Talousarvio ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2012. ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvio ja taloussuunnitelma Khall , Kvalt

2 Haapajärven kaupunki TALOUSARVIO 2012 JA -SUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus 4 3. Lainanottovaltuudet 5 4. Laskujen hyväksyjät 5 5. Talousarvion seuranta 5 6. Talousarvion tekstiosa 6 7. Haapajärven kaupunkikonserni 7 Tavoitteet ja riskit 8. Tuloslaskelmaosa 9 Tuloslaskelma 2012 Tuloslaskelma Rahoitusosa 16 Rahoituslaskelma 2012 Rahoituslaskelma Käyttötalousosa Käyttötalous toimielimittäin 21 Käyttötalous meno- tulolajeittain 22 Vaalit 23 Tarkastuslautakunta 24 Hallintopalvelut 25 Sivistyspalvelut 31 Tekniset palvelut Investointiosa Liitteet 60 2

3 Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvion yleiset perusteet Taloussuunnitelma vuosille jakaantuu neljään osaan sisältäen: - tuloslaskelmaosan - rahoituslaskelmaosan - käyttötalousosan - investointiosan Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Sopimus Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyväksytyn talouden tasapainottamissopimuksen mukaiset toimenpiteet sisältyvät taloussuunnitelmaan. Kaupungin vuosikate vuodelle 2012 on euroa. Vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Vuoden 2012 arvioidut poistot ovat euroa. Valtuuston hyväksymässä sopimuksessa talouden tasapainottamiseksi on arvioitu vuodelle 2012 vuosikatteeksi euroa. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2012 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Tulovero talousarviossa on euroa, mikä pohjautuu 1,1 %:n kasvuun. Suunnitelmavuosien kasvuksi on arvioitu 2 %. Kiinteistöveroprosentit valtuusto on vahvistanut vuodelle 2012 seuraavasti: yleinen 1,35 % vakituiset asuinrakenn. 0,75 % muut asuinrakennukset 1,35 % voimalaitokset 2,85 % rakentamaton rak.maa 3,00 % yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % Kiinteistöverotuotto em. prosenteilla laskettuna vuodelle 2012 saadaan euroa. Yhteisöverotuotoksi arvioidaan euroa. Korotusta vuoden 2011 talousarvioon on euroa. Kuntien jakoosuutta yhteisöverontuotosta vuosille on korotettu 5 %, kun korotus vuosina on ollut 10 %. Valtionosuuksien maksatus on muuttunut vuoden 2010 alusta. Valtionosuudet maksetaan kaikki valtionvarainministeriön kautta ja ne kootaan pääsääntöisesti kaikki ns. yhden putken valtionosuuksiin ja maksetaan kunnille tasasuuruisina kuukausittain. Valtionosuuksia vuoden 2012 talousarviossa on euroa ja siinä on indeksitarkistus vuoteen 2011 yhteensä 3,7 %. Valtionosuuksien leikkaukset vuodelle 2012 sitä vastoin ovat Haapajärvelle n euroa. Tämän lisäksi kiinteistöveron poisto verotulojen tasausjärjestelmästä vaikuttaa Haapajärvellä n euron menetyksen. Suunnitelmavuosien korotukset ovat 3-4 %. Tilikauden tulos vuodelle 2012 on euroa. Talouden tasapainottamissopimuksen mukaan tilikauden ylijäämä vuodelle 2012 on euroa. Kattamatonta alijäämää vuoden 2010 lopussa oli ,57 euroa. Kaupungin vuosikate ja tilikauden tulos vuodelle 2012 ovat sillä tasolla, että kertyneet alijäämät saadaan katettua kuntalain mukaisesti. Tämä edellyttää sitä, että myös vuoden 2011 talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Talousarviolainojen lyhennykset vuodelle 2012 ovat euroa. Pääomalainaa Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle on varauduttu antamaan vuonna 2012 yhteensä euroa. Uutta talousarviolainaa vuodelle 2012 on varauduttu nostamaan euroa. Lainakanta pienenee euroa edellisestä vuodesta. Toimintatuotot vuodelle 2012 ovat yhteensä euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Nousua edelliseen vuoteen on 10,9 %. Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti: 3

4 myyntituotot maksutuotot tuet ja avustukset muut toim.tuotot Toimintakulut vuodelle 2012 ovat yhteensä euroa. Nousua edelliseen vuoteen on 3,4 %. Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: henkilöstökulut palvelujen ostot aineet, tarvikk. ja tavarat avustukset muut toimintakulut Toimintakate kasvaa ed.vuodesta 2.0 %. Investointisuunnitelma vuosille on seuraava: vuosi 2012 vuosi 2013 vuosi 2014 vuosi 2015 Tasapainottamissopimuksen mukaan investoinnit ovat vuosittain euron tasossa. Tasapainottamissopimus on tehty vuoteen 2013 saakka. Vuoden 2012 investoinnit jakaantuvat seuraavasti: khall/tontit ja maa-alueet menot tulot sivistysltk/irtain omaisuus talonrakennus kiinteät rakenteet ja laitteet muut pitkävaikutt. menot tekninen ltk/irtain omaisuus euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Investoinnit vuosille 2012 ja 2013 ovat isommat kuin tasapainottamissopimuksessa, mutta muutoin tasapainottamissopimus täyttyy ja lainakanta pienenee. 2.Talousarvion sitovuus Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja kulut. Näiden erien yhteissumma osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttöomaisuuden poistot, jolloin päästään tilikauden tulokseen. Mahdollisten satunnaisten erien, rahastojen ja varausten muutosten jälkeen nähdään tilikauden ylitai alijäämä. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättää vuosittain valtuusto. Kuntalain mukaan kunnilla on alijäämän kattamisvelvollisuus, jolloin tilikaudella mahdollisesti syntyvä negatiivinen tulos täytyy pystyä muuttamaan positiiviseksi ja kattamaan suunnitelmakaudella joka on neljä vuotta. Rahoitusosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy antolainojen lisäyksen ja pitkäaikaisten lainojen vähennyksen (lyhennykset), mitkä ovat määrärahoihin verrattavia eriä sekä antolainojen vähennyksen ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksen, mitkä ovat tuloarvioihin verrattavia eriä. Käyttötalousosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarviossa esiintyvät mittarit ovat ohjeellisia. Toimielimet jakavat päävastuualueille myönnetyn määrärahan pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Nämä määrärahat ovat sitovia toimielimiin. Toimielin voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia. Suoraan toimielimen alaisuudessa oleva viranhaltija jakaa osamäärärahat tarvittaessa kustannuspaikoille. Osamäärärahat ovat tällöin sitovia mainittuun viranhaltijaan, viranhaltijan antamat tavoitteet ja mahdolliset rajoitukset huomioiden. Käyttösuunnitelma on tarkastettava ja tarvittaessa muutettava valtuuston hyväksyttyä talousarvion. 4

5 Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimille hankeryhmittäin. Yli euron ja irtaimen omaisuuden osalta yli euron hankkeiden osalta määräraha on hankekohtainen. Investointiosaan kohdistuvat tulot, mikäli niitä saadaan, ovat hankkeittain menon vähennyksenä. Investointien määrärahat ovat kunkin toimielimen käytettävissä kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Talousarvion katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin varauksia tai vapaata omaa pääomaa. 3.Lainanottovaltuudet Kaupunginhallituksella on oikeus: a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä Päätös voi koskea: - lainan ennenaikaista takaisinmaksua sekä lainaehtojen muuttamista - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista. c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia Kaupunginjohtajalla on oikeus: a) Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän määrän, joka vuonna 2012 on viisi (5) miljoonaa euroa. 4.Laskujen hyväksyjät Päävastuualueilla on vuosittain tai valtuustokausittain määrättävä laskujen hyväksyjät ja heillä varahenkilöt. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Laskujen hyväksyminen tapahtuu Abilita järjestelmässä sähköisesti. Hyväksyjä vastaa, että lasku on kaikilta osin oikea ja että laskutettu tavara/palvelu on saatu sovitulla hinnalla, sekä siitä, että laskussa on oikeat tiliöinnit ja menon suorittamiseen on määräraha. Mikäli laskusta ei käy selvästi ilmi arvonlisäveron verokanta ja veron määrä, on pyydettävä uusi lasku. Verokanta tulee olla näkyvissä vaikka se on 0 %. Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakkoperintälain määräykset. Toimielimien on järjestettävä toiminta niin, että annetut määrärahat riittävät. Uutta toimintaa ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen hyväksymistä. 5.Talousarvion seuranta Määrärahojen riittävyyttä tulee seurata kuukausittain. Päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liitetään tilinpäätökseen. Näissä raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa. Raporteissa on esitettävä myös vuoden lopun ennuste, mikä on oltava mahdollisimman oikea. Jos määrärahojen riittävyys näyttää epävarmalta on oltava vahvat perustelut miksi määrärahat eivät riitä. Toiminnan ja talouden raportti on esitettävä myös talous- ja hallintojohtajalle. 5

6 Kaupunginhallitus on nimennyt vastuulliseksi viranhaltijaksi kaupunginjohtajan, jonka tehtävänä on seurata hyväksytyn talouden tasapainottamissopimuksen toteutumista. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 6.Talousarvion tekstiosa Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimielin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet. Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritetavoitteita, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä. Suoritetavoitteiden toteutumista tulee kuitenkin seurata ja liittää tiedot mm. toimintakertomukseen, jossa mittareiden tiedot kuvaavat kyseisen vuoden lopun tilannetta. Talousarvion tekstiosaa käytetään raportoinnin pohjana toimielimelle ja kaupunginhallitukselle. Raporteissa peilataan sitä miten talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Raporttiin lisätään myös euromääräisten tietojen toteutuminen ja ennuste vuoden lopussa. Joulukuun raportin toteutuminen on pohjana toimintakertomukselle. 6

7 Haapajärven kaupunkikonserni Toiminta Kaupungin tytäryhtiöitä ovat mm. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärven Kehityskeskus Oy, Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy. Vuokrataloyhtiö huolehtii kaupungin vuokraasunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokraasuntotoiminta pystytään hoitamaan toiminnasta saaduilla vuokratuloilla. Myös kehityskeskuksella ja lämpö- sekä vesiyhtiöillä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Toimialan asioiden hoitaminen yhtiöissä on nähty myös joustavaksi päätöksentekotavaksi. Etenkin kehityskeskuksen toiminnassa korostuu tarve pystyä valmistelemaan yritysasiakkaiden hankkeita luottamuksellisesti, ja se on katsottu voitavan hoitaa paremmin yhtiön toimesta kuin kaupungin omissa päätöksentekoelimissä. Lämpö- ja vesiyhtiöt ovat itsenäisiä myös taloudellisesti; ne rahoittavat toimintansa käyttö- ja liittymämaksuilla. Haapajärven muut elinkeinopalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, joka vastaa myös alueellisesta edunvalvonnasta sekä seutukuntamme elinkeinoelämää kehittävistä ja edistävistä hankkeista. Yksittäisen kunnan yritystoimintaa palvelevan infrastruktuurin (toimitilat, kunnallistekniikka jne.) tai muun kuntakohtaisen vetovoimatekijän rakentamiseen se ei kuitenkaan osallistu, vaan näiltä osin kunnilla tulee edelleenkin olla myös omat strategiansa ja tavoitteensa. Yhteisenä tavoitteena konsernissa on konsernin koko velkamäärän pienentäminen. Kaupunki antaa edelleenkin takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi, mutta pienehköjä investointeja yhtiöiden tulee jatkossa toteuttaa myös omilla vakuusjärjestelyillä. Tytäryhtiöiden toimintaa esitellään edelleen luottamushenkilöille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valtuuston iltakoulussa. Riittävän suurissa asioissa tullaan iltakouluja järjestämään erikseen. Vuoden 2012 aikana selvitetään koko konsernia koskien hallintohenkilöstön varajärjestelmien luominen. Kiinteisö Oy Haapajärven Vuokratalot Tavoitteet ja riskit: Vuokratalot-yhtiö hoitaa kiinteistöjen normaalin ylläpidon ja jatkaa nykyisessä laajuudessa isännöintipalvelujen myyntiä. Yhtiö sopeuttaa asuntomääräänsä siten, että käyttöaste saadaan pysymään vähintään 95 % vuotuisella tasolla. Korkea käyttöaste myös vähentää vaihtuvuutta. Tavoite: käyttöaste yli 95 % Tavoite: asukkaiden vaihtuvuus alle 40 % Kiinteistöjen ylläpidossa jatketaan suunnitelmallista kunnossapitoa (PTS) talouden sallimissa puitteissa. Asuntojen varustetasoa sekä energiataloudellisuutta parannetaan vuokrissa kerättävien vuosikorjaus- ja investointimäärärahojen puitteissa. Yhtiöllä ei ole raskaita peruskorjauksia suunnitelmissa, vaan korjauksia tehdään pienimuotoisempina. Investointityyppiset korjaukset rahoitetaan lainalla, jos käyttöaste laskee alle budjetoidun (95 %). Yhtiö tarkastelee kiinteistöjen omistusta sekä tulevia peruskorjaustarpeita kunnon lisäksi myös kysyntätilanne huomioiden. Paikkakunnalla vuokra-asuntojen tarve on vähentynyt pitkään jatkuneen väestön vähenemisen johdosta ja sen seurauksena myös yhtiön asuntojen käyttöaste on laskenut keskimäärin 93 %:in. Yhtiö sopeuttaa vuokra-asuntojen määrää kysyntätilanteeseen purkamalla 10 asuntoisen kerrostalon. Lisäksi on tehty jatkosuunnitelmat seuraavasta kohteesta, mikäli käyttöasteen lasku jatkuu tämän toimenpiteen jälkeenkin. Vuokrataloyhtiön käyttöaste on oltava vähintään 95 %, jotta talousvelvoitteet voidaan kohtuudella hoitaa. Tavoite: Käyttöaste mahdollistaa omistuksessa olevan asuntomäärän ylläpidon ja PTS:n mukaiset korjaukset. Riskit: Yhtiön toiminnan suurin riski on edelleen jatkuva käyttöasteen aleneminen ja siitä aiheutuvan tulovajauksen negatiiviset vaikutukset 7

8 talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investointeihin (korjausvelan kasvu). Rahoitusmenoissa on riskinä äkillinen korkotason merkittävä nousu. Henkilöstön varajärjestelmiä ei saada kahden hengen toimistossa kokonaan kattaviksi. Haapajärven Kehityskeskus Oy Tavoitteet ja riskit: Haapajärven Kehityskeskus Oy:n tehtävänä on Haapajärven elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen tuottamalla yrityksille erilaisia toimitilapalveluja, osallistumalla ja/tai rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita sekä tuottamalla muuta elinkeinotoimintaa edistävää palvelua. Ns. perinteiset elinkeinoneuvontapalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry. Toiminnallisina tavoitteina Kehityskeskuksella on pystyä tarjoamaan yrityksille toimitiloja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Sen lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää paikkakunnallamme jo olevien, tänne syntyvien ja tänne siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä, olemalla mukana erilaisten hankkeiden valmistelussa ja hallinnoinnissa. Haapajärven kaupungin ja Kehityskeskuksen haasteellisimpia tavoitteita ovat nykyaikaisen liikekeskushankkeen käynnistyminen kaupungin ydinkeskustaan, sekä uusien teollisuushallihankkeiden käynnistyminen Ouluntien varteen kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi Kehityskeskuksella on myös taloudellisia tavoitteita. Yhtiön talous pyritään saamaan tasapainoon vuoteen 2013 mennessä. Pääasiassa kiinteistöjen hallintaa harjoittavan yrityksen taloudelliset riskit aiheutuvat tulipalon tai muun vahingon lisäksi myös tilanteesta, jossa yritystoimintaa varten rakennetut tilat jäävät syystä taikka toisesta tyhjiksi. Omaisuusvahinkojen varalta yrityksellä on kilpailutettu vakuutus, mutta tilojen tyhjillään oloon ei ole olemassa järkevää vakuutusturvaa. Muut elinkeinopalvelut tuottaa Nivala- Haapajärven seutu Nihak ry. Sen tavoitteita (perustetut yritykset, yrityskontaktit, yrityskehityshankkeet, jne.) sekä niiden toteutumista esitellään Haapajärven valtuuston iltakoulussa vuosittain keväällä. Haapajärven Lämpö Oy Tavoitteet ja riskit: Haapajärven Lämpö Oy tuottaa asiakkailleen kaukolämpöä uusiutuvalla energialla. Kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan Haapajärven teollisuuslaitoksilta saatavilla polttoaineilla. Suurkuluttajien ryhmässä lämpöyhtiön tuottama energia on halvinta, pien- ja keskisuurten kuluttajien ryhmässä kolmen edullisimman energiantuottajan joukossa koko maan mittapuitteissa. Tuotetun kaukolämmön hinta pidetään edelleen kaikissa kuluttajaryhmissä kilpailukykyisimpien joukossa. Verkostoa laajennetaan kaava-alueella kannattavilta osin. Koivuhaan alueen putkisto saneerataan katuparannustöiden yhteydessä. Ouluntien varren uudelle teollisuusalueelle aloitetaan kaukolämpöverkoston rakentaminen. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden 2012 aikana. Haapajärven Vesi Oy Tavoitteet ja riskit: Vesiyhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen laadukkaita vesihuoltopalveluja kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettuina. Yhtiön tärkein tavoite on myytävän veden laatutason pitäminen korkealla. Tavoitteena on rakentaa Haapajärven Asevarikko Kumiseva Ylipään alueen viemäriverkosto. Oksavan alueviemärin jatkaminen ja Tiitonranta Haaga Pukkilahti Harjunniemi alueen viemäriverkosto rakennetaan loppuun suunnitelmakaudella Haapajärven keskusta-alueella jätevesiverkoston hulevesiongelma pyritään ratkaisemaan yhdessä Vesi Oy:n ja kaupungin kanssa vuosien aikana. Arvio yhtiön riskeistä on koottu Vesihuollon valmiussuunnitelmaan. Suurimmat riskit ovat vaikea häiriötilanne, suuronnettomuus ja poikkeusolot. Riskeihin varaudutaan mm. verkostojen saneerauksella sekä kaukovalvonnan ja ohjauksen kehittämisellä. 8

9 TULOSLASKELMAN SISÄLTÖ TULOSLASKELMA vuodelle 2012 Toimintatuotot = käyttötalouden tulot yhteensä Toimintakulut = käyttötalouden menot yhteensä TOIMINTAKATE = käyttötalous yhteensä nettona Verotulot (sisältää kunnallisveroa 21 %:n tuloveroprosentin mukaan euroa, yhteisöveroa euroa, kiinteistöveroa euroa.) Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkotietoihin ja ovat yhteensä euroa. Rahoitustuotot euroa ja rahoituskulut euroa sisältävät sijoitusten tuottoarviota euroa ja lainojen korkokuluja euroa. VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Toisin sanoen vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot (korvausinvestoinnit, esim. lukion peruskorjaus, ei uudisrakentaminen) ja lainojen lyhennykset. Vuoden 2012 talousarviossa vuosikate on euroa eli tulorahoitus riittää kattamaan normaalin toiminnan eli kysymyksessä on tasapainossa oleva talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen). Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksillä ja korvausinvestoinneilla on > 0. Tasapainossa oleva talous on silloin kun vuosikate = suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit). Heikkenevä talous, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen. Kriisitalous, kun vuosikatekin on negatiivinen eli tulorahoitus ei riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Poistot ja arvonalentumiset sisältää käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos on euroa. Tilikauden tulos on se erä josta valtuuston täytyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos). 9

10 Rahastojen ja varausten muutos sisältää kertyneen poistoerovarauksen purkua euroa (Poistoerovaraus on tehty vuonna 1997 Oksavan koulun ja työkeskuksen investoinneista sekä vuonna 2004 yläasteen peruskorjauksesta eli investointivarauksella katettuja investointeja). Investointivarauksen purkua ei ole kirjattu kerralla tuloksi vaan siitä on muodostettu poistoerovaraus ja poistoerovarausta puretaan vuosittain yhteensä euroa kirjaamalla se tuloslaskelmaan tuloksi. Tilikauden ylijäämä on euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä. Valtuuston hyväksymän tasapainottamissopimuksen mukainen tilikauden ylijäämä pitäisi olla euroa, joten vuoden 2012 talousarviossa tavoitteeseen on päästy. 10

11 TULOSLASKELMA TA 2012 TP2010 TA2011 TA2012 euro euro euro Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. -/väh Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. + TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 TULOSLASKELMA TS2013 TS2014 TS2015 euro euro euro TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

13 Henkilöstömenot 1000 euroa TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA Vuoden 2004 alusta alkaen maatalouslomitus on siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi ja palo-ja pelastustoimi Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Vuoden 2006 alusta alkaen ympäristöterveydenhuolto siirtynyt Reisjärven kunnan hoidettavaksi Vuoden 2007 alusta alkaen Jokilatvan opiston Nivalan ja Pyhäjärven henkilöstö siirtynyt Haapajärven palkkalistoille ja vuoden 2010 alusta on siirtynyt myös Reisjärven henkilöstö Vuoden 2007 alussa Pyhäjärven ja Haapajärven kirjastot ovat yhdistyneet ja Pyhäjärven kirjaston henkilökunta on siirtynyt Haapajärven palkkalistoille Vuoden 2010 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan, ympäristöterveyden huollon ja tukipalvelujen (talous-ja henk.hallinto, atk-palvelut) henkilöstö on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle 13

14 Verotulot 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA

15 Valtionosuudet 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA

16 RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2012 Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2012 talousarviossa vuosikate on yli kaksi kertaa poistojen suuruinen ja se riittää korvausinvestointeihin mutta ei riitä kaikilta osin lainojen lyhennyksiin. Investoinnit nettona (eli bruttoinvestoinnit vähennettynä rahoitusosuuksilla ja myyntituotoilla) kertoo, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen. Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta osoittaa sen minkä verran investoinneista jää lainoituksella katettavaksi (tulorahoituksen ja investointien erotus). Antolainojen muutokset sisältävät pääomalainaa kehityskeskukselle euroa (lisäys). Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2012 talousarviossa lainakanta pienenee eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään eurolla ja jotta kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset pystytään rahoittamaan, on uutta lainaa varauduttu ottamaan euroa. Rahoitustoiminnan nettokassavirta kertoo varsinaisen toiminnan, investointien ja lainoituksen erotuksen. Vuonna 2012 nettokassavirta on euroa. Palomäen teollisuusalueen Eho hankkeen omavastuuosuus euroa rahoitetaan sijoitusten tuottoja tulouttamalla. 16

17 RAHOITUSLASKELMA TA 2012 TP2010 TA2011 TA2012 euro euro euro VUOSIKATE Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit, netto Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta

18 RAHOITUSLASKELMA TS2013 TS2014 TS2015 euro euro euro VUOSIKATE Investoinnit, netto Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta

19 Lainat 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TA

20 Sijoitukset 1000 euroa euroa/as. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP

21 Arvot Riviotsikot Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI , ,00 Hallinto , ,00 Keskusvaalilautakunta 690, ,00 TOIMINTATUOTOT , ,00 TOIMINTAKULUT 9 310, ,00 Tarkastuslautakunta , ,00 TOIMINTAKULUT , ,00 Kaupungin/ kunnanhallitus , ,00 TOIMINTATUOTOT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,00 Sivistystoimi , ,00 TOIMINTATUOTOT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,00 Tekninen toimi , ,00 TOIMINTATUOTOT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,00 Kaikki yhteensä , ,00 21

22 Arvot Riviotsikot Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA , ,00 TOIMINTATUOTOT , ,00 Myyntituotot , ,00 Liiketoiminnan myyntituotot , ,00 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,00 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,00 Muut suoritteiden myyntituotot , ,00 Maksutuotot , ,00 Opetus ja kulttuuritoimen maksut , ,00 Yhdyskuntapalvelujen maksut , ,00 Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset , ,00 Työllistämistuki , ,00 Matalapalkkatuki , ,00 Muut tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,00 Vuokratuotot , ,00 Muut toimintatuotot , ,00 TOIMINTAKULUT , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut , ,00 Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,00 Palvelujen ostot , ,00 Asiakaspalvelujen ostot , ,00 Muiden palvelujen ostot , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Ostot tilikauden aikana , ,00 Avustukset , ,00 Avustukset kotitalouksille 9 500, ,00 Avustukset yhteisöille , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Vuokrat , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Kaikki yhteensä , ,00 22

23 VAALIT Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit Toimielin: Keskusvaalilautakunta PRESIDENTINVAALI 2012 KUNNALLISVAALIT 2012 Toiminnan kuvaus: Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus. Kunta vastaa itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja, oikeusministeriö vahvistaa euromäärän aina ennen vaaleja. Ennakkoäänestys on järjestetty kaupungintalolla, ja se on näin ollen tullut jo tutuksi äänestäjille. Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita on neljä: Asemanseutu, Keskusta, Oksava ja Parkkila. Ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana kaupungintalolla vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2012 järjestetään presidentin vaali - vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on , ennakkoäänestys ja mahdollisen toisen vaalin osalta Kunnallisvaalit: vaalipäivä , ennakkoäänestys KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP2009 TP2010 TA2011 TA2012 Menot Tulot Netto

24 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta tuottaa palveluja valtuustolle, arvioi kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa, antaa niiden tuloksista raportteja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ja arviointikertomuksen valtuustolle. Talousarviossa on varauduttu 10 kokoukseen ja 7 arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen vuonna 2012 Toiminta ja tavoitteet Arvioinnin tavoitteena on kaupungin eri sektoreita tarkastelemalla saada aikaan oikein järjestetty ja hyvä hallinto sekä taloudenhoito. Toimenpiteet Tarkastuslautakunta arvioi joka päävastuualueiden ja lautakuntien toimintaa. Edelleen joka vuosi arvioidaan kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksiä ja täytäntöönpanoa sekä keskushallinnon toimintaa. Muu arviointi suoritetaan oman työohjelman mukaisesti. TARKASTUSTOIMI TP2009 TP2010 TA2011 TA2012 Menot Tulot Netto

25 HALLINTOPALVELUT Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi, Selännepalvelut ja maaseutupalvelut Toimielin: kaupunginhallitus Kaupunkistrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Haapajärvellä on hyvä asua, ympäristö on hyvin hoidettu, palvelut ovat tasokkaat ja riittävät, täällä on hyvä yrittää ja kehittää yritystään, väestö huolehtii kaikkina ikäkausina terveydestään ja kunnostaan, kaupungin talous on tasapainossa, olemme koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki Palvelutuotannon periaatteet: 1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut - asiakirjahallinnan ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut - maaseutupalvelut 2. Kuntayhtymältä ostettavat palvelut - kirjanpito ja palkanlaskenta - atk palvelut 3. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut - maaseutujohtajan palvelut - talous- ja velkaneuvonta 4. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut 5. Valtion tuottamat palvelut - yleinen edunvalvonta - kuluttajaneuvonta Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: - Haapajärven kaupunki-, elinkeinoja konsernistrategia Konserniohjeet - Henkilöstöohjelma - Lastensuojeluohjelma - Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma - Turvallisuussuunnitelma (Nivala- Haapajärviseutukunta ja Haapavesi- Siikalatvaseutukunta) - Sisäisen valvonnan ohjeet - Hankintaohjeet - Terveyden edistämisohjelma YLEISHALLINTO Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista. Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua. Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Henkilöstöhallinto sisältää kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 17 kaupunginhallituksen kokoukseen, seitsemään kaupunginvaltuuston kokoukseen ja kuuteen iltakouluun. Hallintopalvelut ovat mukana Taloushallinto Selman toiminnan sekä Abilita järjestelmän kehittämisessä. Vuoden aikana otetaan käyttöön Taloushallinto Selman ja kaupungin väliset palvelusopimukset kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluissa. Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Uudistetut internet kotisivut otetaan käyttöön vuoden alussa. Kaupungin avustuksiin järjestöille on varattu euron määräraha. Avustuksia saavat 4H-yhdistys euroa, vapaaehtoisten järjestöjen yhteinen kirpputoritoiminta euroa ja lisäksi avustuksiin on varattu euroa, mikä jaetaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Yksityiskohtainen luettelo haetuista ja myönnetyistä avustuksista 25

26 on talousarvion liitteenä. Sotaveteraanien kuntoutukseen on varattu euron määräraha. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla ja tarvittaessa kuulumiset tiedotteella ja asioita käsitellään säännöllisesti yhteistyötoimikunnassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2010 Terveydenhuoltolain edellyttämän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuosille Kaupunginjohtajan nimeämä HYTE- työryhmä on työstänyt em. ohjelmasta ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kolmas sektori merkittävänä yhteistyökumppanina ja toimijana on edustettuna työryhmässä. Vastuutahot on nimetty. Vuoden mittaan pidettävissä kokouksissa seurataan toimenpiteitten toteutumista.kerran valtuustokaudessa työryhmä valmistelee hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Hyvinvointikertomus kuvaa sekä hyvinvointitilannetta että kaupungin oman hyvinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Valtuustokauden lopussa toteutuu ensimmäinen raportointi. Hyvinvointikertomus saatetaan sähköiseen muotoon ja jatkossa eri hallintokuntien toimijat käyttävät tätä EVA- työvälineenä kuntasuunnittelun eri vaiheissa. Valtuutetut, hallintokuntien johtajat ja HYTE- työryhmän jäsenet tarvitsevat EVA- koulutusta. Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan mm. ilmaisin uimalipuin ja kuntosalivuoroin. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen on varattu yhteistyötoimikunnan esityksestä euron määräraha. Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 270 euroa). (EVA) Mittarit TP09 TP10 TA11 TA12 Hallintopalvelujen henkilökunta 13,6 5,6 5,6 5,6 Kaupungin vakinaisen henkilökunnan vakanssien lkm Työterveyshuollon nettomenot Valtuuston kokouksia Hallituksen kokouksia

27 ELINKEINOTOIMI Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja ja toimitusjohtajan palveluja Haapajärven Kehityskeskus Oy:ltä sekä elinkeino- ja kehittämispalveluja Nivala- Haapajärven seutukunta Nihak ry:ltä. Hankkeet ja projektit sisältävät sekä kaupungin itse hallinnoimat projektit että kaupungin maksuosuudet muiden hallinnoimiin projekteihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämistehtävien hoidosta euroa. Toimitusjohtajan tehtävien hoidosta kaupunki maksaa osan suoraan Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle. Kehityskeskus raportoi konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle toiminnastaan ja Haapajärveä koskevista elinkeinopalveluista. Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuussa. Kaupungin sijoitusten nettotuotto lisää sijoitusten pääomaa. Sijoitusten tuottoja käytetään toistaiseksi Haapajärven Kehityskeskus Oy:n lainojen lyhennyksiin ja korkoihin tarvittaessa. Vuodelle 2012 tähän on varauduttu talousarviossa eurolla. Hankkeissa ja projekteissa, jotka kohdistuvat eri kohderyhmiin ja toimialoihin, tavoitteena on kehittää kaupungin elinkeinoelämää, asukkaiden osaamista ja elinympäristön tilaa. Yksityiskohtainen luettelo projekteista on talousarvion liitteenä. (EVA tapauskohtaisesti) Kaupungin osallistumisesta projekteihin päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja tai päävastuualueen johtaja voi kuitenkin päättää osallistumisesta projektiin, jos sen kuntaosuus koko hankkeen aikana on enintään euroa. Edellytyksenä on, että talousarvioon on varattu määräraha tarkoitusta varten. Mittarit TP09 TP10 TA11 TA12 Väkiluku Nettomuutto * * Työpaikat * * Työttömyysaste (%) 11,0 10,0 * * Vuosikate /asukas Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Projektien nettomenot ( ) * -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa 27

28 SELÄNNEPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kaupunki ostaa Selänteeltä (Tukipalveluyksikkö Selma) kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut sekä atk-palvelut. vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2012 on euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja ja varhe maksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon euroa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen Mittarit Maksuosuus euroa/asukas TP09 TP10 TA11 TA12 Hallinto ja tukipalvelut 116,91 123,60 123,41 Lasten ja perheiden palvelut 475,73 492,32 540,26 Psykososiaaliset palvelut 405,39 432,41 466,77 Hoito- ja vanhustyöpalvelut 850,73 817,09 826,93 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut 1 336, , ,68 Ympäristöpalvelut 42,85 53,68 54,34 Maksuosuus yht. euroa/asukas 3 228, , ,39 28

29 MAASEUTUPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: maaseutujohtaja Toiminnan kuvaus: Maaseutupalvelut vastaavat maaseutuelinkeinojen hallinnoinnista kunnissa annetun lain määräämistä tehtävistä, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kyläasioista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Maaseutupalvelut hoitavat maataloustukihakemusten käsittelyn ja maksatuksen säädösten mukaisesti aikataulussa. Tukihakukoulutuksessa panostetaan sähköisen tukihaun opastamiseen. Henkilöstön osaaminen varmistetaan tarvittavalla koulutuksella. Maaseutujohtajan palvelut ostetaan Reisjärven kunnalta. Mittarit TP09 TP10 TA11 TA12 Tukihakemukset, kpl Maksetut tuet, milj. 7,5 7,5 7 7 Nettomeno/tukihakemus 71,74 55,86 72,26 72,94 Talouden tasapainottamissopimuksen toteutuminen: Tasapainottamissopimuksessa ei ole yleishallinnolle asetettuja tavoitteita vuosille 2012 ja 2013 käyttötaloudessa. Kiinteistöverot ovat tasapainottamissopimuksen mukaisesti ylärajoissa vuonna

30 KAUPUNGINHALLITUS TP2009 TP2010 TA2011 TA2012 Menot Tulot Netto

31 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaaajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto- /joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Toisen asteen oppilaitosten kehittäminen ja oppilasmäärien kasvattaminen Tyytyväinen kuntalainen Työhyvinvointi Nuorten poismuuton vähentäminen ja paluumuuton lisääminen Kulttuurikaupungin maineen kehittäminen Koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki Toimenpiteet: Erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja elämänhallinnan edellytyksiä parannetaan käytännön yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Haapajärven kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti edistetään lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemista että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Sivistyspalveluissa näihin toimiin vastataan mm. ostamalla kouluterveyskysely joka toinen vuosi. Sen tuloksien mukaan tehdään linjanvetoja lähivuosien strategioista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn 2011 kokemukset oppilashuollon tuesta osoittivat, että oli vaikeuksia päästä koulupsykologin ja lääkärinvastaanotolle. Koulupsykologin tarpeen puuttumiseen tulee vastata mahdollisimman pian. Koulupsykologin tarvetta arvioidessa on otettava huomioon sen ennaltaehkäisevä vaikutus sekä erikoissairaanhoidon kustannuksia laskeva vaikutus. Koulupsykologi yhdessä koulukuraattorin, - terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa muodostavat oppilashuollon kannalta olennaisen ytimen. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut Perusopetus 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä Ruokapalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti Kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopistopalvelut ja avoin yliopisto Kirjasto Kulttuuri Liikunta Nuoriso Joukkoliikenne Selvitetään kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tuottamista yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Perusopetuksen opetussuunnitelma Lukion opetussuunnitelma Esiopetussuunnitelma 2011 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kiri-kirjastojen strategia Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja palveluiden kehittämisohjelma Jokilatvan opiston perussopimus

32 KOULUTOIMISTO Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Koulutoimisto huolehtii koulutuksesta ja sen suunnittelusta sekä Haapajärven kaupungin ylläpitämien oppilaitosten toiminnasta. Koulutoimisto sisältää hallinto- ja toimistopalvelut sekä joukkoliikenteen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikäja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline. Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus. Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri yhteistyötahojen (mm. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueen muut kunnat, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin muut hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen. Mittarit TP09 TP10 TA11 TA12 Lautakunnan kokouksia PERUSOPETUS Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen koululla ja kyläkouluilla (5). Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla, Kumisevan ja Parkkilan kyläkouluilla sekä alkuopetuksen yhteydessä. Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetusja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja luokkamuotoinen erityisopetus vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen luokkiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä päivähoidon aamu- ja iltapäivähoidon kanssa Martinmäen koululla ja Kumisevan koululla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykyjensä mukainen jatko-opintokelpoisuus. Kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kunnon kansalainen. Oppimaan oppimisen taidot ovat tärkeä painopiste perusopetuksessa. Opettajan rooli kiinnostuksen ja tiedollisen uteliaisuuden herättäjänä ja innostajana on lapsen ja nuoren elämässä keskeinen (toimiva opettaja-oppilas-suhde). Lähes kaikki perusopetusta koskevat kehittämisen tehtävät ovat luonteeltaan yhteistyötä edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista. Kouluverkkoa tarkastellaan ja kehitetään siten, että oppilaille voidaan tarjota hyvät työskentelyolosuhteet ja samalla saavuttaa kouluverkon ylläpidossa mahdollisimman taloudellinen ratkaisu. (EVA) Ensisijaisena toimenpiteenä peruskoulujen tulosyksiköistä muodostetaan yhteistoimintaalueita ja kouluverkkoa tiivistetään todellista tarvetta vastaavaksi: 32

33 Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja Martinmäen koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat). Haapajärvi hakee opetusministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentämiseen. Kouluverkkoa ja virkojen määrää tarkistetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi mukaisesti. Esiopetusta kehitetään koulujen välisellä yhteistyöllä. Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Haapajärvi on mukana 11 kunnan Osaava opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushankkeessa. Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Erityisopetuksen kehittäminen on koulujen yhteinen painopiste. Haapajärvi on mukana tehostetun ja erityisen tuen valtakunnallisessa KELPO kehittämishankkeessa. Opetushallitus myönsi hankkeeseen vuodelle euroa. Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisten erillisen suunnitelman mukaisesti. Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti. CIMO (elinikäisen oppimisenohjelman kansallinen toimisto) on myöntänyt Haapajärvelle euron tuen Comenius Regio-hankkeelle ajalle Hankkeessa on mukana kirjasto ja kyläkouluja (Oksavan ja Väliojan koulut) Haapajärveltä, Pyhäjärveltä ja Kärsänmäeltä. Kaikki peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa. Lisäksi Martinmäen, Oksavan, Parkkilan, Tiiton ja Väliojan koulut sekä Haapajärven yläaste ovat mukana valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt. Mittarit TP09 TP10 TA11 TA12 Tehokkuus / oppilas (* Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä) 0 6 luokat luokat Tunnit/oppilas Erityisopetus (luokkamuotoinen, harjaantumisopetus) 3,0 3,36 3,36 3,44 Peruskoulut 0 6 luokat 1,59 1,56 1,56 1, luokat 1,91 1,94 1,94 1,98 Opetusryhmien keskikoko 0 6 luokat 19,8 18,3 18,3 17,2 7 9 luokat 20,3 19,9 19,9 19,1 Erityisopetuksen osuus opetustunneista (%) (* sis. uutena pääomavuokran v ,6 12,9 12,9 13,2 33

34 LUKIO Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukion on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava korkeatasoinen oppilaitos, joka tukee nuorten yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, jonka toiminnassa otetaan huomioon Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Haapajärven lukio kuuluu Pohjois- Pohjanmaan etälukioverkkoon (elukio). Etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat ovat vähentyneet kuten kaikilla muillakin etälukiopaikkakunnilla. Sitä vastoin aineopiskelijat ja päivälukion oppilaat käyttävät entistä enemmän etälukiokurssien valintoja mm. kielivalikoimansa laajentamiseen. Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille lukuvuonna Syksystä 2012 lähtien ammattiopiston opiskelijat voivat opiskella Haapajärven lukiossa yhdistelmätutkinnon suunnitellulla opintopolulla. Opinnot johtavat 3 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon. Haapajärven lukio on myös mukana alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoida Oulun eteläisen alueen lukioiden, Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita. Haapajärven lukio profiloituu yhteistyössä Haapajärven ammattiopiston, Jokilatvan opiston, Jokilaaksojen musiikkiopiston, Tanssiopisto Uusikuun ja urheiluseurojen kanssa eri taito- ja taideaineiden ohjatuilla harrastekursseilla. Lukuvuonna harrastekursseja tarjotaan seuraavissa aineissa: pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, bändisoitto ja showtanssi. Noin 80 % koulumme opiskelijoista suorittaa harrastekursseja. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa ja että loput saavat paikan perustutkintoon tuottavissa tai siihen valmentavissa oppilaitoksissa. Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, opiskelutarjonnan monipuolistaminen, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen sekä yhteistyö ja yhteistoiminta alueemme koulutusorganisaatioiden välillä. Tavoitteena on kiinnittää huomiota opiskelijoiden psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvien asioiden kehittämiseen. Lukuvuoden toiminnassa korostuu yhdistelmätutkintopolun rakentaminen yhteistyössä Haapajärven ammattiopiston kanssa. Ensimmäiset varsinaiset kaksois- tai kolmoistutkinto-opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä Myös lukion opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattiopiston kursseja. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Harrastekurssien osalta yhteistyö jatkuu entiseen tapaan. Talousarviovuonna 2012 Suomessa keskustellaan aktiivisesti maamme lukioverkosta ja sen tulevaisuudesta. Alueen lukiot jatkavat myös keskusteluja lukioiden tiiviimmästä verkottumisesta ja yhteistyöstä. Haapajärven lukio on aktiivinen kaikissa selvitysvaiheissa. Taustalla on opetuksen järjestämiseen liittyvät yhteiset intressit ja resurssien taloudellinen käyttö. Lukiorakennus (Kirkkokatu 4) toimii päivälukion ja Jokilatvan opiston aikuiskoulutuksen käytössä. Lukiorakennukseen kohdistuva lähivuosien investointi on ilmastointiremontti. 34

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

1.5 Konsernitarkastelu 22 1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 26 1.7 Konsernivalvonnan järjestäminen 29

1.5 Konsernitarkastelu 22 1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 26 1.7 Konsernivalvonnan järjestäminen 29 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 10 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 19 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO... 15

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA VUOSIEN 2015-2018 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot