Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät Päijät-Hämeen liiton päätehtävien ja velvollisuuksien erittely Päijät-Hämeen liiton hallintosäännössä luvussa 6 Toimivalta alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä määrätään seuraavaa: Maakuntahallitus tekee rakennerahasto- ja yhteisöaloiteohjelmia koskevan lainsäädännön tarkoittamat hankkeiden rahoituspäätökset. Maakuntahallituksella on edelleen oikeus siirtää rahoituspäätösten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle. Maakuntahallitus päätti siirtää rakennerahasto- ja yhteisöaloiteohjelmia koskevan lainsäädännön tarkoittamien hankkeiden rahoituspäätösten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle siten, että maakuntajohtajalla on oikeus tehdä alle euron EU-rahapäätökset (yhteensä rakennerahastojen rahoitus ja valtion rahoitusosuus) ja päättää myöntämiensä rahojen takaisinperinnästä. Edelleen maakuntajohtajalle annettiin oikeus päättää rahoituspäätösten muutoksista, jotka eivät vaikuta myönnetyn rahoituksen määrään tai hankkeen tavoitteisiin tai tarkoitukseen sekä oikeus myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen. Kaikki edellä luetellut päätökset tehdään kehittämisjohtajan esittelystä. Kaikki päätökset tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi maakuntajohtajan päätösluettelossa. Maakuntahallitus päätti , että Päijät-Hämeen liitto ottaa vastuulleen Etelä-Suomen EAKRohjelman yhteisen EU-yksikön tehtävät. Maakuntahallitus päätti valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään kaikki Etelä-Suomen EAKR-ohjelman suuraluekohtaisen temaattisen toimintalinjan (TL 5) rahoituspäätökset sen jälkeen kun Etelä-Suomen maakuntajohtajat yhdessä ovat tehneet valinnan rahoitettavista projekteista. Alueiden kehittämislain / mukaan maakunnan liitto voi päättää tuen myöntämisestä toisen maakunnan liiton alueella olevaan ylimaakunnalliseen hankkeeseen. Etelä-Karjalan liitto, Hämeen liitto, Itä-Uudenmaan liitto, Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan liitto ja Varsinais-Suomen liitto solmivat sopimuksen Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR toimenpideohjelman suuraluetason hallinnointitehtävien sekä ohjelman toimintalinjan 5 Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen hallinnoinnin osoittamisesta Päijät-Hämeen liiton hoidettavaksi (liite 2). Hallintosäännön luvussa 7 Muut määräykset 38 :ssä määrätään nimenkirjoituksesta: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asian valmistelija, jollei maakuntahallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Maakuntahallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 1

2 Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. Toimielimen pöytäkirjanpitäjän estyneenä ollessa voi otteen tai jäljennöksen oikeaksi todistaa myös arkistonhoitaja. HVJ-KUVAUKSEN YLLÄPITO Maakuntahallitus päättää hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaukseen tehtävistä muutoksista maakuntajohtajan sitä esittäessä Päijät-Hämeen liiton organisaatio Organisaatiokaavio ja tehtävien erittelyt (ml. osoitettujen toimien (virkojen) ohjeellinen määrä). Ohessa on kuvaus Päijät-Hämeen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmästä, josta käy ilmi, että henkilöstön vastuualueet on selkeästi määritelty Päijät-Hämeen liiton henkilöstön käytettäviksi tarkoitetut kirjalliset menettelyohjeet Uudet ohjeet ja muutokset käsitellään rahastojen koordinaatioelimissä ja toimitetaan kirjallisina Päijät-Hämeen liiton rakennerahastoasioita hoitavalle henkilöstölle. Lisäksi ohjeet julkaistaan ja ylläpidetään ajantasaisina työ- ja elinkeinoministeriön web-portaalissa. Ohjeistuksessa kerrotaan myös ao. ohjetta koskeviin kysymyksiin vastaavan virkamiehen nimi ja puhelinnumero. Seuraavat ohjeet on annettu työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä: 1. ohje yleisistä hallinnollisista seikoista 2. ohje tehtävien eriyttämisestä, 3. ohje projektien valinnoista 4. ohje teknisestä tuesta 5. ohje aloituspalaveristä 6. ohje arvioinnista 7. ohje ohjausryhmistä 8. ohje tukikelpoisista menoista 9. Kauppa- ja teollisuusministeriön ohje (muistio) ohjelmakauden ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisen päätöksenteon käynnistämisestä 10. Uudistettu ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta ns. käsikirjaohjeistus Kuvaus menettelytavoista, joiden avulla valitaan ja hyväksytään toimet 1. Tuen hakemista koskevien ilmoitusten julkaiseminen Avoimen haun järjestämisestä päätetään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Haun kohdentumisesta päätetään myös sihteeristössä. Hakuilmoitus sisältää tiedon liiton internet-osoitteesta, josta löytyvät hakemuksen tekemiseksi tarvittavat lisätiedot, kuten ohjelma-asiakirja, ohjeet tuen 2

3 hakijoille sekä Eura2007-järjestelmän osoite. Haun avaamisen ja hakemuksen jättämisen määräajan välinen aika on yli kuukausi. Hakuilmoitukset julkaistaan maakunnan päälehdessä sekä liiton internet-sivuilla. Haun käynnistäminen (teemahankkeet TL 5) Maakuntien yhteistyöryhmiltä pyydetään esitykset kunakin vuonna avattavista teemoista. EUyksikkö valmistelee esitysten pohjalta koonnin, joka käsitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ohjauskomitean kokouksessa. Ohjauskomitean hyväksymät teemat käsitellään kaikkien maakuntien yhteistyöryhmissä. Mikäli jokin MYR ei hyväksy valittuja teemoja, palautuu asia ohjauskomitean käsiteltäväksi. Ohjauskomitean tehtävänä on etsiä ratkaisu, joka on kaikkien MYR:ien hyväksyttävissä. Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ohjelma-asiakirjan mukaisesti toimintalinjan 5 hallinnointi on keskitetty Päijät-Hämeen liittoon perustettuun maakuntien yhteiseen EU-yksikköön. EU-yksikkö käynnistää avoimen haun hyväksyttyihin teemoihin liittyen, tiedottaa hausta ja ottaa vastaan hakemukset, neuvoo hakijoita ja saattaa yhteen potentiaaliset yhteishankkeiden toimijat. Hakuilmoitukset julkaistaan laajasti eteläsuomalaisten maakuntien päälehdissä (esim. kevään 2008 haussa 11 sanomalehdessä, joista kolme ruotsinkielisiä), EU-yksikön internet-sivuilla sekä maakuntien liittojen internet-sivuilla. Haun alkaessa EU-yksikkö voi järjestää hakijoille infotilaisuuksia ja hakijoiden avuksi valmistellaan kutakin hakukierrosta varten hakijan opas, jossa kerrotaan hakuun liittyvistä käytännön asioista, valintakriteereistä ja prosessista sekä neuvotaan, mistä saa hakuun liittyen lisätietoja. Toimintalinjan 5 haku toteutetaan kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa pyydetään hakijoilta esityksiä ylimaakunnallisista hankeideoista. Ideoita käsitellään rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän kokouksessa. Ideahaun päätyttyä EU-yksikkö järjestää ideahakuun osallistuneille verkostoitumistilaisuuksia (teemakohtaisesti), joiden tarkoituksena on hanketoimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja hankeideoiden jatkokehittäminen. Varsinainen hakuaika alkaa näistä tilaisuuksista ja kestää vähintään noin kuukauden. 2. Saapuneiden hakemusten rekisteröinti Ideahaku (teemahankkeet TL 5) Allekirjoitetut ideahakulomakkeet toimitetaan EU-yksikköön. Ideahakulomakkeet kirjataan saapuneeksi diaariin. Varsinainen projektihaku (TL 2, 3 ja 5) Allekirjoitetut projektihakemukset toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon. Projektihakemukset kirjataan saapuneeksi hankediaariin. Kirjaamisen yhteydessä projektihakemukselle annetaan diaarinumero. Diaarinumero ja saapumispäivä merkitään projektihakemuslomakkeelle. Projektihakemuksista tarkistetaan, että hakija on jättänyt hakemuksen viranomaiskäsittelyyn EURA2007 järjestelmässä ja että hakemus on osoitettu Päijät-Hämeen liitolle. Tarvittaessa tilannetta selvitetään hakijan kanssa. Hakemukset kirjataan saapuneeksi EURA2007 järjestelmässä ja hakemukselle merkitään saapumispäivä ja diaarinumero. Hakijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus hakemuksen saapumisesta/vastaanottamisesta (saapumisilmoitus). Saapumisilmoituksessa hakijoille kerrotaan myös projektihakemusten jatkokäsittelyn aikataulusta. 3

4 Saapuneeksi kirjaamisen jälkeen projektihakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä. 3. Hakemusten arviointi Kaikkien rahoitusta saavien projektien on täytettävä välttämättömät ehdot valintamenettelystä riippumatta. Jos hakemus ei täytä yhtä tai useampaa välttämätöntä ehtoa, ei sitä oteta mukaan muiden valintaperusteiden arviointiin ja hakemus hylätään tässä vaiheessa. Yleisillä arviointiperusteilla arvioidaan projektisuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Kehittämisjohtaja pisteyttää hakemuksen Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean hyväksymien arviointiperusteiden perusteella. Pisteytyksessä käytetään yksinkertaista kokonaispisteisiin perustuvaa laskentamenetelmää seuraavasti: 5 = erinomaisesti, 4 = hyvin, 3 = tyydyttävästi, 2 = välttävästi, 1 = heikosti tai ei lainkaan. Rahoittaja voi halutessaan asettaa arviointiperusteelle painokertoimet, jolloin voidaan haun kohdentumisen mukaan painottaa tärkeimmiksi katsottuja arviointiperusteita. Pisteytys perustellaan Eura2007-järjestelmässä kirjallisesti. Valintaperusteiden arviointi täytetään Etelä-Suomen yhteisten arviointikriteereiden perusteella Eura tietojärjestelmään, johon se tallentuu. Hakemuksesta arvioidaan haun painopisteiden mukaisuus, innovatiivisuus ja kilpailukyky, yritystoiminnan ja työllisyyden edistäminen, pysyvä tai pitkäaikainen lisäarvo, yhteistyö, ympäristövaikutukset sekä ns. horisontaaliset periaatteet ja toteuttajan edellytykset. Tämä menettely koskee myös liiton itse toteuttamia rakennerahastohankkeita. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsittelee kaikki hakemukset. Siinä yhteydessä tarkistetaan viimeistään, että samaa hanketta ei rahoiteta useammasta lähteestä. Hakemusten arviointi ja valinta (teemahankkeet TL 5) Ideahaku Saapuneista hankeideoista laaditaan teemakohtainen tiivistelmä. Hankeideat käsitellään rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän kokouksessa. Ideahaun päätyttyä EU-yksikkö järjestää ideahakuun osallistuneille verkostoitumistilaisuuksia (teemakohtaisesti), joiden tarkoituksena on hanketoimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja hankeideoiden jatkokehittäminen. 4

5 Varsinainen projektihaku EU-yksikkö tarkistaa saapuneet hakemukset teknisesti ja arvioi välttämättömien valintakriteereiden täyttymisen. Tarvittaessa pyydetään täydennyksiä hakijoilta. Ohjelmaan, toimintalinjaan 5 ja haun teemoihin kuulumattomat hankkeet karsitaan tässä vaiheessa pois jatkokäsittelystä (hylätään, palautetaan hakijalle tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle). Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän jäsenet arvioivat hankkeiden sisältöä ja toteutuskelpoisuutta Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean hyväksymien valintakriteerien pohjalta (yhteinen arviointilomake). Jokaisen hakemuksen arvioi kaksi koordinaatiotyöryhmän jäsentä. Hankkeen saama kokonaispistemäärä on kahden arvioijan kokonaispistemäärien keskiarvo. Mikäli kahden arvioijan antamien kokonaispistemäärien ero on yli 4 pistettä, pyydetään kolmas arvio. Tässä tapauksessa hankkeen saama kokonaispistemäärä muodostuu kolmen arvioijan kokonaispistemäärien keskiarvosta. Tarvittaessa pyydetään lausuntoja substanssiasiantuntijoilta. Yhteenveto saapuneista hakemuksista toimitetaan tiedoksi kaikkien maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöille ja hanketiivistelmät käsitellään niiden maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöissä (poikkeus: Uudellamaalla MYR:n alaisessa hankevalmisteluryhmässä), joiden alueella toteutetaan merkittäviä osia hankkeesta (vähintään yksi osaprojekti). Sihteeristökäsittelyssä varmistetaan, ettei hankkeissa ole päällekkäisyyttä alueilla toteutettavien muiden rahoittajien hankkeisiin. MYR:n sihteeristö voi esittää prioriteettijärjestyksen hankevalintaa varten. Prioriteettijärjestys ei kuitenkaan sido jatkokäsittelyä. Arviointien ja sihteeristöjen käsittelyjen jälkeen koordinaatiotyöryhmä kokoontuu käsittelemään hakemuksia ja niistä saatuja lausuntoja. Ohjelmajohtaja valmistelee valintaesityksen laajennetulle ohjauskomitealle, joka tekee päätösesityksen Päijät-Hämeen liitolle rahoitettavista hankkeista. Ohjauskomitean on pyrittävä päätöksenteossaan yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestäneistä on kannattanut. 4. Hakemusta koskevan myönteisen/ kielteisen päätöksen teko eli rahoituspäätös Maakuntahallitus tekee päätöksen maakuntajohtajan esittelystä. Päätöslomakkeessa on päätöksen vakiomuotoiset ehdot, joista ilmenevät oikeudet ja velvollisuudet. Päijät-Hämeen liitto (kehittämisjohtaja) lisää toiminnan ja hankkeen kannalta olennaisia ehtoja päätökseen. Kirjallinen muutoksenhakuosoitus on päätösten liitteenä. Rakennerahastojen tietojärjestelmän (EURA 2007) vakiomuotoisten päätösehtojen lisäksi päätöksiin lisätään Päijät-Hämeen liitossa sovellettavan tukijärjestelmän sekä liiton itse asettamia, tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. Sovellettavat säädökset: Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, nk. yleisasetus (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta) EAKR-asetus (EY) N:o 1080/2006 (Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta) Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, nk. täytäntöönpanoasetus 5

6 (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä) Rakennerahastolaki (1401/2006) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (311/2007) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Alueiden kehittämislaki (602/2002) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1224/2002) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta (1225/2002) Valtionavustuslaki (688/2001) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen Maakuntahallituksen päätöksestä lähetetään virallinen ote tuen saajalle. Välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen kehittämisjohtaja tekee päätöksen myös EURA2007-järjestelmään. Tuen saajalle lähetetään sähköpostilla ilmoitus järjestelmään tehdystä tukipäätöksestä. Allekirjoitettu päätös (ml. muutoksenhakuosoitus) lähetetään postitse tuen saajalle. Maakuntalehti sekä useat muut tiedotusvälineet maakunnassa tiedottavat maakuntahallituksen kokouksen jälkeen välittömästi tehdyistä tukipäätöksistä ja hankkeiden sisällöstä. Sen jälkeen kun rahoituspäätös on tehty, hankkeen yhteyshenkilö kutsuu koolle aloituspalaverin. Palaveri dokumentoidaan, jotta valvonnassa voidaan todeta, onko kaikki tarpeelliset asiat käyty läpi hankkeen toteuttajien kanssa. Ohje sisältää käsiteltävät asiakokonaisuudet, joita ovat mm. osallisten oikeudet ja velvollisuudet sekä hankkeen onnistumisen ja laillisen toteuttamisen kannalta tarpeelliset seikat. Ohje sisältää myös esityslistaehdotuksen. Päätöksen teko (teemahankkeet TL 5) Juridiset rahoituspäätökset hankkeille tekee Päijät-Hämeen liitto (tai muu toimivaltainen aluehallintoviranomainen, jolle myöntövaltuudet voidaan ohjata ohjelmareservistä). Maakuntajohtaja tekee päätöksen ohjelmajohtajan esittelystä. Ohjauskomitean esitettyä rahoitettavat hankkeet, EU-yksikkö käy näiden hakijoiden kanssa tarkentavat hankeneuvottelut. Hankeneuvotteluissa sovitaan projektihakemukseen tehtävistä muutoksista ja projektihakemukseen pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä. Yhteishankkeissa toteutettavissa projekteissa hankeneuvotteluihin osallistuvat yhteishenkilöt/edustajat kaikista projektihakemuksessa mainituista toteuttajaorganisaatioista. Projektihakemus hyväksytään projektiksi EURA järjestelmässä, kun uusi korjattu projektihakemus pyydettyine lisäselvityksineen on toimitettu ja hyväksytty EU-yksikössä sekä EURA2007 järjestelmässä. Hankekoordinaattori valmistelee hyväksytylle projektille päätöksen EURA2007 ja WePa2007/Valtteri järjestelmissä. Päätöslomakkeessa on päätöksen vakiomuotoiset ehdot, joista ilmenevät oikeudet ja velvollisuudet. EU-yksikkö lisää toiminnan ja hankkeen kannalta olennaisia ehtoja päätökseen. 6

7 Päätös liitteineen (ml. muutoksenhakuosoitus) lähetetään tuensaajille. Yhteishankkeissa allekirjoitettu (alkuperäinen) päätös liitteineen lähetetään projektin hallinnoijana toimivalle (hakija) organisaatiolle ja kopiot päätöksestä liitteineen lähetetään muille hankkeen osatoteuttajille. Kopio päätöksestä liitteineen lähetetään tiedoksi myös projektin ohjausryhmään nimetylle maakuntien liiton edustajalle. EU-yksikkö järjestää hanketoteuttajille hallinnointikoulutusta ja/tai hankekohtaisia aloituspalavereita Toimien tarkastaminen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (jäljempänä yleisasetus) 60 artiklan b-kohdan mukaan hallintoviranomainen vastaa toimenpideohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ja sen tehtävänä on tarkastaa osarahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus ja varmistaa, että toimien osalta tuensaajien ilmoittamat menot ovat todella aiheutuneet ja että ne ovat yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaiset. Yksittäisten toimien paikan päällä suoritettavia tarkastuksia voidaan tehdä otantaperiaatteella noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka komissio hyväksyy 103 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Yleisasetuksen täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan 2-5 kohdissa on annettu tarkemmat ohjeet tarkastusten toteuttamisesta. Tarkastusten, jotka hallintoviranomaisen on tehtävä asetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan b alakohdan mukaisesti, on tarvittaessa katettava toimien hallinnolliset, taloudelliset, tekniset ja fyysiset näkökohdat. Päijät-Hämeen liitto laatii kirjalliset ohjeet tarkastuksia varten ja pitää kustakin tarkastuksesta kirjaa, jossa mainitaan tehty työ, tarkastuksen päivämäärä ja tulokset sekä havaittujen sääntöjenvastaisuuksien suhteen toteutetut toimenpiteet. Mikäli Päijät-Hämeen liitto on toimenpideohjelman tuensaaja, tarkastuksiin liittyvillä järjestelyillä varmistetaan tehtävien erottaminen riittävällä tavalla asetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan b alakohdan mukaisesti. 1 Paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittaminen 1.1. Tarkastettavien toimien valinta Päijät-Hämeen liitto tarkastaa TEM:n antaminen ohjeiden mukaisesti kaikki julkiselta rahoitukseltaan yli euron suuruiset hankkeet ja korkeaan riskiluokkaan arvioidut hankkeet vähintään kerran hankkeen aikana sekä lopuista hankkeista paikan päällä tarkastetaan 50 % otannalla, missä otetaan huomioon eri tuensaajien ja toimien kattava edustus ja riskitaso. Paikan päällä tehtävä tarkastaminen ulotetaan päähankkeen lisäksi myös mahdollisiin alahankkeisiin. Lisäksi hankkeille tehdään tarkastus paikan päällä aina kun siihen on aihetta. Jos tietyn tyyppisissä hankkeissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, paikan päällä tehtäviä tarkastuksia laajennetaan koskemaan samankaltaisia hankkeita. 7

8 Tarkastettavien hankkeiden kappalemäärän lisäksi tavoitellaan myös mahdollisimman kattavaa varmennustasoa maksatusten euromäärän osalta. Paikan päällä tehtävät tarkastukset tehdään vuosittaisten Päijät-Hämeen liiton laatimien, maakuntajohtajan hyväksymän tarkastussuunnitelmien mukaan. Tarkastussuunnitelma sisältää vuosittain tarkastettavat projektit valintaperusteineen ja niiden määrän, otantamenetelmän kuvauksen sekä muut varmentamisessa huomioon otettavat seikat. Otannan kokoa määritettäessä huolehditaan siitä, että otanta, ottaen huomioon Päijät-Hämeen liiton määrittämän, kyseiseen tuensaaja- ja toimityyppiin liittyvän riskitason, antaa riittävän varmuuden maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Otantamenetelmää arvioidaan vuosittain tarkastussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Vuosittainen tarkastussuunnitelma tehdään ja tallennetaan tietojärjestelmään kyseessä olevan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosittaisen tarkastussuunnitelman yhteydessä Päijät-Hämeen liitto laatii yhteenvedon edellisenä vuonna toteutetuista paikan päällä tehdyistä tarkastuksista ja niiden tuloksista Paikan päällä tehtävien tarkastusten organisointi Tarkastusten järjestämistä välittävissä elimissä on ohjeistettu hallintoviranomaisen tehtävien eriyttämistä koskevassa ohjeessa (Hallintoviranomaisen ohje nro 02/2008, , korvannut ohjeen 01/2008,1107/023/2008!). Vastuu paikan päällä tarkastamisesta on välittävässä elimessä tuen maksamisesta vastaavalla yksiköllä. Paikan päällä tehtävät tarkastuskäynnit toteutetaan siten, että tarkastuksen tekevät sekä hankkeen rahoittamiseen että maksamiseen liittyviä tehtäviä hoitavat henkilöt. Edellinen varmentaa projektin sisällöllisiä ja jälkimmäinen tilinpidollisia asioita Paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittaminen Tarkastuskäynnin tavoitteena on antaa riittävä varmuus siitä, että ilmoitetut menot vastaavat todellisuutta, tuotteet on toimitettu tai palvelut on suoritettu hyväksymispäätöksen mukaisesti ja että toimet ja menot ovat yhteisön ja kansallisen lainsäädännön ja muiden sääntöjen sekä yhteisön mukaisia. Mikäli maksatuksen yhteydessä on tehty merkintä varmennuskäynnillä tarkastettavista eristä, tarkastetaan nämä. Tarkastuskäynti suoritetaan hankkeen aikana siten, että mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin on ennen hankkeen päättymistä mahdollista ryhtyä. Hankkeen luonne (investointi, koulutushanke, kehittämishanke) vaikuttaa sopivan tarkastusajankohdan valintaan samoin kuin aloituspalaverin pito hankkeen alkaessa. Paikan päällä tehtävä tarkastus suoritetaan aina ennen loppumaksatusta. Jos tarkastuksen tarve on havaittu ja hanke on merkitty tietojärjestelmään tarkastuskohteeksi, hanketta ei voida järjestelmässä sulkea ennen kuin edellytetty tarkastus on suoritettu ja korjaavat toimenpiteet hankkeelle on kuitattu suoritetuiksi. Samaan hankkeeseen voidaan tehdä tarpeen vaatiessa useampia tarkastuskäyntejä. Jos samalla tuensaajalla on käynnissä useampia hankkeita, vähintään yhteen hankkeeseen tehdään tarkastus paikan päällä. Jos kyseessä on rahoitukseltaan pieni, teknisluonteinen hanke, jonka toiminnasta/olemassa olosta saadaan riittävä varmuus tulosten perusteella (tehty työ konkretisoituu esim. raportteina tai selvityksinä), ei sille suoriteta paikalla tehtävää tarkastusta. Teknisen tuen hankkeiden osalta tarkastaminen paikan päällä ei ole tarkoituksenmukaista, sillä riittävä varmuus menojen tosiasiallisuudesta saadaan niiden luonteesta johtuen ilman paikan päällä tehtävää tarkastamista. 8

9 Tehdyt paikan päällä tapahtuvan tarkastuskäynnin toimenpiteet, tarkastuksen tulokset sekä niiden johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet tarkastuksen suorittaja kirjaa TEM:n vahvistamaan paikan päällä tehtävien tarkastusten tarkistuslistaan. Tarkastustiedot tallennetaan viipymättä Valtteri-tietojärjestelmään, jotta sieltä saatavat tiedot ovat ajantasaisia. 1.4 Valvonta- ja tarkastustoimenpiteistä raportoiminen ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen seuranta Päijät-Hämeen liitto toimittaa tiedot rakennerahastolain 49 :ssä tarkoitetuista tuen saajaan kohdistuneista tuotteiden, palveluiden ja menojen tarkastuksista TEM Alueiden kehittämisyksikköön hallintoviranomaiselle ja Valtiovarain controller toiminnon yhteydessä toimivalle tarkastusviranomaiselle hallintoviranomaiselle ja tarkastusviranomaiselle. Sääntöjenvastaisuuksia koskevat ilmoitukset (valtioneuvoston asetus rakennerahastoista 311/2007): Päijät-Hämeen liitto (kehittämisjohtaja ja ohjelmajohtaja) toimittaa komission täytäntöönpanoasetuksen artikloissa tarkoitetut sääntöjenvastaisuuksia koskevat tiedot TEM Talousyksikköön todentamisviranomaiselle ilman eri pyyntöä kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä Kuvaus maksatushakemusten käsittelyssä sovellettavista menettelyistä Projektin hallinnoija/toteuttaja täyttää maksatushakemuksen päätöksessä mainituilta maksatusjaksoilta mukaisesti EURA2007 järjestelmässä. Kun maksatushakemus on valmis, hallinnoija/toteuttaja jättää hakemuksen järjestelmän välityksellä viranomaiskäsittelyyn. Projektin hallinnoija/toteuttaja toimittaa EURA2007 järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn jätetyn maksatushakemuksen liitteineen allekirjoitettuna Päijät-Hämeen liittoon. Maksatushakemus tulee olla hallinnoija- /toteuttajaorganisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Yhteishankkeissa projektin hallinnoijana toimiva organisaatio täyttää yhden koko hanketta koskevan maksatushakemuksen EURA2007 järjestelmässä, allekirjoittaa ja toimittaa maksatushakemuksen liitteineen Päijät- Hämeen liittoon. Hankkeen osatoteuttajat toimittavat hallinnoijalle maksatushakemusta varten tarvittavat tiedot maksatuskauden kustannuksista ja rahoituksesta (kirjanpidon ote) sekä muut vaaditut liitteet. 3. Maksatushakemuksen käsittely viranomaisessa Saapuneiden maksatushakemusten rekisteröinti/vastaanotto Allekirjoitetut maksatushakemukset liitteineen toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon. Maksatushakemukset kirjataan saapuneeksi hankediaariin. Kirjaamisen jälkeen maksatushakemuslomakkeelle merkitään hankkeen diaarinumero ja saapumispäivä. Saapuneista maksatushakemuksista tarkistetaan, että projektin hallinnoija/toteuttaja on jättänyt hakemuksen viranomaiskäsittelyyn EURA2007 järjestelmässä. Tarvittaessa tilannetta selvitetään projektin hallinnoijan/toteuttajan kanssa. Maksatushakemukset kirjataan saapuneeksi EURA2007 järjestelmässä ja hakemukselle tallennetaan saapumispäivä ja hankkeen diaarinumero. Projektin hallinnoijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus maksatushakemuksen saapumisesta / vastaanottamisesta (saapumisilmoitus). Maksatushakemukset otetaan käsittelyyn EURA2007 järjestelmässä. 9

10 Maksatushakemuksen tarkastus (hallinnollinen tarkastus) jakautuu kahteen osaan: 1) projektin sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkastukseen, jonka suorittaa tuen myöntämiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä hoitava virkailija esim. rahoituspäätöksen esittelijä (myöhemmin rahoittaja) ja 2) kustannusten tukikelpoisuuden tarkastukseen, jonka suorittaa tuen maksamiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä hoitava virkailija (myöhemmin maksaja). 3.1 Projektin sisällön ja toimenpiteen tukikelpoisuustarkastus Päijät-Hämeen liitossa rahoittajaviranomaisena toimivat projektin yhteyshenkilöksi nimetty (tarkastaja, aluekehityspäällikkö) ja EU-yksikössä hankekoordinaattori ja ohjelmajohtaja tekevät maksatushakemukseen ensin projektin sisällön toimenpiteiden tukikelpoisuustarkastuksen (toimenpiteiden tarkastus). Tarkastuksesta täydennetään tarkistuslista EURA2007 järjestelmässä. Yhteishankkeissa projektin tukikelpoisuustarkastus kattaa kaikki projektin osatoteuttajat. Lisäksi toimenpiteiden tarkastuksesta tehdään tarvittaessa muita muistiinpanoja. Projektin hallinnoijalta/toteuttajalta pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä. Maksatushakemus voidaan myös palauttaa projektin hallinnoijalle/toteuttajalle korjattavaksi ja täydennettäväksi. Toimenpiteiden tarkastuksen jälkeen rahoittaja antaa maksatushakemuksen käsittelijälle (maksajalle) lausuntonsa (= toimenpiteiden tarkastuslistalla) siitä, että projektisuunnitelman sisällöllisestä toteutumisesta ei löydy estettä maksatukselle. Rahoittaja siirtää maksatushakemuksen EURA2007 järjestelmästä WePa2007/Valtteri järjestelmään maksajan käsittelyyn ja toimittaa maksatushakemuksen liitteineen maksajalle hakemuksen numero- ja asiatarkastusta varten. 3.2 Kustannusten tukikelpoisuuden tarkistaminen Rahoittajan annettua lausunnon maksatushakemuksesta, hakemus siirtyy maksajalle kustannusten tukikelpoisuuden tarkastamista varten. Maksajaviranomaisena toimivat tietopalvelusihteeri ja EUyksikössä hankesihteeri. Maksaja ottaa maksatushakemuksen (tilitys) käsittelyyn We- Pa2007/Valtteri järjestelmässä ja tekee maksatushakemuksen kustannusten numero- ja asiatarkastuksen. Maksatushakemuksesta tarkistetaan hakemuslomakkeen tiedot ja varmennetaan maksatukseen haettavien kustannusten oikeellisuus vertaamalla maksuun haettavia eriä kirjanpidon otteisiin, liitetietoihin, aiemmin maksettuihin eriin sekä päätöksellä projektille myönnettyyn rahoitukseen. Tukikelpoisuustarkastuksessa huomioidaan myös rahoittajan toimenpiteiden tarkastuksessa tehdyt huomiot, muut tarkastushavainnot sekä muu projektin raportointi. Yhteishankkeissa numero- ja asiatarkastus tehdään kaikkien projektin osatoteuttajien osalta. Maksaja pyytää tarvittaessa projektin hallinnoijalta/toteuttajalta lisätietoja. Maksatushakemus voidaan tarvittaessa palauttaa täydennettäväksi ja korjattavaksi projektin hallinnoijalle/toteuttajalle. 10

11 WePa2007/Valtteri järjestelmässä tilitykseen merkitään kustannuslajikohtaisesti tukikelpoisena hyväksyttävät kustannukset ja rahoituserät samoin kuin hylättävät summat perusteluineen ja ratkaistaan maksatuskaudelta korvattava summa. Lisäksi merkitään projektille maksettavasta summasta mahdollisesti vähennettävät erät, esim. takaisinperinnät ja tehdään mahdolliset merkinnät varmennuskäynnillä tarkastettavista eristä. Tukikelpoisuustarkastus dokumentoidaan tilityksen tarkistuslistaan WePa2007/Valtterijärjestelmässä. Lisäksi maksatushakemuksen numero- ja asiatarkastuksesta tehdään muita muistiinpanoja tukikelpoisuustarkistuksen tueksi. Ennen maksatuksen hyväksymistä, tiliöintiä ja tietojen siirtämistä edelleen EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten, varmistetaan, että projektin hallinnoijalle/toteuttajalle suoritettavaa maksua varten pankkitilillä on maksun suorittamiseksi tarvittavat rahat. Hyväksytty maksatushakemus (tilitys) siirretään EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten. 4. Maksatuspäätös Maksatuspäätöksen tiedot tarkistetaan ja täydennetään (päätöksen päiväys ja allekirjoitukset). Maksatuspäätös lähetetään liitteineen (ml. muutoksenhakuosoitus) projektin hallinnoijalle/toteuttajalle. Yhteishankkeissa allekirjoitettu (alkuperäinen) päätös liitteineen lähetetään projektin hallinnoijana toimivalle (hakija) organisaatiolle ja kopiot päätöksestä liitteineen lähetetään muille hankkeen osatoteuttajille. Maksuunpanomääräys Maksatuspäätöksen yhteydessä tulostetaan EURA järjestelmästä maksatuspäätöksen maksuunpanomääräys. Maksuunpanomääräys ja alkuperäinen maksatushakemuslomake toimitetaan hyväksyttynä Päijät-Hämeen liiton taloussihteerille tuen maksamista ja kirjanpitoon kirjaamista varten. Tuen maksaminen Maksu suoritetaan maksuunpanomääräyksen (tosite) mukaiselle maksun saajan tilille. Tosite kirjataan Päijät-Hämeen liiton kirjanpitoon, tositteeseen merkitään tositenumero ja maksupäivä. Maksaja merkitsee manuaalisesti WePa2007/Valtteri-järjestelmässä tilitykselle tositteen mukaisen maksupäivän. 11

12 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS RAHASTO: EAKR Päivitetty Välittävä elin: Päijät-Hämeen liitto Kuvataan tarvittaessa erikseen menettelyt seuraavien hanketyyppien osalta: valtionavustuksena rahoittamat hankkeet, hallinnon itsensä toteuttamat hankkeet, teknisen tuen hankkeet sekä julkisena hankintana toteutetut hankkeet Kuvattava asia 1.Myöntämisvaltuuden vastaanottaminen Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään TEM:n jakokirje kirjataan saapuneeksi Myöntämisvaltuuksien tarkistaminen ja vastaanottaminen 2. Määrärahojen Vastaanotetaan arviomääräraha vastaanottaminen 3. Tietojärjestelmät Myöntämisvaltuuksien vastaanotto Projektihakemusten käsittely Projekti-/rahoituspäätös (projektiksi hyväksyminen ja rahoituksen myöntäminen) Projektin raportointi (seuranta- ja väliraportit, loppuraportti) Maksatushakemusten käsittely Tuen maksaminen Varmennukset ja tarkastukset Miten tehtävät suoritetaan Myöntövaltuuksien jakokirje kirjataan liiton diaariin. 1..Tulostetaan vastaanotettavissa olevat jakokirjeet raportille WePa2007/Valtteri järjestelmässä. 2.Raportin tietojen täsmäävyys verrataan varsinaiseen jakokirjeeseen 3.Vastaanotetaan järjestelmässä ne varat, jota vastaavan jakokirjeen tiedot täsmää em. raportin tietoihin. 4.Tulostetaan raportti vastaanotetuista varoista 5.Varojen vastaanoton dokumentointi (raportit ja jakokirjeet) (WePa2007/Valtteri järjestelmän ohjeistus/versio ) TEM:n suoritus Päijät-Hämeen liiton pankkitilille maksuja varten. WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri ProEconomica/Status-kirjanpito ja Baswaremaksuliikenne Työnjako, vastuut Johdon sihteeri Tietopalvelusihteeri Taloussihteeri Liite 1, luettelo käyttäjäoikeuksista tietojärjestelmissä

13 2 (5) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Sääntöjenvastaisuudet ja takaisinperinnät Menojen todentaminen Miten tehtävät suoritetaan EURA2007 ja WePa2007/Valtteri Työnjako, vastuut 4. Tiedottaminen (Viestintä) Avoimet haut Rahoituspäätöksistä tiedottaminen Maakuntalehdet, infotilaisuudet, hakijan ohje, nettisivut Eura 2007-järjestelmä, nettisivut, mkh:n päätöksistä tiedottaminen, lehdistötiedotteet MYR:n sihteeristö, ohjauskomitea Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, kehittämisjohtaja, hallintojohtaja 5. Hakijoiden ohjaus ja neuvonta 6. Hankkeiden valinta Ideahaku (TL 5 Teemahankkeet) Tuen hakemista koskevat menettelyt Ohjelman toteutumisesta tiedottaminen Infotilaisuudet Verkostoitumistilaisuudet Hakijoiden neuvonta Ideahakulomakkeiden vastaanottaminen Projektihakemusten vastaanottaminen Vuosiraportti, vuosijulkaisu, MYR, seurantakomitea ja tiedotustilaisuus sen yhteydessä Nettisivut, puhelimitse, sähköpostitse, hakijan opas/ohje Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tietopalvelusihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, kehittämisjohtaja Ideahakulomakkeet kirjataan saapuneeksi diaariin. Hankeideat käsitellään rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän kokouksessa ja järjestetään teemakohtaiset verkostoitumistilaisuudet ideahakuun osallistuneille. Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Hankesihteeri, ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori Johdon sihteeri, hankesihteeri Saapusmisilmoitus hakijalle Hakemuksen käsittelyyn ottaminen Hakijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus hakemuksen saapumisesta/vastaanottamisesta. Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä, joka täyttää viranomaisen täytettävät kohdat. Suunnittelusihteeri, hankesihteeri Suunnittelusihteeri, hankesihteeri Kehittämisjohtaja, hankekoordinaattori Hakemusten arviointi Arviointilomakkeen täyttäminen Ohjelma-asiakirjan ja seurantakomitean hyväksymien valintakriteerien mukaan Kehittämisjohtaja (TL 2 ja 3) Etelä-Suuomen EAKR-koordinaatiotyöryhmän jäsenet (TL 5) Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori (TL 5)

14 3 (5) Kuvattava asia Rahoitettavien hankkeiden valinta Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut Asiantuntijalausuntojen pyytäminen Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori (TL 5) TL 2-3 Maakuntajohtajan esityksen pohjalta MYR:n sihteeristö tekee päätösesityksensä Rahoituspäätöksen tekeminen TL 5 MYR:n sihteeristöt käsittelevät hakemuksia kokouksissa Priorisointi Valintaesitys Päätösesitys Rahoituspäätöksen valmistelu TL5:n osalta mahdollinen prioriteettijärjestys oman maakunnan hankkeista, päällekkäisyyksien ehkäisy EAKR-koordinaatiotyöryhmä priorisoi hankkeet Arviointien, MYR:ien sihteeristöjen priorisointien ja lausuntojen pohjalta Valintaesityksen pohjalta Päätös valmistellaan EURA2007 ja WePa2007/ Valtteri järjestelmissä mahdollisten hankeneuvotteluissa sovittujen täydennysten jälkeen. MYR:n sihtteeristöt Ohjelmajohtaja Ohjauskomitea Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, kehittämisjohtaja 7. Hankkeiden ohjaus ja valvonta Päätöksenteko Päätöksen toimittaminen hakijalle Aloituspalaverit ja/tai hallinnointikoulutus hankkeille Projektinaikainen ohjaus 8. Maksatushakemusten käsittely (toimeenpanoasetus 13 art) Maksatushakemusten Maksatushakemusten vastaanottaminen vastaanottaminen Maakuntahallitus delegoinut maakuntajohtajalle päätöksentekoa ja sekä EU-yksikön osalta Kirjataan päätös diaariin ja postitetaan allekirjoitettu päätös Hankekohtaiset aloituspalaverit soveltaen TEM:n ESRaloituspalaveriohjetta Ohjausryhmien kokouksiin osallistuminen, projektin jatkuva seuranta Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Maakuntahallitus, maakuntajohtaja Johdon sihteeri, palvelusihteeri, hankesihteeri Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tietopalvelusihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, kehittämisjohtaja, ohjausryhmään nimetty maakunnan liiton edustaja Johdon sihteeri, hankesihteeri Saapusmisilmoitus hakijalle Maksatushakemuksen käsittelyyn Hakijalle lähetetään EURA2007 järjestelmän välityksellä sähköpostilla ilmoitus hakemuksen saapumisesta/vastaanottamisesta. Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA Suunnittelusihteeri, hankesihteeri Tarkastaja, aluekehityspäällikkö,

15 4 (5) Kuvattava asia Maksatushakemusten käsittely Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut ottaminen järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä. hankekoordinaattori, ohjelmajohtaja Toimenpiteiden tarkastus Rahoittaja tekee maksatushakemukseen projektin Tarkastaja, aluekehityspäällikkö, sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkistuksen. hankekoordinaattori, ohjelmajohtaja Rahoittaja siirtää maksatushakemuksen maksajan käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmään Numero- ja asiatarkastus (kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus) Maksaja ottaa maksatushakemuksen (tilitys) käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmässä. Maksatushakemukseen tehdään numero- ja asiatarkastus Hyväksytty maksatus tiliöidään ja siirretään EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten. Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Maksatuspäätöksen tekeminen 9. Tuen maksaminen 10. Toimien paikan päällä tehtävä tarkastaminen (toimeenpanoasetus art 13 b) Vuosittainen tarkastussuunnitelma Maksatuspäätös Maksuunpanomääräys Tarkastettavien toimien valinta Otantamenetelmän valinta Tarkastussuunnitelman laadinta ja tallentaminen tietojärjestelmään Yhteenveto edellisen vuoden tarkastuksen tuloksista Makstuspäätöksen tiedot tarkistetaan ja täydennetään. Päätös allekirjoitetaan, kirjataan diaariin ja lähetetään liitteineen projektin hallinnoijalle/toteuttajalle. EURA2007 järjestelmästä tulostetaan maksuunpanomääräys. Hyväksytty maksuunpanomääräys ja alkuperäinen maksatushakemuslomake toimitetaan taloussihteerille tuen maksamista varten. Tuki maksetaan maksuunpanomääräyksen mukaisesti maksun saajan pankkitilille ja tositteelle merkitään maksupäivä. Maksu kirjataan Päijät-Hämeen liiton kirjanpitoon. Maksaja merkitsee tilitykselle maksupäivän WePa2007/Valtteri -järjestelmässä TEM:n ohjeiden mukaisesti Helmikuun loppuun mennessä Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Hallintojohtaja Johdon sihteeri, palvelusihteeri, hankesihteeri Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Hallintojohtaja Taloussihteeri Taloussihteeri Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja Kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja, maakuntajohtaja

16 Kuvattava asia Paikan päällä tehtävän tarkastuksen suorittaminen Korjaavien toimenpiteiden suorittaminen ja seuranta 11. Toimeenpanon seuranta ja raportointi Hankkeiden seuranta- ja tulostiedot Mitä tehtäviä välittävässä elimessä Miten tehtävät suoritetaan tehdään Tarkastetaan tuotteiden toimittaminen Sekä maksatuksesta että hankkeen valvonnasta vastaava ja palvelujen suorittaminen henkilö varmentaa osaltaan hankkeen Tarkastustiedot kirjataan WePa2007/Valtteri-järjestelmään Korjaavien toimien kirjaaminen Välittömästi tarkastuksen jälkeen tietojärjestelmään Tarkastutietojen kirjaaminen Valtterijärjestelmään Sääntöjenvastaisuuksien ilmoittaminen TEM talousyksikköön Yhteenvetojen laadinta MYR:lle ja seurantakomitealle Kaksi kertaa vuodessa seurantakomitealle, vuosiraportin käsittelyn yhteydessä MYR:lle 5 (5) Työnjako, vastuut Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, tietopalvelusihteeri Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, tietopalvelusihteeri Tietopalvelusihteeri, hankesihteeri Kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja Ohjelmajohtaja, hankekoordinaattori, hankesihteeri, tarkastaja, aluekehityspäällikkö, tietopalvelusihteeri 12. Tukiin liittyvät korjaustoimet (ml. päätöksen oikaisu, tuen takaisinperintä jne.) 13. Sääntöjen vastaisuuksiin liittyvä raportointi 14. Todentamisviranomaiselle esitettävät muut tiedot Päätöksen oikaisu Tuen takaisinperintä Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Päätöksentekijä oikaisee päätöksen Maakuntahallitus, maakuntajohtaja Maakuntahallitus

17 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS RAHASTO: EAKR:n ja ESR:n tekninen tuki Päivitetty Välittävä elin: Päijät-Hämeen liitto (sinisellä merkitty EU-yksikkö siltä osin kuin poikkeaa liiton normaalista menettelystä) Kuvataan tarvittaessa erikseen menettelyt seuraavien hanketyyppien osalta: valtionavustuksena rahoittamat hankkeet, hallinnon itsensä toteuttamat hankkeet, teknisen tuen hankkeet sekä julkisena hankintana toteutetut hankkeet Kuvattava asia 1.Myöntämisvaltuuden vastaanottaminen Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään TEM:n jakokirje kirjataan saapuneeksi Myöntämisvaltuuksien tarkistaminen ja vastaanottaminen 2. Määrärahojen Vastaanotetaan arviomääräraha vastaanottaminen 3. Tietojärjestelmät Myöntämisvaltuuksien vastaanotto Projektihakemusten käsittely Projekti-/rahoituspäätös (projektiksi hyväksyminen ja rahoituksen myöntäminen) Projektin raportointi (seuranta- ja väliraportit, loppuraportti) Maksatushakemusten käsittely Tuen maksaminen Miten tehtävät suoritetaan Myöntövaltuuksien jakokirje kirjataan liiton diaariin. 1..Tulostetaan vastaanotettavissa olevat jakokirjeet raportille WePa2007/Valtteri järjestelmässä. 2.Raportin tietojen täsmäävyys verrataan varsinaiseen jakokirjeeseen 3.Vastaanotetaan järjestelmässä ne varat, jota vastaavan jakokirjeen tiedot täsmää em. raportin tietoihin. 4.Tulostetaan raportti vastaanotetuista varoista 5.Varojen vastaanoton dokumentointi (raportit ja jakokirjeet) (WePa2007/Valtteri järjestelmän ohjeistus/versio ) TEM:n suoritus Päijät-Hämeen liiton pankkitilille maksuja varten. WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri EURA2007 EURA2007 ja WePa2007/Valtteri ProEconomica/Status-kirjanpito ja Basware- Työnjako, vastuut Johdon sihteeri Tietopalvelusihteeri Taloussihteeri Liite 1, luettelo käyttäjäoikeuksista tietojärjestelmissä

18 2 (4) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Varmennukset ja tarkastukset Miten tehtävät suoritetaan maksuliikenne Työnjako, vastuut Sääntöjenvastaisuudet ja takaisinperinnät Menojen todentaminen EURA2007 ja WePa2007/Valtteri 6. Hankkeiden valinta Tuen hakemista koskevat menettelyt Projektihakemus Projektihakemus tehdään EURA2007 järjestelmään (jokaiselle menoluokalle ja käyttökohteelle oma projekti). Hakemuksen valmistelu: ohjelmajohtaja, hankesihteeri, kehittämisjohtaja Hakemuksen allekirjoitus: aluesuunnittelupäällikkö Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Hankesihteeri, johdon sihteeri, suunnittelusihteeri Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä, joka täyttää viranomaisen täytettävät kohdat. Hankesihteeri, hankekoordinaattori Suunnittelusihteeri Rahoituspäätöksen tekeminen Rahoituspäätöksen valmistelu Päätös valmistellaan EURA2007 ja WePa2007/ Valtteri järjestelmissä. Hankekoordinaattori, ohjelmajohtaja aluekehityspäällikkö Päätöksenteko 8. Maksatusmenettelyn kuvaus Laskujen käsittely ja Laskujen käsittely hyväksyminen Maakuntahallitus delegoinut maakuntajohtajalle päätöksentekoa ja sekä EU-yksikön osalta Päätös kirjataan diaariin. Numerotarkastus Asiatarkastus Tiliöinti Hyväksyminen Maakuntahallitus, esittelijä maakuntajohtaja Maakuntajohtaja, esittelijä kehittämisjohtaja Hankesihteeri, johdon sihteeri Hankesihteeri, toimistosihteeri Hankesihteeri, suunnittelusihteeri Hankesihteeri, toimistosihteeri Ohjelmajohtaja Kehittämisjohtaja

19 3 (4) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut Matkalaskut Numerotarkastus Asiatarkastus Tiliöinti Hyväksyminen Toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Hallintojohtaja Laskujen maksaminen ja kirjaaminen Laskujen maksaminen Ostolaskut kirjataan ostoreskontraan ja välitetään maksuun. Muistiotositteet ja kassatositteet kirjataan kirjanpitoon. Matkalaskujen maksatus palkkaohjelmassa. Toimistosihteeri Taloussihteeri Toimistosihteeri Palkat Palkat maksetaan palkkaohjelman kautta. Siirto maksuliikenneohjelmaan ja kirjaaminen. Toimistosihteeri Maksatushakemuksen käsittely Maksatushakemuksen tekeminen Maksatushakemus tehdään EURA2007 järjestelmässä. Hankesihteeri, suunnittelusihteeri Allekirjoittaja aluesuunnittelupäällikkö Maksatushakemuksen käsittelyyn ottaminen Hakemukset kirjataan saapuneeksi diaariin ja EURA 2007-järjestelmään. Tietopalvelusihteeri Toimenpiteiden tarkastus Hakemukset otetaan käsittelyyn EURA järjestelmässä ja hakemukselle kirjataan käsittelijä. Rahoittaja tekee maksatushakemukseen projektin sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkistuksen. Rahoittaja siirtää maksatushakemuksen maksajan käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmään. Tietopalvelusihteeri Onko tätä ja missä muodossa teknisessä tuessa? Numero- ja asiatarkastus (kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus) Maksaja ottaa maksatushakemuksen (tilitys) käsittelyyn WePa2007/Valtteri järjestelmässä. Maksatushakemukseen tehdään numero- ja asiatarkastus Hyväksytty maksatus tiliöidään ja siirretään EURA2007 järjestelmään maksatuspäätöksen laatimista varten. Tietopalvelusihteeri

20 4 (4) Kuvattava asia Mitä tehtäviä välittävässä elimessä tehdään Miten tehtävät suoritetaan Työnjako, vastuut Maksatuspäätöksen tekeminen 9. Tuen maksaminen 10. Toimien paikan päällä tehtävä tarkastaminen (toimeenpanoasetus art 13 b) 11. Toimeenpanon seuranta ja raportointi 12. Tukiin liittyvät korjaustoimet (ml. päätöksen oikaisu, tuen takaisinperintä jne.) 13. Sääntöjen vastaisuuksiin liittyvä raportointi 14. Todentamisviranomaiselle esitettävät muut tiedot Maksatuspäätös Maksuunpanomääräys Tarkastettavien toimien valinta Otantamenetelmän valinta Päätöksen oikaisu Tuen takaisinperintä Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Todentamisviranomainen ohjeistaa myöhemmin Makstuspäätöksen tiedot tarkistetaan ja täydennetään. Päätös allekirjoitetaan ja kirjataan diaariin. EURA2007 järjestelmästä tulostetaan maksuunpanomääräys. Hyväksytty maksuunpanomääräys ja alkuperäinen maksatushakemuslomake toimitetaan taloussihteerille tuen maksamista varten. Tuki maksetaan EU-yksikön pankkitililtä (valtion toimeksiantojen varat) maksuunpanomääräyksen mukaisesti Päijät-Hämeen liiton pankkitilille ja tositteelle merkitään maksupäivä. Maksu kirjataan Päijät-Hämeen liiton kirjanpitoon. Maksaja merkitsee tilitykselle maksupäivän WePa2007/Valtteri järjestelmässä. Teknisen tuen projekteihin ei pääsääntöisesti tarkasteta paikan päällä. Päätöksentekijä oikaisee päätöksen Tietopalvelusihteeri Hallintojohtaja Johdon sihteeri Tietopalvelusihteeri Hallintojohtaja Taloussihteeri Taloussihteeri Tietopalvelusihteeri Maakuntajohtaja Maakuntahallitus

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EURA 2014 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja

Lisätiedot

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku Infotilaisuudet Helsinki 26.11.2010 Lahti

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoituksen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton ja muiden liittojen roolit MY R Rahoittaja-rooli (hankkeiden valinta ja rahoituspäätöksen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku Infotilaisuudet Helsinki 15.12.2009 Hämeenlinna

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.7.2015 Taltionumero 1968 Diaarinumero 706/2/15 1 (11) Asia Valittaja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittaman projektin maksatusta koskeva valitus Kannuksen

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ. 1. Ohjeen tarkoitus

15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ. 1. Ohjeen tarkoitus 15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ 1. Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoitus on varmistaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja kansallisen vastinrahoituksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008 Dnro 326/571/2008 PÄÄTÖS

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008 Dnro 326/571/2008 PÄÄTÖS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008 Dnro 326/571/2008 PÄÄTÖS EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) JA SOSIAALIRAHASTON (ESR) SEKÄ VASTAAVAN VALTION RAHOITUSOSUUDEN VUODEN 2008 VALTIONNEUVOSTON JAKOPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi. Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (7) Antopäivä Päätösnumero 9.2.2015 15/0044/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TEEMAHANKKEIDEN AVOIN HAKU. Hakijan ohje

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TEEMAHANKKEIDEN AVOIN HAKU. Hakijan ohje ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TEEMAHANKKEIDEN AVOIN HAKU Hakijan ohje 7.12.2009 Millaisia hankkeita toimintalinjalla 5 voidaan rahoittaa? Etelä-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmassa

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 13.3..2015 Taina Lommi taina.lommi@ely-keskus.fi EU-rahoitusohjelmia ENI ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelmassa Euroopan sosiaalirahasto rahoituksen

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006 1 Liite maakuntahallitus 13.3.2006 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006 Ohjelman toteuttamisen lähtökohdat Hankkeiden

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A2, 5A3, 5A5 ja 5A6, 5A11: Rahoituspäätöksenmukaisuus ja toteutuksen edistyminen osarahoitussuhteiden toteutuminen,

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen Maakuntahallitus 198 21.10.2013 Maakuntahallitus 246 16.12.2013 Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen 121/00.01.05.20/2013, 121/00.01.05.20/2013

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Jyrki Tomberg. Rahoitusinfo 5.6.2014 DIAK Martintalo

Jyrki Tomberg. Rahoitusinfo 5.6.2014 DIAK Martintalo KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ RAKENNERAHASTO- OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 2014-2020 SÄHKÖINEN EURA 2014 JÄRJESTELMÄ JA YKSINKERTAISTETUT KUSTANNUSRAKENNEMALLIT (EAKR) Jyrki Tomberg Rahoitusinfo 5.6.2014 DIAK Martintalo

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke)

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) Maakuntahallitus 120 19.09.2016 Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) 105/03.03.03/2016 MHS 19.09.2016 120 Tiivistelmä Päätöksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

Yritystukien haku 2014-2020

Yritystukien haku 2014-2020 Yritystukien haku 2014-2020 Sähköinen asiointi Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 2.3.2015 Esityksen sisältö: Tuen hakeminen Hakemuksen vireilletulo Toimenpidesuunnitelman

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö (AKY) Rakennerahastojen hallinnointiryhmä (RAHA)

Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö (AKY) Rakennerahastojen hallinnointiryhmä (RAHA) Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö (AKY) Rakennerahastojen hallinnointiryhmä (RAHA) Ohjelmakauden 2007-2013 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: Kymenlaakson

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Seuranta, täsmäytykset ja vaikutukset maksatusvakuutuksiin Ylitarkastaja Kaisa Saarinen Oulu 14.9. Helsinki 16.9. Kuopio

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1 SOPIMUS Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki 0115776-3 Vararehtori Pirjo Hakala yliopettaja Marjo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 657/2015 Laki. ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 657/2015 Laki. ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2015 657/2015 Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924

Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924 Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924 Ensimmäisen tason valvonta EAY:ssä First level control = management verification

Lisätiedot

Hakukierroksen sulkeminen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen ja pyytää mahdolliset korjaukset. Vastaanottaa. hakemuksen. Täyttää. hakemuksen.

Hakukierroksen sulkeminen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen ja pyytää mahdolliset korjaukset. Vastaanottaa. hakemuksen. Täyttää. hakemuksen. Hakukierroksen avaaminen, hakemuksen täyttäminen ja käsittely Hankkeen toim VIRANOMAINEN (pääkäyttäjä) Rahoitus kehyksen määrittäminen. Hakukierrroksen avaus. Hakukierroksen sulkeminen. VIRANOMAINEN (hallintoviranomainen)

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta alueelliset koulutuspäivät 2010

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot