Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet"

Transkriptio

1 Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012

2 2

3 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole toimivaa perustaa. ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN BUSINEKSEN PERUSTANA AVAINSEIKKA: TUOTE EI OLE BUSINESS. TUOTE ON VAIN VÄLINE ASIAKKAALLE. OSTAJAT OVAT BUSINESS. BUSINESSPERUSTA ON AINA IHMISESSÄ JA HÄNEN HALUPERUSTOISSAAN. BUSINEKSEN RAKENTAMISEN PERUSTA = IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMINEN Asiakas on aina ihminen. Mitä paremmin ihmisen käyttäytymisen ymmärtää, sen parempi mahdollisuus on pärjätä markkinoilla ja saada toiminnalle kysyntäperusta. Menestyksen avaintekijät ovat psykologia ja matematiikka. Ensiaskeleena on tuntea itsensä ihmisenä ja hyväksyä oman käyttäytymisensä naurettavuus. Vain tämä antaa toivoa.

4 4 ASIAKASMIELEINEN MARKKINOINTI Asiakasmieleinen markkinointi on markkinoinnin ajattelumalli, jossa lähtökohtana on asiakaskunnan mielen ymmärtäminen ja siihen tietoinen vaikuttaminen niin, että markkinoijan päämäärät tulevat markkinointitoimien kautta toteutumaan. Asiakasmieleisen markkinoinnin avainkohtia ovat: ihmisen aito ymmärtäminen asiakaskäsitteen takaa segmenttiperusteisuus toimintaratkaisuissa ihmisen välinetarpeiden mukainen markkinointitoimien toteutusmalli tarjonnan markkinoinnillistaminen ihmisen ostoperustojen toimintamallien mukaisesti kohderyhmäpohjaisen yksilöperusteisen viestinnän toteutusmalli tyytyväisyysperusteinen toiminnan kehittäminen emootioperusteisen suhtautumisen kautta tapahtuva asiakassuhteen syventäminen

5 5 LIIKETOIMINTA-AJATTELUN JA MARKKINOINNIN SUHDE Tuotantolähtöinen Markkinointilähtöinen (= perinteinen) tapa (= nykyaikainen) tapa Toiminta on tuotantoa ja markkinoinnin eräänä tehtävänä on myydä tuloksellisesti tehty tuote. Toiminta on kaupan tekemistä ja tuotannon tehtävä on tehdä tuloksellisesti kaupattu tuote. TUOTANTO- JA MARKKINOINTILÄHTÖISTEN TOIMINTAMALLIEN EROT Tarkasteltava asia Tuote Liiketoimintamalli Tuotantolähtöinen liiketoimintamalli Annettu tekijä Markkinointilähtöinen liiketoimintamalli Muokattava kaupan kohde Segmentti Tuotteen kauppaamisen suuntaaja Liiketoiminnan rakentamisen perusta Tuotanto Markkinointi Kaupanteko Toiminnan ydin Tuotteen kauppaamisen toimintamalli Markkinoinnin onnistuneisuuden mittari Tuotteen aikaansaamisen toimintatapa Tapa ajatella ja toteuttaa liiketoimintaa Liiketoiminnan ydin Markkinointimalli Tuotekehitys Tuotteen myynti Ydintuote- ja tuotantolähtöinen toimintamalli Asiakassuhteen aikaansaanti ja ylläpito Kohderyhmä- ja tarveperusteisesti toivelähtöinen toimintaprosessi

6 6 IHMISEN OSTOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTAT Markkinoinnin perussääntö: Kaikki myydään tunteella. Ostajalle on vain tärkeätä pystyä järjellä perustelemaan oma päätöksensä itselleen ja muille. Tässä määrityksessä on kaksi asiaa ylitse muiden: 1. On erotettava toisistaan ostoperuste ja ostoperustelu. Se, mitä sanotaan ostoperusteluksi (= järkitaso), ei yleensä ole keskeisin ostoperuste. Se, mitä ei sanota ostoperusteeksi (= tunnetaso), on usein todellinen ostoperuste. 2. Ainoa taso, missä ostopäätös muodostuu ei ole tietoinen taso. Myös ihmiselle tiedostamattomat asiat vaikuttavat ostopäätökseen. Markkinoijan on tärkeätä pystyä toimimaan sekä ihmisten tietoisella että tiedostamattomalla kentällä. TARVEPERUSTAT Markkinoinnillisessa yhteydessä toimiva tarveperustajako on 1. Käyttötarpeet = perusta, mihin käyttöön tuote tulee 2. Välinetarpeet = perusta, jonka pohjalta tuotevalinta tehdään. Keskeistä on oivaltaa välinetarpeiden ratkaiseva merkitys markkinoinnin onnistumiselle.

7 7 OSTAMINEN MARKKINOINNIN PERUSTANA Ostamisen ymmärtämisessä markkinoinnin perustana on kolme avaintekijää: 1. Ostoprosessin ja sen vaiheistuksen tiedostaminen 2. Ihmisen ostokäyttäytymisen oivaltaminen 3. Tarveperustat ja niiden rakentuminen ostoperustoiksi. ORGANISATIONAALINEN OSTOPROSESSI JA SIIHEN OSALLISTUJAT PROSESSI OSALLISTUJAT KÄYTTÄJÄ VAIKUTTAJA OSTAJA PÄÄTTÄJÄ 1) TARPEEN MÄÄRITTELY X X 2) VAIHTOEHTOISTEN RATKAISUJEN SELVITYS X X X 3) HANKINTALÄHTEIDEN HAKU X X 4) VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI X X 5) PÄÄTÖS 6) KOKEMUKSET X X X X X X X

8 8 MARKKINOINTITOIMIEN RAKENTAMISEN OHJAUSPERUSTA Ihminen (Homo Sapiens Sapiens) lajina Markkinointitoimien sisältöratkaisut Kohderyhmän henkilön keskeiset tyyppiominaisuudet Kohderyhmän henkilön henkilökohtainen tilanne Markkinoijan kyky piilee hänen 1. ihmisen ymmärtämisessään 2. onnistumisessa kohderyhmän henkilöiden keskeisten tyyppiominaisuuksien hahmottamisessa 3. kyvyssään asemoitua kohderyhmän henkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen. Sekä erityisesti taidossa osata linjastaa tekemisratkaisut tähän perustaan.

9 9 LÄHTÖKOHTA SEGMENTOINNIN TOTEUTUKSEN SUURIN ONGELMA ON SEGMENTOINTIIN LIITTYVÄ VANHENTUNUT AJATTELUPERUSTA. SEGMENTOINTI Perinteisen segmentoinnin perusta (v / Wendell R. Smith) on poistunut. Kun kaikki uskovat, että segmentointi on "hallussa", se on sitä vain ani harvalla. Tähän on eräs perusta se, että segmentointia ei ole uudistettu nykyaikaiseen markkinointiajatteluun. Avainasia: Segmentointi on markkinoinnillisen rakentamisen ensimmäinen päätös, jossa onnistuminen antaa perustat markkinoinnilliselle menestykselle ja jossa epäonnistuminen tuhoaa hyvänkin markkinointityön. Muistettava: Segmentti on aina yritysjohdon oma valinta. Jos itse ei ole valinnut asiakaskohderyhmää, miten voi kuvitella, että joku valitsee meidän tuotteemme? Koska segmentointi on oma valinta, se sisältää myös sen, että tulee olla rohkeus luopua joistain. Tosiasiassa segmentin tulisi olla niin kapea, että ihan hirvittää ja sitten, kun alkaa oikein hirvittää, tulisi ottaa vielä puolet pois. Oheinen peukalosääntö on tietysti raaka yleistys, mutta varsin usein kiusallisen oikeaan osuva.

10 10 SEGMENTTIMÄÄRITTELY Segmentointi tarkoittaa yritykselle toimivimman kohderyhmäkokonaisuuden valitsemista. Valitsemisen jälkeen segmentointiprosessiin lukeutuu myös segmentin määrittely (= kohderyhmän volyymin eli riittävyyden selvittäminen) ja tyypitys (= tyyppiominaisuuksien kuvaus). Asiakaskohderyhmän valitseminen tulisi tehdä siten, että segmenttiin lukeutuvat henkilöt ovat mahdollisimman samanlaisia kiinnostuksessaan ja toiveissaan meidän tuotteidemme ostamisesta. Usein menestyksen rakentamisen ongelmien syyt ovat segmentoinnin puutteessa. Oireet vain ilmenevät muissa tekijöissä. SEGMENTOINNIN HARHAT JA NIIDEN ROMUTTAMINEN 1. Segmentti ei ole se joka ostaa, vaan se jota varten business on rakennettu. 2. Segmentti ei muodosta aitaa, jonka yli joku ei voi ostaa. 3. Mitä tiukempi segmenttirajaus, sen parempi tuotto. 4. Segmentti on liiketoiminnan menestyksen sydän - tuote ei ole sitä. AVAINKYSYMYKSET SEGMENTIN MÄÄRITTELYSSÄ 1. Mitkä tekijät selittävät tuotteen ostamista? 2. Mitkä ovat segmenttimme kohdehenkilöiden tyypilliset piirteet? 3. Miten tavoitamme segmenttiimme kuuluvat asiakkaat?

11 11 SEGMENTOINTITASOT 1. Tyyppisegmentointi 2. Asiakassuhdesegmentointi I TYYPPISEGMENTOINTI 1. Yrityssegmentointi - maantiede sijainti - toimiala tuotanto, palvelu, metalli - koko lv, henkilökunta - luonne teknologia, uudenaikaisuus - hankintakriteerit hinta, toimitusvarmuus, laatu - ostopäätösprosessi rakenne, osallistujat 2. Henkilösegmentointi - tehtävä yrityksessä tehtävä, asema - rooli ostopäätöksessä käyttäjä, ostaja - ostokriteerit ostopäätös roolin pohjalta - persoonatekijät demografia ikä, koulutus päätöksenteko hidas, nopea riskinotto riskinottaja/välttäjä asenne myyjään myönteinen <--> kielteinen II ASIAKASSUHDESEGMENTOINTI (edellisen sisällä) 1. Kanta-asiakas 2. Kokeilija/satunnaisasiakas 3. Ei vielä asiakas/prospekti 4. Entinen asiakas Keskeistä segmentoinnissa on se, että se etenee ensin yrityssegmentoinnista henkilösegmentointiin ja sen jälkeen valitun kohderyhmän sisällä toteutettaessa asiakassuhdesegmentointiin.

12 12 AVAINKYSYMYKSET ASIAKASKOHDERYHMÄN MÄÄRITTELEMISESSÄ 1. Mitkä ovat toimivimmat/tuloksellisimmat asiakaskohderyhmät? 2. Mitkä ovat em. asiakaskohderyhmiä kuvaavat ominaisuudet (millaisia nämä ovat)? 3. Mitä kukin kohderyhmä odottaa yritykseltämme? 4. Mistä/miten kohderyhmän henkilöt tavoittaa? 5. Miten saadaan ko. kohderyhmät rationaalisimmin/tehokkaimmin/ taloudellisimmin hoidettua?

13 13 TIUKAN SEGMENTOINNIN SEURAUKSET 1. Suuntaa tuotteistoa ja rajaa tuotevalikoimaa. 2. Ohjaa tuotekehitystyötä. 3. Antaa mahdollisuuden rationalisoida tapaa toimia. 4. Antaa mahdollisuuden erikoistumiseen ja erilaistumiseen. 5. Helpottaa kilpailuedun määrittelyä ja aikaansaamista. 6. Kirkastaa liikeideaa ja antaa edellytykset sen toimivana ja hallittavana pysymiselle. 7. Varmistaa resurssien riittävyyttä. 8. Suuntaa ulkoisen markkinoinnin toteutusta parantaa panos/tuotos suhdetta. 9. Antaa perustan ulkoisen markkinoinnin terävän ja purevan viestisisällön rakentamiselle ja pitkäjänteiselle toteuttamiselle. 10. Parantaa liiketoiminnallista tuloksentekokykyä.

14 14 MARKKINOINTIKANAVAT JA NIIDEN RAKENTAMINEN MARKKINOINTIKANAVA KÄSITTEENÄ MARKKINOINTIKANAVA ON JÄRJESTELMÄ, JOLLA TALOUDELLISIMMIN, RATIONAALISIMMIN JA TULOKSELLISIMMIN SAADAAN TARJONTA TOIMITETTUA LOPPUASIAKKAALLE SITEN, ETTÄ YRITYKSEN ASETTAMAT TAVOITTEET TÄYTTYVÄT JA TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT PALVELU- JA LAATUKRITEERIT SAADAAN TÄYSIMÄÄRÄISESTI TOTEUTETTUA. MARKKINOINTIKANAVARATKAISUN MAHDOLLISET VAIKUTUSKOHDAT * tapa myydä/markkinoida * saatavuusratkaisu * laadun varmistus -ratkaisu * pääoman sitoutumisratkaisu * omistuksen siirto -ratkaisu MARKKINOINTIKANAVAN KESKEISET TAVOITTEET * saavuttaa "riittävä" myyntivolyymi * mahdollisimman tehokkaasti (= pienet kustannukset/tulos) * mahdollisimman pienellä riskillä * mahdollisimman pienellä omalla työllä * "tuote" pysyy omassa kontrollissa Kysymys: MITKÄ OVAT MÄÄRÄÄVÄT TEKIJÄT?

15 15 MARKKINOINTIKANAVARATKAISUN KRIITTISET TEKIJÄT 1. VÄLIPORTAIDEN MÄÄRÄ suora / epäsuora markkinointikanava kuinka monta tasoa? 2. VALIKOIVUUS KANAVISSA volyymi / imago / valvonta 3. MYYNTIPORTAIDEN MÄÄRÄ

16 16 VAIHTOEHTOISET MARKKINOINTIKANAVASTRATEGIAT 1. INTENSIIVINEN MARKKINOINTIKANAVA niin monesta paikasta, kuin mahdollista yleensä moniportainen markkinointikanava 2. VALIKOIVA MARKKINOINTIKANAVA valikoidaan sopivat kanavat "mainekysymys" rajoitetuilla resursseilla 3. TIUKASTI RAJOITETTU MARKKINOINTIKANAVA esim. yksinmyyntiverkosto täyskontrolli (hinta, laatu, huolto...) TAVALLISIMMAT MARKKINOINTIKANAVAVAIHTOEHDOT I S Ä SUORAMARKKINOINTI MYYNTIEDUSTAJA A S I N T Ä MYYNTI- EDUSTAJA MYYNTI- EDUSTAJA YHTEISTYÖ- KUMPPANI MATKA- TOIMISTO MATKA- TOIMISTO A K A S Avainkysymyksiä ovat: Kuinka monta porrasta? Keitä kumppaneina kannattaa käyttää?

17 17 KUMPPANUUSTOIMINNAN PERUSTAT KUMPPANUUSTOIMINTA KÄSITTEENÄ Kumppanuustoiminnalla tarkoitetaan toimintaperusteisen yhteistoimintamallin rakentamista ja toteuttamista eri yritysten tai yritysten ja sidosryhmäorganisaatioiden välille, jossa tavoitteena on selkeä liiketaloudellinen hyöty. Oleellista kumppanuusmallissa on tavoitteellisuus selkeästi määritelty toimintajärjestelmä useiden yhteistyöorgaanien joukko eri roolit kumppanuusjärjestelmään kuuluvien yhteistyökumppanien välillä. Se, millä tasolla ja mihin kohdistuen yhteistoimintarakenteita tehdään, sanelee kumppanuusratkaisun tarkat toimintaedellytykset. KUMPPANUUSKOHTEET Kumppanuusrakenne on eräs toimintatapa, jota voi käyttää hyväkseen liiketoiminnan toteutusvaihtoehtoja selvittäessään. Yhteistoimintarakenne voi kohdistua 1. ostamisen (= ostokumppanuus) 2. tuotantoon (= tuotantokumppanuus) 3. markkinointiin (= markkinointikumppanuus) 4. jakeluun (= jakelukumppanuus) 5. henkilöstön käyttöön (= henkilöstökumppanuus) Lista kuvaa hyvin, että kumppanuusmallia voi varsin hyvin käyttää lähes kaikkiin liiketoiminnallisiin lohkoihin.

18 18 KUMPPANUUSMALLIN PERUSFILOSOFIA Kumppanuusmallin rakenteessa voidaan yhdistää yrittäjyys tulosansainta ja yhteistyö toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että siinä saadaan osallistujien kesken liiketoiminnallinen synergia kaikkia hyödyttävästi käyttöön. Oleellista kuitenkin on, että tämäkin rakenne on vain yksi toimintamalli, ei mikään automaattinen menestystie. KUMPPANUUSMARKKINOINNIN TOIMINTAMUODOT KUMPPANUUSMARKKINOINNIN PERUSMUODOT 1. Alihankintakumppanuus 2. Osavalmistajakumppanuus 3. Yhteistuotekumppanuus, jossa alalajeina ovat erillisorganisaatiokumppanuus yhteistyösopimuskumppanuus omistuskumppanuus

19 19 KUMPPANUUSRATKAISUN PERUSTAT Kumppanuusratkaisun tavoitteena on osapuolten osaamisen täysimääräinen yhteistyöhyödyntäminen rationaalisempi/taloudellisempi toiminta synergiahyötyjen käyttäminen toimintasisällön jalostaminen resurssien lisäys organisaation kiinteitä kustannuksia kasvattamatta. KUMPPANUUSMARKKINOINNIN TOIMIVUUDEN EDELLYTYKSET yhteinen/yhdennettävä asiakasperusta yhteiset/yhdennettävät tavoitteet yhdensuuntainen toimintakulttuuri täydentävät resurssit/vahvuusalueet selkeä työnjako yhteistuotteet henkinen kypsyys yhteistyön tekemiseen selvästi sovitut pelisäännöt (sopimuksin) täsmennetyt toimintamallit valmius koplata toimintaa toisen osapuolen mukaan halu panostaa yhteistyöhön

20 20 MYYNNIN STRATEGISET PERUSRATKAISUT Myynnin strategisia perusratkaisuja ovat: 1. Kanavavalinnat: Mikä on taloudellisin, rationaalisin ja tuloksellisin tapa löytää tiedon- ja/tai kaupankäyntiväylä oman tuotteen kauppaamiselle. Perusvaihtoehtoja tässä ovat: a) vertikaaliset kanavaratkaisut eli ns. väliporrasvaihtoehdot ja b) horisontaaliset kanavaratkaisut eli ns. kumppanuusvaihtoehdot. 2. Viestivälineiden painotusvalinnat: Mikä on tuloksellisin tapa pitkässä juoksussa aikaansaada myyntiä. Perusvaihtoehtoja on kaksi: a) Työntö- eli myyntipainottunut viestintämalli b) Imu- eli mainospainottunut viestintämalli. 3. Myynnin toteutusvalinnat: Mikä on tulosta tuottavin resurssointi myyjille. Perusvaihtoehtoja on kaksi: a) Myynnin tekeminen omin resurssein b) Myynnin toteutus ostopalveluna eli ulkoistetuin resurssein. 4. Myynnin markkinointivalinnat: Mikä on pitkässä juoksussa tulosta tuottavin malli kiihottaa aktiivimyynnilliseen tekemiseen. Perusvaihtoehtoja on kaksi: a) Provisiopohjainen myynti b) Kiinteään palkkaan ilman provisiokannustusta pohjaava myynti. Tarkasteltaessa näitä perusvalintoja, voidaan jokaisen valinnan kohdalla todeta, että oikeata ja väärää valintaa ei ole. Kyse on vain siitä, minkä vaihtoehdon edut siinä tilanteessa painavat haittoja enemmän ja että ratkaisun haitat ovat sellaiset, että niiden kanssa pystytään elämään eli tulemaan toimeen.

21 21 MYYNNIN OPERATIIVISEN JOHTAMISEN PERUSRATKAISUT Myynnin operatiivisen johtamisen perusratkaisuja ovat 1. Asiakaskunnan segmentointi panostusasteen mukaan Tässä perusrakenne muodostuu a) aktiivipanostuksen kohteisiin b) ylläpidettäviin panostuskohteisiin c) ei-aktiivipanostettaviin kohteisiin. 2. Myynnin suuntaaminen erilaisen tarjonnan suhteen Tässä perusrakenne muodostuu a) tuoteperusteiseen rakenteeseen tai b) asiakaskohtaiseen rakenteeseen. 3. Myynnin jakaminen henkilökohtaiseen vastuupiiriin Tässä perusrakenne muodostuu a) alue tai muun loogisen asiakasjaon mukaan tarkoituksenmukaisesti b) tuotepohjaisen vastuutuksen pohjalta tarkoituksenmukaisesti 4. Myynnin ohjaaminen tulostietojen kautta Tässä perusrakenne muodostuu a) myynnin kokonaistulosten (myyntiä/, uusia asiakkaita/kpl jne.) mukaan. b) myynnin tunnuslukutulosten (myyntiä/myyntikäynti, myynnin määrä/asiakas jne.) mukaan. Tässäkin lähtökohtana on, että se etu, minkä toinen vaihtoehto tuottaa, on haittana toisessa vaihtoehdossa ja kääntäen. Näin ollen koskaan yksiselitteisesti parasta ratkaisua ei olekaan, vaan siinä tilanteessa kokonaisuudessaan vähiten huonoksi koettu vaihtoehto.

22 22 MYYNTITYÖN PERUSTAT Myyntiä voidaan luonnehtia yhtälailla tieteeksi kuin taiteeksikin eli täsmällisesti harkituksi toiminnaksi ja spontaanisti toimivaksi improvisoinniksi. Näin siten, että tehokas myyjä toimii hyvin paljon hetkellisten tilannetekijöiden pohjalta. Suuri osa myyntikäyttäytymisestä pursuaa siten myyjän persoonallisuudesta. Toisaalta myyntitaidon tiedollinen ja toteutusperusteinen harjoittelu parantaa mahdollisuuksia menestyä eri myyntitilanteissa. Myynti voidaan määritellä prosessiksi, joissa myyjä käyttää liikkeenjohdollista markkinoinnillista psykologista osaamista asiakkaan tuotetarpeen palvelutarpeen ideatarpeen aatetarpeen maksulliseksi tyydyttämiseksi. Henkilökohtaisessa myyntityössä menestyminen edellyttää toimintatapojen, tuotteiden ja ihmisten tuntemusta. Peruskysymys on MITÄ TAVOITELLAAN - MILLÄ KEINOIN?

23 23 MYYNTIIN VAIKUTTAVAT ELEMENTIT Myyntiin vaikuttavat elementit ovat: Yritystekijät Ostajatekijät Myyjätekijät Toteutustapatekijät MYYNTITYÖN TUKIMATERIAALI nettisivut käyntikortti yritysesite/yrityskortti tuote-esite/-kansio hinnasto todistelähteet: - tyytyväisyystulokset - hintatilastot - asiakasreferenssit - myyntitilastot video-/diaohjelmat asiakaslahjat

24 24 MYYJÄN TOIMIVUUDEN PERUSELEMENTIT 1. Osaa asiansa (= tuotteet, kilpailutekijät, asiakastekijät jne.) 2. Osaa työnsä (= myyntiin liittyvät tekijät) 3. Myyjätyyppisyys AVAINASIA KUITENKIN: MYYNTI = TYÖ = TEHTÄVÄ = ROOLI MYYJÄN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ikä sukupuoli verbaalisuus fiksuus / oivaltavuus persoonallisuus asenne (työhön) motiiviperustat myyntitaito

25 25 MYYJÄN TULOSKYKY OSAAMISSISÄLTÖ tiedot taidot kyky soveltaa MINÄSISÄLTÖ asenteet arvot persoonallisuus motiivit

26 26 MYYNNIN TOTEUTUS MYYNTIPROSESSIN VAIHEISTUS VALMISTELUVAIHE perustietojen selvittäminen esittelymateriaalin rakentaminen ajankäytön suunnittelu myyntineuvottelun valmistelu MYYNTIKESKUSTELU avaus tarvekartoitus ongelmaratkaisu / tarveargumentointi epäilyjen häivyttäminen TARJOUSVAIHE tarjouksen rakentaminen tarjouksen markkinoinnillinen esittäminen KAUPAN PÄÄTTÄMINEN rohkaisu aikalisä/kiirehtiminen palkinto JÄLKIHOITO tyytyväisyyskyselyt tervehdykset asiakaslehdet/tiedotteet kutsut asiakastilaisuuteen

27 27 HINNAN MARKKINOILTA SAAMINEN LÄHTÖKOHTA Ostajan intressi on aina saada tuote mahdollisimman halvalla. Markkinoijan intressi on saada tuotteesta mahdollisimman hyvä hinta. Mikäli ostaja pystyy kiristämään hintaruuvilla, markkinoija on ollut ostajaa heikompi. ASETETUN HINNAN PUTOAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Ostajan rooli tuottaa paineen/halun alennusten tinkaamiseen. Ala on opettanut pyyntihintakäytäntöön. Myyjä uskoo ostajan ensimmäiseen hintaheittoon. Myyjä uskoo tilanteen olevan hinnasta kiinni. Tuotetta ei ole kyetty riittävästi markkinoinnillisesti (mielikuvallisesti) jalostamaan (= tekemään riittävän houkuttelevaksi). Myyjä ei usko riittävästi mahdollisuuksiinsa saada tuotteesta täyttä hintaa. Myydään tuotetta hinnalla eikä erinomaisilla ominaisuuksilla. Ahnehditaan kertakauppaa ajattelematta alennuksen kerrannais vaikutuksia.

28 28 OSTOEPÄILYT JA NIIHIN REAGOINTI Myyjän kyky näkyy siinä, kun epävarma/ei hanakka ostaja saadaan osto-haluiseksi/ tekemään ratkaiseva päätös. Ostopäätöstä ehkäisevät aina ostoepäilyt. Ostoepäilylajit 1. Kuvitteelliset ostoepäilyt Ratkaisu: tiedon virheellisyyden osoittaminen 2. Todelliset ostoepäilyt Ratkaisu: takaaminen/vakuus 3. Veruke-epäilyt Ratkaisu: ostohalun nostatus/rohkaisu/kiirehtimishoukuttimet tai aikalisä Oleellista kuitenkin on, että ostoepäilyjä, jotka eivät ole hintaperusteisia ei yritetä ratkoa hinnalla.

29 29 MYYNTITYÖN SUUNNITTELU Menestyminen myyntityössä ja sen seuranta edellyttävät tehokasta myynnin suunnittelua. Myyntityön suunnittelu koostuu useasta alueesta. Myyntiennusteiden pohjalta laaditaan tulostavoitteet tuotteittain, tuoteryhmittäin ja asiakasryhmittäin. Myyntityösuunnitelmassa on sisään rakennettuna myyntityöhön seuraavat alatavoitteet / seurantakohteet: panostuskustannukset myyntiaika asiakaskäyntien määrä uusien asiakkaiden hankinta esittelyjen määrä tarjousten määrä tukitoimet (mainonta, messut) Myyntitavoitteiden olemassaolo ja niiden mukaan suunnitelmallisesti toimiminen ovat avaimia tulokselliseen myyntityöhön. Oleellista onkin, että ilman systemaattista ja suunniteltua myyntityötä ei ole riittävää perustetta käyttää luontaista improvisointikykyä myyntitulosten tekemisessä täysimääräisesti hyväksi.

30 30 MYYNNILLISEN MENESTYKSEN ANSAT 1. Uskotaan tuotteen hyvyyteen. 2. Sokea myyntitekniikkamalli. 3. Odotellaan ostajia. 4. Luullaan asiakkaan hoitavan asiakassuhteen. 5. Ei hallita asiakastietoja. 6. Ei jakseta tehdä asiakaskohtaisia (myynti)sovelluksia. 7. Toimitaan mukavien henkilöiden kanssa. 8. Tehdään erillistoimenpiteitä. 9. Ei käytetä markkinointivälineistön kaikkia mahdollisuuksia hyväksi. 10. Ei olla järjestelmässä, vaan myynnissä.

31 31 MYYNNILLISEN MENESTYKSEN RAKENTAMISEN AVAIMET 1. Aktiivimyynnillinen ajatus- ja toimintamalli. 2. Tuotteesta irti pääseminen. 3. Ostopsykologian oivaltaminen. 4. Segmenttiperusteisesti asiakaskohtainen toimintamalli. 5. Tietokantapohjainen markkinointijärjestelmä. 6. Myynnin nivominen markkinointijärjestelmään. 7. Myyntiprosessin systemaattinen toteutus. 8. Myyntitaitojen avainkohtien (ostoepäilyjen häivytys, hinnan pitäminen, ostopäätöksen auttaminen) hallinta. 9. Markkinoinnillisen tukimateriaalin rakentaminen ja hyödyntäminen. 10. Pitkäjänteinen, systemaattinen toimintamalli ja asiakashoito.

32 32 LOPUKSI Myynti ei ole vain laskentaa. Se on psykologiaa pelaamista vakuuttamista tuotteen konkretisoimista hyötyjen/etujen osoittamista katteen varmistamista päätöksen auttamista Ihmisen ja ostamisen taitavaa hallintaa. Myynnissä näkyy markkinoinnin koko osaaminen ja osaaminen näkyy myös myynnissä!

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu MOTTO Liiketoimintasuunnitelma - jotta ei puuttuisi liikettä, toimintaa ja suunnitelmaa elin- ja kasvukelpoisen

Lisätiedot

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tehokkaan verkostotyön perusta Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkoston toimivuuden avaintekijät Uudet toimijat innostuvat ja tuovat mukaan uutta tietoa ja

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Menesty konsulttina. Sisällysluettelo. Esipuhe 1. KONSULTOINNIN MUOTOUTUMINEN OSAAMISBUSINEKSEKSI. 1.1 Konsultoinnin olemus

Menesty konsulttina. Sisällysluettelo. Esipuhe 1. KONSULTOINNIN MUOTOUTUMINEN OSAAMISBUSINEKSEKSI. 1.1 Konsultoinnin olemus Menesty konsulttina Sisällysluettelo Esipuhe 1. KONSULTOINNIN MUOTOUTUMINEN OSAAMISBUSINEKSEKSI 1.1 Konsultoinnin olemus 1.2 Konsultoinnin kehittyminen 2000-luvun businekseksi 2. KONSULTOINNIN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

VOIMAA VAIKUTTAVUUTEEN

VOIMAA VAIKUTTAVUUTEEN VOIMAA VAIKUTTAVUUTEEN Yhteiskunnallinen markkinointi onnistumisen työvälineenä 1.11.2016 klo 14.10-14.40 Jonna Heliskoski, Markkinointijohtaja, Suomen kansallismuseo Tohtorikoulutettava, Hanken School

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Kimmo Rasila 18.6.2013 Kimmo Rasila for Kasvufoorumi Mihin hallitusta tarvitaan? 1. Strategisesta suunnasta päättäminen Missä on yhtiön tulevaisuus käytettävissä

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU. Yritystoiminta Pauliina Stranius

ASIAKASPALVELU. Yritystoiminta Pauliina Stranius ASIAKASPALVELU ASIAKASPALVELU henk.kohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu on epäilemättä tehokkain markkinointikeino, koska siinä vaikuttamisen aste ostajaan on kaikkein syvintä menestyminen perustuu kykyyn

Lisätiedot