SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4"

Transkriptio

1 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesitutkimukset Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V

2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TUTKIMUSMENETELMÄT AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET MAAPERÄKAIRAUKSET JA PUTKIEN ASENNUKSET ANTOISUUSPUMPPAUKSET JA VEDEN LAADUN ANALYSOINTI KAIVOKARTOITUKSET KOEPUMPPAUS PUTKIVIRTAUSMITTAUKSET 6 3 TULOKSET ALUEEN HYDROGEOLOGIA KOEPUMPPAUKSEN TULOKSET POHJAVEDEN LAATU POHJAVEDEN SUOJELU YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Tutkimuskartta. Liite 2. ESAn kairaustulokset v Liite 3. PKAn kairauspöytäkirjat v Liite 4. PKAn kairauspöytäkirjat v Liite 5. Antoisuusmääritysten tulokset Liite 6. Näytteenottopöytäkirjat Liite 7. Asemapiirustus Liite 8. Koepumppauspiirustus Liite 9. Vedenkorkeuden havaintopaikat ja seurantatulokset Liite 10. Laboratorioiden tutkimustodistukset Liite 11. Putkivirtausmittaukset Liite 12. Maa-ainesottoalueet 3

4 ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KULENNOISHARJUN POHJAVESITUTKIMUKSET Dnro ESA-2004-V-105, JOHDANTO Kulennoisharjun pohjavesitutkimukset käynnistettiin vuonna 2004 osana Itä- Savon vesihuollon yleissuunnitelman toteuttamista (Kiuru & Rautiainen 2003). Kulennoisharju sijaitsee Kerimäen ja Punkaharjun kunnan rajalla tien 14 (Punkaharju-Savonlinna) koillispuolella. Tutkimusalueen sijainti on esitetty yleiskartassa raportin kansilehdellä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pohjavesialueen soveltuvuus vedenhankintaan Kerimäen ja Punkaharjun kunnan sekä Savonlinnan kaupungin vedenhankinnan varmistamista varten. 2 TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1 Aikaisemmat tutkimukset Alueella on tehty pohjavesitutkimuksia Punkaharjun haja-asutusalueiden vedenhankintaselvitysten yhteydessä vuosina (Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri 1990). Silloin Kulennoisharjulla kairattiin 14 pistettä, tehtiin antoisuusmäärityksiä ja analysoitiin veden laatua neljästä eri pisteestä. Lisäksi yhdestä kaivosta analysoitiin vedenlaatua. Pisteessä 1a (tutkimuskartta, liite 1) suoritettiin koepumppaus välisenä aikana. Koepumppausalueen maaperä on lähinnä hiekkaa, ja pohjavesi purkautuu tällä alueella pääosin Kulennoisjärven suuntaan. Analyysitulosten perusteella koepumpattu vesi oli talousvedeksi sopivaa. Alueelle on rakennettu siiviläputkikaivo. 2.2 Maaperäkairaukset ja putkien asennukset Kairauspisteiden ja putkien sijainti käy ilmi liitteen 1 tutkimuskartasta. Kartta- ja maastotarkastelujen perusteella tehtiin maaperäkairauksia heinäelokuussa Kairaukset tehtiin Pionjär-porakoneella 6 pisteessä (liite 2) ja hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL 12 pisteessä (liite 3). Osaan kairauspisteistä asennettiin joko muoviset tai rautaiset havaintoputket. Pohjavesialueelle asennettiin vuonna 2004 yhteensä 9 uutta havaintoputkea. Alueella oli ennestään asennettuja putkia 4 kpl. Vuonna 2004 asennetuista havaintoputkista sisähalkaisijaltaan 52 mm ja ulkohalkaisijaltaan 63 mm muoviputkia on 3 kpl, ulkohalkaisijaltaan 42 mm ja sisähalkaisijaltaan 32 mm rautaputkia on 3 kpl ja halkaisijaltaan 32 mm olevia rautaputkia 3 kpl. Putkien tiedot ovat liitteessä 2 ja 3. 4

5 Pohjois-Karjalan hydraulisella vaunuporakoneella GM 200 asennettiin 3 uutta havaintoputkea huhtikuussa Putket ovat halkaisijaltaan 63 mm muoviputkia. Kairaustulokset maalajiarvioineen ja putkien tiedot on esitetty liitteessä Antoisuuspumppaukset ja veden laadun analysointi 2.4 Kaivokartoitukset 2.5 Koepumppaus Lyhytaikaisia antoisuuspumppauksia suoritettiin heinä-syyskuussa 2004 viidessä pisteessä. Antoisuusmäärityksissä käytettiin halkaisijaltaan 32 mm rautaputkea. Putket ovat yhden metrin mittaisia ja ensimmäinen putki (1 tai 2 m) varustettiin siivilällä. Putkea juntattiin syvempään, mitattiin antoisuudet, arvioitiin kirkastumisaika, tehtiin aistihavainnot ja otettiin tarvittaessa vesinäytteitä. Antoisuuspumppausten yhteydessä otetut vesinäytteet tutkittiin kentällä HACH DR/2000 spektrofotometrillä (rauta, mangaani ja happi) sekä HANNA HI sameusmittarilla. mista syvyyksistä vesinäytteet toimitettiin Savolab Oy:n laboratorioon Savonlinnaan tutkittaviksi. Vedenantoisuusmääritysten tulokset laatutietoineen ovat liitteessä 5. Laboratorion antamat tutkimustodistukset on koottu liitteeseen 10. Näytteenottopöytäkirjat vedenlaadun kenttämittauksineen ovat liitteessä 6. Vuonna 2006 asennetuista 3 havaintoputkesta analysoitiin veden laatua Savolab Oy:ssa Savonlinnassa. Laboratorion antamat tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 10. Näytteenottopöytäkirjat ovat liitteessä 6. Koepumppauksen tarkkailua varten kartoitettiin koepumppauspisteen lähistön talousvesikaivot. Kaivojen sijainti on esitetty liitteessä 1. Yhdeksästä talousvesikaivosta otettiin myös vesinäytteet, joiden tulokset on esitetty liitteessä 10. Maaperäkairausten ja antoisuuspumppausten tulosten perusteella päädyttiin tekemään koepumppaus pisteeseen 16/04. Koepumppaus suoritettiin välisenä aikana. Koepumppauspaikalle asennettiin 4 kappaletta imuputkia, joiden halkaisija on 32 mm. Siivilät asennettiin 5-7 metriä maanpinnasta tasolle N60 (76,69-74,69). Pumpattu vesi johdettiin noin 500 metrin ja 110 mm poistoputkella Sarkaojaan, josta on yhteys Saimaaseen. Koepumppauksen yhteydessä havainnoitiin vedenkorkeuksia kerran päivässä 10 havaintoputkesta (3/04, 5/04, 7/04, 10/04, 12/04, 15/04, 16/04, 18/04, 19/04 ja 20) ja neljästä yksityisestä kaivosta (K1, K2, K3 ja K4) (ks. kartta liitteessä 1). Vesipintoja seurattiin myös Tielampeen asennetusta asteikosta. Pumppauksen jälkeen vedenkorkeuden havainnointia jatkettiin asti. Koepumppauksen aikana otettiin pumppujen näytteenottohanoista vesinäytteitä pumppauksen alussa , sen keskivaiheilla ja lopussa Kenttämittauksia (rauta, mangaani, happi, lämpötila, sameus) tehtiin neljä kertaa ja laboratorioon näytteet toimitettiin kolme kertaa. Kenttämittausten 5

6 tulokset on esitetty taulukossa 1. Perusmääritykset suoritti Savolab Oy ja pestisidi- sekä raskasmetallinäytteet Lahden Tutkimuslaboratorio. Alkuperäiset laboratorioiden tutkimustodistukset ovat liitteessä Putkivirtausmittaukset Suomen Pohjavesitekniikka Oy teki putkivirtausmittaukset lokakuussa 2006 Kerimäen Kulennoisharjusta havaintoputkista 1-06 ja Putkivirtausmittaukset sisälsivät sekä ominaisantoisuusmittauksen että jakaumamittauksen ja tulokset on esitetty liitteessä TULOKSET 3.1 Alueen hydrogeologia Kulennoisharju liittyy toiselta Salpausselältä alkavaan muhkeaan harjujaksoon, jota voidaan seurata Punkaharjulta Kulennoisiin ja edelleen luoteeseen Makkolaan ja Rantasalmen kautta aina Joroisille ja Jäppilään saakka. Kulennoisharju on laaja ja vaihteleva ja siihen liittyy ydinharjuselänteen (Kulennoisharju - Hattuharju) lisäksi useita harjudeltoja ja laajentumia. Pohjavesien muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat hyvät, pohjavesiä purkautuu luoteessa Kulennoisjärveen ja Ruokojärveen ja kaakossa Puruveden lahtiin. Kulennoisharjun pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on erinomainen ja suojeltavuuskin pääosin hyvä; etenkin alueen luoteisosa on lähes luonnontilassa Nykyisen rajauksen mukainen pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 3,8 km 2 ja sen perusteella arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä koko alueella on noin 3500 m 3 /d. 3.2 Koepumppauksen tulokset Koepumppaus havaintoputkesta 16/04 aloitettiin pumppausmäärällä 500 l/min. Havaintoputkesta pumpattiin vettä yhteensä 28800m 3 m 3 eli keskimäärin 720 m 3 /d. Koepumppauspiirros on esitetty liitteessä 8. Liitteessä 9/1 on esitetty mitatut pinnankorkeudet. Koepumppauspaikan läheisyydessä pinnankorkeudet laskivat etenkin havaintoputkissa HP 7/04, HP 12/04, HP 18/04, HP 19/04, HP 20 ja yksityisissä kaivoissa K1, K2, ja K3. Tämä osoittaa sen, että maaperäkerrokset ovat hyvin vettä johtavia. Pinnankorkeuksien muutoksista on esitetty yhteenveto liitteessä 9/2. Pohjaveden pinta aleni koepumppauspaikoilla maksimissaan havaintoputkissa 12/04 0,72 m eli tasoon 77,79 mn60 ja 18/04 0,69 m tasoon 77,82 mn60. Kaivo K1 kuivui koepumppauksen loppuvaiheessa ( ) ja oli kuivana 8 päivää pinnankorkeus oli 78,06. 6

7 3.3 Pohjaveden laatu Taulukko 1. Laboratorio- ja kenttämittaukset koepumppauspisteestä 16/04 pvm putki 16/04 16/04 16/04 16/04 16/04 16/04 16/04 syvyys m lämpötila 7,8 6,8 6,4 6,2 6,4 6,2 6 Fe mg/l 0,028 0,01 0,05 0,19 <0,01 0 <0,01 Mn mg/l <0,01 0, ,001 <0,01 0 <0,01 sameus 0, <0,05 0 <0,05 O2 mg/l 9,8 5,1 5,6 5,1 7,2 6,5 6,6 Koepumppauspisteestä 16/04 otettujen laboratorio- ja kenttänäytteiden perusteella voidaan sanoa, että koepumppauspisteestä on saatavissa melko hyvälaatuista vettä. Taulukkoon 1 on koottu mm. raudan, mangaanin ja liuenneen hapen pitoisuudet. Laboratorioiden tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 10. Liuenneen hapen pitoisuudet vaihtelivat välillä 9,8-5,1 mg/l. Happikylläisyys prosentti laski koepumppauksen edetessä 82,2 %:sta 52,7 %:iin. Hyvän veden happikylläisyys on % ja happipitoisuus on yli 8 mg (Suomen ympäristökeskus 2004). Raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat pieniä. ph vaihteli välillä 6,4-6,7. Koepumppauksen lopetusnäytteestä ei todettu pestisidejä eikä raskasmetalleja. Laboratoriomittaus Kenttämittaus Seuraavista pisteistä otettiin vesinäytteet ennen koepumppausta, ja ne analysoi tiin Savonlinnan Savolab Oy:n laboratoriossa. Tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 10. Pisteestä 3/04 otettiin vesinäyte , ja se oli hapetonta ja sisälsi mangaania ja paljon rautaa (8600 µg/l). Pisteestä 12/04 otettiin vesinäyte ja se oli happipitoista, mutta rautaa oli jonkin verran (300 µg/l). Pisteestä 18/04 otettiin vesinäyte ja siinä oli edellistä pistettä vähemmän happea, mutta rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat alhaisia. Yksityisistä kaivoista otettiin vesinäytteet elokuussa 2004 (kaivot 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Tutkitut vedet täyttivät seitsemän kaivon osalta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa 401/2001 yksityisen kotitalouden talousvedelle asetetut fysikaalis-kemialliset vaatimukset ja tavoitteet, mutta näistä näytteistä muutamien vesi oli sameaa. Kahdessa näytteessä (kaivot 2 ja 3) STM:n asetuksen vaatimuksen ja tavoitteet jäivät saavuttamatta siten, että kaivossa 3 mm. raudan, mangaanin, permanganaattiluku ja sähkönjohtavuus ylittivät asetetut tavoitteet. Kaivossa 2 rautapitoisuus ylitti talousvedelle asetetun vaatimuksen. Tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 10. Pohjois-Karjalan vuonna 2006 asentamista havaintoputkista 1-06, 2-06 ja 3-06 otettiin vesinäytteet ne analysoitiin Savonlinnan Savolab Oy:n la- 7

8 boratoriossa. Näytteenotto on esitetty liitteessä 6 ja tutkimustodistukset liitteessä 10. Havaintoputkessa 1-06 oli liuennutta happea 7,1 mg, happikylläisyys 56,8 % ja rautaa 180 µg/l. Putken 2-06 happipitoisuudet olivat hyvät (liuennut happi 10,5 mg/l, happipitoisuus 84,3 %) ja rautaa 320 µg/l. Putken 3-06 happipitoisuudet olivat kohtalaiset (liuennut happi 6,9 mg/l, happikylläisyys 57 %), mutta rautaa oli 620 µg/l. 3.4 Putkivirtausmittauksen tulokset Lokakuussa 2006 suoritettujen putkivirtausmittausten tuotoksi Kulennoisharjun havaintoputkesta 1-06 saatiin 1000 m 3 /d ja pohjaveden maksimi alenemaksi pohjavesialueella 2,0 m. Havaintoputken 2-06 tuotto olisi 400 m 3 /d ja pohjaveden maksimi alenema pohjavesialueella olisi tällöin 1,0 m. Putkivirtausmittaukset on esitetty liitteessä POHJAVEDEN SUOJELU Kulennoisharjun pohjavesialue on metsätalousvaltaista aluetta. Maankäytön yleiskuvaus on esitetty taulukossa 2 (Ympäristöhallinnon HERTTAtietojärjestelmä). Maa-ainesottoa harjoitetaan laajasti. Tällä hetkellä voimassa olevia maa-aineslupia on Kulennoisharjun pohjavesialueella kymmenen kappaletta, taulukko 3. Maa-ainesottopaikkojen sijainti on esitetty liitteessä 12. Taulukko 2. Maankäytön yleiskuvaus Kulennoisharjun pohjavesialueella. Maakäyttöluokka muodostumisalueella Pinta-ala (ha / %) pohjavesialueella Haja-asutus 2,8 / 0,7 3,6 / 0,6 Loma-asutus 11,6 / 3,1 13,3 / 2,3 Peltoviljely 4,3 / 1,1 9,6 / 1,7 Metsätalous 320,3 / 84,3 416,5 / 72,9 Maa-ainestenotto 24,3 / 6,4 24,7 / 4,3 Vesistöt 12,6 / 3,3 98,5 / 17,3 Teollisuus- tai varastoalue - - Varalla 3,3 / 0,9 4,7 / 0,8 Virkistysalue - - Lisätieto: Tieto tuotettu SLICES-aineistosta, joka valmistui syksyllä Katso 8 Taulukko 3. Voimassa olevat maa-ainesluvat. TUNNUS HAKIJA TILAN NIMI PÄÄTTYMIS PVM OTTOMÄÄRÄ (M 3 ) 9:79 Repobetoni Oy Mielola :15 Pielisen Betoni Oy Luuttila :24 Veljekset Kontinen Oy Soraharju

9 4:24 Silvennoinen Raimo ja Jorma Vanhatalo :68 Maansiirto Lepistö Oy Ahola :74 Lemminkäinen Oyj Mäkelä Tieliikelaitos / Itä-Suomen 2:45, 2:48 alue Makkola :94 Lemminkäinen Ruutharju :75 Sora- ja kuljetusliike Partanen Oy Luhtala :70 Lemminkäinen Oyj Harjula Maa-ainesten ottaminen Kulennoisharjun alueelta tulee lopettaa luvan mentyä umpeen ja maa-ainestenottoalueet maisemoida mahdollisimman nopeasti, jotta suojaava maa- ja kasvillisuuskerros muodostuisi alueelle. Kulennoisharju on alustavasti luokiteltu riskikohteeksi vesipuitedirektiivin mukaan. Riskitekijöitä ovat teollisuus ja yritystoiminta, joka tässä tapauksessa on entinen tielaitoksen varikko. Muita riskitekijöitä ovat liikenne, tienpito ja kuljetukset maanteillä (pohjavesialueen läpi menee tie nr 4794), ja maa-ainesten otto. 5 YHTEENVETO Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen (nro ) soveltuvuus yhteisvedenhankintaan. Tutkimukset suoritettiin kesällä ja syksyllä vuonna 2004 sekä keväällä ja syksyllä Tutkimus oli Etelä-Savon ympäristökeskuksen, Kerimäen ja Punkaharjun kunnan sekä Savonlinnan kaupungin yhteishanke. Tutkimuksissa koepumppauspisteestä 16/04 saatiin hyvänlaatuista vettä n. 700 m3/d. Koepumppauksessa käytetyllä pumppausteholla veden pinta aleni koepumppauspisteessä noin metrin ja sen välittömässä läheisyydessä puolisen metriä. Kaivoa suunniteltaessa on huomioitava että saatava antoisuus voi olla pienempi mitä koepumppauksessa käytetty pumppausteho. Vedenotto olisi mahdollista järjestää kuilukaivon tai putkikaivon avulla. Pohjavedenpinta on tutkimuspisteessä 16/04 noin 3 metrin syvyydellä maanpinnasta (N60 ). Kaivon pohja tulisi sijoittaa 7-8 metrin syvyyteen maanpinnasta. Koepumppauspaikalla veden ph oli välillä 6,4-6,7, joten kyseeseen voisi tulla alkalointi ennen talousvesikäyttöä. Pisteistä 1-06 ja 2-06 suoritettiin putkivirtausmittaukset, koska haluttiin lisävarmuutta olisivatko niiden antoisuudet suuremmat kuin pisteessä 16/04 suoritetussa koepumppauksessa. Vuoden 2006 putkivirtausmittausten tulosten perusteella pisteen 1-06 tuotto olisi 1000 m 3 /d, mutta otto sillä määrällä vaikuttaisi huomattavasti pohjavesialueen pohjaveden pintojen korkeuksiin. Pisteen 2-06 tuotto putkivirtausmittausten perusteella olisi 400 m 3 /d. 9

10 Pohjavesialueella maa-ainesotto on pohjaveden laatua vaarantava tekijä. Kulennoisharju on luokiteltu I-luokan pohjavesialueeksi. 6 LÄHTEET Kiuru & Rautiainen Oy, Itä-Savon alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri Punkaharjun haja-asutusalueiden pohjavesitutkimus Tnro 1086 Mivy 4: Ympäristöhallinnon HERTTA 5.0 tietojärjestelmä (POVET). 7 LIITTEET Mikkelissä Liite 1. Tutkimuskartta. Liite 2. ESAn kairaustulokset v Liite 3. PKAn kairauspöytäkirjat v Liite 4. PKAn kairauspöytäkirjat v Liite 5. Antoisuusmääritysten tulokset Liite 6. Näytteenottopöytäkirjat Liite 7. Asemapiirustus Liite 8. Koepumppauspiirustus Liite 9. Vedenkorkeuden havaintopaikat ja seurantatulokset Liite 10. Laboratorioiden tutkimustodistukset Liite 11. Putkivirtausmittaukset Liite 12. Maa-ainesottoalueet Etelä-Savon ympäristökeskus Geologi Kirsi Ylönen 10

11 3 1 10/04 1a Pohjavesiputki Kairauspiste Kaivo Asteikko Pohjavesialuerajat Pohjavesialueen raja 8 Varsinaisen muodostumisalueen raja SK 1 6 K2 K L1 15/04 K K K5 3 K4 3/04 K /04 7/04 20/04 5/ /04kp 1 17 K K8 16/ /04 2/06 K9 12/04 3 LIITE 1 MAANMITTAUSLAITOS LUPA NRO 7/MYY/06 Työn nimi, kunta 18/04 3 Kulennoisharjun pohjavesitutkimukset Piirustuksen sisältö Mittakaava 1:10000 Tutkimuskartta 1:2000 Kerimäki ja Punkaharju Pvm. K2 1:2000 Suunnittelija Tnro ESA-2004-V-105 Piirustuksen nro

12 LIITE 2 Kerimäki, Kulennoisharju Kairaustulokset Kairaajat: Matti Rissanen Kalusto: Pionjär porakone Piste 13/ ,0 Si 14,3 Si (sitkeä) ki tai ka Piste 14/ ,0 hhk 11,0 Si 13,5 hkmr ki tai ka Piste 15/ putki 32 mm 2,0 Si 4,0 hhk 6,0 khk ki 13,0 Hk ki 14,5 hkmr kiil. Piste 16/ putki 32 mm 1,0 Hk ki 4,0 hhk ki 12,5 hkmr kiil. Piste 17/ ,0 Hk ki 8,0 hkmr 14,5 simr ki tai ka Piste 18/04 putki 32 mm ,5 hkmr kiil.

13 m KP 1/04 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Kairauspiste 1/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli 0,0-8,0 SiHk 8,0-9,5 SrMr 9,5-11,5 Ka e.k.s Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.1 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Putken ulkohalk. Putken sisähalk. Siiviläreikä Siiviläpituus Z = N 60 X = ykj Y = ykj m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Vesihuuhtelu Suojaputkella X

14 m KP 2/04 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Kairauspiste 2/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli 0,0-7,0 SiHk 7,0-10,5 SrMr 10,5-12,0 Ka e.k.s Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.2 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Putken ulkohalk. Putken sisähalk. Siiviläreikä Siiviläpituus Z = N 60 X = ykj Y = ykj m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Vesihuuhtelu Suojaputkella X

15 PUTKI 3/04 13 m 9 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 3/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min 0,0-1,5 Si Ei kirk. 1,5-7,0 SiHk 7,0-8,0 Sr 8,0-11,0 Sr 11,0-12,0 SrMr 12,0-13,5 Ka e.k.s. Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.3 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 4 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj 4 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä 5,18) Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

16 m KP 4/04 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Kairauspiste 4/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli 0,0-4,5 Hk 4,5-15,0 Sr 15,0-18,0 SrMr 18,0-19,0 Ka e.k.s. Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.4 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Putken ulkohalk. Putken sisähalk. Siiviläreikä Siiviläpituus Z = N 60 X = ykj Y = ykj m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Vesihuuhtelu Suojaputkella X

17 PUTKI 5/04 17 m 11m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 5/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min 0,0-1,5 Si Ei kirk. 1,5-7,0 SiHk 7,0-8,0 Sr 8,0-11,0 Sr 11,0-12,0 SrMr 12,0-13,5 Ka e.k.s. Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.5 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 6 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj 6 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä 5,18) Ei happea ja rauta maistui Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

18 m KP 6/04 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Kairauspiste 6/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli 0,0-9,0 hhk 9,0-10,5 KiHk 10,5-13,0 SiMr 13,0-14,5 Ka e.k.s. Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.6 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Putken ulkohalk. Putken sisähalk. Siiviläreikä Siiviläpituus Z = N 60 X = ykj Y = ykj m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Vesihuuhtelu Suojaputkella X

19 PUTKI 7/04 13 m 8m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 7/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta 0,0-8,0 KiHk ,0-13,0 Sr 13,0-14,0 Ka e.k.s. Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.7 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 5 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj 5 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä 7,31) Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

20 m KP 8/04 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Kairauspiste 8/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli 0,0-4,0 SiHk 4,0-5,0 KiHk 5,0-21,0 SiHk 21,0-24,0 SrMr 24,0-24,5 Ka tai Lo e.k.s. Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.8 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Putken ulkohalk. Putken sisähalk. Siiviläreikä Siiviläpituus Z = N 60 X = ykj Y = ykj m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Vesihuuhtelu Suojaputkella X

21 KP 9/04 KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Kairauspiste 9/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli 0,0-4,0 SrMr 4,0-5,0 Ka e.k.s. Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.9 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Putken ulkohalk. Putken sisähalk. Siiviläreikä Siiviläpituus Z = N 60 X = ykj Y = ykj m m m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Vesihuuhtelu Suojaputkella X

22 PUTKI 10/04 KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 10/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) 0,0-7,0 Sr Ei kirk. 0,5 7,5-8,5 Ka Ei kirk. 0,5 e.k.s Ei kirk. 0,5 LIITE 3.10 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Teräs Putken ulkohalk. 42,8 mm Putken sisähalk. 32,0 mm Siiviläreikä 3,0 mm Siiviläpituus 1 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj 8 m 7m 1 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä 2,90) Matti Partasen sora-alueen havaintoputki Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

23 PUTKI 11/04 10 m 9m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 10/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) 0,0-5,5 Sr Ei happea Ei kirk. 0,5 5,5-7,5 SiHk Ei happea Ei kirk. 0,5 7,5-15,0 SrMr Ei happea Ei kirk. 0,5 15,0-15,5 Ka Ei happea Ei kirk. e.k.s Ei happea Ei kirk. LIITE 3.11 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Teräs Putken ulkohalk. 42,8 mm Putken sisähalk. 32,0 mm Siiviläreikä 3,0 mm Siiviläpituus 1 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj 1 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä 2,90) Rauta maistui Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

24 PUTKI 12/04 13 m 12m 1 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 12/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte 0,0-10,0 KiHk Happi hyvä 10,0-12,0 Sr Happi hyvä 12,0-21,0 SrMr Happi hyvä 20,5-21,0 Ka Happi hyvä e.k.s Happi hyvä HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä 2,15) Happi hyvä Happi hyvä Happi hyvä Huono happi Vesihuuhtelu Suojaputkella X X Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.12 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali Teräs Putken ulkohalk. 42,8 mm Putken sisähalk. 32,0 mm Siiviläreikä 3,0 mm Siiviläpituus 1 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj

25 PUTKI 12/04 13 m 7 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki 12/04 Tekijä Pka M.P. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min 0,0-10,0 KiHk Ei kirk. 10,0-12,0 Sr 12,0-21,0 SrMr 20,5-21,0 Ka e.k.s. Maalajiryhmä Pumppausaika (h) LIITE 3.13 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 6 m Z = N 60 X = ykj Y = ykj 6 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 100 GL Pohjavesipinta N 60 (putken päästä ) Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

26 PUTKI 1/06 13 m 5 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki Putki 1-06 Tekijä PKa M.T. / M.V. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) 0,0-6,5 KiHk ,5 6,5-9,6 KihHk 9,6-11,1 KiHk 11,1-11,6 Ki 11,6-12,8 KiHk 12,8-16,0 KiHkMr e.k.s. LIITE 4.1 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 8 m Z = N 60 X = ykj (tarkuus 7 m) Y = ykj (tarkuus 7 m) Ilmahuuhtelu 8 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 200 Vesipinta muoviputken päästä ,12 m Vesihuuhtelu Suojaputkella X X \\MLI13\ryhma\lPohjavesi\Pohjavesialueet\Kerimaki\Kulennoisharju\Raportointi\Raportti\LIITE4_Kairauspoytakirjat_PKA_2006.xls

27 PUTKI 2/06 10 m 5 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki Putki 2-06 Tekijä PKa M.T. / M.V. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) 0,0-7,5 KiHk (KikHk) ,5 7,5-10,6 KSiHk 10,6-13,0 KiHkMr 13,0-16,0 KihHk 16,0-18,0 KiSiMr (tiukkaa) e.k.s. LIITE 4.2 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 5 m Z = N 60 X = ykj (tarkuus 7 m) Y = ykj (tarkuus 7 m) Ilmahuuhtelu 5 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 200 Vesipinta muoviputken päästä ,92 m Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

28 PUTKI 3/06 13 m 5 m KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Paikka Kulennoisenharju, Kerimäki Pvm Putki Putki 3-06 Tekijä PKa M.T. / M.V. Koordinaatit x y Pohjav.a. nro MAAKAIRAUS Syvyysväli Maanäyte Putki Syvyys metriä maanpinnasta Antoisuus l/min Näyte Kirkast. min Maalajiryhmä Pumppausaika (h) 0,0-3,8 KkiHk ,5 3,8-13,0 KiHk (KihHk) 13,0-16,6 KiHkMr 16,6-18,5 Lo tai Ka e.k.s. LIITE 4.3 MUUTA HUOMIOITAVAA: Putken materiaali M/PEH Putken ulkohalk. 63,0 mm Putken sisähalk. 52,0 mm Siivilärako 0,3 mm Siiviläpituus 8 m Z = N 60 X = ykj (tarkuus 5 m) Y = ykj (tarkuus 5 m) Ilmahuuhtelu 8 m HUOMAUTUKSET Kairattu hydraulisella vaunuporakoneella GM 200 Vesipinta muoviputken päästä ,27 m Vesihuuhtelu Suojaputkella X X

29 LIITE 5/1 Antoisuuspumppauksen tulokset v. 2004, Kulennoisharju, Kerimäki Tekijät: Matti Rissanen Kalusto: Pionjär-porakone, Honda-itseimevä pumppu, HACH DR/2000 spektrofotometri ja HANNA HI sameusmittari Piste 10/ siivilän pituus 1 m putken halkaisija 32 mm syvyys 4-5 m vesipinta 2,90 m pp:stä ei saatu vettä syvyys 6-7 m vesi ei kirkastu tuotto 72 l/min hajuton, mauton happea on runsaasti ei näytettä syvyys 5-6 m tuotto 2 l/min ei kirkastu ei vesinäytettä syvyys 6-7 m kirkastuminen 5 min tuotto 35 l/min hajua, makua pullossa ei happea Piste 12/ siivilän pituus 1 m putken halkaisija 32 mm syvyys 4-5 m vesipinta 1,70 m mp:sta vesi ei täysin kirkastu hajuton, mauton tuotto 17 l/min happea kohtalaisesti ei näytettä syvyys 5-6 m vesi ei kirkastu tuotto 25 l/min hajuton, mauton happea on runsaasti ei näytettä syvyys 7-8 m vesi ei kirkastu tuotto107 l/min hajuton, mauton happea on runsaasti ei näytettä syvyys 8-9 m vesi ei kirkastu tuotto107 l/min hajuton, mauton ei näytettä syvyys 9-10 m vesi ei kirkastu tuotto 87 l/min hajuton, mauton happea on runsaasti ei näytettä syvyys m vesi ei kirkastu tuotto107 l/min hajuton, mauton happea on kohtalaisesti ei näytettä

30 LIITE 5/2 syvyys m vesi ei kirkastu tuotto 100 l/min hajuton, makua happi loppui ei näytettä putken pumppaamisella katsottiin lähinnä veden happipitoisuus Piste15/ siivilän pituus 1 m putken halkaisija 32 mm syvyys 6-7 m ei kirkastu tuotto 5 l/min ei näytettä pumppausaika 1,5 h syvyys 7-8 m kirkastuminen 6 min tuotto 60 l/min hajuton, mauton pumppausaika 1 h Fe 0,12 mg/l Mn 0,013 mg/l happi 3,3 mg/l lämpötila 5,8 o C syvyys 8-9 m kirkastuminen 6 min tuotto 30 l/min makua, hajua pumppausaika 1,5 h Fe 3,30 mg/l Mn 0,107 mg/l happi 1,87 mg/l lämpötila 6,2 o C sameus FTU 1,07 syvyys 9-10 m tuotto 5 l/min makua, hajua Fe 3,30 mg/l Mn 0,107 mg/l happi <1 mg/l lämpötila7,2 o C sameus FTU 1,14 syvyys m tuotto 20 l/min makua, hajua Fe 3,03 mg/l Mn 0,073 mg/l happi <1 mg/l lämpötila 5,4 o C sameus FTU 1,24 syvyys m kirkastuminen 5 min tuotto 60 l/min makua, hajua Fe 3,30 mg/l Mn 0,096 mg/l happi <1 mg/l lämpötila 5,2 o C sameus FTU 0,63 Piste 18/ siivilän pituus 1 m putken halkaisija 32 mm syvyys 4-5 m kirkastuminen 5 min tuotto 70 l/min hajuton, mauton pumppausaika 2 h Fe 0,04 mg/l Mn 0,007 mg/l happi 4,1 mg/l lämpötila 6,2 o C sameus FTU 0,11 syvyys 5-6 m kirkastuminen 3 min tuotto 140 l/min hajuton, mauton pumppausaika 1,5 h Fe 0,03 mg/l Mn 0,006 mg/l happi 4,5 mg/l lämpötila5,8 o C sameus FTU 0,00 syvyys 6-7 m kirkastuminen 3 min tuotto 100 l/min hajuton, mauton

31 LIITE 5/3 pumppausaika 1,5 h lämpötila 5,8 o C sameus FTU 0,00 suppea talousvesinäyte Savolab, Sln syvyys 7-8 m kirkastuminen 3 min tuotto 100 l/min hajuton, makua pumppausaika 1,5 h Fe 0,19 mg/l Mn 0,013 mg/l happi 3,4 mg/l lämpötila 5,7 o C sameus FTU 0,00 syvyys 8-9 m kirkastuminen 4 min tuotto 140 l/min hajuton, makua pumppausaika 1,5 h Fe 0,70 mg/l Mn 0,012 mg/l happi 2,3 mg/l lämpötila 5,7 o C sameus FTU 0,00 syvyys 9-10 m kirkastuminen 5 min tuotto 140 l/min hajuton, makua pumppausaika 1,5 h Fe 0,45 mg/l Mn 0,012 mg/l happi 1,9 mg/l lämpötila5,8 o C sameus FTU 0,03 syvyys m kirkastuminen 5 min tuotto 100 l/min hajuton, makua pumppausaika 1,5 h Fe 0,67 mg/l Mn 0,014 mg/l happi 1,4 mg/l lämpötila 6,1 o C sameus FTU 0,00 Piste 16/ siivilän pituus 1 m putken halkaisija 32 mm 112 putkea syvyys 4-5 m vesipinta 3,10 m kirkastuminen 4 min tuotto 60 l/min hajuton, mauton pumppausaika 2,5 h kenttämittaukset: HACH Fe 0,02 mg/l Mn 0,015 mg/l happi 6,1 mg/l lämpötila 8,2 C HANNA sameus 0,13 syvyys 5-6 m kirkastuminen 10 min tuotto 70 l/min hajuton, mauton kenttämittaukset: HACH Fe 0,03 mg/l Mn 0,000 mg/l happi 6,6 mg/l lämpötila 8,2 C HANNA sameus 0,61 syvyys 6-7 m kirkastuminen 8 min tuotto 80 l/min hajuton, mauton pumppausaika 1 h lämpötila 6,9 C kenttämittaukset: HANNA sameus 0,21 talousvesinäyte suppea Savolab syvyys 7-8 m kirkastuminen 10 min tuotto 20 l/min hajuton, mauton kenttämittaukset: HACH

32 LIITE 5/4 Fe 0,04 mg/l Mn 0,001 mg/l happi 6,6 mg/l lämpötila 7,8 C HANNA sameus 0,31 syvyys 8-9 m kirkastuminen 3 min tuotto 60 l/min hajuton, mauton kenttämittaukset: HACH Fe 0,01 mg/l Mn 0,000 mg/l happi 6,2 mg/l lämpötila 6,4 C HANNA sameus 0,00 syvyys m kirkastuminen 5 min tuotto 160 l/min hajuton, mauton? ei kenttämuistiossa mainintaa! kenttämittaukset: HACH Fe 0,02 mg/l Mn 0,000 mg/l happi 6,7 mg/l lämpötila 6,1 C HANNA sameus 0,30 vesipinta 4,02 m pp:stä syvyys 9-10 m kirkastuminen 3 min tuotto 100 l/min hajuton, mauton pumppausaika 2 h kenttämittaukset: HACH Fe 0,01 mg/l Mn 0,000 mg/l happi 5,5 mg/l lämpötila 6,3 C HANNA sameus 0,43 syvyys m kirkastuminen 5 min tuotto 210 l/min hajuton, mauton pumppausaika 2 h kenttämittaukset: HACH Fe 0,05 mg/l Mn 0,000 mg/l happi 6,1 mg/l lämpötila 6,0 C HANNA sameus 0,53

33 LIITE 6/1 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 19 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E Näytteenottaja(t) Matti Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 3/04 Pp [mn 60 ] 84,19 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 78,97 (-5,22 m pp:stä) Mp [mn 60 ] 83,04 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 78,97 (-5,22 m pp:stä) Pohja [mn 60 ] Pohja [m pp:stä] Siivilä [mn 60 ] - Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] 76,19 (-8,00 m pp:stä) Putken halkaisija [mm] 52 Putken kunto näytteenottohetkellä OK Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 8:00 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot 6, Pumppaus päättyi klo 13:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) HANNA HI sameusmittari Kirkastumisaika [min] Ulkonäkö Haju hajua Lämpötila [ o C] 7,4 Maku makua Sameus [FNU] 0,11 Väri Johtokyky [ms/m] Fe (mg/l) Mn (mg/l) Happi [mg/l] Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan Savolab Sln suppea talousvesinäyte

34 LIITE 6/2 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 21 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E Näytteenottaja(t) Matti Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 5/04 Pp [mn 60 ] 89,54 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 81,81m (-7,73 m pp:stä) Mp [mn 60 ] 88,49 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 81,81m (-7,73 m pp:stä) Pohja [mn 60 ] Pohja [m pp:stä] Siivilä [mn 60 ] - Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] 79,54 m (-10 m pp:stä) Putken halkaisija [mm] 52 Putken kunto näytteenottohetkellä OK Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 12:00 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 15:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) HACH DR/2000 spektrofotometri, HANNA HI SAMEUS- MITTARI Kirkastumisaika [min] Ulkonäkö Haju hajua Lämpötila [ o C] 7,2 Maku makua Sameus [FNU] 2,38 Väri Johtokyky [ms/m] Fe (mg/l) >3,30 Mn (mg/l) 0,252 Happi [mg/l] <1,0 Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan

35 LIITE 6/3 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 20 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E Näytteenottaja(t) Hannu Miettinen, Matti Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 7/04 Pp [mn 60 ] 85,80 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 78,50 m (-7,30 m pp:stä) Mp [mn 60 ] 84,62 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 78,50 m (-7,30 m pp:stä) Pohja [mn 60 ] Pohja [m pp:stä] Siivilä [mn 60 ] - Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] 77,80 m (-8 m pp:stä) Putken halkaisija [mm] 52 Putken kunto näytteenottohetkellä OK Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 10:00 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 13:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) HACH DR/2000 spektrofotometri, HANNA HI sameusmittari Kirkastumisaika [min] ei täysin kirkasta Ulkonäkö Haju hajuton Lämpötila [ o C] 7,2 Maku makua Sameus [FNU] 17,54 Väri Johtokyky [ms/m] Fe (mg/l) 0,45 Mn (mg/l) 0,047 Happi [mg/l] 7,2 Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan

36 LIITE 6/4 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 17 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E Näytteenottaja(t) Matti Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 12/04 Pp [mn 60 ] 80,86 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 78,44 m (-2,42 m pp:stä) Mp [mn 60 ] 79,96 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 78,44 m (-2,42 m pp:stä Pohja [mn 60 ] Pohja [m pp:stä] Siivilä [mn 60 ] - Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] 74,86 m (-6,0 m pp:stä) Putken halkaisija [mm] 52 Putken kunto näytteenottohetkellä OK Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 9:00 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot 6, Pumppaus päättyi klo 13:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) HANNA HI sameusmittari Kirkastumisaika [min] Ulkonäkö Haju hajuton Lämpötila [ o C] 7,8 Maku mauton Sameus [FNU] 2,63 Väri Johtokyky [ms/m] Happi [mg/l] Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] 13:00 Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan Savolab Sln suppea talousvesinäyte

37 LIITE 6/5 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) 30, Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E Näytteenottaja(t) Matti Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 12/04 Pp [mn 60 ] 80,86 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 78,47 (-2,39 m pp:stä) Mp [mn 60 ] 79,96 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 78,47 (-2,39 m pp:stä) Pohja [mn 60 ] Pohja [m pp:stä] Siivilä [mn 60 ] - Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] 74,86 (-6,0 m pp:stä) Putken halkaisija [mm] 52 Putken kunto näytteenottohetkellä Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 9:00 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 11:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) HACH DR/2000 spektrofotometri, HANNA HI sameusmittari Kirkastumisaika [min] Ulkonäkö Haju hajuton Lämpötila [ o C] 8,2 Maku mauton Sameus [FNU] 0,53 Väri Johtokyky [ms/m] Fe (mg/l) 0,01 Mn (mg/l) 0,096 Happi [mg/l] 7 Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan

38 LIITE 6/6 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 16 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E3 322 E Näytteenottaja(t) Miettinen ja Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 1-06 Pp [mn 60 ] 82,65 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 4,09m (78,56) Mp [mn 60 ] 81,61 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 4,09m (78,56) Pohja [mn 60 ] 69,65 Pohja [m pp:stä] -13m (69,65) Siivilä [mn 60 ] 69,65-77,65 Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] -9m(73,65) Putken halkaisija [mm] 63 Putken kunto näytteenottohetkellä ok Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 9:30 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot 10, Pumppaus päättyi klo 13:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) Kirkastumisaika [min] noin 5 min Ulkonäkö ok Haju hajuton Lämpötila [ o C] 6,0 Maku mauton Sameus [FNU] Fe [mg/l] Mn [mg/l] Väri Johtokyky [ms/m] Happi [mg/l] Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan 5E ml lasi Savolab,Sln 5E ml polyeteeni Savolab,Sln 5E ml polyeteeni Savolab,Sln

39 LIITE 6/7 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 15 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E3 322 E Näytteenottaja(t) Miettinen ja Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 1-06 Pp [mn 60 ] 82,65 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 4,10m (78,55) Mp [mn 60 ] 81,61 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 4,10m (78,55) Pohja [mn 60 ] 69,65 Pohja [m pp:stä] -13m (69,65) Siivilä [mn 60 ] 69,65-77,65 Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] -12m(70,65) Putken halkaisija [mm] 63 Putken kunto näytteenottohetkellä ok Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 9:30 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 12:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) Kirkastumisaika [min] noin 15 min Ulkonäkö ok Haju hajuton Lämpötila [ o C] 6,4 Maku mauton Sameus [FNU] <0,1 (Hanna Hi 93703) Fe [mg/l] 0,18 (Hach) Mn [mg/l] 0,017 (Hach) Väri Johtokyky [ms/m] Happi [mg/l] 3,5 (Hach) Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan

40 LIITE 6/8 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 15 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E3 322 E Näytteenottaja(t) Miettinen ja Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 2-06 Pp [mn 60 ] 82,42 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 3,89m (78,53) Mp [mn 60 ] 81,41 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 3,89m (78,53) Pohja [mn 60 ] 72,42 Pohja [m pp:stä] -10m (72,42) Siivilä [mn 60 ] 72,42-77,42 Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] -7,5m (74,92) Putken halkaisija [mm] 63 Putken kunto näytteenottohetkellä ok Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 8:00 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 10:30 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) Kirkastumisaika [min] 20 min Ulkonäkö ok Haju hajuton Lämpötila [ o C] 6,1 Maku mauton Sameus [FNU] Fe [mg/l] Mn [mg/l] Väri Johtokyky [ms/m] Happi [mg/l] Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan 5E ml,lasi Savolab,Sln 5E ml,polyeteeni Savolab,Sln 5E ml,polyeteeni Savolab,Sln

41 LIITE 6/9 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 17 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E3 322 E Näytteenottaja(t) Miettinen ja Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 3-06 Pp [mn 60 ] 81,78 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 3,24m (78,54) Mp [mn 60 ] 80,70 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 3,24m (78,54) Pohja [mn 60 ] 68,78 Pohja [m pp:stä] -13m (68,78) Siivilä [mn 60 ] 68,78-76,78 Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] -9m (72,78) Putken halkaisija [mm] 63 Putken kunto näytteenottohetkellä ok Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 10:30 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 13:00 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) Kirkastumisaika [min] Noin 30 min Ulkonäkö Ok Haju hajuton Lämpötila [ o C] 6,9 Maku hieman makua Sameus [FNU] Fe [mg/l] Mn [mg/l] Väri Johtokyky [ms/m] Happi [mg/l] Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] 13:00 Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan 5E ml lasi Savolab,Sln 5E ml polyeteeni Savolab,Sln 5E ml polyeteeni Savolab,Sln

42 LIITE 6/10 Pohjavesinäytteenotto pohjavesiputkesta pumppaamalla Tiedot olosuhteista Ulkolämpötila [ o C] 17 Sää aurinkoinen / pilvipouta / vesisade / tihkusade / räntäsade / lumisade Tutkimuspaikan tiedot Kunta Kerimäki Näytteenottopäivä (pp.kk.vvvv) Tutkimuspaikka Kulennoisharju koordinaatit X Y Työnumero E3 322 E Näytteenottaja(t) Miettinen ja Rissanen Putken tiedot Putken Povet-tunnus 3-06 Pp [mn 60 ] 81,78 Vesipinta ennen näytteenottoa [m Pp:stä] 3,24m (78,54) Mp [mn 60 ] 80,70 Vesipinta näytteenoton jälkeen [m Pp:stä] 3,24m (78,54) Pohja [mn 60 ] 68,78 Pohja [m pp:stä] -13m (68,78) Siivilä [mn 60 ] 68,78-76,78 Näytteenottosyvyys [m Pp:stä] -12m (69,78) Putken halkaisija [mm] 63 Putken kunto näytteenottohetkellä ok Tiedot pumppauksesta Pumpun tyyppi Grundfos MP1 Pumppaus alkoi klo 12:15 Tuotto muutoksineen Tuotto [l/min.] Aika [min.] Pumpattu vesimäärä [l] Havainnot Pumppaus päättyi klo 14:15 yhteensä: Havainnot pohjavedestä (kenttämittaukset) Kirkastumisaika [min] noin 30 min Ulkonäkö Ok Haju hajuton Lämpötila [ o C] 6,9 Maku hieman makua Sameus [FNU] 1,70 (Hanna Hi 93703) Fe [mg/l] 0,56 (Hach) Mn [mg/l] 0,014 (Hach) Väri Johtokyky [ms/m] Happi [mg/l] 5,6 (Hach) Tiedot otetuista näytteistä (laboratorio) Näytteet otettu [klo] Näytteen numero pullon koko ja materiaali missä analysoidaan mitä analysoidaan

43

44 mm 7,8 6,8 6,4 6,2 6,4 6,2 6,0 lämpötila o C 9,8 5,1 5,6 5,1 7,2 6,5 6,6 happi mg/l LIITE 8 79, ,8 78,6 78,4 78, ,8 77,6 77,4 tuotto HP16/04 HP7/04 HP12/04 HP18/04 HP19/04 HP15/04 HP20 HP3/04 HP10/04 K1 K2 K3 K8 Tuotto l/min ,2 27,9 2,10 7,10 12,10 17,10 22,10 27,10 1,11 6,11 11,11 16,11 Koepumppaus putki 16/04 imuputket 4 kpl,halkaisija 32mm koepumppaus siivilät 5-7m mp:sta (N6076,69-74,69) pumpattu vesimäärä yhteensä 28800m 3 = 720m 3 /d sadanta,kulennoinen,sadevesimittari ,9 2,10 7,10 12,10 17,10 22,10 27,10 1,11 6,11 11,11 16,11 sadanta

45 LIITE 9/1 VEDENKORKEUSHAVAINNOT V KULENNOISHARJULLA pvm HP16/04 HP7/04 HP12/04 HP18/04 HP19/04 HP15/04 HP20 HP3/04 HP5/04 HP10/04 K1 K2 K3 K8 T-lampi tuotto sadanta 27,9 78,56 78,65 78,51 78,51 78,58 77,94 78,84 79,05 81,92 78,78 78,4 78,76 78,06 78,86 81,45 28,9 78,37 78,66 78,5 78,5 78,58 77,96 78,84 79,05 81,92 78,78 78,4 78,76 78,06 78,88 81,45 77,4 mitattu 29,9 78,23 78,63 78,4 78,42 78,53 77,96 78,81 79,06 81,92 78,78 78,39 78,76 78,06 78,88 81,45 77,4 2 arvioitu 30,9 78,17 78,6 78,35 78,36 78,48 77,95 78,79 79,06 81,92 78,78 78,35 78,71 78,04 78,88 81,45 77,4 2 1,10 78,11 78,57 78,3 78,32 78,45 77,95 78,79 79,06 81,92 78,78 78,3 78,67 78,03 78,88 81,45 77,4 2,10 78,08 78,55 78,27 78,29 78,42 77,95 78,78 79,06 81,92 78,78 78,29 78,64 78,02 78,88 81,45 77,4 3,10 78,05 78,53 78,24 78,24 78,4 77,94 78,77 79,06 81,93 78,78 78,28 78,62 78,01 78,88 81,45 77,4 4,10 78,03 78,52 78,21 78,23 78,38 77,94 78,75 79,06 81,93 78,79 78,27 78, ,88 81,45 77,4 5,10 78,04 78,51 78,2 78,22 78,37 77,94 78,75 79,07 81,94 78,79 78,26 78,58 77,99 78,89 81,45 77,4 6,10 77,98 78,5 78,17 78,2 78,35 77,94 78,73 79,07 81,94 78,79 78,26 78,57 77,99 78,91 81,45 77,4 6 7,10 77,96 78,48 78,15 78,18 78,32 77,93 78,7 79,08 81,95 78,79 78,2 78,55 77,97 78,91 81,45 77,4 1 8,10 77,95 78,47 78,14 78,17 78,32 77,94 78,71 79,08 81,95 78,79 78,21 78,53 77,96 78,91 81,45 77,4 2 9,10 77,93 78,46 78,13 78,15 78,31 77,93 78,66 79,08 81,95 78,79 78,19 78,51 77,95 78,91 81,45 77,4 10,10 77,89 78,45 78,12 78,13 78,3 77,92 78,67 79,08 81,95 78,79 78,17 78,5 77,94 78,91 81,45 77,4 11,10 77,86 78,44 78,1 78,12 78,29 77,91 78,64 79,08 81,95 78,79 78,16 78,49 77,93 78,91 81,45 77,4 6 12,10 77,81 78,43 78,06 78,09 78,26 77,91 78,63 79,08 81,96 78,79 78,15 78,47 77,92 78,92 81,45 77,4 13,10 77,78 78,41 78,03 78,06 78,24 77,91 78,62 79,09 81,96 78,78 78,14 78,45 77,91 78,92 81,45 77,4 1 14,10 77,77 78,4 78,03 78,05 78,23 77,9 78,63 79,09 81,96 78,78 78,13 78,43 77,9 78,92 81,45 77,4 15,10 77,79 78,39 78,01 78,04 78,22 77,9 78,62 79,09 81,96 78,78 78,12 78,42 77,89 78,93 81,45 77,4 16,10 77,8 78, ,03 78,2 77,9 78,61 79,11 81,96 78,78 78,1 78,4 77,89 78,92 81,44 77,4 17,10 77,81 78,36 77,99 78,01 78,18 77,9 78,6 79,11 81,96 78,78 78,09 78,38 77,88 78,92 81,44 77,4 18,10 77,82 78,35 77, ,17 77,89 78,59 79,11 81,96 78,78 78,08 78,37 77,87 78,91 81,44 77,4 1 19,10 77,71 78,34 77,95 77,98 78,16 77,89 78,58 79,11 81,96 78,78 78,06 78,36 77,86 78,91 81,44 77,4 20,10 77,68 78,33 77,92 78,14 78,13 77,88 78,56 79,11 81,96 78,78 78,05 78,35 77,85 78,91 81,44 77,4 1 21,10 sähkökatkos 1vrk 22,10 77,85 78,35 78,03 78,05 78,18 77,88 78,57 79,11 81,97 78,77 78,05 78,35 77,85 78,92 81,44 77,4 23,10 77,78 78,33 78,03 78,01 78,13 77,88 78,55 79,11 81,97 78,77 78,04 78,34 77,84 78,92 81,44 77,4 24,10 77,73 78,32 78,03 77,97 78,15 77,88 78,54 79,11 81,97 78,77 78,03 78,33 77,84 78,92 81,44 77,4 25,10 77,69 78,31 78,02 77,95 78,15 77,87 78,53 79,11 81,97 78,77 78,02 78,32 77,83 78,93 81,44 77,4 1 26,10 77,98 78,32 78,01 78,01 78,16 77,87 78,56 79,11 81,97 78,77 78,02 78,33 77,83 78,93 81,44 sähkökatkos, lyhyt 27,10 77,92 78,32 78,01 78,01 78,16 77,86 78,53 79,11 81,98 78,77 78,02 78,35 77,83 78,92 81,44 77,4 4 28,10 77,7 78,31 77,94 77,92 78,13 77,86 78,53 79,11 81,99 78,77 78,01 78,33 77,82 78,94 81,44 77,4 29,10 77,68 78,29 77,91 77,94 78,12 77,86 78,52 79,11 81,99 78, ,33 77,81 78,95 81,44 77,4 30,10 77,66 78,28 77,89 77,93 78,11 77,85 78,52 79,11 81,99 78, ,3 77,8 78,95 81,44 77,4 31,10 77,65 78,27 77,88 77,92 78,1 77,85 78,51 79,11 81,99 78, ,29 77,8 78,95 81,44 77,4 1,11 77,64 78,27 77,86 77,9 78,08 77,85 78,5 79,11 81,99 78, ,28 77,8 78,94 81,44 77,4 2,11 77,63 78,26 77,85 77,89 78,08 77,84 78,47 79,11 81,99 78,76 77,96 78,27 77,79 78,94 81,44 77,4 3,11 77,62 78,25 77,85 77,88 78,06 77,84 78,5 79,12 81,99 78,76 77,96 78,25 77,79 78,94 81,44 77,4 4,11 77,61 78,24 77,83 77,87 78,05 77,84 78,49 79,12 81,99 78,76 77,95 78,24 77,78 78,94 81,44 77,4 5,11 77,6 78,23 77,82 77,86 78,04 77,83 78,48 79,12 81,99 78,75 77,96 78,23 77,8 78,94 81,44 77,4 6,11 77,59 78,22 77,81 77,85 78,03 77,83 78,47 79,12 81,99 78,75 77,96 78,23 77,79 78,94 81,44 77,4 7,11 77,58 78,22 77,8 77,84 78,02 77,83 78,46 79,12 81,99 78,75 77,96 78,22 77,78 78,94 81,44 77,4 8,11 77,57 78,21 77,8 77,83 78,01 77,83 78,45 79,12 81,99 78,75 78,21 77,76 78,94 81,44 77,4 9,11 77,56 78,2 77,79 77,82 78,01 77,82 78,44 79,12 81,98 78,75 78,2 77,75 78,94 81,44 77,4 10,11 77,88 78,22 77,9 77,9 78,04 77,81 78,44 79,12 81,98 78,74 78,22 77,75 78,94 81,44 kaivo kuivana 11,11 77,94 78,24 77,96 77,95 78,08 77,81 78,45 79,12 81,98 78,74 78,26 77,76 78,94 81,44 12,11 77,98 78, ,98 78,11 77,81 78,47 79,13 81,98 78,74 78,3 77,77 78,94 81,44 13,11 78,02 78,28 78,03 78,02 78,14 77,81 78,5 79,13 81,99 78,74 78,33 77,78 78,94 81,44 14,11 78,05 78,3 78,06 78,05 78,16 77,81 78,51 79,13 81,99 78,74 78,35 77,79 78,94 81,44 15,11 78,07 78,31 78,09 78,08 78,18 77,81 78,52 79, ,75 78,37 77,8 78,95 81,44 16,11 78,09 78,33 78,11 78,1 78,2 77,81 78,52 79,14 81,99 78, ,39 77,8 78,95 81,44 17,11 78,12 78,34 78,13 78,12 78,22 77,81 78,52 79,14 81,98 78,75 78,03 78,41 77,81 78,95 81,44 18,11 78,14 78,35 78,15 78,14 78,23 77,81 78,53 79,14 81,98 78,75 78,06 78,42 77,82 78,94 81,44 19,11 78,15 78,37 78,17 78,15 78,25 77,81 78,52 79,14 81,98 78,76 78,06 78,43 77,83 78,94 81,44

46 LIITE 9/2 Kerimäki,Kulennoisharju Vedenkorkeuden havaintopaikat, koepumppauksen seurantatulokset Putket: vedenpinnan vaihtelurajat: 3/04 79,05 79,14 5/04 (ei piirretty) 81,92 81,99 81,98 7/04 78,65 78,20 78,37 10/04 78,78 78,74 78,76 12/04 78,51 77,79 78,17 15/04 77,94 77,81 16/04 (koepumppaus) 78,56 77,56 78,15 18/04 78,51 77,82 78,15 19/04 78,58 78,01 78, ,84 78,44 78,52 Kaivot: K1 78,40 77,95 (kuiva) 78,06 K2 78,76 78,20 78,43 K3 78,06 77,75 77,83 K8 78,86 78,95 78,94 Vesistöt: A1 (Tielampi,ei piirret- 81,45 81,44 ty) Asteikon 0-piste N6080,95

47 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS 1(1) LIITE 10/1 Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohj avesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Kulennoisten harju, piste 12/04 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu klo ) Pohjavesiselvitys Kerimäki Lämpötila Liuennut liappi Sähkönj ohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku SFS 3040/90 SFSEN SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 3021/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mg/i jis/cm % ~LgJl mg/i j.tg/i FTU mgji 7,8 8, ,7 180 <1,0 6, ,3 <5 Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

48 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS LI~TE 10/2 1(1) Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohjavesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. ~ Koepun1pp2J1s~ Kulennoisten harju, piste 3/04 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu klo Pohjavesiselvitys Kerimäki Lämpö.~i Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku SFS 3040/90 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 3021/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mg/1 is/cm % mg/l FTU mg/i 5 Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

49 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS L I~T~,41 0/ 3 1(1) Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohjavesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Kerimäki, piste 16/04 61,90 EURO Veroton : Pohjavesiselvitys, Kerimäki Lämpötila Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku SFS 3040/90 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 302 1/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mg/l lis/cm % mg/l ~igil FTU mgil 41,0 <10 <1,0 6,6 39 0,05 <5 Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

50 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Tutkimustodistus VESITUTKJMIJS Maksaja Punkaharjun kunta Tekninen toimisto / Jari Heiskanen Kauppatie PUNKAHARJU 1(1) L~I~ ±0/ Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohjavesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Kerimäki, Kulennoinen piste 16/04 61,90 EURO Veroton : Pohjavesitutkimus Kerimäki, Kulennoinen. Syvyys 5-7 m. Lämpötila 7,8 C. Näyte on otettu näytteenottohanasta. Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 302 1/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mgil jis/cm % mg/i FTU mgil OL, <10 <1,0 6,7 28 0,10 <5 Raili Häkkinen kemisti, puh Tiedoksi Anne Petäjä-Ronkainen, Jääkärinkatu 14, MIKKELI Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

51 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkiirinkatu 14 50f00 MIKKELI Tutkimustodistus VESITUTKIMUS Maksaja Punkaharjun kunta Tekninen toimisto / Jari Heiskanen Kauppatie PUNKAHARJU LIITE 10/5 1(1) Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohjavesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Hannu Miettinen Koepumppaus Kerimäki, Kulennoinen piste 16/04 61,90 EURO Veroton : Pohjavesitutkimus Kerimäki/Kulennoinen piste nro 16/04 Syvyys 5-7 m. Lämpötila 6,4 C. Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku r.~30~ ) SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 3021/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mgil jis/cm % ~tgi1 mg/l ~ig/i FTJJ mg/l <1,0 6,6 <10 <0,05 <5 ~2~z ~-NZ Raili Häkkinen kemisti, puh Tiedoksi Anne Petäjä-Ronkainen, Jääkärinkatu 14, MIKKELI Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

52 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Tutkimustodistus VESITUTKIMUS Maksaja Punkaharjun kunta Tekninen toimisto / Jari Heiskanen Kauppatie PUNKAHARJU LI]~ E~ ~0/ (1) Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohjavesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Savolabissa tehdyistä tutkimuksista Hannu Miettinen Koepumppaus Kerimäki, Kulennoinen, P no. 16/04 156,10 EURO Veroton : Pohjavesitutkimus Kerimäki, Kulennoinen. 5-7 m. Lämpötila 6,0 C. Näyte on otettu klo Escherichia coli Suolistoperäiset enterokokit Kolimuotoiset bakteerit Kloridi Liuennut happi Sähkönjohtavuus Alkaliteetti Happikylläisyys Hiilidioksidi Kokonaiskovuus (Ca,Mg) Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Torjunta-aineet (pestisiditlmonijäämä GC) Väriluku Nitraattityppi Ammoniumtyppi Nitriitti-typpi Arseeni Elohopea Kadmium Kromi Lyijy Nikkeli Syanidi SFS-EN ISO SFS 3016/84 * SFS 3006/82 SFS 3040/90 SFSEN27888/94 SFS 3005 SFS 3040/90 Staad.Meth. 14 SFS 3003/87 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 302 1/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 1) G08 pmy/1 pmy/100 ml pmy/100m1 0 mgjl 4,5 mgil 6,6 is/cm 84 mmol/1 0,42 % 52,7 mg/i 13 mmol/1 ( dh) 0,21 (1,2) <10 mg/i <1,0 6,4 jigll <10 FTU <0,05 ei todettu SFS 3023/87 mg/i <5 SFS-303 1/90 Traacs 250 * SFS 3032/76 jtgji <5 * SFS 3029/76 j.tg/1 <1 1) MII <1 1) M16 ~igj1 <0,2 1) Mli ji.g/1 <1 1) MII 1 <5 1) MII jtgjl <5 1) Mli ~.tg/l <10 1) V28 <10 ~= tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 1 )=näytteen tutkija Lahden Tutkimuslaboratorio. Liitteenä Lahden tutkimuslaboratorion tutkimustodistus. Q~6~~ Raili Häkkinen, kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

53 MA TJ K LAHDEN MSLADORA~OP.Q SAVOLAB OY PIIILAJAVEDENTIE SAVONLINNA Tutkimustodistus nro LIITE 10/7/i 1(1) ~LI(R~. (~) T029 (EN SONEC 17025) Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus valmis Viite Vesi Näytteenottaja Näytteenoton syy Asiakas Vesitutkimus ~V~si Arseeni <10 * MII ~igii <1 Elohopea * M16 ~ig1l <0,2 Kadmium * MII <1 Kromi * MII ~ig/l <5 Lyijy * Mli ~igji <5 Nikkeli * Mli jigli <10 Pestisidit/monijäämä GC * G09 ei tod. *~äyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Menetelmä Pestisiciit/monijäämä GC: Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset torjunta-aineet kaasulcromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Syanidi määritettiin fotometrisesti tislauksen jälkeen (sov. SFS 5747). Elohopea määritettiin FIMS-elohopea-analysaattorilla. Muut alkuaineet määritettiin ICP-MS -tekniikalla. Mittaustuloksiin sisältyi epävarmuutta, joka analyysistä ja näytteestä riippuen oli yleensä %. Analyysikohtainen mittausepävarmuus ilmoitetaan pyydettäessä. Anri Aallonen kemisti Jari~I~uominen lab4~torion johtaja Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. NIEMENKHTU 73 C LAHTi Puh. 03) 816 6)30 FAX. 03) 8)u u15 S. Y~Tuuuus: ~7

54 -. LL~~J(T/,~ j IL/ t~s!fl LAHDEN T U T K M U S L A 80 R AT 0 R TORJUNTA-AINEET / MONIJÄÄMÄ-MENETELMÄ Kaasukromatografmen menetelmä, GC/MSD VESINÄYTE Maantysraja Määritysraja Akionifeeni 0,02 Karboksiini ~tgj1 0,02 Alakioori 0,02 Klorfensoni 0,01 Iriini * 0,01 Klorfenvinfossi 0,02 Atratsiini * 0,005 Klormefossi 0,05 Atsoksistropiini 0,2 Klorprofaami 0,02 BAM (2,6-diklooribentsoamjdj) 0,02 Klorpyrifossi 0,02 Bromasiili * 0,01 Klorotalonjjli 0,02 2,4 -DDT 0,01 Kvintotseeni 0,01 4,4 -DDE 0,01 Kvitsalofoppi-etyyli 0,05 4,4 -DDT 0,01 Lindaani * 0,01 4,4 -DDD 0,01 lambda-syhalotriinj 0,02 Deltametriini 0,1 Malationi 0,05 DEA (desetyyli-atratsiini) * 0,02 Metalaksyyli 0,02 DIA (desisopropyyli atratsiini)* 0,02 Metamitroni 0,05 DEDIA (desetyyli 0,1 Metributsiini 0,02 desisopropyyli-alratsiini) Metyyliatsinfossi 0,1 Dieldriini * 0,02 Metyyliparationi 0,02 Diflufenikaanj 0,01 Mevinfossi 0,02 Dikiobeniili 0,02 Penkonatsoli 0,02 Dimetoaatti 0,05 Pentakloorianisolj 0,02 Dimetomorfi 0,2 Permetriini 0,05 Diklorvossi 0,02 Piriniikarbi 0,02 a-endosulfaani * 0,02 Prokloratsi 0,1 13 endosulfaani * 0,02 Propakiori 0,01 Endosuifaanisuifaaifi * 0,02 Propatsiini 0,01 Enclriini 0,05 Propikonatsoli 0,02 Etofumesaatti 0,02 Prometryym 0,02 Etyyliparationi 0,02 Pyrimetaniili 0,02 Fenitrotioni 0,05 Simatsiini * 0,01 Fenvaleraatti 0,05 cx-sypermetriini 0,05 Fluatsinami 0,05 Syprodiniilj 0,01 Fluatsifoppi-p-butyyli 0,02 Teknatseeni 0,02 Flamproppi-isopropyyli 0,01 Terbasiili 0,02 Furatiokarbi 0,05 Terbutylatsiini ~ 0,005 HCB 0,05 Terbutryyni 0,02 Heksatsinoni ~ 0,02 Trifluraliini 0,02 Heksaklooributadieeni 0,02 Triadimefoni 0,05 Heptaklori * 0,02 Triadimenoli 0,1 endo-heptakloriepoksidi * 0,02 ekso-heptakloriepohidi * 0,02 Iprodioni 0,2 (* akkreditoitu menetelmä NILMENRATU 73 C LAHTI PUH. (03) FAX. (03) Y-TUNNUS:

55 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS L1tTE 10/8 D M~ 1(1) 16~O9~2flo Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Pohjavesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Kerimäki, Kulennoinen, P no. 18/04 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu letkun päästä. Pohjavesiselvitys Kerimäki. Lämpöti~a Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku SFS 3040/90 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 302 1/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mg/l ~S/cm % mg/1 FTU mg/l 35,2 <10 <1,0 6,4 40 0,05 <5 Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

56 Savolab Oy Tutkimustodistus (1) Mikkeli-Savonlinna VESITUTKIMUS LIITE 10/9 Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Yksityinen kaivovesi Näyte otettu Näytteen ottaja Rissanen M. Saapunut Näytteenoton syy Koepumppaus Tutkimus alkoi Näytteenottopiste Rengaskaivo Tutkimus valmis Tutkimuksen 61,90 EURO Veroton hinta : Näyte on otettu uppopumpulla kaivosta no. 1. Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju. Tulos postitetaan kaivon omistajalle:heikki Paakkunainen, Ruokolahdentie 957, Kulennoinen. Anaiyysi ~MenetelmL Yksikkö Rajat Tarkkuus Yksityinen kaivovesi Lämpötila 7,2 Liuennut happi SF8 3040/90 mg!l 4,6 Mangaani * SFS 3048/82 jig/1 < 20 < 100 Rauta * SFS 3 047/80 ~.tgil 400 ~ 400 *52 Sähkönjohtavuus SFSEN27888/94 jis/cm 107 < 2500 Happikylläisyys SFS 3040/90 % 37,9 Permanganaattiluku SFS 3036/8 1 mg/l 2,5 S 20 ph SFS3O2I/79 7,1 6,59,5 Sameus SFS- EN27027/94 FTU 54 < 1,0 Väriluku SF8 3023/87 mg/l 5 5 ~ = tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 yksityisen kotitalouden talousvedelle asetetut f~ sikaalis-kemialliset vaatimukset ja tavoitteet muiden suoritettujen tutkimusten suhteen, mutta vedessä olevan raudan tähden vesi on sameaa. 42~ Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

57 Savolab Oy Tutkimustodistus (1) Mikkeli-Savonlinna VESITUTKIMUS LIITE 10/9 Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Yksityinen kaivovesi Näyte otettu Näytteen ottaja Rissanen M. Saapunut Näytteenoton syy Koepumppaus Tutkimus alkoi Näytteenottopiste Rengaskaivo Tutkimus valmis Tutkimuksen 99,90 EURO Veroton hinta : Näyte on otettu uppopumpulla kaivosta no. 2. Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Pertti Väänänen, Sahatie 12 A 15, Vantaa. Analyysi M~netelrnä Yksikkö ~ajat Tarkkuus ~Vksityinen kaivovesi Lämpötila C 7,4 Escherichia coli SFS 4088/88 pmy/100 ml 0 ~ 0 Suolistoperäiset SFS-EN ISO pmy/100 ml 0 ~ 0 enterokokit 2 Kolimuotoiset SFS 3016/84 pmy/l00 ml 5 < 100 bakteerit Liuennut happi SFS 3040/90 mg!1 7,5 Mangaani * SFS 3048/82 j.ig/l < 20 < 100 Rauta * SFS 3047/80 ~tgjl 720 p) < 400 ±94 Sähkönjohtavuus SFSEN27888/94 is/cm 169 S 2500 Happikylläisyys SFS 3040/90 % 62,3 Permanganaattiluku SFS 3036/81 mg/l 2,1 S 20 ph SFS 302 1/79 7,4 6,5-9,5 Sameus SFS-EN27027/94 FTU 3,0 ~ 1,0 Väriluku SFS 3023/87 mg/l 5 5 tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. p)tulos poikkeaa raja-arvoista Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/200lyksityisen kotitalouden talousvedelle asetetut bakteriologiset ja f~ sikaalis-kemialliset vaatimukset ja tavoitteet muiden suoritettujen tutkimusten suhteen, mutta rautapitoisuus tutkimuksessa 720 ~igil ylittää talousvedelle asetetun vaatimuksen enintään 400 jig/l. Kohonneen rautapitoisuuden tähden vesi on sameaa. ~ Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

58 LI~TE 40A~~ Savolab Oy Tutkimustodistus (1) Mikkeli-Savonlinna VESITUTKIMUS Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Yksityinen kaivovesi Näyte otettu Näytteen ottaja Rissanen M. Saapunut Näytteenoton syy Koepumppaus Tutkimus alkoi Näytteenottopiste Rengaskaivo Tutkimus valmis Tutkimuksen 61,90 EURO Veroton hinta : Näyte on otettu vesipostista klo Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju; kaivo nro 3. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Kosonen Hannu, Jyrkännetie 10, Siuntio. ~~14~ Yksikk ~;~~~ -~ 1 ~ Yks~tyrnen k~woves~ ~. Lämpötila C 10,2 Liuennut happi SFS 3040/90 mg!l 2,1 Sähkönjohtavuus SFSEN27888/94 jis/cm 141 ~ 2500 Happikylläisyys SFS 3040/90 18,7 Mangaani SFS3033/76 ~tg/i 170 p) <100 Permanganaattiluku SFS 3036/8 1 mg/1 4,8 S 20 ph SFS 302 1/79 6,4 p) 6,5-9,5 Rauta SFS 3028/76 ~Ig/l p) <400 Sameus SFS-EN27027!94 FTU 52,2 p) <1,0 Väriluku SFS 3023/87 mg/1 100 p) <5 p) = poikkeaa asetetusta tavoitteesta Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle permanganaattiluvun ja sähkönjohtavuuden suhteen asetetut tavoitteet, mutta rautapitoisuus tutkimuksessa 7100 j.tg/l ylittää asetetun tavoitteen alle 400 ~tg/l ja mangaanipitoisuus tutkimuksessa 170 jig/l ylittää tavoitteen alle 100 ~Ig/l. Kohonnut rauta- ja mangaanipitoisuus saattavat aiheuttaa haju- ja makuvirheitä sekä saostumien muodostumia, lisäksi ne tekevät veden värilliseksi ja sameaksi. Veden ph on tutkitussa vedessä 6,4 tavoitetason ollessa 6,5-9,5. Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

59 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS 1(1) LIITE 1O~j Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Yksityinen kaivovesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Rengaskaivo 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu keittiön vesihanasta klo Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju; kaivo nro 4. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Kosonen Erkki, Riekontie 8 A, Kauniainen. Lämpötila Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaattiluku ph Rauta Sameus Väriluku SFS 3040/90 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/81 SFS 302 1/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mgjl is/cm % ~gil mg/i ~igii FTU mg/1 9, ,6 <10 2,6 7, ,6 5 <2500 <100 <20 6,5-9,5 <400 <1,0 <5 Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle asetetut fysikaalis-kemialliset vaatimukset ja tavoitteet muiden suoritettujen tutkimusten suhteen, mutta vesi on hieman sameaa. Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

60 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS 1(1) LIITE J~0/1: Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Yksityinen kaivovesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Rengaskaivo 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu vesipostista klo Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharj u; kaivo nro 5. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Heikki Kuutti, Petsamonrinne 2, Lohja. Lämpötila Liuennut happi Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Mangaani Permanganaatti luku ph Rauta Sameus Väriluku SFS 3040/90 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3033/76 SFS 3036/8 1 SFS 3021/79 SFS 3028/76 SFS-EN27027/94 SFS 3023/87 mg!1 sis/cm % mg/1 FTU mg/i <10 4,3 7,2 45 0,15 5 <2500 <100 <20 6,5-9,5 <400 <1,0 5 Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle asetetut fysikaalis-kemial liset vaatimukset ja tavoitteet suoritettujen tutkimusten suhteen. Raili Häkkinen kemisti, puh Analyys itulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

61 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS 1(1) LIITE 10/13 Etelä-Savon Ympiiristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Yksityinen kaivovesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Rengaskaivo 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu vesipostista. Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju; kaivo nro 6. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Esko Lind, Riihitie 4 A 3, HELSINKI Lämpötila Liuennut happi Mangaani Rauta Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Permanganaatti luku SFS 3040/90 * SFS3048/82 * SFS3047/80 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3036/81 SFS 3021/79 jislcm % mg/l 47,5 1,1 <20 6,5-9,5 ph 6,8 Sameus SFS- EN27027/94 FTU 1,1 <1,0 Väriluku SFS 3023/87 mgjl 5 5 ~= tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. <100 <400 ±14 <2500 Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle asetetut fysikaalis kemialliset vaatimukset ja tavoitteet muiden suoritettujen tutkimusten suhteen, mutta vesi on hieman sameaa. %~~N Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidui lie näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihiajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

62 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS 1(1) LIITE 16/14 Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Yksityinen kaivovesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Rengaskaivo 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu uppopumpulla. Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju ; kaivo nro 7. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Esko Kosonen, Orminkuja 3 B 6, VANTAA FLämpötila Liuennut happi Mangaani Rauta Sähkönj ohtavuus Happikylläisyys Permanganaatti luku ph Sameus SFS 3040/90 * SFS3048/82 * SFS3047/80 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3036/8 1 SFS 302 1/79 SFS FTU 0,15 <1,0 EN27027/94 Väriluku SFS 3023/87 mg/l <5 5 *= tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. mgil tts/cm % mg/l 1 40,6 4,0 7,3 <100 <400 <2500 <20 6,5-9,5 Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle asetetut fysikaalis kemialliset vaatimukset ja tavoitteet suoritettujen tutkimusten suhteen. Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

63 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS LIITE 10/15 1(1) Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Yksityinen kaivovesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Rengaskaivo 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu vesipostista. Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kulennoistenharju; kaivo nro 8. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Seppo Kosonen, Haapaniementie 58, KULENNOINEN Lämpötila Liuennut happi Mangaani Rauta Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Permanganaatti luku ph Sameus SFS 3040/90 * SFS 3048/82 * SFS 3047/80 SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3036/8 1 SFS 302 1/79 jis/cm % mg/l 59,7 7,3 6,9 FTU 0,60 SFS EN27027/94 Väriluku SFS 3023/87 mg/l 5 5 ~ tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. <100 <400 ±17 <2500 <20 6,5-9,5 <1,0 Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle asetetut fysikaalis kemialliset vaatimukset ja tavoitteet suoritettujen tutkimusten suhteen. Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

64 Savolab Oy Mikkeli-Savonlinna Tutkimustodistus VESITUTKIMUS LIITE 10/16 1(1) Etelä-Savon Ympäristökeskus Anne Petäjä-Ronkainen Jääkärinkatu MIKKELI Näytetiedot Näyte Näyte otettu Saapunut Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Yksityinen kaivovesi Näytteen ottaja Näytteenoton syy Näytteenottopiste Tutkimuksen hinta Rissanen M. Koepumppaus Rengaskaivo 61,90 EURO Veroton : Näyte on otettu uppopumpulla kaivosta no. 9. Pohjavesiselvitys Kerimäki, Kuleimoistenharju. Tulos postitetaan kaivon omistajalle: Seppo Kosonen, Ristonmäenrinne 13, Jyväskylä. Lämpötila Liuennut happi Mangaani Rauta Sähkönjohtavuus Happikylläisyys Permanganaattiluku ph SFS 3040/90 * SFS 3048/82 ~~g/1 * SFS 3047/80 ~ig/l SFSEN27888/94 SFS 3040/90 SFS 3036/81 SFS 3021/79 is/cm % mg/1 77,6 8,2 <100 <400 <2500 <20 6,5-9,5 6,5 Sameus SFS- FTU 1,0 <1,0 EN27027/94 Väriluku SFS 3023/87 mg/l 5 5 ~ tutkimus tehty akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Lausunto : Tutkittu vesi täyttää STM:n asetuksessa 401/2001 talousvedelle asetetut f~ sikaalis kemialliset vaatimukset ja tavoitteet suoritettujen tutkimusten suhteen. /~ I~z~ Raili Häkkinen kemisti, puh Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Savolab Oy, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Pihlajavedentie 8, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015)

65 LIITE 10/17 VILJAVUUSPALVELU Tutkimustodistus SAV~LAB VESITUTKIMUS 1(1) Maksaja Etelä-Savon ympäristökeskus Kerimäen kunta LT-toimiala Ostoreskontra PL 600 Kerimäentie MIKKELI KERIMÄKI Näytetiedot Näyte Pohjavesi Näyte otettu Näytteen ottaja Asiakas Saapunut Näytteenoton syy Seurantanäyte Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimuksen 68,20 EURO Veroton hinta Havaintopaikka: kulenno~iaiju : Maksaj a: Kerimäen kunta / ins. Jorma Mattinen Tulokset myös ESA:lle Analyysi Menetelma Yksikko E Pohjavesi E3226 Lämpötila 6,0 Liuennut happi SFS 3040/90 mg/i 7,1 Happikylläisyys SFS 3040/90 % 56,8 Kemiallinen hapenkulutus, SFS 3036/81 rngll <0,5 COD Mn Mangaani SFS 3033/76 ~ig/1 29 p11 SFS 302 1/79 6,5 Rauta SFS 3 028/76 ~ig/1 180 Sameus SFS- EN27027/94 FTU 0,45 Sähkönjohtavuus SFS- EN27888/94 ms/m 7,2 Väriluku SFS 3023/87 mg/1 5 Veli-Matti Ahonen laboratorion johtaja, puh Tiedoksi Anne Petäjä-Ronkainen, Jääkärinkatu 14, MIKKELI Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioimiista on saatava lupa. Viljavuuspalvelu Oy! Savolab, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Tulliportinkatu 1-5, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015) ; Y

66 LIITE 10/18 ~VILJAVUUSPALVELU Tutkimustodistus SAV~LAB VESITUTKIMUS 1(1) Maksaja Etelä-Savon ympäristökeskus Kerimäen kunta LT-toiniiala Ostoreskontra PL 600 Kerimäentie MIKKELI KERIMÄKI Näytetiedot Näyte Pohjavesi Näyte otettu Näytteen ottaja Asiakas Saapunut Näytteenoton syy Seurantanäyte Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimuksen 68,20 EURO Veroton hinta Havaintopaikka: Kulenno~harju : Maksaja: Kerimäen kunta / ins. Jorma Mattinen Tulokset myös Esa:lle Analyysi Menetelmä Yksikkö E Pohjavesi E3226 Lämpötila 6,1 Liuennut happi SFS 3040/90 mgfl 10,5 Happikylläisyys SFS 3040/90 % 84,3 Kemiallinen hapenkulutus, SFS 3036/81 mg/1 < 0,5 COD Mn Mangaani SFS 3033/76 ~ig/1 18 ph SFS3O21/79 6,6 Rauta SFS 3028/76 ~ig/l 320 Sameus SFS- EN27027/94 FTU 0,95 Sähkönjohtavuus SFS- EN27888/94 ms/m 8,0 Väriluku SFS 3023/87 mg/1 < 5 Veli-Matti Ahonen laboratorion johtaja, puh Tiedoksi Anne Petäjä-Ronkainen, Jääkärinkatu 14, MIKKELI Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Viljavuuspalvelu Oy! Savolab, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Tulliportinkatu 1-5, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015) ; Y

67 LIITE 10/19 VI LJAVUUSPALVELU Tutkimustodistus SAV~LAB VESITUTKIMUS 1(1) Maksaja Etelä-Savon ympäristökeskus Kerimäen kunta LT-toiniiala Ostoreskontra PL 600 Kerimäentie MIKKELI KERIMÄKI Näytetiedot Näyte Pohjavesi Näyte otettu Näytteen ottaja Asiakas Saapunut Näytteenoton syy Seurantanäyte Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimuksen 68,20 EURO Veroton hinta Havaintopaikka: Kulenno~haiju : Maksaja: Kerimäen kunta / ins. Jorma Mattinen Tulokset myös ESA:lle Analyysi Menetelmä Yksikkö E Pohjavesi E3226 Lämpötila C 6,9 Liuennut happi SFS 3040/90 mg/l 6,9 Happikylläisyys SFS 3040/90 % 57,0 Kemiallinen hapenkulutus, SFS 3036/81 mg/i 0,5 COD Mn Mangaani SFS 3033/76 jig/l 37 p11 SFS3O2I/79 6,4 Rauta SFS3028/76 ~tg/l 620 Sameus SFS- EN27027/94 FTU 0,25 Sähkönjohtavuus SFS- EN27888/94 msim 7,5 Väriluku SFS 3 023/87 mg/1 < 5 Veli-Matti Ahonen laboratorion johtaja, puh Tiedoksi Anne Petäjä-Ronkainen, Jääkärinkatu 14, MIKKELI Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Viljavuuspalvelu Oy! Savolab, Graanintie 7, MIKKELI, Puh. (015) , Fax (015) Tulliportinkatu 1-5, SAVONLINNA, Puh. (015) , Fax (015) ; Y

68 Liite 11/1

69 Liite 11/2 OMINAISANTOISUUS (1/min) tuotto VPp VMp Jat~oputki PEH DS 52 2 L= 5m 3 Vp Siivikiputki PEH DS 52 7 raot 0.3 mm L=8m Pp Mp = 1,0 m A: (m) alenema KOORDINAATIT VIRTAUKSEN SUHTEELLINEN JAKAUMA x Y (%) Putken asentanut Pohjois Karjalan yrnpäristökeskus. ETELÄ SAVON YMRKO Putkivirtausmittaus ja Jääkörinkatu 14 havaintoputken mitat Mikkeli SUOMEN POHJAVESIT. ~D KULENNOISENHARJU Jokipellontie 10 P KERIMÄKI Helsinki puh HAVAINTOPUTKI 1 06 fax HeIsink~ Huom. 1 Mittakaava Suomal. pat. nro 1: 1 00 JR 75631

70 Liite - 11/3 OMINAISANTOISUUS (1/min) tuotto VPp VMp Jatkoputki PEH DS 52 2 L= 5m Vp Pp Mp = 1.0 m (m) alenema KOORDINAATIT VIRTAUKSEN SUHTEELLINEN JAKAUMA (%) 9 x 52 Y 6 Siivilöputki PEH DS 52 7 raot 0.3 mm L=5m Putken asentanut Pohjois Karjalan ympöristökeskus. ETELÄ SAVON YMRK. Putkivirtausmittaus ja Jöökärinkatu 14 havaintoputken mitat Mikkeli SUOMEN POHJAVESIT. O~ KULENNOISENHARJU Jokipellontie 10 P KERIMÄKI Helsinki puh HAVAINTOPUTKI 2 06 fax Helsinki Huom. Mittakaava SuomaL pat. nro 1: 1 00 JR 75631

71 Liite 12

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Savonlinnan kaupunki Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 P26984P001 1 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.11.2012 152-P19621 Tutkimusraportti 1 (2)

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Raportti 0521-P10495001 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI

KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI Vastaanottaja Forssan vesihuoltoliikelaitos Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2014 Viite 1510007353 KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI Tarkastus Päivämäärä 30.12.2014

Lisätiedot

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 10.11.2015 Viite 1510014760 SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA 1 Päivämäärä 10.11.2015 Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen

Lisätiedot

Koepumppaus Seppäharjun alueella

Koepumppaus Seppäharjun alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Koepumppaus Seppäharjun alueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.10.2013 152-P21631 Tutkimusraportti 1 (7) J.Arjas

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 11.5.2017 FIMIKM FILAHD 21.9.2016 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 11.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 21.9.2016 FIMIKM

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 28.12.21 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VALTATIEN 6 KOHDALLA

VALTATIEN 6 KOHDALLA NAPAN POHJAVESIALUEEN SUOJAUSTARVE VALTATIEN 6 KOHDALLA Pekka Vallius GeoPex Oy Kouvola 30.12.2010 16.3T-1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA.. 1 3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA...

Lisätiedot

TUUKKALAN MAA- AINESTENOTTOALUE POHJAVESIOLOSUHTEI- DEN SELVITYS

TUUKKALAN MAA- AINESTENOTTOALUE POHJAVESIOLOSUHTEI- DEN SELVITYS Tilaaja Jyvässeudun Sora Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.9.2015 Viite 1510020981 TUUKKALAN MAA- AINESTENOTTOALUE POHJAVESIOLOSUHTEI- DEN SELVITYS POHJAVESIOLOSUHTEIDEN SELVITYS Päivämäärä 23/09/2015

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU Testausseloste 2012-5576-1 1(1) Vesinäyte 31.12.2012 Vesilaitos Näytetiedot Näyte Näyte otettu 19.12.2012 Näytteen ottaja Riikonen Saapunut 19.12.2012 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta Tutkimus alkoi 19.12.2012

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO

POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO Tilaaja Forssan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARAVESILÄHTEEN

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005161 SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 SANTAHAMINAN

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 17.5.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAVONLINNAN VESI Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenveto 1 (6) E. Kallio, J. Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Testausseloste. Pittiövaaran vo, lähtevä vesi. Yksikkö Tulos Enimmäispitoisuus Menetelmä / Laboratorio

Testausseloste. Pittiövaaran vo, lähtevä vesi. Yksikkö Tulos Enimmäispitoisuus Menetelmä / Laboratorio 9632 Rovaniemi 1 (2) Raporttinumero: 39636 Saaja: Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy Kasarmintie 1 996 SODANKYLÄ Tilauksen tiedot: Asiakastunnus: 57 Tilaustunnus: R-17-561 Tilauksen kuvaus: Sodankylän Vesi Oy,

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

LIITE 9. Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta. Kartta vedenlaadun seurantapisteistä. Koosteet seurantatuloksista

LIITE 9. Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta. Kartta vedenlaadun seurantapisteistä. Koosteet seurantatuloksista LIITE 9 Selvitykset Ruonanjoen vedenlaadusta Kartta vedenlaadun seurantapisteistä Koosteet seurantatuloksista Yhteenveto Ruonanjoen ja lähiojien vedenlaatutuloksista Ruonanjoki, näytteenottopaikat pohjoisesta

Lisätiedot

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve en kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Valtakunnalliset Vesihuoltopäivät Jyväskylässä 10.-11.5.2017

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen erillisjulkaisu Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 Golder Associates Oy / Pasi

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKIMUS Tarkastus Päivämäärä 8.3.2011 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Pekka Grims Ville Yli-Teevahainen Timo Ojanperä Työnumero

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/3146/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Inarin kunta Piiskuntie 2 99800 Ivalo Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Tienpidon vaikutuksen pohjavesiseuranta

Tienpidon vaikutuksen pohjavesiseuranta Tienpidon vaikutuksen pohjavesiseuranta Pohjois- ja Etelä- Savon alueella 2011 Golder Associates Oy / Mari Ahlroos ja Teppo Arola Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, erillisjulkaisu

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Dnro LAPELY/964/2015

Dnro LAPELY/964/2015 Dnro LAPELY/964/2015 Kolarin pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys Juvakaisenmaa, Erihnäistenmaa, Kuervaara, Kivivuopionvaara 1, Kivivuopionvaara 2 sekä Saivojärvi A ja B, KOLARI 13.1.2017 LAPIN

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEEN PESTISIDEISTÄ JA LIUOTTIMISTA Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy Esitys Pohjavesialuekuvaus Riskikohteista Pestisidit riesana, uusimmat tulokset

Lisätiedot

Liite 2 Asennettujen havaintoputkien putkikortit

Liite 2 Asennettujen havaintoputkien putkikortit Liite Asennettujen havaintoputkien putkikortit Tutkiuksen nuero Tutkiuspaikka Havaintoputken nuero 791 Tavase 37 V Y 5.9 X 57. Pohjaveden korkeustiedot Putken päästä Merenpinnasta Päiväys Putkityyppi

Lisätiedot

Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa

Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa DI Sara Rantamäki, käyttöinsinööri Kurikan Vesihuolto Oy Vesihuoltopäivät 11.5.2017 1 Kurikan syväpohjavesihanke 1/2 Kurikan

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus 1(5) YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIO Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus Aika: 26.10.2013 klo 11.00 15.00 Paikka: Suomen urheiluilmailuopisto, Räyskälä,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Lausuntopyyntö Dnro EPOELY/1288/2017 2962017 Evijärven kunta Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Tässä kirjeessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot