Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät Päijät-Hämeen liiton päätehtävien ja velvollisuuksien erittely Päijät-Hämeen liiton hallintosäännössä luvussa 6 Toimivalta alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä määrätään seuraavaa: Maakuntahallitus tekee rakennerahasto- ja yhteisöaloiteohjelmia koskevan lainsäädännön tarkoittamat hankkeiden rahoituspäätökset. Maakuntahallituksella on edelleen oikeus siirtää rahoituspäätösten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle. Maakuntahallitus päätti siirtää rakennerahasto- ja yhteisöaloiteohjelmia koskevan lainsäädännön tarkoittamien hankkeiden rahoituspäätösten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle siten, että maakuntajohtajalla on oikeus tehdä alle euron EU-rahapäätökset (yhteensä rakennerahastojen rahoitus ja valtion rahoitusosuus) ja päättää myöntämiensä rahojen takaisinperinnästä. Edelleen maakuntajohtajalle annettiin oikeus päättää rahoituspäätösten muutoksista, jotka eivät vaikuta myönnetyn rahoituksen määrään tai hankkeen tavoitteisiin tai tarkoitukseen sekä oikeus myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen. Kaikki edellä luetellut päätökset tehdään kehittämisjohtajan esittelystä. Kaikki päätökset tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi maakuntajohtajan päätösluettelossa. Maakuntahallitus päätti , että Päijät-Hämeen liitto ottaa vastuulleen Etelä-Suomen EAKRohjelman yhteisen EU-yksikön tehtävät. Maakuntahallitus päätti valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään kaikki Etelä-Suomen EAKR-ohjelman suuraluekohtaisen temaattisen toimintalinjan (TL 5) rahoituspäätökset sen jälkeen kun Etelä-Suomen maakuntajohtajat yhdessä ovat tehneet valinnan rahoitettavista projekteista. Alueiden kehittämislain / mukaan maakunnan liitto voi päättää tuen myöntämisestä toisen maakunnan liiton alueella olevaan ylimaakunnalliseen hankkeeseen. Etelä-Karjalan liitto, Hämeen liitto, Itä-Uudenmaan liitto, Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan liitto ja Varsinais-Suomen liitto solmivat sopimuksen Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR toimenpideohjelman suuraluetason hallinnointitehtävien sekä ohjelman toimintalinjan 5 Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen hallinnoinnin osoittamisesta Päijät-Hämeen liiton hoidettavaksi (liite 2). Hallintosäännön luvussa 7 Muut määräykset 38 :ssä määrätään nimenkirjoituksesta: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asian valmistelija, jollei maakuntahallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Maakuntahallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 1

2 Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. Toimielimen pöytäkirjanpitäjän estyneenä ollessa voi otteen tai jäljennöksen oikeaksi todistaa myös arkistonhoitaja. HVJ-KUVAUKSEN YLLÄPITO Maakuntahallitus päättää hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaukseen tehtävistä muutoksista maakuntajohtajan sitä esittäessä Päijät-Hämeen liiton organisaatio Organisaatiokaavio ja tehtävien erittelyt (ml. osoitettujen toimien (virkojen) ohjeellinen määrä). Ohessa on kuvaus Päijät-Hämeen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmästä, josta käy ilmi, että henkilöstön vastuualueet on selkeästi määritelty Päijät-Hämeen liiton henkilöstön käytettäviksi tarkoitetut kirjalliset menettelyohjeet Uudet ohjeet ja muutokset käsitellään rahastojen koordinaatioelimissä ja toimitetaan kirjallisina Päijät-Hämeen liiton rakennerahastoasioita hoitavalle henkilöstölle. Lisäksi ohjeet julkaistaan ja ylläpidetään ajantasaisina työ- ja elinkeinoministeriön web-portaalissa. Ohjeistuksessa kerrotaan myös ao. ohjetta koskeviin kysymyksiin vastaavan virkamiehen nimi ja puhelinnumero. Seuraavat ohjeet on annettu työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä: 1. ohje yleisistä hallinnollisista seikoista 2. ohje tehtävien eriyttämisestä, 3. ohje projektien valinnoista 4. ohje teknisestä tuesta 5. ohje aloituspalaveristä 6. ohje arvioinnista 7. ohje ohjausryhmistä 8. ohje tukikelpoisista menoista 9. Kauppa- ja teollisuusministeriön ohje (muistio) ohjelmakauden ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisen päätöksenteon käynnistämisestä 10. Uudistettu ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta ns. käsikirjaohjeistus Kuvaus menettelytavoista, joiden avulla valitaan ja hyväksytään toimet 1. Tuen hakemista koskevien ilmoitusten julkaiseminen Avoimen haun järjestämisestä päätetään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Haun kohdentumisesta päätetään myös sihteeristössä. Hakuilmoitus sisältää tiedon liiton internet-osoitteesta, josta löytyvät hakemuksen tekemiseksi tarvittavat lisätiedot, kuten ohjelma-asiakirja, ohjeet tuen 2

3 hakijoille sekä Eura2007-järjestelmän osoite. Haun avaamisen ja hakemuksen jättämisen määräajan välinen aika on yli kuukausi. Hakuilmoitukset julkaistaan maakunnan päälehdessä sekä liiton internet-sivuilla. Haun käynnistäminen (teemahankkeet TL 5) Maakuntien yhteistyöryhmiltä pyydetään esitykset kunakin vuonna avattavista teemoista. EUyksikkö valmistelee esitysten pohjalta koonnin, joka käsitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ohjauskomitean kokouksessa. Ohjauskomitean hyväksymät teemat käsitellään kaikkien maakuntien yhteistyöryhmissä. Mikäli jokin MYR ei hyväksy valittuja teemoja, palautuu asia ohjauskomitean käsiteltäväksi. Ohjauskomitean tehtävänä on etsiä ratkaisu, joka on kaikkien MYR:ien hyväksyttävissä. Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ohjelma-asiakirjan mukaisesti toimintalinjan 5 hallinnointi on keskitetty Päijät-Hämeen liittoon perustettuun maakuntien yhteiseen EU-yksikköön. EU-yksikkö käynnistää avoimen haun hyväksyttyihin teemoihin liittyen, tiedottaa hausta ja ottaa vastaan hakemukset, neuvoo hakijoita ja saattaa yhteen potentiaaliset yhteishankkeiden toimijat. Hakuilmoitukset julkaistaan laajasti eteläsuomalaisten maakuntien päälehdissä (esim. kevään 2008 haussa 11 sanomalehdessä, joista kolme ruotsinkielisiä), EU-yksikön internet-sivuilla sekä maakuntien liittojen internet-sivuilla. Haun alkaessa EU-yksikkö voi järjestää hakijoille infotilaisuuksia ja hakijoiden avuksi valmistellaan kutakin hakukierrosta varten hakijan opas, jossa kerrotaan hakuun liittyvistä käytännön asioista, valintakriteereistä ja prosessista sekä neuvotaan, mistä saa hakuun liittyen lisätietoja. Toimintalinjan 5 haku toteutetaan kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa pyydetään hakijoilta esityksiä ylimaakunnallisista hankeideoista. Ideoita käsitellään rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän kokouksessa. Ideahaun päätyttyä EU-yksikkö järjestää ideahakuun osallistuneille verkostoitumistilaisuuksia (teemakohtaisesti), joiden tarkoituksena on hanketoimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja hankeideoiden jatkokehittäminen. Varsinainen hakuaika alkaa näistä tilaisuuksista ja kestää vähintään noin kuukauden. 2. Saapuneiden hakemusten rekisteröinti Ideahaku (teemahankkeet TL 5) Allekirjoitetut ideahakulomakkeet toimitetaan EU-yksikköön. Ideahakulomakkeet kirjataan saapuneeksi diaariin. Varsinainen projektihaku (TL 2, 3 ja 5) Allekirjoitetut projektihakemukset toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon. Projektihakemukset kirjataan saapuneeksi hankediaariin. Kirjaamisen yhteydessä projektihakemukselle annetaan diaarinumero. Diaarinumero ja saapumispäivä merkitään projektihakemuslomakkeelle. Projektihakemuksista tarkistetaan, että hakija on jättänyt hakemuksen viranomaiskäsittelyyn EURA2007 järjestelmässä ja että hakemus on osoitettu Päijät-Hämeen liitolle. Tarvittaessa tilannetta selvitetään hakijan kanssa. Hakemukset kirjataan saapuneeksi EURA2007 järjestelmässä ja hakemukselle merkitään saapumispäivä ja diaarinumero. Hakijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus hakemuksen saapumisesta/vastaanottamisesta (saapumisilmoitus). Saapumisilmoituksessa hakijoille kerrotaan myös projektihakemusten jatkokäsittelyn aikataulusta. 3

4 Saapuneeksi kirjaamisen jälkeen projektihakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä. 3. Hakemusten arviointi Kaikkien rahoitusta saavien projektien on täytettävä välttämättömät ehdot valintamenettelystä riippumatta. Jos hakemus ei täytä yhtä tai useampaa välttämätöntä ehtoa, ei sitä oteta mukaan muiden valintaperusteiden arviointiin ja hakemus hylätään tässä vaiheessa. Yleisillä arviointiperusteilla arvioidaan projektisuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Kehittämisjohtaja pisteyttää hakemuksen Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean hyväksymien arviointiperusteiden perusteella. Pisteytyksessä käytetään yksinkertaista kokonaispisteisiin perustuvaa laskentamenetelmää seuraavasti: 5 = erinomaisesti, 4 = hyvin, 3 = tyydyttävästi, 2 = välttävästi, 1 = heikosti tai ei lainkaan. Rahoittaja voi halutessaan asettaa arviointiperusteelle painokertoimet, jolloin voidaan haun kohdentumisen mukaan painottaa tärkeimmiksi katsottuja arviointiperusteita. Pisteytys perustellaan Eura2007-järjestelmässä kirjallisesti. Valintaperusteiden arviointi täytetään Etelä-Suomen yhteisten arviointikriteereiden perusteella Eura tietojärjestelmään, johon se tallentuu. Hakemuksesta arvioidaan haun painopisteiden mukaisuus, innovatiivisuus ja kilpailukyky, yritystoiminnan ja työllisyyden edistäminen, pysyvä tai pitkäaikainen lisäarvo, yhteistyö, ympäristövaikutukset sekä ns. horisontaaliset periaatteet ja toteuttajan edellytykset. Tämä menettely koskee myös liiton itse toteuttamia rakennerahastohankkeita. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsittelee kaikki hakemukset. Siinä yhteydessä tarkistetaan viimeistään, että samaa hanketta ei rahoiteta useammasta lähteestä. Hakemusten arviointi ja valinta (teemahankkeet TL 5) Ideahaku Saapuneista hankeideoista laaditaan teemakohtainen tiivistelmä. Hankeideat käsitellään rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän kokouksessa. Ideahaun päätyttyä EU-yksikkö järjestää ideahakuun osallistuneille verkostoitumistilaisuuksia (teemakohtaisesti), joiden tarkoituksena on hanketoimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja hankeideoiden jatkokehittäminen. 4

5 Varsinainen projektihaku EU-yksikkö tarkistaa saapuneet hakemukset teknisesti ja arvioi välttämättömien valintakriteereiden täyttymisen. Tarvittaessa pyydetään täydennyksiä hakijoilta. Ohjelmaan, toimintalinjaan 5 ja haun teemoihin kuulumattomat hankkeet karsitaan tässä vaiheessa pois jatkokäsittelystä (hylätään, palautetaan hakijalle tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle). Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän jäsenet arvioivat hankkeiden sisältöä ja toteutuskelpoisuutta Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean hyväksymien valintakriteerien pohjalta (yhteinen arviointilomake). Jokaisen hakemuksen arvioi kaksi koordinaatiotyöryhmän jäsentä. Hankkeen saama kokonaispistemäärä on kahden arvioijan kokonaispistemäärien keskiarvo. Mikäli kahden arvioijan antamien kokonaispistemäärien ero on yli 4 pistettä, pyydetään kolmas arvio. Tässä tapauksessa hankkeen saama kokonaispistemäärä muodostuu kolmen arvioijan kokonaispistemäärien keskiarvosta. Tarvittaessa pyydetään lausuntoja substanssiasiantuntijoilta. Yhteenveto saapuneista hakemuksista toimitetaan tiedoksi kaikkien maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöille ja hanketiivistelmät käsitellään niiden maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöissä (poikkeus: Uudellamaalla MYR:n alaisessa hankevalmisteluryhmässä), joiden alueella toteutetaan merkittäviä osia hankkeesta (vähintään yksi osaprojekti). Sihteeristökäsittelyssä varmistetaan, ettei hankkeissa ole päällekkäisyyttä alueilla toteutettavien muiden rahoittajien hankkeisiin. MYR:n sihteeristö voi esittää prioriteettijärjestyksen hankevalintaa varten. Prioriteettijärjestys ei kuitenkaan sido jatkokäsittelyä. Arviointien ja sihteeristöjen käsittelyjen jälkeen koordinaatiotyöryhmä kokoontuu käsittelemään hakemuksia ja niistä saatuja lausuntoja. Ohjelmajohtaja valmistelee valintaesityksen laajennetulle ohjauskomitealle, joka tekee päätösesityksen Päijät-Hämeen liitolle rahoitettavista hankkeista. Ohjauskomitean on pyrittävä päätöksenteossaan yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestäneistä on kannattanut. 4. Hakemusta koskevan myönteisen/ kielteisen päätöksen teko eli rahoituspäätös Maakuntahallitus tekee päätöksen maakuntajohtajan esittelystä. Päätöslomakkeessa on päätöksen vakiomuotoiset ehdot, joista ilmenevät oikeudet ja velvollisuudet. Päijät-Hämeen liitto (kehittämisjohtaja) lisää toiminnan ja hankkeen kannalta olennaisia ehtoja päätökseen. Kirjallinen muutoksenhakuosoitus on päätösten liitteenä. Rakennerahastojen tietojärjestelmän (EURA 2007) vakiomuotoisten päätösehtojen lisäksi päätöksiin lisätään Päijät-Hämeen liitossa sovellettavan tukijärjestelmän sekä liiton itse asettamia, tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. Sovellettavat säädökset: Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, nk. yleisasetus (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta) EAKR-asetus (EY) N:o 1080/2006 (Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta) Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, nk. täytäntöönpanoasetus 5

6 (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä) Rakennerahastolaki (1401/2006) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (311/2007) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Alueiden kehittämislaki (602/2002) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1224/2002) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta (1225/2002) Valtionavustuslaki (688/2001) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen Maakuntahallituksen päätöksestä lähetetään virallinen ote tuen saajalle. Välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen kehittämisjohtaja tekee päätöksen myös EURA2007-järjestelmään. Tuen saajalle lähetetään sähköpostilla ilmoitus järjestelmään tehdystä tukipäätöksestä. Allekirjoitettu päätös (ml. muutoksenhakuosoitus) lähetetään postitse tuen saajalle. Maakuntalehti sekä useat muut tiedotusvälineet maakunnassa tiedottavat maakuntahallituksen kokouksen jälkeen välittömästi tehdyistä tukipäätöksistä ja hankkeiden sisällöstä. Sen jälkeen kun rahoituspäätös on tehty, hankkeen yhteyshenkilö kutsuu koolle aloituspalaverin. Palaveri dokumentoidaan, jotta valvonnassa voidaan todeta, onko kaikki tarpeelliset asiat käyty läpi hankkeen toteuttajien kanssa. Ohje sisältää käsiteltävät asiakokonaisuudet, joita ovat mm. osallisten oikeudet ja velvollisuudet sekä hankkeen onnistumisen ja laillisen toteuttamisen kannalta tarpeelliset seikat. Ohje sisältää myös esityslistaehdotuksen. Päätöksen teko (teemahankkeet TL 5) Juridiset rahoituspäätökset hankkeille tekee Päijät-Hämeen liitto (tai muu toimivaltainen aluehallintoviranomainen, jolle myöntövaltuudet voidaan ohjata ohjelmareservistä). Maakuntajohtaja tekee päätöksen ohjelmajohtajan esittelystä. Ohjauskomitean esitettyä rahoitettavat hankkeet, EU-yksikkö käy näiden hakijoiden kanssa tarkentavat hankeneuvottelut. Hankeneuvotteluissa sovitaan projektihakemukseen tehtävistä muutoksista ja projektihakemukseen pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä. Yhteishankkeissa toteutettavissa projekteissa hankeneuvotteluihin osallistuvat yhteishenkilöt/edustajat kaikista projektihakemuksessa mainituista toteuttajaorganisaatioista. Projektihakemus hyväksytään projektiksi EURA järjestelmässä, kun uusi korjattu projektihakemus pyydettyine lisäselvityksineen on toimitettu ja hyväksytty EU-yksikössä sekä EURA2007 järjestelmässä. Hankekoordinaattori valmistelee hyväksytylle projektille päätöksen EURA2007 ja WePa2007/Valtteri järjestelmissä. Päätöslomakkeessa on päätöksen vakiomuotoiset ehdot, joista ilmenevät oikeudet ja velvollisuudet. EU-yksikkö lisää toiminnan ja hankkeen kannalta olennaisia ehtoja päätökseen. 6

7 Päätös liitteineen (ml. muutoksenhakuosoitus) lähetetään tuensaajille. Yhteishankkeissa allekirjoitettu (alkuperäinen) päätös liitteineen lähetetään projektin hallinnoijana toimivalle (hakija) organisaatiolle ja kopiot päätöksestä liitteineen lähetetään muille hankkeen osatoteuttajille. Kopio päätöksestä liitteineen lähetetään tiedoksi myös projektin ohjausryhmään nimetylle maakuntien liiton edustajalle. EU-yksikkö järjestää hanketoteuttajille hallinnointikoulutusta ja/tai hankekohtaisia aloituspalavereita Toimien tarkastaminen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (jäljempänä yleisasetus) 60 artiklan b-kohdan mukaan hallintoviranomainen vastaa toimenpideohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ja sen tehtävänä on tarkastaa osarahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus ja varmistaa, että toimien osalta tuensaajien ilmoittamat menot ovat todella aiheutuneet ja että ne ovat yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaiset. Yksittäisten toimien paikan päällä suoritettavia tarkastuksia voidaan tehdä otantaperiaatteella noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka komissio hyväksyy 103 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Yleisasetuksen täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan 2-5 kohdissa on annettu tarkemmat ohjeet tarkastusten toteuttamisesta. Tarkastusten, jotka hallintoviranomaisen on tehtävä asetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan b alakohdan mukaisesti, on tarvittaessa katettava toimien hallinnolliset, taloudelliset, tekniset ja fyysiset näkökohdat. Päijät-Hämeen liitto laatii kirjalliset ohjeet tarkastuksia varten ja pitää kustakin tarkastuksesta kirjaa, jossa mainitaan tehty työ, tarkastuksen päivämäärä ja tulokset sekä havaittujen sääntöjenvastaisuuksien suhteen toteutetut toimenpiteet. Mikäli Päijät-Hämeen liitto on toimenpideohjelman tuensaaja, tarkastuksiin liittyvillä järjestelyillä varmistetaan tehtävien erottaminen riittävällä tavalla asetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan b alakohdan mukaisesti. 1 Paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittaminen 1.1. Tarkastettavien toimien valinta Päijät-Hämeen liitto tarkastaa TEM:n antaminen ohjeiden mukaisesti kaikki julkiselta rahoitukseltaan yli euron suuruiset hankkeet ja korkeaan riskiluokkaan arvioidut hankkeet vähintään kerran hankkeen aikana sekä lopuista hankkeista paikan päällä tarkastetaan 50 % otannalla, missä otetaan huomioon eri tuensaajien ja toimien kattava edustus ja riskitaso. Paikan päällä tehtävä tarkastaminen ulotetaan päähankkeen lisäksi myös mahdollisiin alahankkeisiin. Lisäksi hankkeille tehdään tarkastus paikan päällä aina kun siihen on aihetta. Jos tietyn tyyppisissä hankkeissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, paikan päällä tehtäviä tarkastuksia laajennetaan koskemaan samankaltaisia hankkeita. 7

8 Tarkastettavien hankkeiden kappalemäärän lisäksi tavoitellaan myös mahdollisimman kattavaa varmennustasoa maksatusten euromäärän osalta. Paikan päällä tehtävät tarkastukset tehdään vuosittaisten Päijät-Hämeen liiton laatimien, maakuntajohtajan hyväksymän tarkastussuunnitelmien mukaan. Tarkastussuunnitelma sisältää vuosittain tarkastettavat projektit valintaperusteineen ja niiden määrän, otantamenetelmän kuvauksen sekä muut varmentamisessa huomioon otettavat seikat. Otannan kokoa määritettäessä huolehditaan siitä, että otanta, ottaen huomioon Päijät-Hämeen liiton määrittämän, kyseiseen tuensaaja- ja toimityyppiin liittyvän riskitason, antaa riittävän varmuuden maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Otantamenetelmää arvioidaan vuosittain tarkastussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Vuosittainen tarkastussuunnitelma tehdään ja tallennetaan tietojärjestelmään kyseessä olevan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosittaisen tarkastussuunnitelman yhteydessä Päijät-Hämeen liitto laatii yhteenvedon edellisenä vuonna toteutetuista paikan päällä tehdyistä tarkastuksista ja niiden tuloksista Paikan päällä tehtävien tarkastusten organisointi Tarkastusten järjestämistä välittävissä elimissä on ohjeistettu hallintoviranomaisen tehtävien eriyttämistä koskevassa ohjeessa (Hallintoviranomaisen ohje nro 02/2008, , korvannut ohjeen 01/2008,1107/023/2008!). Vastuu paikan päällä tarkastamisesta on välittävässä elimessä tuen maksamisesta vastaavalla yksiköllä. Paikan päällä tehtävät tarkastuskäynnit toteutetaan siten, että tarkastuksen tekevät sekä hankkeen rahoittamiseen että maksamiseen liittyviä tehtäviä hoitavat henkilöt. Edellinen varmentaa projektin sisällöllisiä ja jälkimmäinen tilinpidollisia asioita Paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittaminen Tarkastuskäynnin tavoitteena on antaa riittävä varmuus siitä, että ilmoitetut menot vastaavat todellisuutta, tuotteet on toimitettu tai palvelut on suoritettu hyväksymispäätöksen mukaisesti ja että toimet ja menot ovat yhteisön ja kansallisen lainsäädännön ja muiden sääntöjen sekä yhteisön mukaisia. Mikäli maksatuksen yhteydessä on tehty merkintä varmennuskäynnillä tarkastettavista eristä, tarkastetaan nämä. Tarkastuskäynti suoritetaan hankkeen aikana siten, että mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin on ennen hankkeen päättymistä mahdollista ryhtyä. Hankkeen luonne (investointi, koulutushanke, kehittämishanke) vaikuttaa sopivan tarkastusajankohdan valintaan samoin kuin aloituspalaverin pito hankkeen alkaessa. Paikan päällä tehtävä tarkastus suoritetaan aina ennen loppumaksatusta. Jos tarkastuksen tarve on havaittu ja hanke on merkitty tietojärjestelmään tarkastuskohteeksi, hanketta ei voida järjestelmässä sulkea ennen kuin edellytetty tarkastus on suoritettu ja korjaavat toimenpiteet hankkeelle on kuitattu suoritetuiksi. Samaan hankkeeseen voidaan tehdä tarpeen vaatiessa useampia tarkastuskäyntejä. Jos samalla tuensaajalla on käynnissä useampia hankkeita, vähintään yhteen hankkeeseen tehdään tarkastus paikan päällä. Jos kyseessä on rahoitukseltaan pieni, teknisluonteinen hanke, jonka toiminnasta/olemassa olosta saadaan riittävä varmuus tulosten perusteella (tehty työ konkretisoituu esim. raportteina tai selvityksinä), ei sille suoriteta paikalla tehtävää tarkastusta. Teknisen tuen hankkeiden osalta tarkastaminen paikan päällä ei ole tarkoituksenmukaista, sillä riittävä varmuus menojen tosiasiallisuudesta saadaan niiden luonteesta johtuen ilman paikan päällä tehtävää tarkastamista. 8

9 Tehdyt paikan päällä tapahtuvan tarkastuskäynnin toimenpiteet, tarkastuksen tulokset sekä niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tarkastuksen suorittaja kirjaa TEM:n vahvistamaan paikan päällä tehtävien tarkastusten tarkistuslistaan. Tarkastustiedot tallennetaan viipymättä Valtteri-tietojärjestelmään, jotta sieltä saatavat tiedot ovat ajantasaisia. 1.4 Valvonta- ja tarkastustoimenpiteistä raportoiminen ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen seuranta Päijät-Hämeen liitto toimittaa tiedot rakennerahastolain 49 :ssä tarkoitetuista tuen saajaan kohdistuneista tuotteiden, palveluiden ja menojen tarkastuksista TEM Alueiden kehittämisyksikköön hallintoviranomaiselle ja Valtiovarain controller toiminnon yhteydessä toimivalle tarkastusviranomaiselle hallintoviranomaiselle ja tarkastusviranomaiselle. Sääntöjenvastaisuuksia koskevat ilmoitukset (valtioneuvoston asetus rakennerahastoista 311/2007): Päijät-Hämeen liitto (kehittämisjohtaja ja ohjelmajohtaja) toimittaa komission täytäntöönpanoasetuksen artikloissa tarkoitetut sääntöjenvastaisuuksia koskevat tiedot TEM Talousyksikköön todentamisviranomaiselle ilman eri pyyntöä kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä Kuvaus maksatushakemusten käsittelyssä sovellettavista menettelyistä Projektin hallinnoija/toteuttaja täyttää maksatushakemuksen päätöksessä mainituilta maksatusjaksoilta mukaisesti EURA2007 järjestelmässä. Kun maksatushakemus on valmis, hallinnoija/toteuttaja jättää hakemuksen järjestelmän välityksellä viranomaiskäsittelyyn. Projektin hallinnoija/toteuttaja toimittaa EURA2007 järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn jätetyn maksatushakemuksen liitteineen allekirjoitettuna Päijät-Hämeen liittoon. Maksatushakemus tulee olla hallinnoija- /toteuttajaorganisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Yhteishankkeissa projektin hallinnoijana toimiva organisaatio täyttää yhden koko hanketta koskevan maksatushakemuksen EURA2007 järjestelmässä, allekirjoittaa ja toimittaa maksatushakemuksen liitteineen Päijät- Hämeen liittoon. Hankkeen osatoteuttajat toimittavat hallinnoijalle maksatushakemusta varten tarvittavat tiedot maksatuskauden kustannuksista ja rahoituksesta (kirjanpidon ote) sekä muut vaaditut liitteet. 3. Maksatushakemuksen käsittely viranomaisessa Saapuneiden maksatushakemusten rekisteröinti/vastaanotto Allekirjoitetut maksatushakemukset liitteineen toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon. Maksatushakemukset kirjataan saapuneeksi hankediaariin. Kirjaamisen jälkeen maksatushakemuslomakkeelle merkitään hankkeen diaarinumero ja saapumispäivä. Saapuneista maksatushakemuksista tarkistetaan, että projektin hallinnoija/toteuttaja on jättänyt hakemuksen viranomaiskäsittelyyn EURA2007 järjestelmässä. Tarvittaessa tilannetta selvitetään projektin hallinnoijan/toteuttajan kanssa. Maksatushakemukset kirjataan saapuneeksi EURA2007 järjestelmässä ja hakemukselle tallennetaan saapumispäivä ja hankkeen diaarinumero. Projektin hallinnoijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus maksatushakemuksen saapumisesta / vastaanottamisesta (saapumisilmoitus). Maksatushakemukset otetaan käsittelyyn EURA2007 järjestelmässä. 9

10 Maksatushakemuksen tarkastus (hallinnollinen tarkastus) jakautuu kahteen osaan: 1) projektin sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkastukseen, jonka suorittaa tuen myöntämiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä hoitava virkailija esim. rahoituspäätöksen esittelijä (myöhemmin rahoittaja) ja 2) kustannusten tukikelpoisuuden tarkastukseen, jonka suorittaa tuen maksamiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä hoitava virkailija (myöhemmin maksaja). 3.1 Projektin sisällön ja toimenpiteen tukikelpoisuustarkastus Päijät-Hämeen liitossa rahoittajaviranomaisena toimivat projektin yhteyshenkilöksi nimetty (tarkastaja, aluekehityspäällikkö) ja EU-yksikössä hankekoordinaattori ja ohjelmajohtaja tekevät maksatushakemukseen ensin projektin sisällön toimenpiteiden tukikelpoisuustarkastuksen (toimenpiteiden tarkastus). Tarkastuksesta täydennetään tarkistuslista EURA2007 järjestelmässä. Yhteishankkeissa projektin tukikelpoisuustarkastus kattaa kaikki projektin osatoteuttajat. Lisäksi toimenpiteiden tarkastuksesta tehdään tarvittaessa muita muistiinpanoja. Projektin hallinnoijalta/toteuttajalta pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä. Maksatushakemus voidaan myös palauttaa projektin hallinnoijalle/toteuttajalle korjattavaksi ja täydennettäväksi. Toimenpiteiden tarkastuksen jälkeen rahoittaja antaa maksatushakemuksen käsittelijälle (maksajalle) lausuntonsa (= toimenpiteiden tarkastuslistalla) siitä, että projektisuunnitelman sisällöllisestä toteutumisesta ei löydy estettä maksatukselle. Rahoittaja siirtää maksatushakemuksen EURA2007 järjestelmästä WePa2007/Valtteri järjestelmään maksajan käsittelyyn ja toimittaa maksatushakemuksen liitteineen maksajalle hakemuksen numero- ja asiatarkastusta varten. 3.2 Kustannusten tukikelpoisuuden tarkistaminen Rahoittajan annettua lausunnon maksatushakemuksesta, hakemus siirtyy maksajalle kustannusten tukikelpoisuuden tarkastamista varten. Maksajaviranomaisena toimivat tietopalvelusihteeri ja EUyksikössä hankesihteeri. Maksaja ottaa maksatushakemuksen (tilitys) käsittelyyn We- Pa2007/Valtteri järjestelmässä ja tekee maksatushakemuksen kustannusten numero- ja asiatarkastuksen. Maksatushakemuksesta tarkistetaan hakemuslomakkeen tiedot ja varmennetaan maksatukseen haettavien kustannusten oikeellisuus vertaamalla maksuun haettavia eriä kirjanpidon otteisiin, liitetietoihin, aiemmin maksettuihin eriin sekä päätöksellä projektille myönnettyyn rahoitukseen. Tukikelpoisuustarkastuksessa huomioidaan myös rahoittajan toimenpiteiden tarkastuksessa tehdyt huomiot, muut tarkastushavainnot sekä muu projektin raportointi. Yhteishankkeissa numero- ja asiatarkastus tehdään kaikkien projektin osatoteuttajien osalta. Maksaja pyytää tarvittaessa projektin hallinnoijalta/toteuttajalta lisätietoja. Maksatushakemus voidaan tarvittaessa palauttaa täydennettäväksi ja korjattavaksi projektin hallinnoijalle/toteuttajalle. 10

11 WePa2007/Valtteri järjestelmässä tilitykseen merkitään kustannuslajikohtaisesti tukikelpoisena hyväksyttävät kustannukset ja rahoituserät samoin kuin hylättävät summat perusteluineen ja ratkaistaan maksatuskaudelta korvattava summa. Lisäksi merkitään projektille maksettavasta summasta mahdollisesti vähennettävät erät, esim. takaisinperinnät ja tehdään mahdolliset merkinnät varmennuskäynnillä tarkastettavista eristä. Tukikelpoisuustarkastus dokumentoidaan tilityksen tarkistuslistaan WePa2007/Valtterijärjestelmässä. Lisäksi maksatushakemuksen numero- ja asiatarkastuksesta tehdään muita muistiinpanoja tukikelpoisuustarkistuksen tueksi. Ennen maksatuksen hyväksymistä, tiliöintiä ja tietojen siirtämistä edelleen EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten, varmistetaan, että projektin hallinnoijalle/toteuttajalle suoritettavaa maksua varten pankkitilillä on maksun suorittamiseksi tarvittavat rahat. Hyväksytty maksatushakemus (tilitys) siirretään EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten. 4. Maksatuspäätös Maksatuspäätöksen tiedot tarkistetaan ja täydennetään (päätöksen päiväys ja allekirjoitukset). Maksatuspäätös lähetetään liitteineen (ml. muutoksenhakuosoitus) projektin hallinnoijalle/toteuttajalle. Yhteishankkeissa allekirjoitettu (alkuperäinen) päätös liitteineen lähetetään projektin hallinnoijana toimivalle (hakija) organisaatiolle ja kopiot päätöksestä liitteineen lähetetään muille hankkeen osatoteuttajille. Maksuunpanomääräys Maksatuspäätöksen yhteydessä tulostetaan EURA järjestelmästä maksatuspäätöksen maksuunpanomääräys. Maksuunpanomääräys ja alkuperäinen maksatushakemuslomake toimitetaan hyväksyttynä Päijät-Hämeen liiton taloussihteerille tuen maksamista ja kirjanpitoon kirjaamista varten. Tuen maksaminen Maksu suoritetaan maksuunpanomääräyksen (tosite) mukaiselle maksun saajan tilille. Tosite kirjataan Päijät-Hämeen liiton kirjanpitoon, tositteeseen merkitään tositenumero ja maksupäivä. Maksaja merkitsee manuaalisesti WePa2007/Valtteri-järjestelmässä tilitykselle tositteen mukaisen maksupäivän. 11

12 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS RAHASTO: EAKR Päivitetty Välittävä elin: Päijät-Hämeen liitto Kuvataan tarvittaessa erikseen menettelyt seuraavien hanketyyppien osalta: valtionavustuksena rahoittamat hankkeet, hallinnon itsensä toteuttamat hankkeet, teknisen tuen hankkeet sekä julkisena hankintana toteutetut hankkeet Kuvattava asia 1.Myöntämisvaltuuden vastaanottaminen Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään TEM:n jakokirje kirjataan saapuneeksi Myöntämisvaltuuksien tarkistaminen ja vastaanottaminen 2. Määrärahojen Vastaanotetaan arviomääräraha vastaanottaminen 3. Tietojärjestelmät Myöntämisvaltuuksien vastaanotto Projektihakemusten käsittely Projekti-/rahoituspäätös (projektiksi hyväksyminen ja rahoituksen myöntäminen) Projektin raportointi (seuranta- ja väliraportit, loppuraportti) Maksatushakemusten käsittely Tuen maksaminen Varmennukset ja tarkastukset Miten tehtävät suoritetaan Myöntövaltuuksien jakokirje kirjataan liiton diaariin. 1..Tulostetaan vastaanotettavissa olevat jakokirjeet raportille WePa2007/Valtteri järjestelmässä. 2.Raportin tietojen täsmäävyys verrataan varsinaiseen jakokirjeeseen 3.Vastaanotetaan järjestelmässä ne varat, jota vastaavan jakokirjeen tiedot täsmää em. raportin tietoihin. 4.Tulostetaan raportti vastaanotetuista varoista 5.Varojen vastaanoton dokumentointi (raportit ja jakokirjeet) (WePa2007/Valtteri järjestelmän ohjeistus/versio ) TEM:n suoritus Päijät-Hämeen liiton pankkitilille maksuja varten. WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri ProEconomica/Status-kirjanpito ja Baswaremaksuliikenne Työnjako, vastuut Johdon sihteeri Tietopalvelusihteeri Taloussihteeri Liite 1, luettelo käyttäjäoikeuksista tietojärjestelmissä

13 2 (5) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Sääntöjenvastaisuudet ja takaisinperinnät Menojen todentaminen Miten tehtävät suoritetaan EURA2007 ja WePa2007/Valtteri Työnjako, vastuut 4. Tiedottaminen (Viestintä) Avoimet haut Rahoituspäätöksistä tiedottaminen Maakuntalehdet, infotilaisuudet, hakijan ohje, nettisivut Eura 2007-järjestelmä, nettisivut, mkh:n päätöksistä tiedottaminen, lehdistötiedotteet MYR:n sihteeristö, ohjauskomitea Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, kehittämisjohtaja, hallintojohtaja 5. Hakijoiden ohjaus ja neuvonta 6. Hankkeiden valinta Ideahaku (TL 5 Teemahankkeet) Tuen hakemista koskevat menettelyt Ohjelman toteutumisesta tiedottaminen Infotilaisuudet Verkostoitumistilaisuudet Hakijoiden neuvonta Ideahakulomakkeiden vastaanottaminen Projektihakemusten vastaanottaminen Vuosiraportti, vuosijulkaisu, MYR, seurantakomitea ja tiedotustilaisuus sen yhteydessä Nettisivut, puhelimitse, sähköpostitse, hakijan opas/ohje Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tietopalvelusihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, kehittämisjohtaja Ideahakulomakkeet kirjataan saapuneeksi diaariin. Hankeideat käsitellään rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän kokouksessa ja järjestetään teemakohtaiset verkostoitumistilaisuudet ideahakuun osallistuneille. Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Hankesihteeri, ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori Johdon sihteeri, hankesihteeri Saapusmisilmoitus hakijalle Hakemuksen käsittelyyn ottaminen Hakijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus hakemuksen saapumisesta/vastaanottamisesta. Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä, joka täyttää viranomaisen täytettävät kohdat. Suunnittelusihteeri, hankesihteeri Suunnittelusihteeri, hankesihteeri Kehittämisjohtaja, hankekoordinaattori Hakemusten arviointi Arviointilomakkeen täyttäminen Ohjelma-asiakirjan ja seurantakomitean hyväksymien valintakriteerien mukaan Kehittämisjohtaja (TL 2 ja 3) Etelä-Suuomen EAKR-koordinaatiotyöryhmän jäsenet (TL 5) Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori (TL 5)

14 3 (5) Kuvattava asia Rahoitettavien hankkeiden valinta Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut Asiantuntijalausuntojen pyytäminen Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori (TL 5) TL 2-3 Maakuntajohtajan esityksen pohjalta MYR:n sihteeristö tekee päätösesityksensä Rahoituspäätöksen tekeminen TL 5 MYR:n sihteeristöt käsittelevät hakemuksia kokouksissa Priorisointi Valintaesitys Päätösesitys Rahoituspäätöksen valmistelu TL5:n osalta mahdollinen prioriteettijärjestys oman maakunnan hankkeista, päällekkäisyyksien ehkäisy EAKR-koordinaatiotyöryhmä priorisoi hankkeet Arviointien, MYR:ien sihteeristöjen priorisointien ja lausuntojen pohjalta Valintaesityksen pohjalta Päätös valmistellaan EURA2007 ja WePa2007/ Valtteri järjestelmissä mahdollisten hankeneuvotteluissa sovittujen täydennysten jälkeen. MYR:n sihtteeristöt Ohjelmajohtaja Ohjauskomitea Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, kehittämisjohtaja 7. Hankkeiden ohjaus ja valvonta Päätöksenteko Päätöksen toimittaminen hakijalle Aloituspalaverit ja/tai hallinnointikoulutus hankkeille Projektinaikainen ohjaus 8. Maksatushakemusten käsittely (toimeenpanoasetus 13 art) Maksatushakemusten Maksatushakemusten vastaanottaminen vastaanottaminen Maakuntahallitus delegoinut maakuntajohtajalle päätöksentekoa ja sekä EU-yksikön osalta Kirjataan päätös diaariin ja postitetaan allekirjoitettu päätös Hankekohtaiset aloituspalaverit soveltaen TEM:n ESRaloituspalaveriohjetta Ohjausryhmien kokouksiin osallistuminen, projektin jatkuva seuranta Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Maakuntahallitus, maakuntajohtaja Johdon sihteeri, palvelusihteeri, hankesihteeri Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tietopalvelusihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, kehittämisjohtaja, ohjausryhmään nimetty maakunnan liiton edustaja Johdon sihteeri, hankesihteeri Saapusmisilmoitus hakijalle Maksatushakemuksen käsittelyyn Hakijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus hakemuksen saapumisesta/vastaanottamisesta. Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA Suunnittelusihteeri, hankesihteeri Tarkastaja, aluekehityspäällikkö,

15 4 (5) Kuvattava asia Maksatushakemusten käsittely Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut ottaminen järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä. hankekoordinaattori, ohjelmajohtaja Toimenpiteiden tarkastus Rahoittaja tekee maksatushakemukseen projektin Tarkastaja, aluekehityspäällikkö, sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkistuksen. hankekoordinaattori, ohjelmajohtaja Rahoittaja siirtää maksatushakemuksen maksajan käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmään Numero- ja asiatarkastus (kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus) Maksaja ottaa maksatushakemuksen (tilitys) käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmässä. Maksatushakemukseen tehdään numero- ja asiatarkastus Hyväksytty maksatus tiliöidään ja siirretään EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten. Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Maksatuspäätöksen tekeminen 9. Tuen maksaminen 10. Toimien paikan päällä tehtävä tarkastaminen (toimeenpanoasetus art 13 b) Vuosittainen tarkastussuunnitelma Maksatuspäätös Maksuunpanomääräys Tarkastettavien toimien valinta Otantamenetelmän valinta Tarkastussuunnitelman laadinta ja tallentaminen tietojärjestelmään Yhteenveto edellisen vuoden tarkastuksen tuloksista Makstuspäätöksen tiedot tarkistetaan ja täydennetään. Päätös allekirjoitetaan, kirjataan diaariin ja lähetetään liitteineen projektin hallinnoijalle/toteuttajalle. EURA2007 järjestelmästä tulostetaan maksuunpanomääräys. Hyväksytty maksuunpanomääräys ja alkuperäinen maksatushakemuslomake toimitetaan taloussihteerille tuen maksamista varten. Tuki maksetaan maksuunpanomääräyksen mukaisesti maksun saajan pankkitilille ja tositteelle merkitään maksupäivä. Maksu kirjataan Päijät-Hämeen liiton kirjanpitoon. Maksaja merkitsee tilitykselle maksupäivän WePa2007/Valtteri -järjestelmässä TEM:n ohjeiden mukaisesti Helmikuun loppuun mennessä Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Hallintojohtaja Johdon sihteeri, palvelusihteeri, hankesihteeri Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Hallintojohtaja Taloussihteeri Taloussihteeri Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja Kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja, maakuntajohtaja

16 Kuvattava asia Paikan päällä tehtävän tarkastuksen suorittaminen Korjaavien toimenpiteiden suorittaminen ja seuranta 11. Toimeenpanon seuranta ja raportointi Hankkeiden seuranta- ja tulostiedot Mitä tehtäviä välittävässä elimessä Miten tehtävät suoritetaan tehdään Tarkastetaan tuotteiden toimittaminen Sekä maksatuksesta että hankkeen valvonnasta vastaava ja palvelujen suorittaminen henkilö varmentaa osaltaan hankkeen Tarkastustiedot kirjataan WePa2007/Valtteri-järjestelmään Korjaavien toimien kirjaaminen Välittömästi tarkastuksen jälkeen tietojärjestelmään Tarkastutietojen kirjaaminen Valtterijärjestelmään Sääntöjenvastaisuuksien ilmoittaminen TEM talousyksikköön Yhteenvetojen laadinta MYR:lle ja seurantakomitealle Kaksi kertaa vuodessa seurantakomitealle, vuosiraportin käsittelyn yhteydessä MYR:lle 5 (5) Työnjako, vastuut Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, tietopalvelusihteeri Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, tietopalvelusihteeri Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, tietopalvelusihteeri 12. Tukiin liittyvät korjaustoimet (ml. päätöksen oikaisu, tuen takaisinperintä jne.) 13. Sääntöjen vastaisuuksiin liittyvä raportointi 14. Todentamisviranomaiselle esitettävät muut tiedot Päätöksen oikaisu Tuen takaisinperintä Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Päätöksentekijä oikaisee päätöksen Maakuntahallitus, maakuntajohtaja Maakuntahallitus

17 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS RAHASTO: EAKR:n ja ESR:n tekninen tuki Päivitetty Välittävä elin: Päijät-Hämeen liitto (sinisellä merkitty EU-yksikkö siltä osin kuin poikkeaa liiton normaalista menettelystä) Kuvataan tarvittaessa erikseen menettelyt seuraavien hanketyyppien osalta: valtionavustuksena rahoittamat hankkeet, hallinnon itsensä toteuttamat hankkeet, teknisen tuen hankkeet sekä julkisena hankintana toteutetut hankkeet Kuvattava asia 1.Myöntämisvaltuuden vastaanottaminen Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään TEM:n jakokirje kirjataan saapuneeksi Myöntämisvaltuuksien tarkistaminen ja vastaanottaminen 2. Määrärahojen Vastaanotetaan arviomääräraha vastaanottaminen 3. Tietojärjestelmät Myöntämisvaltuuksien vastaanotto Projektihakemusten käsittely Projekti-/rahoituspäätös (projektiksi hyväksyminen ja rahoituksen myöntäminen) Projektin raportointi (seuranta- ja väliraportit, loppuraportti) Maksatushakemusten käsittely Tuen maksaminen Miten tehtävät suoritetaan Myöntövaltuuksien jakokirje kirjataan liiton diaariin. 1..Tulostetaan vastaanotettavissa olevat jakokirjeet raportille WePa2007/Valtteri järjestelmässä. 2.Raportin tietojen täsmäävyys verrataan varsinaiseen jakokirjeeseen 3.Vastaanotetaan järjestelmässä ne varat, jota vastaavan jakokirjeen tiedot täsmää em. raportin tietoihin. 4.Tulostetaan raportti vastaanotetuista varoista 5.Varojen vastaanoton dokumentointi (raportit ja jakokirjeet) (WePa2007/Valtteri järjestelmän ohjeistus/versio ) TEM:n suoritus Päijät-Hämeen liiton pankkitilille maksuja varten. WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri ProEconomica/Status-kirjanpito ja Basware- Työnjako, vastuut Johdon sihteeri Tietopalvelusihteeri Taloussihteeri Liite 1, luettelo käyttäjäoikeuksista tietojärjestelmissä

18 2 (4) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Varmennukset ja tarkastukset Miten tehtävät suoritetaan maksuliikenne Työnjako, vastuut Sääntöjenvastaisuudet ja takaisinperinnät Menojen todentaminen EURA2007 ja WePa2007/Valtteri 6. Hankkeiden valinta Tuen hakemista koskevat menettelyt Projektihakemus Projektihakemus tehdään EURA2007 järjestelmään (jokaiselle menoluokalle ja käyttökohteelle oma projekti). Hakemuksen valmistelu: ohjelmajohtaja, hankesihteeri, kehittämisjohtaja Hakemuksen allekirjoitus: aluesuunnittelupäällikkö Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Hankesihteeri, johdon sihteeri, suunnittelusihteeri Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä, joka täyttää viranomaisen täytettävät kohdat. Hankesihteeri, hankekoordinaattori Suunnittelusihteeri Rahoituspäätöksen tekeminen Rahoituspäätöksen valmistelu Päätös valmistellaan EURA2007 ja WePa2007/ Valtteri järjestelmissä. Hankekoordinaattori, ohjelmajohtaja aluekehityspäällikkö Päätöksenteko 8. Maksatusmenettelyn kuvaus Laskujen käsittely ja Laskujen käsittely hyväksyminen Maakuntahallitus delegoinut maakuntajohtajalle päätöksentekoa ja sekä EU-yksikön osalta Päätös kirjataan diaariin. Numerotarkastus Asiatarkastus Tiliöinti Hyväksyminen Maakuntahallitus, esittelijä maakuntajohtaja Maakuntajohtaja, esittelijä kehittämisjohtaja Hankesihteeri, johdon sihteeri Hankesihteeri, toimistosihteeri Hankesihteeri, suunnittelusihteeri Hankesihteeri, toimistosihteeri Ohjelmajohtaja Kehittämisjohtaja

19 3 (4) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut Matkalaskut Numerotarkastus Asiatarkastus Tiliöinti Hyväksyminen Toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Hallintojohtaja Laskujen maksaminen ja kirjaaminen Laskujen maksaminen Ostolaskut kirjataan ostoreskontraan ja välitetään maksuun. Muistiotositteet ja kassatositteet kirjataan kirjanpitoon. Matkalaskujen maksatus palkkaohjelmassa. Toimistosihteeri Taloussihteeri Toimistosihteeri Palkat Palkat maksetaan palkkaohjelman kautta. Siirto maksuliikenneohjelmaan ja kirjaaminen. Toimistosihteeri Maksatushakemuksen käsittely Maksatushakemuksen tekeminen Maksatushakemus tehdään EURA2007 järjestelmässä. Hankesihteeri, suunnittelusihteeri Allekirjoittaja aluesuunnittelupäällikkö Maksatushakemuksen käsittelyyn ottaminen Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Tietopalvelusihteeri Toimenpiteiden tarkastus Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä. Rahoittaja tekee maksatushakemukseen projektin sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkistuksen. Rahoittaja siirtää maksatushakemuksen maksajan käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmään. Tietopalvelusihteeri Onko tätä ja missä muodossa teknisessä tuessa? Numero- ja asiatarkastus (kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus) Maksaja ottaa maksatushakemuksen (tilitys) käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmässä. Maksatushakemukseen tehdään numero- ja asiatarkastus Hyväksytty maksatus tiliöidään ja siirretään EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten. Tietopalvelusihteeri

20 4 (4) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut Maksatuspäätöksen tekeminen 9. Tuen maksaminen 10. Toimien paikan päällä tehtävä tarkastaminen (toimeenpanoasetus art 13 b) 11. Toimeenpanon seuranta ja raportointi 12. Tukiin liittyvät korjaustoimet (ml. päätöksen oikaisu, tuen takaisinperintä jne.) 13. Sääntöjen vastaisuuksiin liittyvä raportointi 14. Todentamisviranomaiselle esitettävät muut tiedot Maksatuspäätös Maksuunpanomääräys Tarkastettavien toimien valinta Otantamenetelmän valinta Päätöksen oikaisu Tuen takaisinperintä Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Makstuspäätöksen tiedot tarkistetaan ja täydennetään. Päätös allekirjoitetaan ja kirjataan diaariin. EURA2007 järjestelmästä tulostetaan maksuunpanomääräys. Hyväksytty maksuunpanomääräys ja alkuperäinen maksatushakemuslomake toimitetaan taloussihteerille tuen maksamista varten. Tuki maksetaan EU-yksikön pankkitililtä (valtion toimeksiantojen varat) maksuunpanomääräyksen mukaisesti Päijät-Hämeen liiton pankkitilille ja tositteelle merkitään maksupäivä. Maksu kirjataan Päijät-Hämeen liiton kirjanpitoon. Maksaja merkitsee tilitykselle maksupäivän WePa2007/Valtteri järjestelmässä. Teknisen tuen projekteihin ei pääsääntöisesti tarkasteta paikan päällä. Päätöksentekijä oikaisee päätöksen Tietopalvelusihteeri Hallintojohtaja Johdon sihteeri Tietopalvelusihteeri Hallintojohtaja Taloussihteeri Taloussihteeri Tietopalvelusihteeri Maakuntajohtaja Maakuntahallitus

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

"2otq. 4. hankkeiden seurannasta. 2. sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä

2otq. 4. hankkeiden seurannasta. 2. sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä Saap.,/ Ô, Kàs. C..+- /V Ark. tunnus "2otq SOøMUS EUROOPAN UNION I N RAKEN N ERAHASTOJ EN VÄUTTÄVÄTN TOIMI ELIMEN TEH- TJ vien JA ERÉLIDEN MUIDEN TEHTAIvIEN HaIDaSTA ETELÄ-SUaMEN MAAKIINTIEN LII. TO,SSA

Lisätiedot

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 1 5.2.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY) N:o

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus

Ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Ohjelmakauden 2007-2013 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: Rahasto: Ohjelmat: Kymenlaakson Liitto ESR Manner-Suomen ESR-ohjelma Kuvaus laadittu (pvm): 26.9.2011 Korvaa HVJ-kuvauksen

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

Ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus

Ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Ohjelmakauden 2007-2013 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: Rahasto: Ohjelmat: Kymenlaakson Liitto EAKR Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke)

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) Maakuntahallitus 120 19.09.2016 Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) 105/03.03.03/2016 MHS 19.09.2016 120 Tiivistelmä Päätöksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 657/2015 Laki. ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 657/2015 Laki. ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2015 657/2015 Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta

Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta Korjaavat toimenpiteet prosessi Finlandia-talo Helsinki 27.3.2012 Ylitarkastaja Eila Niemi Korjaavat toimenpiteet prosessi Esityksen

Lisätiedot

CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus

CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus Pietari, 8.11.2016 Päivi Ilves, Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014-2020 Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014-2020 Ohjelma-alue

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012

TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012 TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012 Kuluvan ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuus näkökulmina ohjelmakauden sulkeminen ja tulevan ohjelmakauden toimeenpanoprosessin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia. Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921

Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia. Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921 Nykyisen Itämeren alueen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921 Itämeri-ohjelmien lyhyt historia Interreg II C (1996-99) - 4 jäsenmaata (FI,SE,DK,DE),

Lisätiedot

RAHOITUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS - TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

RAHOITUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS - TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 4 19.12.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY)

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot