopuolella oleville henkilöille toimitetaan osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen. 20 Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä.

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Neljäs linja 17-19 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia No 1 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Y-tunnus: 0222978-1. Yritys: Asunto Oy Unikkoketo. Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti. Sisältö:

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Y-tunnus: 0222978-1. Yritys: Asunto Oy Unikkoketo. Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti. Sisältö: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri YHTEISÖSÄÄNNÖT Y-tunnus: 02278-1 Yritys: Asunto Oy Unikkoketo Käsittelevä maistraatti: Itä-Uudenmaan maistraatti Sisältö: Voimassaolevat yhteisösäännöt: 06.02.2015

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. YHT10JARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vilppulan kunnan Pohjaslahden

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26 1 / 9 21.8.2008 16:26 Suomen Asiakastieto Oy 21.08.2008 16:25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Finda Oy 01.03.2012 12:13:47 1(7) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.03.2012 Toiminimi: Finda Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1107347-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot