Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/ Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/ Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia edellä mainittua tukea koskevia tietoja komissio on päättänyt olla vastustamatta kyseistä tukea, koska se on EY:n perustamissopimuksen mukaista. Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: 1. MENETTELY Suomi ilmoitti komissiolle EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti kyseessä olevasta toimenpiteestä 2. elokuuta 2002 päivätyllä, 28. elokuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Lisätietoja saatiin faksitse 10. syyskuuta KUVAUS 2.1. Nimike Finnveran Oyj:n lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Talousarvio Suomen viranomaiset ovat arvioineet, että vuosittain lainoja myönnetään 24,5 miljoonan euron edestä. Lainojen korkotuki on euroa ja luottotappioille myönnettävä tuki 1,15 miljoonaa euroa koko laina-ajalle. Nämä kustannukset maksaa valtio Kesto Toistaiseksi. Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgia. Puhelin: keskus +32 (0) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Bryssel

2 2.4. Tuensaajat Liitteeseen I kuuluvia tuotteita jalostavat tai käsittelevät pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) Tukitoimenpide Tuen muoto Tukea myönnetään pk-yrityksille korkotukena ja osittaisena valtiontakauksena Finnvera Oyj:n myöntämien riskiluottojen (lainojen, joilla ei ole vakuuksia) luottotappioita vastaan. Valtio maksaa tuen ja takauksen. Finnvera Oyj on kokonaan valtion omistuksessa oleva rahoituslaitos, joka on perustettu 18. kesäkuuta 1998 annetulla lailla nro 443. Finnveran luotonanto- ja takaustoiminnasta on säädetty 18. kesäkuuta 1998 annetun lain nro pykälässä, jonka mukaan Finnvera myöntää luottoja ja takauksia muiden rahoituspalveluiden puutteiden korjaamiseksi. Suomen viranomaiset ovat selvittäneet, että Finnvera ei kilpaile muiden rahoituslaitosten kanssa, vaan myöntää lisärahoitusta, jos yritys ei voi antaa riittäviä vakuuksia tai takauksia saadakseen rahoituksen kokonaisuudessaan muista luottolaitoksista. Edellä mainitun tuen myöntämiseksi Finnveralla on käytössään seuraavat lainatuotteet: a) investointi- ja käyttöpääomalaina b) pienlaina c) naisyrittäjälaina d) kehittämislaina e) ympäristölaina f) yrittäjälaina. Lainatyyppejä a, b, c, e ja f myönnetään investointeihin. Lainatyyppiä d myönnetään tutkimus- ja kehitystyöhön Tukikelpoiset kustannukset ja tuen määrä Investointilainoja voidaan myöntää seuraavia menoja varten: kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankinta tai parantaminen, uusien koneiden ja laitteiden hankinta, tietokoneohjelmistot mukaan lukien, yleiskulut kuten arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien palkkiot, toteutettavuustutkimukset sekä patenttien ja lisenssien hankintakulut, jotka käsittävät enintään 12 prosenttia edellä mainituista kustannuksista. Mahdolliset tuotantorajoitukset tai yhteisissä markkinajärjestelyissä yhteisön tuelle asetetut rajoitukset on otettava huomioon. Tukea ei saa myöntää, jos se koskee maitoa tai maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai niiden korvikkeiden valmistusta tai kaupan pitämistä. Sokerialan investointituet on ilmoitettava ennakolta komissiolle. Kehittämistukia myönnetään kilpailua edistävään kehittämistoimintaan, jolloin teollisen tutkimuksen tuloksia käytetään uusia parannettuja tuotteita, menetelmiä tai palveluita 2

3 koskevien suunnitelmien tai luonnosten (prototyypit mukaan lukien) laatimiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat henkilöstö-, materiaali-, käyttö- ja yleiskustannukset sekä konsulttien käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kustannusten on aiheuduttava suoraan tutkimustoiminnasta. Tuki-intensiteetti määritellään vähentämällä korkotuki ja luottotappioiden osittaisesta valtiontakauksesta aiheutuva hyöty lainanottajan maksamasta korosta ja vertaamalla tällä tavoin laskettua korkoa viitekorkoon (normaali markkinakorko). Tuki-intensiteetti (lainanottajalle syntyvä etu) on koko laina-ajalta laskettu viitekoron ja tosiasiallisen koron, josta tuki on vähennetty, välinen erotus. Finnveran myöntämien lainojen korko ilmoitetussa tukiohjelmassa koostuu markkinakorosta ja riskipreemiosta. Riskipreemio vaihtelee 0,5 5,0 prosenttiin lainamäärästä lainanottajan riskiluokituksen mukaan. Korkeinta prosenttimäärää sovelletaan lainoihin, joille ei ole takuita. Edellä mainittu osittainen valtiontakaus alentaa riskipreemiota ja siten lainan kustannuksia. Tukiintensiteetti vaihtelee korkotukitason ja osittaisen valtiontakauksen mukaan, mutta se on enintään 40 prosenttia (epäsuotuisilla alueilla 50 prosenttia) investointilainojen ja 35 prosenttia kehittämislainojen osalta. Muista lähteistä saatu tuki otetaan huomioon siten, että nämä enimmäisintensiteettimäärät eivät ylity Tukikelpoisia yrityksiä koskevat säännöt Tukea myönnetään vain pk-yrityksille 1. Investointitukea myönnetään lisäksi yrityksille vain jos ne voivat osoittaa pystyvänsä rahoittamaan investoinnin ja jos ne tukea hakiessaan noudattavat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten terveyttä koskevia lainsäädännön mukaisia vähimmäisvaatimuksia. Tukea myönnetään vain yrityksille, joiden taloudellinen elinkelpoisuus on osoitettu yksityiskohtaisella riskianalyysilla. Kyseessä oleville tuotteille on voitava osoittaa tavanomaiset markkinointikanavat, ja kultakin tukea saavalta hankkeelta edellytetään kysyntään ja tarjonnan analysointia soveltuvalla tasolla Oikeusperusta Toimenpide perustuu lakeihin nro 443/1998 ja 445/1998, joissa säännellään Finnvera Oyj:n toimintaa, alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta 17. joulukuuta 1998 Finnvera Oyj:lle annettuun valtioneuvoston sitoumukseen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15. joulukuuta 2001, luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta 17. joulukuuta 1998 Finnvera Oyj:lle annettuun valtioneuvoston sitoumukseen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15. marraskuuta 2001, sekä Finnvera Oyj:n 2. elokuuta 2001 annettuun yhtiöjärjestykseen Tuen intensiteetti Enintään 40 prosenttia (epäsuotuisilla alueilla 50 prosenttia) investointilainojen ja 35 prosenttia kehittämislainojen osalta. 1 Pk-yritys sellaisena kuin se on määriteltynä 3. huhtikuuta 1996 annetussa komission suosituksessa 96/280/EY. 3

4 3. ARVIOINTI 3.1. Onko kyseessä tuki Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi yrityksen on saatava toimenpiteiden avulla taloudellista hyötyä, jota se ei olisi voinut saada tavanomaisesta liiketoiminnastaan, tukea on myönnettävä tietyille yrityksille, tuen on oltava jäsenvaltion myöntämää tai se on myönnettävä valtion varoista ja sillä on edistettävä merkittävästi jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Nämä edellytykset näyttäisivät lähtökohtaisesti täyttyvän. Toimenpide rahoitetaan valtion varoista. Se myönnetään tietyille yrityksille Suomessa (maataloustuotteita jalostaville ja käsitteleville yrityksille sekä maatalousalan jalostusta ja käsittelyä koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä harjoittaville yrityksille). Koska tuesta hyötyvät yritykset toimivat erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää 2 kilpailua, ja se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Sen vuoksi toimenpide on tukea ja perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa sovelletaan. Näin ollen on tutkittava, voidaanko EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan yleiseen periaatteeseen valtiontuen yhteismarkkinoille soveltumattomuudesta myöntää poikkeus Finnvera Oyj Ilmoitetussa tukiohjelmassa korkotukea ja osittaista takausta tarjotaan vain Finnvera Oyj:n myöntämille riskilainoille. Finnveran edellytetään siirtävän korkotuen suoraan lainanottajalle vähentämällä korkotuen määrä sovellettavasta korosta. Myös osittainen valtiontakaus luottotappioita vastaan hyödyttää lainanottajaa, koska se alentaa lainanottajan lainasta maksamaa riskipreemiota. Finnvera on perustettu lailla tarjoamaan yrityksille tietyntyyppistä rahoitusta, jota ei ole saatavilla rahoitusmarkkinoilla. Näin ollen Finnvera ei kilpaile muiden rahoituslaitosten kanssa, koska tukea myönnetään ainoastaan lainoihin, joita ei ole saatavilla rahoitusmarkkinoilla vakuuksien puuttumisen vuoksi. Komissio totesi asiassa nro N 465/00, joka koski Finnvera Oyj:n pk-yrityksille myöntämien yrittäjälainojen valtiontukea (lukuun ottamatta liitteeseen I kuuluvia toimintoja), että korkotuki ja osittainen valtiontakaus luottotappioita vastaan ei ollut Finnvera Oyj:lle myönnettyä valtiontukea, koska korkotuen ja osittaisen valtiontakauksen tuensaaja oli lainanottaja, eikä Finnvera Oyj kilpaillut muiden rahoituslaitosten kanssa. Koska myönnetty tuki (lainanottajaa hyödyttävä korkotuki ja takaus) ja Finnvera Oyj:n asema ilmoitetussa tukiohjelmassa ovat vastaavat kuin asiassa nro N 456/00, ei ole syytä poiketa asian nro N 465/00 yhteydessä tehdystä arviosta. Näin ollen näyttää siltä, että ilmoitetussa tukiohjelmassa Finnvera ei saa valtiontukea. 2 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan valtiontuesta johtuva yrityksen kilpailuaseman paraneminen osoittaa yleensä kilpailun vääristymisen verrattuna muihin kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät saa kyseistä avustusta. Asia C-730/79, Kok. 1980, s. 2671, 11 ja 12 kohta. 4

5 3.3. Osittainen valtiontakaus luottotappioita vastaan Tukea voidaan myöntää osittaisena valtiontakauksena luottotappioita vastaan. Komissio soveltaa tällaisten takausten arvioinnissa komission tiedonantoa EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2000/C 71/07, , jäljempänä 'tiedonanto'). Tiedonannon 3.2 kohdan mukaan lainan vakuudeksi annetun takauksen avustusekvivalentti voidaan laskea muun muassa määrittämällä markkinakoron ja valtiontakauksen mahdollistaman koron erotus. Tiedonannon 5.3 kohdassa määrätään, että takausten käyttöön ottaminen on sidottava sopimuksella erityisehtoihin, joihin voi jopa sisältyä tuensaajayrityksen asettaminen konkurssiin tai vastaava menettely. Nämä edellytykset täyttyvät (ks. edellä oleva 2.5 kohta). Takauksen arvo lasketaan riskipreemion alennuksena. Takaus otetaan käyttöön vain jos muut keinot jäljellä olevan lainan takaisin perimiseksi on käytetty ja lainanottaja on tuomittu vararikkoon oikeuden päätöksellä Investointitukien ehdot Komissio soveltaa maatilainvestointien valtiontukien arvioinnissa maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen (jäljempänä 'suuntaviivat') 4 jaksoa. Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvien investointien edistämiseen tarkoitettuja tukia voidaan yleensä myöntää vain yrityksille, joiden voidaan yrityksen tulevaisuudennäkymistä tehtävän arvioinnin perusteella osoittaa olevan taloudellisesti elinkelpoisia ja jotka täyttävät ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset. Jos investoinnit kuitenkin tehdään hiljattain käyttöönotettujen ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi, näiden uusien vaatimusten täyttämiseen voidaan myöntää tukea. Tuki saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista investoinneista tavoite 1 -alueilla ja 40 prosenttia muilla alueilla. Tässä yhteydessä tukikelpoiset kustannukset voivat sisältää muun muassa kiinteän omaisuuden rakentamista, hankintaa tai parantamista, uusien koneiden ja laitteiden hankintaa, tietokoneohjelmistot mukaan lukien, yleiskuluja kuten arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien palkkioita, toteutettavuustutkimuksia sekä patenttien ja lisenssien hankintakuluja, jotka käsittävät enintään 12 prosenttia edellä mainituista kustannuksista. Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että tukea ei saa myöntää tai kohdan mukaisesti, ellei voida osoittaa riittävällä tavalla, että kyseisille tuotteille on olemassa tavanomaiset markkinointikanavat. Tämä arvioidaan ottaen riittävässä määrin huomioon kyseiset tuotteet, investointityypit ja nykyiset sekä ennakoidut toimintamahdollisuudet. Sen vuoksi on otettava huomioon mahdolliset tuotantorajoitukset tai yhteisissä markkinajärjestelyissä yhteisön tuelle asetetut 5

6 rajoitukset. Mitään tukea ei saa myöntää, jos se on ristiriidassa yhteisissä markkinajärjestelyissä säädettyjen kieltojen tai rajoitusten kanssa. Tukea ei saa myöntää, jos se koskee maitoa tai maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai niiden korvikkeiden valmistusta tai kaupan pitämistä. Nämä edellytykset täyttyvät (ks. edellä oleva 2.5 kohta). Tuki-intensiteetti ei ylitä missään tapauksessa 40:tä prosenttia (50:tä prosenttia epäsuotuisilla alueilla). Suomen viranomaiset ovat toimittaneet laskelmia tavanomaisista tapauksista (2 %:n korkotuki kahdeksi vuodeksi euron lainalle = tuki-intensiteetti 0,27 %, 3 %:n korkotuki koko laina-ajalle euron lainalle = tuki-intensiteetti 1,98 %). Näin ollen näyttää siltä, että tuki-intensiteetit olisivat käytännössä huomattavasti alle sallitun enimmäismäärän Tutkimus- ja kehitystyötä koskevan tuen ehdot Arvioidessaan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tukea komissio käyttää yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle 3 (jäljempänä 'T&Kpuitteet'). Ilmoitetussa tukiohjelmassa kehittämistukia myönnetään kilpailua edistävään kehittämistoimintaan, jolloin teollisen tutkimuksen tuloksia käytetään uusia parannettuja tuotteita, menetelmiä tai palveluita koskevien suunnitelmien tai luonnosten (prototyypit mukaan lukien) laatimiseen. Tämän määritelmän perusteella tukea myönnetään kilpailua edeltävään kehittämistoimintaan. T&K-puitteiden 5.5 kohdan mukaan kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan tapauksessa hyväksyttävä bruttointensiteetti on 25 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tiedonannon kohdan mukaan tuki-intensiteettiin voidaan sallia 10 prosenttiyksikön korotus, kun tuki on suunnattu pk-yrityksille. Tukikelpoiset kustannukset määritellään T&K-puitteiden liitteessä II: henkilöstömenot (tutkijat, teknikot ja muu yksinomaan tutkimustoimintaa avustava henkilöstö), yksinomaan pysyvää (lukuun ottamatta kaupallisista syistä aiheutuneita keskeytyksiä) tutkimustoimintaa varten käytetyistä välineistä, materiaaleista sekä maa-alueista ja tiloista aiheutuneet kustannukset, yksinomaan tutkimustoimintaa, mukaan lukien ulkopuolisista lähteistä ostettu tutkimustieto, tekninen tietämys, patentit jne., varten käytetyn konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, tutkimustoiminnasta suoraan aiheutuvat yleiset lisämenot, muut käyttökustannukset (esimerkiksi materiaalien, tarvikkeiden ja muiden vastaavien tuotteiden kustannukset), jotka aiheutuvat suoraan tutkimustoiminnasta. Nämä edellytykset täyttyvät (ks. edellä oleva kohta). Tukea myönnetään ainoastaan pk-yrityksille, ja tuki-intensiteetti on enintään 35 prosenttia. 3 EYVL C 45,

7 4. PÄÄTELMÄT Koska toimenpide vastaa maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen 4 jakson määräyksiä, tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön puitteita sekä komission tiedonantoa EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina, toimenpiteen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Komissio on päättänyt, että kyseinen tuki vastaa EY:n perustamissopimuksen määräyksiä. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksiantamiseen kolmannelle ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internet-sivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Maatalouden pääosasto Linja H Loi 130 5/120 B-1049 Bruxelles / Brussel Faksi: + (32-2-) Kunnioittavasti Komission puolesta Komission jäsen Franz FISCHLER 7

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot