Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen"

Transkriptio

1 Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Tiivistelmä RALA-projektipalautetiedon suunnittelijapalautteen analyysista Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p , Erikoistutkija Sami Kärnä. p , Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALA-projektipalaute on rakennusalan osapuolten yhteinen palautejärjestelmä, jossa hankkeen osapuolet voivat antaa toisilleen palautetta ja lukea itse saamaansa palautetta sekä projektin aikana että sen päätyttyä. Projektin tehokkaan arvioinnin ja systemaattisen palautteen merkitys korostuu, kun rakennushankkeet muuttuvat entistä suuremmiksi, monimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi. Myös uudet toteutusmuodot sekä osapuolten välisten yhteistyösuhteiden kehittyminen vaativat toimijoiden keskinäistä arviointia. Järjestelmä soveltuu erityyppisiin hankkeisiin ja toteutusmuotoihin. Projektipalautteen avulla rakennusalan toimijat tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat kehittää omaa toimintaansa. RALA-projektipalautteen kaikille osapuolille yhteiset arvioinnin alueet ovat projektinhallinta, yhteistyö, henkilöstö ja tavoitteiden toteutuminen. Palautekysymykset on muotoiltu väittämiksi, jossa 1 kuvaa toimintaa erittäin huonosti ja vastaavasti 5 erittäin hyvin. RALA on kerännyt projektipalautetta järjestelmänsä kautta vuodesta 2008 alkaen. Järjestelmässä on kaikkiaan hanketta ja noin palautetta. Nyt on analysoitu suunnittelijoiden saamia palautteita sekä suunnittelijoiden antamia palautteita rakennushankkeeseen osallistuville tahoille. Kokonaiskuva Suunnittelijoiden ammattitaito ja osaaminen on hyvällä tasolla niin pääurakoitsijoiden, rakennuttajien kuin tilaajienkin mielestä. Myös yhteistyö suunnittelijoiden ja muiden rakennushankkeen osapuolten kanssa on toimivaa ja joustavaa, ja tiedonkulku on kaiken kaikkiaan toiminut hyvin. Eri osapuolet ovat siis erittäin tyytyväisiä suunnittelijoiden henkilöresurssien toimintaan ja yhteistyöhön. Ongelmia taas nähdään suunnitelmien sisällössä. Suunnitelmien virheettömyydessä ja kattavuudessa sekä yhteensopivuudessa ja ristiriidattomuudessa on rakennuttajien ja pääurakoitsijoiden mielestä ollut huomattavastikin parannettavaa. Myöskään suunnittelijoiden toiminnan ajallinen hallinta ei ole täysin onnistunutta. Suunnittelijoiden antamien palautteiden näkökulmasta yhteistyö niin pääurakoitsijoiden kuin rakennuttajien kanssa on toimivaa ja joustavaa. Myös pääurakoitsijoiden ja rakennuttajien henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista. Ongelmia sen sijaan suunnittelijoiden mukaan on rakennuttajien antamissa lähtötiedoissa ja niiden kattavuudessa sekä projektin ajallisessa hallinnassa. Pääurakoitsijalle annetun palautteen perusteella suunnittelijat näkevät parantamisen varaa etenkin aliurakoitsijoiden henkilöstön ammattitaidossa ja osaamisessa. Suunnittelijat toivovat, että pääurakoitsijat toisivat omaa ammattitaitoaan nykyistä paremmin esiin ja esittäisivät suunnittelijoille hyviä vaihtoehtoratkaisuja. 1

2 Pääurakoitsijoiden antama suunnittelijapalaute Pääurakoitsijoiden mielestä suunnittelijoiden toiminnan ongelmat liittyvät ennen kaikkea suunnitelmien sisältöön. Suunnitelmien virheettömyydessä ja kattavuudessa sekä niiden yhteensopivuudessa ja ristiriidattomuudessa on paljonkin parannettavaa. Myös suunnittelijoiden kustannustietämyksessä on parantamisen varaa. Pääurakoitsijoiden näkemyksen mukaan myös suunnittelijoiden oman työn ajallinen hallinta sekä suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku eivät ole hyvällä tasolla. Sen sijaan parhaimmat palautteet liittyvät pääurakoitsijan ja suunnittelijoiden yhteistyön sujuvuuteen ja toimivuuteen. Myös suunnittelijoiden osaaminen ja ammattitaito ovat hyvällä tasolla (kuva 1). Pääurakoitsijoiden rakennuttajille antamien palautteiden perusteella pääurakoitsijat eivät ole täysin tyytyväisiä rakennuttajien suunnittelunohjaukseen eivätkö rakennuttajat ohjaa suunnittelua tarpeeksi. Myöskään tilaajien mielestä rakennuttajat eivät ole ohjanneet suunnittelua tarpeeksi. Osin näistä syistä myös suunnittelijoiden toiminta vaikeutuu, ja se heijastuu suunnitelmien sisältöön ja suunnittelijoiden keskinäiseen yhteystyöhön. Pääurakoitsijoiden palaute suunnittelijoille Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista Tiedonkulku suunnittelijan ja urakoitsijan välillä on toiminut hyvin Suunnittelijoiden ongelmanratkaisukyky on hyvä Suunnitelma-asiakirjat ovat selkeitä ja jäsenneltyjä Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Suunnitelmat ovat tuotantoteknisesti toimivia Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku on järjestetty hyvin Suunnittelun ajallinen hallinta on toteutunut hyvin Suunnittelijoilla on hyvä kustannustietämys Suunnittelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia 3,2 3,2 3,0 3,2 4,4 4,6 Kuva 1. Pääurakoitsijoiden suunnittelijoiden toiminnasta antamien palautekysymysten keskiarvot (N=334). 2

3 Kun palautteita tarkastellaan projektityypeittäin, infrahankkeiden suunnittelijat saavat pääurakoitsijoilta parhaimmat arviot. Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, että useat projektipalauteaineistossa olevat infrahankkeet ovat kunnossapitohankkeita ja että infrahankkeissa eri tekniikkalajeja on vähemmän kuin talonrakennushankkeissa. Tällöin suunnittelijoiden on ehkä helpompi tehdä jäsenneltyjä suunnitelmia kuin talonrakennushankkeissa. Toiseksi parhaimmat palautteet suunnittelijat saavat asuinrakennushankkeissa. Erityisesti pääurakoitsijat ovat tyytyväisiä siihen, että suunnitelmat ovat tuotantoteknisesti toimivia. Asuntohankkeissa hankkeet ovat suhteellisen samankaltaisia ja suunnitteluratkaisut ovat usein toistuvia, jolloin tuotantoteknisesti toimivia suunnitelmia on helpompi tehdä kuin toimitilahankkeissa. Usein asuinrakennushankkeissa myös suunnittelijat ovat kohteesta toiseen samoja, jolloin urakoitsijat myös omaksuvat yhteistyöhön liittyvät seikat helpommin kuin toimitilahankkeissa. Toimitilahankkeissa ongelmat kohdistuvat hyvin pitkälti suunnitelmien virheellisyyksiin, yhteensopimattomuuteen ja ristiriitaisuuksiin. Niissä myös suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku eivät ole kovin hyvällä tasolla (kuvat 2 ja 3). Projektinhallinta Suunnitelmat ovat tuotantoteknisesti toimivia Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia 3,0 3,1 Toimitila Suunnitelma-asiakirjat ovat selkeitä ja jäsenneltyjä Suunnittelun ajallinen hallinta on toteutunut hyvin 3,2 Infra Asuinrakennus Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 3,0 3,2 4,4 3

4 Henkilöstö ja yhteistyö Tiedonkulku suunnittelijan ja urakoitsijan välillä on toiminut hyvin Suunnittelijoiden ongelmanratkaisukyky on hyvä Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku on järjestetty hyvin Suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia Suunnittelijoilla on hyvä kustannustietämys 3,2 3,1 3,2 Toimitila Infra Asuinrakennus Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista 3,0 3,2 4,4 Kuvat 2 ja 3. Projektityypeittäin luokitellut pääurakoitsijoiden suunnittelijoille antamat palautteet. 4

5 Kun tarkastellaan pääurakoitsijoiden palautteita suunnittelijoille hankkeiden kokoluokittain, voidaan havaita selkeä kaksijakoisuus: isoissa (yli 20 milj. ) ja pienissä (alle 2 milj. ) hankkeissa palautteet ovat positiivisempaa kuin keskikokoisissa hankkeissa. Poikkeuksena ovat suunnittelijoiden kustannustietämys ja suunnittelijoiden resursointi suurissa hankkeissa, jotka saavat heikompia palautteita kuin muissa kokoluokissa (kuvat 4 ja 5). Projektinhallinta Suunnitelmat ovat tuotantoteknisesti toimivia Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia 3,1 Suunnitelma-asiakirjat ovat selkeitä ja jäsenneltyjä > 20 M 2-20 M Suunnittelun ajallinen hallinta on toteutunut hyvin < 2 M Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 3,0 3,2 4,4 5

6 Henkilöstö ja yhteistyö Tiedonkulku suunnittelijan ja urakoitsijan välillä on toiminut hyvin Suunnittelijoiden ongelmanratkaisukyky on hyvä Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku on järjestetty hyvin Suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia Suunnittelijoilla on hyvä kustannustietämys 3,1 3,2 > 20 M 2-20 M < 2 M Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista 3,0 3,2 4,4 Kuvat 4 ja 5. Kokoluokittain luokitellut pääurakoitsijoiden suunnittelijoille antamat palautteet. 6

7 Tilaajien antama suunnittelijapalaute Tilaajien palautteiden mukaan suunnittelijoiden osaaminen ja ammattitaito on erittäin hyvää. Myös yhteistyöhön suunnittelijoiden kanssa tilaajat ovat tyytyväisiä. Samoin hyvää palautetta saavat suunnittelijan ongelmanratkaisukyky sekä suunnittelulle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Kriittisimmät palautteet puolestaan liittyvät suunnittelun ajalliseen hallintaan sekä resursointiin. Myöskään elinkaarinäkökulmaa ei ole tilaajien mielestä otettu riittävästi huomioon. Tosin erot ovat hyvin pienet ja kokonaisuutena tilaajat ovat pääosin tyytyväisiä suunnittelijoiden toimintaan (kuva 6). Tilaajien palaute suunnittelijoille Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista Yhteistyö on suunnittelijan kanssa on toimivaa ja joustavaa Suunnittelijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Suunnittelulle asetetut laadulliset tavoitteet ovat saavutettu Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista Suunnittelija on tuottanut hyviä ratkaisuvaihtoehtoja Tilaajan tarpeet ja liiketoiminta on ymmärretty hyvin Yhteistyö suunnittelijan ja käyttäjien välillä on toiminut hyvin Tilaaja on saanut riittävästi tietoa suunnittelusta Suunnittelussa on otettu huomioon elinkaarinäkökulma Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Suunnittelulle asetetut ajalliset tavoitteet on saavutettu 3,0 3,2 4,4 4,6 Kuva 6. Tilaajien suunnittelijoiden toiminnasta antamien palautekysymysten keskiarvot (N=162). 7

8 Kokoluokittain tarkasteltuna suuret hankkeet ovat tilaajien arvioissa parhaiten hoidettuja ja vastaavasti pienet hankkeet heikoimmin. Tämä eroaa siten huomattavasti pääurakoitsijoiden antamasta palautteesta. Nähtävästi suurissa hankkeissa hankkeen organisointi on pohditumpaa kuin pienissä hankkeissa, jolloin suunnittelijan ja tilaajan välinen yhteistyö ja siihen kytkeytyvä tiedonkulku on jouhevampaa, kun taas vastaavasti pääurakoitsijan ja suunnittelijan välinen yhteistyö painottuu liiaksi muodollisiin työmaakokouksiin, jolloin epätietoisuus lisääntyy (kuvat 7 ja 8). Projektinhallinta ja yhteistyö Tilaaja on saanut riittävästi tietoa suunnittelusta Suunnittelijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Tilaajan tarpeet ja liiketoiminta on ymmärretty hyvin Yhteistyö on suunnittelijan kanssa on toimivaa ja joustavaa Suunnittelussa on otettu huomioon elinkaarinäkökulma 4,4 > 20 M 2-20M < 2 M Suunnittelija on tuottanut hyviä ratkaisuvaihtoehtoja Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 3,0 3,2 4,4 4,6 8

9 Henkilöstö ja tavoitteiden toteutuminen Suunnittelulle asetetut ajalliset tavoitteet on saavutettu Suunnittelulle asetetut laadulliset tavoitteet ovat saavutettu Yhteistyö suunnittelijan ja käyttäjien välillä on toiminut hyvin > 20 M 2-20M Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja < 2 M Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista 4,6 3,0 3,2 4,4 4,6 4,8 Kuvat 7 ja 8. Kokoluokittain luokitellut tilaajien suunnittelijoille antamat palautteet. 9

10 Rakennuttajien antama suunnittelijapalaute Rakennuttajien antamien palautteiden valossa rakennuttajat ovat hyvin tyytyväisiä suunnittelijoiden osaamiseen ja ammattitaitoon. Myös yhteistyön toimivuuteen ja joustavuuteen rakennuttajat ovat hyvin tyytyväisiä. Samoin rakennuttajien mielestä suunnittelijat ovat hoitaneet hyvin viranomaisvelvoitteensa. Kriittisimmät palautteet liittyvät suunnitelmien virheettömyyteen ja ristiriidattomuuteen, kustannustietämykseen sekä suunnittelijoiden keskinäiseen yhteistyöhön ja ajalliseen hallintaan (kuva 9). Rakennuttajien palaute suunnittelijoille Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista Yhteistyö suunnittelijan kanssa on toimivaa ja joustavaa Suunnittelijat ovat hoitaneet viranomaisvelvoitteet huolellisesti Viranomaisvelvoitteet on hoidettu hyvin Tiedonkulku suunnittelijan ja rakennuttajan välillä on toiminut hyvin Suunnittelijan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin Suunnittelulle asetetut tavoitteet on ymmärretty hyvin Suunnitelma-asiakirjat ovat selkeitä ja jäsenneltyjä Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Suunnittelijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Suunnittelussa on otettu huomioon elinkaarinäkökulma Suunnittelija on tuottanut hyviä ratkaisuvaihtoehtoja Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista Suunnittelun ajallinen hallinta on toteutunut hyvin Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku on järjestetty hyvin Suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia Suunnittelijalla on hyvä kustannustietoisuus Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia 3,0 3,2 4,4 4,6 Kuva 9. Rakennuttajien suunnittelijoiden toiminnasta antamien palautekysymysten keskiarvot (N=423). 10

11 Projektityypeittäin tarkasteltuna infrahankkeiden suunnittelijat saavat rakennuttajilta parhaimmat palautteet. Toimitilahankkeet saavat parempia palautteita kuin asuinrakennushankkeet, vaikkakin ero on hyvin pieni. Tämä eroaa pääurakoitsijoiden antamista suunnittelijapalautteista. Kun asuinrakennushankkeissa suunnittelijoiden ja pääurakoitsijoiden välinen linkki toimii hyvin, ei vastaavaa hyvää linkkiä rakennuttajiin ole toimitilahankkeissa (kuvat 10,11 ja 12). Projektinhallinta Suunnittelijat ovat hoitaneet viranomaisvelvoitteet huolellisesti Suunnittelussa on otettu huomioon elinkaarinäkökulma Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia Suunnitelma-asiakirjat ovat selkeitä ja jäsenneltyjä Suunnittelija on tuottanut hyviä ratkaisuvaihtoehtoja Suunnittelun ajallinen hallinta on toteutunut hyvin Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 3,0 3,2 4,4 4,6 Toimitila Infra Asuinrakennus Yhteistyö Tiedonkulku suunnittelijan ja rakennuttajan välillä on toiminut hyvin Suunnittelijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Suunnittelijan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin Suunnittelulle asetetut tavoitteet on ymmärretty hyvin Toimitila Infra Asuinrakennus Yhteistyö suunnittelijan kanssa on toimivaa ja joustavaa 3,0 3,2 4,4 4,6 11

12 Henkilöstö ja tavoitteiden toteutuminen Viranomaisvelvoitteet on hoidettu hyvin Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku on järjestetty hyvin Suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia Suunnittelijalla on hyvä kustannustietoisuus Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista Toimitila Infra Asuinrakennus 3,0 3,2 4,4 Palautteen keskiarvo Kuvat 10,11 ja 12. Projektityypeittäin luokitellut rakennuttajien antamat suunnittelijapalautteet. Kokoluokittain tarkasteltuna rakennuttajat ovat antaneet positiivisinta palautetta suurissa hankkeissa. Rakennuttajien palautteet ovat siten samansuuntaisia kuin tilaajien palautteet. Erityisesti suurissa hankkeissa rakennuttajat ovat tyytyväisiä suunnittelijoiden viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen sekä myös suunnitelmaasiakirjojen selkeyteen. Lisäksi rakennuttajat ovat suurissa hankkeissa erittäin tyytyväisiä suunnittelijoiden ammattitaitoon ja osaamiseen. Rakennuttajien antamat palautteet eroavat hieman pääurakoitsijoiden antamista palautteista. Pääurakoitsijoiden antaman suunnittelijapalautteen mukaan pienet hankkeet on hoidettu parhaiten, kun taas rakennuttajien palautteissa suuret hankkeet on hoidettu parhaiten (kuvat 13 ja 14). 12

13 Projektinhallinta Suunnittelijat ovat hoitaneet viranomaisvelvoitteet huolellisesti Suunnittelussa on otettu huomioon elinkaarinäkökulma Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia Suunnitelma-asiakirjat ovat selkeitä ja jäsenneltyjä Suunnittelija on tuottanut hyviä ratkaisuvaihtoehtoja > 20 M 2-20 M < 2 M Suunnittelun ajallinen hallinta on toteutunut hyvin Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 3,0 3,2 4,4 Henkilöstö ja tavoitteiden toteutuminen Viranomaisvelvoitteet on hoidettu hyvin Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja tiedonkulku on järjestetty hyvin Suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia Suunnittelijalla on hyvä kustannustietoisuus Suunnittelijalla on projektissa riittävästi resursseja Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista Tiedonkulku suunnittelijan ja rakennuttajan välillä on toiminut hyvin Suunnittelijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Suunnittelijan avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin Suunnittelulle asetetut tavoitteet on ymmärretty hyvin Yhteistyö suunnittelijan kanssa on toimivaa ja joustavaa 3,0 3,2 4,4 4,6 4,4 4,4 > 20 M 2-20 M < 2 M Kuvat 13 ja 14. Kokoluokittain rakennuttajien antamat suunnittelijapalautteet. 13

14 Suunnittelijoiden antamat palautteet Suunnittelijoiden mielestä yhteistyö rakennuttajien kanssa on toimivaa ja joustavaa. Myös suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut hallittua, ja suunnittelulle on asetettu rakennuttajien taholta selkeät tavoitteet. Kriittisimmät palautteet liittyvät suunnitteluun liittyviin lähtötietoihin, ajalliseen hallintaan. lisä- ja muutostyökäytäntöihin sekä päätöksenteon tehokkuuteen (kuva 15). Suunnittelijoiden palaute rakennuttajille Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa Suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut hallittua Suunnittelulle on asetettu selkeät tavoitteet Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista Suunnittelua on ohjattu hyvin Rakennuttaja huolehtii projektin tiedonkulusta tehokkaasti Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on järjestelmällistä Päätöksenteko on tehokasta Lisä- ja muutostyökäytännöt ovat tarkoituksenmukaisia Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hyvin Suunnitteluun liittyvät lähtotiedot on annettu kattavasti 3,0 3,2 4,4 4,6 Kuva 15. Suunnittelijoiden rakennuttajille antamien palautekysymysten keskiarvot (N=370). Toteutusmuodoittain tarkasteltuna pääurakkamuodot saavat pääsääntöisesti parhaimmat palautteet ja projektinjohtomuodot heikoimmat. Tämä kytkeytyy siihen, että pääurakkamuodoissa on yleensä aikaa suunnitella kohde valmiiksi ennen urakkakilpailua kun taas pj-muodoissa suunnittelu ja rakentaminen limittyvät. Lisäksi rakennusten tulevat käyttäjät eivät välttämättä ole vielä selvillä kuin vasta hankkeen loppuvaiheessa, mikä aiheuttaa suunnitteluun epävarmuustekijöitä. Mielenkiintoista on, että suunnittelijoiden mielestä pääurakkamuodoissa on suunnittelua ohjattu hyvin, kun tilaajien ja pääurakoitsijoiden mielestä suunnittelunohjaus on ollut kehnoa juuri pääurakkamuodoissa. Tässä voi olla syynä se, että suunnittelunohjaus on käsitetty eri tavoin; suunnittelijat keskittyvät suunnitelmien sisällön ohjaamiseen kun taas pääurakoitsijat keskittyvät suunnitelmien ajalliseen toimittamiseen (kuvat 16 ja 17). 14

15 Projektinhallinta Lisä- ja muutostyökäytännöt ovat tarkoituksenmukaisia Projektin ajallinen hallinta on onnistunut hyvin Suunnitteluun liittyvä riskienhallinta on järjestelmällistä Suunnitteluun liittyvät lähtotiedot on annettu kattavasti Suunnittelijoiden valintaprosessi on ollut hallittua Suunnittelulle on asetettu selkeät tavoitteet Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 4,4 ST Projektinjohto Kokonaisurakka Jaettu urakka 3,0 3,2 4,4 4,6 Yhteistyö Rakennuttaja huolehtii projektin tiedonkulusta tehokkaasti Päätöksenteko on tehokasta ST Suunnittelua on ohjattu hyvin Projektinjohto Kokonaisurakka Jaettu urakka Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa 4,4 4,4 3,0 3,2 4,4 4,6 Kuvat 16 ja 17. Suunnittelijoiden rakennuttajille antamat palautteet toteutusmuodoittain. 15

16 Suunnittelijoiden palautteet pääurakoitsijoille Suunnittelijoiden arvioissa pääurakoitsijasta kriittisimmät palautteet liittyvät aliurakoitsijan henkilöstön ammattitaitoon, urakoitsijan esittämiin vaihtoehtoihin sekä dokumentointiin. Parhaimmat palautteet liittyvät yhteistyöhön ja urakoitsijan osaamiseen ja ammattitaitoon (kuva 18). Suunnittelijoiden palaute pääurakoitsijoiden toiminnasta Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa Urakoitsijan henkilöstö on osaava ja ammattitaitoinen Suunnitelmien tarve on esitetty selkeästi Organisaatio ja vastuunjako on selkeä Urakoitsijan työn laatu on hyvä Urakoitsijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista Urakoitsija huolehtii projektin tiedonkulusta hyvin Dokumentointi on toteutettu täsmällisesti Urakoitsija on esittänyt hyviä vaihtoehtoratkaisuja Aliurakoitsijan henkilöstö on osaava ja ammattitaitoinen 3,0 3,2 4,4 4,6 Kuva 18. Suunnittelijoiden pääurakoitsijoille antamien palautekysymysten keskiarvot (N=391). Projektityypeittäin tarkasteltuna suunnittelijoiden pääurakoitsijalle antamista palautteissa ei ole eroja. Taloudellisen arvon mukaan pienet hankkeet saavat suunnittelijoilta parhaimmat palautteet ja suuret hankkeet heikoimmat palautteet. Keskisuuret hankkeet saavat suunnittelijoilta usein sangen hyviä palautteita, kun vastaavasti pääurakoitsijat arvioivat suunnittelijoiden toiminnassa keskisuuret hankkeet heikoimmiksi (kuva 19). 16

17 Organisaatio ja vastuunjako on selkeä Aliurakoitsijan henkilöstö on osaava ja ammattitaitoinen Urakoitsijan henkilöstö on osaava ja ammattitaitoinen Urakoitsija huolehtii projektin tiedonkulusta hyvin Urakoitsijan ongelmanratkaisukyky on hyvä Urakoitsija on esittänyt hyviä vaihtoehtoratkaisuja Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa Dokumentointi on toteutettu täsmällisesti Urakoitsijan työn laatu on hyvä Suunnitelmien tarve on esitetty selkeästi Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista 4,4 3,0 3,2 4,4 4,6 > 20 M 2-20 M < 2 M Kuva 19. Kokoluokittain suunnittelijoiden antamat pääurakoitsijapalautteet. 17

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto. Pääurakoitsijan toiminta laatutekijä-analyysin valossa Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.fi

Lisätiedot

Projektipalaute. Projektipalautejärjestelmän esittely

Projektipalaute. Projektipalautejärjestelmän esittely Projektipalaute Projektipalautejärjestelmän esittely Produced for Propal by Sami Kärnä and Juha-Matti Junnonen Helsinki University of Technology, Construction Economics and Management Kehittämishankkeen

Lisätiedot

RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna. Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut

RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna. Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut Projektiorganisaation menestyminen perustuu kykyyn käsitellä riskejä

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

ProPal -rakentamisen projektipalautejärjestelmä Sami Kärnä HM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous sami.karna@tkk.fi

ProPal -rakentamisen projektipalautejärjestelmä Sami Kärnä HM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous sami.karna@tkk.fi ProPal -rakentamisen projektipalautejärjestelmä Sami Kärnä HM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous sami.karna@tkk.fi Juha-Matti Junnonen TkL, KTM Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 8.-9.6.2017 Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt Aiemmasta IPT-työpajasta Tarjoajan vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit? Tilaajan tavoitteet

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

PÄÄ- JA ARKKITEHTI- SUUNNITTELUN LAATU RAKENNUSTYÖMAAN NÄKÖKULMASTA

PÄÄ- JA ARKKITEHTI- SUUNNITTELUN LAATU RAKENNUSTYÖMAAN NÄKÖKULMASTA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA PÄÄ- JA ARKKITEHTI- SUUNNITTELUN LAATU RAKENNUSTYÖMAAN NÄKÖKULMASTA T E K I J Ä : Kimmo Utriainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

Rakentamisen laatu ja energiatehokkuus edellyttävät kaikkien panosta - Rakentamisesta laadunvarmistuksen näkökulmasta

Rakentamisen laatu ja energiatehokkuus edellyttävät kaikkien panosta - Rakentamisesta laadunvarmistuksen näkökulmasta Rakentamisen laatu ja energiatehokkuus edellyttävät kaikkien panosta - Rakentamisesta laadunvarmistuksen näkökulmasta Build Up Skills 2.10.2012 Tuula Råman, toiminnanjohtaja Rakentamisen Laatu RALA ry

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa RIL 258-2011 Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa 2 RIL 258-2011 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Taloyhtiön. Toteutusmuoto = kaupallinen malli + sopimusmuoto + hankintatapa

Taloyhtiön. Toteutusmuoto = kaupallinen malli + sopimusmuoto + hankintatapa 4 Taloyhtiön korjaushankkeen toteutusmuodon valinta 4.1 Yleisimmät toteutusmuodot Korjaushankkeen toteutusmuoto on tässä kirjassa määritelty siten, että se koostuu hankkeen hankintatavasta, urakoitsijan

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

- Poikkeuksellisen suuri kohde; Suomessa ei ole koskaan toteutettu kerralla näin suurta peruskorjauskohdetta.

- Poikkeuksellisen suuri kohde; Suomessa ei ole koskaan toteutettu kerralla näin suurta peruskorjauskohdetta. Kysymys nro 1: Käsityksemme mukaan hankintalain 24 :n mukaiset edellytykset neuvottelumenettelylle rakennusurakassa eivät täyty, vaan hankinta tulisi järjestää ensisijaisesti ko. pykälän mukaisesti. Esimerkiksi

Lisätiedot

Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu

Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu RAIN -hanke teematyöpaja 3 23.5.2016 Innovaation leviämistä edistävä hankinta Innovatiiviset hankinnat väyläverkon kehittämisessä (soveltaen Tekes:n ja Hanselin

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu Toteutusmuodot Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Hankintatoimi, työmaan johtaminen Rakennustyöt Urakoitsija Tilaaja Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä Takuuvaihe Suunnittele

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen

17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen 17.2.2003 Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Lähtökohdat... 2 1.2 Tavoite... 3 2 JULKISYHTEISÖ RAKENNUSHANKKEEN TILAAJANA... 4 3 RAKENNUSHANKE...

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

TOTEUTUSMUOTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSTEN OHJAAMISESSA

TOTEUTUSMUOTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSTEN OHJAAMISESSA TOTEUTUSMUOTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSTEN OHJAAMISESSA AKHA risteily 3.9.2016 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä toteutusmuodolla

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Keijo Päivärinta Ylitarkastaja Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue Monen toimijan ongelmia rakennushankkeessa Suuria

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet ja toimenpiteet Sisältö: Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille 1. päivä 9.10.2013 YHTEINEN PÄIVÄ KOKONAISUUDEN HALLINTA Puheenjohtaja: 9.00 Avaus ja rakennuttajan pätevyyden toteaminen 9.30 Rakennuttajan (RAP pätevyyden omaavan) tehtäväkenttä 11.15 Tauko (syötävää

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - HUOM! Monissa hankkeissa allianssiamalli on jo iso

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo 30.3.2006 Pilotointitoiminnan tavoitteet Käytännön kokeilujen tarkoituksena on tukea innovaatioiden

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Mikään ei ole koskaan täysin valmista Tulevaisuuden

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Tarjoajien valintaprosessi. Rami Tuokko Vison

Tarjoajien valintaprosessi. Rami Tuokko Vison Tarjoajien valintaprosessi Rami Tuokko Vison Tarjoajien valintaprosessi Tilaajan tavoitteiden tunnistaminen Tarvittavan osaamisen tunnistaminen Vähimmäisvaati mukset ja valintaperusteet Osallistumisilm

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Aloita matkasi hallittuun projektiin

Aloita matkasi hallittuun projektiin Aloita matkasi hallittuun projektiin 29.8.2008 Varmuutta ja riskittömyyttä rakennushankkeeseesi coman 2007 Toc Tocoman-ratkaisu: Kustannushallinnan palvelumalli Ohjaa hanke tavoitteiden mukaiseen toteutukseen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ENNALTA SOPIMISEN PERIAATE (1/3) 1) Muutostöissä Pääsääntö: ennalta sopiminen (43.2 ) Tilaajan osoitettava selvästi muutokset urakoitsijalle

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Voiko rakennushankkeiden johtamista kehittää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen avulla?

Voiko rakennushankkeiden johtamista kehittää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen avulla? Voiko rakennushankkeiden johtamista kehittää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen avulla? - Haasteet ja mahdollisuudet kotimaassa RAKENNUSFOORUMI, RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ 10.2.2015 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

SUUNNITTELUN VIRTAUTTAMINEN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET MIIKAEL NELIMARKKA

SUUNNITTELUN VIRTAUTTAMINEN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET MIIKAEL NELIMARKKA SUUITTELU VIRTAUTTAMIE ESTEET JA MAHDOLLISUUDET MIIKAEL ELIMARKKA RAKEUSHAKKEE KUUSI TÄRKEÄÄ ASIAA 1. 2. 3. 6. Kaikkea yhdistää v Kommunikaatio v Yhdessä tekeminen 6. VALMIS RAKEUS v Mikä on yhteinen tavoite?

Lisätiedot

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka IPT 2 Liikennevirasto maanteiden hoitourakka 9.6.2017 1 1. Mikä on maanteiden hoitourakka? Mikä? maanteiden hoidon alueurakka (79 kpl) Miten? Palvelusopimus, laatuvastuu-urakka, työt pääosin alihankintana

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta,

Lisätiedot

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Anssi Hietaharju Tuomas Jalava 19.3.2015 Page 1 Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti Vastaajia yhteensä 274 (19 eri kunnasta) Luottamushenkilö 144 Viranhaltija

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa 2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama

Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama RAKENTAVASTI ERILAINEN 17.11.2011 / RIL Reijo Harmaajärvi 1 Rakennushankkeen toteutuksen organisointi, vastuunjako ja tiedonkulku 2 Liiketoiminta-alueet Hankekehittäminen

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Käyttäjät ovat tyytyväisiä

Käyttäjät ovat tyytyväisiä ZEF Arviointikone Valmiit sovellukset - Työyhteisön hyvinvointi - Asiakastyytyväisyys - Riskiarvioinnit - Laatuarvioinnit - Strategia-arvioinnit - Innovaatioarvioinnit - Mielipidevertailut - Hankearvioinnit

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot