KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006"

Transkriptio

1 1 Liite maakuntahallitus KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA Ohjelman toteuttamisen lähtökohdat Hankkeiden rahoitus perustuu EU:n Itä-Suomen Tavoite 1A ohjelmaan. Itä-Suomen Tavoite 1A ohjelman ohjelma-asiakirja on hyväksytty Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä CCI 1999 FI 16 1 DO 002. Kainuun maakunta kuntayhtymä toimii ohjelman hallinnoivana viranomaisena ja maksuviranomaisena Kainuussa. Kai nuun maakunta kuntayhtymän käytössä olevat rahoitusvälineet Itä-Suomen Tavoite 1A -ohjelmassa ovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahas ton (EAKR) varat ja niitä vastaava valtion rahoitusosuus. Kainuun maakunta kuntayhtymä Yhteyshenkilö aluesuunnittelija Jorma Teittinen PL Kainuu Käyntiosoite: Kauppakatu 1, KAJAANI LIITTEET: 1. Kainuun maakunta kuntayhtymän organisaatiokaavio 2. Hankkeiden hallinnointi kaavio ja maksatusten käsittely 1. Määrärahojen vastaanottaminen Määrärahan irrotuspäätökset saapuvat sisäasiainministeriöstä kirjallisina Kainuun maakunta kuntayhtymälle. Kirjaamossa kirjaaja diarioi määrärahapäätökset ja jakaa päätökset tiedoksi maakuntajohtajalle, Tavoite 1A ohjelman henkilöstölle ja talousjohtajalle. Kanslisti avaa määrärahalle kirjanpitoon pääomatilin. Hankesihteeri merkitsee määrärahan Kainuun maakunta kuntayhtymän Tavoite 1A -ohjelman rahanseurantarekisteriin, jonka avulla seurataan hankkeille myönnettäviä rahoitusosuuksia. Rahanseurantarekisteri on Kainuun maakunta kuntayhtymän Tavoite 1A ohjelman sisäi nen työväline (excel taulukko). 2. Tuen hakemista koskeva menettely Tiedottaminen ja lomakkeet Kainuun maakunta kuntayhtymä tiedottaa Itä-Suomen Tavoite 1 ohjelmasta paikallisissa sanomalehdissä, erillisellä viranomaisyhteistyönä tehdyllä ilmaisjakelulehdellä (IDEA Kainuusta) ja internet sivuillaan. Rahoitushakemuslomakkeita saa Kainuun maakunta kuntayhtymästä ja kuntayhty män

2 internet sivuilta. Internetsivuilta ja virastosta on myös saatavana EU hankkeisiin liittyvät lait, asetukset ja muu ohjeistus. Kainuun maakunta -kuntayhtymälle jätettävään rahoitushakemukseen täytyy varsinaisen hakemuslomakkeen lisäksi liittää kauppa- tai yhdistysrekisteriote tarvittaessa, hankesuunnitelma, hankkeen ympäristönvaikutusten arviointilomake, tarvittaessa hakijan nimenkirjoitusoikeuden todentavan ote. Lisäksi muiden rahoittajien sitoumukset ennen päätöksentekoa. Rahoitushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisäksi hakuajoista ilmoitetaan maakunnallisissa lehdissä sekä IDEA Kainuusta lehdessä, jonka tekemisestä ja sisällöstä käydään keskustelut maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Tavoite 1 ohjelman parissa työskentelevä henkilöstö opastaa rahoitusta hakevia tahoja. Lähtökohtana on että hakijat ovat etukäteen yhteydessä rahoittajaviranomaisiin suunnitellessaan ja tehdessään hankehakemusta. Hakemuksen kulku Hakijat joko lähettävät hakemuksensa postitse, tai tuovat hakemuksensa Kainuun maakunta -kuntayhtymään. Rahoitushakemus voidaan siirtää hallintomenettelylain mukaisesti toiselle viranomaiselle käsiteltäväksi, mikäli hakemus on toimitettu väärälle viranomaiselle. Hakemuksen siirrosta hakija saa aina kirjallisen ilmoituksen. Hakija voi myös perua hakemuksensa. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruminen merkitään Kainuun maakunta kuntayhtymän seurantarekisteriin. Saapuneet rahoitushakemukset diarioidaan kuntayhtymän kirjaamossa ja siirretään hankesihteerille käsittelyä varten. Hankehakemuksesta otetaan kopio hankkeen arvioijalle (hanketiimin jäsenelle), joka valmistelee hankkeen päätöksen tekoa varten. Sen jälkeen hanketiimi kokouksessaan käsittelee rahoitushakemuksen ja hankearvion ja tekee puoltavan tai kielteisen ehdotuksen hankkeen rahoittamisesta, jonka jälkeen rahoitushakemus menee rahoitusryhmän käsittelyyn, jossa ovat mukana kaikki rahoitta jat. Lopullisen päätöksen tekee maakuntahallitus jossa nimetään hankkeelle myös yhteyshenkilö. Tutkimussihteeri merkitsee saapuneet rahoitushakemukset Fimos seurantajärjestelmään. Lisäksi hankesihteeri merkitsee saapuneet hankehakemukset exel seurantaan. Rahoitettaviksi esitettävien hankkeiden arvioinnissa lähtökohtana on Itä-Suomen Tavoite 1 ohjelman ohjelma-asiakirja, sen täydennysosa, vuosittain laadittavat yhteistyöasiakirjat, sekä niissä hanketyölle asetetut painoalueet. Lisäksi Kainuun maakuntaohjelmassa on määritelty painopisteet jotka omalta osaltaan ohjaavat, että rahoitus kohdentuu Kainuun kannalta tärkeille osa-alueille. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ja yhteistyöryhmä käsittelee hankkeet, kun hanke ylittää kokonaiskustannusarvioltaan euroa, on ylimaakunnallinen tai Kainuun maakunta kuntayhtymän itsensä toteuttama hanke. Myönteiset ja kielteiset rahoituspäätökset kirjoittaa hankesihteeri. Tutkimussihteeri tekee hankkeelle mapin, jota säilytetään tutkimussihteerin työhuoneessa hankkeen käynnissäoloajan. Rahoituspäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja. Tutkimussihteeri merkitsee rahoituspäätökset Fimos seurantajärjestelmään ja hankesihteeri omaan excel seurantataulukkoon rahankäytön osalta. Alkuperäinen rahoitus- 2

3 3 päätös lähetetään rahoituksen hakijalle. Lähetettävät päätökset diarioidaan postituksessa. 3. Hankkeiden ohjaus ja valvonta Kun hankkeelle on tehty myönteinen rahoituspäätös, hankesihteeri lähettää rahoituspäätöksen tiedoksi rahoituksen saajalle. Samalla lähetetään rahoituksen saajalle ohjenippu ja tarvittavat seurantalomakkeet EU hankkeen toteuttamisesta. Hankkeelle on rahoituspäätöksessä nimetty Kainuun maakunta kuntayhtymästä yhteyshenkilö. Lisäksi päätöksessä nimetään hankkeelle yleensä myös ohjausryhmä. Yhteyshenkilö osallistuu hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Yhteyshenkilön tehtävänä on tuoda hankkeelle rahoittajan asiantuntemus kansallisesta ja EU lainsäädännöstä. Ohjausryhmän kokouksiin osallistumisen ja hankkeen seurantatietojen, väliraportin, sekä loppuraportin avulla valvoja seuraa hankkeen toteutumista. Tarvittaessa myös taloushenkilö on mukana ohjausryhmän kokouksessa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa käydään läpi päätös ohjeineen. Hankkeen toteuttaja voi epäselvissä asioissa ottaa yhteyttä tavoite 1-ohjelman henkilöstöön joko käymällä virastossa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentaminen Komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 mukaisen tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisesta Itä-suomen Tavoite 1 ohjelman osalta vastaa Kainuun maakun ta kuntayhtymän hanketiimi. Varmennus tehdään otantamenetelmällä, jolloin varmentaminen tehdään kaikille hankkeille, joihin on sidottu kuntayhtymän myöntämää tukea yli euroa (EU ja valtio). Mikäli yli euron (EU ja valtio) hankkei den osalta tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentaminen ei ylitä 40 %:n vähimmäisvaatimusta, suoritetaan varmentaminen pienemmillekin hankkeille. Varmentamisen tuloksia tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa hankkeita varmennetaan enemmän (yli 40% kaikista hankkeista), jotta voidaan vakuuttua toimitettujen tuotteiden ja palveluiden asianmukaisuudesta. Varmentaminen tapahtuu yhteistyössä hankkeiden yhteyshenkilön ja maksatushenkilöiden kanssa. Varmentajina ovat yhteyshenkilö ja tarvittaessa hankesihteeri. Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisesta varmentaja täyttää kirjallisen lomakkeen, josta hankesihteeri syöttää varmentamisen tiedot Fimos seurantajärjestelmään. Täytetty lomake tallennetaan hankemappiin. Varmentaminen tapahtuu pääsääntöisesti ohjausryhmän kokouksen yhteydessä. Mikäli tuotteiden ja palveluiden varmentamisessa ilmenee poikkeavuuksia, hankkeen maksatus keskeytetään poikkeavuuden käsittelyn ajaksi. Hanketiimi harkitsee jatkotoimenpiteitä suhteessa poikkeavuuden vakavuuteen. Mahdolliset jatkotoimenpiteet siirretään Kainuun maakunta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi. 4. Maksatushakemusten vastaanottaminen Kun maksatushakemukset saapuvat Kainuun maakunta kuntayhtymään, kirjaaja dia rioi hakemukset kirjaamossa. Kirjaamosta maksatushakemukset siirretään hankesih teerille. Maksatushakemuksen saavuttua hankesihteeri käy läpi hakemuksen ja tarkas taa, että kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu hakemuksen liitteenä. Tarvittaessa haki jaa

4 pyydetään toimittamaan puuttuvat asiakirjat. Sen jälkeen maksatushakemus jää odottamaan saapumisjärjestyksen mukaista käsittelyä Maksatushakemuksessa hankkeen esittämien menojen tukikelpoisuuden todentaminen Komission päätöksen mukaisesti ohjelman menot ovat tukikelpoisia alkaen Menojen tukikelpoisuus päättyy Hankkeiden menot ovat tukikelpoisia hankkeelle myönnetyn hankeajan mukaisesti, kuitenkin siten, että hankeaika voi alkaa enintään siitä päivästä lähtien, kun hakemus on jätetty viranomaiselle. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoituspäätöksessä on mainittu varojen käytössä noudatettavat rahoitusehdot. Hankkeet ovat myös saaneet lähetetyn rahoituspäätök sen mukana hankkeen toteuttamiseen liittyvän EU:n ja kansallisen ohjeistuksen. Hank keen yhteyshenkilö ja hankesihteeri ohjeistavat hankkeen toteuttajia tarvittaessa. Hankesihteeri ja yhteyshenkilö seuraavat rahoitusehtojen noudattamista maksatuspäätös tä tehtäessä. Maksatuspyyntö käsittää maksatusta haettavalta raportointikaudelta maksatushakemuslomakkeen hankkeen kirjanpidon yhteenvedon toteutuneista kustannuksista ja tuloista yhteenvedon toteutuneesta rahoituksesta ohjausryhmän pöytäkirjan väli- tai loppuraportin Esr hankkeissa sähköisen loppuraportin. Menojen tosiasiallisuus tarkastetaan hankkeen toimittamista asiapapereista, hankkeen yhteyshenkilön kanssa keskustelemalla ja tarvittaessa varmentamalla paikan päällä. Varmentaminen paikanpäällä tapahtuu satunnaisesti ja tarpeen niin vaatiessa. Maksatuspäätökset valmistelee hankesihteeri. Maksatuksen tarkastuksen yhteydessä täytetään sisäasiainministeriön päivätyn ohjeen mukainen tarkastuslomake (SM /Ha-63). Maksatukseen liittyen hankesihteeri ja yhteyshenkilö voivat pyytää hankkeita toimittamaan Kainuun maakunta kuntayhtymään alkuperäiset tositteet, jäljennökset tositteista tai käydä hankkeissa paikan päällä todentamassa alkuperäiset tositteet. Maksatuksen tarkastaja käy hankkeen valvojan kanssa tarvittaessa läpi hankkeen tukikelpoiset ja tukikelvottomat menot, sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisen. 6. Tukiosuuden maksaminen hankkeelle Tukiosuuksien maksatuspäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja, hankesihteeri (asiatarkastus) hankkeen yhteyshenkilö (sisällöllinen tarkastus) hallintojohtaja (hyväksyy maksatushakemuksen) maakuntajohtaja (hyväksyy maksatukseen)

5 5 Maksatuksen valmistelun tekee hankesihteeri. Hankesihteeri merkitsee maksatuksen valmistelun yhteydessä maksatuspäätöksiin kirjanpidon pääomatilin numeron, jotta Kainuun maakunta kuntayhtymän toimistovirkailija osaa kohdentaa maksun sille varatuista määrärahoista. Maksun suorittaa Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteeri talouspalveluissa pankkiohjelmalla. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteerillä ei ole osuutta hankkeiden valmisteluun, maksatuksien valmisteluun, eikä maksujen hyväksymiseen, vaan ainoastaan päätöksen mukaisen maksun konkreettiseen suorittamiseen. Maksetut tukiosuudet siirtyvät kirjanpitoon maksupäivän mukaisesti tositenumerojärjestyksessä. Kirjanpidon tositteena on kopio maksatuspäätöksestä. Maksatuksen teon jälkeen hankesihteeri lähettää tuen saajalle tiedoksi alkuperäisen maksatuspäätöksen. Samalla tuen saajalle lähetetään tieto hylätyistä tukikelvottomista kustannuksista perusteluineen ja muutoksenhakuohjeet. Lähetettävä maksatuspäätös diarioidaan postituksessa. Maksatuksen jälkeen hankesihteeri tallentaa maksutiedot Fimos seurantajärjestelmään. Maksatusten, seurantajärjestelmän ja kirjanpitotietojen maksukohtaisen täsmäytyksen tekee hankesihteeri kolme kertaa vuodessa ja lisäksi vuositasolla hankesihteeri ja talouspäällikkö. Hankkeen päätyttyä hankesihteeri merkitsee toteutuneen rahoituksen Kainuun maakunta kuntayhtymän rahanseurantarekisteriin. Samalla hankesihteeri tarkastaa myös projektin seurantajärjestelmän tiedot, että rahoitustiedot ovat oikein. Hankkeen asiakir jat arkistoi tutkimussihteeri. Kaikki hankkeessa syntynyt aineisto (hakemusasiakirjat, päätökset, kirjeenvaihto, väli- ja loppuraportit, maksatus-hakemukset, ohjausryhmän pöytäkirjat liitteineen, kirjanpitoaineisto tositteineen) on säilytettävä 2013 vuoden loppuun. 7. Tulostietojen (=indikaattorit) kerääminen Hankkeilta kerätään seurantalomakkeella tulostietoja joko maksatushakemusten yhteydessä, tai erillisellä lomakkeella. Tutkimussihteeri seuraa, että hankkeet palauttavat tulostietonsa. Tutkimussihteeri ja hankkeen valvoja käyvät läpi hankkeen tulostietojen oikeellisuuden. Tutkimussihteeri tallentaa tulostiedot Fimos seurantajärjestelmään. Tulostietojen tallentaminen Fimos järjestelmään tapahtuu heti seurantatietojen saavut tua Kainuun maakunta -kuntayhtymään, tai vähintään puolivuosittain hankkeilta erik seen pyydettävästä lomakkeesta. 8. Teknisen tuen käyttö Teknisen tuen käyttösuunnitelman laatii hanketiimi. Käyttösuunnitelma käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, ja maakunnan yhteistyöryhmässä. Tekninen tuki hyväksytään seurantakomiteassa. Tekninen tuki on jaettu hallinnolliseen ja muuhun tekniseen tukeen. Teknisen tuen käyttö tapahtuu seuraavasti Teknisen tuen kulut hyväksyy maksettavaksi Kainuun maakunta kuntayhtymän hallituksen määräämä laskujen hyväksyjä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa ensisijaisesti Tavoite 1 ohjelman toimeenpanosta aiheutuneet kulut. Laskujen maksun

6 tekee Kainuun maakunta kuntayhtymän taloushallinto, rahoitussihteeri. Kulut kirjataan kirjanpidossa teknisen tuen kustannuspaikalle. Talouspäällikkö tulostaa kirjanpidosta kuukauden tai kahden kuukauden välein kirjanpitoajon ao. maksatuskaudelta. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tehdään kirjanpitoajon perusteella toteutunei siin tukikelpoisiin kuluihin perustuva maksatuspäätös Tavoite 1 ohjelman teknisen tuen varoista. Kirjanpitoajot tarkastaa ja maksatuksen valmistelee hankesihteeri. Tarkastuksessa käydään läpi kirjanpito ja tarvittaessa alkuperäiset tositteet, sekä tarkastetaan, että ku lut kuuluvat maksettaviksi teknisestä tuesta. Maksatuspäätökset allekirjoittaa yhteyshenkilö (sisällöllinen tarkastus), hallintojohtaja (maksatuksen hyväksyminen), maakuntajohtaja (hyväksyy maksatukseen) ja hankesihteeri (maksatuksen valmistelu, asiatarkastus). Maksatuksen valmistelijoina voivat ol la hankesihteeri tai talouspäällikkö. Maksatuspäätös viedään Kainuun maakunta kuntayhtymä taloushallintoon rahoitussihteerille, joka siirtää tuen Tavoite 1 ohjelman rahoista Kainuun maakunta kuntayhtymän tilille. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteeri on riippumaton maksatuksen valmistelusta ja päätöksenteosta. Maksatukset merkitään seurantatietoihin. Hankesihteeri täsmäyttää maksatus, seuranta- ja kirjanpitotiedot Otantatarkastusten tekeminen ja/tai niihin osallistuminen Kainuun maakunta kuntayhtymän maakuntahallituksen nimeämä sisäisen tarkastajan tehtäviin kuuluu myös hankkeiden tarkastus yhdessä yhteyshenkilön ja hankesihteerin kanssa. Tarkastus ei ole kattava, vaan otantamenetelmällä valitaan hankkeita tarkastettavaksi. Hankkeet valitaan siten, että varmennus ohjelmassa toteutuu huomioiden tavoiteohjelman koko ohjelma-alue, eri toimintalinjat, hanketiimin eri jäsenten valmistelemat päätösehdotukset ja eri rahoituksen saajat. Tarkastuksista tehdään kirjallinen muistio. Muistion valmistuttua se käsitellään tarvittaessa hanketiimissä. Kainuun maakunta kuntayhtymän kirjanpidon, jonka yhtenä osana on Tavoite 1 ohjelman kirjanpito, tarkastaa kilpailuttamalla valittu riippumaton tilintarkastusyhteisö tai -henkilö. Tilintarkastajan antama lausunto on osana Kainuun maakunta kuntayhty män tilinpäätöstä. 10. Korjaustoimien (ml. takaisinperinnät) suorittaminen Takaisinperinnät Rahoituspäätöksessä rahoituksen saajalle on ilmoitettu takaisinperinnästä seuraavalla tavalla: Jos avustuksen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka; rahoituksen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten annettavia tietoja on salattu ja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisella tai tietojen salaamisella on ollut vaikutusta rahoituksen saamiseen; avustuksen maksamista tai valvontaa varten on kieltäydytty antamasta tarvittavia tieto ja,

7 asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka; tarkastusta suoritettaessa kieltäydytty täyttä mästä muita rahoituksen saajalle tarkastuksen suorittamiseksi laissa säädettyjä velvollisuuksia; avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; avustuksen saaja on olennaisesti laiminlyönyt noudattaa avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja; taikka avustus tai sen osa on myönnetty tai maksettu väärin perustein. Sellaisen omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus, jonka hankkimiseen avustus on myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi vuotta on kulunut avustuksen maksamispäivästä taikka avustuksen saaja on lopettanut avustuksen kohteena olleen toiminnan tai supistanut sitä olennaisesti; taikka avustuksen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu. Jos tuen saaja on menetellyt 32 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla, takaisinperittä vää määrää voidaan korottaa enintään 20 prosentilla tai, jos mainitussa momentissa tarkoitettu menettely on ollut erittäin törkeää, enintään 100 prosentilla. Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Takaisinperinnän suorittaa rahoituksen myöntäjä, eli Kainuun maakunta kuntayhtymä. Takaisinperinnästä lähetetään perusteltu kirjallinen päätös ja lasku. Perinnän allekirjoittaa maakuntajohtaja. Perintäkirje ja lasku diarioidaan ja annetaan tiedoksi taloushallinnolle. Hankesihteeri seuraa takaisinperinnän palautumista Kainuun maakunta kuntayhtymälle ja tekee muutokset seurantatietoihin (SM:n ohje SM /Ha-63 Takaisinperintätietojen kirjaaminen FIMOS2000 järjestelmään). Mikäli hankkeen toteuttaja, johon perintä kohdistuu, tekee oikaisuvaatimuksen takaisinperinnästä, asian käsittely siirtyy Kainuun maakunta kuntayhtymän maakuntahallitukselle. Takaisinperinnästä tehdään Komission asetuksen 1681/1994 mukainen ilmoitus ministeriölle. Ilmoituksen tekee hankesihteeri ja allekirjoittaa maakuntajohtaja. Muut korjaavat toimenpiteet Kainuun maakunta kuntayhtymään saapuvat hankkeiden rahoitushakemuksia ja päätöksiä, sekä maksatushakemuksia ja päätöksiä koskevat muutoshakemukset diarioidaan. Diarioinnin jälkeen hakemukset käsitellään ja tehdään mahdolliset muutospäätökset yhteyshenkilön ja hankesihteerin toimesta. Päätökset menevät hakijalle se kä tutkimussihteerin huoneessa olevaan hankemappiin. 7 Ohjelmien toimeenpanossa huomioitavia säännöksiä: EU -säännökset Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan mukaisesti yhteensopivat kilpailusäännöt sekä julkisia hankintoja, ympäristönsuojeluja ja parantamista, miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden poistamista ja näiden välisen tasa-arvon lisäämistä koskevat säännökset

8 Komission asetus (EY) N:o 1159/2000, jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta Komission asetus (EY) N:o 69/2001, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen Komission asetus (EY) N:o 438/2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta Komission asetus (EY) N:o 448/2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1685/2000 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1145/2003 peruuttamisesta Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999, Euroopan sosiaalirahastosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, Euroopan aluekehitysrahastosta Komission asetus (EY) N:o 1685/2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta Komission asetus (EY) N:o 68/2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen Komission asetus (EY) N:o 70/2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen Komission asetus (EY) N:o 448/2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettä vään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn osalta Kansalliset säännökset Asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta 1225/2002 muutoksineen Laki 1505/1992, Laki julkisista hankinnoista Laki 365/1995, Kuntalaki Laki 1353/1999, Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista Laki 688/2001, Valtionavustuslaki Laki 602/2002, Alueiden kehittämislaki Päätös 1417/1993 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta Asetus 1315/1993, Asetus alueiden kehittämisestä Asetus 1416/1993, Asetus valtion hankinnoista Asetus 342/1994, Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista Asetus 380/1998, Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista Asetus 381/1998, Asetus kynnysarvot ylittävistä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Asetus 1354/1999, Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista Laki 1135/1993, Laki alueiden kehittämisestä Laki 1523/1994, Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Laki 1068/2000, Laki yritystoiminnan tukemisesta 8

9 9

Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisraha Hankkeen aloitus Ohjeita hankkeen toteuttajalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jakaa vuosittain valtioneuvoston myöntämää maakunnan kehittämisrahaa hakemusten perusteella erilaisiin

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (8) 1.6.2016 EURA 2014/3683/09 02 01 01/2016/ESAVO

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 1 5.2.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY) N:o

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio Hankeprosessi ajankohtaiset asiat Kirjastojen hankepäivä 7.10.2016, Kuopio 1 Valtionavustukset, hanke ja hankerekisteri Valtionavustukset: hakeminen ja käytettävissä olevat määrärahat Rahoitustoiminnan

Lisätiedot

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa Starttipaketti EAKR-hankkeille Tiina Huotari Ohjelmajohtaja Uudenmaan liitto Rakennerahastojen hallinnon tasot Euroopan komissio Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 24.3.2016 EURA 2014/2885/09 02 01 01/2015/ESAVO Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Mikkelin

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 21.10.2015 EURA 2014/2302/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Tampereen Yliopisto Y-tunnus:0155668-4 Tampereen kaupunki Y-tunnus:0211675-2

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

EURA järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot

EURA järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot EURA 2014 -järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot Päätöksen säädösperusta Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: METSIIN - metsäalan kehittämishanke investoin... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.3.2016 EURA 2014/3197/09 02 01

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valm... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 20.1.2016 EURA 2014/3097/09 02 01

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/283/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet Sivu 1 74 Dno Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet OUKA/351/02.05.01.03/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto kokous 28.01.2014 10

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

N:o 688/ 2001. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001. Valtionavustuslaki. 1 luku Yleiset säännökset. Soveltamisala

N:o 688/ 2001. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001. Valtionavustuslaki. 1 luku Yleiset säännökset. Soveltamisala LIITE 1 N:o 688/ 2001 Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001 Valtionavustuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään niistä

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/288/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Ohjeet 1 (12) 09.05.2016 HL/81/04.00.04.05/2016 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Hyväksytty Hämeen maakuntahallituksessa

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 29.6.2016 EURA 2014/3770/09 02 01 01/2016/ESAVO Tuensaaja Helsingin yliopisto Y-tunnus:0313471-7 Hankehakemuksenne 3.6.2016

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/2462/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 21.06.2012 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 30.11.2016 EURA 2014/1125/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/773/09 02 01

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta /2014 Laki. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta /2014 Laki. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 8/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/691/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus:0162193-3 Hankehakemuksenne 14.11.2014

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (V... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (8) 22.2.2016 EURA 2014/2959/09 02 01

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 1.4.2016 EURA 2014/2196/09 02 01 01/2015/LL Tuensaaja Sodankylän kunta Y-tunnus:0193169-1 Hankehakemuksenne 31.3.2016 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 13.5.2016 EURA 2014/3815/09 02 01 01/2016/UML Tuensaajat Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:1474763-1 Saimaan

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot