Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus 4 3. Lainanottovaltuudet 5 4. Laskujen hyväksyjät 5 5. Talousarvion seuranta 5 6. Talousarvion tekstiosa 6 7. Haapajärven kaupunkikonserni 7 Tavoitteet ja riskit 8. Tuloslaskelmaosa 9 Tuloslaskelma 2014 Tuloslaskelma Rahoitusosa 16 Rahoituslaskelma 2014 Rahoituslaskelma Käyttötalousosa Käyttötalous toimielimittäin 21 Käyttötalous meno- tulolajeittain 22 Vaalit 23 Tarkastuslautakunta 24 Hallintopalvelut 25 Sivistyspalvelut 31 Tekniset palvelut Investointiosa Liitteet 60 Haapajärven kaupunki 1

3 Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion yleiset perusteet Taloussuunnitelma vuosille jakaantuu neljään osaan sisältäen: - tuloslaskelmaosan - rahoituslaskelmaosan - käyttötalousosan - investointiosan Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Haapajärven kaupungin talousohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyväksytyn talousohjelman mukaiset toimenpiteet sisältyvät taloussuunnitelmaan. Talousohjelma on tehty vuosille Kaupungin vuosikate vuodelle 2014 on euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2014 arvioidut poistot ovat euroa. Valtuuston hyväksymässä talousohjelmassa on tavoitteeksi asetettu 1,4 1,5 miljoonan euron vuosikate. Tilikauden tulos vuodelle 2014 on euroa. Talousohjelman mukaan tilikauden ylijäämä vuodelle 2014 pitää olla vähintään nolla (plussalla). Kaupungin taseessa vuodelta 2012 on ylijäämää 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ennakoitu tilinpäätös on alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Tulovero talousarviossa on euroa, mikä pohjautuu 0,5 %:n kasvuun. Suunnitelmavuosien kasvuksi on arvioitu n. 1 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2014 seuraavasti: yleinen 1,35 % vakituiset asuinrakenn. 0,75 % muut asuinrakennukset 1,35 % voimalaitokset 2,85 % rakentamaton rak.maa 3,00 % yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % Kiinteistöverotuotto em. prosenteilla laskettuna vuodelle 2014 saadaan euroa. Yhteisöverotuotoksi arvioidaan euroa. Valtionosuuksien maksatus on muuttunut vuoden 2010 alusta. Valtionosuudet maksetaan kaikki valtionvarainministeriön kautta ja ne kootaan pääsääntöisesti kaikki ns. yhden putken valtionosuuksiin ja maksetaan kunnille tasasuuruisina kuukausittain. Valtionosuuksia vuoden 2014 talousarviossa on euroa, mikä on kuntaliiton ennakkolaskelmassa ilmoitettu määrä. Valtionosuuksien leikkaukset vuodelle 2014 on huomioitu talousarviossa. Suunnitelmavuosien korotukset ovat 1-3 %. Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2014 ovat euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2014 on varauduttu nostamaan euroa. Lainakanta pienenee euroa edellisestä vuodesta. Toimintatuotot vuodelle 2014 ovat yhteensä euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Nousua edelliseen vuoteen on 3,4 %. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti: Toimintakulut vuodelle 2014 ovat yhteensä euroa. Nousua edelliseen vuomyyntituotot maksutuotot tuet ja avustukset muut toim.tuotot euroa euroa euroa euroa Haapajärven kaupunki 2

4 teen on 6 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: henkilöstökulut palvelujen ostot aineet, tarvikk. ja tavarat avustukset muut toimintakulut Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 6,5 %. Investointisuunnitelma vuosille on seuraava: vuosi 2014 vuosi 2015 vuosi 2016 vuosi 2017 Talousohjelman mukaan investoinnit ovat vuosittain enintään euroa. Vuoden 2014 investoinnit jakaantuvat seuraavasti: Investoinnit vuodelle 2014 ovat isommat kuin talousohjelman tavoitteissa, mutta talousohjelmassa olevassa rahoituslaskelmassa on hyväksytty investointimäärärahat korkeampina. Vuoden 2014 investoinneista rahoitetaan n.1,8 miljoonaa euroa sijoituksia tulouttamalla, joten lainoitettavat investoinnit ovat n. 0,6 miljoonaa euroa. 2.Talousarvion sitovuus euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa khall/tontit ja maa-alueet menot euroa tulot euroa sivistysltk/irtain omaisuus euroa talonrakennus euroa kiinteät rakenteet ja laitteet euroa muut pitkävaikutt. menot euroa tekninen ltk/irtain omaisuus euroa Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja kulut. Näiden erien yhteissumma osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttöomaisuuden poistot, jolloin päästään tilikauden tulokseen. Mahdollisten satunnaisten erien, rahastojen ja varausten muutosten jälkeen nähdään tilikauden ylitai alijäämä. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättää vuosittain valtuusto. Kuntalain mukaan kunnilla on alijäämän kattamisvelvollisuus, jolloin tilikaudella mahdollisesti syntyvä negatiivinen tulos täytyy pystyä muuttamaan positiiviseksi ja kattamaan suunnitelmakaudella joka on neljä vuotta. Rahoitusosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy antolainojen lisäyksen ja pitkäaikaisten lainojen vähennyksen (lyhennykset), mitkä ovat määrärahoihin verrattavia eriä sekä antolainojen vähennyksen ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksen, mitkä ovat tuloarvioihin verrattavia eriä. Käyttötalousosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarviossa esiintyvät mittarit ovat ohjeellisia. Toimielimet jakavat päävastuualueille myönnetyn määrärahan pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Nämä määrärahat ovat sitovia toimielimiin. Toimielin voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia. Suoraan toimielimen alaisuudessa oleva viranhaltija jakaa osamäärärahat tarvittaessa kustannuspaikoille. Osamäärärahat ovat tällöin sitovia mainittuun viranhaltijaan, viranhaltijan antamat tavoitteet ja mahdolliset rajoitukset huomioiden. Käyttösuunnitelma on tarkastettava ja tarvittaessa muutettava valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimille hankeryhmittäin. Yli euron ja irtaimen omaisuuden osalta yli euron hankkeiden osalta määräraha on hankekohtainen. Investointiosaan kohdistuvat tulot, mikäli niitä saadaan, ovat hankkeittain menon vähennyksenä. Investointien määrärahat ovat kunkin toimielimen käytettävissä Haapajärven kaupunki 3

5 kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Talousarvion katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin varauksia tai vapaata omaa pääomaa. 3.Lainanottovaltuudet Kaupunginhallituksella on oikeus: a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä Päätös voi koskea: - lainan ennenaikaista takaisinmaksua sekä lainaehtojen muuttamista - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista. c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia Kaupunginjohtajalla on oikeus: a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2014 on kymmenen (10) miljoonaa euroa. Mikäli lyhytaikaisen lainan korkokanta pysyy jatkossakin alhaisella tasolla, pitkäaikaista lainaa ( ) ei nosteta vuonna 2014 lainkaan. 4. Laskujen hyväksyjät Päävastuualueilla on vuosittain tai valtuustokausittain määrättävä laskujen hyväksyjät ja heillä varahenkilöt. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Laskujen hyväksyminen tapahtuu Abilita järjestelmässä sähköisesti. Hyväksyjä vastaa, että lasku on kaikilta osin oikea ja että laskutettu tavara/palvelu on saatu sovitulla hinnalla, sekä siitä, että laskussa on oikeat tiliöinnit ja menon suorittamiseen on määräraha. Mikäli laskusta ei käy selvästi ilmi arvonlisäveron verokanta ja veron määrä, on pyydettävä uusi lasku. Verokanta tulee olla näkyvissä vaikka se on 0 %. Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakkoperintälain määräykset. Toimielimien on järjestettävä toiminta niin, että annetut määrärahat riittävät. Uutta toimintaa ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen hyväksymistä. 5.Talousarvion seuranta Määrärahojen riittävyyttä tulee seurata kuukausittain. Päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liitetään tilinpäätökseen. Näissä raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa. Raporteissa on esitettävä myös vuoden lopun ennuste, mikä on oltava mahdollisimman oikea. Jos määrärahojen riittävyys näyttää epävarmalta on oltava vahvat perustelut miksi määrärahat eivät riitä. Toiminnan ja talouden raportti on esitettävä myös talous- ja hallintojohtajalle. 6.Talousarvion tekstiosa Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimielin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet. Haapajärven kaupunki 4

6 Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritetavoitteita, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä. Suoritetavoitteiden toteutumista tulee kuitenkin seurata ja liittää tiedot mm. toimintakertomukseen, jossa mittareiden tiedot kuvaavat kyseisen vuoden lopun tilannetta. Talousarvion tekstiosaa käytetään raportoinnin pohjana toimielimelle ja kaupunginhallitukselle. Raporteissa peilataan sitä miten talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Raporttiin lisätään myös euromääräisten tietojen toteutuminen ja ennuste vuoden lopussa. Joulukuun raportin toteutuminen on pohjana toimintakertomukselle. Haapajärven kaupunki 5

7 Haapajärven kaupunkikonserni Toiminta Kaupungin tytäryhtiöitä ovat mm. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärven Kehityskeskus Oy, Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy. Vuokrataloyhtiö huolehtii kaupungin vuokraasunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokraasuntotoiminta pystytään hoitamaan toiminnasta saaduilla vuokratuloilla. Myös kehityskeskuksella ja lämpö- sekä vesiyhtiöillä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Toimialan asioiden hoitaminen yhtiöissä on nähty myös joustavaksi päätöksentekotavaksi. Etenkin kehityskeskuksen toiminnassa korostuu tarve pystyä valmistelemaan yritysasiakkaiden hankkeita luottamuksellisesti, ja se on katsottu voitavan hoitaa paremmin yhtiön toimesta kuin kaupungin omissa päätöksentekoelimissä. Lämpö- ja vesiyhtiöt ovat itsenäisiä myös taloudellisesti; ne rahoittavat toimintansa käyttö- ja liittymämaksuilla. Haapajärven muut elinkeinopalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, joka vastaa myös alueellisesta edunvalvonnasta sekä seutukuntamme elinkeinoelämää kehittävistä ja edistävistä hankkeista. Yksittäisen kunnan yritystoimintaa palvelevan infrastruktuurin (toimitilat, kunnallistekniikka jne.) tai muun kuntakohtaisen vetovoimatekijän rakentami- seen se ei kuitenkaan osallistu, vaan näiltä osin kunnilla tulee edelleenkin olla myös omat strategiansa ja tavoitteensa. Yhteisenä tavoitteena konsernissa on konsernin koko velkamäärän pienentäminen. Kaupunki antaa edelleenkin takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi, mutta pienehköjä investointeja yhtiöiden tulee jatkossa toteuttaa myös omilla vakuusjärjestelyillä. Tytäryhtiöiden toimintaa esitellään edelleen luottamushenkilöille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valtuuston iltakoulussa. Riittävän suurissa asioissa tullaan iltakouluja järjestämään erikseen. Yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnassa huomioidaan Kuntaliiton ohjeet siitä, että ainakin osalla hallitusten jäseniä on yhtiön toimialaan liittyvää kokemusta tai koulutusta. Yhtiöiden keskinäistä yhteistyötä hallinnollisissa ja muissa toiminnallisissa asioissa kehitetään jatkuvasti. Säännöllistä konsernipalaverikäytäntöä jatketaan. Yhtiöiden yhtiöjärjestykset ja kokouspalkkiokäytännöt yhtenäistetään vuoden 2014 kevään yhtiökokouksissa. Hallinnollisten toimintojen kehittämistä jatketaan laatimalla hallitusten työjärjestykset ja taloussäännöt yhtiöille. Yhtiöiden hallinnollisten tukipalveluiden (esim. osto- ja myyntilaskutus sekä palkanlaskenta) yhteistyötä kehitetään edelleen ja tavoitteena ovat henkilökunnan yhteistyön lisääminen, yhtenäiset toimintamallit ja ohjelmistot. Haapajärven kaupunki 6

8 Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot Tavoitteet ja riskit: Toimintatavoitteet: 1) käyttöaste yli 95 % 2) asukkaiden vaihtuvuus alle 38 % Kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään kuntoarvioiden perusteella laaditun PTS:n mukaisesti vuokrissa kerättävien vuosikorjaus- ja investointimäärärahojen puitteissa sekä lainarahoituksella. Kiinteistönpidon kehittämistä jatketaan mm. huoltokirjan käyttöönotolla. Yhtiö tarkastelee kiinteistöjen omistusta sekä peruskorjaustarpeita kunnon lisäksi myös kysyntätilanne huomioiden. Käyttöasteen muutoksiin vastataan ylläpidettävän asuntokannan sopeuttamisella kysyntää vastaavaksi. Riskit: Yhtiön toiminnan suurin riski on käyttöasteen aleneminen ja siitä aiheutuvan tulovajauksen negatiiviset vaikutukset talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investointeihin (korjausvelan kasvu). Käyttöasteeseen vaikuttavat lähes välittömästi muutokset väestömäärän kehityksessä sekä työ- ja opiskelupaikkojen määrässä paikkakunnalla. Haapajärven Kehityskeskus Oy Tavoitteet ja riskit: Haapajärven Kehityskeskus Oy:n tehtävänä on Haapajärven elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen tuottamalla yrityksille erilaisia toimitilapalveluja, osallistumalla ja/tai rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita sekä tuottamalla muuta elinkeinotoimintaa edistävää palvelua. Ns. perinteiset elinkeinoneuvontapalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry. Toiminnallisina tavoitteina Kehityskeskuksella on pystyä tarjoamaan yrityksille toimitiloja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Sen lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää paikkakunnallamme jo olevien, tänne syntyvien ja tänne siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä, olemalla mukana erilaisten hankkeiden valmistelussa ja hallinnoinnissa. Haapajärven kaupungin ja Kehityskeskuksen haasteellisimpia tavoitteita ovat nykyaikaisen liikekeskushankkeen käynnistyminen kaupungin ydinkeskustaan sekä uusien teollisuushallihankkeiden käynnistyminen Ouluntien varteen kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi yhtiön tavoitteena on talouden pitäminen tasapainossa. Pääasiassa kiinteistöjen hallintaa harjoittavan yrityksen taloudelliset riskit aiheutuvat tulipalon tai muun vahingon lisäksi myös tilanteesta, jossa yritystoimintaa varten rakennetut tilat jäävät syystä taikka toisesta tyhjiksi. Omaisuusvahinkojen varalta yrityksellä on kilpailutettu vakuutus, mutta tilojen tyhjillään oloon ei ole olemassa järkevää vakuutusturvaa. Muut elinkeinopalvelut tuottaa Nivala- Haapajärven seutu Nihak ry. Sille on määritelty omat kunnittaiset tavoitteet, joita ovat mm. perustetut yritykset, yrityskontaktit, yrityskehityshankkeet, kehittämiseen liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat. Haapajärven kaupunki 7

9 Haapajärven Lämpö Oy Tavoitteet ja riskit: Haapajärven Lämpö Oy tuottaa asiakkailleen kaukolämpöä uusiutuvalla energialla. Kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan Haapajärven teollisuuslaitoksilta saatavilla polttoaineilla. Tällä hetkellä suurkuluttajien ryhmässä lämpöyhtiön tuottama energia on halvinta, pien- ja keskisuurten kuluttajien ryhmässä neljän edullisimman energiantuottajan joukossa koko maan mittapuitteissa. Tavoitteena on, että kaukolämmön hinta pidetään edelleen kaikissa kuluttajaryhmissä kilpailukykyisimpien joukossa, sekä valtakunnallisesti ja myös Haapajärvellä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Verkoston laajentamista jatketaan kaavaalueella kannattavilta osin sekä Savimäenpuhdon alueen laajennuskartoitus viedään loppuun Koivuhaan alueella jatketaan verkoston saneerausta Sara-, Mesikka- ja Mansikkateiden osalta. Strategian tekeminen on aloitettu hallituksen kanssa 2013 loppuvuonna ja sitä jatketaan edelleen Tarkoituksena on luoda yhtiölle pitkäntähtäimen suunnitelman strategia jossa käydään läpi mahdolliset tulevaisuuden vaihtoehdot koskien koko toimintaa. Haapajärven Vesi Oy Tavoitteet ja riskit: Haapajärven Vesi Oy:n tavoitteet vuodelle 2014 ovat seuraavat: - asiakkaille myytävän veden mikrobiologinen laatu täyttää jatkuvasti viranomaisten talousveden laadulle asettamat normit - veden laadusta ei tule asiakasvalituksia - veden paine on riittävän korkea kaikilla verkoston osilla - jätevesiverkoston vuotovesimäärä on korkeintaan 50 prosenttia jäteveden puhdistamolle toimitettavasta jätevedestä - yhtiön tilinpäätöksen tulos varsinaisen liiketoiminnan osalta ei ole tappiollinen - Kauppakadun vesi- ja viemärijohdot uusitaan katuremontin yhteydessä. Savimäenpuhdon uuden asuntoalueen vesi- ja viemäriverkosto toteutetaan samassa yhteydessä kaupungin rakentaman muun kunnallistekniikan kanssa. - jatketaan tehdyn selvityksen pohjalta yhteistyössä kaupungin kanssa jätevesiverkoston vuotovesien vähentämista. Arvio yhtiön riskeistä on koottu Vesihuollon valmiussuunnitelmaan. Suurimmat riskit ovat vaikea häiriötilanne, suuronnettomuus ja poikkeusolot. Riskeihin varaudutaan mm. verkostojen saneerauksella sekä kaukovalvonnan ja ohjauksen kehittämisellä. Haapajärven kaupunki 8

10 TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ TULOSLASKELMA vuodelle 2014 Toimintatuotot = käyttötalouden tulot yhteensä Toimintakulut = käyttötalouden menot yhteensä TOIMINTAKATE = käyttötalous yhteensä nettona Verotulot (sisältää kunnallisveroa 21 %:n tuloveroprosentin mukaan euroa, yhteisöveroa euroa, kiinteistöveroa euroa.) Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä euroa. Rahoitustuotot euroa ja rahoituskulut euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota euroa ja lainojen korkokuluja euroa. VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. kiinteistön peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2014 talousarviossa vuosikate on euroa eli tulorahoitus riittää kattamaan normaalin toiminnan eli kysymyksessä on tasapainossa oleva talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen). Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksillä ja korvausinvestoinneilla on > 0. Tasapainossa oleva talous on silloin kun vuosikate = suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit). Heikkenevä talous, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen. Kriisitalous, kun vuosikatekin on negatiivinen eli tulorahoitus ei riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Poistot ja arvonalentumiset sisältää käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos on euroa. Tilikauden tulos on se erä josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos). Rahastojen ja varausten muutos sisältää kertyneen poistoerovarauksen purkua euroa (Poistoerovaraus on tehty vuonna 1997 Oksavan koulun ja työkeskuksen investoinneista sekä vuonna 2004 yläasteen peruskorjauksesta eli investointivarauksella katettuja investointeja). Investointivarauksen purkua ei ole kirjattu kerralla tuloksi vaan siitä on muodostettu poistoerovaraus ja poistoerovarausta puretaan vuosittain yhteensä euroa kirjaamalla se tuloslaskelmaan tuloksi. Tilikauden ylijäämä on euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä. Valtuuston hyväksymän talousohjelman mukainen tilikauden ylijäämä pitäisi olla n euroa, joten vuoden 2014 talousarviossa tavoitteeseen ei ole aivan päästy. Haapajärven kaupunki 9

11 TULOSLASKELMA TA 2014 TP2012 TA2013 TA2014 euro euro euro Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. -/väh Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. + TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Haapajärven kaupunki 10

12 TULOSLASKELMA TS2015 TS2016 TS2017 euro euro euro TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Haapajärven kaupunki 11

13 Henkilöstömenot 1000 euroa TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA Henkilöstömenot Henkilöstömenot Vuoden 2004 alusta alkaen maatalouslomitus on siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi ja palo-ja pelastustoimi Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Vuoden 2006 alusta alkaen ympäristöterveydenhuolto siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven ja Haapajärven kirjastot ovat yhdistyneet ja Pyhäjärven kirjaston henkilökunta on siirtynyt Haapajärven palkkalistoille Vuoden 2010 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan, ympäristöterveyden huollon ja tukipalvelujen (talous-ja henk.hallinto, atk-palvelut) henkilöstö on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle Haapajärven kaupunki 12

14 Verotulot 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA Verotulot Verot Haapajärven kaupunki 13

15 Valtionosuudet 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA Valtionosuudet Valtionosuudet Haapajärven kaupunki 14

16 RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2014 Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2014 talousarviossa vuosikate on hieman yli poistojen suuruinen ja se riittää korvausinvestointeihin mutta ei riitä kaikilta osin lainojen lyhennyksiin. Investoinnit nettona (eli bruttoinvestoinnit vähennettynä rahoitusosuuksilla ja myyntituotoilla) kertoo, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen. Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta osoittaa sen minkä verran investoinneista jää lainoituksella katettavaksi (tulorahoituksen ja investointien erotus). Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2014 talousarviossa lainakanta pienenee eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan euroa. Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2014 nettokassavirta on euroa mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla. Sijoituksia tulouttamalla on varauduttu rahoittamaan vuoden 2014 investointikohteet suurimmaksi osaksi. Sijoituksia tuloutetaan enintään investointeihin käytetty euromäärä. Sijoituksia ei käytetä käyttötalousmenojen kattamiseen. Haapajärven kaupunki 15

17 RAHOITUSLASKELMA TA 2014 TP2012 TA2013 TA2014 euro euro euro VUOSIKATE Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit, netto Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta Svop -rahaston lisäykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Vastaavien muutokset taseessa Vastattavien muutokset taseessa Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Haapajärven kaupunki 16

18 RAHOITUSLASKELMA TS2015 TS2016 TS2017 euro euro euro VUOSIKATE Investoinnit, netto Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Haapajärven kaupunki 17

19 Lainat 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA Lainat Lainat Haapajärven kaupunki 18

20 Sijoitukset 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP Sijoitukset Sijoitukset Haapajärven kaupunki 19

21 Riviotsikot TP 2012 TA2013 TA 2014 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI , , ,00 Hallinto , , ,00 Keskusvaalilautakunta -5621,56-310,00 TOIMINTATUOTOT ,00 TOIMINTAKULUT , ,00 Tarkastuslautakunta , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,00 Kaupunginhallitus , , ,00 TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,00 Sivistystoimi , , ,00 TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,00 Tekninen toimi , , ,00 TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,00 Kaikki yhteensä , , ,00 Haapajärven kaupunki 20

22 Riviotsikot TP 2012 Ta 2013 Ta 2014 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA , , ,00 TOIMINTATUOTOT , , ,00 Myyntituotot , , ,00 Liiketoiminnan myyntituotot , , ,00 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , , ,00 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , ,00 Muut suoritteiden myyntituotot , , ,00 Maksutuotot , , ,00 Opetus ja kulttuuritoimen maksut , , ,00 Yhdyskuntapalvelujen maksut , , ,00 Muut palvelumaksut 165,00 Tuet ja avustukset , , ,00 Työllistämistuki , , ,00 Muut tuet ja avustukset , , ,00 Muut toimintatuotot , , ,00 Vuokratuotot , , ,00 Muut toimintatuotot , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Palkat ja palkkiot , , ,00 Henkilösivukulut , , ,00 Eläkekulut , , ,00 Muut henkilösivukulut , , ,00 Palvelujen ostot , , ,00 Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 Muiden palvelujen ostot , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00 Avustukset , , ,00 Avustukset kotitalouksille , , ,00 Avustukset yhteisöille , , ,00 Muut toimintakulut , , ,00 Vuokrat , , ,00 Muut toimintakulut , , ,00 Kaikki yhteensä , , ,00 Haapajärven kaupunki 21

23 VAALIT Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit Toimielin: Keskusvaalilautakunta EUROPARLAMENTTIVAALIT Toiminnan kuvaus: Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja, oikeusministeriö vahvistaa euromäärän aina ennen vaaleja. Ennakkoäänestys kaupungintalolla on järjestetty kaupungintalolla, ja se on näin ollen tullut jo tutuksi äänestäjille. Sähköinen äänioikeusrekisteri oli vuoden 2012 kunnallisvaaleissa käytössä vaalipäivänä. Äänestysalueita on yksi, 001 Haapajärvi, äänestyspaikkana kaupungintalo. Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita on yksi; Haapajärvi. Ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana kaupungintalolla vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalipäivän äänestyksessä käytetään sähköistä äänioikeusrekisteriä. Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit - vaalipäivä on , ennakkoäänestys KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Menot Tulot Netto Keskusvaaliltk nettomenot TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Netto Haapajärven kaupunki 22

24 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta tuottaa palveluja valtuustolle, arvio kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa, antaa niiden tuloksista raportteja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ja antaa arviointikertomuksen valtuustolle. Talousarviossa on varauduttu 8 kokoukseen ja 3 arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna Toiminta ja tavoitteet Arvioinnin tavoitteena on kaupungin eri sektoreita tarkastelemalla saada aikaan oikein järjestetty ja hyvä hallinto sekä taloudenhoito. Toimenpiteet Tarkastuslautakunta arvioi joka päävastuualueiden ja lautakuntien toimintaa. Edelleen joka vuosi arvioidaan kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksiä ja täytäntöönpanoa sekä keskushallinnon toimintaa. Muu arviointi suoritetaan oman työohjelman mukaisesti. TARKASTUSTOIMI TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Menot Tulot Netto Tarkastuslautakunnan nettomenot TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Netto Haapajärven kaupunki 23

25 HALLINTOPALVELUT Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kaupunginhallitus Kaupunkistrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Haapajärvellä on hyvä asua, ympäristö on hyvin hoidettu, palvelut ovat tasokkaat ja riittävät, täällä on hyvä yrittää ja kehittää yritystään, väestö huolehtii kaikkina ikäkausina terveydestään ja kunnostaan, kaupungin talous on tasapainossa, olemme koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki Palvelutuotannon periaatteet: 1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut - asiakirjahallinnan ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut 2. Kuntayhtymältä ostettavat palvelut - kirjanpito ja palkanlaskenta - atk palvelut 3. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut - maaseutupalvelut - talous- ja velkaneuvonta 4. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut 5. Valtion tuottamat palvelut - yleinen edunvalvonta - kuluttajaneuvonta Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: - Haapajärven kaupunki-, elinkeinoja konsernistrategia Konserniohjeet - Henkilöstöohjelma - Lastensuojeluohjelma - Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma - Turvallisuussuunnitelma (Nivala- Haapajärviseutukunta ja Haapavesi- Siikalatvaseutukunta) - Sisäisen valvonnan ohjeet - Hankintaohjeet - Terveyden edistämisohjelma YLEISHALLINTO Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista. Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua. Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Henkilöstöhallinto sisältää kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Maaseutupalvelut ostetaan Pyhäjärven kaupungilta, jossa toimii kuntien yhteinen maaseutulautakunta (Pyhäjärvi, Haapajärvi ja Reisjärvi). Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 17 kaupunginhallituksen kokoukseen, kahdeksaan kaupunginvaltuuston kokoukseen ja kuuteen iltakouluun. Hallintopalvelut ovat mukana Taloushallinto Selman toiminnan sekä Abilita järjestelmän kehittämisessä. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen, mm. asiointitilin käyttöä lisätään. Kaupungin avustuksiin järjestöille on varattu euron määräraha. Avustuksia saavat 4H-yhdistys euroa, vapaaehtoisten Haapajärven kaupunki 24

26 järjestöjen yhteinen kirpputoritoiminta euroa ja lisäksi avustuksiin on varattu euroa, mikä jaetaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Yksityiskohtainen luettelo haetuista ja myönnetyistä avustuksista on talousarvion liitteenä. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla ja tarvittaessa kuulumiset tiedotteella ja asioita käsitellään säännöllisesti yhteistyötoimikunnassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2010 Terveydenhuoltolain edellyttämän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuosille HYTE-työryhmä on työstänyt em. ohjelmasta ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kolmas sektori merkittävänä yhteistyökumppanina ja toimijana on edustettuna työryhmässä. Vastuutahot on nimetty. Vuoden mittaan pidettävissä kokouksissa seurataan toimenpiteitten toteutumista. Kerran valtuustokaudessa työryhmä valmistelee hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Hyvinvointikertomus kuvaa sekä hyvinvointitilannetta että kaupungin oman hyvinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa on raportoitu kaupunginvaltuustolle iltakoulussa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointisuunnitelman Hyvinvointikertomus on sähköisessä muodossa ja eri päävastuualueet käyttävät tätä EVA- työvälineenä kuntasuunnittelun eri vaiheissa. Toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon talousarviossa ja suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaupunki on panostanut mm. rakentamalla frisbee-golf radan sekä investoimalla koulujen monitoimikenttiin joista osa on jo valmistunut. Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan mm. ilmaisin uimalipuin ja kuntosalivuoroin. Haapajärven kaupunki on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen on varattu euron määräraha. Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 280 euroa). Kuntouttavaa työtoimintaa jatketaan yhdessä Reisjärven kunnan kanssa ja tarkoitukseen on varattu määräraha kaupunginhallituksen kustannuspaikalle. Kaupunki on joutunut vastaamaan v.2013 alusta alkaen omalta osaltaan myös nuorten yhteiskuntatakuun tuomista velvoitteista. Tarkoitusta varten on perustettu työryhmä ja talousarviossa on varauduttu tähän mm. Omput ja Jampat hankkeella. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Hallintopalvelujen henkilökunta 5,6 5,6 4,6 4 Kaupungin vakinaisen henkilökunnan vakanssien lkm Työterveyshuollon nettomenot Valtuuston kokouksia Hallituksen kokouksia Haapajärven kaupunki 25

27 ELINKEINOTOIMI Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja ja toimitusjohtajan palveluja Haapajärven Kehityskeskus Oy:ltä sekä elinkeino- ja kehittämispalveluja Nivala- Haapajärven seutukunta Nihak ry:ltä. Hankkeet ja projektit sisältävät kaupungin maksuosuudet muiden hallinnoimiin projekteihin. Vuonna 2014 ei ole varauduttu kaupungin hallinnoimiin projekteihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämistehtävien hoidosta euroa. Toimitusjohtajan tehtävien hoidosta kaupunki maksaa osan suoraan Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle. Kehityskeskus raportoi konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle toiminnastaan ja Haapajärveä koskevista elinkeinopalveluista. Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuussa. Kaupungin sijoitusten nettotuotto lisää sijoitusten pääomaa. Sijoituksia käytetään tarvittaessa valtuuston erikseen päättämiin, pääsääntöisesti investointikohteisiin. Hankkeissa ja projekteissa, jotka kohdistuvat eri kohderyhmiin ja toimialoihin, tavoitteena on kehittää kaupungin elinkeinoelämää, asukkaiden osaamista ja elinympäristön tilaa. Yksityiskohtainen luettelo projekteista on talousarvion liitteenä. Kaupungin osallistumisesta projekteihin päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja tai päävastuualueen johtaja voi kuitenkin päättää osallistumisesta projektiin, jos sen kuntaosuus koko hankkeen aikana on enintään euroa. Edellytyksenä on, että talousarvioon on varattu määräraha tarkoitusta varten. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Väkiluku Nettomuutto * * Työpaikat * * Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 * * Vuosikate /asukas Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Projektien nettomenot ( ) * -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa Haapajärven kaupunki 26

28 SELÄNNEPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kaupunki ostaa Selänteeltä (Tukipalveluyksikkö Selma) kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut sekä it-palvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2014 on euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja ja varhe maksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon euroa. Mittarit Maksuosuus euroa/asukas TP11 TP12 TA13 TA14 Hallinto ja tukipalvelut 130,21 140,79 122,13 134,92 Lasten ja perheiden palvelut 499,17 550,63 559,94 600,52 Psykososiaaliset palvelut 442,08 530,60 510,10 600,88 Hoito- ja vanhustyöpalvelut 896,18 906,23 819,58 906,96 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut 1 340, , , ,94 Ympäristöpalvelut 48,79 49,02 54,88 54,22 Maksuosuus yht. euroa/asukas 3 357, , , ,44 Haapajärven kaupunki 27

29 KAUPUNGINHALLITUS TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Menot Tulot Netto Kaupunginhallituksen nettomenot TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Netto Haapajärven kaupunki 28

30 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Toisen asteen oppilaitosten kehittäminen ja oppilasmäärien kasvattaminen Tyytyväinen kuntalainen Työhyvinvointi Nuorten poismuuton vähentäminen ja paluumuuton lisääminen. Kulttuurikaupungin maineen kehittäminen Koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki Toimnpiteet: Erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja elämänhallinnan edellytyksiä parannetaan käytännön yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Haapajärven kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti edistetään lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemista että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Sivistyspalveluissa näihin toimiin vastataan mm. ostamalla kouluterveyskysely joka toinen vuosi (2013). Sen tuloksien mukaan tehdään linjanvetoja lähivuosien strategioista. Koulupsykologi yhdessä koulukuraattorin, - terveydenhoitajan ja - lääkärin kanssa muodostavat oppilashuollon kannalta olennaisen ytimen. Sivistyspalvelut on kehittämässä oppilas- ja opiskelijahuoltoa Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeessa. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut -Perusopetus -PPKY Selänne selvittää varhaiskasvatuksen siirtoa jäsenkuntiensa toiminnaksi lukien. 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut -Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä -Ruokapalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti -Kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopistopalvelut ja avoin yliopisto -Kirjasto -Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti -Joukkoliikenne - Selvitetään kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tuottamista yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Perusopetuksen opetussuunnitelma (päivitys 2013) Lukion opetussuunnitelma Esiopetussuunnitelma (2011) Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (päivitys 2013) Kiri-kirjastojen strategia Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja palveluiden kehittämisohjelma Jokilatvan opiston perussopimus 2010 Selänne kuntien perusopetuksen laatukäsikirja (päivitys 2013) Haapajärven kaupunki 29

31 KOULUTOIMISTO Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Koulutoimisto huolehtii koulutuksesta ja sen suunnittelusta sekä Haapajärven kaupungin ylläpitämien oppilaitosten toiminnasta. koulutoimisto sisältää hallinto- ja toimistopalvelut, joukkoliikenteen ja erilaisten hankkeiden hallinnoinnin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikäja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline. Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten edellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus. Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri Yhteistyötahojen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenneturva, alueen muut kunnat, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin eri hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen. Haapajärven kaupunki on mukana Nivala- Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija hankkeessa. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Lautakunnan kokouksia Haapajärven kaupunki 30

32 PERUSOPETUS Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen Koululla ja kyläkouluilla (5). Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla, Parkkilan ja Tiiton kyläkouluilla sekä alkuopetuksen yhteydessä Kumisevan ja Väliojan kyläkouluilla. Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja pienryhmäopetus vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti Martinmäen koululla. Kyläkouluilla järjestetään iltapäivätoimintaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu sitovasti vähintään 8 lasta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykyjensä mukainen jatko-opintokelpoisuus. Kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kansalainen. Oppimaan oppimisen taidot ovat tärkeä painopiste perusopetuksessa. Opettajan rooli kiinnostuksen ja tiedollisen uteliaisuuden herättäjänä ja innostajana on lapsen ja nuoren elämässä keskeinen (toimiva opettaja-oppilas-suhde). Lähes kaikki perusopetusta koskevat kehittämisen tehtävät ovat luonteeltaan yhteistyötä edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista. Kouluverkkoa tarkastellaan ja kehitetään siten, että oppilaille voidaan tarjota hyvät työskentelyolosuhteet ja samalla saavuttaa kouluverkon ylläpidossa mahdollisimman taloudellinen ratkaisu. Ensisijaisena toimenpiteenä peruskoulujen tulosyksiköistä muodostetaan yhteistoimintaalueita ja kouluverkkoa tiivistetään todellista tarvetta vastaavaksi: Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja Martinmäen koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat). Haapajärvi hakee opetusministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentämiseen ja koulujen välisten erojen kaventamiseen. Kouluverkkoa ja virkojen määrää tarkistetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousohjelman mukaisesti. Yksi (1) kyläkoulu lakkautetaan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. (EVA:n päivitys) Esiopetusta kehitetään koulujen välisellä yhteistyöllä. Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti. Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti Kaikki peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa ja kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Martinmäen koulu on mukana yhteispelihankkeessa. Haapajärven kaupunki 31

33 Haapajärvi hallinnoi Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteellä ja Pohjois-Suomen Unescokoulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään (YTE) hanketta. Unesco-verkostossa ovat mukana Haapajärven lukio ja yläaste sekä Martinmäen koulu. Väliojan koulu osallistuu CIMO:n (elinikäisen oppimisen ohjelma) tukemaan Comenius hankkeeseen, jossa on mukana kouluja Espanjasta, Puolasta, Italiasta, Turkista ja Unkarista. Perusopetuksen laatukriteereiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen on koulujen yhteinen painopiste. Lisäksi kouluilla on omia painopistealueita. Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Tehokkuus / oppilas (* Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä) 0 6 luokat luokat Tunnit/oppilas Peruskoulut 0 6 luokat 1,56 1,56 1,72 1, luokat 1,98 1,56 1,99 1,99 Opetusryhmien keskikoko 0 6 luokat 17,2 17,2 18,1 19,0 7 9 luokat 19,1 19,1 19,4 19,3 Erityisopetuksen osuus opetustunneista 13,2 13,2 13,1 13,2 (%) (* sis. uutena pääomavuokran v ja 2013) LUKIO Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava päivälukio. Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon (elukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille Yhdistelmätutkinnon suorittamiseksi on suunniteltu opintopolku Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. Opinnot johtavat 3 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon. Haapajärven kaupunki 32

34 Haapajärven lukio on mukana alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoida Oulun eteläisen alueen lukioiden, Centria Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita. Haapajärven lukio järjestää yhdessä Jokilatvan opiston ja perusopetuksen ammattilaisten kanssa ohjatut harrastekurssit, joita tarjotaan myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. Lukuvuonna harrastekursseja tarjotaan seuraavissa aineissa: pesäpallo/palloilu, jalkapallo, jääkiekko ja bändisoitto. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa, ja että loput saavat paikan perustutkintoon tuottavissa tai niihin valmentavissa oppilaitoksissa. Keväällä ylioppilaaksi kirjoittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen selvitetään vuosittain. Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen. Lukio on syksystä 2013 lähtien mukana 37 lukion kaksivuotisessa verkostokouluhankkeessa. Hanke tekee yhteistyötä Tablettikoulun kanssa sähköisten oppimisympäristöjen ja oppimisen kehittämisessä. Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, joiden toiminnassa otetaan huomioon Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Lukio on mukana Pohjois-. Mittarit Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään-hankkeessa (YTE). Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita opiskelee yhdistelmätutkintopolulla jo kahdesta ikäluokasta. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Myös lukion opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattiopiston kursseja. Harrastekurssien osalta yhteistyö jatkuu entiseen tapaan. Haapajärven lukio on edelleen mukana yhteistyökeskusteluissa alueen lukioiden ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa. Tulevana lukuvuonna järjestetään tapahtumia sekä urheilukilpailujen että matematiikkakilpailun merkeissä. Myös opintoyhteistyötä kartoitetaan. Haapajärven lukio on mukana Saksalaisen Albert-Schweitzer-Gymnasiumin isännöimässä neljän maan Comenius-hankkeessa. Lukio on saanut hankerahoitusta euroa maiden välisiin liikkuvuuksiin TUN-projektiin. Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina. Oppikirjainvestoinnin myötä aloittavien ikäluokka oli suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lukion markkinointiin on panostettava myös jatkossa. Haapajärvellä lukion aloittavan ikäluokan koko (alle 40 %) on edelleen alle valtakunnallisen 50 % tavoitetason. Lukiorakennus (Kirkkokatu 4) toimii päivälukion ja Jokilatvan opiston aikuiskoulutuksen käytössä. Jokilatvan opiston opetuksen osuus tiloissa on 10 %. Lukion ilmastointiremontti valmistui budjettivuonna 2013 TP11 TP12 TA13 TA14 Tehokkuus / oppilas (* Toiminnan laajuus (oppilaita) (** 143(1) 134(3) 137(3) 124(6) Tunnit/ oppilas 1,47 1,55 1,48 1,50 (* sis. uutena pääomavuokran v ja 2013, sisäisestä vuokrasta on vähennetty 10 % Jokilatvan opiston käyttöosuus) (** päivälukiolaiset + aikuisopiskelija (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat) Haapajärven kaupunki 33

35 VAPAA-AJAN KOULUTUS Jokilatvan opisto Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa. Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Tanssiopisto Uusikuu toimivat itsenäisinä 0ppilaitoksina, joilla on oma hallinto ja rehtori. Tavoitteet ja toimenpiteet Jokilatvan opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina. Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa, jossa pääpaino on musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatus-. Mittarit (koko opisto) ta suunnataan laaja-alaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiuksia edistetään järjestämällä mm. tieto- ja viestintätekniikan opintoja. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutustarpeisiin. Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta sekä kysynnän mukaan myös sanataiteen taiteen perusopetusta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottaa Tanssiopisto Uusikuu. Jatketaan Jokilatvan opiston ja kulttuuripalveluiden välistä toiminnallista yhteyden kehittämistä Tehokkuus TP11 TP12 TA13 TA14 /asukas 1) 36,12 38,43 38,50 39,33 /oppilas 2) 179,32 195,59 200,10 199,83 /tunti 2) 44,50 45,57 48,87 50,19 Toiminnan laajuus Oppilaita Opetustunnit Valtionos perustetunnit (OPM) Opetusryhmien keskikoko 13,5 12, ) Haapajärvi 7 641, Nivala , Pyhäjärvi ja Reisjärvi asukasta, yhteensä asukasta. 2) Tunnusluvut laskettu toimintamenoista (kulut-toimintatulot). Huom! Valtionosuus ei laskennassa mukana. Haapajärven kaupunki 34

36 Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset) TP11 TP12 TA13 TA14 Tehokkuus /asukas 7,74 13,01 8,90 9,00 /oppilas 33,03 54,71 35,63 36,19 /tunti 9,47 15,01 11,10 11,66 Toiminnan laajuus Oppilaita Opetustunnit Nettomaksuosuus Jokilaaksojen musiikkiopisto, Haapajärven sivutoimipiste Jokilaaksojen musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämisestä. Opetus on tasolta toiselle etenevää koulutusta, joka muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetusta järjestetään laajasti eri soitinryhmille ja lauluun, eri kokoonpanoille sekä musiikin perusteiden, musiikkiteknologian ja sävellyksen oppilaille. Jokilaaksojen musiikkiopisto toimii yhteistyössä alueen muiden kulttuurin toimijoiden ja oppilaitosten kanssa ja on verkostoitunut laajasti myös valtakunnallisella tasolla. Haapajärven kaupunki on varannut laskennallisia oppilaspaikkoja vuodelle kappaletta. Mittarit (kustannukset on laskettu Haapajärven kaupungin kuntaosuuden mukaan, nettokustannukset) TP11 TP12 TA13 TA14 Kustannukset /as 8,23 6,81 6,76 6,84 Kustannukset /tunti 27,12 * 27,09 34 Oppilasmäärä Menot/oppilaspaikka 1494, , *tiedot puuttuvat Haapajärven kaupunki 35

37 Kulttuuripalvelut Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori Toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelut edistävät ja tukevat taiteen eri alojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinnön ja ympäristön vaalimista ja edistämistä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kuntalaisten henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja osaltaan syrjäytymisen ehkäiseminen. Luodaan edellytyksiä omaehtoiselle kulttuurin harrastamiselle sekä haapajärvisen identiteetin ja perinteen vahvistumiselle. Tuetaan järjestöjen järjestämiä tapahtumia antamalla asiantuntija-apua ja tiloja käyttöön. Tiedotetaan haettavista avustuksia ja apurahoista ja jaetaan niitä talousarviomäärärahan puitteissa. Osallistutaan Haapajärvi-viikon järjestelyihin. Järjestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä koulujen, päiväkodin, seurakunnan, eri järjestöjen, yhdistysten ja alueen muiden kuntien kanssa. Kehitetään osallistavaa taidekasvatusta projektien ja työpajojen muodossa. Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna kesäkuun alusta elokuun alkuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Kansainvälisyyttä lisätään tekemällä yhteistyötä kaupungin ystävyyskuntien kanssa. Mittarit Tapahtumat (konsertit, näyttelyt,teatteriesitykset, lastenkinot) TP11 TP12 TA13 TA Tapahtumissa osallistujia Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat) Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat) Museossa kävijöitä Haapajärven kaupunki 36

38 RUOKAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupungin ruokapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin sivistyspalveluja. Ruokapalvelujen vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Tuotannon keskittämisessä edetään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Selänteen perusturvapalvelujen kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl, poiketen talouden tasapainottamisohjelmasta, koska oppilasmäärä Martinmäen koululla ei ole vähentynyt. Palvelukeittiöitä on 7 kpl. Kevennetyssä valmistuksessa on palvelukeskuksen keittiö. Tavoitteet ja toimenpiteet: Ruokapalveluyksikön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaittensa ravitsemuksellista hyvinvointia, tarjoamalla asiakkailleen monipuolista perusruokaa. Sivistyspalvelujen asiakkaille tarjotaan ravitsemussuositusten mukaiset kouluateriat. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän ruokapalvelut toimitetaan laadittujen palvelusopimusten mukaan. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat sekä tuetaan kunkin yksikön toiminta-ajatusta. Kotipalveluaterioiden monipuolisuudella pyritään vaikuttamaan asiakkaan vireystilaan ja ylläpitämään asiakkaan yleiskuntoa. Ruokatuotannossa käytetään paljon kotimaisia ja lähialueilla tuotettuja elintarvikkeita hankintasopimukset huomioiden. Ruokapalveluiden asiakkaille annetaan tietoa terveellistä elämäntavoista mm. hankkimalla julisteita ja muuta asiaa koskevaa aineistoa ruokasaleihin ja ohjaamalla oppilaita maistelemaan erilaisia salaatteja ja kasviksia. Ruokatuotantoa kehitetään ja keskitetään tehtyjen päätösten pohjalta. Työaikamitoitukset pidetään ajan tasalla. Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät ruokapalveluiden toimintaa. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2014 aikana, pohditaan saataisiinko mitenkään vähennettyä henkilöstön pitkiä sairaslomia. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Suoritteet/vuosi/kpl perusturvapalvelut sivistyspalvelut Elintarvikemäärä-rahat/v perusturvapalvelut sivistyspalvelut Suoritteen keskihinta/kpl perusturvapalvelut 3,80 3,85 3,97 4,12 sivistyspalvelut 2,49 2,58 2,99 3,00 Kouluaterian hinta 2,19 2,30 2,48 2,75 Haapajärven kaupunki 37

39 VAPAA-AIKAPALVELUT Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto- ja tietopalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tuottamisesta osana kaupungin sivistyspalveluja. Kirjasto- ja tietopalvelut Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista. Kirjastopalveluja tarjotaan Haapajärvellä pääkirjaston ja Pyhäjärvellä Pyhäjärven kirjaston sekä molemmissa kaupungeissa lisäksi kirjastoauton ja Internetin välityksellä. Yhteistyössä koululaitoksen kanssa toimitaan koululaisten lukemisharrastuksen edistämiseksi. Kaupunginkirjasto vastaa Haapajärven ammattiopiston liiketalouden osaston kirjastopalveluista Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kirjasto on Haapajärven kaupungin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää. Pääsääntöisesti Haapajärven kaupunginkirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tuntia/viikko, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia talvikaudella ja 45 tuntia/viikko kesällä. Kirjasto on avoinna koko vuoden. Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 101, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 54 on Haapajärvellä, 47 Pyhäjärvellä ja lisäksi pysäkit Kärsämäellä Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali tilataan kaukolainaksi. Kaukolainapyyntö lähtee vuorokauden sisällä sen jättämisestä. Lähettäjäkirjaston perimä kaukolainamaksu siirretään asiakkaan maksettavaksi. Lukemisharrastuksen tukemiseksi pyritään järjestämään 2 3 kirjailijavierailua. Lukudiplomin suorittamista painotetaan. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta kouluille ja on käytettävissä koulujen vanhempainilloissa teemalla Lukemisharrastus koulun ja opiskelun tukena. Kirjastonkäytön opetusta annetaan peruskoulun, lukion ja ammattiopiston oppilaille sekä muille tarvitseville. Kotipalvelua annetaan asiakkaille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjastoa. Opetusministeriöltä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukselta haetaan apurahaa erilaisiin kokeiluihin sekä lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen. Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Arviointi toteutetaan tilastolukujen valossa kirjastopoliittisen ohjelman mukaisten tavoit- Haapajärven kaupunki 38

40 teiden saavuttamisen osalta. Kokoelman sisällön osalta jatketaan itsearviointia. Talousarviovuonna jatketaan vanhentuneen aineiston poistamista. Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsämäelle. Projektit ja hankkeet Vastataan itse tai toimitaan yhdessä kirikirjastojen kanssa opetusministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta saaduissa hankkeissa. Projekteilla kehitetään kirjastotoimintaa ja tuodaan uusia ulottuvuuksia peruskirjastotyön ohelle. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Lainoja -Haapajärven kirjasto Pyhäjärven kirjasto kirjastoauto lainaa/asukas 18,81 19,0 19,0 19,00 kirjastokäyntiä/asukas 13,27 13,28 14,0 14,0 nettikäyntiä/asukas 3,31 3,42 5,0 5,0 Nuoriso Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa moniammatillisella yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut. Suvaitsevuutta ja erilaisuuden hyväksymistä edistetään kansainvälisyys - ja kulttuurikasvatuksen avulla. Nuorisopalvelut toteuttavat vilpittömästi välittävää varhaista puuttumista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on läsnä kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pääasiallisena toimipaikkana on nuorisotalo Stolle. Nuorisotalo on auki lukukauden aikana yhteensä noin 60 h viikossa. Stolle tarjoaa harjoittelutiloja yhtyeille, AV-laitteita sekä tilavuokrausta yksityisille, yhteisöille ja ryhmille. Stollen toimintapuitteita parannetaan ja monipuolistetaan uusimalla ja kunnostamalla kalusteita ja välineistöä. Stollessa toimivien Setti-nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelupisteen toimintaa kehitetään. vaikuttaa nuorten elinoloihin, esim. vapaaajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa tammikuussa Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa. Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja tiivistetään. Time out toiminnassa nuorisopalvelut ovat vahvasti mukana vuodesta 2011 lähtien. Kansainvälistä toimintaa monipuolistetaan. Yhteistyötä jatketaan jo tutuiksi tulleiden ystävyyskuntien (Värskan ja Belomorskin), Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöverkoston sekä Itävallan yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten ryhmätapaamisen toteuttaja vuodelle 2014 on vielä auki. Nuorisovaltuusto on näkyvä toimielin, joka Haapajärven kaupunki 39

41 Nuorten työpaja Toiminnan kuvaus: Nuorten työpajapalvelut ostetaan Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Nuorisotalotoiminta Aukiolotunnit/vk Avoimet ovet h/vk Toimintapäivät/v Kävijämäärä/v Muu toiminta Erilaiset tapahtumat/v joissa osallistujia Koulupäivystys-toiminta/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin joissa osallistujia Nuorisovaltuuston kokouksia/v Liikunta Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasihteeri Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin liikuntapalvelut mahdollistaa kaupunkilaisten monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut tukee erityisesti urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja mahdollisuuksien mukaan muita vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa. Liikunnan on todettu olevan yksi tärkeimmistä yksilötason hyvinvoinnin ylläpitäjistä. Liikuntapalvelut on mukana koulujen ja päiväkotien liikuntakasvatustyössä, samoin terveysliikunnan ja vanhusväestön liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa muiden hallinto-kuntien ja eri yhdistyksien kanssa. Liikuntapalvelut suunnittelee ja toteuttaa teknisten palvelujen kanssa yhteistyössä liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot ja uudisrakentamiset. Liikunnan järjestämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistaa monipuolisen urheiluseuratyön myöntämällä avustuksia seuroille, jakamalla liikuntavuoroja kaupungin eri liikuntakohteisiin ja tukemalla seurojen kautta myös yksittäisiä urheilijoita. Lisäksi tuetaan myös muita paikallisia yhdistyksiä, jotka huomioivat toiminnassaan liikunnan ja järjestävät siihen liittyviä koulutus- ja liikuntatapahtumia. Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus- ja kilpailutapahtumia on vuodessa ja tapahtumiin osallistujia Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on Liikunnan päivä- ja iltakäytön yhteinen kävijämäärä on monitoimitalossa Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämisen pitopaikkana. Lisäksi monitoimitalossa on erilliset luokkatilat muulle harrastustoiminnalle. Erityisesti Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikunta- ja luokkatiloja toiminnassaan. Haapajärven kaupunki 40

42 Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, vauvauintia, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja uimakouluja. Erityisesti haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös hallin aukioloaikojen ulkopuolella. Koulut käyttävät uimahallia luokka kohden noin 6 käyntikertaa vuodessa. Uimahalli on avoinna tuntia vuodessa ja kävijöitä sinä aikana on noin Lisäksi uimahallin kuntosali on avoinna yhtä aikaa uimahallin kanssa. Uimahalliin on tulossa peruskorjaus jonka yhteydessä tehdään EVAarviointi. Annetaan asiantuntija-apua tarpeen mukaan urheiluseurojen suunnitellessa uusia liikuntapaikkoja ja rakennuksia. Tuetaan uusien suunnistuskarttojen tekemistä. Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistumalla naapurikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja. Kannustetaan ja tuetaan urheiluseuroja ja muita paikallisia yhdistyksiä hakemaan ja toteuttamaan Haapajärvelle valtakunnallisia ja alueellisia liikuntatapahtumia. Liikuntapalvelut hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Someron Majan tarjoamia palveluja kilpailu- ja virkistystoiminnassa. Mahdollisuudet nuorten monipuoliseen liikunnan harrastamiselle taataan ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntakohteita, kuten esim. hiihtoladut, urheilukentät, jääkiekkokaukalot, luistelualueet ja skeittiramppi. Myös uusia nuorten suosimia lajeja otetaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan nuorilta saadut toiveet. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Monitoimitalon aukiolotunnit Uimahallin aukiolotunnit Kilpailuja eri liikuntapaikoilla Uimahallilla kävijöitä Monitoimitalolla liikuntakävijöitä Haapajärven kaupunki 41

43 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Menot Tulot Netto Sivistyslautakunnan nettomenot TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Netto Haapajärven kaupunki 42

44 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: tekninen lautakunta ja yksityistielain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja työympäristön Haapajärven kaupungin asukkaille. Palvelutuotannon periaatteet: Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset - rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen - kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma Haapajärven kaupunki 43

45 HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle tulleet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit vähintään kerran kuukaudessa. Arkistonmuodostussuunnitelmien laatimista jatketaan. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty kaupungin väkilukuna 7600 vuoteen 2012 saakka, vuodesta 2013 väkiluku 7620 mukaan. Mittarit: TP11 TP12 TA13 TA14 Nettomenot /as 42,77 43,46 52,89 48,15 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Mittarit: TP11 TP12 TA13 TA14 Asemakaavoitus, nettomeno /as 2,04 2,45 3,25 3,25 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha Asemakaavan laadinta vireillä ha 62,89 62,89 62,89 16 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha Mittaustoiminta, nettomeno /as 22,51 25,87 29,85 30,97 Kiinteistötoimituksia kpl/v Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl Haapajärven kaupunki 44

46 Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Metsienhoidon kilpailuttaminen selvitetään vuoden 2014 aikana. Mittarit: TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /as 9,56 10,88 3,81 7,08 Tulot /as 28,42 8,83 6,56 8,39 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen, samoin siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen kiinteistöhallintoprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään lisää kiinteistöjä ja hyödynnetään järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti mm. energian säästämiseksi. Myös muita, energiaa säästäviä ratkaisuja tutkitaan ja otetaan käyttöön määrärahojen puitteissa. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksien avulla kiinteistöt pidetään teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa käytettävissä olevin voimavaroin. Tulevina vuosina korjaustoiminta on taloudellisuuden parantamiseksi entistä suunnitellumpaa. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohjeen mukaisesti. Haapajärven kaupunki 45

47 Mittarit Laskettu kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen tilavuuden mukaan: m3 vuoteen 2011 saakka, m 3 vuonna 2012 ja m 3 vuonna TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /m3 1,10 1,00 1,05 1,07 Kiinteistönhoito Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta laajentuneen huoltokirjajärjestelmän ja rakennusautomaation käyttöön jatketaan. Mittarit Kiinteistönhoidon vastuulla on suorassa omistuksessa olevat vuoteen 2011 asti m 3 ja vuonna 2012 yhteensä m 3 ja m 3 vuonna 2013 sekä Vuokratalot Oy:n m 3 (yhteensä m 3 / m 3 / m 3 ). TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /m 3 0,81 1,46 1,15 1,16 Siivouspalvelut Vastuullinen viranhaltija: siivoustyönohjaaja Toiminnan kuvaus: Tuotetaan keskitetyssä siivoustoimessa kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat ja päiväkoti Satakieli. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnon säilymisestä sekä osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2014: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan Haapajärven kaupunki 46

48 työajan tehokas käyttö. Vuoden 2011 alustan on siirrytty tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista, jota jatketaan edelleen. Teemat vuosille : Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmilla. Asiakastyytyväisyyttä mitataan. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Mittarit Siivottava pinta-ala on m 2, jonka lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Tunnusluvut laskettu m 2 : n mukaan. TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /m 2 /v 22,61 28,65 23,47 26,83 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualueiden sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään puistot viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen kahden puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Varikko Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään kaupungin omistama kalusto toimintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Mittarit Työkoneiden tunnit/vuosi: 1400 h/traktori (2 kpl) 400 h/tiekarhu 800 h/avolavapakettiauto TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /as 30,21 35,21 35,60 39,10 Tulot /as 17,11 19,86 13,91 16,09 Haapajärven kaupunki 47

49 Liikenneväylät Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kunnossapito ja uusien rakennuttaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurausta jatketaan kevätkaudella Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Mittarit Ylläpidettäviä katuja 37 km. TP11 TP12 TA13 TA14 /km/v Ylläpidettäviä yksityisteitä 290 km. TP11 TP12 TA13 TA14 /km/v 250,60 442,16 378,79 155,17 * Urheilualueet ja puistot Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikkojen pitäminen käyttökunnossa, puistojen pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään kunnossa siten, että ne on avattu viimeistään päivän kuluessa lumipyrystä. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja - välineet kilpailukunnossa. Latu-urat siistitään ja kunnostetaan vuosittain syyskesällä yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /as 27,47 32,33 35,15 37,97 Hulevesiviemärit Siirtoviemärit Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avoojat. Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoituspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siirtyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. Haapajärven kaupunki 48

50 Suojelutoimi Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Mittarit TP11 TP12 TA13 TA14 Menot /as 92,15 97,43 99,10 96,00 Haapajärven kaupunki 49

51 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Menot Tulot Netto Teknisen lautakunnan nettomenot TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 Netto Haapajärven kaupunki 50

52 Menot päävastuualueittain 2014 TA2014 Menot Tulot Vaalit Tarkastustoimi Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Menot päävastuualueittain % 0% 0% 29% 60% Vaalit Tarkastustoimi Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Haapajärven kaupunki 51

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 2 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI. TALOUSARVIO 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI. TALOUSARVIO 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Vetovoimainen Haapajärvi - Suomen keskipisteessä Kaupunginhallitus 24.11.2015 222 Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 69 TALOUSARVIO 2016

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki 0

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 Kaupunginhallitus 25.11.2014 242 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 75 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ HARRASTAA Arvot Työnteko Asuminen Haapajärvellä Viihtyisä ympäristö Huolenpito vauvasta vaariin Palveluhenkisyys Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Lisätiedot

Talousarvio 2012. ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2012. ja taloussuunnitelma Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2013-2015 2011 ja taloussuunnitelma 2012-2014 Khall 30.11.2011 237, Kvalt 14.12.2011 79 1 Haapajärven kaupunki TALOUSARVIO 2012 JA -SUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

SIVISTYSPALVELUT. Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta Tilivelvollinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Vetovoimainen Haapajärvi

Vetovoimainen Haapajärvi TALOUSARVIO 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Vetovoimainen Haapajärvi - Suomen keskipisteessä Haapajärven kaupunki Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot