Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

2 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen toteutti: Opus Capita Group Oy

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleiskatsaus Vuosi 2014 oli Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n 18. toimintavuosi. Yhtiön toimintaperiaatteena on olla kustannustehokas kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon resurssiyhtiö Mankala-periaatteella. Sen tarkoitus on turvata omistajansa sähkönhankinnan omavaraisuutta ja kaukolämmön tuotantoa kotimaisilla polttoaineilla sekä luoda kysyntää Keski-Suomessa tuotetuille biopolttoaineille. Teollisuushöyryn käyttäjä oli Valmet Oyj. Kaukolämmön yhtiö toimittaa Jyväskylän Energia Oy:lle. Tuotettu sähkö käytetään pääasiassa Jyväskylässä. Rauhalahden voimalaitoksen käytettävyys oli 100 %. Laitos oli revisiossa huhtikuun ajan. Tuotanto jäi budjetoidusta noin 80 % tasolle leudon lämpötilan takia. Talous ja tunnusluvut Yhtiön tunnusluvut kolmelta viimeiseltä vuodelta ovat taulukon 1 mukaiset. Taulukko 1. Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n tunnusluvut Tunnusluku Investoinnit, miljoonaa euroa 2,2 4,4 4,9 Liikevaihto, miljoonaa euroa 35,6 38,1 26,0 Liikevaihdon muutos, % Liikevoitto, % 0,8 0,4 0,6 Omavaraisuusaste, % Sähkön myynti, GWh Lämmön myynti, GWh Puun käyttö, GWh Turpeen käyttö, GWh Öljyn käyttö, GWh Hiilen käyttö, GWh ,1 Hiilidioksidipäästöt, t Rikkidioksidipäästöt, t Typpioksidien päästöt, t Pölypäästöt, t Jäähdytysveden käyttö, milj. m3 5,3 2,9 5,8 Lento- ja pohjatuhka, t Henkilöstö keskimäärin

4 Ympäristöasiat Yhtiöllä on voimassa olevat ympäristöluvat nykytoiminnalleen. Toiminta oli lupaehtojen mukaista muutamin poikkeamin. Rauhalahden yhteistuotantokattilan rikkidioksidipäästöraja ylittyi yhden kerran. Savelassa havaittiin öljyä viemärissä. Valvovaan lupaviranomaiseen on pidetty yhteyttä normaalin raportoinnin lisäksi ja järjestetty kokouksia mm. lupaehtojen toteutumisen seurannasta. Rauhalahden voimalaitoksen tuottamat tuhkat menivät hyötykäyttöön entisen läjitysalueen stabilointiin Lievestuoreelle. Laitoksella on menossa mittava projekti yhteistuotantokattilan päästöjen vähentämiseksi IE-direktiivin asettamiin raja-arvoihin vuodesta 2020 lähtien. Samalla uusitaan muitakin komponentteja laitoksen eliniän jatkamiseksi vuoteen 2030 saakka. Kattilan takavetoon tulee muutoksia, sähkösuodatin uusitaan, uusi pesuri asennetaan ja piippu uusitaan. Noin 30 miljoonan euron projektin on määrä valmistua vuoden 2015 aikana. Ympäristönsuojelumääräysten muutosten vuoksi yhtiö suunnittelee vuoteen 2018 mennessä toteutettavia investointeja mm. öljypolttoaineiden käsittely- ja varastointi-alueisiin sekä polttoainemuutoksiin. Alustava kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa. Keltinmäen lämpökeskus purettiin vuonna 2014 ja Pappilanvuoren lämpökeskus puretaan vuonna Muut pienet lämpökeskukset on tarkoitus korvata siirrettävällä tuotantolaitoksella. Riskienhallinta ja oikeudelliset asiat 4 Mankala-periaatteen vuoksi omistaja kantaa yhtiön taloudelliset riskit. Yhtiön kiinteistöt ja tuotantolaitokset on vakuutettu omaisuusvakuutuksella. Yhtiöllä on lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Laitevaurioista aiheutuvat tuotannon keskeytykset on sovittu omistajan vakuuttavan itse tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Rauhalahden voimalaitoksen ajosuunnitteluun ja sen toteutumiseen vaikuttaa konserniin kuuluvan Keljonlahden voimalaitoksen ajomallit. Sen lauhdesähkön tuotannon määrä riippuu voimakkaasti sähkön pörssihinnan ja oman tuotannon muuttuvien kulujen suhteesta. Jälkimmäiseen vaikuttavat eniten polttoaineiden hinnat ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta. Rauhalahden voimalaitos, Savelan voimalaitos sekä Varikon lämpökeskus ovat muka-na kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa (TNP), jonka avulla jaksotetaan IE-direktiivin vaatimat investoinnit aikavälille

5 Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2015 Yhtiön käyttöhenkilökunta siirtyi alkaen emoyhtiö Jyväskylän Energia Oy:n palvelukseen. Yhtiö ostaa emoyhtiöltä tuotannon johto- ja käyttöpalvelut. Järjestelyllä tähdätään konsernin tuotantohenkilökunnan joustavaa käyttöön voimalaitosten tarpeen mukaan ja sitä kautta kustannussäästöihin. Siirron jälkeen yhtiön suoraan palvelukseen jää 20 henkilöä. Valtion myöntämää metsäpolttoaineilla tuotetun syöttötariffituen määrää uhkaa aleneminen, jos hallituksen esitys eräiden puulaatujen tuen leikkauksesta tulee hyväksytyksi. Turpeen energiavero alenee tasolle 3,4 eur/mwh. Hallituksen esitys voittovarojen jakamisesta Tilikauden tulos on nolla euroa omakustannusperiaatteella, joten hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei ole jaeta. Yhtiön osakkeet ja hallinto Yhtiön samanlajiset osakkeet jakaantuivat kertomusvuoden lopussa seuraavasti: Osakas Osakkeet kpl Omistus-% Jyväskylän Energia Oy Yhtiön hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt: Tuomo Kantola, puheenjohtaja Pasi Jalonen, jäsen Tapo Lehtoranta, varajäsen Toimitusjohtajana toimi Tero Saarno saakka ja Hannu Harju siitä lähtien.

6 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Liite LIIKEVAIHTO , ,04 Muut liiketoiminnan tuotot , ,50 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,70 Varastojen muutos , ,42 Ulkopuoliset palvelut , ,13 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,25 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 6 LIIKEVOITTO , ,20 Rahoitustuotot- ja -kulut 6 Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä 17,92 0,00 Muilta 135,81 116,45 Korkokulut Saman konsernin yrityksille , ,66 Muille ,04-780,99 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,20 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,00 0,00

7 Taseet Vastaavaa TASE Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 7 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset , ,24 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,24 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,88 Koneet ja laitteet , ,75 Koneet ja kalusto , ,60 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt , ,18 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,41 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,37 Polttoaineet , ,25 Varaosavarasto , ,21 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,83 7 Pitkäaikainen saamiset Muut saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 8 Myyntisaamiset , ,70 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,76 Muut saamiset 0, ,00 Siirtosaamiset , ,11 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , ,68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,73

8 Taseet Vastattavaa TASE Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 9 Osakepääoma , ,87 Ylikurssirahasto , ,01 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,88 VIERAS PÄÄOMA 10 Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille 0, ,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0, ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,37 Velat saman konsernin yrityksille , ,59 Muut velat , ,56 Siirtovelat , ,33 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,85 Vieras pääoma yhteensä , ,85 8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,73

9 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 0,00 0,00 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,49 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,23 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,42 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,97 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,71 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,65 Saadut korot liiketoiminnasta 153,73 116,45 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,51 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,65 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,15 Investointien rahavirta (B) , ,50 9 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen lyhennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen nosto , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,99 Rahavarat , ,56 Rahavarat , ,57 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

10 Liitetiedot Jyväskylän Energiantuotanto Oy on kuulunut alkaen Jyväskylän kaupunki -konsernin Jyväskylän Energia -alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunki -konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki Talouskeskus Liikelaitos, Heikinkatu 3 B, Jyväskylä. Jäljennös Jyväskylän Energia -konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän Energia Oy, Kivääritehtankatu 6, 2. kerros, Jyväskylä. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot Poistot lasketaan omaisuuslajikohtaisina tasapoistoina. Taloudellinen pitoaika omaisuuslajeittain: Muut pitkävaikutteiset menot 5 v hankittu omaisuus, Rauhalahti 25 v Perusparannusinvestoinnit edelliseen Kohteena olevan omaisuuden jäljellä olevana pitoaikana 40 MW kattilat 20 v hankittu omaisuus, muut 15 v Perusparannusinvestoinnit edelliseen Kohteena olevan omaisuuden jäljellä olevana pitoaikana Savelan voimalaitosrakennuksen perusparannus 10 v Puun vastaanottoasema 3/ v Käyttöoikeudet (12/1998) 12 v Irtain käyttöomaisuus 25 % menojäännöspoisto 10 Jyväskylän Energia Oy:n ostettua vuonna 2009 Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n koko osakekannan on yhtiön poistoaikoja muutettu vastamaan Jyväskylän Energia -konsernin poistoperiaatteita. Rauhalahden voimalaitoksen poistoaikaa on jatkettu vuoteen 2020 asti voimalaitoksen arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella. Rauhalahden voimalaitoksen puhdistuslaitoksen rakentamiseen liittyvän leasingsopimuksen kertynyt ennakkokorkoon aktivoitu projektin kuluihin. Rakennusurakka on kesken Vaihto-omaisuus Polttoöljyvarastot on arvostettu FIFO- periaatteen mukaan. Kivihiilivarasto sekä aine- ja tarvikevarasto on arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa.

11 Liitetiedot 2/6 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Energian myynti , ,34 Polttoaineen myynti 0, ,14 Muut , , , ,04 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,04 2 MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT Vuokratulot , ,62 Avustukset / tuet , ,45 Palveluiden myynti , ,75 Muut , ,68 Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä , ,50 3 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,04 Eläkevakuutusmaksut , ,72 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , ,36 Henkilöstökulut yhteensä , ,12 Henkilökunnan lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,56 Rakennukset ja rakennelmat , ,94 Koneet ja laitteet , ,20 Koneet ja kalusto , ,59 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,29 5 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilöstökulut , ,28 Vuokrakulut , ,79 Toimitilakulut , ,56 Hallintokulut , , , ,68 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 3 498, , , ,28

12 Liitetiedot 3/6 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Saman konsernin yrityksiltä 17,92 0,00 Muilta 135,81 116,45 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä 153,73 116,45 Korkokulut Saman konsernin yrityksille , ,66 Muille 1 962,04 780,99 Korkokulut yhteensä , ,65 POISTOERON MUUTOS Rakennuksista ja rakennelmista , ,40 Koneista ja laitteista , ,87 Kuljetuskalustosta -407, ,53 Työkoneista ,96 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet ,48 0,00 Poistoeron muutos yhteensä 0,00 0,00 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 7 KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,81 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,01 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,56 Tasearvo tilikauden lopussa , ,24 12 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,59 Lisäykset tilikauden aikana , ,53 Hankintameno , ,12 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,30 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,94 Tasearvo tilikauden lopussa , ,88 Koneet ja laitteet Hankintameno , ,22 Lisäykset tilikauden aikana , ,11 Hankintameno , ,33 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,38 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,20 Tasearvo tilikauden lopussa , ,75

13 Liitetiedot 4/6 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Koneet ja kalusto Hankintameno , ,39 Lisäykset tilikauden aikana , ,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,15 Hankintameno , ,24 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,05 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,59 Tasearvo tilikauden lopussa , ,60 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno , ,17 Vähennykset tilikauden aikana , ,63 Lisäykset tilikauden aikana , ,64 Tasearvo tilikauden lopussa , ,18 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 8 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,70 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,87 Konsernitilisaamiset , ,89 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,76 13 Muut saamiset 0, ,00 Siirtosaamiset , ,11 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,57 Siirtosaamisten olennaiset erät Sähkön tuotantotuki , ,10 Työterveyshuollon KELA-korvaus , ,00 Öljyn valmisteveron palautus , ,00 Muut 4 662, ,01 Siirtosaamiset yhteensä , ,11

14 Liitetiedot 5/6 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,87 Osakepääoma , ,87 Ylikurssirahasto , ,01 Ylikurssirahasto , ,01 Sidottu oma pääoma , ,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Vapaa oma pääoma 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,88 EUR EUR VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaikaiset lainat saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä 0, ,00 14 Lyhytaikainen Ostovelat , ,37 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,04 Lyhytaikaiset lainat , ,00 Siirtovelat , ,55 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,59 Muut velat , ,56 Siirtovelat , ,33 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,85 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus , ,92 Turvevero 0, ,40 Muut siirtovelat 0, ,01 Siirtovelat yhteensä , ,33

15 Liitetiedot 6/6 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella , ,78 Myöhemmin maksettavat , , , ,56 Tuotantokoneiden leasingsopimusten jäännösarvo on ,75 (alv 24 %). PÄÄSTÖOIKEUDET CO2 tonnia CO2 tonnia Tilanne Oikaisu v käyttöön Vastikkeetta saadut päästöoikeudet Ostettu 0 0 Myyty 0 0 Käytetty Tilanne Tilinpäätöshetken päästöoikeustonnin markkina-arvo oli 7,30 euroa / CO2 tonni ja yhtiön taseen lkopuolinen varallisuus täten ,90 euroa. 15

16 Luettelo kirjanpitokirjoista Varsinaiset kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja CD-ROM-tallenne CD-ROM-tallenne Sidottuna Tositelajit Digia Lajinimi Lajinro Tositteet Formaatti Alkusaldot 00 1 CD-ROM-tallenne Nordea pankki CD-ROM-tallenne OKO pankki CD-ROM-tallenne Palkat CD-ROM-tallenne Palkkapankki CD-ROM-tallenne Lomapalkat CD-ROM-tallenne Matka- ja kululaskut Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Muistiotositteet CD-ROM-tallenne EJ-jaksotukset paperitositteena KOM-oikaisut CD-ROM-tallenne Maximo Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä OC Invoices Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Ostoreskontran maksut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran laskut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran suoritukset CD-ROM-tallenne Sumu-poistot CD-ROM-tallenne 16

17 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 17

18 18

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma...

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a 3 259 545 853,05 2 681 624 281,53

STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a 3 259 545 853,05 2 681 624 281,53 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 LIIKEVAIHTO 2a 3 259 545 853,05 2 681 624 281,53 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + / - 60 997 093,00-51 986 515,80 Valmistus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot