Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet"

Transkriptio

1 Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012

2 2

3 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole toimivaa perustaa. ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN BUSINEKSEN PERUSTANA AVAINSEIKKA: TUOTE EI OLE BUSINESS. TUOTE ON VAIN VÄLINE ASIAKKAALLE. OSTAJAT OVAT BUSINESS. BUSINESSPERUSTA ON AINA IHMISESSÄ JA HÄNEN HALUPERUSTOISSAAN. BUSINEKSEN RAKENTAMISEN PERUSTA = IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMINEN Asiakas on aina ihminen. Mitä paremmin ihmisen käyttäytymisen ymmärtää, sen parempi mahdollisuus on pärjätä markkinoilla ja saada toiminnalle kysyntäperusta. Menestyksen avaintekijät ovat psykologia ja matematiikka. Ensiaskeleena on tuntea itsensä ihmisenä ja hyväksyä oman käyttäytymisensä naurettavuus. Vain tämä antaa toivoa.

4 4 ASIAKASMIELEINEN MARKKINOINTI Asiakasmieleinen markkinointi on markkinoinnin ajattelumalli, jossa lähtökohtana on asiakaskunnan mielen ymmärtäminen ja siihen tietoinen vaikuttaminen niin, että markkinoijan päämäärät tulevat markkinointitoimien kautta toteutumaan. Asiakasmieleisen markkinoinnin avainkohtia ovat: ihmisen aito ymmärtäminen asiakaskäsitteen takaa segmenttiperusteisuus toimintaratkaisuissa ihmisen välinetarpeiden mukainen markkinointitoimien toteutusmalli tarjonnan markkinoinnillistaminen ihmisen ostoperustojen toimintamallien mukaisesti kohderyhmäpohjaisen yksilöperusteisen viestinnän toteutusmalli tyytyväisyysperusteinen toiminnan kehittäminen emootioperusteisen suhtautumisen kautta tapahtuva asiakassuhteen syventäminen

5 5 LIIKETOIMINTA-AJATTELUN JA MARKKINOINNIN SUHDE Tuotantolähtöinen Markkinointilähtöinen (= perinteinen) tapa (= nykyaikainen) tapa Toiminta on tuotantoa ja markkinoinnin eräänä tehtävänä on myydä tuloksellisesti tehty tuote. Toiminta on kaupan tekemistä ja tuotannon tehtävä on tehdä tuloksellisesti kaupattu tuote. TUOTANTO- JA MARKKINOINTILÄHTÖISTEN TOIMINTAMALLIEN EROT Tarkasteltava asia Tuote Liiketoimintamalli Tuotantolähtöinen liiketoimintamalli Annettu tekijä Markkinointilähtöinen liiketoimintamalli Muokattava kaupan kohde Segmentti Tuotteen kauppaamisen suuntaaja Liiketoiminnan rakentamisen perusta Tuotanto Markkinointi Kaupanteko Toiminnan ydin Tuotteen kauppaamisen toimintamalli Markkinoinnin onnistuneisuuden mittari Tuotteen aikaansaamisen toimintatapa Tapa ajatella ja toteuttaa liiketoimintaa Liiketoiminnan ydin Markkinointimalli Tuotekehitys Tuotteen myynti Ydintuote- ja tuotantolähtöinen toimintamalli Asiakassuhteen aikaansaanti ja ylläpito Kohderyhmä- ja tarveperusteisesti toivelähtöinen toimintaprosessi

6 6 IHMISEN OSTOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTAT Markkinoinnin perussääntö: Kaikki myydään tunteella. Ostajalle on vain tärkeätä pystyä järjellä perustelemaan oma päätöksensä itselleen ja muille. Tässä määrityksessä on kaksi asiaa ylitse muiden: 1. On erotettava toisistaan ostoperuste ja ostoperustelu. Se, mitä sanotaan ostoperusteluksi (= järkitaso), ei yleensä ole keskeisin ostoperuste. Se, mitä ei sanota ostoperusteeksi (= tunnetaso), on usein todellinen ostoperuste. 2. Ainoa taso, missä ostopäätös muodostuu ei ole tietoinen taso. Myös ihmiselle tiedostamattomat asiat vaikuttavat ostopäätökseen. Markkinoijan on tärkeätä pystyä toimimaan sekä ihmisten tietoisella että tiedostamattomalla kentällä. TARVEPERUSTAT Markkinoinnillisessa yhteydessä toimiva tarveperustajako on 1. Käyttötarpeet = perusta, mihin käyttöön tuote tulee 2. Välinetarpeet = perusta, jonka pohjalta tuotevalinta tehdään. Keskeistä on oivaltaa välinetarpeiden ratkaiseva merkitys markkinoinnin onnistumiselle.

7 7 OSTAMINEN MARKKINOINNIN PERUSTANA Ostamisen ymmärtämisessä markkinoinnin perustana on kolme avaintekijää: 1. Ostoprosessin ja sen vaiheistuksen tiedostaminen 2. Ihmisen ostokäyttäytymisen oivaltaminen 3. Tarveperustat ja niiden rakentuminen ostoperustoiksi. ORGANISATIONAALINEN OSTOPROSESSI JA SIIHEN OSALLISTUJAT PROSESSI OSALLISTUJAT KÄYTTÄJÄ VAIKUTTAJA OSTAJA PÄÄTTÄJÄ 1) TARPEEN MÄÄRITTELY X X 2) VAIHTOEHTOISTEN RATKAISUJEN SELVITYS X X X 3) HANKINTALÄHTEIDEN HAKU X X 4) VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI X X 5) PÄÄTÖS 6) KOKEMUKSET X X X X X X X

8 8 MARKKINOINTITOIMIEN RAKENTAMISEN OHJAUSPERUSTA Ihminen (Homo Sapiens Sapiens) lajina Markkinointitoimien sisältöratkaisut Kohderyhmän henkilön keskeiset tyyppiominaisuudet Kohderyhmän henkilön henkilökohtainen tilanne Markkinoijan kyky piilee hänen 1. ihmisen ymmärtämisessään 2. onnistumisessa kohderyhmän henkilöiden keskeisten tyyppiominaisuuksien hahmottamisessa 3. kyvyssään asemoitua kohderyhmän henkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen. Sekä erityisesti taidossa osata linjastaa tekemisratkaisut tähän perustaan.

9 9 LÄHTÖKOHTA SEGMENTOINNIN TOTEUTUKSEN SUURIN ONGELMA ON SEGMENTOINTIIN LIITTYVÄ VANHENTUNUT AJATTELUPERUSTA. SEGMENTOINTI Perinteisen segmentoinnin perusta (v / Wendell R. Smith) on poistunut. Kun kaikki uskovat, että segmentointi on "hallussa", se on sitä vain ani harvalla. Tähän on eräs perusta se, että segmentointia ei ole uudistettu nykyaikaiseen markkinointiajatteluun. Avainasia: Segmentointi on markkinoinnillisen rakentamisen ensimmäinen päätös, jossa onnistuminen antaa perustat markkinoinnilliselle menestykselle ja jossa epäonnistuminen tuhoaa hyvänkin markkinointityön. Muistettava: Segmentti on aina yritysjohdon oma valinta. Jos itse ei ole valinnut asiakaskohderyhmää, miten voi kuvitella, että joku valitsee meidän tuotteemme? Koska segmentointi on oma valinta, se sisältää myös sen, että tulee olla rohkeus luopua joistain. Tosiasiassa segmentin tulisi olla niin kapea, että ihan hirvittää ja sitten, kun alkaa oikein hirvittää, tulisi ottaa vielä puolet pois. Oheinen peukalosääntö on tietysti raaka yleistys, mutta varsin usein kiusallisen oikeaan osuva.

10 10 SEGMENTTIMÄÄRITTELY Segmentointi tarkoittaa yritykselle toimivimman kohderyhmäkokonaisuuden valitsemista. Valitsemisen jälkeen segmentointiprosessiin lukeutuu myös segmentin määrittely (= kohderyhmän volyymin eli riittävyyden selvittäminen) ja tyypitys (= tyyppiominaisuuksien kuvaus). Asiakaskohderyhmän valitseminen tulisi tehdä siten, että segmenttiin lukeutuvat henkilöt ovat mahdollisimman samanlaisia kiinnostuksessaan ja toiveissaan meidän tuotteidemme ostamisesta. Usein menestyksen rakentamisen ongelmien syyt ovat segmentoinnin puutteessa. Oireet vain ilmenevät muissa tekijöissä. SEGMENTOINNIN HARHAT JA NIIDEN ROMUTTAMINEN 1. Segmentti ei ole se joka ostaa, vaan se jota varten business on rakennettu. 2. Segmentti ei muodosta aitaa, jonka yli joku ei voi ostaa. 3. Mitä tiukempi segmenttirajaus, sen parempi tuotto. 4. Segmentti on liiketoiminnan menestyksen sydän - tuote ei ole sitä. AVAINKYSYMYKSET SEGMENTIN MÄÄRITTELYSSÄ 1. Mitkä tekijät selittävät tuotteen ostamista? 2. Mitkä ovat segmenttimme kohdehenkilöiden tyypilliset piirteet? 3. Miten tavoitamme segmenttiimme kuuluvat asiakkaat?

11 11 SEGMENTOINTITASOT 1. Tyyppisegmentointi 2. Asiakassuhdesegmentointi I TYYPPISEGMENTOINTI 1. Yrityssegmentointi - maantiede sijainti - toimiala tuotanto, palvelu, metalli - koko lv, henkilökunta - luonne teknologia, uudenaikaisuus - hankintakriteerit hinta, toimitusvarmuus, laatu - ostopäätösprosessi rakenne, osallistujat 2. Henkilösegmentointi - tehtävä yrityksessä tehtävä, asema - rooli ostopäätöksessä käyttäjä, ostaja - ostokriteerit ostopäätös roolin pohjalta - persoonatekijät demografia ikä, koulutus päätöksenteko hidas, nopea riskinotto riskinottaja/välttäjä asenne myyjään myönteinen <--> kielteinen II ASIAKASSUHDESEGMENTOINTI (edellisen sisällä) 1. Kanta-asiakas 2. Kokeilija/satunnaisasiakas 3. Ei vielä asiakas/prospekti 4. Entinen asiakas Keskeistä segmentoinnissa on se, että se etenee ensin yrityssegmentoinnista henkilösegmentointiin ja sen jälkeen valitun kohderyhmän sisällä toteutettaessa asiakassuhdesegmentointiin.

12 12 AVAINKYSYMYKSET ASIAKASKOHDERYHMÄN MÄÄRITTELEMISESSÄ 1. Mitkä ovat toimivimmat/tuloksellisimmat asiakaskohderyhmät? 2. Mitkä ovat em. asiakaskohderyhmiä kuvaavat ominaisuudet (millaisia nämä ovat)? 3. Mitä kukin kohderyhmä odottaa yritykseltämme? 4. Mistä/miten kohderyhmän henkilöt tavoittaa? 5. Miten saadaan ko. kohderyhmät rationaalisimmin/tehokkaimmin/ taloudellisimmin hoidettua?

13 13 TIUKAN SEGMENTOINNIN SEURAUKSET 1. Suuntaa tuotteistoa ja rajaa tuotevalikoimaa. 2. Ohjaa tuotekehitystyötä. 3. Antaa mahdollisuuden rationalisoida tapaa toimia. 4. Antaa mahdollisuuden erikoistumiseen ja erilaistumiseen. 5. Helpottaa kilpailuedun määrittelyä ja aikaansaamista. 6. Kirkastaa liikeideaa ja antaa edellytykset sen toimivana ja hallittavana pysymiselle. 7. Varmistaa resurssien riittävyyttä. 8. Suuntaa ulkoisen markkinoinnin toteutusta parantaa panos/tuotos suhdetta. 9. Antaa perustan ulkoisen markkinoinnin terävän ja purevan viestisisällön rakentamiselle ja pitkäjänteiselle toteuttamiselle. 10. Parantaa liiketoiminnallista tuloksentekokykyä.

14 14 MARKKINOINTIKANAVAT JA NIIDEN RAKENTAMINEN MARKKINOINTIKANAVA KÄSITTEENÄ MARKKINOINTIKANAVA ON JÄRJESTELMÄ, JOLLA TALOUDELLISIMMIN, RATIONAALISIMMIN JA TULOKSELLISIMMIN SAADAAN TARJONTA TOIMITETTUA LOPPUASIAKKAALLE SITEN, ETTÄ YRITYKSEN ASETTAMAT TAVOITTEET TÄYTTYVÄT JA TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT PALVELU- JA LAATUKRITEERIT SAADAAN TÄYSIMÄÄRÄISESTI TOTEUTETTUA. MARKKINOINTIKANAVARATKAISUN MAHDOLLISET VAIKUTUSKOHDAT * tapa myydä/markkinoida * saatavuusratkaisu * laadun varmistus -ratkaisu * pääoman sitoutumisratkaisu * omistuksen siirto -ratkaisu MARKKINOINTIKANAVAN KESKEISET TAVOITTEET * saavuttaa "riittävä" myyntivolyymi * mahdollisimman tehokkaasti (= pienet kustannukset/tulos) * mahdollisimman pienellä riskillä * mahdollisimman pienellä omalla työllä * "tuote" pysyy omassa kontrollissa Kysymys: MITKÄ OVAT MÄÄRÄÄVÄT TEKIJÄT?

15 15 MARKKINOINTIKANAVARATKAISUN KRIITTISET TEKIJÄT 1. VÄLIPORTAIDEN MÄÄRÄ suora / epäsuora markkinointikanava kuinka monta tasoa? 2. VALIKOIVUUS KANAVISSA volyymi / imago / valvonta 3. MYYNTIPORTAIDEN MÄÄRÄ

16 16 VAIHTOEHTOISET MARKKINOINTIKANAVASTRATEGIAT 1. INTENSIIVINEN MARKKINOINTIKANAVA niin monesta paikasta, kuin mahdollista yleensä moniportainen markkinointikanava 2. VALIKOIVA MARKKINOINTIKANAVA valikoidaan sopivat kanavat "mainekysymys" rajoitetuilla resursseilla 3. TIUKASTI RAJOITETTU MARKKINOINTIKANAVA esim. yksinmyyntiverkosto täyskontrolli (hinta, laatu, huolto...) TAVALLISIMMAT MARKKINOINTIKANAVAVAIHTOEHDOT I S Ä SUORAMARKKINOINTI MYYNTIEDUSTAJA A S I N T Ä MYYNTI- EDUSTAJA MYYNTI- EDUSTAJA YHTEISTYÖ- KUMPPANI MATKA- TOIMISTO MATKA- TOIMISTO A K A S Avainkysymyksiä ovat: Kuinka monta porrasta? Keitä kumppaneina kannattaa käyttää?

17 17 KUMPPANUUSTOIMINNAN PERUSTAT KUMPPANUUSTOIMINTA KÄSITTEENÄ Kumppanuustoiminnalla tarkoitetaan toimintaperusteisen yhteistoimintamallin rakentamista ja toteuttamista eri yritysten tai yritysten ja sidosryhmäorganisaatioiden välille, jossa tavoitteena on selkeä liiketaloudellinen hyöty. Oleellista kumppanuusmallissa on tavoitteellisuus selkeästi määritelty toimintajärjestelmä useiden yhteistyöorgaanien joukko eri roolit kumppanuusjärjestelmään kuuluvien yhteistyökumppanien välillä. Se, millä tasolla ja mihin kohdistuen yhteistoimintarakenteita tehdään, sanelee kumppanuusratkaisun tarkat toimintaedellytykset. KUMPPANUUSKOHTEET Kumppanuusrakenne on eräs toimintatapa, jota voi käyttää hyväkseen liiketoiminnan toteutusvaihtoehtoja selvittäessään. Yhteistoimintarakenne voi kohdistua 1. ostamisen (= ostokumppanuus) 2. tuotantoon (= tuotantokumppanuus) 3. markkinointiin (= markkinointikumppanuus) 4. jakeluun (= jakelukumppanuus) 5. henkilöstön käyttöön (= henkilöstökumppanuus) Lista kuvaa hyvin, että kumppanuusmallia voi varsin hyvin käyttää lähes kaikkiin liiketoiminnallisiin lohkoihin.

18 18 KUMPPANUUSMALLIN PERUSFILOSOFIA Kumppanuusmallin rakenteessa voidaan yhdistää yrittäjyys tulosansainta ja yhteistyö toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että siinä saadaan osallistujien kesken liiketoiminnallinen synergia kaikkia hyödyttävästi käyttöön. Oleellista kuitenkin on, että tämäkin rakenne on vain yksi toimintamalli, ei mikään automaattinen menestystie. KUMPPANUUSMARKKINOINNIN TOIMINTAMUODOT KUMPPANUUSMARKKINOINNIN PERUSMUODOT 1. Alihankintakumppanuus 2. Osavalmistajakumppanuus 3. Yhteistuotekumppanuus, jossa alalajeina ovat erillisorganisaatiokumppanuus yhteistyösopimuskumppanuus omistuskumppanuus

19 19 KUMPPANUUSRATKAISUN PERUSTAT Kumppanuusratkaisun tavoitteena on osapuolten osaamisen täysimääräinen yhteistyöhyödyntäminen rationaalisempi/taloudellisempi toiminta synergiahyötyjen käyttäminen toimintasisällön jalostaminen resurssien lisäys organisaation kiinteitä kustannuksia kasvattamatta. KUMPPANUUSMARKKINOINNIN TOIMIVUUDEN EDELLYTYKSET yhteinen/yhdennettävä asiakasperusta yhteiset/yhdennettävät tavoitteet yhdensuuntainen toimintakulttuuri täydentävät resurssit/vahvuusalueet selkeä työnjako yhteistuotteet henkinen kypsyys yhteistyön tekemiseen selvästi sovitut pelisäännöt (sopimuksin) täsmennetyt toimintamallit valmius koplata toimintaa toisen osapuolen mukaan halu panostaa yhteistyöhön

20 20 MYYNNIN STRATEGISET PERUSRATKAISUT Myynnin strategisia perusratkaisuja ovat: 1. Kanavavalinnat: Mikä on taloudellisin, rationaalisin ja tuloksellisin tapa löytää tiedon- ja/tai kaupankäyntiväylä oman tuotteen kauppaamiselle. Perusvaihtoehtoja tässä ovat: a) vertikaaliset kanavaratkaisut eli ns. väliporrasvaihtoehdot ja b) horisontaaliset kanavaratkaisut eli ns. kumppanuusvaihtoehdot. 2. Viestivälineiden painotusvalinnat: Mikä on tuloksellisin tapa pitkässä juoksussa aikaansaada myyntiä. Perusvaihtoehtoja on kaksi: a) Työntö- eli myyntipainottunut viestintämalli b) Imu- eli mainospainottunut viestintämalli. 3. Myynnin toteutusvalinnat: Mikä on tulosta tuottavin resurssointi myyjille. Perusvaihtoehtoja on kaksi: a) Myynnin tekeminen omin resurssein b) Myynnin toteutus ostopalveluna eli ulkoistetuin resurssein. 4. Myynnin markkinointivalinnat: Mikä on pitkässä juoksussa tulosta tuottavin malli kiihottaa aktiivimyynnilliseen tekemiseen. Perusvaihtoehtoja on kaksi: a) Provisiopohjainen myynti b) Kiinteään palkkaan ilman provisiokannustusta pohjaava myynti. Tarkasteltaessa näitä perusvalintoja, voidaan jokaisen valinnan kohdalla todeta, että oikeata ja väärää valintaa ei ole. Kyse on vain siitä, minkä vaihtoehdon edut siinä tilanteessa painavat haittoja enemmän ja että ratkaisun haitat ovat sellaiset, että niiden kanssa pystytään elämään eli tulemaan toimeen.

21 21 MYYNNIN OPERATIIVISEN JOHTAMISEN PERUSRATKAISUT Myynnin operatiivisen johtamisen perusratkaisuja ovat 1. Asiakaskunnan segmentointi panostusasteen mukaan Tässä perusrakenne muodostuu a) aktiivipanostuksen kohteisiin b) ylläpidettäviin panostuskohteisiin c) ei-aktiivipanostettaviin kohteisiin. 2. Myynnin suuntaaminen erilaisen tarjonnan suhteen Tässä perusrakenne muodostuu a) tuoteperusteiseen rakenteeseen tai b) asiakaskohtaiseen rakenteeseen. 3. Myynnin jakaminen henkilökohtaiseen vastuupiiriin Tässä perusrakenne muodostuu a) alue tai muun loogisen asiakasjaon mukaan tarkoituksenmukaisesti b) tuotepohjaisen vastuutuksen pohjalta tarkoituksenmukaisesti 4. Myynnin ohjaaminen tulostietojen kautta Tässä perusrakenne muodostuu a) myynnin kokonaistulosten (myyntiä/, uusia asiakkaita/kpl jne.) mukaan. b) myynnin tunnuslukutulosten (myyntiä/myyntikäynti, myynnin määrä/asiakas jne.) mukaan. Tässäkin lähtökohtana on, että se etu, minkä toinen vaihtoehto tuottaa, on haittana toisessa vaihtoehdossa ja kääntäen. Näin ollen koskaan yksiselitteisesti parasta ratkaisua ei olekaan, vaan siinä tilanteessa kokonaisuudessaan vähiten huonoksi koettu vaihtoehto.

22 22 MYYNTITYÖN PERUSTAT Myyntiä voidaan luonnehtia yhtälailla tieteeksi kuin taiteeksikin eli täsmällisesti harkituksi toiminnaksi ja spontaanisti toimivaksi improvisoinniksi. Näin siten, että tehokas myyjä toimii hyvin paljon hetkellisten tilannetekijöiden pohjalta. Suuri osa myyntikäyttäytymisestä pursuaa siten myyjän persoonallisuudesta. Toisaalta myyntitaidon tiedollinen ja toteutusperusteinen harjoittelu parantaa mahdollisuuksia menestyä eri myyntitilanteissa. Myynti voidaan määritellä prosessiksi, joissa myyjä käyttää liikkeenjohdollista markkinoinnillista psykologista osaamista asiakkaan tuotetarpeen palvelutarpeen ideatarpeen aatetarpeen maksulliseksi tyydyttämiseksi. Henkilökohtaisessa myyntityössä menestyminen edellyttää toimintatapojen, tuotteiden ja ihmisten tuntemusta. Peruskysymys on MITÄ TAVOITELLAAN - MILLÄ KEINOIN?

23 23 MYYNTIIN VAIKUTTAVAT ELEMENTIT Myyntiin vaikuttavat elementit ovat: Yritystekijät Ostajatekijät Myyjätekijät Toteutustapatekijät MYYNTITYÖN TUKIMATERIAALI nettisivut käyntikortti yritysesite/yrityskortti tuote-esite/-kansio hinnasto todistelähteet: - tyytyväisyystulokset - hintatilastot - asiakasreferenssit - myyntitilastot video-/diaohjelmat asiakaslahjat

24 24 MYYJÄN TOIMIVUUDEN PERUSELEMENTIT 1. Osaa asiansa (= tuotteet, kilpailutekijät, asiakastekijät jne.) 2. Osaa työnsä (= myyntiin liittyvät tekijät) 3. Myyjätyyppisyys AVAINASIA KUITENKIN: MYYNTI = TYÖ = TEHTÄVÄ = ROOLI MYYJÄN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ikä sukupuoli verbaalisuus fiksuus / oivaltavuus persoonallisuus asenne (työhön) motiiviperustat myyntitaito

25 25 MYYJÄN TULOSKYKY OSAAMISSISÄLTÖ tiedot taidot kyky soveltaa MINÄSISÄLTÖ asenteet arvot persoonallisuus motiivit

26 26 MYYNNIN TOTEUTUS MYYNTIPROSESSIN VAIHEISTUS VALMISTELUVAIHE perustietojen selvittäminen esittelymateriaalin rakentaminen ajankäytön suunnittelu myyntineuvottelun valmistelu MYYNTIKESKUSTELU avaus tarvekartoitus ongelmaratkaisu / tarveargumentointi epäilyjen häivyttäminen TARJOUSVAIHE tarjouksen rakentaminen tarjouksen markkinoinnillinen esittäminen KAUPAN PÄÄTTÄMINEN rohkaisu aikalisä/kiirehtiminen palkinto JÄLKIHOITO tyytyväisyyskyselyt tervehdykset asiakaslehdet/tiedotteet kutsut asiakastilaisuuteen

27 27 HINNAN MARKKINOILTA SAAMINEN LÄHTÖKOHTA Ostajan intressi on aina saada tuote mahdollisimman halvalla. Markkinoijan intressi on saada tuotteesta mahdollisimman hyvä hinta. Mikäli ostaja pystyy kiristämään hintaruuvilla, markkinoija on ollut ostajaa heikompi. ASETETUN HINNAN PUTOAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Ostajan rooli tuottaa paineen/halun alennusten tinkaamiseen. Ala on opettanut pyyntihintakäytäntöön. Myyjä uskoo ostajan ensimmäiseen hintaheittoon. Myyjä uskoo tilanteen olevan hinnasta kiinni. Tuotetta ei ole kyetty riittävästi markkinoinnillisesti (mielikuvallisesti) jalostamaan (= tekemään riittävän houkuttelevaksi). Myyjä ei usko riittävästi mahdollisuuksiinsa saada tuotteesta täyttä hintaa. Myydään tuotetta hinnalla eikä erinomaisilla ominaisuuksilla. Ahnehditaan kertakauppaa ajattelematta alennuksen kerrannais vaikutuksia.

28 28 OSTOEPÄILYT JA NIIHIN REAGOINTI Myyjän kyky näkyy siinä, kun epävarma/ei hanakka ostaja saadaan osto-haluiseksi/ tekemään ratkaiseva päätös. Ostopäätöstä ehkäisevät aina ostoepäilyt. Ostoepäilylajit 1. Kuvitteelliset ostoepäilyt Ratkaisu: tiedon virheellisyyden osoittaminen 2. Todelliset ostoepäilyt Ratkaisu: takaaminen/vakuus 3. Veruke-epäilyt Ratkaisu: ostohalun nostatus/rohkaisu/kiirehtimishoukuttimet tai aikalisä Oleellista kuitenkin on, että ostoepäilyjä, jotka eivät ole hintaperusteisia ei yritetä ratkoa hinnalla.

29 29 MYYNTITYÖN SUUNNITTELU Menestyminen myyntityössä ja sen seuranta edellyttävät tehokasta myynnin suunnittelua. Myyntityön suunnittelu koostuu useasta alueesta. Myyntiennusteiden pohjalta laaditaan tulostavoitteet tuotteittain, tuoteryhmittäin ja asiakasryhmittäin. Myyntityösuunnitelmassa on sisään rakennettuna myyntityöhön seuraavat alatavoitteet / seurantakohteet: panostuskustannukset myyntiaika asiakaskäyntien määrä uusien asiakkaiden hankinta esittelyjen määrä tarjousten määrä tukitoimet (mainonta, messut) Myyntitavoitteiden olemassaolo ja niiden mukaan suunnitelmallisesti toimiminen ovat avaimia tulokselliseen myyntityöhön. Oleellista onkin, että ilman systemaattista ja suunniteltua myyntityötä ei ole riittävää perustetta käyttää luontaista improvisointikykyä myyntitulosten tekemisessä täysimääräisesti hyväksi.

30 30 MYYNNILLISEN MENESTYKSEN ANSAT 1. Uskotaan tuotteen hyvyyteen. 2. Sokea myyntitekniikkamalli. 3. Odotellaan ostajia. 4. Luullaan asiakkaan hoitavan asiakassuhteen. 5. Ei hallita asiakastietoja. 6. Ei jakseta tehdä asiakaskohtaisia (myynti)sovelluksia. 7. Toimitaan mukavien henkilöiden kanssa. 8. Tehdään erillistoimenpiteitä. 9. Ei käytetä markkinointivälineistön kaikkia mahdollisuuksia hyväksi. 10. Ei olla järjestelmässä, vaan myynnissä.

31 31 MYYNNILLISEN MENESTYKSEN RAKENTAMISEN AVAIMET 1. Aktiivimyynnillinen ajatus- ja toimintamalli. 2. Tuotteesta irti pääseminen. 3. Ostopsykologian oivaltaminen. 4. Segmenttiperusteisesti asiakaskohtainen toimintamalli. 5. Tietokantapohjainen markkinointijärjestelmä. 6. Myynnin nivominen markkinointijärjestelmään. 7. Myyntiprosessin systemaattinen toteutus. 8. Myyntitaitojen avainkohtien (ostoepäilyjen häivytys, hinnan pitäminen, ostopäätöksen auttaminen) hallinta. 9. Markkinoinnillisen tukimateriaalin rakentaminen ja hyödyntäminen. 10. Pitkäjänteinen, systemaattinen toimintamalli ja asiakashoito.

32 32 LOPUKSI Myynti ei ole vain laskentaa. Se on psykologiaa pelaamista vakuuttamista tuotteen konkretisoimista hyötyjen/etujen osoittamista katteen varmistamista päätöksen auttamista Ihmisen ja ostamisen taitavaa hallintaa. Myynnissä näkyy markkinoinnin koko osaaminen ja osaaminen näkyy myös myynnissä!

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

Perusmyyjästä supermyyjäksi

Perusmyyjästä supermyyjäksi Perusmyyjästä supermyyjäksi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. Myynnin syvin olemus 1.1. Ihmisen ymmärrys ostamisen taustalla 1.2. Tunteiden ja järjen paradigma 1.3. Tunne vs. järkiostamisessa 1.4. Ihmisen ymmärrys

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe Markkinoinnin ABC Sisällysluettelo Esipuhe 1. Johdanto 2. Markkinoinnillisuus yritystoiminnassa 3. Segmentointi markkinoinnin peruskivenä 4. Imago ratkaisijana 5. Hinnoittelu 6. Markkinointikanavat 7.

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Strateginen markkinointi

Strateginen markkinointi Strateginen markkinointi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. JOHDANTO 2. LIIKETOIMINNAN STRATEGIATASOT 2.1. Konsernistrategiat 2.2. Liiketoimintastrategiat 2.3. Toimintostrategiat 3. STRATEGISEN SUUNNITTELUN PROSESSOINTI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Pekka Mattila MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 1 Case: Ruotsalaisen suuryrityksen y muutos MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 2 I Mistä lähdimme

Lisätiedot

Jouni Pöllänen Timo Rope ASIAKKUUSJOHTAMINEN. Kuinka kehitän asiakkuuksia ja toimintaa tyytyväisyyskokemuksia. hyödyntäen

Jouni Pöllänen Timo Rope ASIAKKUUSJOHTAMINEN. Kuinka kehitän asiakkuuksia ja toimintaa tyytyväisyyskokemuksia. hyödyntäen Jouni Pöllänen Timo Rope ASIAKKUUSJOHTAMINEN Kuinka kehitän asiakkuuksia ja toimintaa tyytyväisyyskokemuksia hyödyntäen Sisällys Esipuhe 4 1. Johdanto 7 1.1. Aiheen käsitteistön tulkinta-avaimet 7 1.2.

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kun puhutaan myyntihenkisyydestä niin määritellään mitä myynti on

Kun puhutaan myyntihenkisyydestä niin määritellään mitä myynti on Kun puhutaan myyntihenkisyydestä niin määritellään mitä myynti on Myynti voidaan määritellä prosessiksi, joissa myyjä käyttää: liikkeenjohdollista markkinoinnillista psykologista osaamista asiakkaan tuotetarpeen

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining. Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.fi 1. Erikoiskaupan haasteita - johdanto 2. Myyjän rooli

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi?

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Myynnin Digiloikka, 11/5/2017 Tommi Laukkanen UEF // University of Eastern Finland Asiakkaan ostopäätösprosessi TARPEEN TUNNISTAMINEN INFORMAATION

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Verkostoidu älykkäästi - Keskity ydinosaamiseesi

Verkostoidu älykkäästi - Keskity ydinosaamiseesi Verkostoidu älykkäästi - Keskity ydinosaamiseesi Seppo Takanen Codebakers Oy Lähtökohta Ohjelmistoyrityksen toiminta keskittyy liian usein teknologioiden ja projektikiireiden ympärille. Yrityksen toimintaan

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

Myynnin psykologia. OMA YRITYS / WANHA SATAMA 27.3.2012 Manne Pyykkö

Myynnin psykologia. OMA YRITYS / WANHA SATAMA 27.3.2012 Manne Pyykkö Myynnin psykologia OMA YRITYS / WANHA SATAMA 27.3.2012 Manne Pyykkö Yleistä myynnistä: 1. Itsemääräämisen oikeus... 2. Maailman vanhin ammatti... 3. Tuote vai ratkaisu? 4. Tavoite vai tarve? 5. Konkreettinen

Lisätiedot

Maaginen messuvalmennus VALLOITA VAELTAVAT ASIAKKAAT LUO TODELLISIA MYYNTILIIDEJÄ TAIVUTA MYYJÄSI TEKEMÄÄN TULOSTA

Maaginen messuvalmennus VALLOITA VAELTAVAT ASIAKKAAT LUO TODELLISIA MYYNTILIIDEJÄ TAIVUTA MYYJÄSI TEKEMÄÄN TULOSTA Maaginen messuvalmennus VALLOITA VAELTAVAT ASIAKKAAT LUO TODELLISIA MYYNTILIIDEJÄ TAIVUTA MYYJÄSI TEKEMÄÄN TULOSTA TaikuriLaurila Rementor Maagisesti erottuva ja tehokas messumyynnin koulutuskokonaisuus

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle?

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Susann Rännäri, puutarhatuotannon kehittämispäällikkö ProAgria SLF Puh: 0438248705, S-posti: susann.rannari@slf.fi Viime

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Myyntityön perusvälineet

Myyntityön perusvälineet Myyntityön perusvälineet Lauttasaaren yrittäjät - Blue Peter, Helsinki 25.4. 2013 Timo Kasper, Liikkeenjohdon konsultti ja Coach - BDO Oy www.bdo.fi Mietipä tätä Millaiset asiat vaikuttavat myyntitulokseen?

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Sisältö ESRI Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä tulevaisuuden tarpeet Markkinointi, myynti ja jakelun

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot