KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006"

Transkriptio

1 1 Liite maakuntahallitus KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA Ohjelman toteuttamisen lähtökohdat Hankkeiden rahoitus perustuu EU:n Itä-Suomen Tavoite 1A ohjelmaan. Itä-Suomen Tavoite 1A ohjelman ohjelma-asiakirja on hyväksytty Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä CCI 1999 FI 16 1 DO 002. Kainuun maakunta kuntayhtymä toimii ohjelman hallinnoivana viranomaisena ja maksuviranomaisena Kainuussa. Kai nuun maakunta kuntayhtymän käytössä olevat rahoitusvälineet Itä-Suomen Tavoite 1A -ohjelmassa ovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahas ton (EAKR) varat ja niitä vastaava valtion rahoitusosuus. Kainuun maakunta kuntayhtymä Yhteyshenkilö aluesuunnittelija Jorma Teittinen PL Kainuu Käyntiosoite: Kauppakatu 1, KAJAANI LIITTEET: 1. Kainuun maakunta kuntayhtymän organisaatiokaavio 2. Hankkeiden hallinnointi kaavio ja maksatusten käsittely 1. Määrärahojen vastaanottaminen Määrärahan irrotuspäätökset saapuvat sisäasiainministeriöstä kirjallisina Kainuun maakunta kuntayhtymälle. Kirjaamossa kirjaaja diarioi määrärahapäätökset ja jakaa päätökset tiedoksi maakuntajohtajalle, Tavoite 1A ohjelman henkilöstölle ja talousjohtajalle. Kanslisti avaa määrärahalle kirjanpitoon pääomatilin. Hankesihteeri merkitsee määrärahan Kainuun maakunta kuntayhtymän Tavoite 1A -ohjelman rahanseurantarekisteriin, jonka avulla seurataan hankkeille myönnettäviä rahoitusosuuksia. Rahanseurantarekisteri on Kainuun maakunta kuntayhtymän Tavoite 1A ohjelman sisäi nen työväline (excel taulukko). 2. Tuen hakemista koskeva menettely Tiedottaminen ja lomakkeet Kainuun maakunta kuntayhtymä tiedottaa Itä-Suomen Tavoite 1 ohjelmasta paikallisissa sanomalehdissä, erillisellä viranomaisyhteistyönä tehdyllä ilmaisjakelulehdellä (IDEA Kainuusta) ja internet sivuillaan. Rahoitushakemuslomakkeita saa Kainuun maakunta kuntayhtymästä ja kuntayhty män

2 internet sivuilta. Internetsivuilta ja virastosta on myös saatavana EU hankkeisiin liittyvät lait, asetukset ja muu ohjeistus. Kainuun maakunta -kuntayhtymälle jätettävään rahoitushakemukseen täytyy varsinaisen hakemuslomakkeen lisäksi liittää kauppa- tai yhdistysrekisteriote tarvittaessa, hankesuunnitelma, hankkeen ympäristönvaikutusten arviointilomake, tarvittaessa hakijan nimenkirjoitusoikeuden todentavan ote. Lisäksi muiden rahoittajien sitoumukset ennen päätöksentekoa. Rahoitushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisäksi hakuajoista ilmoitetaan maakunnallisissa lehdissä sekä IDEA Kainuusta lehdessä, jonka tekemisestä ja sisällöstä käydään keskustelut maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Tavoite 1 ohjelman parissa työskentelevä henkilöstö opastaa rahoitusta hakevia tahoja. Lähtökohtana on että hakijat ovat etukäteen yhteydessä rahoittajaviranomaisiin suunnitellessaan ja tehdessään hankehakemusta. Hakemuksen kulku Hakijat joko lähettävät hakemuksensa postitse, tai tuovat hakemuksensa Kainuun maakunta -kuntayhtymään. Rahoitushakemus voidaan siirtää hallintomenettelylain mukaisesti toiselle viranomaiselle käsiteltäväksi, mikäli hakemus on toimitettu väärälle viranomaiselle. Hakemuksen siirrosta hakija saa aina kirjallisen ilmoituksen. Hakija voi myös perua hakemuksensa. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruminen merkitään Kainuun maakunta kuntayhtymän seurantarekisteriin. Saapuneet rahoitushakemukset diarioidaan kuntayhtymän kirjaamossa ja siirretään hankesihteerille käsittelyä varten. Hankehakemuksesta otetaan kopio hankkeen arvioijalle (hanketiimin jäsenelle), joka valmistelee hankkeen päätöksen tekoa varten. Sen jälkeen hanketiimi kokouksessaan käsittelee rahoitushakemuksen ja hankearvion ja tekee puoltavan tai kielteisen ehdotuksen hankkeen rahoittamisesta, jonka jälkeen rahoitushakemus menee rahoitusryhmän käsittelyyn, jossa ovat mukana kaikki rahoitta jat. Lopullisen päätöksen tekee maakuntahallitus jossa nimetään hankkeelle myös yhteyshenkilö. Tutkimussihteeri merkitsee saapuneet rahoitushakemukset Fimos seurantajärjestelmään. Lisäksi hankesihteeri merkitsee saapuneet hankehakemukset exel seurantaan. Rahoitettaviksi esitettävien hankkeiden arvioinnissa lähtökohtana on Itä-Suomen Tavoite 1 ohjelman ohjelma-asiakirja, sen täydennysosa, vuosittain laadittavat yhteistyöasiakirjat, sekä niissä hanketyölle asetetut painoalueet. Lisäksi Kainuun maakuntaohjelmassa on määritelty painopisteet jotka omalta osaltaan ohjaavat, että rahoitus kohdentuu Kainuun kannalta tärkeille osa-alueille. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ja yhteistyöryhmä käsittelee hankkeet, kun hanke ylittää kokonaiskustannusarvioltaan euroa, on ylimaakunnallinen tai Kainuun maakunta kuntayhtymän itsensä toteuttama hanke. Myönteiset ja kielteiset rahoituspäätökset kirjoittaa hankesihteeri. Tutkimussihteeri tekee hankkeelle mapin, jota säilytetään tutkimussihteerin työhuoneessa hankkeen käynnissäoloajan. Rahoituspäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja. Tutkimussihteeri merkitsee rahoituspäätökset Fimos seurantajärjestelmään ja hankesihteeri omaan excel seurantataulukkoon rahankäytön osalta. Alkuperäinen rahoitus- 2

3 3 päätös lähetetään rahoituksen hakijalle. Lähetettävät päätökset diarioidaan postituksessa. 3. Hankkeiden ohjaus ja valvonta Kun hankkeelle on tehty myönteinen rahoituspäätös, hankesihteeri lähettää rahoituspäätöksen tiedoksi rahoituksen saajalle. Samalla lähetetään rahoituksen saajalle ohjenippu ja tarvittavat seurantalomakkeet EU hankkeen toteuttamisesta. Hankkeelle on rahoituspäätöksessä nimetty Kainuun maakunta kuntayhtymästä yhteyshenkilö. Lisäksi päätöksessä nimetään hankkeelle yleensä myös ohjausryhmä. Yhteyshenkilö osallistuu hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Yhteyshenkilön tehtävänä on tuoda hankkeelle rahoittajan asiantuntemus kansallisesta ja EU lainsäädännöstä. Ohjausryhmän kokouksiin osallistumisen ja hankkeen seurantatietojen, väliraportin, sekä loppuraportin avulla valvoja seuraa hankkeen toteutumista. Tarvittaessa myös taloushenkilö on mukana ohjausryhmän kokouksessa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa käydään läpi päätös ohjeineen. Hankkeen toteuttaja voi epäselvissä asioissa ottaa yhteyttä tavoite 1-ohjelman henkilöstöön joko käymällä virastossa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentaminen Komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 mukaisen tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisesta Itä-suomen Tavoite 1 ohjelman osalta vastaa Kainuun maakun ta kuntayhtymän hanketiimi. Varmennus tehdään otantamenetelmällä, jolloin varmentaminen tehdään kaikille hankkeille, joihin on sidottu kuntayhtymän myöntämää tukea yli euroa (EU ja valtio). Mikäli yli euron (EU ja valtio) hankkei den osalta tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentaminen ei ylitä 40 %:n vähimmäisvaatimusta, suoritetaan varmentaminen pienemmillekin hankkeille. Varmentamisen tuloksia tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa hankkeita varmennetaan enemmän (yli 40% kaikista hankkeista), jotta voidaan vakuuttua toimitettujen tuotteiden ja palveluiden asianmukaisuudesta. Varmentaminen tapahtuu yhteistyössä hankkeiden yhteyshenkilön ja maksatushenkilöiden kanssa. Varmentajina ovat yhteyshenkilö ja tarvittaessa hankesihteeri. Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisesta varmentaja täyttää kirjallisen lomakkeen, josta hankesihteeri syöttää varmentamisen tiedot Fimos seurantajärjestelmään. Täytetty lomake tallennetaan hankemappiin. Varmentaminen tapahtuu pääsääntöisesti ohjausryhmän kokouksen yhteydessä. Mikäli tuotteiden ja palveluiden varmentamisessa ilmenee poikkeavuuksia, hankkeen maksatus keskeytetään poikkeavuuden käsittelyn ajaksi. Hanketiimi harkitsee jatkotoimenpiteitä suhteessa poikkeavuuden vakavuuteen. Mahdolliset jatkotoimenpiteet siirretään Kainuun maakunta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi. 4. Maksatushakemusten vastaanottaminen Kun maksatushakemukset saapuvat Kainuun maakunta kuntayhtymään, kirjaaja dia rioi hakemukset kirjaamossa. Kirjaamosta maksatushakemukset siirretään hankesih teerille. Maksatushakemuksen saavuttua hankesihteeri käy läpi hakemuksen ja tarkas taa, että kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu hakemuksen liitteenä. Tarvittaessa haki jaa

4 pyydetään toimittamaan puuttuvat asiakirjat. Sen jälkeen maksatushakemus jää odottamaan saapumisjärjestyksen mukaista käsittelyä Maksatushakemuksessa hankkeen esittämien menojen tukikelpoisuuden todentaminen Komission päätöksen mukaisesti ohjelman menot ovat tukikelpoisia alkaen Menojen tukikelpoisuus päättyy Hankkeiden menot ovat tukikelpoisia hankkeelle myönnetyn hankeajan mukaisesti, kuitenkin siten, että hankeaika voi alkaa enintään siitä päivästä lähtien, kun hakemus on jätetty viranomaiselle. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoituspäätöksessä on mainittu varojen käytössä noudatettavat rahoitusehdot. Hankkeet ovat myös saaneet lähetetyn rahoituspäätök sen mukana hankkeen toteuttamiseen liittyvän EU:n ja kansallisen ohjeistuksen. Hank keen yhteyshenkilö ja hankesihteeri ohjeistavat hankkeen toteuttajia tarvittaessa. Hankesihteeri ja yhteyshenkilö seuraavat rahoitusehtojen noudattamista maksatuspäätös tä tehtäessä. Maksatuspyyntö käsittää maksatusta haettavalta raportointikaudelta maksatushakemuslomakkeen hankkeen kirjanpidon yhteenvedon toteutuneista kustannuksista ja tuloista yhteenvedon toteutuneesta rahoituksesta ohjausryhmän pöytäkirjan väli- tai loppuraportin Esr hankkeissa sähköisen loppuraportin. Menojen tosiasiallisuus tarkastetaan hankkeen toimittamista asiapapereista, hankkeen yhteyshenkilön kanssa keskustelemalla ja tarvittaessa varmentamalla paikan päällä. Varmentaminen paikanpäällä tapahtuu satunnaisesti ja tarpeen niin vaatiessa. Maksatuspäätökset valmistelee hankesihteeri. Maksatuksen tarkastuksen yhteydessä täytetään sisäasiainministeriön päivätyn ohjeen mukainen tarkastuslomake (SM /Ha-63). Maksatukseen liittyen hankesihteeri ja yhteyshenkilö voivat pyytää hankkeita toimittamaan Kainuun maakunta kuntayhtymään alkuperäiset tositteet, jäljennökset tositteista tai käydä hankkeissa paikan päällä todentamassa alkuperäiset tositteet. Maksatuksen tarkastaja käy hankkeen valvojan kanssa tarvittaessa läpi hankkeen tukikelpoiset ja tukikelvottomat menot, sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisen. 6. Tukiosuuden maksaminen hankkeelle Tukiosuuksien maksatuspäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja, hankesihteeri (asiatarkastus) hankkeen yhteyshenkilö (sisällöllinen tarkastus) hallintojohtaja (hyväksyy maksatushakemuksen) maakuntajohtaja (hyväksyy maksatukseen)

5 5 Maksatuksen valmistelun tekee hankesihteeri. Hankesihteeri merkitsee maksatuksen valmistelun yhteydessä maksatuspäätöksiin kirjanpidon pääomatilin numeron, jotta Kainuun maakunta kuntayhtymän toimistovirkailija osaa kohdentaa maksun sille varatuista määrärahoista. Maksun suorittaa Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteeri talouspalveluissa pankkiohjelmalla. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteerillä ei ole osuutta hankkeiden valmisteluun, maksatuksien valmisteluun, eikä maksujen hyväksymiseen, vaan ainoastaan päätöksen mukaisen maksun konkreettiseen suorittamiseen. Maksetut tukiosuudet siirtyvät kirjanpitoon maksupäivän mukaisesti tositenumerojärjestyksessä. Kirjanpidon tositteena on kopio maksatuspäätöksestä. Maksatuksen teon jälkeen hankesihteeri lähettää tuen saajalle tiedoksi alkuperäisen maksatuspäätöksen. Samalla tuen saajalle lähetetään tieto hylätyistä tukikelvottomista kustannuksista perusteluineen ja muutoksenhakuohjeet. Lähetettävä maksatuspäätös diarioidaan postituksessa. Maksatuksen jälkeen hankesihteeri tallentaa maksutiedot Fimos seurantajärjestelmään. Maksatusten, seurantajärjestelmän ja kirjanpitotietojen maksukohtaisen täsmäytyksen tekee hankesihteeri kolme kertaa vuodessa ja lisäksi vuositasolla hankesihteeri ja talouspäällikkö. Hankkeen päätyttyä hankesihteeri merkitsee toteutuneen rahoituksen Kainuun maakunta kuntayhtymän rahanseurantarekisteriin. Samalla hankesihteeri tarkastaa myös projektin seurantajärjestelmän tiedot, että rahoitustiedot ovat oikein. Hankkeen asiakir jat arkistoi tutkimussihteeri. Kaikki hankkeessa syntynyt aineisto (hakemusasiakirjat, päätökset, kirjeenvaihto, väli- ja loppuraportit, maksatus-hakemukset, ohjausryhmän pöytäkirjat liitteineen, kirjanpitoaineisto tositteineen) on säilytettävä 2013 vuoden loppuun. 7. Tulostietojen (=indikaattorit) kerääminen Hankkeilta kerätään seurantalomakkeella tulostietoja joko maksatushakemusten yhteydessä, tai erillisellä lomakkeella. Tutkimussihteeri seuraa, että hankkeet palauttavat tulostietonsa. Tutkimussihteeri ja hankkeen valvoja käyvät läpi hankkeen tulostietojen oikeellisuuden. Tutkimussihteeri tallentaa tulostiedot Fimos seurantajärjestelmään. Tulostietojen tallentaminen Fimos järjestelmään tapahtuu heti seurantatietojen saavut tua Kainuun maakunta -kuntayhtymään, tai vähintään puolivuosittain hankkeilta erik seen pyydettävästä lomakkeesta. 8. Teknisen tuen käyttö Teknisen tuen käyttösuunnitelman laatii hanketiimi. Käyttösuunnitelma käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, ja maakunnan yhteistyöryhmässä. Tekninen tuki hyväksytään seurantakomiteassa. Tekninen tuki on jaettu hallinnolliseen ja muuhun tekniseen tukeen. Teknisen tuen käyttö tapahtuu seuraavasti Teknisen tuen kulut hyväksyy maksettavaksi Kainuun maakunta kuntayhtymän hallituksen määräämä laskujen hyväksyjä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa ensisijaisesti Tavoite 1 ohjelman toimeenpanosta aiheutuneet kulut. Laskujen maksun

6 tekee Kainuun maakunta kuntayhtymän taloushallinto, rahoitussihteeri. Kulut kirjataan kirjanpidossa teknisen tuen kustannuspaikalle. Talouspäällikkö tulostaa kirjanpidosta kuukauden tai kahden kuukauden välein kirjanpitoajon ao. maksatuskaudelta. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tehdään kirjanpitoajon perusteella toteutunei siin tukikelpoisiin kuluihin perustuva maksatuspäätös Tavoite 1 ohjelman teknisen tuen varoista. Kirjanpitoajot tarkastaa ja maksatuksen valmistelee hankesihteeri. Tarkastuksessa käydään läpi kirjanpito ja tarvittaessa alkuperäiset tositteet, sekä tarkastetaan, että ku lut kuuluvat maksettaviksi teknisestä tuesta. Maksatuspäätökset allekirjoittaa yhteyshenkilö (sisällöllinen tarkastus), hallintojohtaja (maksatuksen hyväksyminen), maakuntajohtaja (hyväksyy maksatukseen) ja hankesihteeri (maksatuksen valmistelu, asiatarkastus). Maksatuksen valmistelijoina voivat ol la hankesihteeri tai talouspäällikkö. Maksatuspäätös viedään Kainuun maakunta kuntayhtymä taloushallintoon rahoitussihteerille, joka siirtää tuen Tavoite 1 ohjelman rahoista Kainuun maakunta kuntayhtymän tilille. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteeri on riippumaton maksatuksen valmistelusta ja päätöksenteosta. Maksatukset merkitään seurantatietoihin. Hankesihteeri täsmäyttää maksatus, seuranta- ja kirjanpitotiedot Otantatarkastusten tekeminen ja/tai niihin osallistuminen Kainuun maakunta kuntayhtymän maakuntahallituksen nimeämä sisäisen tarkastajan tehtäviin kuuluu myös hankkeiden tarkastus yhdessä yhteyshenkilön ja hankesihteerin kanssa. Tarkastus ei ole kattava, vaan otantamenetelmällä valitaan hankkeita tarkastettavaksi. Hankkeet valitaan siten, että varmennus ohjelmassa toteutuu huomioiden tavoiteohjelman koko ohjelma-alue, eri toimintalinjat, hanketiimin eri jäsenten valmistelemat päätösehdotukset ja eri rahoituksen saajat. Tarkastuksista tehdään kirjallinen muistio. Muistion valmistuttua se käsitellään tarvittaessa hanketiimissä. Kainuun maakunta kuntayhtymän kirjanpidon, jonka yhtenä osana on Tavoite 1 ohjelman kirjanpito, tarkastaa kilpailuttamalla valittu riippumaton tilintarkastusyhteisö tai -henkilö. Tilintarkastajan antama lausunto on osana Kainuun maakunta kuntayhty män tilinpäätöstä. 10. Korjaustoimien (ml. takaisinperinnät) suorittaminen Takaisinperinnät Rahoituspäätöksessä rahoituksen saajalle on ilmoitettu takaisinperinnästä seuraavalla tavalla: Jos avustuksen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka; rahoituksen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten annettavia tietoja on salattu ja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisella tai tietojen salaamisella on ollut vaikutusta rahoituksen saamiseen; avustuksen maksamista tai valvontaa varten on kieltäydytty antamasta tarvittavia tieto ja,

7 asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka; tarkastusta suoritettaessa kieltäydytty täyttä mästä muita rahoituksen saajalle tarkastuksen suorittamiseksi laissa säädettyjä velvollisuuksia; avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; avustuksen saaja on olennaisesti laiminlyönyt noudattaa avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja; taikka avustus tai sen osa on myönnetty tai maksettu väärin perustein. Sellaisen omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus, jonka hankkimiseen avustus on myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi vuotta on kulunut avustuksen maksamispäivästä taikka avustuksen saaja on lopettanut avustuksen kohteena olleen toiminnan tai supistanut sitä olennaisesti; taikka avustuksen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu. Jos tuen saaja on menetellyt 32 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla, takaisinperittä vää määrää voidaan korottaa enintään 20 prosentilla tai, jos mainitussa momentissa tarkoitettu menettely on ollut erittäin törkeää, enintään 100 prosentilla. Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Takaisinperinnän suorittaa rahoituksen myöntäjä, eli Kainuun maakunta kuntayhtymä. Takaisinperinnästä lähetetään perusteltu kirjallinen päätös ja lasku. Perinnän allekirjoittaa maakuntajohtaja. Perintäkirje ja lasku diarioidaan ja annetaan tiedoksi taloushallinnolle. Hankesihteeri seuraa takaisinperinnän palautumista Kainuun maakunta kuntayhtymälle ja tekee muutokset seurantatietoihin (SM:n ohje SM /Ha-63 Takaisinperintätietojen kirjaaminen FIMOS2000 järjestelmään). Mikäli hankkeen toteuttaja, johon perintä kohdistuu, tekee oikaisuvaatimuksen takaisinperinnästä, asian käsittely siirtyy Kainuun maakunta kuntayhtymän maakuntahallitukselle. Takaisinperinnästä tehdään Komission asetuksen 1681/1994 mukainen ilmoitus ministeriölle. Ilmoituksen tekee hankesihteeri ja allekirjoittaa maakuntajohtaja. Muut korjaavat toimenpiteet Kainuun maakunta kuntayhtymään saapuvat hankkeiden rahoitushakemuksia ja päätöksiä, sekä maksatushakemuksia ja päätöksiä koskevat muutoshakemukset diarioidaan. Diarioinnin jälkeen hakemukset käsitellään ja tehdään mahdolliset muutospäätökset yhteyshenkilön ja hankesihteerin toimesta. Päätökset menevät hakijalle se kä tutkimussihteerin huoneessa olevaan hankemappiin. 7 Ohjelmien toimeenpanossa huomioitavia säännöksiä: EU -säännökset Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan mukaisesti yhteensopivat kilpailusäännöt sekä julkisia hankintoja, ympäristönsuojeluja ja parantamista, miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden poistamista ja näiden välisen tasa-arvon lisäämistä koskevat säännökset

8 Komission asetus (EY) N:o 1159/2000, jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta Komission asetus (EY) N:o 69/2001, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen Komission asetus (EY) N:o 438/2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta Komission asetus (EY) N:o 448/2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1685/2000 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1145/2003 peruuttamisesta Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999, Euroopan sosiaalirahastosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, Euroopan aluekehitysrahastosta Komission asetus (EY) N:o 1685/2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta Komission asetus (EY) N:o 68/2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen Komission asetus (EY) N:o 70/2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen Komission asetus (EY) N:o 448/2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettä vään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn osalta Kansalliset säännökset Asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta 1225/2002 muutoksineen Laki 1505/1992, Laki julkisista hankinnoista Laki 365/1995, Kuntalaki Laki 1353/1999, Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista Laki 688/2001, Valtionavustuslaki Laki 602/2002, Alueiden kehittämislaki Päätös 1417/1993 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta Asetus 1315/1993, Asetus alueiden kehittämisestä Asetus 1416/1993, Asetus valtion hankinnoista Asetus 342/1994, Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista Asetus 380/1998, Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista Asetus 381/1998, Asetus kynnysarvot ylittävistä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Asetus 1354/1999, Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista Laki 1135/1993, Laki alueiden kehittämisestä Laki 1523/1994, Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Laki 1068/2000, Laki yritystoiminnan tukemisesta 8

9 9

Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisraha Hankkeen aloitus Ohjeita hankkeen toteuttajalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jakaa vuosittain valtioneuvoston myöntämää maakunnan kehittämisrahaa hakemusten perusteella erilaisiin

Lisätiedot

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 41 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32028 229/00.01.05.20/2011 Maakuntahallitus 13.03.2017 41 Päijät-Hämeen liitto on 13.4.2012 ja 22.1.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 40 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32358 226/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 13.03.2017 40 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013 ja 11.3.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Maksatuskausi Päätös Maksettu

Maksatuskausi Päätös Maksettu Maakuntahallitus 22 20.02.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32345 239/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 20.02.2017 22 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013, 15.1.2014 ja 12.2.2015 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Työkokous rakennerahastohankkeiden maksatuksista vastaaville rakennerahastojen ajankohtaisista asioista 11.6.2013, Scandic Marski Ylitarkastaja Martta Viitaniemi,

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh Valtionavustushankkeiden talousasioita 1.9.2017 Taloustarkastaja Marja Savilepo marja.savilepo@oph.fi puh. 029 533 1567 Yleistä 1/3 Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia

Lisätiedot

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EURA 2014 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (8) 1.6.2016 EURA 2014/3683/09 02 01 01/2016/ESAVO

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kansainvälinen Savonlinna, Free University of... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 15.12.2016 EURA 2014/4475/09 02 01

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: EcoSairila -Shaoxing yhteistyömahdollisuuksie... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (8) 21.6.2017 EURA 2014/4423/09 02 01

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaar... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (8) 8.8.2017 EURA 2014/5248/09 02 01 01/2017/UML

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1 (6) OHJE VM139:00/2013 30.4.2014 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaup... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.8.2015 EURA 2014/2308/09 02 01

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 21.10.2015 EURA 2014/2491/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 1 5.2.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY) N:o

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (8) 28.9.2017 EURA 2014/4993/09 02 01 01/2017/ESAVO Tuensaajat Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä Y-tunnus:0207390-8 Etelä-Savon Koulutus

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (8) 16.2.2015 EURA 2014/591/09 02 01 01/2014/HÄMELY Tuensaaja Helsingin kaupunki Y-tunnus:0201256-6 Hankehakemuksenne 30.1.2015

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 1.6.2015 EURA 2014/2366/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10, 2016 STM/3238/2016 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN - MUUTOSAGENTTI. Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 5 b Porvoo

PÄÄTÖS 4.10, 2016 STM/3238/2016 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN - MUUTOSAGENTTI. Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 5 b Porvoo le SOSIAAl4- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 4.10, 2016 STM/3238/2016 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN - MUUTOSAGENTTI HAKIJA Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 5 b 06100 Porvoo HAKEMUS Porvoon kaupunki on hakenut

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 30.4.2015 EURA 2014/2369/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

EURA järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot

EURA järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot EURA 2014 -järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot Päätöksen säädösperusta Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä 27.3.2012 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Asiantuntija Antti Kosunen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Peruutus-toiminto

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot