Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

2 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen toteutti: Opus Capita Group Oy

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleiskatsaus Kertomusvuosi on yhtiön kahdeksas toimintavuosi. Yhtiön toimintaperiaatteena on olla kustannustehokas kaukolämmön ja sähköntuotannon resurssiyhtiö Mankala-periaatteella. Sen tarkoitus on nostaa osakkaidensa sähköntuotannon omavaraisuutta ja turvata kaukolämmön tuotanto kotimaisilla polttoaineilla sekä luoda kysyntää Keski-Suomessa tuotetuille biopolttoaineille. Tuotantokoneiston käytettävyys kertomuskaudella oli 72 %. Keljonlahden voimalaitos ajoi vastapainetuotantopainotteisesti, koska sähkön alhainen markkinahinta rajoitti lauhdetuotantoa koko vuoden ja laitehäiriöiden ja -rikkojen takia sähkön tuotanto syksyllä jäi vähäiseksi. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät yhtiötä koskeneet tapahtumat vuodelta 2014: Tammikuusta toukokuun loppupuolelle laitos ajoi normaalisti osakkaiden tilausten mukaan kuitenkin niin, ajo päättyi noin viikkoa ennen suunniteltua revisiota kattilavuotoon. Vuosirevisiossa asennettiin Dynasand-laitteisto, jonka avulla valmistetaan prosessivettä järvivedestä. Laitos ajettiin ylös heinäkuun lopussa revision jälkeen. Elokuu jouduttiin ajamaa rajoitetulla teholla turbiinin värinöiden takia. Syyskuussa laitos oli alhaalla turbiinin linjauksen takia 3 viikkoa. Lokakuun 25. päivänä generaattorin staattoriin tuli maasulku ja laitos tuotti vain lämpöä reduktioajossa vuoden loppuun saakka, koska generaattorin korjaus kesti saakka. Puun polton maksimoimiseksi hankitun rikinsyöttöjärjestelmän ajokokeet ja viritykset saatiin päätökseen. Laitos voi jatkossa polttaa puuta 70 % osuuteen saakka. 3

4 Talous ja tunnusluvut Yhtiön tunnusluvut kolmelta viimeiseltä vuodelta ovat taulukon 1 mukaiset. Taulukko 1. Jyväskylän Voima Oy:n tunnusluvut Tunnusluku Investoinnit, miljoonaa euroa 7,8 7,9 0,4 Liikevaihto, miljoonaa euroa 47,7 56,3 62,2 Liikevaihdon muutos, % Liikevoitto, % 7,3 6,6 6,1 Omavaraisuusaste, % 13,9 13,3 12,8 Sähkön myynti, GWh ,1 443 Lämmön myynti, GWh Puun käyttö, GWh Turpeen käyttö, GWh Kivihiilen käyttö, GWh Öljyn käyttö, GWh Hiilidioksidipäästöt, t Rikkidioksidipäästöt, t Typpioksidien päästöt, t Pölypäästöt, t Jäähdytysveden käyttö, milj. m ,7 16,9 Lento- ja pohjatuhka, t Keskimääräinen henkilöstömäärä Ympäristöasiat Yhtiön Keljonlahden voimalaitoksella on voimassa olevat ympäristöluvat nykytoiminnalleen. Lyhytkestoisia poikkeamia lupaehtoihin tuli kolme typenoksidien ja yksi rikkioksidirajan ylittymisestä (automaattivalvonta). Kivihiilipölyilmoituksia kirjattiin kaksi kappaletta. Valvovaan lupaviranomaiseen on pidetty yhteyttä normaalin raportoinnin lisäksi ja järjestetty kokous mm. lupaehtojen toteutumisen seurannasta. Ympäristöpoikkeamia oli vuonna 2014 yhteensä 9 kpl, kun vuonna 2013 niitä oli 6 kpl. Keljonlahden tuhkat menivät hyötykäyttöön, lentotuhka toimitettiin metsälannoitteeksi ja pohjatuhkaa maanrakennukseen. Riskienhallinta ja oikeudelliset asiat Mankala-periaatteen vuoksi yhtiön taloudelliset riskit siirtyvät osakkaille. Yhtiön kiinteistöt ja tuotantolaitokset on vakuutettu omaisuusvakuutuksella. Yhtiöllä on lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Laitevaurioista aiheutuvat tuotannon keskeytykset on sovittu osakkaiden vakuuttavan itse tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

5 Erityisesti lauhdesähkön tuotannon määrä riippuu voimakkaasti sähkön pörssihinnan ja muuttuvien kulujen suhteesta. Jälkimmäiseen vaikuttavat eniten polttoaineiden hinnat ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta. Turpeella ja hiilellä tuotettuun kaukolämpöön kohdistuvat verot pysyivät ennallaan edellisvuoteen nähden. Turpeen vuoden 2015 vero alenee tasolle 3,4 eur/mwh. Turpeeseen kohdistettavat verot, sen asema ylipäänsä polttoaineena ja saatavuus muodostavat yhtiölle merkittävän riskin, jonka torjumiseksi bio-osuutta pitää kasvattaa hallitusti kohti teknistaloudellista maksimia ja kivihiili otettiin polttoainevalikoimaan vara- ja markkinapolttoaineeksi. Valtiovallan kaavailemat heikennykset metsäpolttoaineiden tukeen huonontavat yhtiön sähköntuotannon kilpailukykyä. Lainojen korkoriskiltä suojaudutaan hallituksen päättämän politiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenen Heikki Hapulin aloitteesta yhtiö tekee selvitykset turbiinin, generaattorin ja savupiipun, vesikemian, talousennusteiden, polttoainehankinnan, vuosihuoltosuunnittelun ja hankintojen tilanteesta. Osa selvityksistä valmistui vuoden 2015 alussa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2015 Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ei ole ollut olennaisia yhtiön taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia generaattorin korjausta lukuun ottamatta. 5 Vuonna 2015 Keljonlahden voimalaitos pyrkii tuottamaan energiaa osakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laitos käy suunnitelmien mukaisesti huhtikuun loppupuolelle, minkä jälkeen alkaa vuosihuolto. Se valmistuu toukokuun puoliväliin mennessä, minkä jälkeen laitos on ajossa koko loppuvuoden. Yhtiön käyttöhenkilökunta siirtyi alkaen emoyhtiö Jyväskylän Energia Oy:n palvelukseen. Yhtiö osta emoyhtiöltä tuotannon johto- ja käyttöpalvelut. Järjestelyllä tähdätään konsernin tuotantohenkilökunnan joustavaa käyttöön voimalaitosten tarpeen mukaan ja sitä kautta kustannussäästöihin. Siirron jälkeen yhtiön suoraan palvelukseen jää 12 henkilöä. Laitoksen sisäpiipun pinnoitus on osittain irronnut ja yhtiö harkitsee piipun kunnostustoimenpiteitä. Turbiinirevisiota jouduttaneen aikaistama niin, että se tehdään vuonna Generaattorin staattorin käämitys näyttää ennenaikaisen vanhenemisen merkkejä ja sen uudelleen käämintää harkitaan. Edellä mainittujen korjausinvestointien alustava kustannusarvio on yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Hallituksen esitys voittovarojen jakamisesta Tilikauden tulos on nolla omakustannusperiaatteella. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

6 Yhtiön osakkeet ja hallinto Yhtiön osakkeet jakaantuivat kertomusvuoden lopussa seuraavasti: Osakas L-sarja S-sarja Omistusosuus % Jyväskylän Energia Oy ,74 Keuruun Sähkö Oy 368 0,37 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ,84 KS Energiavälitys Oy ,68 Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry 368 0,37 Rauman Energia Oy ,84 Suomen Voima Oy ,32 VSV-Energiapalvelu Oy ,84 Yhteensä ,00 L-sarjan osakkeet oikeuttavat vastapaine- ja lauhde-energian saamiseen voimalaitoksesta ja S-sarjan osakkeet lauhdesähkön saamiseen yhtiön Keljonlahden voimalaitoksesta. Kummankin sarjan osakkeet velvoittavat vastaamaan ko. energialajin kaikista tuotantokustannuksista. Varsinainen jäsen Tuomo Kantola, pj Markku Aarnos Heidi Nieminen Heikki Hapuli Tapio Ollila Henkilökontainen varajäsen Pasi Jalonen Petri Nyberg Veijo Koskinen Akke Kuusela Jarmo K. Lahtinen 6 Toimitusjohtajana toimi Tero Saarno saakka ja Hannu Harju siitä lähtien. Yhtiön hallituksen apuna toimii käyttötoimikunta, jonka jäsenet olivat: Tero Saarno, Akke Kuusela, Mika Salo, Kimmo Tyni ja Hannu Harju.

7 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Liite LIIKEVAIHTO , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,97 Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,53 Varaston muutos , ,53 Ulkopuoliset palvelut , ,51 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,51 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,23 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,27 Muut henkilösivukulut , ,07 Henkilöstökulut yhteensä , ,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,24 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 7 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,80 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä 45,39 0,00 Muilta 231,00 513,91 Korkokulut Saman konsernin yrityksille , ,58 Muille , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,80 VOITTO/TAPPIO ENNEN TIINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0,00 51,00 Välittömät verot 0,00-51,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,00 0,00

8 Tase Vastaavaa TASE Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 7 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,83 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Koneet ja laitteet , ,00 Koneet ja kalusto , ,13 Keskeneräiset hankinnat , ,52 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,29 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0, ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,15 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,15 8 Saamiset 8 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,61 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,40 Muut saamiset 0, ,94 Siirtosaamiset , ,57 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,52 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,35

9 Tase Vastattavaa TASE Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 9 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA 10 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , ,60 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,21 Muut lyhytaikaiset velat , ,65 Siirtovelat , ,59 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,35 9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,35

10 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 0,00 51,00 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,80 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,04 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,11 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,53 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,68 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,08 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,71 Saadut korot liiketoiminnasta 276,39 513,91 Maksetut välittömät verot 0,00-51,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,28 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,75 Luovutustulot muista sijoituksista 1 000,00 0,00 Investointien rahavirta (B) , ,75 10 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nosto , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,47 Rahavarat , ,49 Rahavarat , ,02 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

11 Liitetiedot Jyväskylän Voima Oy kuuluu Jyväskylän kaupunki -konsernin Jyväskylän Energia -alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunki -konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki Talouskeskus Liikelaitos, Heikinkatu 3 B, Jyväskylä. Jäljennös Jyväskylän Energia -konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän Energia Oy, Kivääritehtaankatu 6, 2. kerros, Jyväskylä. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet Muut pitkävaikutteiset menot leasingomaisuuteen kohdistuvat menot leasingsopimuksen ennakonkorot muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Säiliöt yms. Aluerakennelmat Voimalaitoksen koneet ja laitteet Irtain käyttöomaisuus käytön mukaan 15 v 10 v 5 v 40 v 30 v 40 v 30 v 25 % menojäännöspoisto 11 Keljonlahden voimalaitoksen rakentamisen aikana (v ) kertynyt leasingsopimuksen ennakkokorko on aktivoitu alkuperäiseen leasingsopimukseen perustuen ja korot poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. Vuonna 2012 valmistuneen bioaseman ja vuonna 2013 valmistuneen hiililaitteiston rakennusaikaiset leasingsopimusten ennakkokorot on aktivoitu voimalaitoksen koneisiin ja laitteisiin. Vaihto-omaisuus Polttoöljyvarastot on arvostettu FIFO- periaatteen mukaan. Kivihiilivarasto sekä aine- ja tarvikevarasto on arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa.

12 Liitetiedot 2/7 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Energian myynti , ,52 Polttoaineen myynti ,06 0,00 Muut , , , ,62 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,62 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot 960,00 880,00 Avustukset / tuet , ,12 Palveluiden myynti , ,52 Muut , ,33 Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä , ,97 3 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,23 Eläkevakuutusmaksut , ,27 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,07 Henkilöstökulut yhteensä , ,57 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot 8 916, ,25 12 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin 16 8 Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,03 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Koneet ja laitteet , ,83 Koneet ja kalusto , ,07 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,24 5 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,66 Vuokrakulut , ,48 Toimitilakulut , ,84 Hallintokulut , , , ,47

13 Liitetiedot 3/7 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 5 854, , , ,71 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 45,39 0,00 Muilta 231,00 513,91 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä 276,39 513,91 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,58 Muille , ,13 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä , ,71 13

14 Liitetiedot 4/7 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,46 Lisäykset tilikauden aikana ,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,46 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,60 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,03 Tasearvo tilikauden lopussa , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet (liittymismaksut) Hankintameno , ,80 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,80 Kertyneet suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot 0,00 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,98 Lisäykset tilikauden aikana , ,70 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,68 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,53 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,31 Tasearvo tilikauden lopussa , ,84 14 Koneet ja laitteet Hankintameno , ,98 Lisäykset tilikauden aikana , ,06 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,04 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,21 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,83 Tasearvo tilikauden lopussa , ,00

15 Liitetiedot 5/7 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Koneet ja kalusto Hankintameno , ,04 Lisäykset tilikauden aikana 310, ,54 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,58 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,38 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,07 Tasearvo tilikauden lopussa , ,13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,07 Lisäykset tilikauden aikana , ,30 Siirto valmiiiseen omaisuuteen , ,85 Hankintameno , ,52 Tasearvo tilikauden lopussa , ,52 Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno , ,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset kauden aikana ,00 0,00 Hankintameno , , SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,61 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset, konserni , ,94 Siirtosaamiset, konserni 0,00 0,00 Konsernitilisaaminen , ,46 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,40 Muut saamiset 0, ,94 Siirtosaamiset , ,57 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,52 Siirtosaamisten olennaiset erät: Lakisääteiset vakuutusmaksut , ,71 Työterveyshuollon Kela-korvaus 8 050, ,00 Tuotannon tukimaksut , ,01 Öljyn valmisteveron palautus ,00 0,00 Leasing , ,85 Siirtosaamiset yhteensä , ,57 RAHAT JA PANKKISAAMISET Konsernipankkitilin saldo on esitetty ryhmässä saamiset saman konsernin yrityksiltä.

16 Liitetiedot 6/7 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Vapaa oma pääoma 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00 16 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat saman konsernin yrityksiltä , ,40 Lainat muilta osakkailta , , , ,00 Lainat lähipiiriin kuuluville Yhtiöllä on osakaslainaa osakkailta ja entiseltä osakkaalta (Vapo Oy) ,00 euroa. Yhtiön osakaslaina jakautuu sopijapuolille osakeomistuksen suhteessa. Sopijapuolet ovat hyväksyneet sen, että näillä lainoilla on kaikkia muita yhtiön velkasitoumuksia huonompi etuoikeus. Lainanottaja on sitoutunut maksamaan lainan takaisin valintansa mukaan yhdessä tai useammassa erässä, ei kuitenkaan ennen vuotta Lainan korko on kuuden kuukauden euribor-360 -korko lisättynä yhden (1) prosenttiyksikön marginaalilla. Lainoille ei ole asetettu vakuutta. Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,82 Muut velat , ,39 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,21

17 Liitetiedot 7/7 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,59 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,35 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Henkilöstömenot , ,67 Rahoituskulut , ,83 Kivihiili- ja turvevero 0, ,20 Laskuttamaton energianhankinta 0, ,89 Siirtovelat yhteensä , ,59 ANNETUT VAKUUDET Muut omasta puolesta annetut vakuudet , ,00 Vakuudet ja takaukset muiden puolesta , , , ,00 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut, sis. alv seuraavalla tilikaudella , ,79 myöhemmin maksettavat , ,89 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,68 17 Tuotantokoneiden leasingsopimusten jäännösarvo on ,36 euroa (alv 24 %). Muut taloudelliset vastuut Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, EUR + saatavaa, - velkaa , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , ,00 Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. PÄÄSTÖOIKEUDET CO2 tonnia CO2 tonnia Tilanne Vastikkeetta saadut päästöoikeudet Ostettu Myyty 0 0 Käytetty /. käytön korjaus varmennetun määrän mukaisesti -2 Tilanne Tilinpäätöshetken päästöoikeustonnin markkina-arvo oli 7,30 euroa ja yhtiön taseen ulkopuolinen varallisuus täten ,40 euroa.

18 Luettelo kirjanpitokirjoista Varsinaiset kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja CD-ROM-tallenne CD-ROM-tallenne Sidottuna Tositelajit Lajinimi Lajinro Tositteet Formaatti Alkusaldot 00 1 CD-ROM-tallenne Nordea pankki CD-ROM-tallenne Sampo pankki CD-ROM-tallenne OKO pankki CD-ROM-tallenne Handelsbanken CD-ROM-tallenne Palkat CD-ROM-tallenne Palkkapankki CD-ROM-tallenne Lomapalkat CD-ROM-tallenne Matka- ja kululaskut Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Muistiotositteet CD-ROM-tallenne EJ-jaksotukset Paperitositteena KOM-oikaisut CD-ROM-tallenne Maximo Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä OC Invoices Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Ostoreskontran maksut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran laskut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran suoritukset CD-ROM-tallenne Sumu-poistot CD-ROM-tallenne EVL-poistot 96 1 CD-ROM-tallenne 18

19 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 19

20 20

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voiman ja Pohjolan Voiman yhdessä omistama energiantuotantoyhtiö, Vaskiluodon Voima, on perustettu 1960-luvun lopulla.

Etelä-Pohjanmaan Voiman ja Pohjolan Voiman yhdessä omistama energiantuotantoyhtiö, Vaskiluodon Voima, on perustettu 1960-luvun lopulla. Vuosikertomus 2008 SISÄLLYS Toimitusjohtajan tervehdys......................5 Ympäristöasiat...................................6 Kivihiili polttoaineena............................7 Vaasan voimalaitoksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot