Sisältö. Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjat ja tositelajit Tilintarkastuskertomus... 14

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Kertomusvuosi on yhtiön viides toimintavuosi. Sen aikana yhtiön valmistelema Keljonlahden voimalaitoshanke valmistui kaupalliseen käyttöön. Yhtiön toimintaperiaatteena on olla kustannustehokas kaukolämmön ja sähköntuotannon resurssiyhtiö Mankala-periaatteella. Sen tarkoitus on nostaa osakkaidensa sähköntuotannon omavaraisuutta ja turvata kaukolämmön tuotanto kotimaisilla polttoaineilla sekä luoda kysyntää Keski-Suomessa tuotetuille biopolttoaineille. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät yhtiötä koskeneet tapahtumat vuodelta 2010: Kaukolämmön tuotanto koekäytön yhteydessä alkoi tammikuussa Sähkön tuotanto koekäytön yhteydessä alkoi maaliskuussa Keskeytymätön 30 vuorokauden koeajo tehtiin kesäkuussa Keljonlahden voimalaitoksen vihkiäiset vietettiin 6.8. Kaupallinen energian toimitus osakkaille alkoi Talous ja tunnusluvut Yhtiö käytti voimalaitosinvestointiin (leasing + tase) rahaa kertomusvuonna 36 miljoonaa euroa. Laitoksen kattilan ja turbiinin vastaanoton lopullinen hyväksyntä siirtyi seuraavalle vuodelle. Lopullinen laitosinvestointi tulee olemaan noin 285 miljoonaa euroa. Investointihankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2011 aikana. 1 Yhtiön liikevaihto oli kertomusvuonna 38,6 miljoonaa euroa. Yhtiön tunnusluvut kolmelta viimeiseltä vuodelta ovat taulukon 1 mukaiset. Tunnusluku Investoinnit, milj Liikevaihto, milj. 38,6 Liikevoitto, % 4,0 Omavaraisuusaste, % 22,2 16,6 14,4 Sähkön myynti, GWh 569 Lämmön myynti, GWh 353 Puun käyttö, GWh 289 Turpeen käyttö, GWh Öljyn käyttö, GWh 289 Hiilidioksidipäästöt, t Rikkidioksidipäästöt, t 460 Typpioksidien päästöt, t 324 Pölypäästöt,t 12 Jäähdytysveden käyttö, milj. m³ 125 Lento- ja pohjatuhka, t Keskimääräinen henkilöstömäärä Taulukko 1. :n tunnusluvut

4 Ympäristöasiat Yhtiön Keljonlahden voimalaitoksella on voimassa olevat ympäristöluvat nykytoiminnalleen. Merkittäviä poikkeamia lupaehtoihin ei esiintynyt kertomusvuonna. Lisäksi sillä on kivihiilen käyttölupa, mutta ei teknisiä valmiuksia hiilen käytölle. Laitoksen jäähdytysvesiputken sijainti Keljonlahden pohjassa poikkeaa hieman ympäristöluvan mukaisesta sijainnista. Yhtiö hakee ympäristölupaa putken pysyttämiselle toteutuneen sijainnin mukaisesti. Yhtiön ympäristöasioiden hallintajärjestelmä integroidaan osaksi JE-konsernin laatujärjestelmää vuoden 2011 aikana. Tuhkan jäteveron korotus nostaa tuhkan kaatopaikkakuluja noin miljoonalla eurolla. Tuhka pyritään ohjaamaan jatkossa höytykäyttöön eikä kaatopaikalle. Riskienhallinta ja oikeudelliset asiat Mankala-periaatteen vuoksi yhtiön taloudelliset riskit siirtyvät osakkaille. Yhtiön kiinteistöt ja tuotantolaitokset on vakuutettu omaisuusvakuutuksella. Yhtiöllä on lakisääteiset ympäristövahinkovakuutukset. Erityisesti lauhdesähkön tuotannon määrä riippuu voimakkaasti sähkön pörssihinnan ja muuttuvien kulujen suhteesta. Jälkimmäiseen vaikuttavat eniten polttoaineiden hinnat ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta. Myös pääpolttoaineiden eli turpeen ja puun saannin niukkuus tai logistiikkaketjun häiriöt saattavat rajoittaa sähkön ja lämmön tuotantoa. Tuhkan hyötykäyttöä hankaloittanee mm. valmisteilla oleva metsälannoitteiden haitta-ainepitoisuusmääräysten tiukentuminen. Turpeen valmistevero kaukolämmön tuotannolle tulee nousemaan lähivuosina. Lainojen korkoriskiltä suojaudutaan hallituksen päättämän politiikan mukaisesti. Edellä mainittujen päälaitteiden vastaanottoasioiden lisäksi yhtiöllä ei ole vireillä muita keskeneräisiä talouteen olennaisesti vaikuttavia asioita. Yhtiö on saanut haasteen Jyväskylän käräjäoikeuteen laittoman hyödyn menettämisestä liito-oravien suojelualueen luonnonsuojelurikkomuksen yhteydessä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ei ole ollut olennaisia yhtiön taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia lukuun ottamatta puulla tuotetun sähkön tukien saannin vähenemistä lainsäädännön voimaantulon myöhästymisen takia. Vuonna 2011 Keljonlahden voimalaitos tulee tuottamaan energiaa osakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotanto ja liikevaihto tulevat arviolta kaksinkertaistumaan, mikäli sähkön pörssihinta säilyy alkuvuoden tasolla. Hallituksen esitys voittovarojen jakamisesta Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilivuoden voitto ,61 euroa kirjataan voittovarojen tilille aikaisempien vuosien tappioiden kattamiseksi. Yhtiön osakkeet ja hallinto Yhtiön osakkeet jakaantuivat kertomusvuoden lopussa seuraavasti: Osakas L-sarja S-sarja Omistus-% Jyväskylän Energia Oy ,68 Keuruun Sähkö Oy 368 0,37 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ,84 KS Energiavälitys Oy ,68 Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry 368 0,37 Rauman Energia Oy ,84 Suomen Voima Oy ,32 Vapo Oy ,05 VSV-Energiapalvelu Oy ,84 Yhteensä ,00

5 L-sarjan osakkeet oikeuttavat vastapaine- ja lauhde-energian saamiseen voimalaitoksesta ja S-sarjan osakkeet lauhdesähkön saamiseen yhtiön Keljonlahden voimalaitoksesta. Kummankin sarjan osakkeet velvoittavat vastaamaan ko. energialajin kaikista tuotantokustannuksista. Yhtiön hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Timo Fredrikson, pj Jukka Juusela Kaija Haapsalo Raimo Prusi Petri Heinonen asti Varajäsen Jaakko Selin Marja Rämänen Ahti Ruoppila Akke Kuusela Jarmo K. Lahtinen. Toimitusjohtajana o.t.o toimi Juha Lappalainen asti ja Tuomo Kantola siitä lähtien. Hallituksen sihteerinä toimi Hannu Harju. Yhtiön hallituksen apuna toimii rakennustoimikunta, jonka jäsenet olivat: Juha Lappalainen asti ja Tuomo Kantola siitä lähtien, Markku Miettinen, Hannu Virta, Pentti Huumo ja Hannu Harju. 3

6 TULOSLASKELMA EUR LIIKEVAIHTO ,54 0,00 Muut liiketoiminnan tuotot ,62 0,00 Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,67 Varaston muutos , ,67 Ulkopuoliset palvelut ,21 279,95 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,03 279,95 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,25 Henkilöstökulut yhteensä , ,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,56 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,83 4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä 2 630, ,22 Muilta 1 237, ,15 Korkokulut Saman konsernin yrityksille ,41 0,00 Muille ,71-615,93 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,44 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,39 Välittömät verot ,87 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,39

7 TASE EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,60 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,87 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,87 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,80 0,00 Rakennukset ja rakennelmat ,08 0,00 Koneet ja kalusto ,95 0,00 Keskeneräiset hankinnat , ,74 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 000, ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,67 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,67 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,08 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,97 Muut saamiset , ,65 Siirtosaamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,98 5 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,22 Tilikauden voitto/tappio , ,39 Oma pääoma yhteensä , ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , ,60 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,67 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,97 Muut lyhytaikaiset velat , ,59 Siirtovelat , ,12 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74

8 RAHOITUSLASKELMA EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ,48 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot ,56 Rahoitustuotot ja -kulut ,65 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,69 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) ,27 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) ,22 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) ,24 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,44 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista ,12 Saadut korot liiketoiminnasta 3 868,47 Maksetut välittömät verot ,87 Rahavirta ennen satunnaisia eriä ,92 Liiketoiminnan rahavirta (A) ,92 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,38 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot 0,00 Investointien rahavirta (B) ,38 6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nosto 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nosto ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 Liittymismaksujen lisäys 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) ,54 Rahavarat ,26 Rahavarat ,80 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

9 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia -alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskuksesta, Heikinkatu 3. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän Energia Oy:n toimitalosta, Vesangantie 5 Jyväskylä. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiö rakensi Jyväskylän Keljonlahteen voimalaitoksen, jonka rakentaminen alkoi vuonna Voimalaitoksen koekäyttö päättyi ja kaupallinen energiantoimitus alkoi , joka on myös suunnitelman mukaisten poistojen aloittamisajankohta. Tilikaudet 2009 ja 2010 eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska voimalaitos ei ole ollut näiden tilikausien aikana normaalissa tuotantokäytössä. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Aiempina tilikausina muodostunut tappio (yhtiön kiinteät kulut, joita ei ole aktivioitu) laskutettiin kuluneen tilikauden aikana osakkailta. Osakkailta on laskutettu myös kaikki koekäytön aikaiseen tuotantoon liittyvät muuttuvat ja kiinteät kulut ajalta Tilikaudella aktivoidut kustannukset liittyvät suoraan voimalaitosinvestointiin ja siihen kohdistuviin korkoihin. Korko- ja rahoituskuluja on tilikaudella aktivoitu eli kumulatiivisesti yhteensä ,77. Aktivoidut korot ( saakka) on kohdistettu rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä pitkävaikutteisiin menoihin hankintamenojen suhteessa. Aktivoiduista koroista on tilikaudella maksettu saman konsernin yrityksille ,43 ja muille ,57. 7 Tilikaudella on aktivoitu ed. mainittujen korkojen lisäksi leasingsopimuksen korkoja ,53 euroa. Leasingkorko on aktivoitu alkuperäiseen sopimukseen perustuen ja kyseiset korot poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. Näistä koroista aloitetaan poistot, kun leasingsopimuskausi alkaa helmikuussa Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät voimalaitosprojektin yleiskuluja siltä osin, kuin ne kohdistuvat leasingomaisuuteen (hankintameno ,34 euroa). KÄYTTÖOMAISUUS JA POISTOT Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet Muut pitkävaikutteiset menot leasingomaisuuteen kohdistuvat menot leasingsopimuksen ennakonkorot muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Säiliöt yms. Aluerakennelmat Voimalaitoksen koneet ja laitteet Irtain käyttöomaisuus käytön mukaan 15 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 40 vuotta 30 vuotta 40 vuotta 30 vuotta 25 % menojäännöspoisto VAIHTO-OMAISUUS Polttoainevarasto on arvostettu FIFO-periaatteen mukaan. Aine- ja tarvikevarasto on arvostettu hankintamenoa käyttäen.

10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkevakuutusmaksut , ,54 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,25 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa yhteensä , ,79 Aktivoidut palkat 0, ,11 Aktivoidut henkilösivukulut 0, ,02 Henkilöstökulut yhteensä , ,92 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Matkakulut , ,83 Vuokrat , ,00 Hallintokulut , ,84 Muut liiketoiminnan kulut , , , ,09 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 6 053, ,20 Tilintarkastuspalkkiot yhteensä 6 053, ,20 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 2 630, ,22 Muilta 1 237, ,15 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä 3 868, ,37 8 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,41 0,00 Muille ,71 615,93 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä ,12 615,93 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana ,60 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno ,60 0,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa ,60 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana ,33 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno ,33 0,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot ,86 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa ,47 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet (liittymismaksut) Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana ,80 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR Hankintameno ,80 0,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa ,80 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana ,38 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno ,38 0,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot ,30 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa ,08 0,00 Koneet ja laitteet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana ,35 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno ,35 0,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot ,40 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa ,95 0,00 SIJOITUKSET Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 Vähennykset kauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 9 Sijoitukset yhteensä 1 000, ,00 OSAKKEET MUISSA YHTIÖISSÄ Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Nordic Garbon Fund Ky 5,00 % 1 000, ,00 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,08 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset, konserni ,91 0,00 Siirtosaamiset, konserni , ,19 Konsernitilisaaminen, Nordea , ,78 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,97 Muut saamiset , ,65 Siirtosaamiset , ,28 Saamiset yhteensä , ,98 Siirtosaamisten olennaiset erät Työterveyshuollon Kela-korvaus 6 856, ,57 Vakuutusmaksuennakot 0, ,35 Rahoituskuluennakot , ,35 Tuet ,87 0,00 Tasesähkö ,84 0,00 Muut siirtosaamiset 863, ,01 Siirtosaamiset yhteensä , ,28 10 RAHAT JA PANKKISAAMISET Konsernipankkitilin saldo on esitetty ryhmässä saamiset saman konsernin yrityksiltä.

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,22 Tilikauden tulos , ,39 Vapaa oma pääoma , ,61 Oma pääoma yhteensä , ,39 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Edellisten tilikausien tulos , ,22 Tilikauden voitto , ,39 Yhteensä 0, ,61 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00 10 Lainat lähipiiriin kuuluville Yhtiöllä on osakaslainaa osakkailta ,00 euroa. Yhtiön osakaslaina jakautuu sopijapuolille osakeomistuksen suhteessa. Sopijapuolet ovat hyväksyneet sen, että näillä lainoilla on kaikkia muita Yhtiön velkasitoumuksia huonompi etuoikeus. Lainanottaja on sitoutunut maksamaan lainan takaisin valintansa mukaan yhdessä tai useammassa erässä, ei kuitenkaan ennen vuotta Lainan korko on kuuden kuukauden euribor-360-korko lisättynä yhden (1) prosenttiyksikön marginaalilla. Lainoille ei ole asetettu vakuutta. Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,67 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,53 Muut velat , ,44 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,97 Muut velat , ,59 Siirtovelat , ,12 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,35 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Henkilöstömenot , ,19 Rahoituskulut , ,00 Muut siirtovelat , ,93 Siirtovelat yhteensä , ,12 ANNETUT VAKUUDET Muut omasta puolesta annetut vakuudet Lääninhallitus, vakuus , ,00 Vakuudet muiden puolesta ,00 0, , ,00

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut, sis. alv seuraavalla tilikaudella , ,47 myöhemmin maksettavat , ,68 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,15 Tuotantokoneiden leasingsopimuksen ( ,28, alv 0 %) varsinainen leasingkausi on viidentoista (15) vuoden mittainen ajanjakso alkaen 4. helmikuuta Leasingsopimuksen jäännösarvo on neljäkymmentä (40) prosenttia perushinnasta varsinaisen leasingkauden päättyessä ( ). Muut taloudelliset vastuut Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, EUR (+ saatavaa, - velkaa) , ,65 Kohde-etuuden arvo, EUR , ,00 Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. PÄÄSTÖOIKEUDET Yhtiölle on myönnetty v maksuttomia päästöoikeuksia CO 2 tonnia päästökauppajaksolle yhteensä./. käytetty v CO 2 tonnia./. käytetty v CO 2 tonnia + ostettu v CO 2 tonnia Käytettävissä olevat päästöoikeudet CO 2 tonnia Tilikaudella ei ole myyty päästöoikeuksia. 11

14 12

15 JYVÄSKYLÄN VOIMA OY KIRJANPITOKIRJALUETTELO VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TASE-ERITTELY TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA 13 TOSITELAJIT 01 PANKKITOSITTEET ARKISTOMAPISSA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ 02 OSTOLASKUT 03 TULOTOSITTEET 09 MUISTIOTOSITTEET 10 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET 20 PANKKITOSITTEET

16 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot