Bryssel, C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/ Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/ Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen viranomaisten toimittamia edellä mainittua tukea koskevia tietoja komissio on päättänyt olla vastustamatta kyseistä tukea, koska se on EY:n perustamissopimuksen mukaista. Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: 1. MENETTELY Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tästä toimenpideluonnoksesta 18. lokakuuta 2002 päivätyllä ja 25. lokakuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Lisätietoja toimitettiin 9. tammikuuta 2003 päivätyllä, 22. tammikuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, 20. maaliskuuta 2003 päivätyllä, 24. maaliskuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, sekä 15 toukokuuta 2003 päivätyllä, 16 toukokuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Toimenpideluonnoksella muutettaisiin voimassa olevia tukijärjestelmiä N 97/2000, N 169/2000 ja N 264/2000, jotka komissio on hyväksynyt päätöksellä SG(2001) D/ (jäljempänä 'voimassa olevat tukijärjestelmät'). Voimassa olevat tukijärjestelmät perustuvat samaan täytäntöönpanoasetukseen, ja sen vuoksi komissio katsoi niiden muodostavan yhden tukitoimenpiteen. 2. KUVAUS 2.1. Nimike Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgia. Puhelin: keskus +32 (0) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Bryssel

2 2.2. Oikeusperusta Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta ja asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lailla vahvistetaan tukijärjestelmän yleisperiaatteet, mutta varsinaista tukea myönnetään vain asetuksen mukaisesti Talousarvio Voimassa olevien tukijärjestelmien muutosehdotuksen täsmällistä talousarviovaikutusta ei ole ilmoitettu Kesto Rajoittamaton 2.5. Tuensaajat Muutos koskee maatiloille ja muille yrityksille myönnettävää tukea Tukitoimenpide Samoin kuin voimassa olevien järjestelmien osalta, Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet sekä kansallisesti rahoitettuja toimenpiteitä että osarahoitettaviksi tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat kansalliset säännökset. Voimassa olevien tukijärjestelmien muutokset koskevat seuraavia kansallisesti rahoitettuja toimenpiteitä: 1) Yhteisöjen tekemät investoinnit (valtioneuvoston asetusluonnoksen 11 :n 3 momentin 3a ja 3b kohta, 12 :n 4 momentti ja 26 :n 3 momentti) Voimassa olevissa tukijärjestelmissä investointitukea myönnetään yksittäisille maanviljelijöille. Muutoksen jälkeen investointitukea voitaisiin myöntää myös yhteisöille. Tuetun investoinnin tavoitteena on oltava yhteisön maatilan tai yhteisön jäsenten maatilojen tuotantokustannusten vähentäminen (esim. koneiden yhteiskäyttö), viljelijöiden välisen yhteistyön lisääminen tai ympäristönsuojelun ja maisemanparannuksen edistäminen. Muutos koskee vain mahdollisuutta myöntää investointitukea yhteisöille eikä sillä oteta käyttöön muita tuen myöntämisedellytysten muutoksia. Jos investoinnit koskevat liitteeseen I kuuluvaa toimintaa, tukea myönnettäisiin yhteisöille samoin edellytyksin kuin viljelijöille. Jos yhteisöllä ei ole omaa maatilaa tai se ei muuten harjoita itsenäistä taloudellista toimintaa, sille voidaan myöntää investointitukea vain, jos kaikki sen jäsenet ja heidän tilansa täyttävät investointituen myöntämisedellytykset. Jos yhteisöllä on oma tila tai se harjoittaa itsenäistä taloudellista toimintaa, tilan tai muun itsenäisen taloudellisen toiminnan on täytettävä investointituen myöntämisedellytykset. Jos yhteisö harjoittaa liitteeseen I kuulumatonta toimintaa, tukea myönnettäisiin de minimis -tukena (vähämerkityksisenä tukena). Tukea ei voida siirtää yhteisön jäsenille, ja yhteisön edellytetään toimittavan tuotteensa ja palvelunsa markkinaehdoin niin jäsenilleen kuin muillekin käyttäjille. 2

3 (1) Ketjuyritysten määritelmän muutos (valtioneuvoston asetusluonnoksen 11 b :n 1 momentin 1 kohta) Muutos koskee liitteeseen I kuuluvien tuotteiden tuotannon, jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville ketjuyrityksille myönnettävää tukea. Voimassa olevissa tukijärjestelmissä tällaista tukea myönnetään investointitukena maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen 4 jakson säännösten mukaisesti. Ainoa muutos on se, että tukikelpoisiksi ketjuyrityksiksi katsottaisiin yritykset, jotka osallistuvat kehittämishankkeeseen toimiakseen ketjuyrityksinä hankkeen päätyttyä. 2) Metsäalan yritysten toimien elinkelpoisuuden arviointimenetelmä investointituen myöntämistä varten (valtioneuvoston asetusluonnoksen 12 :n 4 momentti) Voimassa olevaa tukijärjestelmää muutettaisiin yhteisomistuksessa olevien metsien elinkelpoisuuden arviointimenetelmän osalta. Yhteisomistuksessa olevat metsät katsottaisiin yrityksiksi, joiden elinkelpoisuus arvioidaan niiden oman toiminnan perusteella, eikä omistajien taloudellista elinkelpoisuutta enää tutkittaisi. 3) Laajennetut perusteet maatilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi maatilainvestointeja ja nuorten viljelijöiden aloitustukea varten (valtioneuvoston asetusluonnoksen 13 :n 1 momentti, 15 :n 1 momentti ja 25 :n 1 momentti) Investointitukea tai nuorten viljelijöiden aloitustukea myönnettäessä maatilan elinkelpoisuus arvioidaan nykyään ainoastaan maatalouden harjoittamisen perusteella. Tätä säännöstä muutettaisiin siten, että metsätaloudesta saatavat tulot otettaisiin huomioon tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa. 4) Investointituen saajana omistamaton aviopuoliso (valtioneuvoston asetusluonnoksen 20 :n 3 5 kohta) Voimassa olevissa tukijärjestelmissä investointitukea voidaan myöntää maataloustuotantoa varten ainoastaan yhdelle tai useammalle maatilan omistajalle. Voimassa olevia tukijärjestelmiä muutettaisiin, jotta tukea voidaan myöntää myös aviopuolisoille yhdessä, vaikka vain toinen heistä on maatilan omistaja. Siinä tapauksessa heidän on molempien haettava tukea yhdessä, ja heillä on oltava soveltuva ammattipätevyys. Tukea voitaisiin myöntää myös omistamattomalle aviopuolisolle, jos hänellä on kyseinen pätevyys ja hän haluaa kehittää tilaa. Tällöin myös tilan omistajan on annettava suostumuksensa suunniteltuun investointiin. Tämän säännöksen mukaisesti avopuolisoita ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä kohdellaan kuten aviopuolisoita. 5) Maatalousmaan hankinta tilanpidon jatkajan toimesta (valtioneuvoston asetusluonnoksen 44 :n 2 ja 3 momentti) Voimassa olevien tukijärjestelmien mukaisesti investointitukea voidaan myöntää vain kerran tilanpidon jatkajan tekemään lisämaan hankintaan. Muutoksen jälkeen investointitukea voitaisiin myöntää samoin ehdoin tilanpidon jatkajan tekemiin uusiin lisämaan hankintoihin. Maan on oltava tarkoitettu lisäalaksi maatilaan, jonka jatkaja jo omistaa vanhempiensa kanssa, ja hänen on haettava tukea yhdessä vanhempiensa kanssa. 3

4 6) Tuen myöntäminen tilanpidon aloittamiseen (valtioneuvoston asetusluonnoksen 78 ) Voimassa olevissa järjestelmissä tilanpidon aloitustukea haetaan esisopimuksen perusteella. Tulevaisuudessa tukea voitaisiin hakea jopa luovutusasiakirjan perusteella, jos maatilan saanto perustuu testamenttiin tai perintöön ainoana perillisenä tai jos tilasta luovutaan aiottua aikaisemmin edellisen omistajan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, johon tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa. 7) Valtionlainan vakuudettomuus (ministeriön päätös) Valtionlainan vakuudettomuus otettaisiin käyttöön uutena maataloustuotannon investointituen välineenä. Jos tuki myönnetään valtionlainana, tuensaajan on tavallisesti tarjottava riittävät vakuudet lainaa varten. Jos tuensaaja tarjoaa vain osittaiset vakuudet tai ei vakuuksia lainkaan, vakuudettomuus katsotaan lisäinvestointitueksi. Tukiekvivalentti lasketaan EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon kohdan mukaisesti, ja se on 0,45 prosenttia (osittaiset vakuudet) tai 1 prosenttia (ei perinteisiä vakuuksia) lainamäärästä. Suomen viranomaiset ovat lisäksi selvittäneet, että kyseiset tukiekvivalentit vastaavat pankkialan tavanomaista käytäntöä asettaa marginaaleja lainoille, joilla on osittaiset vakuudet tai ei vakuuksia lainkaan. Tämä muutos ei vaikuta investointituen enimmäistasoon tai tuen myöntämisedellytyksiin Tuen intensiteetti Tuen intensiteetti vaihtelee. Ilmoitetut muutokset eivät muuttaisi voimassa olevien tukijärjestelmien enimmäistukitasoja. 3. ARVIOINTI 3.1. Onko kyseessä tuki Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi yrityksen on saatava toimenpiteiden avulla taloudellista hyötyä, jota se ei olisi voinut saada tavanomaisesta liiketoiminnastaan, tukea on myönnettävä tietyille yrityksille, tuen on oltava jäsenvaltion myöntämää tai se on myönnettävä valtion varoista ja sillä on edistettävä huomattavasti jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Nämä edellytykset näyttäisivät lähtökohtaisesti täyttyvän. Toimenpide rahoitetaan valtion varoista. Se hyödyttää tiettyjä yrityksiä (liitteeseen I kuuluvia tuotteita tuottavat ja jalostavat yritykset sekä metsäalan yritykset). Koska tuesta 1 EYVL C 71,

5 hyötyvät yritykset toimivat erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää 2 kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Sen vuoksi toimenpide on tukea ja perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa sovelletaan. Näin ollen on tutkittava, voidaanko perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan yleiseen periaatteeseen valtiontuen yhteismarkkinoille soveltumattomuudesta myöntää poikkeus Ehdotetut muutokset Koska tällä ilmoituksella ei muuteta voimassa olevia tukijärjestelmiä N 97/2000, N 169/2000 ja N 264/2000, jotka komissio on hyväksynyt päätöksellä SG(2001) D/107394, arviointi voidaan rajoittaa koskemaan vain järjestelmän muutettua osaa. Muutoksista toimenpiteisiin, jotka ovat joko yhteisön osarahoittamia tai jotka on tarkoitettu yhteisön osarahoittamiksi, on tehtävä komissiolle erillinen ehdotus. Tämä arviointi ei sen vuoksi koske tällaisia toimenpiteitä. Yhteisöjen tekemät investoinnit (edellä 2.6 kohdan 1 alakohta) Koska ilmoitetulla muutoksella otetaan käyttöön vain mahdollisuus myöntää investointitukea yhteisöille eikä tuki-intensiteettejä tai muita investointituen myöntämisedellytyksiä muuteta, arviointi voidaan rajoittaa koskemaan voimassa olevien tukijärjestelmien muutosta. Viljelijäyhteisöjen tekemät investoinnit arvioidaan maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen (jäljempänä 'suuntaviivat') kohdan mukaisesti. Kyseisessä kohdassa määrätään, että 4 jaksossa esitettyjä sääntöjä on sovellettava vastaavalla tavalla myös investointeihin, jotka kohdistuvat maatalouden alkutuotantoon ja jotka eivät ole viljelijöiden tekemiä, esimerkiksi tuottajaryhmien hankkiessa laitteita yhteiskäyttöön. De minimis -tuki sallitaan, jos se on komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista. Nämä edellytykset täyttyvät. Jos yhteisöllä ei ole itsenäistä taloudellista toimintaa ja investointi koskee liitteeseen I kuuluvaa tuotantoa, tukea myönnetään vain yhteisöille, joiden jokainen jäsen täyttää voimassa olevien järjestelmien edellytykset investointituen myöntämiseksi. Tällöin esimerkiksi yhteiskäyttöön hankittavia laitteita varten myönnettävä tuki alentaa yhteisön jäsenten tuotantokustannuksia. Tilanne on erilainen, jos yhteisö toimii yrityksenä, joka tuottaa itsenäisesti liitteeseen I kuuluvia tuotteita. Jos yhteisö esimerkiksi pitää omaa maatilaa, tuki maksetaan yhteisön kyseiselle tuotannolle. Tällöin tuki alentaa yhteisön taloudellisen toiminnan tuotantokustannuksia ja yhteisön jäsenten asema voidaan rinnastaa yhtiön osakkaiden asemaan. Näin ollen yhteisö on lopullinen tuensaaja ja olisi arvioitava, täyttääkö yhteisön taloudellinen toiminta investointituen myöntämisedellytykset. Muutetussa 2 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan valtiontuesta johtuva yrityksen kilpailuaseman paraneminen osoittaa yleensä kilpailun vääristymisen verrattuna muihin kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät saa tällaista tukea. Asia C-730/79, Kok. 1980, s. 2671, 11 ja 12 kohta. 5

6 tukijärjestelmässä liitteeseen I kuuluvia tuotteita tuottaville yhteisöille voitaisiin myöntää investointitukea samoin edellytyksin kuin yksittäisille tiloille. Jos yhteisö harjoittaa liitteeseen I kuulumatonta toimintaa, sille myönnettäisiin vain asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista de minimis -tukea. Suomi on sitoutunut noudattamaan asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaisia velvollisuuksia, erityisesti mainitun asetuksen 3 artiklassa säädettyjen de minimis -tuen kasautumista ja seurantaa koskevien säännösten osalta. Ketjuyritysten määritelmän muutos (edellä 2.6 kohdan 2 alakohta) Ilmoitettujen muutosten täytäntöönpanon jälkeen ketjuyrityksiksi ryhtyvät yritykset saisivat investointitukea samoin edellytyksin kuin ketjuyritykset voimassa olevissa tukijärjestelmissä. Näin ollen voidaan todeta, että kyseinen tuki täyttää edelleen suuntaviivojen 4 jaksossa määrätyt vaatimukset. Metsäalan yritysten toimien elinkelpoisuuden arviointimenetelmä investointituen myöntämistä varten (edellä 2.6 kohdan 3 alakohta) Komissio on yleensä suhtautunut myönteisesti metsätalouteen liittyviin toimenpiteisiin niiden sosiaalisten hyötynäkökohtien (virkistyskäyttö), myönteisten ekologisten vaikutusten sekä metsän ja metsätaloustuotteiden arvostuksen lisäämisen vuoksi. Komission tällä alalla vakiintuneen käytännön mukaista on niin ikään katsoa metsien säilyttämiseen, parannukseen, kehittämiseen ja ylläpitoon tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksista enintään 100 prosenttiin myönnetty valtiontuki yhteismarkkinoille soveltuvaksi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti (vrt. Espanjaa koskeva valtiontukiasia N 286/98, Saksaa koskevat valtiontukiasiat NN 11/98, N 752/96, N 660/96, N 750/96, N 646/96 ja Portugalia koskeva valtiontukiasia N 153/96). Laajennetut perusteet maatilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi maatilainvestointeja ja nuorten viljelijöiden aloitustukea varten (edellä 2.6 kohdan 4 alakohta) Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että investointitukea voidaan myöntää ainoastaan maatiloille, jotka pystyvät osoittamaan taloudellisen elinkelpoisuutensa tilan tulevaisuudennäkymistä tehtävällä arvioinnilla. Nuorten viljelijöiden aloitustuki arvioidaan suuntaviivojen 7 jakson mukaisesti. Siinä viitataan maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1257/ ja 8 artiklaan. Mainitun asetuksen 8 artiklassa säädetään, että aloitustukea voidaan myöntää ainoastaan, jos maatilan taloudellinen elinkelpoisuus voidaan osoittaa. Nämä edellytykset täyttyvät. Suuntaviivoissa ja maaseudun kehittämisasetuksessa ei suljeta pois sitä mahdollisuutta, että metsätalouteen liittyvä toiminta otetaan huomioon tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa. Suomessa maatiloja omistavat viljelijät harjoittavat normaalisti myös metsätaloutta, ja siitä saatavat tulot muodostavat usein merkittävän osan viljelijän tuloista. Lisäksi metsätalouteen liittyvä toiminta voidaan ottaa huomioon arvioitaessa Suomessa maatilojen elinkelpoisuutta maaseudun kehittämisasetuksen mukaisen osarahoitetun investointi- tai aloitustuen myöntämistä varten. Tämän mahdollisuuden vuoksi ja kun otetaan huomioon metsätalouden merkitys Suomen maatiloille, komissio hyväksyy ilmoitetun muutoksen. 6

7 Investointituen saajana omistamaton aviopuoliso (edellä 2.6 kohdan 5 alakohta) Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että investointitukea voidaan myöntää ainoastaan maatiloille, joiden viljelijällä on riittävä ammattitaito ja pätevyys. Tämä edellytys täyttyy. Tukea voidaan myöntää puolisoille yhdessä, jos heillä molemmilla on edellytetty pätevyys tai omistamattomalle aviopuolisolle, jos hän voi osoittaa pätevyytensä. Suuntaviivoissa ei edellytetä tuen myöntämistä vain tilan omistajalle. On mahdollista, että omistamaton aviopuoliso vastaa tilan hoidosta ja haluaa kehittää sitä. Näyttäisi olevan hyväksyttävää, että tukea voitaisiin myöntää omistamattomalle aviopuolisolle erityisesti silloin, kun tilan omistaa toinen puoliso, joka saa myös tukea. Tuen enimmäismäärä ei muuttuisi. Maatalousmaan hankinta tilanpidon jatkajan toimesta (edellä 2.6 kohdan 6 alakohta) Suuntaviivojen kohdan mukaan tukikelpoiset investointituen kustannukset voivat sisältää maanhankintaa. Tämä edellytys täyttyy. Voimassa olevissa tukijärjestelmissä voidaan tilanpidon jatkajalle myöntää tukea maanhankintaan vain kerran. Tulevaisuudessa tukea voitaisiin myöntää useaa maanhankintaa varten samoin edellytyksin kuin ensimmäiseen hankintaan. Muutos ei vaikuta tuki-intensiteettiin tai muihin tuen myöntämisedellytyksiin voimassa olevissa järjestelmissä. Tuen myöntäminen tilanpidon aloittamiseen (edellä 2.6 kohdan 7 alakohta) Ilmoitetun muutoksen jälkeen tukea myönnettäisiin tilanpidon aloittamiseen silloin, kun tila on jo siirretty. Aloitustukea arvioitaessa sovelletaan suuntaviivojen 7 jaksoa, jossa viitataan maaseudun kehittämisasetuksen (EY) N:o 1257/ ja 8 artiklaan. Tämän asetuksen 8 artiklan mukaan tuen määrä ei saa ylittää euroa ja sitä voidaan myöntää vain maanviljelijöille, jotka eivät ole täyttäneet 40 vuotta. Voimassa olevat tukijärjestelmät täyttävät nämä edellytykset, ja ilmoitettu muutos koskee ainoastaan mahdollisuutta myöntää tukea siirron tapahduttua perustelluissa poikkeustapauksissa. Näin ollen muutetun järjestelmän voidaan katsoa noudattavan suuntaviivojen 7 jakson määräyksiä. Suuntaviivojen 3.6 kohdan mukaan tukea ei yleensä voida myöntää tuensaajan jo toteuttamiin toimenpiteisiin, koska tällaisella tuella ei ole kannustavaa vaikutusta. Koska ilmoitettu muutos mahdollistaisi tuen myöntämisen jo tehtyihin hankintoihin tai tilanpidon aloittamiseen silloin kun tila on jo siirtynyt uuden viljelijän haltuun, tukea myönnettäisiin lähtökohtaisesti jo toteutettuun toimintaan. Tukea myönnettäisiin kuitenkin vain poikkeusolosuhteissa, joihin tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa (ks. edellä kohta). Tällaisessa tapauksessa tukea ei voida hakea ennen toiminnan aloittamista. Mahdollisuus myöntää tukea taannehtivasti sellaiseen tilanpidon aloittamiseen, johon on ryhdytty ennakoimattomien olosuhteiden, kuten odottamattoman perinnön vuoksi, näyttää lisäksi sisältävän kannustavan vaikuttimen. Perijä voi päättää jatkaa perimänsä tilan pitoa, jos on olemassa mahdollisuus saada taannehtivasti tukea tilanpidon aloittamiseen. Voimassa olevissa järjestelmissä ei ole tällaista mahdollisuutta. 7

8 Koska voimassa oleviin järjestelmiin tehtävällä muutoksella näytettäisiin otettavan käyttöön lisäkannustin nykyisiin tukijärjestelmiin nähden ja tukea myönnettäisiin vain poikkeustapauksissa, joihin tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa, muutoksen voidaan todeta vastaavan suuntaviivojen 3 jaksossa määrättyjä yleisiä periaatteita. Valtionlainan vakuudettomuus (edellä 2.6. kohdan 8 alakohta) Ilman vakuuksia myönnetyn valtionlainan tukitaso on periaatteessa korkeampi, koska vakuuksien puuttuminen on etuisuus ja koska tuensaaja voi saada vakuudettoman valtionlainan alhaisemmalla korolla kuin mitä vakuudettoman lainan normaali markkinakorko olisi. Kun valtio myöntää lainan riittämättömin vakuuksin tai ilman vakuuksia se ottaa vastattavakseen lainan maksamatta jättämistä koskevan riskin. Suomen viranomaiset laskevat tällaisiin lainoihin sisältyvät tuen komission EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon mukaisesti 3. Koska näitä lainoja myönnetään investointitukina, on tutkittava, täyttääkö investointituen taso muutoksen jälkeen vielä suuntaviivojen kohdan määräykset. Nämä edellytykset näyttäisivät täyttyvän. Vakuudettomuuden tukiekvivalentti on asetettu 11. maaliskuuta 2000 annetun komission tiedonannon ja pankkialan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Edellä mainitun komission tiedonannon noudattamisen osalta komissio totesi voimassa olevia tukijärjestelmiä koskevassa päätöksessään SG(2001) D/ valtiontakauksina myönnetyn tuen olevan komission tiedonannon mukaista sikäli kun se vastaa tiedonannossa mainittuja edellytyksiä ja kynnystasoja. Voimassa olevien ja käsiteltävänä olevalla ilmoituksella muutettujen tukijärjestelmien mukaisesti valtiontakuita saa edelleenkin myöntää vain, jos ne ovat komission mainitun tiedonannon mukaisia. Näin ollen voidaan päätellä, että valtiontuki valtionlainoina, jotka myönnetään riittämättömin vakuuksin tai ilman vakuuksia, noudattaa komission edellä mainitussa tiedonannossa asetettuja ehtoja. Mitä tulee suuntaviivojen kohtaan, maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 :ssä säädetään kaikista lähteistä peräisin olevan investointituen enimmäistaso, vakuudettomuus ja korkotuki mukaan luettuina. Mainitussa pykälässä säädetty tuen enimmäistaso ei milloinkaan ylitä suuntaviivojen kohdassa määrättyjä enimmäistukitasoja. 4. PÄÄTELMÄ Toimenpide on maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen ja erityisesti niiden 4 ja 7 jakson sekä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon mukaista, tai se on komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista de minimis -tukea. Sen vuoksi toimenpiteen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti tai de minimis -tuen osalta sen ei voida katsoa täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrättyjä perusteita. 3 EYVL C 71,

9 Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksiantamiseen kolmannelle ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internet-sivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Maatalouden pääosasto Linja H Toimisto: Loi 130 5/120 B-1049 Brussels Faksi: (+32 2) Kunnioittavasti Komission puolesta Franz FISCHLER Komission jäsen 9

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2001 C(2001)4474fin Asia: Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle Arvoisa vastaanottaja 1.

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot