Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14"

Transkriptio

1 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma... 4 Tase Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista...15 Allekirjoitukset...16 Tilintarkastuskertomus...17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleiskatsaus Kertomusvuosi on yhtiön seitsemäs toimintavuosi. Yhtiön toimintaperiaatteena on olla kustannustehokas kaukolämmön ja sähköntuotannon resurssiyhtiö Mankala-periaatteella. Sen tarkoitus on nostaa osakkaidensa sähköntuotannon omavaraisuutta ja turvata kaukolämmön tuotanto kotimaisilla polttoaineilla sekä luoda kysyntää Keski-Suomessa tuotetuille biopolttoaineille. Tuotantokoneiston käytettävyys tilikaudella oli 89 %. Keljonlahden voimalaitos ajoi ja vastapainetuotantopainotteisesti, koska keväällä turveniukkuus ja syksyllä sähkön alhainen markkinahinta rajoitti lauhdetuotantoa. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät yhtiötä koskeneet tapahtumat vuodelta 2013: Tammikuusta huhtikuulle laitos ajoi muuten normaalisti osakkaiden tilausten mukaan kuitenkin niin, että savukaasuekonomiserin vuodon vuoksi laitosta ajettiin osateholla. Apurakennus varasto- ja sosiaalitiloineen valmistui tammikuussa. Huhtikuusta elokuun loppupuolelle laitos oli revisiossa, jonka aikana asennettiin kivihiilen vastaanottolinja. Uusi kivihiilen vastaanottolinja otettiin koekäyttöön syyskuussa. Laitos ajoi normaalisti osakkaiden tilausten mukaan elokuun lopusta joulukuun loppuun. 1 Kivihiililinjan käyttöönoton jälkeen polttoaineiden saatavuus ei enää jatkossa rajoita laitoksen ajoa. Edellisvuonna aloitettua tutkimustoimintaa jatkettiin yhdessä Metson kanssa nopean polttoaineen kosteusmittauksen parissa sekä VTT:n kanssa kiertoleijupolton puun osuuden maksimoinnissa koepolttolaitoksella Jyväskylässä. Loppuraportti valmistui kesäkuussa Talous ja tunnusluvut Yhtiön tunnusluvut kolmelta viimeiseltä vuodelta ovat taulukon 1 mukaiset. Tunnusluku Investoinnit, miljoonaa euroa 11,7 7,8 7,9 Liikevaihto, miljoonaa euroa 66,0 47,7 56,3 Liikevoitto, % 4,9 7,3 6,6 Omavaraisuusaste, % 14,0 13,9 13,3 Sähkön myynti, GWh ,1 Lämmön myynti, GWh Puun käyttö, GWh Turpeen käyttö, GWh Kivihiilen käyttö, GWh 147 Öljyn käyttö, GWh Hiilidioksidipäästöt, t Rikkidioksidipäästöt, t Typpioksidien päästöt, t Pölypäästöt, t Jäähdytysveden käyttö, milj. m ,7 Lento- ja pohjatuhka, t Keskimääräinen henkilöstömäärä Taulukko 1. Jyväskylän Voima Oy:n tunnusluvut

4 Ympäristöasiat Yhtiön Keljonlahden voimalaitoksella on voimassa olevat ympäristöluvat nykytoiminnalleen. Lyhytkestoisia poikkeamia lupaehtoihin tuli yksi CO 2 -rajan, kolme typenoksidien ja yksi rikkioksidirajan ylittymisestä (automaattivalvonta). Lisäksi kirjattiin yksi nokipäästö piippuun kerääntyneen noen takia. Valvovaan lupaviranomaiseen on pidetty yhteyttä normaalin raportoinnin lisäksi ja järjestetty kokouksia mm. lupaehtojen toteutumisen seurannasta. Ympäristöpoikkeamia oli vuonna 2013 yhteensä 6 kpl, kun vuonna 2012 niitä oli 4 kpl. Voimalaitoksella on voimassa oleva kivihiilen käyttölupa ja tekninen valmius sen käyttöön rakennettiin vuoden 2013 aikana. Keljonlahden tuhkat menevät valtaosin hyötykäyttöön, koska vain 1260 tonnia toimitettiin Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukselle loppusijoitukseen. Lentotuhkaa toimitettiin metsälannoitteeksi ja pohjatuhkaa maanrakennukseen. Biopolttoaineen käytön maksimointiin tähtäävää koeajo-ohjelmaa jatkettiin syksyllä 2013 ja sen viritysten sekä koemittausten myötä voimalaitoksella on päädytty ajamaan 60% puupolttoaineiden osuutta vuosihuoltoon 2014 saakka. Vuosihuollossa kattila tarkastetaan likaantumisen, eroosion ja korroosion osalta ja jos mitään ihmeellistä ei löydy jatketaan puun osuuden nostoa maltillisesti. Riskienhallinta ja oikeudelliset asiat Mankala-periaatteen vuoksi yhtiön taloudelliset riskit siirtyvät osakkaille. Yhtiön kiinteistöt ja tuotantolaitokset on vakuutettu omaisuusvakuutuksella. Yhtiöllä on lakisääteiset ympäristövahinkovakuutukset. Laitevaurioista aiheutuvat tuotannon keskeytykset on sovittu osakkaiden vakuuttavan itse tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Erityisesti lauhdesähkön tuotannon määrä riippuu voimakkaasti sähkön pörssihinnan ja muuttuvien kulujen suhteesta. Jälkimmäiseen vaikuttavat eniten polttoaineiden hinnat ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta. Turpeella tuotettuun kaukolämpöön kohdistuva vero nousi 2013 vuodenvaihteessa kolme euroa megawattitunnilta ja samalla metsäenergialla tuotetun sähkön tuki aleni. Vuoden 2015 alusta lähtien vero noussee vielä yhden euron megawattitunnilta ja sähkön tuki alenee vastaavasti. Turpeeseen kohdistettavat verot, sen asema ylipäänsä polttoaineena ja saatavuus muodostavat yhtiölle merkittävän riskin, jonka torjumiseksi bio-osuutta pitää kasvattaa hallitusti kohti teknistaloudellista maksimia ja kivihiili otettiin polttoainevalikoimaan. Valtiovallan kaavailemat heikennykset metsäpolttoaineiden tukeen huonontavat yhtiön sähköntuotannon kilpailukykyä. Metsäpolttoaineiden kestävyyskriteeristön valmistelu EU:n komissiossa on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta metsäpolttoaineiden tulevaisuuden käytön mahdollisuuksissa. Lainojen korkoriskiltä suojaudutaan hallituksen päättämän politiikan mukaisesti. Konfiskaatiokanteen tuomio liito-oravien suojelualueen rajan ylityksestä pysyi ennallaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yhtiö tuomittiin maksamaan sakkoa euroa. 2 Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2014 Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ei ole ollut olennaisia yhtiön taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia. Vuonna 2014 Keljonlahden voimalaitos pyrkii tuottamaan energiaa osakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laitos käy suunnitelmien mukaisesti kesäkuun alkuun, minkä jälkeen alkaa vuosihuolto. Se valmistuu heinäkuun alkuun mennessä. Oman henkilökunnan mahdollisimman runsaalla käytöllä vuosihuoltojen suorituksessa haetaan kustannussäästöjä myös tulevana kesänä.

5 Hallituksen esitys voittovarojen jakamisesta Tilikauden tulos on nolla omakustannusperiaatteella. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet ja hallinto Yhtiön osakkeet jakaantuivat kertomusvuoden lopussa seuraavasti: Osakas L-sarja S-sarja Omistusosuus Jyväskylän Energia Oy ,74 % Keuruun Sähkö Oy 368 0,37 % Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ,84 % KS Energiavälitys Oy ,68 % Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry 368 0,37 % Rauman Energia Oy ,84 % Suomen Voima Oy ,32 % VSV-Energiapalvelu Oy ,84 % Yhteensä ,00 % L-sarjan osakkeet oikeuttavat vastapaine- ja lauhde-energian saamiseen voimalaitoksesta ja S-sarjan osakkeet lauhdesähkön saamiseen yhtiön Keljonlahden. Kummankin sarjan osakkeet velvoittavat vastaamaan ko. energialajin kaikista tuotantokustannuksista. Yhtiön hallitus 2013: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Tuomo Kantola, pj Markku Aarnos 4.4 asti. Pasi Jalonen 4.4 alkaen. Raimo Sopo 4.4 asti Rita Marttinen 4.4 asti. Markku Aarnos 4.4 alkaen Petri Nyberg 4.4 alkaen. Heidi Nieminen Veijo Koskinen Heikki Hapuli Akke Kuusela Tapio Ollila Jarmo K. Lahtinen Toimitusjohtajana toimi Tero Saarno. Hallituksen sihteerinä toimi Hannu Harju. Yhtiön hallituksen apuna toimii käyttötoimikunta, jonka jäsenet olivat Tero Saarno, Mauno Oksanen, Akke Kuusela, Mika Salo, Kimmo Tyni ja Hannu Harju. 3

6 TULOSLASKELMA Liite LIIKEVAIHTO , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,73 Varaston muutos , ,16 Ulkopuoliset palvelut , ,86 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,75 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,19 Muut henkilösivukulut , ,76 Henkilöstökulut yhteensä , ,06 4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,59 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 234,87 Muilta 513,91 764,93 Korkokulut Saman konsernin yrityksille , ,53 Muille , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,69 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 51,00 0,00 Välittömät verot -51,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO -0,00 0,00

7 TASE Vastaavaa Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 7 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,86 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,86 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,45 Koneet ja laitteet , ,77 Koneet ja kalusto , ,66 Keskeneräiset hankinnat , ,07 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,75 5 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 000, ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,62 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,62 Saamiset Lyhytaikaiset 8 Myyntisaamiset , ,63 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,58 Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,38 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84

8 TASE Vastattavaa Liite OMA PÄÄOMA 9 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 6 VIERAS PÄÄOMA 10 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , ,60 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,03 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,19 Muut lyhytaikaiset velat , ,22 Siirtovelat , ,40 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84

9 RAHOITUSLASKEMA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 51,00 0,00 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut , ,69 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,62 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,68 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,82 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,28 7 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,49 Saadut korot liiketoiminnasta 513,91 999,80 Maksetut välittömät verot -51,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,59 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,48 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta (B) , ,48 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nosto , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys 0, ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,11 Rahavarat , ,38 Rahavarat , ,49 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1/7 Jyväskylän Voima Oy Jyväskylän Voima Oy kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia-alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennökset Jyväskylän kaupunkikonsernin ja Jyväskylän Energia-konsernin tilinpäätöksistä on saatavissa osoitteesta Jyväskylän kaupunki Talouskeskus Liikelaitos, Heikinkatu 3 B, Jyväskylä. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta Jyväskylän Energia Oy, Kivääritehtaankatu 8 C, 2. kerros, Jyväskylä. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. 8 Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet Muut pitkävaikutteiset menot leasingomaisuuteen kohdistuvat menot leasingsopimuksen ennakonkorot muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Säiliöt yms. Aluerakennelmat Voimalaitoksen koneet ja laitteet Irtain käyttöomaisuus 15 v 10 v 5 v 40 v 30 v 40 v 30 v 25 % menojäännöspoisto Leasingsopimuksessa kertynyt ennakkokorko on aktivoitu alkuperäiseen leasingsopimukseen perustuen ja korot poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. Vuonna 2012 valmistuneen bioaseman ja vuonna 2013 valmistuneen hiililaitteiston rakennusaikaiset leasingsopimusten ennakkokorot on aktivoitu voimalaitoksen koneisiin ja laitteisiin. Vaihto-omaisuus Polttoöljyvarastot on arvostettu FIFO- periaatteen mukaan. Kivihiilivarasto sekä aine- ja tarvikevarasto on arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa.

11 LIITETIEDOT 2/ TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Energian myynti , ,52 Muut ,10 858, , ,94 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,94 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot 880,00 0,00 Avustukset / tuet , ,08 Palveluiden myynti , ,88 Muut , ,12 Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä , , HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,11 Eläkevakuutusmaksut , ,19 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,76 Henkilöstökulut yhteensä , ,06 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,73 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin 8 19 Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,03 Rakennukset ja rakennelmat , ,07 Koneet ja laitteet , ,82 Koneet ja kalusto , ,01 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,93 5 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,73 Vuokrakulut , ,86 Toimitilakulut , ,12 Hallintokulut , , , ,59

12 LIITETIEDOT 3/ TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 3 681, , , ,80 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 0,00 234,87 Muilta 0,00 573,26 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä 0,00 808,13 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,47 Muille , ,02 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä , , KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,46 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,46 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,57 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,03 Tasearvo tilikauden lopussa , ,86 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet (liittymismaksut) Hankintameno , ,80 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,80 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,98 Lisäykset tilikauden aikana , ,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,98 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,46 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,07 Tasearvo tilikauden lopussa , ,45

13 LIITETIEDOT 4/ Koneet ja laitteet Hankintameno , ,40 Lisäykset tilikauden aikana , ,58 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,98 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,39 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,82 Tasearvo tilikauden lopussa , ,77 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,63 Lisäykset tilikauden aikana , ,41 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,04 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,31 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,07 Tasearvo tilikauden lopussa , ,66 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,58 Lisäykset tilikauden aikana , ,07 Siirto valmiiiseen omaisuuteen , ,58 Hankintameno , ,07 Tasearvo tilikauden lopussa , ,07 Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno , ,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset kauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 OSAKKEET MUISSA YHTIÖISSÄ osuus Nimellisarvo Nimellisarvo Muut osakkeet ja osuudet Nordic Carbon Fund Ky 5% 1 000, ,00 8 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,63 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset, konserni , ,05 Siirtosaamiset, konserni 0, ,89 Konsernitilisaaminen , ,47 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,41

14 LIITETIEDOT 5/ Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,38 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,42 Siirtosaamisten olennaiset erät: Työterveyshuollon Kela-korvaus , ,00 Tuet , ,05 Leasing ,85 0,00 Laskutusjaksotus 0, ,22 Alv -saamiset 0, ,01 Muut siirtosaamiset , ,10 Siirtosaamiset yhteensä , ,38 RAHAT JA PANKKISAAMISET Konsernipankkitilin saldo on esitetty ryhmässä saamiset saman konsernin yrityksiltä OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Vapaa oma pääoma 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00

15 LIITETIEDOT 6/ Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00 Lainat lähipiiriin kuuluville Yhtiöllä on osakaslainaa osakkailta ja entiseltä osakkaalta (Vapo Oy) ,00 euroa. Yhtiön osakaslaina jakautuu sopijapuolille osakeomistuksen suhteessa. Sopijapuolet ovat hyväksyneet sen, että näillä lainoilla on kaikkia muita Yhtiön velkasitoumuksia huonompi etuoikeus. Lainanottaja on sitoutunut maksamaan lainan takaisin valintansa mukaan yhdessä tai useammassa erässä, ei kuitenkaan ennen vuotta Lainan korko on kuuden kuukauden euribor-360-korko lisättynä yhden (1) prosenttiyksikön marginaalilla. Lainoille ei ole asetettu vakuutta. Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,03 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,78 Muut velat , ,41 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,19 13 Muut velat , ,22 Siirtovelat , ,40 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,84 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Henkilöstömenot , ,34 Rahoituskulut , ,59 Leasingvuokrat 0, ,47 Kivihiili- ja turvevero ,20 0,00 Laskuttamaton energianhankinta ,89 0,00 Siirtovelat yhteensä , ,40 ANNETUT VAKUUDET Muut omasta puolesta annetut vakuudet , ,00 Vakuudet ja takaukset muiden puolesta , , , ,00 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut, sis. alv seuraavalla tilikaudella , ,69 myöhemmin maksettavat , ,16 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,85 Tuotantokoneiden leasingsopimusten jäännösarvo on ,35 euroa (alv 24 %).

16 LIITETIEDOT 7/ Muut taloudelliset vastuut Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, (+ saatavaa, - velkaa) , ,00 Kohde-etuuden arvo, , ,00 Arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. PÄÄSTÖOIKEUDET Yhtiölle on myönnetty v maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppajaksolle yhteensä CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia + ostettu v CO 2 tonnia./. käytön korjaus varmennetun määrän mukaisesti v CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia + ostettu v CO 2 tonnia./. käytön korjaus varmennetun määrän mukaisesti v CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia + ostettu v CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia + ostettu v CO 2 tonnia./. Käytön korjaus varmennetun määrän mukaisesti v CO 2 tonnia Käytettävissä olevat päästöoikeudet CO 2 tonnia TEM:n päätös (v. 2013) CO 2 tonnia CO 2 tonnia Tilikaudella ei ole myyty päästöoikeuksia. 14 Tilinpäätöshetken päästöoikeustonnin markkina-arvo oli 4,91 euroa ja yhtiön taseen ulkopuolinen varallisuus täten ,27 euroa.

17 Luettelo kirjanpitokirjoista Varsinaiset kirjanpitokirjat Päiväkirja Tietokonetulosteena Pääkirja Tietokonetulosteena Tasekirja Sidottuna Tositelajit SAP Lajinimi J7 TILIOTTEET NORDEA PANKKI J9 TILIOTTEET K-S OSUUSPANKKI JT TILIOTTEET K-S OSUUSPANKKI KR OSTOLASKUT KZ OSTOLASKUJEN SUORITUKSET RV MYYNTILASKUT DV MYYNTILASKUJEN SUORITUKSET SA MUISTIOTOSITTEET EJ JAKSOTUSTOSITTEET PE PERUUTUSTOSITTEET Formaatti Arkistomapissa aikajärjestyksessä Arkistomapissa aikajärjestyksessä Arkistomapissa aikajärjestyksessä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Arkistomapissa numerojärjestyksessä Arkistomapissa numerojärjestyksessä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä 15 DIGIA Lajinimi Lajinro Tositteet Formaatti Alkusaldot 00 1 CD-ROM-tallenne Nordea pankki CD-ROM-tallenne Sampo pankki CD-ROM-tallenne OKO pankki CD-ROM-tallenne Handelsbanken CD-ROM-tallenne Palkat CD-ROM-tallenne Palkkapankki CD-ROM-tallenne Lomapalkat CD-ROM-tallenne Matka- ja kululaskut Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Muistiotositteet paperitositteena EJ-jaksotukset paperitositteena Maximo Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä OC Invoices Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Ostoreskontran maksut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran laskut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran suoritukset CD-ROM-tallenne Sumu-poistot 95 3, 5 CD-ROM-tallenne Vertailutiedot CD-ROM-tallenne

18 ALLEKIRJOITUKSET 16

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS 17

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja 2 Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11 Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot