Bryssel, C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/ Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/ Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen viranomaisten toimittamia edellä mainittua tukea koskevia tietoja komissio on päättänyt olla vastustamatta kyseistä tukea, koska se on EY:n perustamissopimuksen mukaista. Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: 1. MENETTELY Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tästä toimenpideluonnoksesta 18. lokakuuta 2002 päivätyllä ja 25. lokakuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Lisätietoja toimitettiin 9. tammikuuta 2003 päivätyllä, 22. tammikuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, 20. maaliskuuta 2003 päivätyllä, 24. maaliskuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, sekä 15 toukokuuta 2003 päivätyllä, 16 toukokuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Toimenpideluonnoksella muutettaisiin voimassa olevia tukijärjestelmiä N 97/2000, N 169/2000 ja N 264/2000, jotka komissio on hyväksynyt päätöksellä SG(2001) D/ (jäljempänä 'voimassa olevat tukijärjestelmät'). Voimassa olevat tukijärjestelmät perustuvat samaan täytäntöönpanoasetukseen, ja sen vuoksi komissio katsoi niiden muodostavan yhden tukitoimenpiteen. 2. KUVAUS 2.1. Nimike Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgia. Puhelin: keskus +32 (0) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Bryssel

2 2.2. Oikeusperusta Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta ja asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lailla vahvistetaan tukijärjestelmän yleisperiaatteet, mutta varsinaista tukea myönnetään vain asetuksen mukaisesti Talousarvio Voimassa olevien tukijärjestelmien muutosehdotuksen täsmällistä talousarviovaikutusta ei ole ilmoitettu Kesto Rajoittamaton 2.5. Tuensaajat Muutos koskee maatiloille ja muille yrityksille myönnettävää tukea Tukitoimenpide Samoin kuin voimassa olevien järjestelmien osalta, Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet sekä kansallisesti rahoitettuja toimenpiteitä että osarahoitettaviksi tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat kansalliset säännökset. Voimassa olevien tukijärjestelmien muutokset koskevat seuraavia kansallisesti rahoitettuja toimenpiteitä: 1) Yhteisöjen tekemät investoinnit (valtioneuvoston asetusluonnoksen 11 :n 3 momentin 3a ja 3b kohta, 12 :n 4 momentti ja 26 :n 3 momentti) Voimassa olevissa tukijärjestelmissä investointitukea myönnetään yksittäisille maanviljelijöille. Muutoksen jälkeen investointitukea voitaisiin myöntää myös yhteisöille. Tuetun investoinnin tavoitteena on oltava yhteisön maatilan tai yhteisön jäsenten maatilojen tuotantokustannusten vähentäminen (esim. koneiden yhteiskäyttö), viljelijöiden välisen yhteistyön lisääminen tai ympäristönsuojelun ja maisemanparannuksen edistäminen. Muutos koskee vain mahdollisuutta myöntää investointitukea yhteisöille eikä sillä oteta käyttöön muita tuen myöntämisedellytysten muutoksia. Jos investoinnit koskevat liitteeseen I kuuluvaa toimintaa, tukea myönnettäisiin yhteisöille samoin edellytyksin kuin viljelijöille. Jos yhteisöllä ei ole omaa maatilaa tai se ei muuten harjoita itsenäistä taloudellista toimintaa, sille voidaan myöntää investointitukea vain, jos kaikki sen jäsenet ja heidän tilansa täyttävät investointituen myöntämisedellytykset. Jos yhteisöllä on oma tila tai se harjoittaa itsenäistä taloudellista toimintaa, tilan tai muun itsenäisen taloudellisen toiminnan on täytettävä investointituen myöntämisedellytykset. Jos yhteisö harjoittaa liitteeseen I kuulumatonta toimintaa, tukea myönnettäisiin de minimis -tukena (vähämerkityksisenä tukena). Tukea ei voida siirtää yhteisön jäsenille, ja yhteisön edellytetään toimittavan tuotteensa ja palvelunsa markkinaehdoin niin jäsenilleen kuin muillekin käyttäjille. 2

3 (1) Ketjuyritysten määritelmän muutos (valtioneuvoston asetusluonnoksen 11 b :n 1 momentin 1 kohta) Muutos koskee liitteeseen I kuuluvien tuotteiden tuotannon, jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville ketjuyrityksille myönnettävää tukea. Voimassa olevissa tukijärjestelmissä tällaista tukea myönnetään investointitukena maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen 4 jakson säännösten mukaisesti. Ainoa muutos on se, että tukikelpoisiksi ketjuyrityksiksi katsottaisiin yritykset, jotka osallistuvat kehittämishankkeeseen toimiakseen ketjuyrityksinä hankkeen päätyttyä. 2) Metsäalan yritysten toimien elinkelpoisuuden arviointimenetelmä investointituen myöntämistä varten (valtioneuvoston asetusluonnoksen 12 :n 4 momentti) Voimassa olevaa tukijärjestelmää muutettaisiin yhteisomistuksessa olevien metsien elinkelpoisuuden arviointimenetelmän osalta. Yhteisomistuksessa olevat metsät katsottaisiin yrityksiksi, joiden elinkelpoisuus arvioidaan niiden oman toiminnan perusteella, eikä omistajien taloudellista elinkelpoisuutta enää tutkittaisi. 3) Laajennetut perusteet maatilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi maatilainvestointeja ja nuorten viljelijöiden aloitustukea varten (valtioneuvoston asetusluonnoksen 13 :n 1 momentti, 15 :n 1 momentti ja 25 :n 1 momentti) Investointitukea tai nuorten viljelijöiden aloitustukea myönnettäessä maatilan elinkelpoisuus arvioidaan nykyään ainoastaan maatalouden harjoittamisen perusteella. Tätä säännöstä muutettaisiin siten, että metsätaloudesta saatavat tulot otettaisiin huomioon tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa. 4) Investointituen saajana omistamaton aviopuoliso (valtioneuvoston asetusluonnoksen 20 :n 3 5 kohta) Voimassa olevissa tukijärjestelmissä investointitukea voidaan myöntää maataloustuotantoa varten ainoastaan yhdelle tai useammalle maatilan omistajalle. Voimassa olevia tukijärjestelmiä muutettaisiin, jotta tukea voidaan myöntää myös aviopuolisoille yhdessä, vaikka vain toinen heistä on maatilan omistaja. Siinä tapauksessa heidän on molempien haettava tukea yhdessä, ja heillä on oltava soveltuva ammattipätevyys. Tukea voitaisiin myöntää myös omistamattomalle aviopuolisolle, jos hänellä on kyseinen pätevyys ja hän haluaa kehittää tilaa. Tällöin myös tilan omistajan on annettava suostumuksensa suunniteltuun investointiin. Tämän säännöksen mukaisesti avopuolisoita ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä kohdellaan kuten aviopuolisoita. 5) Maatalousmaan hankinta tilanpidon jatkajan toimesta (valtioneuvoston asetusluonnoksen 44 :n 2 ja 3 momentti) Voimassa olevien tukijärjestelmien mukaisesti investointitukea voidaan myöntää vain kerran tilanpidon jatkajan tekemään lisämaan hankintaan. Muutoksen jälkeen investointitukea voitaisiin myöntää samoin ehdoin tilanpidon jatkajan tekemiin uusiin lisämaan hankintoihin. Maan on oltava tarkoitettu lisäalaksi maatilaan, jonka jatkaja jo omistaa vanhempiensa kanssa, ja hänen on haettava tukea yhdessä vanhempiensa kanssa. 3

4 6) Tuen myöntäminen tilanpidon aloittamiseen (valtioneuvoston asetusluonnoksen 78 ) Voimassa olevissa järjestelmissä tilanpidon aloitustukea haetaan esisopimuksen perusteella. Tulevaisuudessa tukea voitaisiin hakea jopa luovutusasiakirjan perusteella, jos maatilan saanto perustuu testamenttiin tai perintöön ainoana perillisenä tai jos tilasta luovutaan aiottua aikaisemmin edellisen omistajan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, johon tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa. 7) Valtionlainan vakuudettomuus (ministeriön päätös) Valtionlainan vakuudettomuus otettaisiin käyttöön uutena maataloustuotannon investointituen välineenä. Jos tuki myönnetään valtionlainana, tuensaajan on tavallisesti tarjottava riittävät vakuudet lainaa varten. Jos tuensaaja tarjoaa vain osittaiset vakuudet tai ei vakuuksia lainkaan, vakuudettomuus katsotaan lisäinvestointitueksi. Tukiekvivalentti lasketaan EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon kohdan mukaisesti, ja se on 0,45 prosenttia (osittaiset vakuudet) tai 1 prosenttia (ei perinteisiä vakuuksia) lainamäärästä. Suomen viranomaiset ovat lisäksi selvittäneet, että kyseiset tukiekvivalentit vastaavat pankkialan tavanomaista käytäntöä asettaa marginaaleja lainoille, joilla on osittaiset vakuudet tai ei vakuuksia lainkaan. Tämä muutos ei vaikuta investointituen enimmäistasoon tai tuen myöntämisedellytyksiin Tuen intensiteetti Tuen intensiteetti vaihtelee. Ilmoitetut muutokset eivät muuttaisi voimassa olevien tukijärjestelmien enimmäistukitasoja. 3. ARVIOINTI 3.1. Onko kyseessä tuki Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi yrityksen on saatava toimenpiteiden avulla taloudellista hyötyä, jota se ei olisi voinut saada tavanomaisesta liiketoiminnastaan, tukea on myönnettävä tietyille yrityksille, tuen on oltava jäsenvaltion myöntämää tai se on myönnettävä valtion varoista ja sillä on edistettävä huomattavasti jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Nämä edellytykset näyttäisivät lähtökohtaisesti täyttyvän. Toimenpide rahoitetaan valtion varoista. Se hyödyttää tiettyjä yrityksiä (liitteeseen I kuuluvia tuotteita tuottavat ja jalostavat yritykset sekä metsäalan yritykset). Koska tuesta 1 EYVL C 71,

5 hyötyvät yritykset toimivat erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää 2 kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Sen vuoksi toimenpide on tukea ja perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa sovelletaan. Näin ollen on tutkittava, voidaanko perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan yleiseen periaatteeseen valtiontuen yhteismarkkinoille soveltumattomuudesta myöntää poikkeus Ehdotetut muutokset Koska tällä ilmoituksella ei muuteta voimassa olevia tukijärjestelmiä N 97/2000, N 169/2000 ja N 264/2000, jotka komissio on hyväksynyt päätöksellä SG(2001) D/107394, arviointi voidaan rajoittaa koskemaan vain järjestelmän muutettua osaa. Muutoksista toimenpiteisiin, jotka ovat joko yhteisön osarahoittamia tai jotka on tarkoitettu yhteisön osarahoittamiksi, on tehtävä komissiolle erillinen ehdotus. Tämä arviointi ei sen vuoksi koske tällaisia toimenpiteitä. Yhteisöjen tekemät investoinnit (edellä 2.6 kohdan 1 alakohta) Koska ilmoitetulla muutoksella otetaan käyttöön vain mahdollisuus myöntää investointitukea yhteisöille eikä tuki-intensiteettejä tai muita investointituen myöntämisedellytyksiä muuteta, arviointi voidaan rajoittaa koskemaan voimassa olevien tukijärjestelmien muutosta. Viljelijäyhteisöjen tekemät investoinnit arvioidaan maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen (jäljempänä 'suuntaviivat') kohdan mukaisesti. Kyseisessä kohdassa määrätään, että 4 jaksossa esitettyjä sääntöjä on sovellettava vastaavalla tavalla myös investointeihin, jotka kohdistuvat maatalouden alkutuotantoon ja jotka eivät ole viljelijöiden tekemiä, esimerkiksi tuottajaryhmien hankkiessa laitteita yhteiskäyttöön. De minimis -tuki sallitaan, jos se on komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista. Nämä edellytykset täyttyvät. Jos yhteisöllä ei ole itsenäistä taloudellista toimintaa ja investointi koskee liitteeseen I kuuluvaa tuotantoa, tukea myönnetään vain yhteisöille, joiden jokainen jäsen täyttää voimassa olevien järjestelmien edellytykset investointituen myöntämiseksi. Tällöin esimerkiksi yhteiskäyttöön hankittavia laitteita varten myönnettävä tuki alentaa yhteisön jäsenten tuotantokustannuksia. Tilanne on erilainen, jos yhteisö toimii yrityksenä, joka tuottaa itsenäisesti liitteeseen I kuuluvia tuotteita. Jos yhteisö esimerkiksi pitää omaa maatilaa, tuki maksetaan yhteisön kyseiselle tuotannolle. Tällöin tuki alentaa yhteisön taloudellisen toiminnan tuotantokustannuksia ja yhteisön jäsenten asema voidaan rinnastaa yhtiön osakkaiden asemaan. Näin ollen yhteisö on lopullinen tuensaaja ja olisi arvioitava, täyttääkö yhteisön taloudellinen toiminta investointituen myöntämisedellytykset. Muutetussa 2 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan valtiontuesta johtuva yrityksen kilpailuaseman paraneminen osoittaa yleensä kilpailun vääristymisen verrattuna muihin kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät saa tällaista tukea. Asia C-730/79, Kok. 1980, s. 2671, 11 ja 12 kohta. 5

6 tukijärjestelmässä liitteeseen I kuuluvia tuotteita tuottaville yhteisöille voitaisiin myöntää investointitukea samoin edellytyksin kuin yksittäisille tiloille. Jos yhteisö harjoittaa liitteeseen I kuulumatonta toimintaa, sille myönnettäisiin vain asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista de minimis -tukea. Suomi on sitoutunut noudattamaan asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaisia velvollisuuksia, erityisesti mainitun asetuksen 3 artiklassa säädettyjen de minimis -tuen kasautumista ja seurantaa koskevien säännösten osalta. Ketjuyritysten määritelmän muutos (edellä 2.6 kohdan 2 alakohta) Ilmoitettujen muutosten täytäntöönpanon jälkeen ketjuyrityksiksi ryhtyvät yritykset saisivat investointitukea samoin edellytyksin kuin ketjuyritykset voimassa olevissa tukijärjestelmissä. Näin ollen voidaan todeta, että kyseinen tuki täyttää edelleen suuntaviivojen 4 jaksossa määrätyt vaatimukset. Metsäalan yritysten toimien elinkelpoisuuden arviointimenetelmä investointituen myöntämistä varten (edellä 2.6 kohdan 3 alakohta) Komissio on yleensä suhtautunut myönteisesti metsätalouteen liittyviin toimenpiteisiin niiden sosiaalisten hyötynäkökohtien (virkistyskäyttö), myönteisten ekologisten vaikutusten sekä metsän ja metsätaloustuotteiden arvostuksen lisäämisen vuoksi. Komission tällä alalla vakiintuneen käytännön mukaista on niin ikään katsoa metsien säilyttämiseen, parannukseen, kehittämiseen ja ylläpitoon tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksista enintään 100 prosenttiin myönnetty valtiontuki yhteismarkkinoille soveltuvaksi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti (vrt. Espanjaa koskeva valtiontukiasia N 286/98, Saksaa koskevat valtiontukiasiat NN 11/98, N 752/96, N 660/96, N 750/96, N 646/96 ja Portugalia koskeva valtiontukiasia N 153/96). Laajennetut perusteet maatilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi maatilainvestointeja ja nuorten viljelijöiden aloitustukea varten (edellä 2.6 kohdan 4 alakohta) Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että investointitukea voidaan myöntää ainoastaan maatiloille, jotka pystyvät osoittamaan taloudellisen elinkelpoisuutensa tilan tulevaisuudennäkymistä tehtävällä arvioinnilla. Nuorten viljelijöiden aloitustuki arvioidaan suuntaviivojen 7 jakson mukaisesti. Siinä viitataan maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1257/ ja 8 artiklaan. Mainitun asetuksen 8 artiklassa säädetään, että aloitustukea voidaan myöntää ainoastaan, jos maatilan taloudellinen elinkelpoisuus voidaan osoittaa. Nämä edellytykset täyttyvät. Suuntaviivoissa ja maaseudun kehittämisasetuksessa ei suljeta pois sitä mahdollisuutta, että metsätalouteen liittyvä toiminta otetaan huomioon tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa. Suomessa maatiloja omistavat viljelijät harjoittavat normaalisti myös metsätaloutta, ja siitä saatavat tulot muodostavat usein merkittävän osan viljelijän tuloista. Lisäksi metsätalouteen liittyvä toiminta voidaan ottaa huomioon arvioitaessa Suomessa maatilojen elinkelpoisuutta maaseudun kehittämisasetuksen mukaisen osarahoitetun investointi- tai aloitustuen myöntämistä varten. Tämän mahdollisuuden vuoksi ja kun otetaan huomioon metsätalouden merkitys Suomen maatiloille, komissio hyväksyy ilmoitetun muutoksen. 6

7 Investointituen saajana omistamaton aviopuoliso (edellä 2.6 kohdan 5 alakohta) Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että investointitukea voidaan myöntää ainoastaan maatiloille, joiden viljelijällä on riittävä ammattitaito ja pätevyys. Tämä edellytys täyttyy. Tukea voidaan myöntää puolisoille yhdessä, jos heillä molemmilla on edellytetty pätevyys tai omistamattomalle aviopuolisolle, jos hän voi osoittaa pätevyytensä. Suuntaviivoissa ei edellytetä tuen myöntämistä vain tilan omistajalle. On mahdollista, että omistamaton aviopuoliso vastaa tilan hoidosta ja haluaa kehittää sitä. Näyttäisi olevan hyväksyttävää, että tukea voitaisiin myöntää omistamattomalle aviopuolisolle erityisesti silloin, kun tilan omistaa toinen puoliso, joka saa myös tukea. Tuen enimmäismäärä ei muuttuisi. Maatalousmaan hankinta tilanpidon jatkajan toimesta (edellä 2.6 kohdan 6 alakohta) Suuntaviivojen kohdan mukaan tukikelpoiset investointituen kustannukset voivat sisältää maanhankintaa. Tämä edellytys täyttyy. Voimassa olevissa tukijärjestelmissä voidaan tilanpidon jatkajalle myöntää tukea maanhankintaan vain kerran. Tulevaisuudessa tukea voitaisiin myöntää useaa maanhankintaa varten samoin edellytyksin kuin ensimmäiseen hankintaan. Muutos ei vaikuta tuki-intensiteettiin tai muihin tuen myöntämisedellytyksiin voimassa olevissa järjestelmissä. Tuen myöntäminen tilanpidon aloittamiseen (edellä 2.6 kohdan 7 alakohta) Ilmoitetun muutoksen jälkeen tukea myönnettäisiin tilanpidon aloittamiseen silloin, kun tila on jo siirretty. Aloitustukea arvioitaessa sovelletaan suuntaviivojen 7 jaksoa, jossa viitataan maaseudun kehittämisasetuksen (EY) N:o 1257/ ja 8 artiklaan. Tämän asetuksen 8 artiklan mukaan tuen määrä ei saa ylittää euroa ja sitä voidaan myöntää vain maanviljelijöille, jotka eivät ole täyttäneet 40 vuotta. Voimassa olevat tukijärjestelmät täyttävät nämä edellytykset, ja ilmoitettu muutos koskee ainoastaan mahdollisuutta myöntää tukea siirron tapahduttua perustelluissa poikkeustapauksissa. Näin ollen muutetun järjestelmän voidaan katsoa noudattavan suuntaviivojen 7 jakson määräyksiä. Suuntaviivojen 3.6 kohdan mukaan tukea ei yleensä voida myöntää tuensaajan jo toteuttamiin toimenpiteisiin, koska tällaisella tuella ei ole kannustavaa vaikutusta. Koska ilmoitettu muutos mahdollistaisi tuen myöntämisen jo tehtyihin hankintoihin tai tilanpidon aloittamiseen silloin kun tila on jo siirtynyt uuden viljelijän haltuun, tukea myönnettäisiin lähtökohtaisesti jo toteutettuun toimintaan. Tukea myönnettäisiin kuitenkin vain poikkeusolosuhteissa, joihin tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa (ks. edellä kohta). Tällaisessa tapauksessa tukea ei voida hakea ennen toiminnan aloittamista. Mahdollisuus myöntää tukea taannehtivasti sellaiseen tilanpidon aloittamiseen, johon on ryhdytty ennakoimattomien olosuhteiden, kuten odottamattoman perinnön vuoksi, näyttää lisäksi sisältävän kannustavan vaikuttimen. Perijä voi päättää jatkaa perimänsä tilan pitoa, jos on olemassa mahdollisuus saada taannehtivasti tukea tilanpidon aloittamiseen. Voimassa olevissa järjestelmissä ei ole tällaista mahdollisuutta. 7

8 Koska voimassa oleviin järjestelmiin tehtävällä muutoksella näytettäisiin otettavan käyttöön lisäkannustin nykyisiin tukijärjestelmiin nähden ja tukea myönnettäisiin vain poikkeustapauksissa, joihin tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa, muutoksen voidaan todeta vastaavan suuntaviivojen 3 jaksossa määrättyjä yleisiä periaatteita. Valtionlainan vakuudettomuus (edellä 2.6. kohdan 8 alakohta) Ilman vakuuksia myönnetyn valtionlainan tukitaso on periaatteessa korkeampi, koska vakuuksien puuttuminen on etuisuus ja koska tuensaaja voi saada vakuudettoman valtionlainan alhaisemmalla korolla kuin mitä vakuudettoman lainan normaali markkinakorko olisi. Kun valtio myöntää lainan riittämättömin vakuuksin tai ilman vakuuksia se ottaa vastattavakseen lainan maksamatta jättämistä koskevan riskin. Suomen viranomaiset laskevat tällaisiin lainoihin sisältyvät tuen komission EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon mukaisesti 3. Koska näitä lainoja myönnetään investointitukina, on tutkittava, täyttääkö investointituen taso muutoksen jälkeen vielä suuntaviivojen kohdan määräykset. Nämä edellytykset näyttäisivät täyttyvän. Vakuudettomuuden tukiekvivalentti on asetettu 11. maaliskuuta 2000 annetun komission tiedonannon ja pankkialan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Edellä mainitun komission tiedonannon noudattamisen osalta komissio totesi voimassa olevia tukijärjestelmiä koskevassa päätöksessään SG(2001) D/ valtiontakauksina myönnetyn tuen olevan komission tiedonannon mukaista sikäli kun se vastaa tiedonannossa mainittuja edellytyksiä ja kynnystasoja. Voimassa olevien ja käsiteltävänä olevalla ilmoituksella muutettujen tukijärjestelmien mukaisesti valtiontakuita saa edelleenkin myöntää vain, jos ne ovat komission mainitun tiedonannon mukaisia. Näin ollen voidaan päätellä, että valtiontuki valtionlainoina, jotka myönnetään riittämättömin vakuuksin tai ilman vakuuksia, noudattaa komission edellä mainitussa tiedonannossa asetettuja ehtoja. Mitä tulee suuntaviivojen kohtaan, maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 :ssä säädetään kaikista lähteistä peräisin olevan investointituen enimmäistaso, vakuudettomuus ja korkotuki mukaan luettuina. Mainitussa pykälässä säädetty tuen enimmäistaso ei milloinkaan ylitä suuntaviivojen kohdassa määrättyjä enimmäistukitasoja. 4. PÄÄTELMÄ Toimenpide on maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen ja erityisesti niiden 4 ja 7 jakson sekä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon mukaista, tai se on komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista de minimis -tukea. Sen vuoksi toimenpiteen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti tai de minimis -tuen osalta sen ei voida katsoa täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrättyjä perusteita. 3 EYVL C 71,

9 Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksiantamiseen kolmannelle ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internet-sivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Maatalouden pääosasto Linja H Toimisto: Loi 130 5/120 B-1049 Brussels Faksi: (+32 2) Kunnioittavasti Komission puolesta Franz FISCHLER Komission jäsen 9

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 24.V.2005 C (2005) 1497 Asia: Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä Arvoisa ministeri 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2001 C(2001)4474fin Asia: Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle Arvoisa vastaanottaja 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ 18.6.2012 VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ 1. Asian tausta Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa.

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa. LUONNOS 18.12.2015 KOLTTA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN yleisperustelut Kolttalaki on sopeutettu Euroopan unionin rahastokauden 2014-2020 uusiin valtiontukisäännöksiin kolttalain muutoksella ( /2015). Koltta-asetukseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta 1 LUONNOS 20.5.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 19.03.2003 C(2003)784fin. Valtiontuki N 74/B/2002 Suomi Tuki voimalaitoksille. Arvoisa Ulkoministeri, 1.

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 19.03.2003 C(2003)784fin. Valtiontuki N 74/B/2002 Suomi Tuki voimalaitoksille. Arvoisa Ulkoministeri, 1. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.03.2003 C(2003)784fin Asia: Valtiontuki N 74/B/2002 Suomi Tuki voimalaitoksille Arvoisa Ulkoministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 7. tammikuuta

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 207/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Soini Kattilakoski Yritystutkija Pohjanmaan ELY-keskus Kokkolan toimipiste viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22.4.2015 1 Pykäliä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot