Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista"

Transkriptio

1 Eriävä mielipide Me allekirjoittaneet Terhi Järvikare, Päivi Räty ja Tomi Seppälä olemme eri mieltä kirjanpitolautakunnan IFRS-jaoston Alma Median rakennejärjestelystä antaman lausunnon lopputuloksesta. Toisin kuin jaoston lausunnossa esitetään, Alma Median rakennejärjestelyssä kirjanpidolliseksi hankkijaosapuoleksi on mielestämme katsottava Alma Media. Almanova on perustettu vain rakennejärjestelyn toteuttamiseksi, eikä se IFRS 3.22:n perusteella voi olla hankkijaosapuoli. Kyseessä on tällöin käänteinen hankinta, jossa Alma Media hankkii tosiasiallisesti omia osakkeitaan. Perustelut IFRS:n yleisistä perusteista Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset perusteet antavat pohjan tilinpäätöstä koskevien kysymysten ratkaisemiseen liittyvälle harkinnalle. Yleisten perusteiden kappaleessa 33 todetaan todenmukaisesta esittämisestä, että ollakseen luotettavaa informaation tulee esittää todenmukaisesti niitä liiketoimia ja muita tapahtumia, joita sen joko väitetään esittävän ja voidaan kohtuudella odottaa esittävän. Lisäksi kappaleessa 35 todetaan sisältöpainotteisuudesta seuraavaa: jotta informaatio esittäisi todenmukaisesti niitä liiketoimia ja muita tapahtumia, joita sen väitetään esittävän, on välttämätöntä, että tapahtumia käsitellään kirjanpidossa ja ne esitetään niiden tosiasiallisen sisällön ja taloudellisten realiteettien, ei yksinomaan niiden oikeudellisen muodon mukaisesti. Alma Median rakennejärjestelyn kirjanpidollinen käsittely IFRS 3.4 määrittelee liiketoimintojen yhdistämisen tarkoittavan erillisten yhteisöjen tai liiketoimintojen saattamista yhteen yhdeksi raportoivaksi yhteisöksi. Lausunnon kohteena olevan tapauksen voidaan katsoa olevan IFRS 3:n soveltamisalaan kuuluva transaktio, koska Almanova ja Alma Media saatetaan yhteen yhdeksi uudeksi raportoivaksi yhteisöksi. Alma Median rakennejärjestelyyn voidaan siten soveltaa IFRS 3 standardia. Sovellettaessa IFRS 3 standardia kaikissa liiketoimintojen yhdistämisissä on aina nimettävä hankkijaosapuoli. Hankkijaosapuoli on yhdistyvistä yhteisöistä se, joka saa määräysvallan toisissa yhdistyvissä yhteisöissä tai liiketoiminnoissa. IFRS 3.19:n mukaan määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. IFRS 3.21:n mukaan hankkijaosapuoli on tavallisesti yhteisö, joka laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia osuuksia. Kaikki asiaankuuluvat seikat ja olosuhteet on kuitenkin otettava huomioon ratkaistaessa, millä yhdistyvistä yhteisöistä on oikeus määrätä toisen yhteisön (tai toisten yhteisöjen) talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen (tai niiden) toiminnasta. Käänteisissä hankinnoissa hankkijaosapuolena on yhteisö,

2 2 jonka oman pääoman ehtoisia osuuksia on hankittu, ja liikkeeseenlaskijana toimiva yhteisö on hankinnan kohde. Tällaisissa tilanteissa juridinen tytäryritys voidaan katsoa hankkijaosapuoleksi, jos sillä on oikeus määrätä juridisen emoyrityksen talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tavallisesti hankkijaosapuoli on suurempi yhteisö, mutta liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät seikat ja olosuhteet viittaavat joskus siihen, että pienempi yhteisö hankkii suuremman. Hankkijaosapuolesta päätettäessä olennaista on IFRS 3.21:n mukaan se, millä yhdistyvistä yhteisöistä on tosiasiallisesti oikeus määrätä toisen yhteisön talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tällä lauseella viitataan myös liiketoimintojen yhdistämisen toteutumisen jälkeiseen aikaan. Almanovan ja Alma Median yhdistämisen jälkeen Alma Medialla on mielestämme kiistattomasti oikeus määrätä yhtiön toiminnasta, koska Alma Mediassa ennen yhdistämistä ollut hallitus nimitettiin myös yhdistämisen jälkeisen yhtiön hallitukseksi lukuun ottamatta kahta jäsentä, jotka edustivat omistuksestaan luopuneita Bonnier & Bonnieria ja ja Proventusta. Alma Medialla on näin ollen oikeus määrätä yhdistämisen seurauksena syntyneen yhtiön toiminnasta. Myös IFRS 3 -standardin BC58:ssa todetaan, että perustava tekijä hankkijaosapuolen määrittämisessä on yhdistyvien yhteisöjen keskinäisen suhteen arvioiminen, jotta selviää, kummalla on yhdistämisen seurauksena oikeus määrätä toisen osapuolen talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tämä pätee riippumatta siitä, missä muodossa hankintahinta on suoritettu. Edelleen BC59:ssä todetaan, että esimerkiksi pienen, listatun yhteisön ollessa oikeudellinen hankkijaosapuoli, jossa hankitun tytäryhteisön johto tulee johtamaan tätä yhdistynyttä yhteisöä, on tytäryhtiö aina katsottava kirjanpidolliseksi hankkijaosapuoleksi, koska sillä on oikeus määrätä yhdistyneen yhteisön talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tytäryhtiön asettaminen hankkijaosapuoleksi on johdonmukaista sen periaatteen kanssa, että hankkijaosapuoli määritetään määräysvallan käsitteen perusteella. BC60:ssä todetaan, että hankkijaosapuolta määritettäessä on kaikki asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet otettava huomioon, jotta voidaan päätellä, kummalla yhteisöistä on oikeus määrätä yhdistyneen yhteisön talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Edelleen BC61:ssä todetaan, että juridisen emoyhtiön käsitteleminen hankkijaosapuolena silloin, kun määräysvalta on juridisella tytäryhtiöllä, asettaisi muodon sisältöpainotteisuuden edelle, ja tarjoaisi täten vähemmän hyödyllistä informaatiota kuin määräysvaltaperiaatteen käyttäminen hankkijaosapuolen määrittämisessä. Siksi johtopäätös oli, ettei hankkijaosapuolen määrittämisessä tule sallia mitään poikkeuksia määräysvaltaperiaatteesta. Mielestämme on selvää, että Alma Medialla on määräysvalta yhdistämisessä syntyneen yhtiön toiminnasta ja Alma Median tulisi olla sen vuoksi hankkijaosapuoli. Suurin osa Almanovan antamasta vastikkeesta on sen omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja eli osakkeita. IFRS 3.22:n mukaan uusi perustettu yhteisö, joka laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja liiketoimintojen yhdistämisen

3 3 toteuttamiseksi, ei voi olla hankkijaosapuoli, vaan hankkijaosapuoleksi on nimettävä yksi ennen yhdistämistä olemassa olleista yhdistyvistä yhteisöistä. Tästä seuraa, ettei Almanova voi olla hankkijaosapuoli. Alma Media ja sen tytäryhtiöt olivat olemassa ennen yhdistämistä. Tällöin IFRS 3.22:n mukaisesti Alma Media on nimettävä hankkijaosapuoleksi, mikä johtaa käänteisen hankinnan mukaiseen kirjanpidolliseen käsittelyyn. Almanova tarjosi julkisessa ostotarjouksessa myös rahavastiketta osakevaihtotarjouksen ohella. Rahavastike oli kuitenkin kokonaisuutta tarkasteltaessa niin vähäinen, ettei sitä voi näkemyksemme mukaan pitää olennaisena, eikä sen voi katsoa estävän IFRS 3.22:n soveltamista järjestelyyn. IFRS 3.22:n sisältämää sisältöpainotteisuuden periaatetta tukevat myös kappaleet BC BC62:ssa todetaan IFRS 3:n vaativan tilanteissa, joissa uusi yhteisö perustetaan toteuttamaan osakevaihdolla liiketoimintojen yhdistäminen, yhden yhdistämiseen kuuluvan yhteisön, joka oli ollut olemassa ennen yhdistämistä, nimeämistä hankkijaosapuoleksi. BC65:ssa todetaan, että oikeudellisista, verotuksellisista tai muista syistä saatetaan perustaa yhteisöjä, joiden tarkoituksena on osakevaihdolla toteuttaa liiketoimintojen yhdistäminen. Tällaiset tekijät eivät kuitenkaan saa vaikuttaa hankkijaosapuolen määrittämiseen. Tällaisen uuden yhteisön käsitteleminen hankkijaosapuolena asettaisi muodon sisältöpainotteisuuden edelle ja vaarantaisi yhdistämisestä annettavan informaation käyttökelpoisuuden. BC66:n mukaan tilinpäätöksen käyttäjät saavat hyödyllisempää informaatiota liiketoimintojen yhdistämisestä, kun tämä informaatio kuvastaa transaktiota todenmukaisesti. Tästä syystä IFRS 3:n mukaan liiketoimintojen yhdistämistä tarkastellaan sellaisen yhteisön näkökulmasta, joka oli olemassa ennen yhdistämistä. Toisin sanoen hankkijaosapuoli on yhteisö, joka oli olemassa ennen yhdistämistä. Siksi uusi yhteisö, joka on perustettu toteuttamaan osakevaihdolla liiketoimintojen yhdistäminen, ei voi olla hankkijaosapuoli. Almanovan ja Alma Median yhdistetyssä tarjousasiakirjassa, listalleottoesitteessä ja sulautumisesitteessä todetaan sivulla 8, että Almanova on perustettu siinä tarkoituksessa, että yhtiö osallistuu Alma Median hallituksen Alma Median yhtiökokoukselle ehdottaman Alma Mediaa koskevan rakennejärjestelyn toteuttamiseen. Huomattava on, että Almanova on perustettu vasta yhtiökokouksen jälkeen, mikä tukee sitä, että Almanova on perustettu olemaan väliaikainen järjestelyn toteuttamiseen tarvittava väline. Lisäksi on otettava huomioon, ettei Almanovalla ole palveluksessaan yhtään työsuhteessa olevaa henkilöä ja että sen hallinto on annettu Alma Median hoidettavaksi. Edellä mainitun esitteen sivulla 9 todetaan, että esitteen tarkoittamat vaihto- ja ostotarjous ja sulautuminen liittyvät Alma Median hallituksen Alma Median yhtiökokoukselle ehdottamaan Alma Median yritysrakenteen uudelleenjärjestelyyn, jossa 1) Alma Media

4 4 myy Broadcasting-liiketoiminnan Bonnier & Bonnierin ja Proventuksen yhteisesti omistamalle taholle, 2) nämä tahot myyvät omistamansa Alma Median osakkeet Almanovalle, 3) Almanova tekee vaihto- ja ostotarjouksen kaikista Alma Median osakkeista ja optio-oikeuksista ja 4) Alma Media sulautuu Almanovaan. Lisäksi esitteen sivulla 17 todetaan, että jos Alma Median yhtiökokous ei hyväksyisi sulautumissuunnitelmaa, koko rakennejärjestely ehdotetussa muodossa peruuntuisi. Edellä mainitun perusteella on mielestämme selvää, että Almanova on perustettu vain ja ainoastaan osallistumaan Alma Median rakennejärjestelyyn. Tässä rakennejärjestelyssä on tarkoituksena luopua Broadcasting-liiketoiminnasta myymällä se Bonnier & Bonnierin ja Proventuksen omistamalle yhteisyritykselle, ja tästä saatu kauppahinta kuitataan pääosin Almanovan ja Alma Median fuusion toteuduttua sitä Almanovan velkaa vastaan, joka on syntynyt Almanovan hankkimista Bonnier & Bonnierin ja Proventuksen omistamista Alma Median osakkeista. Katsomme, että IFRS 3.22:n mukaan Almanova ei voi olla hankkijaosapuoli. IFRS kappaleessa annetaan viitteitä siitä, kumpi osapuoli on määrättävä hankkijaosapuoleksi. Viitteet ovat seuraavat: a) jos yhden yhdistyvän yhteisön käypä arvo on merkittävästi suurempi kuin toisen yhdistyvän yhteisön, hankkijaosapuoli on todennäköisesti se yhteisö, jonka käypä arvo on suurempi; b) jos liiketoimintojen yhdistäminen toteutetaan vaihtamalla äänivaltaisia kantaosakkeita käteisvaroihin tai muihin varoihin, hankkijaosapuoli on todennäköisesti se yhteisö, joka luovuttaa käteisvaroja tai muita varoja; ja c) jos liiketoimintojen yhdistäminen johtaa siihen, että yhden yhdistyvän yhteisön johto pystyy määräämään syntyvän yhteisökokonaisuuden johtoryhmän valinnasta, hankkijaosapuoli on todennäköisesti yhteisö, jonka johto pystyy määräämään siitä. Alma Media oli kooltaan ja arvoltaan huomattavasti suurempi kuin Almanova ennen järjestelyä. Viite a) tukee siten kiistattomasti Alma Median määräämistä hankkijaosapuoleksi. Voidaan myös kysyä, oliko Almanova lainkaan olemassa ennen järjestelyä, koska Almanova perustettiin kolme päivää järjestelystä sopimisen jälkeen. Almanova maksoi järjestelyssä rahavastikkeen, mutta vain vähäisen suhteessa osakkeiden kokonaishankintamenoon. Almanovalla ei myöskään ollut todellista riskiä rahoitusjärjestelystä. Almanova osti Bonnier & Bonnierin ja Proventuksen omistamat Alma Median osakkeet, mutta järjestelyyn liittyvän rahoitussopimuksen mukaan kaupasta syntynyt velka oli sovittu kuitattavaksi Alma Median Bonnier & Bonnierilta ja Proventukselta olevan saamisen kanssa sulautumishetkellä. Samalla mitätöityivät myös ostetut osakkeet ilman sulautumisvastiketta. Almanova oli sopinut ulkopuolisen rahoittajan kanssa lainalimiittijärjestelystä, jonka tarkoitus oli kattaa vaihto- ja ostotarjouksen rahavastike sekä sulautumisessa tarvittava lunastusvastike. Toteutuneen rahoituksen tarve oli kuitenkin ennakoitua alempi ja koska pääosa osakkeenomistajista oli sitoutunut tukemaan järjestelyä jo ennalta, huomattavaa riskiä siitä, että suuri määrä

5 5 osakkeenomistajia olisi tullut vaatimaan lunastusta, ei voida katsoa olleen. Viitteen b) perusteella hankkijaosapuolen määrittäminen jää kuitenkin hieman epäselväksi. Kun Alma Medialle nimettiin johtohenkilöt rakennejärjestelyn jälkeen, hallitukseen nimetyt jäsenet olivat kaikki kuuluneet Alma Median hallitukseen myös ennen järjestelyä. Koko rakennejärjestely oli Alma Median ja sen eräiden omistajatahojen päättämä ja alulle saattama, eikä Almanovalla ollut muuta liiketoimintaa kuin osakkeiden omistaminen, joka sekin oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Mielestämme Alma Medialla on kiistattomasti määräysvalta yhteisökokonaisuuden johtoryhmän valinnasta ja viite c) tukee selvästi Alma Median katsomista hankkijaosapuoleksi. Johtopäätöksemme on, että Alma Median rakennejärjestelyssä kirjanpidollinen hankkijaosapuoli on Alma Media. Almanova on perustettu vain rakennejärjestelyn toteuttamiseksi, eikä se IFRS 3.22:n perusteella voi olla hankkijaosapuoli. Alma Median määrittämistä hankkijaosapuoleksi tukee myös IFRS 3.21, koska Alma Medialla on mielestämme selvästi määräysvalta uudessa yhtiössä rakennejärjestelyn jälkeen. Edelleen Alma Median määrittämistä hankkijaosapuoleksi puoltavat IFRS 3.20:ssa esitetyt viitteet. Alma Median katsominen kirjanpidolliseksi hankkijaosapuoleksi johtaa käänteisen hankinnan mukaiseen kirjanpidolliseen käsittelyyn. Katsomme, että lausunnon kohteena olevan yritysrakennejärjestelyn tarkoituksena on kokonaisuudessaan ollut luopua Broadcasting-divisioonasta kahden omistajatahon eduksi ja jättää muut liiketoiminnot muille omistajatahoille. Tällöin kyseessä on käänteinen hankinta, jossa Alma Media hankkii tosiasiallisesti omia osakkeitaan. Helsingissä Terhi Järvikare Päivi Räty Tomi Seppälä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

ESIPUHE Tänä päivänä liike-elämä ei tunne rajoja. Liike-elämän nopeasti kansainvälistyessä siinä mukana pysyminen vaatii usein nopeaa, läpinäkyvää ja tehokasta taloudellista raportointia yrityksen toiminnoista

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä 31.1.2013 Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero 71762 Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot