EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki N 309/2007 Suomi Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille Arvoisa Herra ulkoministeri 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 1. kesäkuuta 2007 päivätyllä ja komissiossa samana päivänä saapuneeksi rekisteröidyllä kirjeellä EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti edellä mainituista tukitoimista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden 1, jäljempänä T&K&I-puitteet, mukaisesti. (2) Arvioituaan tietoja ensimmäisen kerran komissio katsoi, etteivät ilmoitukset olleet täydellisiä, ja pyysi Suomen viranomaisilta lisätietoja 29. elokuuta 2007 päivätyllä kirjeellä. Suomen viranomaiset vastasivat 29. lokakuuta TUKIOHJELMIEN KUVAUS 2.1. Tarkoitus (3) Innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin annettavan tuen tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä ostamaan kyseisiä palveluita, lisätä palveluiden tarjontaa ja kysyntää ja parantaa yritysten tarjoamien innovaatiopalvelujen 1 EUVL C 323, , s. 1. Ulkoasiainministeri Ilkka KANERVA Merikasarmi PL 176 FIN Helsinki Euroopan komissio, B-1049 Bryssel. Puhelin: (+32-2)

2 saatavuutta ja laatua. Tuella pyritään parantamaan riittämättömään tiedon leviämiseen, ulkoisvaikutuksiin ja koordinoinnin puuttumiseen liittyviä markkinoiden toimintapuutteita. (4) Nuorille innovatiivisille yrityksille annettavan tuen tavoitteena on edistää innovatiivisten kasvuyritysten kehittämistä Suomessa. Tuella pyritään poistamaan epätäydellisestä ja epäsymmetrisestä informaatiosta johtuvia markkinoiden toimintapuutteita, jotka heikentävät pk-yritysten kykyä saada riittävää rahoitusta innovatiivisille yritysideoilleen Oikeusperusta, hallinnoiva viranomainen, talousarvio ja kesto (5) Oikeusperustan muodostavat valtionavustuslaki (688/2001) ja laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997). Tukiohjelmiin liittyvät tuet voidaan myöntää vasta komission hyväksynnän jälkeen. (6) Tuen myöntää Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, jäljempänä Tekes, jonka on varmistettava, että tuki myönnetään ja sitä valvotaan oikein. (7) Tuet rahoitetaan Suomen valtion talousarviosta. Nuorten innovatiivisten yritysten tuki voidaan myöntää riskipääomasijoituksena julkisista pääomasijoitusrahastoista (esimerkiksi Finnvera Oyj -konserniin kuuluva, koko Suomessa toimiva pääomasijoituksia tekevä Aloitusrahasto Vera Oy). (8) Innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin pk-yritysten palveluihin annettavan tuen kokonaisbudjetti on 120 miljoonaa euroa ja nuorille innovatiivisille yrityksille annettavan tuen 240 miljoonaa euroa. Molempien tukien kesto on komission hyväksymisajankohdasta 31. joulukuuta 2013 asti. (9) Tukien ehtoja täsmennetään ennen niiden täytäntöönpanoa valtioneuvoston asetuksella. Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet lähettämään asetuksen komissiolle heti, kun se on annettu Tuensaajat (10) Tukea saavat pk-yritykset Suomessa. Tuensaajien on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun pk-yrityksen määritelmän 2 mukaisia. Ohjelmia ei ole rajattu tietylle alalle tai maantieteelliselle alueelle. Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, ettei tukiohjelmissa aseteta ehtoja, joilla rajoitettaisiin vapautta sijoittautua sisämarkkinoille. (11) Tukea voivat saada ainoastaan kannattavat liiketoimet ja hankkeet, joihin liittyvällä liiketoiminnalla on kilpailukykyä. Sitä eivät voi saada vaikeuksissa olevat yritykset sellaisina kuin ne on määritelty valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa suuntaviivoissa 3. 2 Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission suositus 2003/361/EY (EUVL L 124, , s. 36). 3 EUVL C 244, , s. 2. 2

3 2.4. Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin Tukikelpoiset edunsaajat (12) Innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluihin annettavan tuen saajat ovat pk-yrityksiä. Innovaatiopalveluihin annettavan tuen on edistettävä innovatiivista liikeideaa, johon liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia Tukikelpoiset palveluntarjoajat ja sertifiointi (13) Tuensaajat voivat käyttää valtiontukea hankkiakseen innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluja niin yksityisiltä kuin julkisiltakin (esim. korkeakoulut, ammattikoulut, Valtion teknillinen tutkimuskeskus - VTT) tahoilta. Julkisten innovaatioiden välittäjien on erotettava toisistaan taloudellinen ja muu kuin taloudellinen toiminta ja niihin liittyvät kulut ja rahoitus, jotta voidaan välttää toiminnan ristiinrahoitus. (14) Suomen viranomaisten mukaan innovaatiopalvelujen tarjoajiin sovelletaan erilaisia sertifiointimenettelyjä, esimerkiksi työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) käytössä olevia menettelyjä eri osaamis- ja toimialueiden innovaatiopalveluiden tuottajien sertifioimiseksi, eurooppalaisia sertifiointimenettelyjä, esimerkiksi nykyistä teknologiansiirtopalveluiden tukemiseen käytettävää IRC-verkostoa tai Europe INNOVA -aloitteessa kehitteillä olevaa IMP3ROVE-menettelyä, avoimia kilpailuttamismenettelyjä, joissa konsulttityön laatua valvotaan asiakaspalautteen avulla. (15) Suomen viranomaisten mukaan monipuolisilla sertifiointimenettelyillä pyritään edistämään innovaatiopalveluiden markkinoiden avautumista ja kehittymistä sekä parantamaan etenkin yksityisten yritysten tuottamien innovaatiopalveluiden saatavuutta ja laatua. Sertifiointimenettelyt mahdollistavat myös muissa jäsenmaissa toimivien palveluntarjoajien osallistumisen tukiohjelmaan. (16) Palveluntarjoajat valitaan avoimella kilpailulla. Tuen ja sertifiointimenettelyjen yksityiskohtaiset ehdot julkaistaan etukäteen Tekesin verkkosivuilla. Tekes perustaa rekisterin sertifioiduista innovaatiopalvelujen tarjoajista Tukikelpoiset kustannukset (17) Tukikelpoisia innovaatiotoiminnan neuvontapalvelujen kustannuksia ovat liikkeenjohdon konsultointi, tekninen apu, teknologiansiirtopalvelut, koulutus, konsultointipalvelut teollisja tekijänoikeuksien hankkimista, suojelua ja kauppaa sekä lisenssisopimuksia varten ja standardien käyttöä koskevat konsultointipalvelut. Tukikelpoisia innovaatiotoiminnan tukipalveluiden kustannuksia puolestaan ovat toimistotiloista, tietopankeista, teknisistä kirjastoista, markkinatutkimuksista, laboratorion käytöstä sekä laatumerkintä-, testaus- ja sertifiointipalveluista aiheutuvat kustannukset Tuki-intensiteetit ja tuen määrä (18) Tuen enimmäisintensiteetti on 100 prosenttia ja tuki on enintään euroa tuensaajaa kohden kolmen vuoden aikana, jos palveluntarjoajalla on kansallinen tai eurooppalainen 3

4 sertifiointi. Jos palveluntarjoajalla ei ole kansallista tai eurooppalaista sertifiointia, tuki saa olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. (19) Tuen myöntävä viranomainen ilmoittaa tuensaajille tuen luonteesta. Tuensaajia pyydetään ilmoittamaan myöntävälle viranomaiselle, onko niille myönnetty muuta tukea samaan tarkoitukseen edeltävien kolmen vuoden aikana, jotta enimmäismäärä tuensaajaa kohden ei ylity Tukiväline (20) Tuki myönnetään useimmiten avustuksena, jolla pk-yritys voi ostaa palvelut markkinahintaan, tai jos palveluntarjoaja on voittoa tavoittelematon organisaatio, kokonaiskustannuksia vastaavaan hintaan, johon on lisätty kohtuullinen voittomarginaali. (21) Tuki voidaan myöntää myös innovaatiopalvelun hinnan alennuksena. Tukiosuus lasketaan tuensaajan maksaman hinnan ja markkinahinnan välisenä erotuksena. Tekes ottaa käyttöön tukiosuuden mittaamiseksi ja valvomiseksi järjestelmän, jolla se tarkistaa innovaatiopalveluiden markkinahinnan ja tuensaajan maksaman hinnan. (22) Tekes tarkastaa julkisten innovaatioidenvälittäjien hinnoitteluperiaatteet ennen kuin ne hyväksytään mukaan tukiohjelmaan. Välittäjien olisi laskettava palvelujen kustannukset noudattaen valtion maksuperustelakia (150/1992) ja valtion maksuperusteasetusta (211/1992), joiden mukaan palvelut on hinnoiteltava kaupallisesti. Tulojen on katettava ainakin toiminnasta aiheutuneet kulut sekä kohtuullinen voittomarginaali. Muiden voittoa tavoittelemattomien tahojen voittomarginaalia tarkastellaan tapauskohtaisesti ennen kuin kyseinen taho hyväksytään palveluntarjoajaksi Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille Tukikelpoiset edunsaajat (23) Tuki koskee pieniä yrityksiä 4, jotka ovat tuen myöntämishetkellä toimineet alle 6 vuotta. Tukea voidaan maksaa useissa erissä siihen saakka, kun yritys täyttää 8 vuotta, ja vain niin kauan kuin se on pk-yritys. Tuensaaja voi saada tukea tukiohjelmassa ainoastaan kerran sinä aikana, jona se katsotaan nuoreksi innovatiiviseksi yritykseksi. Jos tuki myönnetään vaiheittain, uuteen vaiheeseen pääseminen edellyttää, että yritys on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. (24) Tuensaajan on oltava innovatiivinen yritys siten, että sen T&K-kustannukset muodostavat vähintään 15 prosenttia kaikista sen liiketoiminnan kuluista vähintään yhtenä vuonna tuen myöntämistä edeltävistä kolmesta vuodesta, ja ulkopuolinen tilintarkastaja on vahvistanut tämän. Jos kyseessä on vastaperustettu yritys, jolla ei vielä ole taloudellista historiaa, vastaava 15 prosentin taso on saavutettava kuluvan tilikauden tilinpäätöksessä, jonka yrityksen ulkopuolinen tilintarkastaja on vahvistanut. Tuensaajalla on oltava uskottava innovatiivinen liikeidea, johon liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia Tuen määrä (25) Tuki on enintään 1 miljoona euroa tuensaajaa kohti. Se voi kuitenkin olla enintään 1,25 miljoonaa euroa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 4 Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission suositus 2003/361/EY (EUVL L 124, , s. 36). 4

5 tarkoitetulle, Suomen aluetukikartassa määritetylle alueelle 5 sijoittautunutta tuensaajaa kohti. Tukeen ei sovelleta tuki-intensiteetin rajoja. Myöntävä viranomainen kuitenkin seuraa nuoren innovatiivisen yrityksen kustannuksia ja edellyttää, että tuki käytetään toimintoihin, joilla edistetään tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä asetettujen tavoitteiden toteutumista Tukiväline (26) Tuki voidaan myöntää avustuksena, vakuudettomana ja korottomana lainana, riskipääomana tai näiden yhdistelmänä sallittuihin enimmäismääriin asti. (27) Vakuudettoman ja korottoman lainan määrä ei saa ylittää edellä (24 kohta) määriteltyjä tuen enimmäismääriä. Lainaan voi liittyä enintään 10 vuoden lyhennyksetön aika. Tuensaajien on täytettävä tietyt edellytykset ensimmäisten viiden lyhennyksettömän vuoden päättyessä, jotta toinen viiden vuoden jakso voidaan aloittaa. Jos lainasopimuksessa luetellut edellytykset eivät täyty, laina on maksettava takaisin ensimmäisen viiden vuoden jakson jälkeen. (28) Jos osa tuesta annetaan riskipääomana, riskipääoman määrä ei saa ylittää edellä (24 kohta) määriteltyä tuen enimmäistasoa. Riskipääoman antaa julkinen pääomasijoitusrahasto, esimerkiksi Aloitusrahasto Vera Oy tai muut alueelliset sijoitusyritykset. Sijoitusyritysten on puolestaan noudatettava rahoituksessaan tukiohjelman ehtoja ja seurattava ja ohjattava sen täytäntöönpanoa Tuen kasautuminen (29) Innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluihin annettavaa tukea ei voi yhdistää muihin tukiin samojen tukikelpoisten kustannusten osalta. Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että kumpaankaan tukeen ei voi yhdistää de minimis -tukea samojen tukikelpoisten kulujen osalta. (30) Nuorten innovatiivisten yritysten tukeen ei voida yhdistää muuta valtiontukea T&K&I-tukea ja riskipääomatukea lukuun ottamatta ennen kuin kolme vuotta sen jälkeen, kun tuensaajalle on myönnetty nuoren innovatiivisen yrityksen tukea. (31) Yrityksen on lähetettävä Tekesille vähintään kerran vuodessa ulkopuolisen tilintarkastajan lausunto tuen kasautumista koskevien sääntöjen täyttymisestä. Lausunnot vaaditaan nuoren innovatiivisen yrityksen rahoituksen myöntämistä seuraavilta kolmelta vuodelta. Lisäksi Tekes tekee tuen kasautumista koskevien sääntöjen noudattamista koskevia tarkastuksia Kannustava vaikutus (32) Tuensaajien toiminta, jolle tukea annetaan, voi alkaa vasta tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Myöntävä viranomainen tekee toimenpiteistä arviointeja heti toiminnan alusta. Ensimmäisen arvioinnin tulosten odotetaan valmistuvan vuonna Valvonta ja raportointi (33) Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet antamaan tuista vuosikertomukset, jotka sisältävät seuraavat tiedot: tuensaajan nimi, tuen määrä tuensaajaa kohti, tuki-intensiteetti ja tuettujen hankkeiden toimialat. 5 Suomen kansallinen aluetukikartta vuosille (valtiontuki N 431/2006, EUVL C 34, ). 5

6 (34) Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet julkaisemaan tukiohjelmatekstin kokonaisuudessaan Internetissä ennen tukiohjelmien täytäntöönpanoa ja ilmoittamaan kyseisen Internetosoitteen komissiolle. 3. ONKO KYSE TUESTA? 3.1. Tuen osatekijät (35) Komissio on tutkinut, onko kyseessä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdan mukainen tuki. Jotta toimenpide kuuluisi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sen on täytettävä samanaikaisesti seuraavat neljä edellytystä: 1) toimenpiteeseen käytetään valtion varoja, 2) toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua aiheuttamalla etua tuensaajalle, 3) toimenpide on valikoiva siten, että se on rajoitettu tiettyihin yrityksiin tai tiettyyn tuotannonalaan, 4) tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (36) Ehdotettu tukiohjelma kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan siltä osin kuin tukea annetaan taloudellista toimintaa harjoittaville yrityksille. Se rahoitetaan kansallisesta talousarviosta eli valtion varoista. Tukea annetaan vain tietyille yrityksille, jotka saavat näin valikoivaa etua. Yritykset toimivat markkinoilla, joilla on yhteisön sisäistä kilpailua. Tukiohjelmalla parannetaan tuensaajien asemaa verrattuna niiden EU:ssa toimivien kilpailijoiden asemaan. Näin ollen tukiohjelma vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Se on siis EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea Sääntöjenmukaisuus (37) Ilmoittamalla toimenpiteistä ennen niiden täytäntöönpanoa Suomen viranomaiset ovat täyttäneet niille EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla kuuluvan velvollisuuden. 4. ARVIOINTI (38) Komissio on arvioinut tuet T&K&I-puitteiden pohjalta. T&K&I-puitteiden 2.1 kohdan mukaan puitteita ei sovelleta vaikeuksissa oleville yrityksille suunnattuun tukeen, joka on tarkoitettu yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi 6. Kuten edellä (2.3 kohta, 10 kappale) todetaan, tällaiset yritykset eivät kuulu ilmoitetun tuen piiriin. 6 EUVL C 244, , s. 2. 6

7 4.1. Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin (39) T&K&I-puitteiden 5.6 kohdan 1 4 alakohdan mukaan innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin myönnettävän tuen on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset: tuensaaja on pk-yritys, tuki on enintään euroa tuensaajaa kohden kolmen vuoden aikana, jos palveluntarjoajalla on kansallinen tai eurooppalainen sertifiointi; jos palveluntarjoajalla ei ole kansallista tai eurooppalaista sertifiointia, tuki saa olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tuensaaja käyttää valtiontuen ostaakseen palvelut markkinahintaan; jos palveluntarjoaja on voittoa tavoittelematon organisaatio, tuki voidaan antaa hinnanalennuksena; jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, jolla varmistetaan kokonaiskustannusten ja tuensaajan maksaman hinnan läpinäkyvyys. (40) Kuten edellä (2.4.1, 2.4.2, ja kohdassa) todetaan, tukiohjelman tuen myöntämisen edellytykset vastaavat edellä määriteltyjä perusteita. (41) T&K&I-puitteiden 5.6 kohdan mukaan seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia: seuraavat innovaatiotoiminnan neuvontapalveluiden kustannukset: liikkeenjohdon konsultointi, tekninen apu, teknologiansiirtopalvelut, koulutus, konsultointipalvelut teollis- ja tekijänoikeuksien hankkimista, suojelua ja kauppaa sekä lisenssisopimuksia varten ja standardien käyttöä koskevat konsultointipalvelut, seuraavat innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden kustannukset: toimistotilat, tietopankit, tekniset kirjastot, markkinatutkimukset, laboratorion käyttö ja laatumerkintä-, testaus- ja sertifiointipalvelut. (42) Edellä (2.4.3 kohdassa) esitetyt toimenpiteen tukikelpoiset kustannukset vastaavat T&K&Ipuitteiden 5.6 kohdassa esitettyjä tukikelpoisten kustannusten luokkia. (43) Komissio toteaa tämän vuoksi, että innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluihin annettava tuki on T&K&I-puitteiden mukaista Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille (44) T&K&I-puitteiden 5.4 kohdan mukaan nuorille innovatiivisille yrityksille myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat edellytykset: tuensaaja on pieni yritys 7, joka on toiminut alle kuusi vuotta tuen myöntämisajankohtaan mennessä; tuensaaja voi saada tukea ainoastaan kerran sinä aikana, jolloin se katsotaan nuoreksi innovatiiviseksi yritykseksi, tuensaaja on innovatiivinen yritys sillä perusteella, että se suunnittelee kehittävänsä tuotteita, palveluja tai prosesseja, jotka ovat teknologisesti uusia tai huomattavasti aiempaa parempia, mikä voidaan osoittaa ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä 7 Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission suositus 2003/361/EY (EUVL L 124, , s. 36). 7

8 arvioinnilla, tai sillä perusteella, että tuensaajan T&K-kustannukset ovat vähintään 15 prosenttia sen liiketoiminnan kokonaiskuluista vähintään yhtenä vuonna tuen myöntämistä edeltävistä kolmesta vuodesta, tuki on enintään 1 miljoona euroa tuensaajaa kohti alueilla, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen, tai enintään 1,25 miljoonaa euroa alueilla, jotka ovat oikeutettuja perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseen poikkeukseen. (45) Edellä (2.5.1, ja kohdassa) esitetyt tukikelpoiset yritykset, innovatiivisen yrityksen määritelmä ja tuen enimmäismäärät vastaavat T&K&I-puitteiden 5.4 kohtaa. (46) Komissio toteaa tämän vuoksi, että nuorille innovatiivisille yrityksille annettava tuki on T&K&I-puitteiden mukainen Tuen kasautuminen (47) T&K&I-puitteiden 8 jaksossa todetaan, että kun kaikkiin tai osaan T&K&I-tukeen oikeutetuista kustannuksista voidaan myöntää myös muita tukia, yhteiseen osuuteen sovelletaan asiaa koskevien sääntöjen suotuisinta enimmäisintensiteettiä. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tukeen, joka on myönnetty valtiontuesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen 8 mukaisesti. T&K&I-tuki ei saa kasautua de minimis -tuen kanssa samojen tukikelpoisten kustannusten osalta puitteissa vahvistettujen tuen enimmäisintensiteettien kiertämiseksi. Lisäksi T&K&I-puitteiden 5.4 kohdan mukaan nuorten innovatiivisten yritysten tukeen ei voida yhdistää muuta valtiontukea T&K&I-tukea ja riskipääomatukea lukuun ottamatta ennen kuin kolme vuotta sen jälkeen, kun tuensaajalle on myönnetty nuoren innovatiivisen yrityksen tukea. (48) Edellä 2.6 kohdassa esitetyt tukien kasautumista koskevat säännöt ovat T&K&I-puitteiden mukaiset Kannustava vaikutus, tuen välttämättömyys ja läpinäkyvyys (49) T&K&I-puitteiden 6 jakson mukaan valtiontuella on oltava kannustava vaikutus, ts. tuensaajan on sen johdosta muutettava käyttäytymistään ja lisättävä T&K&I-toimintaansa. T&K&I-hankkeen ei pitäisi alkaa ennen kuin tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen kansallisille viranomaisille. Edellä 2.7 kohdassa esitetyt tukiohjelmat ovat kannustavaa vaikutusta koskevan vaatimuksen mukaiset. (50) T&K&I-puitteiden 6 jaksossa todetaan, että tukiohjelmien kannustava vaikutus täyttyy automaattisesti nuorille innovatiivisille yrityksille ja innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin annettavissa tuissa. Komissio katsoo tämän vuoksi, että kannustavaan vaikutukseen liittyvät edellytykset täyttyvät ja tuet ovat T&K&I-puitteiden 6 jakson mukaiset. (51) Edellä (17 ja 24 kappaleessa) määritellyt tuen enimmäismäärät alittavat T&K&I-puitteiden 7.1 kohdassa esitetyt yksittäisten ilmoitusten tekemistä koskevat rajat. Komissio katsoo tämän vuoksi, että yksittäisten ilmoitusten tekemistä koskevaan vaatimukseen liittyvät edellytykset täyttyvät ja tuet ovat T&K&I-puitteiden 7 jakson mukaiset. 8 EUVL C 194, , s. 2. 8

9 (52) Edellä (2.8 kohdassa) esitetyt tukiohjelmien raportointi- ja valvontasäännöt ovat T&K&Ipuitteiden 10.1 kohdan mukaiset. (53) Komissio toteaa, että tukiohjelmat noudattavat T&K&I-puitteiden kannustavaa vaikutusta, yksittäisten ilmoitusten tekemistä ja läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia Päätelmä (54) Komissio toteaa edellä esitetyn perusteella, että tukiohjelmasta annettu tuki on sovellettavien kilpailusääntöjen mukaista ja soveltuu näin ollen yhteismarkkinoille. 5. PÄÄTÖS (55) Komissio katsoo, että ilmoitetuista tukiohjelmista (tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille ja tuki nuorille innovatiivisille yrityksille) myönnetty tuki soveltuu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla yhteismarkkinoille, ja on näin ollen päättänyt olla vastustamatta ilmoitettuja tukiohjelmia. (56) Komissio muistuttaa Suomen viranomaisia siitä, että komissiolle on ilmoitettava EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla kaikista suunnitelmista jälleenrahoittaa tai muuttaa tätä tukiohjelmaa. (57) Komissio muistuttaa Suomen viranomaisia, että ennen tukiohjelmien täytäntöönpanoa niiden tekstit on julkaistava kokonaisuudessaan Internetissä ja toimitettava komissiolle. (58) Komissio muistuttaa Suomen viranomaisia myös siitä, että ilmoitettujen tukiohjelmien täytäntöönpanosta on laadittava vuosikertomus. (59) Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksiantamiseen kolmansille ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internetsivustolla Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition Directorate for State Aid State Aid Greffe B 1049 Brussels Faksi: (+32) Kunnioittavasti Komission puolesta Neelie Kroes Komission jäsen 9

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 1 (8) Tekesin tukiohjelmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 1 Tukiohjelmien tavoitteet 1.1 Tuki tutkimus- ja kehittämisprojekteihin 1.2 Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659).

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659). EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.V.2008 K(2008)1839 lopullinen Asia: Valtiontuki N 537/2007 Suomi Sanomalehdistön tuki Arvoisa ulkoministeri, 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.3.2013 C(2013) 1265 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final. Valtiontuki SA.35764 (2012/N) Suomi Northern Start up Fund. Arvoisa ulkoasiainministeri,

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final. Valtiontuki SA.35764 (2012/N) Suomi Northern Start up Fund. Arvoisa ulkoasiainministeri, + EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.35764 (2012/N)

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Vahtera Eeva JULKINEN

Vahtera Eeva JULKINEN Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2009-00447 Vahtera Eeva 13.10.2009 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Eduskunnan suuren valiokunnan pöytäkirja 18.9.2009, 33/2009 vp Asia Ajankohtainen

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin. Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille. Arvoisa vastaanottaja

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin. Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille. Arvoisa vastaanottaja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin Asia: Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille Arvoisa vastaanottaja 1. MENETTELY Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 28.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12. Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.2016 Innovaatioseteli Tempo-rahoituspalvelu Vauhtia startup-yrityksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot