VALTATIEN 6 KOHDALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATIEN 6 KOHDALLA"

Transkriptio

1 NAPAN POHJAVESIALUEEN SUOJAUSTARVE VALTATIEN 6 KOHDALLA Pekka Vallius GeoPex Oy Kouvola T-1

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA VEDENOTTAMOTIEDOT POHJAVESIPUTKITIEDOT MAAPERÄTUTKIMUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO 6 LIITTEET: LIITE 1: Raviradan vedenottamon analyysitulos LIITE 2: Pohjavesiputkien mittaus- ja asennuskortit: putket 303, 305, 307 ja 309 LIITE 3: Pohjavesiputkinäytteiden analyysitulokset LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: Pohjavesiselvitykseen liittyvät lisäkairaukset (näytteenottolomakkeet 3 kpl) Taulukoiden 4, 5 ja 6 tutkimuspisteiden laboratoriotutkimusselosteet Pohjavesikokouksen muistio LIITE 7: Pohjatutkimuskartta 1: LIITE 8: Suunnitelmakartta plv (1:2 000) LIITE 9: Suunnitelmakartta plv (1:2 000) Kansikuva: Maaperätutkimuksia Destian porakonekairalla tutkimuspisteessä T-1

3 1 1. JOHDANTO Napan pohjavesialue sijaitsee aivan I Salpausselän eteläpuolella. Napan alueen maaperä on pintaosaltaan suurimmaksi osaksi saviainesta, osaksi myös hiekkaa ja soraa. Alueen pintaosaltaan lajittuneet maa-ainekset on monin paikoin kaivettu pois. Paikoin soranotto on ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle. Napan pohjavesialue muodostuu kahdesta alueesta: Nappa A ja Nappa B. Napan pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue eli vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Nykyinen valtatie 6 sijaitsee Napan pohjavesialueella (Nappa B) noin 1,4 kilometrin matkalla. Pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa. Raviradan vedenottamo toimii varavedenottamona ja Varuskunnan vedenottamo on suljettu. Raviradan vedenottamon kloridipitoisuus on ollut tasolla mg/l. Laadittavan tiesuunnitelman mukaisesti valtatien 6 uusi tielinjaus rakennetaan (Napan pohjavesialueen kohdalla) noin metrin etäisyydelle, nykyisen tielinjan länsipuolelle. Tuleva valtatie 6 sijaitsee Napan pohjavesialueella noin 1,3 kilometrin matkalla. Uusi tielinjaus loppuu noin Napan pohjavesialueen pohjoispään kohdalla, jonka jälkeen valtatien 6 tielinjaus ja leveys noudattavat nykyisen tien linjausta (pohjatutkimuskartta liite 7). Laadittavan tiesuunnitelman pituusleikkauksen perusteella Napan pohjavesialueen vedet johdetaan valtatien kohdalla etelään. Lisäksi tie tulee sijaitsemaan lähes koko matkaltaan kallioleikkauksessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään Napan pohjavesialueen (Nappa B) suojaustarve valtatien 6 kohdalla. Tutkimuksen tilaaja on projektipäällikkö Vesa Koistinen Kaakkois-Suomen ELY:n Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueelta. Tutkimuksen tilaaja kiittää Vesa Koistista kannustavasta suhtautumisesta projektin onnistumiseen. 2. POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA Napan pohjavesialue sijaitsee Viipurin rapakivigraniittialueella (ns. Viipurin batoliitti), jossa vallitsevana ovat karkearakeiset rapakivigraniitit (viborgiitti, tumma viborgiitti, pyterliitti, porfyyrinen rapakivigraniitti). Näiden kivilajien osuus on noin 90 % koko batoliitin kallioperästä ja suurin osa on viborgiittia, noin 76 %. Napan alueen kallioperä on viborgiittia. Viborgiitille on tyypillistä, että siinä on hyvin runsaasti muutaman senttimetrin läpimittaisia plagioklaasimanttelin ympäröimiä kalimääsälpäovoideja. Kalimaasälpäovoidien sisältämän hematiittipigmentin johdosta viborgiittien yleisväri on vaalean ruskea punaisen ruskea. Viborgiittien mineraalikoostumus on seuraava: kalimaasälpä %, kvartsi %, plagioklaasi %, biotiitti 2-4 % ja sarvivälke 4-6 %. Lisäksi rapakivigraniiteissa ja siten myös viborgiitissa esiintyy yleisesti fluoriittimineraalia, joka aiheuttaa monin paikoin (myös Napan alueella) pohjavedessä korkeita fluoriittipitoisuuksia. Viborgiittiselle kallioperälle on tyypillistä rapautumien, murrosten ja rakoilujen esiintyminen. Napan alueella näitä kallioperän piirteitä esiintyy pohjaveden muodostumisalueen kohdalla, molemmin puolen valtatien 6 kallioleikkauksia. Napan alue kuuluu geomorfologisesti (maaperämuodoiltaan) I Salpausselän alueen eteläpuoliseen vyöhykkeeseen. Tälle alueelle on tyypillistä lajittuneiden hiekka-sorakerrosten esiintyminen yhdessä savi- ja silttikerrosten kanssa. Hiekka-sorakerrokset ovat tyypillisesti savi-silttikerrosten alla. 16.3T-1

4 2 3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA Napan pohjavesialue jakaantuu kahteen alueeseen: Nappa A ja Nappa B. Valtatie 6 sijaitsee Nappa B:n pohjavesialueella noin 1,4 kilometrin matkalla. Pohjavettä johtavat hiekkasorakerrostumat sijaitsevat tiiviiden savi-silttikerrosten alla. Pohjavesi muodostuu kallioalueiden liepeillä sijaitsevissa lajittuneissa hiekka-sorakerroksissa. I Salpausselän alueelta saattaa olla hydrogeologinen yhteys Napan alueelle. Alueella on ollut soranottoa, joka paikoin on ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle. 4. VEDENOTTAMOTIEDOT Napan pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue eli vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Nappa A:n pohjavesialueella sijaitsee Nuuttilan vedenottamo, joka toimii varavedenottamona. Nappa B:n pohjavesialueella sijaitsee Varuskunnan ja Raviradan vedenottamot. Varuskunnan vedenottamo on suljettu, Raviradan vedenottamo toimii varavedenottamona. Nappa A:n pohjavesialueen kokonaispinta-alaksi on laskettu 2,25 km 2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,82 km 2. Kokonaisantoisuus on noin 500 m 3 vuorokaudessa (noin m 3 vuodessa). Nappa B:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 2,21 km 2, josta muodostumisalueen pintaala on 0,86 km 2. Kokonaisantoisuus on noin 550 m 3 vuorokaudessa (noin m 3 vuodessa). Taulukossa 1 on esitetty Raviradan ja Varuskunnan vedenottamoiden kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet. Vedenottamoiden kloridipitoisuuksia on määritetty hyvin harvoin. Sähkönjohtavuusarvojen perusteella Raviradan vedenottamon kloridipitoisuus on säilynyt 2000-luvalla samalla tasolla, noin 25 mg/l. Varuskunnan vedenottamon kloridipitoisuus 2000-luvulla on ollut samalla tasolla kuin vuonna 1990, noin 35 mg/l. Viime vuosina Varuskunnan vedenottamon vedestä ei ole tehty vesianalyysejä, koska vedenottamo on suljettu. Taulukko 1. Raviradan ja Varuskunnan vedenottamoiden kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet. Vuosi Raviradan vedenottamo Varuskunnan vedenottamo Kloridi Sähkönjohtavuus Kloridi Sähkönjohtavuus mg/l ms/m mg/l ms/m T-1

5 3 5. POHJAVESIPUTKITIEDOT Toukokuussa 2010 Destia Oy asensi Napan alueelle neljä pohjavesiputkea: 303, 305, 307 ja 309. Pohjavesiputket sijaitsevat valtatien 6 itäpuolella, noin 7 10 metrin päässä päällysteen reunasta. Poikkeuksena putki 309, joka sijaitsee noin 2,5 metrin päässä päällysteen reunasta. Tämä putki sijaitsee suunnitellun alikulkukäytävän S2 kohdalla (kuva 1). Kaikki neljä pohjavesiputkea asennettiin Napan pohjavesialueen pohjoispuolelle. Tarkoituksena oli selvittää tarkemmin alueen maaperän laatu ja mahdollinen pohjaveden muodostuminen tällä alueella. Putkien sijainti on esitetty tutkimuskartassa. Pohjavesiputkia ei asennettu Napan pohjavesialueelle, valtatien 6 kohdalle. Suoritettujen kairausten ja maastokäyntien perusteella oli käynyt selville, että pohjavesialueella kallionpinta on lähellä maanpintaa. Tähän pohjavesiselvitykseen liittyen Napan alueella tehtiin lisäkairauksia. Pohjavesiselvitykseen liittyvät kairaukset on esitetty luvussa 6. Pohjavesiputkista otettiin vesinäytteet Vesinäytteistä määritettiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä kloridipitoisuus ja sähkönjohtokyky. Pohjavedenpinnan korkeudet mitattiin 4.6. ja Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukon tuloksista voidaan havaita, että pohjavesiputkien kloridipitoisuudet ovat melko korkealla tasolla: mg/l. Pohjavesiputkien mittaus- ja asennuskortit ovat liitteenä 2. Taulukossa 3 on esitetty pohjavesiputkien kohdan maaperä ja kallionpinnan syvyys. Pohjavesiputkien 303, 305 ja 307 alueella maaperän pintaosa on tiivistä saviainesta, joka estää pintavesien ja siten myös tiesuolan kyllästämien pintavesien tehokkaan suotautumisen. Pohjavesiputken 309 kohdalla sen sijaan maaperä on karkeaa moreenia ja siten myös pintavesien suotautumista tapahtuu tässä kohdassa. Pohjavesiputkien välisellä alueella esiintyy kallioperän murros, noin 700 metrin matkalla. Kallionpinta on noin 10 metrin syvyydellä maanpinnasta. Murroksen suuntaa ei voida selvittää nyt olemassa olevien tietojen pohjalta, mutta murros saattaa olla noin pohjoiseteläsuuntainen. Kuva 1. Pohjavesiputki 309 lähellä Korian risteystä. 16.3T-1

6 4 Taulukko 2. Napan alueelle vuonna 2010 asennetuista pohjavesiputkista 303, 305, 307 ja 309 mitatut kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet, sekä pohjaveden korkeustasot. Putkien sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (liite 7) ja putkien kohdan maaperätiedot taulukossa 7 (P303, P305, P307 ja P309). Vesinäytteet Pohjavesipinta metriä merenpinnan yläp. / Pohjavesiputki Kloridi Sähkönjohta- Pohjavesipinta metriä maanpinnan alap. PVP mg/l vuus ms/m Pvm Pvm ,26 / 3,14 72,26 / 4, ,67 / 5,08 69,03 / 5, ,70 / 2,29 68,83 / 3, ,14 / 2,33 71,17 / 3,30 Taulukko 3. Maaperä ja kallion syvyys pohjavesiputkien 303, 305, 307 ja 309 kohdalla. 303 Maalaji 305 Maalaji 307 Maalaji 309 Maalaji Syvyys: Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,7 Tv 0-4,5 Sa 0-1,5 lasa 0-1,0 srhkmr 0,7-4,5 lasa / lisa 4,5-7,0 Hk 1,5-6,2 sasi 1,0-3,6 sihk 4,5-8,5 hksi / Si 7,0-8,5 Sr 6,2-8,5 Hk 3,6 - Ka 8,5-9,6 Sr 8,5-9,5 Hk 8,5-10,2 srhkmr 9,6 - Ka 9,5-10,8 Sr 10,2 - Ka 10,8 - Ka Maalajilyhenteet: Tv=turve; lasa=laiha savi; lisa=lihava savi; hksi=hiekkanen siltti; Si=siltti; Sr=sora; Ka=kallio; Sa=savi; Hk=hiekka; sasi=savinen siltti; srhkmr=soranen hiekkamoreeni; sihk=silttinen hiekka 16.3T-1

7 5 6. MAAPERÄTUTKIMUKSET Tiesuunnitelmaan liittyen alueella tehtiin paino- ja porakonekairauksia. Lisäksi muutamasta pisteestä otettiin maaperänäytteet laboratoriomäärityksiä varten. Laboratoriotutkimusselosteet ovat liitteenä 5. Kairauksia tehtiin pääasiassa uuden, suunnitellun tielinjan kohdalla. Pohjavesiselvitykseen liittyen lisäkairauksia tehtiin nykyisen tielinjan molemmin puolin. Pohjavesiselvityksessä käytetyt maaperätutkimuspisteet ja maaperän laatu on esitetty taulukoissa 4, 5 ja 6. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (liite 7), sekä suunnitelmakartoissa (liitteet 8 ja 9). Pohjatutkimuskartassa on esitetty Napan (Nappa B) pohjavesialueen raja, sekä pohjaveden muodostumisalueen raja. Taulukossa 4 on esitetty pohjavesialueen eteläpuolella tehdyt maaperätutkimukset, taulukossa 5 pohjaveden muodostumisalueella tehdyt maaperätutkimukset ja taulukossa 6 pohjavesialueen pohjoispuolella tehdyt maaperätutkimukset. Pohjavesialueen eteläpuolella (plv ) maaperä muodostuu paksuista savikerroksista, jotka ulottuvat ylikulkusillan kohdalle (pisteet P107 P208). Tämän jälkeen, ylikulkusillan pohjoispuolella, maaperäkerrokset ohenevat ja lähellä pohjaveden muodostumisaluetta kallionpinta on noin 2 4 metrin syvyydellä (P112 P114), taulukko 4. Pohjaveden muodostumisalueella (plv ) maaperän paksuus on hyvin ohut. Kallionpinta on yleensä 0 2 metrin syvyydellä. Maaperä on pääasiassa moreenia ja soraa (taulukko 5). Tutkimusalueella ei siten tapahdu pohjaveden muodostumista. Pohjavesialueen pohjoispuolella (plv ) maaperä on paksuinta alueen keskikohdan alueella, jossa on todennäköisesti pohjois-eteläsuuntainen murros tutkimuspisteiden välisellä alueella, kuten aikaisemmin todettiin. Maaperä on pintaosaltaan tyypillisesti savea ja saven alla esiintyy vettä johtavia, lajittuneita maakerroksia (hiekkaa, soraa, karkeaa moreenia), taulukko JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimusalueella suoritettujen maaperätutkimusten perusteella Napan pohjavesialueella, nykyisen valtatien kohdalla, kallioperä on hyvin lähellä maanpintaa. Maapeitteen paksuus on tyypillisesti alle kaksi metriä ja monin paikoin esiintyy avokallioita. Tulevan valtatien kohdalla maapeitteen paksuus on vielä pienempi. Alueella ei siis muodostu pohjavettä. Pohjavesiselvitykseen liittyen tehtiin myös lisätutkimuksia Napan pohjavesialueen pohjoispään ja Napan risteyksen (Korian risteys, maantie 359) välisellä alueella. Alueen eteläpäässä on kallioperä lähellä maanpintaa, mutta tutkitun alueen keskikohdan alueella maaperä muodostuu pintaosaltaan paksuista savikerroksista (yleensä 4 6 metriä) ja savikerroksen alla olevista hiekkaja sorakerroksista. Savikerrokset ovat erittäin vähän vettä läpäiseviä ja siten estävät esimerkiksi tiesuolan joutumisen pohjaveteen. Tälle alueelle, valtatien 6 itäpuolelle, asennettiin neljä pohjavesiputkea. Kloridipitoisuudet olivat korkeat: 29, 55, 89 ja 430 mg/l. Alhaisin kloridipitoisuus (29 mg/l) johtuu todennäköisesti siitä, että tämä putki ei ole asennettu kallioon asti kuten on asennettu muut pohjavesiputket. Pohjavesiputkien alueella on todennäköisesti kallioperän murrosvyöhyke noin 700 metrin leveydeltä, johon on kasaantunut mannerjäätikön sulamisvaiheessa hiekkaa ja soraa ja päälle Baltilai- 16.3T-1

8 6 sen jääjärvivaiheen aikana saviainesta. Kallionpinta on noin 10 metrin syvyydellä maanpinnasta. Alueelta saattaa olla hydrogeologinen yhteys I Salpausselän alueelle. Murroksen suuntaa ei voida selvittää nyt olemassa olevien tietojen pohjalta, mutta murros saattaa olla noin pohjois-eteläsuuntainen. Siten pohjavesiputkien kohonneisiin kloridipitoisuuksiin on saattanut vaikuttaa valtatien 7 ja valtatien 6 ja 7 välisen maantien 359 talvisuolaus. Osaltaan pohjavesiputkien kohonneisiin kloridipitoisuuksiin on saattanut vaikuttaa valtatien länsipuolella sijaitseva vanha kaatopaikka. Osaksi myös valtatien 6 talvisuolaus. 8. YHTEENVETO pidettiin kokous Napan pohjavesialueen suojaustarve valtatien 6 kohdalla. Kokouksen päätös oli seuraava: Kaakkois-Suomen ELY:n Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen näkemys on se, että Napan pohjavesialueelle ei tarvitse rakentaa pohjavesisuojauksia. Laadittavassa tiesuunnitelmassa on kuitenkin huomioitava kuivatus siten, että pintavedet eivät pääse lammikoitumaan varsinkaan kallioleikkausten kohdalla. Kokousmuistio on liitteenä T-1

9 7 Taulukko 4. Napan pohjaveden muodostumisalueen eteläpuolella (plv ) tehdyt maaperätutkimukset valtatien 6 kohdalla. Taulukoiden 4, 5 ja 6 tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (liite 7) ja suunnitelmakartoissa (liitteet 8 ja 9). P107 Arvioitu Labora- P108 Arvioitu Labora- P109 Arvioitu Labora- PL 1400 maalaji torio PL 1500 maalaji torio PL 1600 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-8,0 Sa lisa 0-0,5 Sa - 0-2,0 Si - 8,0-10,0 Sa lasa 0,5-1,5 Si - 2,0-10,5 Sa - 10,0-12,0 Sa sasi 1,5-14,0 Sa - 10,5-11,0 Mr - 12,0-14,0 Sa lasa 14,0-17,5 Si - 11,0 - Lo/Ka 14,0-16,0 Sa sasi 17,5-18,0 Mr - 16,0-20,0 Si lisa 18 - Lo/Ka 20,0-21,5 Si sasi 21,5-22,0 Mr - 22,0 - Lo/Ka P201 Arvioitu Labora- P208 Arvioitu Labora- P111 Arvioitu Labora- PL 1640 maalaji torio PL 1680 maalaji torio PL 1720 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Sa lasa 0-1,0 Sa sasi 0-2,0 Si - 1,0-2,0 Sa sasi 1,0-2,0 Sa lasa 2,0-4,3 Sa - 2,0-4,0 Sa lasa 2,0-5,0 Sa lisa 4,3-4,9 Mr - 4,0-5,0 Sa lisa 5,0-6,4 Mr sasi 4,9 - Lo/Ka 5,0-7,0 Sa lasa 6,4 - Ka 7,0-7,8 Sa sasi 7,8 - Ka P320 Arvioitu Labora- P112 Arvioitu Labora- P113 Arvioitu Labora- PL 1720 O maalaji torio PL 1800 V maalaji torio PL 1800 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-2,2 Si - 0-0,8 Si - 0-2,0 Si lasa 2,2-5,4 Sa - 0,8-2,1 Mr - 2,0-2,8 Mr sahkmr 5,4 - Lo/Ka 2,1 - Lo/Ka 2,8 - Ka P114 Arvioitu Labora- PL 1800 O maalaji torio Maalajilyhenteet: Syvyys: Sa=savi; lasa=laiha savi; lisa=lihava savi; sasi=savinen siltti; Si=siltti; 0-3,2 Si - Ka=kallio; Lo/Ka=lohkare tai kallio; Mr=moreeni; HkMr=hiekkamoreeni; 3,2-3,5 Mr - sahkmr=savinen hiekkamoreeni; hksrmr=hiekkanen soramoreeni; 3,5 - Lo/Ka Hk=hiekka; Hhk=hieno hiekka; Sr=sora; Tv=turve; SaHk=savinen hiekka srhkmr=soranen hiekkamoreeni 16.3T-1

10 8 Taulukko 5. Napan pohjaveden muodostumisalueella (plv ) tehdyt maaperätutkimukset valtatien 6 kohdalla. P115 Arvioitu Labora- P116 Arvioitu Labora- P117 Arvioitu Labora- PL 1900 maalaji torio PL 2000 maalaji torio PL 2100 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,5 Mr - 0-0,9 Sr - 0-1,9 Si - 1,5 - Lo/Ka 0,9 - Ka 1,9 - Ka P1025 Arvioitu Labora- P118 Arvioitu Labora- P119 Arvioitu Labora- PL 2150 O maalaji torio PL 2200 V maalaji torio PL 2200 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0,1 - Ka 0-0,8 HkMr srhkmr 0-0,3 Mr - 0,8 - Ka 0,3 - Ka P120 Arvioitu Labora- P1024 Arvioitu Labora- P121 Arvioitu Labora- PL 2200 O maalaji torio PL 2200 O maalaji torio PL 2240 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,8 Mr - 0-0,4 Sr - 0-0,8 Mr - 1,8 - Ka 0,4 - Ka 0,8 - Ka P1023 Arvioitu Labora- P122 Arvioitu Labora- P124 Arvioitu Labora- PL 2270 O maalaji torio PL 2300 maalaji torio PL 2400 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Tv/Sr - 0-2,4 Si - 0-0,6 Mr hksrmr 1,0 - Ka - 2,4 - Ka 0,6 - Ka P125 Arvioitu Labora- P126 Arvioitu Labora- P127 Arvioitu Labora- PL 2400 O maalaji torio PL 2500 V maalaji torio PL 2500 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Mr - 0-0,6 Mr - 0-0,8 HkMr hksrmr 0,6 - Ka 0,6 - Ka 0,8 - Ka P128 Arvioitu Labora- P129 Arvioitu Labora- P130 Arvioitu Labora- PL 2500 O maalaji torio PL 2600 V maalaji torio PL 2600 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Mr - 0-1,4 Hk/Sr - 0-0,3 Mr - 1,0 - Ka 1,4 - Ka - 0,3 - Ka P131 Arvioitu Labora- P1020 Arvioitu Labora- P1021 Arvioitu Labora- PL 2600 O maalaji torio PL 2670 V maalaji torio PL 2690 V maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Mr - 0-0,6 SaHk - 0-0,3 Sr - 0,6 - Ka 0,6 - Ka 0,3 - Ka P132 Arvioitu Labora- P133 Arvioitu Labora- P134 Arvioitu Labora- PL 2700 V maalaji torio PL 2700 maalaji torio PL 2700 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Sr - 0-1,0 HkSr HkMr 0-1,8 Si/Mr - 1,0 - Ka 1,0 - Ka 1,8 - Ka P135 Arvioitu Labora- P136 Arvioitu Labora- P137 Arvioitu Labora- PL 2780 V maalaji torio PL 2780 maalaji torio PL 2780 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Hk/Sr - 0-1,2 Sr - 0-0,4 Sr - 1,0 - Ka 1,2 - Ka 0,4 - Ka P138 Arvioitu Labora- P1022 Arvioitu Labora- P139 Arvioitu Labora- PL 2800 maalaji torio PL 2830 maalaji torio PL 2880 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Sr - 0-1,2 Sa - 0-2,1 Mr - 0,6 - Ka 1,2 - Ka 2,1 - Ka 16.3T-1

11 9 Taulukko 6. Napan pohjaveden muodostumisalueen pohjoispuolella (plv ) tehdyt maaperätutkimukset valtatien 6 kohdalla. P140 Arvioitu Labora- P302 Arvioitu Labora- P303 Arvioitu Labora- PL 2940 maalaji torio PL 3030 O maalaji torio PL 3170 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,8 Hk - 0-1,9 Mr - 0-0,7 Tv - 0,8-3,2 Sr - 1,9 - Ka 0,7-4,5 Sa lasa / lisa 3,2 - Ka 4,5-8,5 HHk hksi / Si 8,5-9,6 Sr - 9,6 - Ka P1033 Arvioitu Labora- P304 Arvioitu Labora- P1034 Arvioitu Labora- PL 3270 maalaji torio PL 3270 O maalaji torio PL 3330 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,5 Tv - 0-2,0 SaSi lasa 0-0,4 Tv - 0,5-1,0 Sr - 2,0-3,5 Hk sihk 0,4-1,7 sisa - 1,0 - Ka 3,5-5,5 Sr - 1,7-2,6 Hk - 5,5-8,7 Mr - 8,7 - Ka P1035 Arvioitu Labora- P305 Arvioitu Labora- P1036 Arvioitu Labora- PL 3370 maalaji torio PL 3370 O maalaji torio PL 3470 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Hk - 0-4,5 Sa - 0-3,8 sisa - 0,6-3,8 sisa - 4,5-7,0 Hk - 3,8-8,2 Sa - 3,8-4,1 Hk 7,0-8,5 Sr - 8,2-8,5 Hk - 8,5-9,5 Hk - 9,5-10,8 Sr - 10,8 - Ka P306 Arvioitu Labora- P1037 Arvioitu Labora- P307 Arvioitu Labora- PL 3470 O maalaji torio PL 3570 maalaji torio PL 3570 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-5,5 Sa - 0-2,7 sisa - 0-1,5 Sa lasa 5,5-8,5 Hk - 2,7-5,7 Sa - 1,5-6,2 Sa sasi 8,5-11,0 Sr - 5,7-6,7 Hk - 6,2-8,5 Hk - 11,0 - Ka 8,5-10,2 Sr srhkmr 10,2 - Ka P1038 Arvioitu Labora- P308 Arvioitu Labora- P309 Arvioitu Labora- PL 3670 V maalaji torio PL 3670 O maalaji torio PL 3790 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,2 Hk - 0-2,0 Sa lasa 0-1,0 Sr srhkmr 0,2-3,4 sasi - 2,0-4,5 Sa sasi 1,0-3,6 Hk sihk 3,4-4,1 Hk - 4,5-5,5 Sa lasa 3,6 - Ka - 5,5-6,5 sihk hksi 6,5-8,7 Hk kehk 8,7 - Ka P310 Arvioitu Labora- P311 Arvioitu Labora- P312 Arvioitu Labora- PL 3790 O maalaji torio PL 3790 V maalaji torio PL 3790 V maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Sr - 0-1,4 Sr - 0-1,0 Sr hksrmr 1,0-4,0 Hk - 1,4-4,6 Hk - 1,0-2,0 Si sasi 4,0 - Ka 4,6 - Ka 2,0-3,0 Si sihk 3,0-4,0 Mr sasi 4,0 - Ka 16.3T-1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Raportti 0521-P10495001 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3. Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja..0 Espoon kaupunki Tekninen keskus Geotekniikkayksikkö Rakennettavuusluok

Lisätiedot

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Geoenergia ja pohjavesi Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Geoenergiaa voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on peräisin auringosta

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Maankäyttö ja ympäristö Dnro K594/42/2004 31.12.2009 Kuopio Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Rudus Oy, Siilinjärven kunta Tutkimusraportti no 13/2009 Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto, Kemiönsaari

Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto, Kemiönsaari Geologinen ja geotekninen selvitys Reijo Pitkäranta 28.4.2015 Kääntänyt suomeksi J. Loukonen (EFE Ab) 21.9.2015 28.4.2015 1 (8) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT... 2 3 TULOKSET... 2 3.1 Tielinjaukset

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSSELOSTUS. Seinäjoen kaupunki ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS NURMOSSA 13.3.2015

POHJATUTKIMUSSELOSTUS. Seinäjoen kaupunki ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS NURMOSSA 13.3.2015 POHJATUTKIMUSSEOSTUS 7108 Seinäjoen kaupunki AUEEINEN POHJATUTKIMUS NURMOSSA 13.3.2015 2 7108 SISÄYSUETTEO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 3 2. TUTKIMUSTUOKSET... 3 2.1. Rakennuspaikka yleisesti...

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys Riskilu, Riskilu Vuoden Kankainen 0421001 I maatalou s peltoviljely en pinta-alasta lähes puolet peltoaluett kartanolla kasvihue. Peltoalueet sijoittuvat reuna-alueille, jossa maaperä hietavaltaist vedenottamo

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

16.12.2013 Projektinumero 13502120357

16.12.2013 Projektinumero 13502120357 TUTKIMUSRAPORTTI 16.12.2013 Projektinumero 13502120357 Pitkäkoski Oy, liukkaankelin rata YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS TOIMEKSIANTO Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelin Sillanpäässä, Keski-Pohjanmaalla,

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Repokallion kaava-alue

Repokallion kaava-alue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Repokallion kaava-alue Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19997 Rakennettavuusselvitys Saljola Suvi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS Pohjois-Euroopan mannerjäätiköiden laajimmat levinneisyydet ja reuna-asemat Jäätiköitymishistorialla keskeinen

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.1 Kangasniemi Kangasniemen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia viidessä kohteessa, joista Kylmäkorvessa ja Haarajoella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012 TYÖ 394-7001 1 (7) ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Versio A Korvaa version 28.02.2012 Sisältö: Jakelu: 7s+liitteet TYÖ 394-7001 2 (7) 1. YLEISTÄ Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimeksi annosta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

Riskinarvioinnin tarkastaminen

Riskinarvioinnin tarkastaminen LAUSUNTO UUDELY/580/07.00/2010 13.12.2012 Porvoon kaupunki Kuntatekniikka PL 23 06100 Porvoo Viite Porvoon kaupunki, Länsirannan tontti 448-1, Tarkennettu riskinarvio, Ramboll Finland Oy, päivätty 17.5.2011.

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

22.3.2007 / Tuula Säämänen. Tieliikenteen ja tienpidon pohjavesien suojelu - Katsaus toimenpiteisiin

22.3.2007 / Tuula Säämänen. Tieliikenteen ja tienpidon pohjavesien suojelu - Katsaus toimenpiteisiin Tieliikenteen ja tienpidon pohjavesien suojelu - Pohjavesiriskit muodostuvat 2 Liikenteestä vaarallisten aineiden kuljetukset Tienpidosta liukkaudentorjunta aikaisemmin myös vesakontorjunta 3 Vaarallisten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä 6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä Maaperä on syntynyt geologisten prosessien tuloksena. Näitä ovat rapautuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 2. 3.3. 2005. Missäs sitä geologiaa ja geologia sitten tarvitaan? Geologia yhdyskuntarakentamisen suunnittelussa

TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 2. 3.3. 2005. Missäs sitä geologiaa ja geologia sitten tarvitaan? Geologia yhdyskuntarakentamisen suunnittelussa TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 2. 3.3. 2005 Geologi palvelu K. Uusikartano geologi Geologia yhdyskuntarakentamisen suunnittelussa Missäs sitä geologiaa ja geologia sitten tarvitaan? *maaperäkartoitus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Miikka Kilpinen Asiakirjatyyppi Alustava rakennettavuusselvitys Päivämäärä 12.3.2015 Viite 1510017708 HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA

Lisätiedot

Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011

Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011 1 Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Sepänmaa Timo Jussila Kustantajat: Pirkanmaan

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Julkaisija: Tielaitos Tie- ja liikennetekniikka 17.5.1999 LOIVLUISKISTEN TEIEN KUIVTUS Johdanto Perinteisistä luiskakaltevuuksista (1:1,5 ja 1:3) ollaan siirtymässä loivempiin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen erillisjulkaisu Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 Golder Associates Oy / Pasi

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS PORVOOSSA ILOLAN JA NORIKEN TUTKIMUSALUEILLA

POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS PORVOOSSA ILOLAN JA NORIKEN TUTKIMUSALUEILLA ARKISTORAPORTTI 133/2013 Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 16.10.2007 Porvoon vesi Uudenmaan ympäristökeskus POHJAVESIALUEIEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS PORVOOSSA ILOLAN JA NORIKEN TUTKIMUSALUEILLA

Lisätiedot

Pohjavesi haasteena Kehäradan rakentamisessa Vantaalla

Pohjavesi haasteena Kehäradan rakentamisessa Vantaalla Pohjavesi haasteena Kehäradan rakentamisessa Vantaalla Katriina Keskitalo, Ahma ympäristö Oy 10.4.2013 Ahma ympäristö Oy Toimialat: Ympäristökonsultointi Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Ympäristöanalytiikka-

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus

LAPUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSSEOSTUS 3636 26.10.2012 APUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus 3636/POHJATUTKIMUSSEOSTUS SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 2 2 TUTKIMUSTUOKSET... 2 2.1 Tutkimuspaikka

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot