Bryssel, C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/ Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/ Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen viranomaisten toimittamia edellä mainittua tukea koskevia tietoja komissio on päättänyt olla vastustamatta kyseistä tukea, koska se on EY:n perustamissopimuksen mukaista. Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: 1. MENETTELY Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tästä toimenpideluonnoksesta 18. lokakuuta 2002 päivätyllä ja 25. lokakuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Lisätietoja toimitettiin 9. tammikuuta 2003 päivätyllä, 22. tammikuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, 20. maaliskuuta 2003 päivätyllä, 24. maaliskuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, sekä 15 toukokuuta 2003 päivätyllä, 16 toukokuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Toimenpideluonnoksella muutettaisiin voimassa olevia tukijärjestelmiä N 97/2000, N 169/2000 ja N 264/2000, jotka komissio on hyväksynyt päätöksellä SG(2001) D/ (jäljempänä 'voimassa olevat tukijärjestelmät'). Voimassa olevat tukijärjestelmät perustuvat samaan täytäntöönpanoasetukseen, ja sen vuoksi komissio katsoi niiden muodostavan yhden tukitoimenpiteen. 2. KUVAUS 2.1. Nimike Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgia. Puhelin: keskus +32 (0) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Bryssel

2 2.2. Oikeusperusta Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta ja asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lailla vahvistetaan tukijärjestelmän yleisperiaatteet, mutta varsinaista tukea myönnetään vain asetuksen mukaisesti Talousarvio Voimassa olevien tukijärjestelmien muutosehdotuksen täsmällistä talousarviovaikutusta ei ole ilmoitettu Kesto Rajoittamaton 2.5. Tuensaajat Muutos koskee maatiloille ja muille yrityksille myönnettävää tukea Tukitoimenpide Samoin kuin voimassa olevien järjestelmien osalta, Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet sekä kansallisesti rahoitettuja toimenpiteitä että osarahoitettaviksi tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat kansalliset säännökset. Voimassa olevien tukijärjestelmien muutokset koskevat seuraavia kansallisesti rahoitettuja toimenpiteitä: 1) Yhteisöjen tekemät investoinnit (valtioneuvoston asetusluonnoksen 11 :n 3 momentin 3a ja 3b kohta, 12 :n 4 momentti ja 26 :n 3 momentti) Voimassa olevissa tukijärjestelmissä investointitukea myönnetään yksittäisille maanviljelijöille. Muutoksen jälkeen investointitukea voitaisiin myöntää myös yhteisöille. Tuetun investoinnin tavoitteena on oltava yhteisön maatilan tai yhteisön jäsenten maatilojen tuotantokustannusten vähentäminen (esim. koneiden yhteiskäyttö), viljelijöiden välisen yhteistyön lisääminen tai ympäristönsuojelun ja maisemanparannuksen edistäminen. Muutos koskee vain mahdollisuutta myöntää investointitukea yhteisöille eikä sillä oteta käyttöön muita tuen myöntämisedellytysten muutoksia. Jos investoinnit koskevat liitteeseen I kuuluvaa toimintaa, tukea myönnettäisiin yhteisöille samoin edellytyksin kuin viljelijöille. Jos yhteisöllä ei ole omaa maatilaa tai se ei muuten harjoita itsenäistä taloudellista toimintaa, sille voidaan myöntää investointitukea vain, jos kaikki sen jäsenet ja heidän tilansa täyttävät investointituen myöntämisedellytykset. Jos yhteisöllä on oma tila tai se harjoittaa itsenäistä taloudellista toimintaa, tilan tai muun itsenäisen taloudellisen toiminnan on täytettävä investointituen myöntämisedellytykset. Jos yhteisö harjoittaa liitteeseen I kuulumatonta toimintaa, tukea myönnettäisiin de minimis -tukena (vähämerkityksisenä tukena). Tukea ei voida siirtää yhteisön jäsenille, ja yhteisön edellytetään toimittavan tuotteensa ja palvelunsa markkinaehdoin niin jäsenilleen kuin muillekin käyttäjille. 2

3 (1) Ketjuyritysten määritelmän muutos (valtioneuvoston asetusluonnoksen 11 b :n 1 momentin 1 kohta) Muutos koskee liitteeseen I kuuluvien tuotteiden tuotannon, jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville ketjuyrityksille myönnettävää tukea. Voimassa olevissa tukijärjestelmissä tällaista tukea myönnetään investointitukena maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen 4 jakson säännösten mukaisesti. Ainoa muutos on se, että tukikelpoisiksi ketjuyrityksiksi katsottaisiin yritykset, jotka osallistuvat kehittämishankkeeseen toimiakseen ketjuyrityksinä hankkeen päätyttyä. 2) Metsäalan yritysten toimien elinkelpoisuuden arviointimenetelmä investointituen myöntämistä varten (valtioneuvoston asetusluonnoksen 12 :n 4 momentti) Voimassa olevaa tukijärjestelmää muutettaisiin yhteisomistuksessa olevien metsien elinkelpoisuuden arviointimenetelmän osalta. Yhteisomistuksessa olevat metsät katsottaisiin yrityksiksi, joiden elinkelpoisuus arvioidaan niiden oman toiminnan perusteella, eikä omistajien taloudellista elinkelpoisuutta enää tutkittaisi. 3) Laajennetut perusteet maatilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi maatilainvestointeja ja nuorten viljelijöiden aloitustukea varten (valtioneuvoston asetusluonnoksen 13 :n 1 momentti, 15 :n 1 momentti ja 25 :n 1 momentti) Investointitukea tai nuorten viljelijöiden aloitustukea myönnettäessä maatilan elinkelpoisuus arvioidaan nykyään ainoastaan maatalouden harjoittamisen perusteella. Tätä säännöstä muutettaisiin siten, että metsätaloudesta saatavat tulot otettaisiin huomioon tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa. 4) Investointituen saajana omistamaton aviopuoliso (valtioneuvoston asetusluonnoksen 20 :n 3 5 kohta) Voimassa olevissa tukijärjestelmissä investointitukea voidaan myöntää maataloustuotantoa varten ainoastaan yhdelle tai useammalle maatilan omistajalle. Voimassa olevia tukijärjestelmiä muutettaisiin, jotta tukea voidaan myöntää myös aviopuolisoille yhdessä, vaikka vain toinen heistä on maatilan omistaja. Siinä tapauksessa heidän on molempien haettava tukea yhdessä, ja heillä on oltava soveltuva ammattipätevyys. Tukea voitaisiin myöntää myös omistamattomalle aviopuolisolle, jos hänellä on kyseinen pätevyys ja hän haluaa kehittää tilaa. Tällöin myös tilan omistajan on annettava suostumuksensa suunniteltuun investointiin. Tämän säännöksen mukaisesti avopuolisoita ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä kohdellaan kuten aviopuolisoita. 5) Maatalousmaan hankinta tilanpidon jatkajan toimesta (valtioneuvoston asetusluonnoksen 44 :n 2 ja 3 momentti) Voimassa olevien tukijärjestelmien mukaisesti investointitukea voidaan myöntää vain kerran tilanpidon jatkajan tekemään lisämaan hankintaan. Muutoksen jälkeen investointitukea voitaisiin myöntää samoin ehdoin tilanpidon jatkajan tekemiin uusiin lisämaan hankintoihin. Maan on oltava tarkoitettu lisäalaksi maatilaan, jonka jatkaja jo omistaa vanhempiensa kanssa, ja hänen on haettava tukea yhdessä vanhempiensa kanssa. 3

4 6) Tuen myöntäminen tilanpidon aloittamiseen (valtioneuvoston asetusluonnoksen 78 ) Voimassa olevissa järjestelmissä tilanpidon aloitustukea haetaan esisopimuksen perusteella. Tulevaisuudessa tukea voitaisiin hakea jopa luovutusasiakirjan perusteella, jos maatilan saanto perustuu testamenttiin tai perintöön ainoana perillisenä tai jos tilasta luovutaan aiottua aikaisemmin edellisen omistajan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, johon tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa. 7) Valtionlainan vakuudettomuus (ministeriön päätös) Valtionlainan vakuudettomuus otettaisiin käyttöön uutena maataloustuotannon investointituen välineenä. Jos tuki myönnetään valtionlainana, tuensaajan on tavallisesti tarjottava riittävät vakuudet lainaa varten. Jos tuensaaja tarjoaa vain osittaiset vakuudet tai ei vakuuksia lainkaan, vakuudettomuus katsotaan lisäinvestointitueksi. Tukiekvivalentti lasketaan EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon kohdan mukaisesti, ja se on 0,45 prosenttia (osittaiset vakuudet) tai 1 prosenttia (ei perinteisiä vakuuksia) lainamäärästä. Suomen viranomaiset ovat lisäksi selvittäneet, että kyseiset tukiekvivalentit vastaavat pankkialan tavanomaista käytäntöä asettaa marginaaleja lainoille, joilla on osittaiset vakuudet tai ei vakuuksia lainkaan. Tämä muutos ei vaikuta investointituen enimmäistasoon tai tuen myöntämisedellytyksiin Tuen intensiteetti Tuen intensiteetti vaihtelee. Ilmoitetut muutokset eivät muuttaisi voimassa olevien tukijärjestelmien enimmäistukitasoja. 3. ARVIOINTI 3.1. Onko kyseessä tuki Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi yrityksen on saatava toimenpiteiden avulla taloudellista hyötyä, jota se ei olisi voinut saada tavanomaisesta liiketoiminnastaan, tukea on myönnettävä tietyille yrityksille, tuen on oltava jäsenvaltion myöntämää tai se on myönnettävä valtion varoista ja sillä on edistettävä huomattavasti jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Nämä edellytykset näyttäisivät lähtökohtaisesti täyttyvän. Toimenpide rahoitetaan valtion varoista. Se hyödyttää tiettyjä yrityksiä (liitteeseen I kuuluvia tuotteita tuottavat ja jalostavat yritykset sekä metsäalan yritykset). Koska tuesta 1 EYVL C 71,

5 hyötyvät yritykset toimivat erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää 2 kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Sen vuoksi toimenpide on tukea ja perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa sovelletaan. Näin ollen on tutkittava, voidaanko perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan yleiseen periaatteeseen valtiontuen yhteismarkkinoille soveltumattomuudesta myöntää poikkeus Ehdotetut muutokset Koska tällä ilmoituksella ei muuteta voimassa olevia tukijärjestelmiä N 97/2000, N 169/2000 ja N 264/2000, jotka komissio on hyväksynyt päätöksellä SG(2001) D/107394, arviointi voidaan rajoittaa koskemaan vain järjestelmän muutettua osaa. Muutoksista toimenpiteisiin, jotka ovat joko yhteisön osarahoittamia tai jotka on tarkoitettu yhteisön osarahoittamiksi, on tehtävä komissiolle erillinen ehdotus. Tämä arviointi ei sen vuoksi koske tällaisia toimenpiteitä. Yhteisöjen tekemät investoinnit (edellä 2.6 kohdan 1 alakohta) Koska ilmoitetulla muutoksella otetaan käyttöön vain mahdollisuus myöntää investointitukea yhteisöille eikä tuki-intensiteettejä tai muita investointituen myöntämisedellytyksiä muuteta, arviointi voidaan rajoittaa koskemaan voimassa olevien tukijärjestelmien muutosta. Viljelijäyhteisöjen tekemät investoinnit arvioidaan maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen (jäljempänä 'suuntaviivat') kohdan mukaisesti. Kyseisessä kohdassa määrätään, että 4 jaksossa esitettyjä sääntöjä on sovellettava vastaavalla tavalla myös investointeihin, jotka kohdistuvat maatalouden alkutuotantoon ja jotka eivät ole viljelijöiden tekemiä, esimerkiksi tuottajaryhmien hankkiessa laitteita yhteiskäyttöön. De minimis -tuki sallitaan, jos se on komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista. Nämä edellytykset täyttyvät. Jos yhteisöllä ei ole itsenäistä taloudellista toimintaa ja investointi koskee liitteeseen I kuuluvaa tuotantoa, tukea myönnetään vain yhteisöille, joiden jokainen jäsen täyttää voimassa olevien järjestelmien edellytykset investointituen myöntämiseksi. Tällöin esimerkiksi yhteiskäyttöön hankittavia laitteita varten myönnettävä tuki alentaa yhteisön jäsenten tuotantokustannuksia. Tilanne on erilainen, jos yhteisö toimii yrityksenä, joka tuottaa itsenäisesti liitteeseen I kuuluvia tuotteita. Jos yhteisö esimerkiksi pitää omaa maatilaa, tuki maksetaan yhteisön kyseiselle tuotannolle. Tällöin tuki alentaa yhteisön taloudellisen toiminnan tuotantokustannuksia ja yhteisön jäsenten asema voidaan rinnastaa yhtiön osakkaiden asemaan. Näin ollen yhteisö on lopullinen tuensaaja ja olisi arvioitava, täyttääkö yhteisön taloudellinen toiminta investointituen myöntämisedellytykset. Muutetussa 2 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan valtiontuesta johtuva yrityksen kilpailuaseman paraneminen osoittaa yleensä kilpailun vääristymisen verrattuna muihin kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät saa tällaista tukea. Asia C-730/79, Kok. 1980, s. 2671, 11 ja 12 kohta. 5

6 tukijärjestelmässä liitteeseen I kuuluvia tuotteita tuottaville yhteisöille voitaisiin myöntää investointitukea samoin edellytyksin kuin yksittäisille tiloille. Jos yhteisö harjoittaa liitteeseen I kuulumatonta toimintaa, sille myönnettäisiin vain asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista de minimis -tukea. Suomi on sitoutunut noudattamaan asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaisia velvollisuuksia, erityisesti mainitun asetuksen 3 artiklassa säädettyjen de minimis -tuen kasautumista ja seurantaa koskevien säännösten osalta. Ketjuyritysten määritelmän muutos (edellä 2.6 kohdan 2 alakohta) Ilmoitettujen muutosten täytäntöönpanon jälkeen ketjuyrityksiksi ryhtyvät yritykset saisivat investointitukea samoin edellytyksin kuin ketjuyritykset voimassa olevissa tukijärjestelmissä. Näin ollen voidaan todeta, että kyseinen tuki täyttää edelleen suuntaviivojen 4 jaksossa määrätyt vaatimukset. Metsäalan yritysten toimien elinkelpoisuuden arviointimenetelmä investointituen myöntämistä varten (edellä 2.6 kohdan 3 alakohta) Komissio on yleensä suhtautunut myönteisesti metsätalouteen liittyviin toimenpiteisiin niiden sosiaalisten hyötynäkökohtien (virkistyskäyttö), myönteisten ekologisten vaikutusten sekä metsän ja metsätaloustuotteiden arvostuksen lisäämisen vuoksi. Komission tällä alalla vakiintuneen käytännön mukaista on niin ikään katsoa metsien säilyttämiseen, parannukseen, kehittämiseen ja ylläpitoon tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksista enintään 100 prosenttiin myönnetty valtiontuki yhteismarkkinoille soveltuvaksi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti (vrt. Espanjaa koskeva valtiontukiasia N 286/98, Saksaa koskevat valtiontukiasiat NN 11/98, N 752/96, N 660/96, N 750/96, N 646/96 ja Portugalia koskeva valtiontukiasia N 153/96). Laajennetut perusteet maatilan elinkelpoisuuden arvioimiseksi maatilainvestointeja ja nuorten viljelijöiden aloitustukea varten (edellä 2.6 kohdan 4 alakohta) Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että investointitukea voidaan myöntää ainoastaan maatiloille, jotka pystyvät osoittamaan taloudellisen elinkelpoisuutensa tilan tulevaisuudennäkymistä tehtävällä arvioinnilla. Nuorten viljelijöiden aloitustuki arvioidaan suuntaviivojen 7 jakson mukaisesti. Siinä viitataan maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1257/ ja 8 artiklaan. Mainitun asetuksen 8 artiklassa säädetään, että aloitustukea voidaan myöntää ainoastaan, jos maatilan taloudellinen elinkelpoisuus voidaan osoittaa. Nämä edellytykset täyttyvät. Suuntaviivoissa ja maaseudun kehittämisasetuksessa ei suljeta pois sitä mahdollisuutta, että metsätalouteen liittyvä toiminta otetaan huomioon tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa. Suomessa maatiloja omistavat viljelijät harjoittavat normaalisti myös metsätaloutta, ja siitä saatavat tulot muodostavat usein merkittävän osan viljelijän tuloista. Lisäksi metsätalouteen liittyvä toiminta voidaan ottaa huomioon arvioitaessa Suomessa maatilojen elinkelpoisuutta maaseudun kehittämisasetuksen mukaisen osarahoitetun investointi- tai aloitustuen myöntämistä varten. Tämän mahdollisuuden vuoksi ja kun otetaan huomioon metsätalouden merkitys Suomen maatiloille, komissio hyväksyy ilmoitetun muutoksen. 6

7 Investointituen saajana omistamaton aviopuoliso (edellä 2.6 kohdan 5 alakohta) Suuntaviivojen kohdassa määrätään, että investointitukea voidaan myöntää ainoastaan maatiloille, joiden viljelijällä on riittävä ammattitaito ja pätevyys. Tämä edellytys täyttyy. Tukea voidaan myöntää puolisoille yhdessä, jos heillä molemmilla on edellytetty pätevyys tai omistamattomalle aviopuolisolle, jos hän voi osoittaa pätevyytensä. Suuntaviivoissa ei edellytetä tuen myöntämistä vain tilan omistajalle. On mahdollista, että omistamaton aviopuoliso vastaa tilan hoidosta ja haluaa kehittää sitä. Näyttäisi olevan hyväksyttävää, että tukea voitaisiin myöntää omistamattomalle aviopuolisolle erityisesti silloin, kun tilan omistaa toinen puoliso, joka saa myös tukea. Tuen enimmäismäärä ei muuttuisi. Maatalousmaan hankinta tilanpidon jatkajan toimesta (edellä 2.6 kohdan 6 alakohta) Suuntaviivojen kohdan mukaan tukikelpoiset investointituen kustannukset voivat sisältää maanhankintaa. Tämä edellytys täyttyy. Voimassa olevissa tukijärjestelmissä voidaan tilanpidon jatkajalle myöntää tukea maanhankintaan vain kerran. Tulevaisuudessa tukea voitaisiin myöntää useaa maanhankintaa varten samoin edellytyksin kuin ensimmäiseen hankintaan. Muutos ei vaikuta tuki-intensiteettiin tai muihin tuen myöntämisedellytyksiin voimassa olevissa järjestelmissä. Tuen myöntäminen tilanpidon aloittamiseen (edellä 2.6 kohdan 7 alakohta) Ilmoitetun muutoksen jälkeen tukea myönnettäisiin tilanpidon aloittamiseen silloin, kun tila on jo siirretty. Aloitustukea arvioitaessa sovelletaan suuntaviivojen 7 jaksoa, jossa viitataan maaseudun kehittämisasetuksen (EY) N:o 1257/ ja 8 artiklaan. Tämän asetuksen 8 artiklan mukaan tuen määrä ei saa ylittää euroa ja sitä voidaan myöntää vain maanviljelijöille, jotka eivät ole täyttäneet 40 vuotta. Voimassa olevat tukijärjestelmät täyttävät nämä edellytykset, ja ilmoitettu muutos koskee ainoastaan mahdollisuutta myöntää tukea siirron tapahduttua perustelluissa poikkeustapauksissa. Näin ollen muutetun järjestelmän voidaan katsoa noudattavan suuntaviivojen 7 jakson määräyksiä. Suuntaviivojen 3.6 kohdan mukaan tukea ei yleensä voida myöntää tuensaajan jo toteuttamiin toimenpiteisiin, koska tällaisella tuella ei ole kannustavaa vaikutusta. Koska ilmoitettu muutos mahdollistaisi tuen myöntämisen jo tehtyihin hankintoihin tai tilanpidon aloittamiseen silloin kun tila on jo siirtynyt uuden viljelijän haltuun, tukea myönnettäisiin lähtökohtaisesti jo toteutettuun toimintaan. Tukea myönnettäisiin kuitenkin vain poikkeusolosuhteissa, joihin tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa (ks. edellä kohta). Tällaisessa tapauksessa tukea ei voida hakea ennen toiminnan aloittamista. Mahdollisuus myöntää tukea taannehtivasti sellaiseen tilanpidon aloittamiseen, johon on ryhdytty ennakoimattomien olosuhteiden, kuten odottamattoman perinnön vuoksi, näyttää lisäksi sisältävän kannustavan vaikuttimen. Perijä voi päättää jatkaa perimänsä tilan pitoa, jos on olemassa mahdollisuus saada taannehtivasti tukea tilanpidon aloittamiseen. Voimassa olevissa järjestelmissä ei ole tällaista mahdollisuutta. 7

8 Koska voimassa oleviin järjestelmiin tehtävällä muutoksella näytettäisiin otettavan käyttöön lisäkannustin nykyisiin tukijärjestelmiin nähden ja tukea myönnettäisiin vain poikkeustapauksissa, joihin tuensaaja ei ole voinut vaikuttaa, muutoksen voidaan todeta vastaavan suuntaviivojen 3 jaksossa määrättyjä yleisiä periaatteita. Valtionlainan vakuudettomuus (edellä 2.6. kohdan 8 alakohta) Ilman vakuuksia myönnetyn valtionlainan tukitaso on periaatteessa korkeampi, koska vakuuksien puuttuminen on etuisuus ja koska tuensaaja voi saada vakuudettoman valtionlainan alhaisemmalla korolla kuin mitä vakuudettoman lainan normaali markkinakorko olisi. Kun valtio myöntää lainan riittämättömin vakuuksin tai ilman vakuuksia se ottaa vastattavakseen lainan maksamatta jättämistä koskevan riskin. Suomen viranomaiset laskevat tällaisiin lainoihin sisältyvät tuen komission EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon mukaisesti 3. Koska näitä lainoja myönnetään investointitukina, on tutkittava, täyttääkö investointituen taso muutoksen jälkeen vielä suuntaviivojen kohdan määräykset. Nämä edellytykset näyttäisivät täyttyvän. Vakuudettomuuden tukiekvivalentti on asetettu 11. maaliskuuta 2000 annetun komission tiedonannon ja pankkialan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Edellä mainitun komission tiedonannon noudattamisen osalta komissio totesi voimassa olevia tukijärjestelmiä koskevassa päätöksessään SG(2001) D/ valtiontakauksina myönnetyn tuen olevan komission tiedonannon mukaista sikäli kun se vastaa tiedonannossa mainittuja edellytyksiä ja kynnystasoja. Voimassa olevien ja käsiteltävänä olevalla ilmoituksella muutettujen tukijärjestelmien mukaisesti valtiontakuita saa edelleenkin myöntää vain, jos ne ovat komission mainitun tiedonannon mukaisia. Näin ollen voidaan päätellä, että valtiontuki valtionlainoina, jotka myönnetään riittämättömin vakuuksin tai ilman vakuuksia, noudattaa komission edellä mainitussa tiedonannossa asetettuja ehtoja. Mitä tulee suuntaviivojen kohtaan, maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 :ssä säädetään kaikista lähteistä peräisin olevan investointituen enimmäistaso, vakuudettomuus ja korkotuki mukaan luettuina. Mainitussa pykälässä säädetty tuen enimmäistaso ei milloinkaan ylitä suuntaviivojen kohdassa määrättyjä enimmäistukitasoja. 4. PÄÄTELMÄ Toimenpide on maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen ja erityisesti niiden 4 ja 7 jakson sekä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon mukaista, tai se on komission asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaista de minimis -tukea. Sen vuoksi toimenpiteen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti tai de minimis -tuen osalta sen ei voida katsoa täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrättyjä perusteita. 3 EYVL C 71,

9 Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksiantamiseen kolmannelle ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internet-sivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Maatalouden pääosasto Linja H Toimisto: Loi 130 5/120 B-1049 Brussels Faksi: (+32 2) Kunnioittavasti Komission puolesta Franz FISCHLER Komission jäsen 9

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseutuelinkeinojen rahoituslakia siten,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 :n 3 momentti ja 67, muutetaan 5

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE VIII EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 24.V.2005 C (2005) 1497 Asia: Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä Arvoisa ministeri 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 29.4.2015 Katriina Pessa VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUDEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAHOITUSTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMI-

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Korkeampi tuki - Yrittäjätulo 25 000 Nuoren viljelijän aloitustuki - Tuki yht. 70 000, avustus 35 000, korkotuki + varainsiirtoverovapaus 35 000 - Lainaa enintään 230 000 Alempi tuki - Yrittäjätulo 15

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että satovahinkokorvauksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot