EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, C(2003)784fin. Valtiontuki N 74/B/2002 Suomi Tuki voimalaitoksille. Arvoisa Ulkoministeri, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 19.03.2003 C(2003)784fin. Valtiontuki N 74/B/2002 Suomi Tuki voimalaitoksille. Arvoisa Ulkoministeri, 1."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2003)784fin Asia: Valtiontuki N 74/B/2002 Suomi Tuki voimalaitoksille Arvoisa Ulkoministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 7. tammikuuta 2002 päivätyllä ja 10. tammikuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä ohjelmasta "Energiaverotuksen tuet". Ilmoitus koski toisaalta voimalaitoksille ja toisaalta energiaintensiivisille yrityksille tarkoitettua tukea. Näistä kahdesta tuesta päätettiin tehdä erilliset päätökset, ja tämä päätös koskee voimalaitoksille tarkoitettua tukea. Komissio pyysi Suomen viranomaisilta lisätietoja 1. maaliskuuta 2002, 10. heinäkuuta 2002 ja 24. lokakuuta 2002 päivätyillä kirjeillä. Lisätiedot annettiin 3. toukokuuta 2002 päivätyllä ja 7. toukokuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla, 4. marraskuuta 2002 päivätyllä ja 6. marraskuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla sekä 13. tammikuuta 2003 päivätyllä ja 15. tammikuuta 2003 saapuneeksi kirjatuilla kirjeillä. 2. TOIMENPITEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS 2.1. Taustaa Sähkön kulutuksesta ei ennen vuotta 1997 kannettu energiaveroa, vaan vero kannettiin voimalaitosten käyttämistä polttoaineista. Vuonna 1997 järjestelmää muutettiin siten, että voimalaitosten käyttämien polttoaineiden verotus lopetettiin ja sen sijaan siirryttiin verottamaan sähkön kulutusta. Tällä hetkellä on käytössä yleinen veroluokka I ja matalampi veroluokka II. Veroluokkaa II sovelletaan teollisuusyrityksiin ja ammattimaista Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgia Puhelin: keskus (+32-2) Telex: COMEU B Sähkeosoite : COMEUR Bryssel.

2 kasvihuoneviljelyä harjoittaviin yrityksiin. 1 Veroluokan I mukainen vero on tällä hetkellä 0,69 snt/kwh ja veroluokan II mukainen vero 0,42 snt/kwh. Suomen viranomaiset ilmoittivat vuonna 1996 ohjelmasta 2, jolla tasoitetaan tuulivoimaa, vesivoimaa, puuta, energiahaketta tai turvetta käyttäville pienille voimalaitoksille 3 uudesta kulutusverosta aiheutuvia kustannuksia, jotka heikensivät niiden kilpailukykyä. Korvaus suoritettiin avustuksena kilowattituntia kohti ja se oli saman suuruinen kuin veroluokan II mukainen energiavero, jonka teollisuusyritykset maksavat sähkönkulutuksestaan. Vuonna 1998 Suomen viranomaiset ilmoittivat, että ohjelman soveltamisalaan lisätään puupohjaisia polttoaineita käyttävät suuremmat voimalaitokset ja että avustusta korotetaan kaikkien avustuksensaajien osalta teollisuuden sähkönkulutuksesta kannettavan energiaveron korotuksen vuoksi. 4 Myöhemmin samana vuonna ilmoitettiin lisämuutoksista. 5 Ensinnäkin ohjelma laajennettiin koskemaan myös voimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä metallurgisten prosessien jätekaasuilla. 6 Toiseksi avustuksen määrää korotettiin jälleen kaikkien avustuksensaajien osalta uuden veronkorotuksen vuoksi. Kolmanneksi tuulivoimalaitoksille tarkoitettua avustusta korotettiin keskimääräistä enemmän, jotta se vastaisi paremmin kotitalouksien sähkönkulutuksestaan maksamaa korkeampaa energiaveroa (veroluokka I). Oletuksena oli, että tuulivoimalla tuotettu sähkö käytetään yleensä kotitalouksissa, jolloin siitä kannetaan korkeampaa veroa Ohjelman keston pidentäminen ja ohjelmaan tehdyt muutokset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että kohdassa tarkoitetuille voimalaitoksille myönnettävää tukea jatketaan 1. tammikuuta 2002 lähtien. Avustusten maksaminen on keskeytetty, koska komissiolta ei vielä ole saatu hyväksyntää. Muutokset, jotka on tarkoitus saattaa voimaan 1. tammikuuta 2003 lähtien, on kuvattu jäljempänä ja kohdassa. 1 Komissio hyväksyi energiaverokantojen eriyttämisen valtiontukipäätöksessään NN 75/2002, EYVL C 309, , s Valtiontuki N 884/96, EYVL C 288, , s Voimalaitokset, joiden nimellisteho on alle 40 megavolttiampeeria. 4 Valtiontuki N 66/98, EYVL C 264, , s Valtiontuki N 515/98, EYVL C 225, , s Metallurgisten prosessien jätekaasut ovat myrkyllisiä, ja ne on aina poltettava ennen kuin ne päästetään ilmakehään. Prosessi aiheuttaa siis yhtä suuret hiilidioksidipäästöt siitä riippumatta, poltetaanko kaasut suoraan tehtaalla vai voimalaitoksessa. 2

3 Tuen jatkaminen kaikkien tukeen tällä hetkellä oikeutettujen voimalaitosten osalta Nykyisen ohjelman mukaisesti tukikelpoisia ovat tuulivoimalaitokset vesivoimalaitokset, joiden nimellisteho on enintään 1 megavolttiampeeria lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset, joiden nimellisteho on enintään 40 megavolttiampeeria ja jotka tuottavat lämpöä pääasiassa yhdyskuntien käyttöön, sillä edellytyksellä, että sähkö tuotetaan turpeella voimalaitokset, jotka käyttävät puuta tai puupohjaisia polttoaineita voimalaitokset, jotka käyttävät metallurgisten prosessien jätekaasuja Näille voimalaitoksille maksettava tuki on tällä hetkellä 0,42 snt/kwh. Tuen laskentaperusteena on teollisuuslaitoksilta ja kasvihuoneviljelylaitoksilta energiankulutuksesta kannettava veroluokan II mukainen vero. Ainoan poikkeuksen muodostavat tuulivoimalaitokset, joille maksettava tuki on korkeampaan veroluokkaan I perustuen 0,69 snt/kwh. Lisätietoja pienistä turvetta käyttävistä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksista Suomessa on lähes kaikissa suurissa kaupungeissa kaukolämpöjärjestelmät, jotka perustuvat yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon. Näin ollen uusia lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia voidaan rakentaa lähinnä pieniin yhdyskuntiin, joissa lämmön kysyntä on rajallista. Hallituksen politiikan tavoitteena on, että nämä uudet pienet yhteistuotantolaitokset käyttäisivät pääasiallisena polttoaineenaan metsähaketta fossiilisten polttoaineiden sijaan. Puu on kuitenkin teknisesti melko vaativa polttoaine, ja sen lisäksi on usein käytettävä muuta hyvälaatuista kiinteää polttoainetta. Suomen viranomaisten mukaan turve soveltuu erittäin hyvin puun tukipolttoaineeksi yhteistuotantolaitoksissa, koska sillä on hyvät palamisominaisuudet ja sitä on kyseisillä alueilla runsaasti saatavana. Näin turpeen käyttö pienissä yhteistuotantolaitoksissa tukee myös puun käyttöä. Alueilla, joilla turvetta ja puuta on saatavana, ei ole kansallista kaasuverkkoa, joten öljyn käyttöön perustuva erillinen lämmöntuotanto on usein ainoa vaihtoehto turvetta ja puuta käyttäville yhteistuotantolaitoksille. Suomessa on vain muutamia voimalaitoksia, jotka käyttävät ainoastaan turvetta. Yli 90 prosenttia tukikelpoisista voimalaitoksista käyttää sekä turvetta että puuta. Vaikka näiden polttoaineiden suhde vaihtelee suuresti eri voimalaitoksissa, keskimäärin ne käyttävät yhtä paljon puuta ja turvetta. Suomen viranomaisten mukaan kaikkien voimalaitosten hyötysuhde on vähintään 80 prosenttia. Kaikki nykyiset tukikelpoiset lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset toimivat vastapainehöyryturbiinilla. Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla 7 edellytetään tähän tekniikkaan perustuvilta 7 EYVL C 291 E, , s

4 voimalaitoksilta vain 75 prosentin hyötysuhdetta, jotta tuotanto katsottaisiin yhteistuotannoksi. Suomen viranomaiset katsovat lisäksi, että tukikelpoiset yhteistuotantolaitokset täyttävät selkeästi suuritehoista yhteistuotantoa koskevan kriteerin, joka on määritelty lämmön ja sähkön yhteistuotannosta annetun direktiiviehdotuksen liitteessä III Suurempi tuki metsähaketta käyttäville voimalaitoksille Metsähakkeella tarkoitetaan suoraan metsästä kerättävää puupolttoainetta. Metsähaketta saadaan pääasiassa uudistushakkuiden ja ensiharvennushakkuiden sivutuotteena. Metsähake kuuluu jo tukikelpoisiin polttoaineisiin. Metsähaketta käyttäville voimalaitoksille tarkoitettua tukea ehdotetaan kuitenkin korotettavaksi 0,42 sentistä 0,69 senttiin kilowattitunnilta. Puu ja puupohjaiset polttoaineet ovat metsäteollisuuden tärkein sivutuote- ja jäteryhmä. Niitä käytetään energiantuotannossa yleisesti. Sen sijaan hakkuutähteistä valmistetun metsähakkeen käyttö on vasta aloitettu. Metsähake on keruu-, käsittely- ja kuljetuskustannustensa vuoksi kalliimpaa kuin teollisuudesta saatava puupolttoaine. Hakkeen käyttöä voitaisiin huomattavasti lisätä, sillä puuvarat ovat suuret. Biomassan käytön lisääminen uusiutuvia energialähteitä koskevan ohjelman mukaisesti perustuu pääosin metsähakkeen tuotannon ja käytön lisäämiseen. Metsähakkeen käytöstä saatavaa etua suhteessa muihin puupolttoaineisiin ehdotetaan lisättäväksi sen kilpailukyvyn parantamiseksi Muut tukikelpoiset energialähteet Ohjelma laajennetaan koskemaan voimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä kierrätyspolttoaineella, biokaasulla ja kemiallisten prosessien reaktiolämmöllä. Avustuksen määräksi kierrätyspolttoaineita käyttäville voimalaitoksille ehdotetaan 0,25 senttiä kilowattituntia kohti ja biokaasua tai kemiallisten prosessien reaktiolämpöä käyttäville voimalaitoksille 0,42 senttiä kilowattituntia kohti. Kierrätyspolttoaineet Ohjelman oikeusperustassa kierrätyspolttoaine määritellään polttoaineeksi, jonka ominaisuudet tunnetaan ja joka on valmistettu yhdyskuntien tai yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikoilla lajitelluista jätteistä mekaanisella käsittelyprosessilla; jätepolttoaineesta kaasutuksella valmistettu tuotekaasu katsotaan kierrätyspolttoaineeksi. Suomen viranomaisten mukaan tuki rajoittuu näiden polttoaineiden uusiutuvaan (biohajoavaan) osaan sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27 päivänä syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/77/EY 8 2 artiklan b kohdassa vahvistetun biomassan määritelmän mukaisesti. Keskimäärin 60 prosenttia kierrätyspolttoaineiden energiasta on 8 EYVL L 283, , s

5 peräisin biomassasta. Kierrätyspolttoaineiden tuki kilowattituntia kohti on tämän vuoksi muita alhaisempi. Biokaasu Suurin osa biokaasusta on peräisin kaatopaikoilta, joissa sen talteenotto on pakollista. Suomen viranomaiset katsovat, että biokaasua voitaisiin kohtuullisin kustannuksin käyttää sähköntuotantoon suurimmilla kaatopaikoilla, mutta tämä on vielä harvinaista. Viranomaiset katsovat, että biokaasun käyttöön perustuva sähköntuotanto olisi saatava taloudellisemmaksi. Kemiallisten prosessien reaktiolämpö Kemiallisten prosessien reaktiolämpöön perustuva sähköntuotanto ei Suomen viranomaisten mukaan aiheuta hiilidioksidipäästöjä, joten reaktiolämpö on tältä osin verrattavissa uusiutuviin energialähteisiin Kasautuminen Uusiutuviin energialähteisiin perustuvalle sähköntuotannolle voidaan energiaverohyvitysten lisäksi myöntää investointitukea Sähkön markkinahinta ja tuotantokustannukset Sähkön keskimääräinen markkinahinta on viime vuosina vaihdellut pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPoolissa seuraavasti: 1999: 13,65/MWh 2000: 14,88/MWh 2001: 22,83/MWh 2002: 19,43/MWh (tammi toukokuu) Keskimääräinen markkinahinta jaksolla tammikuu 1999 toukokuu 2002 oli 17,70/MWh. Sähkön markkinahinta ei riipu polttoaineesta. Sähkön käyttäjät voivat Suomessa ostaa uusiutuvista energialähteistä tuotettua ekosähköä, jonka hinta on hieman tavanomaisen sähkön hintaa korkeampi. Ekosähkön kysyntä on tästä huolimatta pysynyt melko vähäisenä. 9 Valtiontuki N 75/02, EYVL C 271, , s. 3. 5

6 Seuraavassa taulukossa on esitetty sähkön keskimääräiset tuotantokustannukset kaikkien ohjelmaan kuuluvien energialähteiden osalta. Kustannukset sisältävät 10 prosentin voittomarginaalin. Energialähde Tuulivoima Pienet vesivoimalaitokset 36,30 Teollisuuden sivutuotteena syntynyt puupolttoaine Sähkön keskimääräiset tuotantokustannukset 46,20 55 sijaintipaikan mukaan 27,50 33,00 kuljetusreitin mukaan Kierrätyspolttoaine 33,00 46,20 Biokaasu 36,30 46,20 Metsähake 33,00 36,30 Metallurgisten prosessien jätekaasu Kemiallisten prosessien reaktiolämpö Turve pienissä yhteistuotantolaitoksissa 31,60 34,30 27,50 Sähkön tuotantokustannukset yhteistuotantolaitoksissa lasketaan vähentämällä voimalaitoksen kokonaiskustannuksista lämmön tuotantokustannukset. Lämmön tuotantokustannukset määritellään Suomessa yleensä erillisten lämpövoimalaitosten tuottaman lämmön kustannuksiksi. Nämä kustannukset vaihtelevat paikallisten olosuhteiden mukaan (tuotantotapa, polttoaineyhdistelmä, verkon ominaisuudet jne.). Ilmoitettuja sähkön tuotantokustannuksia vastaavat erillisen lämmöntuotannon kustannukset olisivat 18 euroa/mwh. Yhteistuotantolaitosten lisäkustannukset näkyvät siis vain sähkön tuotantokustannuksissa Tuensaajat Ohjelman tuensaajien kokonaismäärä on Talousarvio 2.6. Kesto Talousarvio vuodeksi 2002 oli noin 50 miljoonaa euroa nykyisen ohjelman voimassaoloajan pidentämisen osalta. Vuodesta 2003 talousarvio tulee ohjelmaan tehtävien ilmoitettujen laajennusten johdosta olemaan 54 miljoonaa euroa. Ohjelma arvioidaan uudelleen viiden vuoden kuluttua, ja siitä ilmoitetaan uudelleen komissiolle, jos sitä jatketaan. 6

7 2.7. Ohjelman ympäristöpoliittinen merkitys Suomen viranomaisten mukaan energiaverotus on ratkaisevan tärkeää Kioton pöytäkirjassa asetettujen kasvihuonekaasupäästöjä koskevien kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallisen ilmastostrategian mukaan energiaverotusta käytetään apuna pyrittäessä lisäämään sellaisten energialähteiden käyttöä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset, sekä hidastamaan energiankulutuksen kasvua. On arvioitu, että uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä 4 miljoonalla tonnilla ja muilla sähköntuotantoon liittyvillä toimenpiteillä edelleen 6 miljoonalla tonnilla vuoteen 2010 mennessä. On arvioitu, että päästöjen yhteenlaskettu vähentämistarve on Suomessa 14 miljoonaa tonnia. Tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 20 prosentilla vuoden 1999 tasoon verrattuna. 3. ARVIO 3.1. Sisältyykö ohjelmaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea? Komissio on aikaisemmissa tätä ohjelmaa koskevissa päätöksissään katsonut, että ohjelma on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea. Seuraavassa on lainaus 22. kesäkuuta 1999 tehdystä asiaa N 515/98 koskevasta komission päätöksestä: "Yleisestä ympäristöverojärjestelmästä tehtävät poikkeukset ja veronpalautukset kuuluvat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos ne suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa [ ] ja jos poikkeuksia ei voida perustella järjestelmän luonteella tai taloudellisella rakenteella [ ]. Ilmoitetun tukijärjestelmän mukaisesti veroavustuksina myönnettävät verohuojennukset ovat joillekin energiantuottajille [ ] suunnattua valtiontukea." Avustukset uusiutuvia energialähteitä tai muita sellaisia polttoaineita käyttäville voimalaitoksille, jotka eivät lisää hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää Komissio teki vuonna 2001 useita päätöksiä ohjelmista, joissa ympäristöä keskimääräistä vähemmän saastuttavia energialähteitä käyttävät sähköntuottajat otetaan erityisesti huomioon ympäristöverojärjestelmissä. Esimerkiksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa valtiontukiasiassa N 123/2000 Ilmastonmuutosmaksu (Climate Change Levy) 10 vihreän sähkön kulutus vapautetaan verosta. Maaliskuussa 2001 komissio totesi päätöksessään, että "koska mikään maksusta vapautetuista energialähteistä ei aiheuta pitkäketjuisen hiilidioksidin päästöjä, Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamista energialähteistä tuotettua sähköä koskeva poikkeus on verojärjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen nojalla perusteltu". 10 EYVL C 185, , s

8 Komissio teki lisäksi marraskuussa 2001 päätöksen Alankomaita koskevassa valtiontukiasiassa NN/30/B/2000 Nollaverokanta vihreälle sähkölle. 11 Se totesi päätöksessään, että uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kulutukseen sovellettava energian nollaverokanta ei ollut tukea, koska se oli verojärjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen nojalla perusteltu. Komissio katsoi kuitenkin joulukuussa 2001 toisessa Alankomaita koskevassa valtiontukiasiassa N 239/2001 Jätteenpolttolaitosten osittainen vapauttaminen energiaverosta 12, että järjestelmä on tukea, jos kuluttajat maksavat uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä kannettavan veron, mutta veronpalautus myönnetään kyseisen sähkön tuottajalle. Komissio katsoi, että tämäntyyppinen järjestelmä poikkeaa selkeästi järjestelmästä, jossa vihreän sähkön kulutusta ei lainkaan veroteta. Komissio toteaa, että tarkasteltavana oleva Suomea koskeva asia on kaikkein lähimpänä Alankomaita koskevaa valtiontukiasiaa N 239/2001, sillä molemmissa verotetaan sähköä ja palautus maksetaan tukikelpoisille tuottajille takautuvasti. Tarkasteltavana olevassa asiassa avustukset ovat lisäksi erisuuruisia ja päätös siitä, perustuuko korvaus verokantaan I vai II, tehdään kulloisenkin voimalaitos- tai polttoainetyypin kilpailukyvyn arvioinnin perusteella. Jos avustukset todellisuudessa olisivat korvaus saastumisen vähentämisestä, tuensaajien tuotantokustannuksilla ei olisi avustusten määrien kannalta merkitystä. Komissio katsoo näin ollen, että tukikelpoisille voimalaitoksille myönnetyt avustukset eivät tässä tapauksessa ole järjestelmän luonteen tai loogisen rakenteen mukaisia. Avustukset maksetaan valtion varoista ja niillä on erityistarkoitus, koska niitä voidaan myöntää vain tiettyjä polttoaineita käyttäville sähköntuottajille. Nämä tuottajat toimivat sähkön sisämarkkinoilla, joten niille myönnetty etu uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin ollen perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät Avustukset turvetta käyttäville pienille yhteistuotantolaitoksille Valtio maksaa varoistaan kilowattituntikohtaista avustusta turvetta käyttäville yhteistuotantolaitoksille niiden tuottamasta sähköstä. Nämä voimalaitokset myyvät sähköä sähkön sisämarkkinoilla, joten tuki voi vääristää kilpailua näillä markkinoilla ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin ollen myös nämä avustukset ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 11 EYVL C 30, , s EYVL C 32, , s

9 3.2. Tuen yhteensopivuus EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan kanssa Tuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimalaitoksille Komissio on arvioinut uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimalaitoksille myönnettävän tuen perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaisesti. 13 Avustukset eivät ole yhteydessä tukikelpoisiin investointeihin sähköntuotannossa. Niillä on tarkoitus kattaa sellaiset sähkön tuotantokustannukset, jotka voimalaitosten olisi normaalisti rahoitettava talousarviostaan. Tuki on näin ollen toimintatukea. Suuntaviivojen E.3.3 kohdassa esitetään useita vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat sen, että uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimalaitoksille myönnetty toimintatuki voidaan katsoa yhtenäismarkkinoille soveltuvaksi. Vaihtoehdossa 4 viitataan suuntaviivojen 45 ja 46 kohdassa vahvistettuihin toimintatukea koskeviin yleissääntöihin. Suuntaviivojen 46 kohta koskee alentumatonta tukea, ja sen mukaan tämänkaltaista tukea voidaan myöntää, jos tuen kesto on rajattu viiteen vuoteen ja taso 50 prosenttiin ylimääräisistä kustannuksista. Ylimääräiset kustannukset määritellään 43 kohdassa sähkön markkinahinnan ja kunkin yksittäisen polttoaineen tuotantokustannusten erotukseksi. Kun otetaan huomioon sähkön markkinahinnan vaihtelut NordPool-pörssissä, komissio käyttää vuoden 1999 tammikuun ja vuoden 2002 toukokuun välisen jakson keskimääräistä markkinahintaa. Tuotantokustannusten katsotaan sisältävän tavanomaisen voiton, joten tässä tapauksessa voidaan hyväksyä 10 prosentin voittomarginaali. Tuotantokustannukset olisi laskettava ilman mitään tukia. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskimääräiset tuotantokustannukset ilman ohjelman N 75/02 (Energiatuki) mukaisesti myönnettyjä investointitukia, koska investointituet määräytyvät tapauskohtaisesti ja tukimäärä sekä tuen prosenttiosuus vaihtelevat useiden tekijöiden mukaan. Suomen viranomaiset ottavat kuitenkin huomioon näiden kahden tukiohjelman yhteisvaikutuksen mukauttamalla toimintatukea saaville voimalaitoksille myönnettävän investointituen määrää. Energialähde (1) (2) Keskimääräiset tuotantokustannukset Markkinahinta Ylimääräiset kustannukset Tuki (4) Tuki: ylim. kustannukset (4):(3) Tuulivoima 46,20 55,00 (3) = (1)-(2) 17,70 28,50 37,30 6, % sijaintipaikan 13 EYVL C 37, , s. 3. 9

10 Pienet vesivoimalaitokset Teollisuuden sivutuotteena saatava puupolttoaine Kierrätyspolttoaine mukaan 36,30 17,70 18,60 4,20 23 % 27,50 33,00 17,70 9,80 15,30 4, % 33,00 46,20 17,70 15,30 28,50 2, % Biokaasu 36,30 46,20 17,70 18,60 28,50 4, % Metsähake 33,00 36,30 17,70 15,30 18,60 6, % Taulukosta ilmenee, että tuki on enintään 50 prosenttia ylimääräisistä kustannuksista. Tuen kestoksi on ilmoitettu viisi vuotta, joten alenematonta tukea koskevat suuntaviivojen 46 kohdan vaatimukset täyttyvät Tuki voimalaitoksille, joiden käyttämä polttoaine ei lisää hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää Metallurgisten prosessien jätekaasut ja kemiallisten prosessien reaktiolämpö eivät kuulu uusiutuvista energialähteistä annetun direktiivin 2 artiklassa vahvistettuun uusiutuvien energialähteiden määritelmään. Komissio toteaa kuitenkin, että näiden polttoaineiden käyttö sähköntuotannossa ei lisää ilmakehään joutuvien hiilidioksidipäästöjen määrää. Lisäksi niillä korvataan yleensä muita, enemmän saastuttavia polttoaineita, kuten hiiltä ja öljyä. Metallurgisissa prosesseissa syntyvät myrkylliset jätekaasut on poltettava, mikä kuluttaisi myös energiaa. Sähkön tuottaminen metallurgisten prosessien jätekaasulla tai kemiallisten prosessien reaktiolämmöllä voidaan näin ollen katsoa suuntaviivojen 6 kohdan 2 alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetuksi energiansäästötoimenpiteeksi, koska näin vähennetään edellä mainittujen niukkojen energiatuotteiden tarvetta. Tuki on arvioitu suuntaviivojen E.3.1 kohdan mukaisesti. Kyseisessä kohdassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan kaikkeen energiansäästöjä edistävään toimintatukeen, ja 46 kohdassa vahvistetaan lisäksi alenematonta tukea koskevat säännöt, jotka ovat samat kuin ne, joita sovellettiin edellä arvioituun tukeen uusiutuville energialähteille. Seuraavasta taulukosta nähdään, että tuen ehdotettu määrä on enintään 50 prosenttia ylimääräisistä kustannuksista. Myös tämän tuen kestoksi on ilmoitettu viisi vuotta, joten alentamatonta tukea koskevat suuntaviivojen 46 kohdan vaatimukset täyttyvät. 10

11 Energialähde (1) (2) Keskimääräiset tuotantokustannukset Markkinahinta Ylimääräiset kustannukset Tuki (4) Tuki: ylim. kustannukset (4):(3) Metallurgisten prosessien jätekaasu Kemiallisten prosessien reaktiolämpö (3) = (1)-(2) 31,60 17,70 13,90 4,20 30 % 34,30 17,70 16,60 4,20 25 % Tuki turvetta käyttäville pienille yhteistuotantolaitoksille Myös tuki turvetta käytäville pienille lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille on toimintatukea, koska se ei ole yhteydessä tukikelpoisiin investointeihin. Komissio on arvioinut tämän tuen suuntaviivojen E.3.4 kohdan mukaisesti. Tässä kohdassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat sähkön ja lämmön yhteistuotantoon myönnettävää toimintatukea. Yhteistuotantolaitoksille myönnettävä toimintatuki voi suuntaviivojen 66 ja 31 kohdan mukaisesti olla perusteltua, jos esimerkiksi tukikelpoisten voimalaitosten muuntamisen hyötysuhde on poikkeuksellisen hyvä. Suomen viranomaiset toteavat, että tukikelpoisten voimalaitosten kokonaishyötysuhde on vähintään 80 prosenttia. Tämä täyttää 31 kohdassa asetetun vaatimuksen poikkeuksellisen hyvästä hyötysuhteesta 14. Lisäksi todetaan, että tukikelpoiset voimalaitokset täyttävät suuritehoisia yhteistuotantolaitoksia koskevat vaatimukset, jotka asetetaan ehdotuksessa direktiiviksi sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä. Tämä tarkoittaa, että tuotanto tukikelpoisissa voimalaitoksissa säästää primaarienergiaa verrattuna sähkön ja lämmön erilliseen tuotantoon. Komission olisi lisäksi suuntaviivojen 31 kohdan mukaan otettava erityisesti huomioon tuotantoprosessissa käytetty primaarienergiamuoto. Komissio toteaa, että turpeen poltto aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta se ottaa myös huomioon, että turvetta käytetään tarkasteltavana olevassa tapauksessa puun tukipolttoaineena ja että puu on uusiutuva energialähde. Turpeen käytöllä on näin ollen ympäristön kannalta myönteinen vaikutus, koska sillä lisätään samalla uusiutuvien kotimaisten energialähteiden käyttöä. Turpeen 14 Ks. valtiontuki N 449/2001 Saksa. EYVL C 137, , s

12 vaihtoehtona olisi ollut huomattavasti enemmän saastuttava, fossiilisiin polttoaineisiin kuuluva öljy. Suuntaviivojen 66 kohdan mukaan toimintatukea voidaan myöntää sähkön ja lämmön julkisesta jakelusta vastaaville yrityksille, jos tällaisen sähkön tai lämmön tuotantokustannukset ovat sen markkinahintaa suuremmat. Tuen välttämättömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon sähkön ja lämmön tuotannon ja myynnin kustannukset ja tuotot. Jos tuki säilyy kiinteänä viiden vuoden jakson ajan, se voi kattaa enintään 50 prosenttia ylimääräisistä kustannuksista (suuntaviivojen vaihtoehto 4 ja 46 kohta). Yhteistuotantolaitoksen yhteenlasketut tuotot perustuvat sähkön markkinahintaan ja tuottoihin lämmön myynnistä, joka tarkasteltavana olevassa tapauksessa on myyntiä kaukolämpöverkkoon. Sähkön markkinahinta tunnetaan. Jotta voitaisiin määrittää lämmön myynnistä saatavat tuotot, komissio käyttää Suomen viranomaisten esittämää, erillisen lämmöntuotannon kustannuksiin perustuvaa viitearvoa, joka on 18/MWh korotettuna viiden prosentin voittomarginaalilla. Lämmön voittomarginaali on pienempi kuin sähkön, koska Suomen lainsäädännössä lämmön myynnille asetetaan kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Lämmön tuotantokustannukset ( 18/MWh) on jo otettu huomioon sähkön tuotantokustannuksia määritettäessä. Näin ollen voittomarginaali voidaan ottaa huomioon lisäämällä se sähkön markkinahintaan ylimääräisenä tuottona. Seuraavasta taulukosta ilmenee, että tuki on vaatimusten mukaisesti rajoitettu 50 prosenttiin ylimääräisistä kustannuksista. Energialähde (1) Sähkön tuotantokustannukset Yhteenlasketut tuotot (2) Ylimääräiset kustannukset Tuki (4) Tuki: ylim. kustannukset (4):(3) Turve pienissä yhteistuotantovoimalaitoksissa (3) = (1)-(2) 27,50 17,70 + 0,90 8,90 4,20 47 % Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tuki kattaa lähes 50 prosenttia ylimääräisistä kustannuksista. Tältä osin komissio toteaa, että 27,50 euron tuotantokustannukset kilowattituntia kohti viittaavat melko suuren tukikelpoisen voimalaitoksen tuotantokustannuksiin ja että pienemmissä voimalaitoksissa tuotantokustannukset ovat tätä suuremmat. Suomen viranomaiset ovat tämän vuoksi sitoutuneet valvomaan tukea varmistaakseen, ettei sitä makseta liikaa. 12

13 Komissio katsoo näin ollen, että tuki turvetta käyttäville lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille on suuntaviivojen 46 kohdan mukainen. Kaikille ilmoitetuille tukitoimenpiteille voidaan näin ollen myöntää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen poikkeus. Suomen viranomaisia pyydetään toimittamaan vuosittain raportti ohjelman toiminnasta. 4. PÄÄTELMÄ Komissio on tämän perusteella päättänyt katsoa tuen yhteensopivaksi EY:n perustamissopimuksen kanssa. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle 15 työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä asetetussa määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internet-sivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Kilpailun pääosasto Valtiontukien kirjaamo B-1049 Bryssel Faksi: (32-2) Kunnioittaen Komission puolesta Mario Monti Komission jäsen 13

Valtiontuki N 893/2007 Suomi Voimalaitoksille myönnettävän tuen muuttaminen ja tukiohjelman keston pidentäminen

Valtiontuki N 893/2007 Suomi Voimalaitoksille myönnettävän tuen muuttaminen ja tukiohjelman keston pidentäminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.VI.2007 K(2007)3168 Asia: Valtiontuki N 893/2007 Suomi Voimalaitoksille myönnettävän tuen muuttaminen ja tukiohjelman keston pidentäminen Arvoisa Ulkoasiainministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15.03.2011 K(2011)1750 lopullinen Asia: Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY

Lisätiedot

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön HE 121/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 947/702/2013 1.1.2014 Versiohistoria Version Pvm numero 1 1.1.2014 Keskeisimmät

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 23.XI.2005

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 23.XI.2005 KOMISSION PÄÄTÖS tehty 23.XI.2005 Suomen tasavallan tekemän pyynnön hyväksymisestä muuttaa 16 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä C(2004) 475 fin hyväksyttyä tukiohjelmaa (tuki N 513/2003)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto. Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Energiamarkkinavirasto. Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Energiamarkkinavirasto Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 1.2.2013 2 Sisällysluettelo 1 Määräajat... 3 2 Syöttötariffin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy UUSIUTUVAN ENERGIAN TUKIPAKETTI Syyskuu 2010 Pöyry Management Consulting Oy UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN 38 % TAVOITE EDELLYTTÄÄ MM. MERKITTÄVÄÄ BIOENERGIAN LISÄYSTÄ SUOMESSA Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Tuotantotukilain muutokset

Tuotantotukilain muutokset Tuotantotukilain muutokset Anja Liukko hallitusneuvos Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät 27.11.2012 Tuulivoimarakentamisen tukijärjestelmä Syöttötariffi (= tavoitehinta sähkön 3 kk markkinahinta)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.03.2011 K(2011)1951 lopullinen Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille Arvoisa ulkoministeri, 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli

Lisätiedot

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle?

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle? Myöhästyikö Keski-Pohjanmaa kilpajuoksussa Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle? Suomeen on rakennettu voimassa olevan keskittävän syöttötariffin innoittamana noin 300 tuulivoimalaitosta lähimmät

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 128/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jäteverolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan jäteverolakia muutettavaksi siten, että kaatopaikoille toimitettavasta jätteestä valtiolle kannettavan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vuosi 2015

Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Congress Paasitorni, Helsinki Pekka Ripatti Sisältö ja esityksen rakenne 1. Millainen on uusiutuvan energian toimiala? 2. Millaisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus alimmillaan yli kolmeen vuosikymmeneen vuonna 2015

Kivihiilen kulutus alimmillaan yli kolmeen vuosikymmeneen vuonna 2015 Energia 2016 Kivihiilen kulutus 2015, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus alimmillaan yli kolmeen vuosikymmeneen vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta VTT Seminaari: Puuhakkeesta sähköä ja lämpöä pienen kokoluokan kaasutustekniikan kehitys ja tulevaisuus 13.06.2013 Itämerenkatu 11-13, Auditorio Leonardo Da

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit

Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit Indekseissä arvo 1 vastaa Kioton pöytäkirjan päästöseurannan referenssivuotta. Suomen päästötavoite ensimmäisellä velvoitekaudella 28-21 on keskimäärin vuoden 199

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoitepaketti

Uusiutuvan energian velvoitepaketti Uusiutuvan energian velvoitepaketti Valtiosihteeri Riina Nevamäki 20.5.2010 Hallituksen energialinja kohti vähäpäästöistä Suomea Tärkeimmät energiaratkaisut Energiatehokkuus 4.2.2010 Uusiutuva energia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.1.2013 COM(2013) 8 final 2013/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Korsikan departementeissa vapaaseen liikkeeseen laskettavaan ja moottoripolttoaineena

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoitepaketti ja metsäenergiatuet

Uusiutuvan energian velvoitepaketti ja metsäenergiatuet Uusiutuvan energian velvoitepaketti ja metsäenergiatuet Metsäneuvosto 8.12.2010 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan

Lisätiedot