Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta Arvopaperin Rahapäivä, Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1

2 Yksityishenkilön sijoitustoiminta ja verolainsäädännön muutokset

3 Pääomatulojen verokannan nosto 28 % 30 % Lievä progressio: euron ylittävältä osalta 32 % (tarkoittaa POT-tulolajin viimeistä lukua eli verotettavan pot-tulon määrää) Osingot ja yhteisövero Ei-listatut yhtiöt: verovapaan pot-tulon enimmäismäärä alenee , ei muita muutoksia Yhteisöverokanta % Yhteismetsien verokanta % Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahaston pääoman palautus Nykykäytäntö kirjataan lakiin: jos palautetaan pääomaa luovutusvoittoverotuksessa huomioon otettava erä (pienentää hankintamenoa) Jos palautetaan voittovaroja osinkotuloa Yhtiön on selvitettävä Verohallinnon ohje nro 206/345/2007 3

4 Korkotulon lähdevero % (ei progressiota) Asuntovelkojen korkovähennys 2012: vähennyskelpoista 85 %, 2013: 80 %, 2014: 75 % Hallitusohjelman mukaan lasketaan näin vasta alijäämähyvitystä laskettaessa (ei siis koron määrästä, jos pysyy pot-tulolajin sisällä) Perintö- ja lahjaverotuksen progression kiristys Yli euron perintöosuudelle ja lahjalle 16 %:n verokanta (nykyinen max 13 % I veroluokassa) Viranomaisen tiedonsaanti Kansainvälistä automaattista tietojenvaihtoa tuetaan, jatketaan tietojenvaihtoa koskevien valtiosopimusten tekoa veroparatiisien kanssa Arvopaperimarkkinalain uudistaminen toteutetaan 4

5 Analyysiä Pääomatuloverojärjestelmän (ml. yhteisöverotus) neutraalisuus heikkenee lähtöruudussa vuonna 1993: yhteisöverokanta, POT-verokanta, korkotulon lähdeverokanta ja korkomenon arvo vähennyksenä = sama verokanta, 25 % muistettava kuitenkin, että tuolloin oli yhtiöveron hyvitysjärjestelmä 2012 useita verokantoja: 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 0,85 x 30 % verojärjestelmä pakottaa suunnittelemaan aikaisempaa enemmän ja verojärjestelmä siis ohjaa taloudellista päätöksentekoa - paluuta vanhaanko? eri sijoitusmuotojen erot tulevat vahvemmin esille sijoitusmuotoneutraalisuus heikkenee 5

6 POT-verokannan nosto + progressio Yhteisöverokannan ja POT-marginaaliverokannan ero jo 7 %-yksikköä Yksityishenkilön sijoitustoiminta osakeyhtiöön? vs. raskaampi hallintorakenne ja rahan ulosotto: osinkotulon verotus Säästölippaiden asema paranee (SICAV-)sijoitusrahastot, kapitalisaatiosopimukset, säästöhenkivakuutukset, vapaaehtoiset eläkevakuutukset, PS-tilit Pitkäaikaissäästämisen veroriski realisoitui Vähennys on tapahtunut alhaisemmalla verokannalla (25 29 %) kuin tulon verotus sen nostovaiheessa (30 32 %) 2012 pitkäaikaissäästämisessä vähennys 30 %:lla ja tulo voi tulevaisuudessa olla 32 %:lla verotettua Progressio Pieni lisäkannuste perhevarallisuuden hajauttamiseen 6

7 Korkotulon lähdeverokanta Lähdeverollisten talletusten asema ja tuotto surkea Jos inflaatio on noin 3 %, talletuskoron pitäisi olla noin 4.3 %, jotta talletuksen arvo säilyy veron (30 %) jälkeen ennallaan 12 kk:n talletusten korkotaso noin 2.3-2,4 % eli tuotto negatiivinen Lähdeverollisiin talletuksiin kohdistuvien velkojen korkojen vähennyskelvottomuus Lähdeverollisten talletusten epäneutraali kohtelu korostuu entisestään verokannan noustessa Näiden velkojen korot pitäisi säätää tulonhankkimisvelan korkoina vähennyskelpoisiksi 7

8 Korkomenon arvo vähennyksenä Tulonhankkimisvelan koron arvo vähennyksenä (30 %) eri kuin POTtulon verokanta progression alueella (32 %) Asuntovelan korkovähennyksen leikkaus Peruste: vuokra- ja omistusasumisen erojen kaventaminen Toisaalta leikkuri estää myös pääomatulon verokannan nostosta muutoin johtuvan asuntovelan koron vähennysoikeuden lisääntymisen Eri korkomenojen asema toisiinsa nähden muuttuu voi aiheuttaa vääristymiä Asuntovelan korko vai tulonhankkimisvelan korko? Käteisvarojen käyttö / uuden velan käyttötarkoitus Asuntovelan koron erilainen kohtelu riippuen siitä, onko pääomatuloja vai ei (leikkuri vasta alijäämähyvityksessä) Hallitusohjelma: Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä. 8

9 Ei tietoa muutoksista keskustelua ennen vaaleja? Säästöhenkivakuutuksen vapaaosien poistaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (8.500 ja ym.)? Pitäisi toteuttaa; vapaaosat perusteettomia Vapaaehtoisen kertamaksullisen elinikäisen eläkevakuutuksen vähennyskelpoisuus tai muu verotuki? PS-säästämisen heikko suosio, ehdot koetaan kireiksi Hoivakulujen kasvun ehkäisy 9

10 (SICAV-) sijoitusrahastot kapitalisaatiosopimus, säästöhenkivakuutus, sijoitussidonnainen vapaaehtoinen eläkevakuutus ja PS-tili 10

11 KVL 34/2011 (lainvoimainen): A aikoi solmia vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuslainsäädännön mukaisen säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen, joissa vakuutusyhtiölle maksettu vakuutusmaksu oli mahdollista sijoittaa eri sijoituskohteisiin. Sijoituskohteiden omistusoikeus kuului vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä oli oikeus luovuttaa sijoituskohteita ja sijoittaa varat toiseen kohteeseen. Sopimusehdoissa oli myös mahdollista määrätä, että A:lla oli oikeus itsenäisesti päättää sijoituskohteiden luovutuksista ja sijoituksista sopimuksen voimassaoloaikana. Kun vakuutusyhtiö luovutti vakuutussopimuksen voimassaoloaikana vakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen liitettyjä kohteita, tätä ei pidetty A:n verotuksessa luovutuksena. Hänelle ei syntynyt luovutuksesta veronalaista tuloa tai vähennyskelpoista tappiota, vaikka hän saisi itsenäisesti päättää sijoituskohteista. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja Tuloverolaki 29, 45 ja 50 11

12 KHO 2009 T 1010: Henkilö A omisti luxemburgilaisen vaihtuvapääomaisen SICAV-rahastoyhtiön hallinnoimien alarahaston osakkeita. SICAV-rahastoyhtiön kullakin alarahastolla oli oma osakesarjansa. Kullakin osakesarjalla oli oikeus tiettyyn alarahastoon kuuluvaan varallisuuteen. Kun A vaihtoi alarahaston osakkeita toisen saman rahastoyhtiön hallinnoiman alarahaston osakkeisiin, vaihdossa saatujen osakkeiden oikeudet kohdistuivat eri varallisuuteen kuin aikaisemmin omistetut osakkeet. Osakkeiden vaihto alarahastosta toiseen alarahastoon oli tuloverolain 45 :ssä tarkoitettu luovutus. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Tuloverolaki 45 ja 46 1 momentti 12

13 Kaikissa näissä sama ominaispiirre Verovapaa säästölipas säästämisaikana Säästöaikana kuoren alla tapahtuvat luovutusvoitot ja juoksevat tuotot eivät ole veronalaisia Toisaalta myöskään tappiot tai arvonmenetykset eivät ole vähennyskelpoisia (KVL 110/1998) Vasta rahan ulosotto realisoi pääomatulon Erityisesti kapitalisaatiosopimus edellyttäisi mielestäni lainsäätäjän toimia, koska sen vakuutusluonne on kyseenalainen Säästöhenkivakuutuksissa mahdollisuus ottaa ensin ulos pääoma ja viimeiseksi vasta tuotto (periaatteessa myös toisin päin) myös tältä osin lainsäätäjä voisi reagoida 13

14 Luovutustappio Uusi sääntely verovuodesta 2010 alkaen ja uutta oikeuskäytäntöä 14

15 Luovutustappio TVL 50 luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna ennen verovuotta 2010 syntyneet tappiot: vähennysoikeus vuotta vanhin luovutustappio vähennetään ensimmäisenä luovutustappiota ei oteta huomioon alijäämää laskettaessa KHO 2007:54: ensin vähennetään

16 KHO 2010:74: A kävi sivutoimisesti arvopaperikauppaa ja teki sijoituksia erilaisiin arvopapereihin ja sijoitusinstrumentteihin kuten CFDsijoitusinstrumentteihin (Contract for Difference, hinnanerosopimus). CFD on hinnanerosopimus, jolla ei ole erääntymispäivää eikä ennalta sovittua hintaa, vaan sen hinnanmuutos vastaa kohdeinstrumentin kurssin kehitystä. Kaupankäynti CFD-instrumenteilla ei tapahdu julkisesti listatuilla markkinoilla. Keskusverolautakunnan tältä osin lainvoimaiseksi jääneessä ennakkoratkaisussa oli todettu, että A:lle tästä sopimuksesta kertyvä tulo oli tuloverolain 32 :n mukaista pääomatuloa. Korkein hallinto-oikeus pysytti keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun myös siltä osin kun siinä oli katsottu, ettei A:lle CFD-sopimuksesta koituva meno ollut tuloverolain 54 :ssä tarkoitettu tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno eikä myöskään tuloverolain 50 :ssä tarkoitettuna luovutustappiona tai muuna luovutustappioon rinnastettavana tappiona vähennyskelpoinen. Ennakkoratkaisu verovuosille 2009 ja Tuloverolaki 50 ja 54 16

17 luovutustappio - myynti ja osto - VML 28 : salkun siivous vuoden vaihteessa luovutustappion realisointi ja saman yhtiön samansarjaisten osakkeiden samanmääräinen tai lähes samanmääräinen uudelleen hankinta ei ole tarkoituskaan luopua po. osakkeista tyypillinen sarjatoimi vai taloudellisesti perusteltu ja siten hyväksyttävä järjestely? jos sovelletaan VML 28 :ää, vanha hankintameno siirtyy; tappiota ei siis menetetä lopullisesti 17

18 missä raja hyväksyttävyydelle? KHO 2009:53: Henkilö A oli myynyt internetissä toimivan pankkipalvelun kautta kappaletta X Oyj:n ja 500 kappaletta Y Oyj:n osakkeita. Seuraavana päivänä A oli ostanut saman määrän X Oyj:n ja Y Oyj:n osakkeita takaisin myyntihintaa korkeammalla hinnalla. Osakkeet olivat pörssiosakkeita, joiden vaihto oli merkittävä. A:lle osakkeiden myynnistä aiheutunut tappio voitiin verotusmenettelystä annetun lain 28 :n säännöksen estämättä vähentää A:n saamista luovutusvoitoista, jotka olivat pääosin syntyneet A:n saamasta kiinteistön luovutusvoitosta. Verovuosi Äänestys 4-1. tämän ratkaisun periaatteiden mukainen toiminta hyväksytään siis verotuksessa 18

19 Tulonhankkimisvelan korosta ja sivukuluista Erilaiset velkoihin liittyvät korkojärjestelyt 19

20 KHO T 3124: A oli vakituisen asuntonsa rahoittamiseksi nostanut pankilta lainaa. Kiinteäkorkoisen lainan laina-ajaksi oli sovittu 20 vuotta. Lainaehtojen mukaan A:lla oli oikeus maksaa laina takaisin pankille ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin pankki saattaisi periä A:lta lainaehtojen mukaisen korkoerokorvauksen, joka olisi seurausta markkinakorkojen laskemisesta lainassa olleen kiinteän korkojakson aikana. Korkoerokorvaus lasketaan diskonttaamalla luoton ennenaikaisen poismaksuhetken jälkeiset kassavirrat (korko ja lyhennykset) nykyhetkeen (ennenaikainen takaisinmaksuhetki) ja vertaamalla näin saatua luoton nykyarvoa luoton sen hetkiseen pääomamäärään. Mainittujen suureiden välinen korkoerokorvaus oli pankille maksettavaa korvausta siitä, että pankille jää kertymättä lainaehtojen mukainen korko lainan ennenaikaisen takaisinmaksun johdosta. Korkoerokorvaus ei ollut korkomenona eikä muullakaan perusteella A:n verotuksessa vähennyskelpoinen. Korkoerokorvaus ei ole korkomeno; jos johtuu tulonhankkimisvelasta, voi vähentää tulonhankkimismenona 20

21 KHO T 2423: A pyrki suojautumaan tulonhankkimisvelkojen korkojen mahdolliselta nousulta ostamalla pankilta korko-optioita. A:n ja pankin välisen korkokattosopimuksen (cap-sopimuksen) mukaan A sai pankilta korvauksen, mikäli lainojen viitekorko ylittäisi 5,25 prosenttia. Tämän sopimuksen perusteella A maksoi pankille korvaukseksi tästä korkosuojauksesta yhteensä markkaa. A:n korkokattosopimuksen johdosta pankille maksettavaa kertasuoritusta ei pidetty vähennyskelpoisena tulonhankkimisvelan korkona. Verovuosi TVL 58 1 mom. 3 kohta Korkokattosopimuksen tekemisestä johtuva maksu ei ole korkomeno 21

22 KHO:2010:70 Henkilökohtaisen tulon verotus - Osakeyhtiö - Vuokraustoiminta - Tulonhankkimisvelka Korkosuojaus A Oy:n toimialana oli kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Yhtiön tuotot olivat muodostuneet pääasiassa vuokraustuotoista ja sen tulos oli verotuksessa vahvistettu tuloverolain säännöksiä soveltaen. Yhtiö oli tehnyt pankin kanssa korkosuojaussopimukset (niin sanotut cap- ja floor-korkosuojaussopimukset). Yhtiö oli verovuonna suorittanut floorkorkosuojaussopimuksen perusteella pankille euroa. Kun korkosuojaussopimuksen tarkoituksena oli yhtiön rakennushankkeeseen liittyvien velkojen korkoriskin hallitseminen, kysymyksessä oli tuloverolain 29 :ssä tarkoitettu tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno. Verovuosi Tuloverolaki 29 22

23 Pääoman palautus 23

24 OMAN PÄÄOMAN PALAUTTAMINEN 2010: mm. Elisa, Stora Enso, Orion, 2011: mm. Orion, Tekla, Oriola-KD Luovutusvoiton verotus oman pääoman jakamiseen sovelletaan soveltuvin osin luovutusvoittoa koskevia säännöksiä esimerkiksi luovutusjärjestystä koskevia säännöksiä ei sovelleta, koska osakkeita ei luovuteta euro eurosta periaate, KHO 2005 T 814 (ei julk.) hankintameno alenee palautusta vastaavalla määrällä luovutusvoittoa (tappiota) ei synny, jos palautettava määrä on osakkeiden hankintamenoa pienempi Ks. Verohallinnon ohje: hakusana: pääomanpalautus 24

25 Osakeosingon verotus esimerkkinä case Tikkurila 25

26 Osingonmaksu osakkeina osinkotulon määrä = osinkona saatujen osakkeiden käypä arvo hetkellä, jolloin osinko on nostettavissa Tikkurila Oyj:n osakkeen käypä arvo on ensimmäisen kaupankäyntipäivän painotettu keskikurssi eli 15,80 ensimmäinen kaupankäyntipäivä osinkona saadun osakkeen hankintameno luovutusvoittoverotusta varten on veronalaiseksi tuloksi luettu osingon määrä Tikkurila Oyj:n osakkeen hankintameno on 15,80 hankintamenon kannalta merkitystä ei ole sillä, että osinkotulosta 30 % on verovapaata (KHO T 2765) Tikkurila Oyj:n osakkeen hankinta-ajankohta ennakonpidätyksestä ks. Kemira maksaa Tikkurilan osakkeiden luovutuksesta johtuvan varainsiirtoveron 26

27 Osakesarjojen yhdistäminen ja siinä yhteydessä tapahtunut osakeanti 27

28 OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA OSAKEANTI Yhtiössä on esim. A ja K-sarjan osakkeet osakesarjat yhdistetään yhdeksi sarjaksi Osakesarjojen yhdistäminen ei ole luovutus Osakeanti, jolla pyritään turvaamaan äänivaltaa menettävien omistusosuus yhtiössä merkintäetuoikeudesta poikkeava osakeanti suunnataan äänivaltaa menettäville lähtökohtaisesti tällaisessa suunnatussa annissa merkityt osakkeet katsotaan saaduiksi merkintähetkellä KHO 2009:71: osakesarjojen yhdistämiseen liittyvässä osakeannissa merkityt osakkeet katsotaan saaduiksi kuitenkin merkinnän perusteena olleiden osakkeiden hankintahetkellä 28

29 Sijoituspalvelun tarjoajan maksaman vahingonkorvauksen verotus 29

30 Omaisuudenhoitajan tmv. sijoituspalveluntarjoajan maksaman vahingonkorvauksen verotus TVL 78 : Vahingonkorvaus tai muu siihen verrattava korvaus ei ole veronalaista tuloa, ellei sitä ole saatu veronalaisen tulon sijaan tai. jos vahingonkorvaus maksetaan sellaisen tulon sijaan, joka olisi ollut veronalaista, vahingonkorvauskin on veronalaista sijoituspalveluntarjoaja maksaa sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella vahingonkorvausta omaisuuden arvon alentumisen johdosta tuloverolain mukaan verotettavalle verovelvolliselle jos vahingonkorvaus siis maksetaan veronalaisen luovutushinnan (voiton) sijaan, se on veronalaista tuloa verotetaanko vahingonkorvaus 1) erillisenä pääomatulona vai 2) pienentääkö esimerkiksi osakkeiden tai joukkovelkakirjan luovutustappiota tai säästöhenkivakuutuksen menetystä taikka 3) tuleeko esimerkiksi osingon sijaan? pidän oikeana sitä, että vahingonkorvausta käsitellään samalla tavalla kuin sitä tuloa, jonka sijaan se maksettiin ratkaisevaa siis se, minkä tulon sijaan korvaus kussakin tapauksessa maksetaan 30

31 KHO T 3250 (ei julk.): A oli tammikuussa 1999 tehnyt Pankkiiriliike X:n kanssa sijoitussopimuksen, jonka mukaan pankkiiriliikkeellä on oikeus tehdä itsenäisesti sopimuksen ehtojen mukaisia sijoituksia asiakkaan lukuun. Sopimuksen voimassa ollessa Pankkiiriliike X kävi aktiivista arvopaperikauppaa A:n lukuun. Ajalla 1-7/2000 tehtyjen kauppojen arvo oli noin 1,8 miljardia markkaa ja kauppojen lukumäärä oli 2751 kappaletta. Pääosin tämän kaupankäynnin seurauksena A:n varallisuuden määrä väheni noin 3 miljoonalla markalla vuoden 2000 aikana. Pankkiiriliike X maksoi A:lle välityspalkkioiden palautuksena ja arvopaperikaupasta aiheutuneiden tappioiden korvauksena 2 miljoonaa markkaa vuonna 2001 tehdyn sopimuksen perusteella. A:n vuonna 2001 saaman 2 miljoonan markan korvauksen katsottiin tulleen A:lle veronalaisten luovutusvoittojen sijaan, ja korvaus oli näin ollen veronalaista luovutusvoittoon verrattavaa tuloa. Kun korvaus liittyi välittömästi vuonna 2000 A:n lukuun käytyyn arvopaperikauppaan ja kun sen määrä oli selvillä vuonna 2001, korvaus otettiin huomioon vuodelta 2000 arvopaperikaupoista vahvistettavaa luovutusvoittoa laskettaessa. 31

32 Räbinä Nykänen: Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Teoksen sisälltö: 1. Johdanto 2. Luovutusvoittoverotuksen perusperiaatteet 3. Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus 4. Arvopapereiden luovutusvoitot 5. Johdannaissopimusten luovutusvoitot 6. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutusvoitto 7. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen luovutusvoitot 8. Verovapaat ja osittain verovapaat luovutusvoitot 9. Luovutustappiot 10.Kansainvälinen luovutusvoiton verotus Vuosi 2009 noin 500 sivua myyjä: Talentum, ovh 86 euroa 32

33 Kiitos! 33

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot