VALTATIEN 6 KOHDALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATIEN 6 KOHDALLA"

Transkriptio

1 NAPAN POHJAVESIALUEEN SUOJAUSTARVE VALTATIEN 6 KOHDALLA Pekka Vallius GeoPex Oy Kouvola T-1

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA VEDENOTTAMOTIEDOT POHJAVESIPUTKITIEDOT MAAPERÄTUTKIMUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO 6 LIITTEET: LIITE 1: Raviradan vedenottamon analyysitulos LIITE 2: Pohjavesiputkien mittaus- ja asennuskortit: putket 303, 305, 307 ja 309 LIITE 3: Pohjavesiputkinäytteiden analyysitulokset LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: Pohjavesiselvitykseen liittyvät lisäkairaukset (näytteenottolomakkeet 3 kpl) Taulukoiden 4, 5 ja 6 tutkimuspisteiden laboratoriotutkimusselosteet Pohjavesikokouksen muistio LIITE 7: Pohjatutkimuskartta 1: LIITE 8: Suunnitelmakartta plv (1:2 000) LIITE 9: Suunnitelmakartta plv (1:2 000) Kansikuva: Maaperätutkimuksia Destian porakonekairalla tutkimuspisteessä T-1

3 1 1. JOHDANTO Napan pohjavesialue sijaitsee aivan I Salpausselän eteläpuolella. Napan alueen maaperä on pintaosaltaan suurimmaksi osaksi saviainesta, osaksi myös hiekkaa ja soraa. Alueen pintaosaltaan lajittuneet maa-ainekset on monin paikoin kaivettu pois. Paikoin soranotto on ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle. Napan pohjavesialue muodostuu kahdesta alueesta: Nappa A ja Nappa B. Napan pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue eli vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Nykyinen valtatie 6 sijaitsee Napan pohjavesialueella (Nappa B) noin 1,4 kilometrin matkalla. Pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa. Raviradan vedenottamo toimii varavedenottamona ja Varuskunnan vedenottamo on suljettu. Raviradan vedenottamon kloridipitoisuus on ollut tasolla mg/l. Laadittavan tiesuunnitelman mukaisesti valtatien 6 uusi tielinjaus rakennetaan (Napan pohjavesialueen kohdalla) noin metrin etäisyydelle, nykyisen tielinjan länsipuolelle. Tuleva valtatie 6 sijaitsee Napan pohjavesialueella noin 1,3 kilometrin matkalla. Uusi tielinjaus loppuu noin Napan pohjavesialueen pohjoispään kohdalla, jonka jälkeen valtatien 6 tielinjaus ja leveys noudattavat nykyisen tien linjausta (pohjatutkimuskartta liite 7). Laadittavan tiesuunnitelman pituusleikkauksen perusteella Napan pohjavesialueen vedet johdetaan valtatien kohdalla etelään. Lisäksi tie tulee sijaitsemaan lähes koko matkaltaan kallioleikkauksessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään Napan pohjavesialueen (Nappa B) suojaustarve valtatien 6 kohdalla. Tutkimuksen tilaaja on projektipäällikkö Vesa Koistinen Kaakkois-Suomen ELY:n Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueelta. Tutkimuksen tilaaja kiittää Vesa Koistista kannustavasta suhtautumisesta projektin onnistumiseen. 2. POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA Napan pohjavesialue sijaitsee Viipurin rapakivigraniittialueella (ns. Viipurin batoliitti), jossa vallitsevana ovat karkearakeiset rapakivigraniitit (viborgiitti, tumma viborgiitti, pyterliitti, porfyyrinen rapakivigraniitti). Näiden kivilajien osuus on noin 90 % koko batoliitin kallioperästä ja suurin osa on viborgiittia, noin 76 %. Napan alueen kallioperä on viborgiittia. Viborgiitille on tyypillistä, että siinä on hyvin runsaasti muutaman senttimetrin läpimittaisia plagioklaasimanttelin ympäröimiä kalimääsälpäovoideja. Kalimaasälpäovoidien sisältämän hematiittipigmentin johdosta viborgiittien yleisväri on vaalean ruskea punaisen ruskea. Viborgiittien mineraalikoostumus on seuraava: kalimaasälpä %, kvartsi %, plagioklaasi %, biotiitti 2-4 % ja sarvivälke 4-6 %. Lisäksi rapakivigraniiteissa ja siten myös viborgiitissa esiintyy yleisesti fluoriittimineraalia, joka aiheuttaa monin paikoin (myös Napan alueella) pohjavedessä korkeita fluoriittipitoisuuksia. Viborgiittiselle kallioperälle on tyypillistä rapautumien, murrosten ja rakoilujen esiintyminen. Napan alueella näitä kallioperän piirteitä esiintyy pohjaveden muodostumisalueen kohdalla, molemmin puolen valtatien 6 kallioleikkauksia. Napan alue kuuluu geomorfologisesti (maaperämuodoiltaan) I Salpausselän alueen eteläpuoliseen vyöhykkeeseen. Tälle alueelle on tyypillistä lajittuneiden hiekka-sorakerrosten esiintyminen yhdessä savi- ja silttikerrosten kanssa. Hiekka-sorakerrokset ovat tyypillisesti savi-silttikerrosten alla. 16.3T-1

4 2 3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA Napan pohjavesialue jakaantuu kahteen alueeseen: Nappa A ja Nappa B. Valtatie 6 sijaitsee Nappa B:n pohjavesialueella noin 1,4 kilometrin matkalla. Pohjavettä johtavat hiekkasorakerrostumat sijaitsevat tiiviiden savi-silttikerrosten alla. Pohjavesi muodostuu kallioalueiden liepeillä sijaitsevissa lajittuneissa hiekka-sorakerroksissa. I Salpausselän alueelta saattaa olla hydrogeologinen yhteys Napan alueelle. Alueella on ollut soranottoa, joka paikoin on ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle. 4. VEDENOTTAMOTIEDOT Napan pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue eli vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Nappa A:n pohjavesialueella sijaitsee Nuuttilan vedenottamo, joka toimii varavedenottamona. Nappa B:n pohjavesialueella sijaitsee Varuskunnan ja Raviradan vedenottamot. Varuskunnan vedenottamo on suljettu, Raviradan vedenottamo toimii varavedenottamona. Nappa A:n pohjavesialueen kokonaispinta-alaksi on laskettu 2,25 km 2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,82 km 2. Kokonaisantoisuus on noin 500 m 3 vuorokaudessa (noin m 3 vuodessa). Nappa B:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 2,21 km 2, josta muodostumisalueen pintaala on 0,86 km 2. Kokonaisantoisuus on noin 550 m 3 vuorokaudessa (noin m 3 vuodessa). Taulukossa 1 on esitetty Raviradan ja Varuskunnan vedenottamoiden kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet. Vedenottamoiden kloridipitoisuuksia on määritetty hyvin harvoin. Sähkönjohtavuusarvojen perusteella Raviradan vedenottamon kloridipitoisuus on säilynyt 2000-luvalla samalla tasolla, noin 25 mg/l. Varuskunnan vedenottamon kloridipitoisuus 2000-luvulla on ollut samalla tasolla kuin vuonna 1990, noin 35 mg/l. Viime vuosina Varuskunnan vedenottamon vedestä ei ole tehty vesianalyysejä, koska vedenottamo on suljettu. Taulukko 1. Raviradan ja Varuskunnan vedenottamoiden kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet. Vuosi Raviradan vedenottamo Varuskunnan vedenottamo Kloridi Sähkönjohtavuus Kloridi Sähkönjohtavuus mg/l ms/m mg/l ms/m T-1

5 3 5. POHJAVESIPUTKITIEDOT Toukokuussa 2010 Destia Oy asensi Napan alueelle neljä pohjavesiputkea: 303, 305, 307 ja 309. Pohjavesiputket sijaitsevat valtatien 6 itäpuolella, noin 7 10 metrin päässä päällysteen reunasta. Poikkeuksena putki 309, joka sijaitsee noin 2,5 metrin päässä päällysteen reunasta. Tämä putki sijaitsee suunnitellun alikulkukäytävän S2 kohdalla (kuva 1). Kaikki neljä pohjavesiputkea asennettiin Napan pohjavesialueen pohjoispuolelle. Tarkoituksena oli selvittää tarkemmin alueen maaperän laatu ja mahdollinen pohjaveden muodostuminen tällä alueella. Putkien sijainti on esitetty tutkimuskartassa. Pohjavesiputkia ei asennettu Napan pohjavesialueelle, valtatien 6 kohdalle. Suoritettujen kairausten ja maastokäyntien perusteella oli käynyt selville, että pohjavesialueella kallionpinta on lähellä maanpintaa. Tähän pohjavesiselvitykseen liittyen Napan alueella tehtiin lisäkairauksia. Pohjavesiselvitykseen liittyvät kairaukset on esitetty luvussa 6. Pohjavesiputkista otettiin vesinäytteet Vesinäytteistä määritettiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä kloridipitoisuus ja sähkönjohtokyky. Pohjavedenpinnan korkeudet mitattiin 4.6. ja Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukon tuloksista voidaan havaita, että pohjavesiputkien kloridipitoisuudet ovat melko korkealla tasolla: mg/l. Pohjavesiputkien mittaus- ja asennuskortit ovat liitteenä 2. Taulukossa 3 on esitetty pohjavesiputkien kohdan maaperä ja kallionpinnan syvyys. Pohjavesiputkien 303, 305 ja 307 alueella maaperän pintaosa on tiivistä saviainesta, joka estää pintavesien ja siten myös tiesuolan kyllästämien pintavesien tehokkaan suotautumisen. Pohjavesiputken 309 kohdalla sen sijaan maaperä on karkeaa moreenia ja siten myös pintavesien suotautumista tapahtuu tässä kohdassa. Pohjavesiputkien välisellä alueella esiintyy kallioperän murros, noin 700 metrin matkalla. Kallionpinta on noin 10 metrin syvyydellä maanpinnasta. Murroksen suuntaa ei voida selvittää nyt olemassa olevien tietojen pohjalta, mutta murros saattaa olla noin pohjoiseteläsuuntainen. Kuva 1. Pohjavesiputki 309 lähellä Korian risteystä. 16.3T-1

6 4 Taulukko 2. Napan alueelle vuonna 2010 asennetuista pohjavesiputkista 303, 305, 307 ja 309 mitatut kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuudet, sekä pohjaveden korkeustasot. Putkien sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (liite 7) ja putkien kohdan maaperätiedot taulukossa 7 (P303, P305, P307 ja P309). Vesinäytteet Pohjavesipinta metriä merenpinnan yläp. / Pohjavesiputki Kloridi Sähkönjohta- Pohjavesipinta metriä maanpinnan alap. PVP mg/l vuus ms/m Pvm Pvm ,26 / 3,14 72,26 / 4, ,67 / 5,08 69,03 / 5, ,70 / 2,29 68,83 / 3, ,14 / 2,33 71,17 / 3,30 Taulukko 3. Maaperä ja kallion syvyys pohjavesiputkien 303, 305, 307 ja 309 kohdalla. 303 Maalaji 305 Maalaji 307 Maalaji 309 Maalaji Syvyys: Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,7 Tv 0-4,5 Sa 0-1,5 lasa 0-1,0 srhkmr 0,7-4,5 lasa / lisa 4,5-7,0 Hk 1,5-6,2 sasi 1,0-3,6 sihk 4,5-8,5 hksi / Si 7,0-8,5 Sr 6,2-8,5 Hk 3,6 - Ka 8,5-9,6 Sr 8,5-9,5 Hk 8,5-10,2 srhkmr 9,6 - Ka 9,5-10,8 Sr 10,2 - Ka 10,8 - Ka Maalajilyhenteet: Tv=turve; lasa=laiha savi; lisa=lihava savi; hksi=hiekkanen siltti; Si=siltti; Sr=sora; Ka=kallio; Sa=savi; Hk=hiekka; sasi=savinen siltti; srhkmr=soranen hiekkamoreeni; sihk=silttinen hiekka 16.3T-1

7 5 6. MAAPERÄTUTKIMUKSET Tiesuunnitelmaan liittyen alueella tehtiin paino- ja porakonekairauksia. Lisäksi muutamasta pisteestä otettiin maaperänäytteet laboratoriomäärityksiä varten. Laboratoriotutkimusselosteet ovat liitteenä 5. Kairauksia tehtiin pääasiassa uuden, suunnitellun tielinjan kohdalla. Pohjavesiselvitykseen liittyen lisäkairauksia tehtiin nykyisen tielinjan molemmin puolin. Pohjavesiselvityksessä käytetyt maaperätutkimuspisteet ja maaperän laatu on esitetty taulukoissa 4, 5 ja 6. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (liite 7), sekä suunnitelmakartoissa (liitteet 8 ja 9). Pohjatutkimuskartassa on esitetty Napan (Nappa B) pohjavesialueen raja, sekä pohjaveden muodostumisalueen raja. Taulukossa 4 on esitetty pohjavesialueen eteläpuolella tehdyt maaperätutkimukset, taulukossa 5 pohjaveden muodostumisalueella tehdyt maaperätutkimukset ja taulukossa 6 pohjavesialueen pohjoispuolella tehdyt maaperätutkimukset. Pohjavesialueen eteläpuolella (plv ) maaperä muodostuu paksuista savikerroksista, jotka ulottuvat ylikulkusillan kohdalle (pisteet P107 P208). Tämän jälkeen, ylikulkusillan pohjoispuolella, maaperäkerrokset ohenevat ja lähellä pohjaveden muodostumisaluetta kallionpinta on noin 2 4 metrin syvyydellä (P112 P114), taulukko 4. Pohjaveden muodostumisalueella (plv ) maaperän paksuus on hyvin ohut. Kallionpinta on yleensä 0 2 metrin syvyydellä. Maaperä on pääasiassa moreenia ja soraa (taulukko 5). Tutkimusalueella ei siten tapahdu pohjaveden muodostumista. Pohjavesialueen pohjoispuolella (plv ) maaperä on paksuinta alueen keskikohdan alueella, jossa on todennäköisesti pohjois-eteläsuuntainen murros tutkimuspisteiden välisellä alueella, kuten aikaisemmin todettiin. Maaperä on pintaosaltaan tyypillisesti savea ja saven alla esiintyy vettä johtavia, lajittuneita maakerroksia (hiekkaa, soraa, karkeaa moreenia), taulukko JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimusalueella suoritettujen maaperätutkimusten perusteella Napan pohjavesialueella, nykyisen valtatien kohdalla, kallioperä on hyvin lähellä maanpintaa. Maapeitteen paksuus on tyypillisesti alle kaksi metriä ja monin paikoin esiintyy avokallioita. Tulevan valtatien kohdalla maapeitteen paksuus on vielä pienempi. Alueella ei siis muodostu pohjavettä. Pohjavesiselvitykseen liittyen tehtiin myös lisätutkimuksia Napan pohjavesialueen pohjoispään ja Napan risteyksen (Korian risteys, maantie 359) välisellä alueella. Alueen eteläpäässä on kallioperä lähellä maanpintaa, mutta tutkitun alueen keskikohdan alueella maaperä muodostuu pintaosaltaan paksuista savikerroksista (yleensä 4 6 metriä) ja savikerroksen alla olevista hiekkaja sorakerroksista. Savikerrokset ovat erittäin vähän vettä läpäiseviä ja siten estävät esimerkiksi tiesuolan joutumisen pohjaveteen. Tälle alueelle, valtatien 6 itäpuolelle, asennettiin neljä pohjavesiputkea. Kloridipitoisuudet olivat korkeat: 29, 55, 89 ja 430 mg/l. Alhaisin kloridipitoisuus (29 mg/l) johtuu todennäköisesti siitä, että tämä putki ei ole asennettu kallioon asti kuten on asennettu muut pohjavesiputket. Pohjavesiputkien alueella on todennäköisesti kallioperän murrosvyöhyke noin 700 metrin leveydeltä, johon on kasaantunut mannerjäätikön sulamisvaiheessa hiekkaa ja soraa ja päälle Baltilai- 16.3T-1

8 6 sen jääjärvivaiheen aikana saviainesta. Kallionpinta on noin 10 metrin syvyydellä maanpinnasta. Alueelta saattaa olla hydrogeologinen yhteys I Salpausselän alueelle. Murroksen suuntaa ei voida selvittää nyt olemassa olevien tietojen pohjalta, mutta murros saattaa olla noin pohjois-eteläsuuntainen. Siten pohjavesiputkien kohonneisiin kloridipitoisuuksiin on saattanut vaikuttaa valtatien 7 ja valtatien 6 ja 7 välisen maantien 359 talvisuolaus. Osaltaan pohjavesiputkien kohonneisiin kloridipitoisuuksiin on saattanut vaikuttaa valtatien länsipuolella sijaitseva vanha kaatopaikka. Osaksi myös valtatien 6 talvisuolaus. 8. YHTEENVETO pidettiin kokous Napan pohjavesialueen suojaustarve valtatien 6 kohdalla. Kokouksen päätös oli seuraava: Kaakkois-Suomen ELY:n Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen näkemys on se, että Napan pohjavesialueelle ei tarvitse rakentaa pohjavesisuojauksia. Laadittavassa tiesuunnitelmassa on kuitenkin huomioitava kuivatus siten, että pintavedet eivät pääse lammikoitumaan varsinkaan kallioleikkausten kohdalla. Kokousmuistio on liitteenä T-1

9 7 Taulukko 4. Napan pohjaveden muodostumisalueen eteläpuolella (plv ) tehdyt maaperätutkimukset valtatien 6 kohdalla. Taulukoiden 4, 5 ja 6 tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa (liite 7) ja suunnitelmakartoissa (liitteet 8 ja 9). P107 Arvioitu Labora- P108 Arvioitu Labora- P109 Arvioitu Labora- PL 1400 maalaji torio PL 1500 maalaji torio PL 1600 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-8,0 Sa lisa 0-0,5 Sa - 0-2,0 Si - 8,0-10,0 Sa lasa 0,5-1,5 Si - 2,0-10,5 Sa - 10,0-12,0 Sa sasi 1,5-14,0 Sa - 10,5-11,0 Mr - 12,0-14,0 Sa lasa 14,0-17,5 Si - 11,0 - Lo/Ka 14,0-16,0 Sa sasi 17,5-18,0 Mr - 16,0-20,0 Si lisa 18 - Lo/Ka 20,0-21,5 Si sasi 21,5-22,0 Mr - 22,0 - Lo/Ka P201 Arvioitu Labora- P208 Arvioitu Labora- P111 Arvioitu Labora- PL 1640 maalaji torio PL 1680 maalaji torio PL 1720 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Sa lasa 0-1,0 Sa sasi 0-2,0 Si - 1,0-2,0 Sa sasi 1,0-2,0 Sa lasa 2,0-4,3 Sa - 2,0-4,0 Sa lasa 2,0-5,0 Sa lisa 4,3-4,9 Mr - 4,0-5,0 Sa lisa 5,0-6,4 Mr sasi 4,9 - Lo/Ka 5,0-7,0 Sa lasa 6,4 - Ka 7,0-7,8 Sa sasi 7,8 - Ka P320 Arvioitu Labora- P112 Arvioitu Labora- P113 Arvioitu Labora- PL 1720 O maalaji torio PL 1800 V maalaji torio PL 1800 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-2,2 Si - 0-0,8 Si - 0-2,0 Si lasa 2,2-5,4 Sa - 0,8-2,1 Mr - 2,0-2,8 Mr sahkmr 5,4 - Lo/Ka 2,1 - Lo/Ka 2,8 - Ka P114 Arvioitu Labora- PL 1800 O maalaji torio Maalajilyhenteet: Syvyys: Sa=savi; lasa=laiha savi; lisa=lihava savi; sasi=savinen siltti; Si=siltti; 0-3,2 Si - Ka=kallio; Lo/Ka=lohkare tai kallio; Mr=moreeni; HkMr=hiekkamoreeni; 3,2-3,5 Mr - sahkmr=savinen hiekkamoreeni; hksrmr=hiekkanen soramoreeni; 3,5 - Lo/Ka Hk=hiekka; Hhk=hieno hiekka; Sr=sora; Tv=turve; SaHk=savinen hiekka srhkmr=soranen hiekkamoreeni 16.3T-1

10 8 Taulukko 5. Napan pohjaveden muodostumisalueella (plv ) tehdyt maaperätutkimukset valtatien 6 kohdalla. P115 Arvioitu Labora- P116 Arvioitu Labora- P117 Arvioitu Labora- PL 1900 maalaji torio PL 2000 maalaji torio PL 2100 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,5 Mr - 0-0,9 Sr - 0-1,9 Si - 1,5 - Lo/Ka 0,9 - Ka 1,9 - Ka P1025 Arvioitu Labora- P118 Arvioitu Labora- P119 Arvioitu Labora- PL 2150 O maalaji torio PL 2200 V maalaji torio PL 2200 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0,1 - Ka 0-0,8 HkMr srhkmr 0-0,3 Mr - 0,8 - Ka 0,3 - Ka P120 Arvioitu Labora- P1024 Arvioitu Labora- P121 Arvioitu Labora- PL 2200 O maalaji torio PL 2200 O maalaji torio PL 2240 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,8 Mr - 0-0,4 Sr - 0-0,8 Mr - 1,8 - Ka 0,4 - Ka 0,8 - Ka P1023 Arvioitu Labora- P122 Arvioitu Labora- P124 Arvioitu Labora- PL 2270 O maalaji torio PL 2300 maalaji torio PL 2400 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Tv/Sr - 0-2,4 Si - 0-0,6 Mr hksrmr 1,0 - Ka - 2,4 - Ka 0,6 - Ka P125 Arvioitu Labora- P126 Arvioitu Labora- P127 Arvioitu Labora- PL 2400 O maalaji torio PL 2500 V maalaji torio PL 2500 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Mr - 0-0,6 Mr - 0-0,8 HkMr hksrmr 0,6 - Ka 0,6 - Ka 0,8 - Ka P128 Arvioitu Labora- P129 Arvioitu Labora- P130 Arvioitu Labora- PL 2500 O maalaji torio PL 2600 V maalaji torio PL 2600 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Mr - 0-1,4 Hk/Sr - 0-0,3 Mr - 1,0 - Ka 1,4 - Ka - 0,3 - Ka P131 Arvioitu Labora- P1020 Arvioitu Labora- P1021 Arvioitu Labora- PL 2600 O maalaji torio PL 2670 V maalaji torio PL 2690 V maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Mr - 0-0,6 SaHk - 0-0,3 Sr - 0,6 - Ka 0,6 - Ka 0,3 - Ka P132 Arvioitu Labora- P133 Arvioitu Labora- P134 Arvioitu Labora- PL 2700 V maalaji torio PL 2700 maalaji torio PL 2700 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Sr - 0-1,0 HkSr HkMr 0-1,8 Si/Mr - 1,0 - Ka 1,0 - Ka 1,8 - Ka P135 Arvioitu Labora- P136 Arvioitu Labora- P137 Arvioitu Labora- PL 2780 V maalaji torio PL 2780 maalaji torio PL 2780 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Hk/Sr - 0-1,2 Sr - 0-0,4 Sr - 1,0 - Ka 1,2 - Ka 0,4 - Ka P138 Arvioitu Labora- P1022 Arvioitu Labora- P139 Arvioitu Labora- PL 2800 maalaji torio PL 2830 maalaji torio PL 2880 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Sr - 0-1,2 Sa - 0-2,1 Mr - 0,6 - Ka 1,2 - Ka 2,1 - Ka 16.3T-1

11 9 Taulukko 6. Napan pohjaveden muodostumisalueen pohjoispuolella (plv ) tehdyt maaperätutkimukset valtatien 6 kohdalla. P140 Arvioitu Labora- P302 Arvioitu Labora- P303 Arvioitu Labora- PL 2940 maalaji torio PL 3030 O maalaji torio PL 3170 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,8 Hk - 0-1,9 Mr - 0-0,7 Tv - 0,8-3,2 Sr - 1,9 - Ka 0,7-4,5 Sa lasa / lisa 3,2 - Ka 4,5-8,5 HHk hksi / Si 8,5-9,6 Sr - 9,6 - Ka P1033 Arvioitu Labora- P304 Arvioitu Labora- P1034 Arvioitu Labora- PL 3270 maalaji torio PL 3270 O maalaji torio PL 3330 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,5 Tv - 0-2,0 SaSi lasa 0-0,4 Tv - 0,5-1,0 Sr - 2,0-3,5 Hk sihk 0,4-1,7 sisa - 1,0 - Ka 3,5-5,5 Sr - 1,7-2,6 Hk - 5,5-8,7 Mr - 8,7 - Ka P1035 Arvioitu Labora- P305 Arvioitu Labora- P1036 Arvioitu Labora- PL 3370 maalaji torio PL 3370 O maalaji torio PL 3470 maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,6 Hk - 0-4,5 Sa - 0-3,8 sisa - 0,6-3,8 sisa - 4,5-7,0 Hk - 3,8-8,2 Sa - 3,8-4,1 Hk 7,0-8,5 Sr - 8,2-8,5 Hk - 8,5-9,5 Hk - 9,5-10,8 Sr - 10,8 - Ka P306 Arvioitu Labora- P1037 Arvioitu Labora- P307 Arvioitu Labora- PL 3470 O maalaji torio PL 3570 maalaji torio PL 3570 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-5,5 Sa - 0-2,7 sisa - 0-1,5 Sa lasa 5,5-8,5 Hk - 2,7-5,7 Sa - 1,5-6,2 Sa sasi 8,5-11,0 Sr - 5,7-6,7 Hk - 6,2-8,5 Hk - 11,0 - Ka 8,5-10,2 Sr srhkmr 10,2 - Ka P1038 Arvioitu Labora- P308 Arvioitu Labora- P309 Arvioitu Labora- PL 3670 V maalaji torio PL 3670 O maalaji torio PL 3790 O maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-0,2 Hk - 0-2,0 Sa lasa 0-1,0 Sr srhkmr 0,2-3,4 sasi - 2,0-4,5 Sa sasi 1,0-3,6 Hk sihk 3,4-4,1 Hk - 4,5-5,5 Sa lasa 3,6 - Ka - 5,5-6,5 sihk hksi 6,5-8,7 Hk kehk 8,7 - Ka P310 Arvioitu Labora- P311 Arvioitu Labora- P312 Arvioitu Labora- PL 3790 O maalaji torio PL 3790 V maalaji torio PL 3790 V maalaji torio Syvyys: Syvyys: Syvyys: 0-1,0 Sr - 0-1,4 Sr - 0-1,0 Sr hksrmr 1,0-4,0 Hk - 1,4-4,6 Hk - 1,0-2,0 Si sasi 4,0 - Ka 4,6 - Ka 2,0-3,0 Si sihk 3,0-4,0 Mr sasi 4,0 - Ka 16.3T-1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKIMUS Tarkastus Päivämäärä 8.3.2011 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Pekka Grims Ville Yli-Teevahainen Timo Ojanperä Työnumero

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.11.2012 152-P19621 Tutkimusraportti 1 (2)

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero Projektinumero 2017-5 PERUSTAMISTAPASELVITYS Varilan koulu Sastamala PERUSTAMISTAPASELVITYS 20.01.2017 1(4) Projektinumero 2017-5 Varilan koulu Sastamala YLEISTÄ Rakennuskohde Toimeksiannosta olen laatinut

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3. Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja..0 Espoon kaupunki Tekninen keskus Geotekniikkayksikkö Rakennettavuusluok

Lisätiedot

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS 2060209 27.2.207 Sweco Ympäristö Oy MUUTOS VALMIS 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / Lauri Joronen LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Pohjaveden kulkeutuminen Kaakkolammen kaatopaikalla Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on selvittää reitit,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI G P GEOPALVELU OY TYÖ N:O 17125 SKOL jäsen KARLSÅKER OMAKOTITALOTONTIT 20, 22, 24 26 / 132 / KARLSÅKER / SIUNTIO Pellonkulma 02580 SIUNTIO 15.6.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pintavaaitus

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Raportti 0521-P10495001 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Geoenergia ja pohjavesi Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Geoenergiaa voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on peräisin auringosta

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KOY KALEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KALEVA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KOY KALEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KALEVA, TAMPERE Työ nro 11611 21.01.2016 RAKENNETTAVUUSSEVITYS KOY KAEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KAEVA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKAA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368 33

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä 19.12.2013 www.ymparisto.fi >Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä Vuonna 2009 toteutettiin valtakunnallinen hanke,

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1/2013 TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Tarkastus Päivämäärä 18/01/20133

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Maankäyttö ja ympäristö Dnro K594/42/2004 31.12.2009 Kuopio Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Rudus Oy, Siilinjärven kunta Tutkimusraportti no 13/2009 Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 16.3T-1 Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 2 (5) Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus Yleistä Tämä tutkimus

Lisätiedot