KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006"

Transkriptio

1 1 Liite maakuntahallitus KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA Ohjelman toteuttamisen lähtökohdat Hankkeiden rahoitus perustuu EU:n Itä-Suomen Tavoite 1A ohjelmaan. Itä-Suomen Tavoite 1A ohjelman ohjelma-asiakirja on hyväksytty Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä CCI 1999 FI 16 1 DO 002. Kainuun maakunta kuntayhtymä toimii ohjelman hallinnoivana viranomaisena ja maksuviranomaisena Kainuussa. Kai nuun maakunta kuntayhtymän käytössä olevat rahoitusvälineet Itä-Suomen Tavoite 1A -ohjelmassa ovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahas ton (EAKR) varat ja niitä vastaava valtion rahoitusosuus. Kainuun maakunta kuntayhtymä Yhteyshenkilö aluesuunnittelija Jorma Teittinen PL Kainuu Käyntiosoite: Kauppakatu 1, KAJAANI LIITTEET: 1. Kainuun maakunta kuntayhtymän organisaatiokaavio 2. Hankkeiden hallinnointi kaavio ja maksatusten käsittely 1. Määrärahojen vastaanottaminen Määrärahan irrotuspäätökset saapuvat sisäasiainministeriöstä kirjallisina Kainuun maakunta kuntayhtymälle. Kirjaamossa kirjaaja diarioi määrärahapäätökset ja jakaa päätökset tiedoksi maakuntajohtajalle, Tavoite 1A ohjelman henkilöstölle ja talousjohtajalle. Kanslisti avaa määrärahalle kirjanpitoon pääomatilin. Hankesihteeri merkitsee määrärahan Kainuun maakunta kuntayhtymän Tavoite 1A -ohjelman rahanseurantarekisteriin, jonka avulla seurataan hankkeille myönnettäviä rahoitusosuuksia. Rahanseurantarekisteri on Kainuun maakunta kuntayhtymän Tavoite 1A ohjelman sisäi nen työväline (excel taulukko). 2. Tuen hakemista koskeva menettely Tiedottaminen ja lomakkeet Kainuun maakunta kuntayhtymä tiedottaa Itä-Suomen Tavoite 1 ohjelmasta paikallisissa sanomalehdissä, erillisellä viranomaisyhteistyönä tehdyllä ilmaisjakelulehdellä (IDEA Kainuusta) ja internet sivuillaan. Rahoitushakemuslomakkeita saa Kainuun maakunta kuntayhtymästä ja kuntayhty män

2 internet sivuilta. Internetsivuilta ja virastosta on myös saatavana EU hankkeisiin liittyvät lait, asetukset ja muu ohjeistus. Kainuun maakunta -kuntayhtymälle jätettävään rahoitushakemukseen täytyy varsinaisen hakemuslomakkeen lisäksi liittää kauppa- tai yhdistysrekisteriote tarvittaessa, hankesuunnitelma, hankkeen ympäristönvaikutusten arviointilomake, tarvittaessa hakijan nimenkirjoitusoikeuden todentavan ote. Lisäksi muiden rahoittajien sitoumukset ennen päätöksentekoa. Rahoitushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisäksi hakuajoista ilmoitetaan maakunnallisissa lehdissä sekä IDEA Kainuusta lehdessä, jonka tekemisestä ja sisällöstä käydään keskustelut maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Tavoite 1 ohjelman parissa työskentelevä henkilöstö opastaa rahoitusta hakevia tahoja. Lähtökohtana on että hakijat ovat etukäteen yhteydessä rahoittajaviranomaisiin suunnitellessaan ja tehdessään hankehakemusta. Hakemuksen kulku Hakijat joko lähettävät hakemuksensa postitse, tai tuovat hakemuksensa Kainuun maakunta -kuntayhtymään. Rahoitushakemus voidaan siirtää hallintomenettelylain mukaisesti toiselle viranomaiselle käsiteltäväksi, mikäli hakemus on toimitettu väärälle viranomaiselle. Hakemuksen siirrosta hakija saa aina kirjallisen ilmoituksen. Hakija voi myös perua hakemuksensa. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruminen merkitään Kainuun maakunta kuntayhtymän seurantarekisteriin. Saapuneet rahoitushakemukset diarioidaan kuntayhtymän kirjaamossa ja siirretään hankesihteerille käsittelyä varten. Hankehakemuksesta otetaan kopio hankkeen arvioijalle (hanketiimin jäsenelle), joka valmistelee hankkeen päätöksen tekoa varten. Sen jälkeen hanketiimi kokouksessaan käsittelee rahoitushakemuksen ja hankearvion ja tekee puoltavan tai kielteisen ehdotuksen hankkeen rahoittamisesta, jonka jälkeen rahoitushakemus menee rahoitusryhmän käsittelyyn, jossa ovat mukana kaikki rahoitta jat. Lopullisen päätöksen tekee maakuntahallitus jossa nimetään hankkeelle myös yhteyshenkilö. Tutkimussihteeri merkitsee saapuneet rahoitushakemukset Fimos seurantajärjestelmään. Lisäksi hankesihteeri merkitsee saapuneet hankehakemukset exel seurantaan. Rahoitettaviksi esitettävien hankkeiden arvioinnissa lähtökohtana on Itä-Suomen Tavoite 1 ohjelman ohjelma-asiakirja, sen täydennysosa, vuosittain laadittavat yhteistyöasiakirjat, sekä niissä hanketyölle asetetut painoalueet. Lisäksi Kainuun maakuntaohjelmassa on määritelty painopisteet jotka omalta osaltaan ohjaavat, että rahoitus kohdentuu Kainuun kannalta tärkeille osa-alueille. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ja yhteistyöryhmä käsittelee hankkeet, kun hanke ylittää kokonaiskustannusarvioltaan euroa, on ylimaakunnallinen tai Kainuun maakunta kuntayhtymän itsensä toteuttama hanke. Myönteiset ja kielteiset rahoituspäätökset kirjoittaa hankesihteeri. Tutkimussihteeri tekee hankkeelle mapin, jota säilytetään tutkimussihteerin työhuoneessa hankkeen käynnissäoloajan. Rahoituspäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja. Tutkimussihteeri merkitsee rahoituspäätökset Fimos seurantajärjestelmään ja hankesihteeri omaan excel seurantataulukkoon rahankäytön osalta. Alkuperäinen rahoitus- 2

3 3 päätös lähetetään rahoituksen hakijalle. Lähetettävät päätökset diarioidaan postituksessa. 3. Hankkeiden ohjaus ja valvonta Kun hankkeelle on tehty myönteinen rahoituspäätös, hankesihteeri lähettää rahoituspäätöksen tiedoksi rahoituksen saajalle. Samalla lähetetään rahoituksen saajalle ohjenippu ja tarvittavat seurantalomakkeet EU hankkeen toteuttamisesta. Hankkeelle on rahoituspäätöksessä nimetty Kainuun maakunta kuntayhtymästä yhteyshenkilö. Lisäksi päätöksessä nimetään hankkeelle yleensä myös ohjausryhmä. Yhteyshenkilö osallistuu hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Yhteyshenkilön tehtävänä on tuoda hankkeelle rahoittajan asiantuntemus kansallisesta ja EU lainsäädännöstä. Ohjausryhmän kokouksiin osallistumisen ja hankkeen seurantatietojen, väliraportin, sekä loppuraportin avulla valvoja seuraa hankkeen toteutumista. Tarvittaessa myös taloushenkilö on mukana ohjausryhmän kokouksessa. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa käydään läpi päätös ohjeineen. Hankkeen toteuttaja voi epäselvissä asioissa ottaa yhteyttä tavoite 1-ohjelman henkilöstöön joko käymällä virastossa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentaminen Komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 mukaisen tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisesta Itä-suomen Tavoite 1 ohjelman osalta vastaa Kainuun maakun ta kuntayhtymän hanketiimi. Varmennus tehdään otantamenetelmällä, jolloin varmentaminen tehdään kaikille hankkeille, joihin on sidottu kuntayhtymän myöntämää tukea yli euroa (EU ja valtio). Mikäli yli euron (EU ja valtio) hankkei den osalta tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentaminen ei ylitä 40 %:n vähimmäisvaatimusta, suoritetaan varmentaminen pienemmillekin hankkeille. Varmentamisen tuloksia tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa hankkeita varmennetaan enemmän (yli 40% kaikista hankkeista), jotta voidaan vakuuttua toimitettujen tuotteiden ja palveluiden asianmukaisuudesta. Varmentaminen tapahtuu yhteistyössä hankkeiden yhteyshenkilön ja maksatushenkilöiden kanssa. Varmentajina ovat yhteyshenkilö ja tarvittaessa hankesihteeri. Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisesta varmentaja täyttää kirjallisen lomakkeen, josta hankesihteeri syöttää varmentamisen tiedot Fimos seurantajärjestelmään. Täytetty lomake tallennetaan hankemappiin. Varmentaminen tapahtuu pääsääntöisesti ohjausryhmän kokouksen yhteydessä. Mikäli tuotteiden ja palveluiden varmentamisessa ilmenee poikkeavuuksia, hankkeen maksatus keskeytetään poikkeavuuden käsittelyn ajaksi. Hanketiimi harkitsee jatkotoimenpiteitä suhteessa poikkeavuuden vakavuuteen. Mahdolliset jatkotoimenpiteet siirretään Kainuun maakunta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi. 4. Maksatushakemusten vastaanottaminen Kun maksatushakemukset saapuvat Kainuun maakunta kuntayhtymään, kirjaaja dia rioi hakemukset kirjaamossa. Kirjaamosta maksatushakemukset siirretään hankesih teerille. Maksatushakemuksen saavuttua hankesihteeri käy läpi hakemuksen ja tarkas taa, että kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu hakemuksen liitteenä. Tarvittaessa haki jaa

4 pyydetään toimittamaan puuttuvat asiakirjat. Sen jälkeen maksatushakemus jää odottamaan saapumisjärjestyksen mukaista käsittelyä Maksatushakemuksessa hankkeen esittämien menojen tukikelpoisuuden todentaminen Komission päätöksen mukaisesti ohjelman menot ovat tukikelpoisia alkaen Menojen tukikelpoisuus päättyy Hankkeiden menot ovat tukikelpoisia hankkeelle myönnetyn hankeajan mukaisesti, kuitenkin siten, että hankeaika voi alkaa enintään siitä päivästä lähtien, kun hakemus on jätetty viranomaiselle. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoituspäätöksessä on mainittu varojen käytössä noudatettavat rahoitusehdot. Hankkeet ovat myös saaneet lähetetyn rahoituspäätök sen mukana hankkeen toteuttamiseen liittyvän EU:n ja kansallisen ohjeistuksen. Hank keen yhteyshenkilö ja hankesihteeri ohjeistavat hankkeen toteuttajia tarvittaessa. Hankesihteeri ja yhteyshenkilö seuraavat rahoitusehtojen noudattamista maksatuspäätös tä tehtäessä. Maksatuspyyntö käsittää maksatusta haettavalta raportointikaudelta maksatushakemuslomakkeen hankkeen kirjanpidon yhteenvedon toteutuneista kustannuksista ja tuloista yhteenvedon toteutuneesta rahoituksesta ohjausryhmän pöytäkirjan väli- tai loppuraportin Esr hankkeissa sähköisen loppuraportin. Menojen tosiasiallisuus tarkastetaan hankkeen toimittamista asiapapereista, hankkeen yhteyshenkilön kanssa keskustelemalla ja tarvittaessa varmentamalla paikan päällä. Varmentaminen paikanpäällä tapahtuu satunnaisesti ja tarpeen niin vaatiessa. Maksatuspäätökset valmistelee hankesihteeri. Maksatuksen tarkastuksen yhteydessä täytetään sisäasiainministeriön päivätyn ohjeen mukainen tarkastuslomake (SM /Ha-63). Maksatukseen liittyen hankesihteeri ja yhteyshenkilö voivat pyytää hankkeita toimittamaan Kainuun maakunta kuntayhtymään alkuperäiset tositteet, jäljennökset tositteista tai käydä hankkeissa paikan päällä todentamassa alkuperäiset tositteet. Maksatuksen tarkastaja käy hankkeen valvojan kanssa tarvittaessa läpi hankkeen tukikelpoiset ja tukikelvottomat menot, sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen varmentamisen. 6. Tukiosuuden maksaminen hankkeelle Tukiosuuksien maksatuspäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja, hankesihteeri (asiatarkastus) hankkeen yhteyshenkilö (sisällöllinen tarkastus) hallintojohtaja (hyväksyy maksatushakemuksen) maakuntajohtaja (hyväksyy maksatukseen)

5 5 Maksatuksen valmistelun tekee hankesihteeri. Hankesihteeri merkitsee maksatuksen valmistelun yhteydessä maksatuspäätöksiin kirjanpidon pääomatilin numeron, jotta Kainuun maakunta kuntayhtymän toimistovirkailija osaa kohdentaa maksun sille varatuista määrärahoista. Maksun suorittaa Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteeri talouspalveluissa pankkiohjelmalla. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteerillä ei ole osuutta hankkeiden valmisteluun, maksatuksien valmisteluun, eikä maksujen hyväksymiseen, vaan ainoastaan päätöksen mukaisen maksun konkreettiseen suorittamiseen. Maksetut tukiosuudet siirtyvät kirjanpitoon maksupäivän mukaisesti tositenumerojärjestyksessä. Kirjanpidon tositteena on kopio maksatuspäätöksestä. Maksatuksen teon jälkeen hankesihteeri lähettää tuen saajalle tiedoksi alkuperäisen maksatuspäätöksen. Samalla tuen saajalle lähetetään tieto hylätyistä tukikelvottomista kustannuksista perusteluineen ja muutoksenhakuohjeet. Lähetettävä maksatuspäätös diarioidaan postituksessa. Maksatuksen jälkeen hankesihteeri tallentaa maksutiedot Fimos seurantajärjestelmään. Maksatusten, seurantajärjestelmän ja kirjanpitotietojen maksukohtaisen täsmäytyksen tekee hankesihteeri kolme kertaa vuodessa ja lisäksi vuositasolla hankesihteeri ja talouspäällikkö. Hankkeen päätyttyä hankesihteeri merkitsee toteutuneen rahoituksen Kainuun maakunta kuntayhtymän rahanseurantarekisteriin. Samalla hankesihteeri tarkastaa myös projektin seurantajärjestelmän tiedot, että rahoitustiedot ovat oikein. Hankkeen asiakir jat arkistoi tutkimussihteeri. Kaikki hankkeessa syntynyt aineisto (hakemusasiakirjat, päätökset, kirjeenvaihto, väli- ja loppuraportit, maksatus-hakemukset, ohjausryhmän pöytäkirjat liitteineen, kirjanpitoaineisto tositteineen) on säilytettävä 2013 vuoden loppuun. 7. Tulostietojen (=indikaattorit) kerääminen Hankkeilta kerätään seurantalomakkeella tulostietoja joko maksatushakemusten yhteydessä, tai erillisellä lomakkeella. Tutkimussihteeri seuraa, että hankkeet palauttavat tulostietonsa. Tutkimussihteeri ja hankkeen valvoja käyvät läpi hankkeen tulostietojen oikeellisuuden. Tutkimussihteeri tallentaa tulostiedot Fimos seurantajärjestelmään. Tulostietojen tallentaminen Fimos järjestelmään tapahtuu heti seurantatietojen saavut tua Kainuun maakunta -kuntayhtymään, tai vähintään puolivuosittain hankkeilta erik seen pyydettävästä lomakkeesta. 8. Teknisen tuen käyttö Teknisen tuen käyttösuunnitelman laatii hanketiimi. Käyttösuunnitelma käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, ja maakunnan yhteistyöryhmässä. Tekninen tuki hyväksytään seurantakomiteassa. Tekninen tuki on jaettu hallinnolliseen ja muuhun tekniseen tukeen. Teknisen tuen käyttö tapahtuu seuraavasti Teknisen tuen kulut hyväksyy maksettavaksi Kainuun maakunta kuntayhtymän hallituksen määräämä laskujen hyväksyjä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa ensisijaisesti Tavoite 1 ohjelman toimeenpanosta aiheutuneet kulut. Laskujen maksun

6 tekee Kainuun maakunta kuntayhtymän taloushallinto, rahoitussihteeri. Kulut kirjataan kirjanpidossa teknisen tuen kustannuspaikalle. Talouspäällikkö tulostaa kirjanpidosta kuukauden tai kahden kuukauden välein kirjanpitoajon ao. maksatuskaudelta. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä tehdään kirjanpitoajon perusteella toteutunei siin tukikelpoisiin kuluihin perustuva maksatuspäätös Tavoite 1 ohjelman teknisen tuen varoista. Kirjanpitoajot tarkastaa ja maksatuksen valmistelee hankesihteeri. Tarkastuksessa käydään läpi kirjanpito ja tarvittaessa alkuperäiset tositteet, sekä tarkastetaan, että ku lut kuuluvat maksettaviksi teknisestä tuesta. Maksatuspäätökset allekirjoittaa yhteyshenkilö (sisällöllinen tarkastus), hallintojohtaja (maksatuksen hyväksyminen), maakuntajohtaja (hyväksyy maksatukseen) ja hankesihteeri (maksatuksen valmistelu, asiatarkastus). Maksatuksen valmistelijoina voivat ol la hankesihteeri tai talouspäällikkö. Maksatuspäätös viedään Kainuun maakunta kuntayhtymä taloushallintoon rahoitussihteerille, joka siirtää tuen Tavoite 1 ohjelman rahoista Kainuun maakunta kuntayhtymän tilille. Kainuun maakunta kuntayhtymän rahoitussihteeri on riippumaton maksatuksen valmistelusta ja päätöksenteosta. Maksatukset merkitään seurantatietoihin. Hankesihteeri täsmäyttää maksatus, seuranta- ja kirjanpitotiedot Otantatarkastusten tekeminen ja/tai niihin osallistuminen Kainuun maakunta kuntayhtymän maakuntahallituksen nimeämä sisäisen tarkastajan tehtäviin kuuluu myös hankkeiden tarkastus yhdessä yhteyshenkilön ja hankesihteerin kanssa. Tarkastus ei ole kattava, vaan otantamenetelmällä valitaan hankkeita tarkastettavaksi. Hankkeet valitaan siten, että varmennus ohjelmassa toteutuu huomioiden tavoiteohjelman koko ohjelma-alue, eri toimintalinjat, hanketiimin eri jäsenten valmistelemat päätösehdotukset ja eri rahoituksen saajat. Tarkastuksista tehdään kirjallinen muistio. Muistion valmistuttua se käsitellään tarvittaessa hanketiimissä. Kainuun maakunta kuntayhtymän kirjanpidon, jonka yhtenä osana on Tavoite 1 ohjelman kirjanpito, tarkastaa kilpailuttamalla valittu riippumaton tilintarkastusyhteisö tai -henkilö. Tilintarkastajan antama lausunto on osana Kainuun maakunta kuntayhty män tilinpäätöstä. 10. Korjaustoimien (ml. takaisinperinnät) suorittaminen Takaisinperinnät Rahoituspäätöksessä rahoituksen saajalle on ilmoitettu takaisinperinnästä seuraavalla tavalla: Jos avustuksen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka; rahoituksen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten annettavia tietoja on salattu ja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisella tai tietojen salaamisella on ollut vaikutusta rahoituksen saamiseen; avustuksen maksamista tai valvontaa varten on kieltäydytty antamasta tarvittavia tieto ja,

7 asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka; tarkastusta suoritettaessa kieltäydytty täyttä mästä muita rahoituksen saajalle tarkastuksen suorittamiseksi laissa säädettyjä velvollisuuksia; avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; avustuksen saaja on olennaisesti laiminlyönyt noudattaa avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja; taikka avustus tai sen osa on myönnetty tai maksettu väärin perustein. Sellaisen omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus, jonka hankkimiseen avustus on myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi vuotta on kulunut avustuksen maksamispäivästä taikka avustuksen saaja on lopettanut avustuksen kohteena olleen toiminnan tai supistanut sitä olennaisesti; taikka avustuksen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn kohteeksi ja jollei tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu. Jos tuen saaja on menetellyt 32 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla, takaisinperittä vää määrää voidaan korottaa enintään 20 prosentilla tai, jos mainitussa momentissa tarkoitettu menettely on ollut erittäin törkeää, enintään 100 prosentilla. Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Takaisinperinnän suorittaa rahoituksen myöntäjä, eli Kainuun maakunta kuntayhtymä. Takaisinperinnästä lähetetään perusteltu kirjallinen päätös ja lasku. Perinnän allekirjoittaa maakuntajohtaja. Perintäkirje ja lasku diarioidaan ja annetaan tiedoksi taloushallinnolle. Hankesihteeri seuraa takaisinperinnän palautumista Kainuun maakunta kuntayhtymälle ja tekee muutokset seurantatietoihin (SM:n ohje SM /Ha-63 Takaisinperintätietojen kirjaaminen FIMOS2000 järjestelmään). Mikäli hankkeen toteuttaja, johon perintä kohdistuu, tekee oikaisuvaatimuksen takaisinperinnästä, asian käsittely siirtyy Kainuun maakunta kuntayhtymän maakuntahallitukselle. Takaisinperinnästä tehdään Komission asetuksen 1681/1994 mukainen ilmoitus ministeriölle. Ilmoituksen tekee hankesihteeri ja allekirjoittaa maakuntajohtaja. Muut korjaavat toimenpiteet Kainuun maakunta kuntayhtymään saapuvat hankkeiden rahoitushakemuksia ja päätöksiä, sekä maksatushakemuksia ja päätöksiä koskevat muutoshakemukset diarioidaan. Diarioinnin jälkeen hakemukset käsitellään ja tehdään mahdolliset muutospäätökset yhteyshenkilön ja hankesihteerin toimesta. Päätökset menevät hakijalle se kä tutkimussihteerin huoneessa olevaan hankemappiin. 7 Ohjelmien toimeenpanossa huomioitavia säännöksiä: EU -säännökset Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan mukaisesti yhteensopivat kilpailusäännöt sekä julkisia hankintoja, ympäristönsuojeluja ja parantamista, miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden poistamista ja näiden välisen tasa-arvon lisäämistä koskevat säännökset

8 Komission asetus (EY) N:o 1159/2000, jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta Komission asetus (EY) N:o 69/2001, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen Komission asetus (EY) N:o 438/2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta Komission asetus (EY) N:o 448/2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1685/2000 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1145/2003 peruuttamisesta Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999, Euroopan sosiaalirahastosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, Euroopan aluekehitysrahastosta Komission asetus (EY) N:o 1685/2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta Komission asetus (EY) N:o 68/2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen Komission asetus (EY) N:o 70/2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen Komission asetus (EY) N:o 448/2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettä vään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn osalta Kansalliset säännökset Asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta 1225/2002 muutoksineen Laki 1505/1992, Laki julkisista hankinnoista Laki 365/1995, Kuntalaki Laki 1353/1999, Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista Laki 688/2001, Valtionavustuslaki Laki 602/2002, Alueiden kehittämislaki Päätös 1417/1993 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta Asetus 1315/1993, Asetus alueiden kehittämisestä Asetus 1416/1993, Asetus valtion hankinnoista Asetus 342/1994, Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista Asetus 380/1998, Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista Asetus 381/1998, Asetus kynnysarvot ylittävistä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Asetus 1354/1999, Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista Laki 1135/1993, Laki alueiden kehittämisestä Laki 1523/1994, Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Laki 1068/2000, Laki yritystoiminnan tukemisesta 8

9 9

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Ohjeet tuensaajille

Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Ohjeet tuensaajille Pohjois-Savon kehittämisrahasto: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 KEHITTÄMISRAHASTON PERUSTEET JA TARKOITUS... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 OHJAUSRYHMÄ... 3 4 HANKKEEN SEURANTA, VALVONTA

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 28.12.2006 ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot