turvaamaan erikielisen palvelun saatavuuden muun muassa asettamalla yksikkökohtaisia kielivaatimuksia alueellisten yksiköiden henkilöstöille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "turvaamaan erikielisen palvelun saatavuuden muun muassa asettamalla yksikkökohtaisia kielivaatimuksia alueellisten yksiköiden henkilöstöille."

Transkriptio

1 YHTEENVETO Tämä selvitys on tehty osana Hallintoratkaisujen kielelliset seuraukset (Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon)) -projektia, ja siinä kerrotaan paikallisten hallintoyksiköiden kielellisestä järjestäytymisestä. Tiedot on kerätty kvalitatiivisella kyselylomaketutkimuksella vuoden 2008 aikana. Analyysi on rajattu kaksikielisiin viranomaisiin tai viranomaisiin, jotka toimivat kaksikielisillä alueilla: Uudellamaalla, Turunmaalla ja Pohjanmaalla. Tutkimukseen osallistuneet viranomaiset ovat läänien hallitukset, poliisin lääninjohto, työ- ja elinkeinokeskukset, ympäristökeskukset, maakuntaliitot, hätäkeskukset sekä Kansaneläkelaitoksen piirikeskukset. Lisäksi huomioon on otettu yhteispalvelut ja kielelliset aspektit aluehallinnon uudistusprojektin valmistelussa (ALKU). Tuloksista ilmenee, että tutkimukseen osallistuneiden alueellisten viranomaisten tavat järjestää ruotsinkielinen palvelu vaihtelevat suuresti. Ruotsinkielinen palvelu on järjestetty esimerkiksi seuraavilla tavoilla: ruotsinkielinen palvelu on osa järjestön normaalia toimintaa, järjestössä on muodollinen ruotsinkielinen organisaatio tai epämuodolliset verkostot, henkilökunta on sijoitettu strategisesti organisaatiossa, tai järjestössä on olemassa päätökset, jotka koskevat ruotsinkielisen palvelun strategioita ja kirjallisia ohjeita. Yhteinen piirre sekä kaksikielisillä että suomenkielisillä viranomaisilla on se, että ruotsinkielistä palvelua on saatavilla nykyisin yhä enenevässä määrin ainoastaan asiakkaan pyynnöstä. Ei ole itsestään selvää, että ruotsinkielistä aineistoa ja neuvontaa olisi saatavilla ainoastaan siitä syystä, että viranomainen on luokiteltu kaksikieliseksi. Toinen nähtävissä oleva kehityssuuntaus on ruotsinkielisen palvelun keskittäminen organisaatioissa yksittäisille kielitaitoisille virkamiehille, jaostoille, osastoille, vakuutuspiireille, palveluyksiköille ja puhelinpalveluille. Kaikista mukana olleista viranomaisista ainoastaan kahta organisaatiota voidaan luonnehtia kaksikielisiksi työympäristöiksi. Ne ovat Pohjanmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto. Kaksikielisiksi luokiteltavissa TE-keskuksissa kaksikielisiä työympäristöjä on erityisesti maaseutuosastoilla sekä kaikilla Pohjanmaan TE-keskuksien osastoilla. Lisäksi lääninhallitusten sivistysosastoilla toimivat ruotsinkieliset yksiköt. Kun ajatellaan henkilökunnan kielellistä jakautumista yleensä, ruotsin näkyvyys on suurempi Pohjanmaalla toimivien kaksikielisten viranomaisten parissa kuin Turunmaalla ja Uudellamaalla toimivien kaksikielisten viranomaisten parissa. 1

2 Tulokset vahvistavat sen olettamuksen, että kaksikieliset viranomaiset ovat tietoisia velvollisuudestaan toimia omasta aloitteestaan täyttääkseen kielilaissa määrätyt vaatimukset. Samalla he ovat tietoisia myös siitä, ettei laki edellyttää, että kaikilla virkamiehillä tulisi olla hyvät tai yhtä laajat ruotsin kielen taidot. Siitä johtuu muun muassa ruotsinkielisten verkostojen ja vastuuhenkilöiden sekä henkilöstön strategisen sijoittelun lisääntyminen ja niiden hyödyntäminen. Tarve henkilöstön kielellisten resurssien jatkuvaan seurantaan on olemassa yksittäisten työntekijöiden ja esimiesten käymien vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä. Pienemmillä työpaikoilla työnantajan on helpompi saada yleiskuva kielellisestä jakautumisesta, koska hän on henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa työntekijöidensä kanssa. Lisäksi viranomaisten arviot eri asiakasryhmien tyytyväisyydestä ruotsinkieliseen palveluun ovat olemattomat, ja arvioita tuleekin lisätä, jotta viranomaisten kielellistä organisaatiota voidaan ylläpitää ja kehittää. Etelä-Suomen lääninhallituksessa ruotsinkielinen palvelu on järjestetty siten, että käytetään ruotsinkielistä palveluverkostoa ja osastokohtaisesti valittuja ruotsinkielisiä asiantuntijoita. Palveluverkostolle ei ole myönnetty lisäresursseja, vaan jäsenet hoitavat tehtävät omien virkojensa ohessa. Länsi-Suomen lääninhallituksessa kaksikieliset virkamiehet on sijoitettu strategisesti joko Turkuun tai Vaasaan, toki siten, että kullakin osastolla on käytössään kaksikielistä henkilöstöä. Lääninhallitusten työkieli on suomi, poikkeuksena ruotsinkieliset yksiköt sivistysosastoilla. Lääninhallitusten johdossa ruotsinkielisten etuja valvotaan siten, että ruotsinkielisten osastojen johtajat osallistuvat johtoryhmien tehtäviin. Länsi-Suomessa saatavilla on kaksikielinen tiedottaja, kun taas Etelä-Suomen tiedottajat tarjoavat ruotsinkielistä suullista palvelua pyydettäessä. Molemmilla lääninhallituksilla on toki käytössään omat ruotsin kääntäjät. Länsi-Suomen lääninhallituksessa kartoitetaan vuosittain ruotsinkielisen palvelun organisaatio jokaisella osastolla. Yhteispalveluiden osalta lääninhallitusten tehtävä on koordinoida toimintaa, kehittää työkaluja yhteispalvelupisteissä toimivalle henkilöstölle sekä ylläpitää kaksikielisiä nettisivuja. Yhteispalvelupisteissä ruotsinkielisen palvelun saatavuus riippuu paikallisten palvelusihteerien tai muun henkilöstön kielitaidosta. Poliisin lääninjohdon työympäristöt sekä Etelä-Suomessa että Länsi-Suomessa ovat suomenkielisiä. Etelä-Suomen läänissä kuusi poliisilaitosta on kaksikielisiä, joissa suomi on enemmistökielenä, ja yksi, jossa ruotsi on enemmistökielenä. Länsi-Suomen läänissä neljä poliisilaitosta on enemmistökieleltään suomenkielisiä ja neljä ruotsinkielisiä. Käynnissä oleva poliisin paikallisorganisaation uudistus tulee vuoden 2009 aikana tuomaan muutoksia, jotka koskevat useiden poliisilaitosten erikielistä palvelutarjontaa. Poliisilaitokset ovat sisäisesti pyrkineet 2

3 turvaamaan erikielisen palvelun saatavuuden muun muassa asettamalla yksikkökohtaisia kielivaatimuksia alueellisten yksiköiden henkilöstöille. Lääninjohtojen työympäristöt ovat molemmissa lääneissä suomenkieliset, mutta toiminnassa seurataan poliisin valtakunnanlaajuisia, ruotsinkielistä viestintää koskevia tiedotusohjeita. Poliisilaitosten tiedottajat ovat yhteistyössä paikallisten poliisilaitosten tiedostusvastaavien kanssa niin suomen- kuin ruotsinkielistä palvelua koskevissa asioissa. Länsi-Suomen tiedottaja on kaksikielinen, kun taas Etelä-Suomen tiedottaja on suomenkielinen, jolla on tyydyttävä ruotsin kielen taito. Suuremmissa käännöstöissä käytetään lääninhallitusten kääntäjiä. Hätäkeskuslaitoksella on yleinen vastuu siitä, että ruotsinkielinen palvelu on asianmukaisesti järjestetty sen organisaatiossa, lisäksi kuusi kaksikielistä hätäkeskusta vastaa kielellisten palveluiden järjestämisestä omissa yksiköissään. Kaksikielisissä hätäkeskuksissa pyritään tarjoamaan ruotsinkielistä palvelua siten, että jokaisessa työvuorossa on riittävä määrä ruotsin- tai kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä. Mahdollista on myös välittää hätäpuhelut erityisiin puhelujonoihin kielen mukaan (vaihtoehtoina suomi/ruotsi ja suomi). Pohjanmaan hätäkeskuksissa on luotu henkilöstömatriisi, jossa henkilöstön kielitaito on määritelty eri tasojen mukaan. Eniten ruotsinkielisiä hätäpuheluita vastaanotetaan Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan sekä Pohjanmaan hätäkeskuksissa. Tiedotusaineiston tuottaminen ja hätäkeskusten nettisivujen ylläpito on keskitetty Hätäkeskuslaitoksen tiedotusosastolle. Yksittäisissä hätäkeskuksissa valituilla hätäkeskuspäivystäjillä on tiedotusvastuu varsinaisten työtehtäviensä ohella. Mahdolliset tekstiaineistojen käännökset hoidetaan sisäisesti henkilöstön toimesta tai ostopalveluilla. KELAlla tiedotus- ja käännöstyöt on keskitetty keskushallinnolle, jolla on käytössään sekä ruotsinkielisiä tiedottajia että kääntäjiä. Lisäksi kansallinen puhelinpalvelu on keskitetty yksittäisistä toimistoista kansalliseen yhteyskeskukseen, jonka Pietarsaaren henkilöstö huolehtii maan ruotsinkielisistä asiakkaista. KELAn viidestä vakuutuspiiristä toimii maan kaksikielisillä alueilla kolme: Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen piirikeskukset. Kussakin piirissä lähtökohtana on palvella asiakasta hänen omalla äidinkielellään, ja jokaisessa piirissä on myös kaksikielisiä toimistoja. Länsi-Suomen piiri profiloituu edelleen kansallisesta perspektiivistä katsottuna, sillä ruotsinkielisten asiakkaiden asiat ja heidän neuvontansa keskittyy yhä enenevässä määrin kaksikielisiin toimistoihin Pohjanmaalla. Lisäksi piirikeskukset vaikuttavat henkilöstön ruotsin 3

4 kielen lisäkoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kansaneläkelaitos lisää jatkuvasti sähköisten palveluidensa määrää verrattuna henkilökohtaisiin asiakaskontakteihin. Eräillä paikkakunnilla tullaan lisäksi palvelutoimistoja muuttamaan yhteispalvelupisteiksi, jotta palvelutarjonta voidaan säilyttää lähellä asiakasta ja taata erikieliset palvelut. Kaksikielisistä maakuntaliitoista Pohjanmaata ja Itä-Uuttamaata luonnehditaan kaksikielisiksi työympäristöiksi, kun taas muita pidetään suomenkielisinä ympäristöinä, joissa on eri määrä ruotsinkielistä vaikutusta. Ruotsinkielisen palvelun järjestäminen Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen liitoissa on kielilain vaatimuksia ajatellen minimitasolla. Pohjanmaan liitto on ainoa liitto, jossa sekä maakuntahallituksen että -valtuutettujen parissa ruotsinkieliset ovat enemmistönä. Pohjanmaan liitto on myös ainoa liitto, jolla on käytössään ruotsinkielinen tiedottaja. Länsi-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa tiedotusvastuu on virkamiehillä, jotka hoitavat tehtävää omien toimiensa ohessa. Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitoissa on vain suomenkieliset tiedottajat. Ruotsin kääntäjiä on käytettävissä Pohjanmaan, Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan liitoissa, muut liitot käyttävät ostopalveluita. Ruotsinkielisestä organisaatiorakenteesta vastaa Varsinais-Suomessa perusasetuksen mukaisesti kaksikielinen saaristoasiamies. Uudenmaan liitossa toimii puolestaan Länsi-Uudenmaan kaksikielinen aluejohto. Etelä-Pohjanmaan liitto on huomauttanut, että ALKU-prosessi saattaa tuoda muutoksia heidän kielellisiin palveluihinsa, mutta mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä, ennen kuin lopulliset päätökset yhteistyöalueista on tehty. Kaikissa muissa kaksikielisissä TE-keskuksissa käytetään työkielenä suomea, paitsi Pohjanmaan TE-keskuksessa, jonka henkilöstö pääasiassa käyttää työssään omaa äidinkieltään. Työvoima- ja elinkeinokeskuksia koskevassa säädöksessä (1997/93) tulee myös ruotsinkielisten edut ottaa huomioon kaksikielisten TE-keskusten johtoryhmissä. Ruotsinkielisen palvelun kehittämiseksi on näihin keskuksiin perustettu yhteinen verkosto, jota kutsutaan ruotsinkieliseksi työryhmäksi. Ryhmässä toimii sekä TE-keskusten edustajia että vastuullisten ministeriöiden edustajia. TEkeskusten edustajat toimivat lisäksi ruotsinkielisinä vastuuhenkilöinä omien keskustensa omilla osastoilla. Yleisesti ottaen suurin määrä kaksi- tai ruotsinkielisiä virkamiehiä on kaikkien keskusten maaseutuosastoilla. Kaksikielisillä TE-keskuksilla on lisäksi käytössään yhteinen ruotsin kielen kääntäjä, joka on sijoitettu Vaasan Pohjanmaan TE-keskukseen. Pohjanmaan TE-keskuksessa toimii tiedotusryhmä, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä virkamiehiä, kun taas muista TEkeskuksista puuttuu ruotsinkielinen tiedottaja. Uudenmaan TE-keskuksessa kaksikielisyyttä on vahvistettu lisäksi jaoston sisäisellä ruotsinkielisellä osastolla sekä kaksikielisellä 4

5 viljelyasiamiehellä. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa ei tällä hetkellä ole tarvetta muuttaa kielellistä organisaatiota huolimatta aluehallinnossa meneillään olevasta uudistuksesta. Kaksikielisten ympäristökeskusten työympäristö on suomenkielinen. Suurin osa kaksikielisistä virkamiehistä on Länsi- ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksissa, kun taas kaksikielisten virkamiesten osuus Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksissa on vähäinen. Länsi- ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksissa on jokaisella osastolla kaksi- tai ruotsinkielisiä virkamiehiä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on sijoittanut kaksikielisen henkilöstönsä strategisesti Vaasaan ja Kokkolaan tyydyttääkseen kaksikielisten asiakkaidensa palvelutarpeet. Ruotsinkieliset ovat edustettuina vastaavien ympäristökeskusten johtoryhmissä, poikkeuksena Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, jonka kaikki jäsenet ovat suomenkielisiä ja joiden ruotsinkielen taidot ovat tyydyttävät. Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa tiedotusvastuu on keskitetty kaksikieliselle tiedotusryhmälle, ja ympäristökeskuksella on käytössään myös kaksi ruotsin kääntäjää. Muilla ympäristökeskuksilla ei ole ruotsinkielisiä tiedottajia eikä kääntäjiä. Nämä organisaatiot hoitavat käännöstyönsä ostopalveluina, yksittäisissä tapauksissa Länsi-Suomen ympäristökeskus on auttanut käännöstöissä. Tutkimukseen osallistuneet viranomaiset ovat kaikki huolestuneita siitä, miten saada lisää kaksikielisiä, ammattitaitoisia hakijoita ja resursseja, joilla pystyttäisiin ylläpitämään henkilöstön kielitaitoa sekä teettämään käännöstöitä. Lisäksi paikalliset viranomaiset kaipaavat parempaa yhteistyötä vastuullisten ministeriöiden kanssa ruotsinkielisten aineistojen saatavuuden parantamiseksi. Tässä raportissa esiin tulleita tietoja käytetään pohjana valittaessa paikallisyksiköitä, kun tehdään syvällisempää analyysia viranomaisten kielellisestä organisaatiosta. Työntekijöiden haastatteluissa tullaan käsittelemään muun muassa seuraavia asioita: työympäristö, rekrytointi, henkilöstön kielitaidon ylläpito, johdon rooli, tiedotus ja kääntäminen. Kartoitus päättyy yhteenvedonomaiseen analyysiin alueellisen tason organisaatiomuodoista ja niiden kielellisistä vaikutuksista. 5

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Översättning till finska av verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2015-2016 Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Strategia Suunnitelma/ohjelma Suuntaviivat Säännöt ja ohjeet

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot