TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Raportti 0521-P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ TYÖN TARKOITUS TEHDYT TUTKIMUKSET Aikaisemmat tutkimukset Uudet tutkimukset SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA Selvitysalue Maaperä ja topografia Pohjavesiolosuhteet Mahdolliset riskikohteet ALUEEN RAKENNETTAVUUS Pohjavesiolosuhteiden huomioonottaminen rakentamisessa Rakennettavuus alueittain OHJEITA JA SUOSITUKSIA MAANKÄYTTÖÄ JA KAAVOITUSTA VARTEN JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPITEET... 6 LIITTEET Liite 1 Pohjavesiputkien putkikortit ja kairauspöytäkirjat, 3 s. PIIRUSTUKSET YMP P Pohjavesiselvitys, tutkimuskartta 1:5 000 GEO P Rakennettavuuden kartta 1:5 000

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys1 (7) NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESISELVITYS 1 YLEISTÄ 2 TYÖN TARKOITUS 3 TEHDYT TUTKIMUKSET 3.1 Aikaisemmat tutkimukset 3.2 Uudet tutkimukset Suunnittelukohde sijaitsee Nastolan Kirkonkylässä Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen eteläpuolisella alueella, ensimmäisen Salpausselän pohjoisreunalla. Ihanaistenrinteen asemakaava-alue sijaitsee eteläosastaan Nastolanharju-Uusikylän pohjavesialueella numero ja kuuluu lähes kokonaan pohjavesialueen varsinaiseen pohjaveden muodostumisalueeseen. Alueella sijaitsee myös Levonniemen vedenottamo, johon osa pohjaveden virtauksesta suuntautuu. Pohjavesiselvityksen yhteydessä osayleiskaava-alueelle laaditaan rakennettavuusselvitys sekä Ihanaistenrinteen asemakaava-alueelle hulevesiselvitys. Suunnittelukohteen sijainti on esitetty liitekartassa YMP P Työn tarkoituksena on kuvata Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiolosuhteita sekä tarkistaa alueen rakennettavuusselvitys tutkimuksessa esiin tulleilla asioilla. Työssä on tarkoitus saada pohjaveden korkeusasemasta luotettavampi kuva (pohjaveden pinta, virtaussuunta) sekä arvioida paineellisen pohjaveden, pohjaveden pinnan sekä mahdollisen orsiveden vaikutus osayleiskaavan AP-alueiden rakennettavuuteen. Työssä on selvitetty alueella sijaitsevat riskitoiminnot ja arvioitu niiden vaikutus pohjaveteen. Pohjavesiolosuhteiden ja riskitoimintojen perusteella on laadittu kaavamääräyssuosituksia asemakaavoitusta varten, joilla voidaan estää tulevan maankäytön aiheuttamat haitat pohjavedelle. Lisäksi on arvioitu osayleiskaavan mukaisen rakentamisen vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään sekä annettu ehdotus jatkotoimenpiteistä. ja Pirkanmaan ympäristökeskus ovat laatineet Nastolan Villähteen ja Nastonharju Uudenkylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman vuonna Paavo Ristola Oy on laatinut osayleiskaava-alueelle pohjavesi- ja rakennettavuusselvityksen vuonna Selvityksessä kairattiin painokairalla 12 tutkimuspisteessä maaperän kerrosrakenteen selvittämiseksi. Lisäksi kahdeksassa tutkimuspisteessä mitattiin pohjaveden korkeusasema. Tutkimuspisteet on esitetty liitekartassa YMP P Olemassa olevan lähtöaineiston perusteella on pohjavesiolosuhteiden tarkentamiseksi ja tulevaa rakentamisen aikaista pohjaveden tarkkailua varten osayleiskaava-alueelle asennettu huhtikuussa 2010 kolme pohjaveden havaintoputkea. Pohjavesiputkien sijainti ja määrä on määritetty aikaisempien tutkimuksien, perus- ja maaperäkartan sekä maastotarkastelun perusteella. Tutkimusohjelma on hyväksytetty tilaajalla ennen havaintoputkien asentamista.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys2 (7) Pohjavesiputkista on laadittu putkikortit ja kairauspöytäkirjat, jotka on esitetty liitteessä 1. 4 SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA 4.1 Selvitysalue Selvitysalue sijoittuu Turpeensalmen osayleiskaavan alueelle. Osayleiskaavaalueelle on laadittu Ihanaistenrinteen asemakaava. Ihanaistenrinteen asemakaavassa ja sen muutoksessa (N074) on esitetty alueelle uutta rakennuspaikkaa, joista osa muodostuu jo rakennettua aluetta tiivistämällä. Koko Turpeensalmen osayleiskaava-alueelle asemakaavoitetaan noin uutta rakennuspaikkaa. Turpeensalmen osayleiskaava-alueen ja Nastolanharju- Uusikylän pohjavesialueen rajaukset on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Turpeensalmen osayleiskaava-alueen ja Nastolanharju-Uusinkylän pohjavesialueen rajaukset. 4.2 Maaperä ja topografia Osayleiskaava-alueen korkein kohta sijaitsee alueen eteläosan harjualueella tasossa noin Matalimmat alueet sijaitsevat Villähteen ranta-alueella. Villähteen Kukkanen on tasossa noin +90,8. Alueella on käytössä N60 korkeusjärjestelmä. Osayleiskaava-alue sijaitsee I Salpausselän pohjoisreunalla, joka on hiekkamuodostumaa. Kaava-alueen länsiosassa esiintyy hiekkakerrostumia ja rantaalueilla esiintyy karkeaa silttiä (Ht). Kaava-alueen keskiosassa esiintyy moreenimäki (Mr), jossa esiintyy paikoin avokalliota (Ka). Kaava-alueen itäosassa esiintyy moreenimäkiä, joiden välisillä painannealueilla moreenikerroksen päällä esiintyy 5-10 metrin paksuisia siltti-savikerroksia. Siltti (Ht)- ja savikerrosten (Sa) päällä esiintyy paikoin 1 2 metrin paksuinen turvekerros (Ct). Alueen maaperäkarttaote ja Nastola-Uusikylän pohjavesialue on esitetty kuvassa 2.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys3 (7) Kuva 2. Osayleiskaava-alueen maaperä ja Nastola-Uusikylän pohjavesialue 4.3 Pohjavesiolosuhteet Osayleiskaava-alue rajautuu Villähteen Kukkaseen, joka kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Osayleiskaava-alue sijaitsee eteläosastaan Nastolanharju-Uusikylän pohjavesialueella ( ). Varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on noin 1/3 osayleiskaava-alueesta ja lähes kokonaan Ihanaistenrinteen asemakaavaalueesta. Pohjaveden päävirtaussuunta on koko alueella pohjoiseen. Osayleiskaava-alueen moreenipeitteiset kalliomäet jakavat pohjaveden virtauksen kolmeen osa-alueeseen. Alueen länsiosassa pohjavettä muodostuu hyvin vettä johtavissa hiekkakerrostumissa ja muodostumassa. Pohjaveden pinta on havaittu alueella noin 2,0 6,0 metrin syvyydellä maanpinnasta, tasolla noin +90, ,1. Havaintoputkessa HP1 pohjaveden pinta on noin 2,0 metrin syvyydessä maanpinnasta tasolla +90,7. Aikaisempien tutkimuksien perusteella tutkimuspisteessä 3 on tulkittu esiintyvän orsivettä. Pohjaveden virtaussuunta alueella on kohti luodetta ja Levonniemen vedenottamoa. Alueelta purkautuu pohjavettä osittain Villähteen Kukkaseen. Ajoittain voi tapahtua rantaimeytymistä. Alueen keskiosassa moreeni- ja kallioalueen sekä moreenimäen välisellä silttija turvealueella pohjaveden muodostuminen on vähäistä ja alueen pohjavedet kerääntyvät ympäröiviltä moreenialueilta ja Salpausselän hiekkamuodostumasta. Pohjavesi on tutkimuksien mukaan alueella paineellista. Pohjaveden painetason on havaittu olevan alueella lähes maanpinnan tasossa, noin tasolla +95,8 (havaintoputki HP2) ja aikaisempien tutkimuksien mukaan noin 0,1 0,2 metriä maanpinnan tason yläpuolella (tutkimuspisteissä 4, 5, ja 6). Pohjavettä purkautuu alueelta Turpeensalmeen. Alueen itäosassa pohjavettä muodostuu pääasiassa moreenialueilla sekä Salpausselän hiekkamuodostumassa. Moreenikerroksen päällä esiintyvässä siltti-, savi- ja turvealueilla pohjaveden muodostuminen on vähäistä. Pohjavesi on tutkimuksien mukaan alueella paineellista. Pohjaveden painetason on havaittu olevan alueella noin 0,2 metriä maanpinnan tason yläpuolella, noin tasolla +95,8 (havaintoputki HP3) ja aikaisempien tutkimuksien mukaan lähellä maanpinnan tasoa tai noin 0,1 metriä maanpinnan tason yläpuolella. Tehtyjen tutkimuksien perusteella paineellista pohjavettä esiintyy osayleiskaava-alueen itäpuolisella moreeni- ja kalliomäkien välisillä painannealueilla. Paineellisen pohjaveden esiintymisalue on esitetty liitekartassa YMP P

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys4 (7) 4.4 Mahdolliset riskikohteet Osayleiskaava-alue on ollut pääasiassa metsää ja asutus on nykyisin omakotitaloja sekä ranta-alueella on muutamia loma-asuntoja. Alueella ei ole teollista ym. toimintaa. Alueen rakentamisen myötä päällystettyjen alueiden osuus kasvaa, jolloin pintavalunnan osuus kasvaa ja muodostuvan pohjaveden määrä vähenee. Lisäksi jätevesiverkoston laajentumisen myötä putkiston rikkoontumistapauksessa kasvaa riski pohjaveden ja vedenottamon veden laadulle. 5 ALUEEN RAKENNETTAVUUS 5.1 Pohjavesiolosuhteiden huomioonottaminen rakentamisessa 5.2 Rakennettavuus alueittain Kaava-alueella on huomioitava rakentamistoimenpiteiden suorittaminen hyvin vettä johtavissa hiekkakerrostumisessa ja pohjaveden korkeusasema, jottei heikennetä pohjaveden laatua ja muodostumista etenkin pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella ja Levonniemen vedenottamon vaikutusalueella. Kaava-alueen länsiosassa pohjaveden korkeusasema on havaittu havaintoputkessa HP1 noin 2,0 metrin syvyydessä maanpinnasta, tasolla noin +90,7. Havaintoputki HP1 läheisyydessä on suunniteltu ojamaisena ja tien suuntaisesti rakennettava hulevesiallas. Maankaivutoimenpiteet suositellaan toteutettavaksi ulottumaan pohjaveden pinnan yläpuolelle, alimmillaan korkeintaan noin tasoon +91,3. Paineellisen pohjaveden esiintyminen ja vaikutus rakennettavuuteen tulee huomioida osayleiskaava-alueen itäosassa liitekarttaan YMP P merkityllä alueella. on teettänyt alueelta yleispiirteisen rakennettavuusselvityksen (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2004). Seuraava tarkastelu täydentää silloin tehtyjä arviota tässä työssä tehdyillä havainnoilla ja tutkimusten tuloksilla. Tutkittu alue on jaettu rakennettavuudeltaan viiteen alueeseen, jotka ovat samoja 2004 selvityksen kanssa. Alueiden väliset rajat ovat suuntaa-antavia ja alueiden rakennettavuus edustaa kunkin alueen keskimääräisiä olosuhteita. Alueille ilmoitetut maakerrospaksuudet perustuvat tehtyihin harvoihin kairauksiin ja siksi kerrospaksuudet voivat poiketa ilmoitetusta. Alueiden rajauksissa on käytetty apuna myös Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) maaperäkarttaa. Rakennettavuusalueet ja niiden rajaus on esitetty piirustuksessa GEO- P Seuraavassa on kuvattu alueet ja niihin liittyvät pohjarakennusnäkökohdat: Alue 1. Turve (Tv) Alueella on turvetta arviolta 0,4 1,9 m ja sen alla arviolta 3,4 8,4 m savista silttiä ja silttiä. Pohjavesi on alueella maanpinnassa ja paikoin painetaso sen yläpuolella. Alue on suota eikä siksi suositella rakennuksen sijaintialueeksi. Alue 1A. Pehmeä savi ja silttialue (Sa)

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys5 (7) Alueella on 2 5 m paksu kerros pehmeää savea ja savista silttiä tai osittain myös turvetta ja liejua, joiden alla on löyhää ja pehmeää savista silttiä. Pohjavesi on maan pinnassa tai noin 1 m syvyydessä maanpinnasta. Koska alueella on pehmeät maakerrokset, pinnassa turvekerros ja pohjavesi maanpinnassa tai sen yläpuolella, alue on hyvin epäedullinen rakentamistarkoituksiin. Siksi aluetta ei suositella rakennusten sijaintialueeksi. Alue 2, Silttialue (Si) Alueella on löyhää silttiä ja savista silttiä. Pohjavesi on lähellä maanpintaa. Maalajityypin alueelta ei ole käytettävissä kairaustietoja. Jos piha- ja lattianalustäytön paksuus on alle 1m, alueelle voidaan rakentaa kevytrakenteisia, 1-kerroksisia rakennuksia maanvaraisille anturaperustuksille tai laatalle. Maanalaista kellaria ei suositella tällä alueella pohjaveden korkeuden vuoksi. Geotekninen kantavuus on noin 80 kn/m². Arvioitu anturan painuma on mm ilman täyttöjen kuormitusta. Yli 5 m pehmeikön osalla sekä yli 1 m täytön varaan rakennettaessa on suositeltavaa perustaa rakennukset tuki tai kitkapaaluilla kantavien kerrosten varaan. Rakennusten lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti lähelle nykyistä maanpintaa tai kantavana ns. ryömintätilaisella rossipohjalla. Paksun pehmeikön alueella täytöt aiheuttavat mm painumaa, joka edellyttää maapohjan vahvistamista esim. esikuormittamalla tai maapohjan vahvistamisella (esim. syvästabilointi). Alue 2A, Silttialue (Si) Alueella on noin 2,5 m paksu kerros löyhää silttiä alla ohut moreenikerros ja kalliopinta. Pohjavesi tulee maan pintaan ja alueella on lähteitä. Alueella ei suositella maanalaisia hienorakeisen maakerroksen läpäiseviä rakenteita alueen paineellisen pohjaveden takia. Alue 3, Hiekka-alue (Hk) Alueella on ohut kerros silttiä tiiviin hiekkakerroksen päällä. Hiekka on alaosastaan yleensä karkeampaa. Kalliopinta on paikoin yli 10 m syvyydessä ja paikoitellen pinnassa. Alueen pohjavesitaso on noin 2 m syvyydessä. Alueelle voidaan rakentaa 1-3 kerroksisia rakennuksia maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus hiekan varaan tehtäville perustuksille on kn/m². Rakennusten alimmat lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. Alue 4, Moreeni- ja kallioalue (Mr/Ka) Alueella on pääasiassa moreenia, kalliota ja monin paikoin irtolohkareita. Tieto perustuu silmämääräisiin havaintoihin. Alueelle voidaan rakentaa 1-4 kerroksisia rakennuksia maanvaraisille tai louhitun kalliopinnanvaraisille (alla tasaussorakerros) anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus on kn/m². Rakennusten alimmat lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. Alue 5, Hiekka- ja sora-alue (Hk/Sr) Hiekka- ja sora-alue karttatarkastelun (GTK) ja maastokäynnin perusteella.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys6 (7) Alueelle voidaan rakentaa 1-4 kerroksisia rakennuksia maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus on suuruusluokkaa kn/m². Rakennusten alimmat lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. 6 OHJEITA JA SUOSITUKSIA MAANKÄYTTÖÄ JA KAAVOITUSTA VAR- TEN 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 8 JATKOTOIMENPITEET Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä ehkäistä ympäristöhaittoja. Pohjaveden puhtautta vaarantavat toiminnot on kaavoituksella pyrittävä ohjaamaan pois pohjavesialueelta huomioimalla kaavoituksessa seuraavia tekijöitä: - Pohjavesialueelle ei saa asemakaavalla osoittaa pohja-/pintaveden laatua vaarantavia toimintoja - Suojaamattomia yleisiä tiealueita ei kaavoiteta pohjavesialueiden sellaisille osille, mistä pintavesi imeytyy pohjavedeksi - Tieliikennealueet ja -väylät tulee suunnitella siten, että liikenteen ja tienpidon mahdolliset haitat pohjaveden laadulle vältetään - Pohjavesialueilla ei tule pestä ajoneuvoja, koneita ja laitteita muualla kuin pesupaikalla, josta pesuvedet voidaan johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta kunnalliseen jätevesiviemäriin - Ajoneuvoväylät ja paikoitusalueet suositellaan päällystettävän läpäisemättömällä materiaalilla sekä sade- ja sulamisvedet tulee kerätä ja johtaa sadevesiviemäriin - Pohjavesialueille ei tule sijoittaa sellaisia maa- ja kalliolämpöjärjestelmiä, jotka sisältävät pohjavedelle haitallisia aineita. Pääsääntöisesti lämpöjärjestelmissä käytetyt aineet (esim. etanoli, kaliumformaatti sekä etanolin denaturointiaineet) kulkeutuvat maaperässä ja pohjavedessä, mutta ovat nopeasti hajoavia yhdisteitä Uusissa keväällä 2010 asennetuissa havaintoputkissa HP2 ja HP3 pohjavesi on paineellista, painetason ollessa lähellä maanpintaa - noin 0,2 metriä maanpinnan tason yläpuolella. Aikaisempiin tehtyihin tutkimuksiin verrattuna, paineellisen pohjaveden esiintymisalue on osayleiskaava-alueen itäosassa moreeni- ja kalliomäkien välisillä painannealueilla. Levonniemen vedenottamon itäpuolella, havaintoputkessa HP1 pohjavesi esiintyi noin 2,0 metrin syvyydellä maanpinnasta, tasolla noin +90,7. Havaintoputken läheisyyteen suunniteltu ojamainen, tiensuuntainen hulevesiallas suositellaan rakennettavaksi siten, että maankaivutyöt ulotetaan alimmillaan korkeintaan tasoon +91,3. Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan pohjaveden korkeusaseman säännöllistä tarkkailua havaintoputkista. Tarkkailua varten ehdotetaan tehtäväksi seurantaohjelma kattaen pohjaveden vedenpinnan säännöllisen tarkkailun sekä vedenlaatututkimukset ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen. Maalajialueiden tarkentamiseksi tarvitaan täydentäviä pohjatutkimuksia niillä alueilla, joissa tulee rakentamista.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen pohjavesiselvitys7 (7) Edellä esitetyt suositukset on esitetty vain kaavavaiheen suunnittelua varten. Rakennusten pohjarakentamisen suunnittelua varten tarvitaan kohdekohtainen pohjatutkimus ja geosuunnittelu kohteen vaativuuden mukaisesti. FCG Finnish Consulting Group Oy Maija Aittola Projektipäällikkö, geologi Matti Honkaniemi Johtava asiantuntija, DI

10 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm Putkikortin päivitys pvm Tutkimuspaikka Ihanaistenrinteen pohjavesiselvitys Koordinaatit (ykj) Tilaaja ja tnro P104-P X ,988 Tekijä T.Parkkonen Y ,122 Kalusto GM 100 Z +93,78 PUTKI HP1 Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0,00-1,00 Hk Maanpinta 1,00-1,80 Si Hk 0,0 W 0,0 1,80-4,70 Hk Si -1,0-1,0 4,70-6,60 Sr ki -2,0-2,0 6,60-8,20 HHk Hk -3,0-3,0 8,20-12,70 Sr -4,0-4,0 12,70-16,00 SrMr Sr -5,0-5,0 16,00-19,00 ka kallion pinta -6,0-6,0 HHk -7,0-7,0 ki -8,0-8,0 Putkitiedot -9,0-9,0 Putken koko pituus 14,00 m Sr -10,0-10,0 Putken pää, PP 93,78-11,0-11,0 Maanpinta, MP 92,74-12,0-12,0 Vesipinta, W ,74-13,0-13,0 Siivilän yläpää 90,78 SrMr -14,0-14,0 Siivilän alapää 79,78-15,0-15,0 Pohja/kärki 79,78-16,0-16,0 Putken materiaali HDPE -17,0-17,0 Sisäläpimitta 52mm ka -18,0-18,0 Siivilätyyppi 0,3 mm rakosiivilä -19,0-19,0 Näytteenottotapa Vesi Maa Vedenantoisuuspumppaus Syvyys maanpinnasta, m Antoisuus, l/min Kirkastumisaika, min Muuta 80 mm suojaputki, hattu ja lukko

11 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm Putkikortin päivitys pvm Tutkimuspaikka Ihanaistenrinteen pohjavesiselvitys Koordinaatit (ykj) Tilaaja ja tnro P104-P X ,122 Tekijä T.Parkkonen Y ,676 Kalusto GM 100 Z +96,92 PUTKI HP2 Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0,00-2,80 SiSa Maanpinta 2,80-3,40 Mr 0,0 W 0,0 3,40-4,60 SrMr SiSa -1,0-1,0 4,60-7,60 ka ka pinta -2,0-2,0 e.k.s -3,0-3,0 Mr -4,0-4,0 SrMr ka -5,0-5,0-6,0-6,0-7,0-7,0 Putkitiedot Putken koko pituus 5,60 m Putken pää, PP 96,92 Maanpinta, MP 95,8 Vesipinta, W ,77 Siivilän yläpää 93,32 Siivilän alapää 91,32 Pohja/kärki 91,32 Putken materiaali Sisäläpimitta Siivilätyyppi HDPE 52mm 0,3 mm rakosiivilä Näytteenottotapa Vesi Maa Vedenantoisuuspumppaus Syvyys maanpinnasta, m Antoisuus, l/min Kirkastumisaika, min Muuta 80 mm suojaputki, hattu ja lukko

12 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm Putkikortin päivitys pvm Tutkimuspaikka Ihanaistenrinteen pohjavesiselvitys Koordinaatit (ykj) Tilaaja ja tnro P104-P X ,056 Tekijä T.Parkkonen Y ,272 Kalusto GM 100 Z +96,90 PUTKI HP3 Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0,00-1,50 Si Maanpinta 1,50-2,40 Sr Si 0,0 W 0,0 2,40-2,80 Mr -1,0-1,0 2,80-4,50 Sr Sr -2,0-2,0 4,50-7,50 ka ka pinta Mr -3,0-3,0 Sr -4,0-4,0-5,0-5,0 ka -6,0-6,0-7,0-7,0 Putkitiedot Putken koko pituus 5,50 m Putken pää, PP 96,9 Maanpinta, MP 95,56 Vesipinta, W ,78 Siivilän yläpää 94,4 Siivilän alapää 91,4 Pohja/kärki 91,4 Putken materiaali Sisäläpimitta Siivilätyyppi HDPE 52mm 0,3 mm rakosiivilä Näytteenottotapa Vesi Maa Vedenantoisuuspumppaus Syvyys maanpinnasta, m Antoisuus, l/min Kirkastumisaika, min Muuta 80 mm suojaputki, hattu ja lukko muoviputki nousi noin 13 cm kannen avattua eli putken korko on metalliputken yläpinnasta

13 HP1 OYK-ALUE POHJAVESIALUE POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE UUDET ASENNETUT POHJA- VEDEN HAVAINTOPUTKET 29 2,52 +28,88 +26,36 TUTKIMUKSET VUONNA 2004 POHJAVEDEN VIRTAUSSUUNTA PAINEELLISEN POHJAVEDEN ESIINTYMISALUE 1 Mp+91,52 4 PP+93,15 Mp+92,25 w +92,45 LEVONNIEMEN VO 2 HP1 PP+93,78 Mp+92,74 w+90,74 PP+97,40 Mp+97,25 w +90,99 HP2 PP+96,92 Mp+95,80 w+95,77 5 PP+95,81 Mp+95,59 w +95,73 HP3 PP+96,90 Mp+95,56 w+95,78 8 Mp+96,59 7 PP+92,66 Mp+92,49 w +92,45 3 PP+112,45 Mp+112,19 w +110,08 6 PP+99,99 Mp+99,71 w +99,99 10 Mp+91,47 9 Mp+99,57 11 PP+94,92 Mp+94,75 w +93,84 12 PP+101,83 Mp+101,54 w +101,78 Rakennuskohde NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OYK POHJAVESISELVITYS Piirustuksen sisältö YLEISSUUNNITELMA Mittakaavat 1:5000 Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , Päiväys Pääsuunn. ESA KALLIO Hyv Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero YMP36486-P Tiedosto Suunn./Piirt. MAIJA AITTOLA Tarkastaja Yhteyshenkilö PERTTU HYÖTY 201 Muutos A S

14

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.11.2012 152-P19621 Tutkimusraportti 1 (2)

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1/2013 TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Tarkastus Päivämäärä 18/01/20133

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN TEKNINEN KESKUS Ritaportin liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelu ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN 6.6.2008 Oulun kaupunki Tekninen keskus Ritaportin liikenteen ja ympäristön

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Miikka Kilpinen Asiakirjatyyppi Alustava rakennettavuusselvitys Päivämäärä 12.3.2015 Viite 1510017708 HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

Repokallion kaava-alue

Repokallion kaava-alue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Repokallion kaava-alue Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19997 Rakennettavuusselvitys Saljola Suvi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero Projektinumero 2017-5 PERUSTAMISTAPASELVITYS Varilan koulu Sastamala PERUSTAMISTAPASELVITYS 20.01.2017 1(4) Projektinumero 2017-5 Varilan koulu Sastamala YLEISTÄ Rakennuskohde Toimeksiannosta olen laatinut

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom telä-suomen yksikkö spoo 28.11.2011 Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom Hilkka Kallio & Ossi Ikävalko telä-suomen yksikkö spoo Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TOIMKSIANTO 1 2 JOHDANTO 1 3 TUTKIMUSMNTLMÄT

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.8.2016 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE ID 1 629 446 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES,

Lisätiedot

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

VALTATIEN 6 KOHDALLA

VALTATIEN 6 KOHDALLA NAPAN POHJAVESIALUEEN SUOJAUSTARVE VALTATIEN 6 KOHDALLA Pekka Vallius GeoPex Oy Kouvola 30.12.2010 16.3T-1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA.. 1 3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA...

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3. Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja..0 Espoon kaupunki Tekninen keskus Geotekniikkayksikkö Rakennettavuusluok

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS 2060209 27.2.207 Sweco Ympäristö Oy MUUTOS VALMIS 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / Lauri Joronen LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys Työnro 170091 Rakennettavuusselvitys 30.10.2017 2 (7) Työnro 170091 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tehdyt tutkimukset... 4 Ympäröivät rakennukset... 4 Pintasuhteet... 4 Pohjasuhteet... 4 Perustaminen...

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TAPANILAKODIN ALUEEN RAKENNETTAVUUS- JA POH- JAVESISELVITYS. Vastaanottaja Lahden kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

LAHDEN KAUPUNKI TAPANILAKODIN ALUEEN RAKENNETTAVUUS- JA POH- JAVESISELVITYS. Vastaanottaja Lahden kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Lahden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.8.2015 Viite 1510020873 LAHDEN KAUPUNKI TAPANILAKODIN ALUEEN RAKENNETTAVUUS- JA POH- JAVESISELVITYS LAHDEN KAUPUNKI TAPANILAKODIN ALUEEN

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Seija Takanen Päivämäärä 31.5.2012 YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Laatija Jouni Mali Tarkastanut Timo Raitanen Viite projekti 82142235 1. YLEISTÄ Ramboll Finland Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys 28.9.2015 2 Nurmijärven kunta Nysäkuja- Velhonkaari RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisällysluettelo 1 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSKOHDE 4 2 TUTKIMUKSET

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45031 T3 31.5.2016 ALUSTAVA KURTTILA MAAKAUPPIAANKUJA KORTTELI 45031 T3 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KYTÖMAA KYTÖMAA, KERAVA

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KYTÖMAA KYTÖMAA, KERAVA Työ nro.0.0 RAKENNETTAVUUSSEVITYS KERAVAN KAUPUNKI KYTÖMAA KYTÖMAA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata A, 0 PIRKKAA PUH 0-8 * Pohjatutkimukset FAX 0-8 * Pohjarakennussuunnittelu 0-tara-pvm.doc

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

MARJALAN ISOSAAREN ALUEEN TONTTIEN VARAAJILLE Joensuun kaupunki esirakensi Marjalan isosaaren alueen pientalotontit marraskuun 2010 helmikuun 2011 aikana. Esirakentamistoimenpiteenä tehtiin tonttien rakennusalueen

Lisätiedot

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 9.8.2012 HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä Työ nro Laatija Tarkastaja 9.8.2012 82139158 Mikko

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

PAKKALA. Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä. Rak.oik. as.tilaa k- m2. Lisäksi enintään 25 m2 /as asuntoa varastoa, viherhuonetta, Pinta-ala m2

PAKKALA. Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä. Rak.oik. as.tilaa k- m2. Lisäksi enintään 25 m2 /as asuntoa varastoa, viherhuonetta, Pinta-ala m2 PAKKALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä PAKKALA Pinta-ala m2 Rak.oik. as.tilaa k- m2 Lisäksi enintään 25 m2 /as asuntoa varastoa, viherhuonetta, saunaosastoa, työtilaa asuinhuonetta varten Lisäksi

Lisätiedot