JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2008

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjat ja tositelajit Tilintarkastuskertomus... 12

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Liiketoiminta on 100-prosenttisesti Jyväskylän Energia Oy:n omistama tytäryhtiö. Yhtiön päätoimialat ovat sähkö- ja kaukolämpöverkkojen sekä vesihuoltoverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Yhtiön palveluihin kuuluvat lisäksi katu- ja liikennevalojen rakentaminen ja kunnossapito sekä sisä- ja automaatioasennukset. Kulunut tilikausi oli JE-Urakoinnin 10. toimintavuosi. Yhtiön suurimman liiketoiminta-alueen, palvelut Jyväskylän Energian lämpöliiketoiminnalle, osuus tilivuotena 2008 oli 43,0 % koko yhtiön liikevaihdosta. Palveluiden JE-Siirto Oy:lle, osuus yhtiön liikevaihdosta oli 18,2 % ja palveluiden Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle 20,8 %. Konsernin ulkoisen myynnin osuus liikevaihdosta oli 16,8 %. Vuoden 2008 tärkeimmät tapahtumat Vuoden 2008 aikana jatkettiin liiketoimintoprosessien kehitystyötä tavoitteena löytää parhaat mahdolliset toimintatavat liiketoiminnoille ja synergiaetuja liiketoimintojen välillä. Materiaalitoimintojen osalta aloitettiin tehokkaamman logistisen ratkaisun sisäänajo. Logistiikkamallin rakentaminen käynnistettiin sähkötarvikemateriaalien siirrolla palveluntarjoaja SLO:n kaupintavarastoon. Uusi logistiikkamalli tulee kattamaan kaikki liiketoiminta-alueet. Tilikauden aikana jatkettiin sopimusta JE:n vesipalvelujen kanssa vesihuoltoverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta. Sopimus kattaa vuodet Jyväskylän kaupungin Katu- ja puisto-osaston kanssa jatkettiin liikennevalojen kunnossapitosopimusta. Maanrakentamisen palvelusopimuksen kilpailutus aloitettiin. Uuden työehtosopimuksen mahdollistama laajempi paikallinen sopiminen työaikoihin liittyen hyödynnettiin työaikapankin kehittämisellä ja käyttöönotolla. Sähköisen tuntikirjauksen käyttöä laajennettiin ja vuoden lopussa sen piirissä oli noin puolet tuntipalkkaisista työntekijöistä. 1 Vuoden loppupuolella valmistauduttiin kuntaliitoksen mukanaan tuomien resurssien hyödyntämiseen. Vuoden 2009 alusta yhtiön henkilökunta kasvoi 16 henkilöllä. Liikevaihto ja tuloskehitys Tilikauden liikevaihto oli t, mikä on 16,1 % enemmän kuin vuonna Liikevaihto kasvoi eniten kaukolämpöverkon rakentaminen -toiminnolla, t. Lämmönjakokeskusten Avaimet käteen -palvelua myytiin vuonna 2008 edelleen hyvin, 109 kpl. Sisäinen myynti kasvoi vuoteen 2007 verrattuna 18,6 %. Ulkoinen myynti oli edellisvuoden tasolla. Käyttökatetta tilikaudelta kertyi 278 t, mikä on 252 t edellisvuotta enemmän. Tilikauden liikevoitto, -77 t, oli edellisvuotta selvästi parempi. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 29,7 t, mikä oli 282,7 t edellisvuotta parempi. Viime vuoden tuloksentekokyky johtui lähinnä volyymin kasvamisesta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta budjetoitua käyttökatetavoitetta ei saavutettu. Vuoden 2008 käyttökate oli kuitenkin edellisvuotta paremmalla tasolla ja tilikauden tulos positiivinen. Tilinpäätöslukuja Muutos 08/07 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 0,5-1,4 1,4 1,9 Oman pääoman tuotto % 3,2-28,8 20,5 32,4 Omavaraisuusaste % 18,8 16,4 15,4 2,4 Investoinnit ja rahoitus Vuonna 2008 yksittäisiä suuria investointeja ei ollut. Investointeihin käytettiin yhteensä Maksuvalmius parani hieman edellisen vuoden lopun tilanteesta, current ration ollessa 1,37. Yrityksen kassavarat oli vuoden lopussa 911 t. Omavaraisuusaste oli tilivuonna 18,8 %, edellisvuoden arvon ollessa 16,4 %.

4 Henkilöstö ja organisaatio Kertomusvuoden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 126 henkilöä. Henkilöstön määrästä 98 oli tuntipalkkaista ja 28 kuukausipalkkaista henkilöä. Yhtiön maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä tilikaudella oli Vuoden aikana vakinaistettiin 2 henkilöä. Henkilöstömäärä ja palkat Muutos 08/07 Henkilöstö keskimäärin (hlö) Palkat ja palkkiot tilikaudella (eur) Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Hallituksen puheenjohtajana toimi Osmo Kääriäinen ja varapuheenjohtajana Aarre Mäkelä. Timo Fredrikson, Kaija Haapsalo ja Risto Rönnberg olivat hallituksen jäseniä sekä Juha Lappalainen hallituksen asiantuntijajäsen. Henkilökuntaa hallituksessa edusti Jyrki Korpivaara, jonka henkilökohtainen varahenkilö oli Juha-Pekka Tarhanen. Hallituksen sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimi toimitusjohtaja Sauli Lahikainen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 12 kokousta. :n yhtiökokous pidettiin Tilintarkastajina toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Veikko Heikkinen JHTT, HTM ja Ernst&Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Vilho Päällysaho. 2 Riskienhallinta Riskikartoitukset tehtiin koko yhtiön tasolla sekä toimialoittain. Yhtiön suurimpia haasteita riskienhallinnassa ovat asiakaskannan laajentaminen ja alihankinnan optimointi. Riskienhallinnan toimenpiteitä vuoden aikana olivat liiketoimintaprosessien kehittäminen ja esimieskoulutukset, alihankinnan keskittäminen sekä uuden logistisen ratkaisun sisäänajo. Vuoden 2009 painopistealueita riskienhallinnassa ovat markkinoinnin ja asiakashankinnan tehostaminen. Vuoden 2009 näkymät Vuoden 2009 aikana yhtiö jatkaa normaalia liiketoiminnan kehitystyötä. Vuoden 2009 budjetoitu liikevaihto on t ja liikevoiton ennakoidaan olevan vuotta 2008 paremmalla tasolla. Arviot perustuvat konsernin sisäisen kaupan periaatteiden mukaisiin toimeksiantoihin sekä näkemykseen markkinatilanteen kehittymisestä vuoden 2009 aikana. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle :n osakekanta jakaantuu 2000 osakkeeseen, jotka on Jyväskylän Energia Oy:n omistuksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voittovaroista ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto 194,64 siirretään voittovarojen tilille.

5 TULOSLASKELMA Liite LIIKEVAIHTO , ,92 Muut liiketoiminnan tuotot , ,10 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,46 Varastojen muutos , ,77 Ulkopuoliset palvelut , ,58 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,81 Henkilöstökulut 2 Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut , ,57 Henkilöstökulut yhteensä , ,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , ,02 LIIKEVOITTO , ,58 3 Rahoitustuotot- ja -kulut 5 Korkotuotot , ,37 Korkokulut , ,39 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , ,02 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,60 Satunnaiset erät , ,72 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4 000, ,88 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 7 0, ,67 Välittömät verot ,58 156,92 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 194, ,29

6 TASE Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 9 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Ennakkomaksut 0, ,82 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,80 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,15 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,15 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,37 Keskeneräiset myyntityöt , ,52 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,89 Saamiset 10 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,83 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Muut saamiset 0, ,78 Siirtosaamiset , ,99 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,37 4 Rahat ja pankkisaamiset , ,41 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,62 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 12 Osakepääoma , ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,59 Tilikauden voitto/tappio 194, ,29 Oma pääoma yhteensä , ,15 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertyneet poistoerot 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA 13 Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,75 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , ,75 Lyhytaikainen Ostovelat , ,96 Velat saman konsernin yrityksille , ,02 Muut velat , ,34 Siirtovelat , ,40 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,72 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,62

7 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,60 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 75, ,37 Suunnitelman mukaiset poistot , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut , ,02 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,25 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) 9 581, ,31 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,09 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,01 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,64 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,39 Saadut korot liiketoiminnasta , ,37 Maksetut välittömät verot ,27 156,92 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,54 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,54 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,48 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 245, ,80 Investointien rahavirta (B) , ,68 5 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,14 Rahavarat , ,09 Rahavarat , ,95 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

8 JE-URAKOINTI Oy kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia-alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouspalvelukeskuksesta, Puistokatu 35. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän Energia Oy:n toimitalosta, Vesangantie 5, Jyväskylä TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä vuosittain tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 6 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot lasketaan omaisuuslajikohtaisina poistoina. Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Vaihto-omaisuus tasapoisto, taloudellinen pitoaika 5 vuotta 25 % menojäännöspoisto Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa. Oikaisu edellisten tilikausien tietoihin Tilikaudella emoyhtiö Jyväskylän Energia Oy:ssä tehdyn verotarkastuksen seurauksena yhtiölle maksuunpantiin edellisille tilikausille kohdistuneita veroja yhteensä ,69. Verot on kirjattu edellisten tilikausien voitto/tappio -tiliä rasittaen. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikaudella on kirjattu lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen katteeksi palkoista perittyä 0,7 %:n eläkemenoperusteista omavastuuosuutta aikaisemmilta vuosilta ,07 euroa.

9 LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Verkkojen rakentaminen , ,80 Käyttö- ja kunnossapito , ,13 Sisäasennus , ,99 Liikevaihto yhteensä , ,92 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,92 2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkevakuutusmaksut , ,18 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa yhteensä , ,57 Aktivoidut palkat , ,17 Aktivoidut henkilösivukulut , ,44 Henkilöstökulut yhteensä , ,18 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,27 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimääärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muista pitkävaikutteisista menoista , ,66 Koneista ja kalustosta , ,54 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , MUUT LIIKETOIMINAN KULUT Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot 3 829, ,20 5 RAHOITUSTUOTOTJA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,41 Muilta 1 863,04 409,96 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä , ,37 Korkokulut Saman konsernin yrityksille , ,66 Muille 825,26 34,73 Korkokulut yhteensä , ,39 6 SATUNNAISET ERÄT Konserniavustus emoyhtiöltä 0, ,72 Konserniavustus emoyhtiölle ,00 0,00 Satunnaiset erät yhteensä , ,72 7 POISTOERON MUUTOS Koneista ja laitteista 0, ,67 Poistoeron muutos yhteensä 0, ,67 8 TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä , ,85 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,65 Tuloverot yhteensä 3 805,58-40,80

10 LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,78 Lisäykset tilikauden aikana , ,33 Hankintameno , ,11 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,47 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,66 Tasearvo tilikauden lopussa , ,98 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet Hankintameno , ,51 Lisäykset tilikauden aikana , ,66 Vähennykset tilikauden aikana -320, ,94 Hankintameno , ,23 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,54 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,54 Tasearvo tilikauden lopussa , ,15 Ennakkomaksut Hankintameno , ,82 Vähennykset tilikauden aikana ,82 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 Tasearvo tilikauden lopussa 0, ,82 10 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,83 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,95 Siirtosaamiset 3 193, ,28 Konsernitilisaamiset , ,54 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,77 8 Muut saamiset 0, ,78 Siirtosaamiset , ,99 Saamiset yhteensä , ,37 Siirtosaamisten olennaiset erät Työterveyshuollon Kela-korvaus , ,30 Koulutusennakko 0,00 Muut siirtosaamiset 880, ,69 Siirtosaamiset yhteensä , ,99 11 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset Muut rahat ja pankkisaamiset , ,41 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,41

11 LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,85 Osakepääoma , ,85 Sidottu oma pääoma , ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,90 Tilikauden voitto/tappio 194, ,29 Vapaa oma pääoma , ,61 Oma pääoma yhteensä , ,46 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,90 Tilikauden voitto 194, ,29 Yhteensä , ,61 13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikaiset lainat saman konsernin yrityksiltä , ,75 jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , ,03 Lyhytaikainen Ostovelat , ,96 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,45 Siirtovelat , ,57 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,02 9 Muut velat , ,34 Siirtovelat , ,40 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,72 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,70 Tuloennakot myyntitöistä , ,32 Muut siirtovelat , ,38 Siirtovelat yhteensä , ,40 14 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut seuraavalla tilikaudella , ,81 myöhemmin maksettavat , ,66 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,47 Rahat ja pankkisaamiset sisältävät Nordea Pankki Suomi Oyj:n tilin saldon euroa, joka on takuuajan vakuutena kaukolämpöurakasta. Eläkevastuut Eläkekuluihin sisältyy tulkinnanvaraisia eläkemenoperusteisia menoja 2006 vuonna , 62 euroa 2007 vuonna ,74 euroa 2008 vuonna ,31 euroa

12 10

13 JE-URAKOINTI Oy KIRJANPITOKIRJALUETTELO VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TASE-ERITTELY TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA 11 TOSITELAJIT 02 OSTOLASKUT TIEDOSTONA TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄSSÄ 03 KASSATOSITTEET ARKISTOMAPISSA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ 04 TULOTOSITTEET 05 TYÖLASKUT 09 MUISTIOTOSITTEET 10 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET 20 TILIOTETOSITTEET

14 12

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot