1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659)."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.V.2008 K(2008)1839 lopullinen Asia: Valtiontuki N 537/2007 Suomi Sanomalehdistön tuki Arvoisa ulkoministeri, 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659). 2. Komissio pyysi lisätietoja 17. lokakuuta 2007 päivätyllä kirjeellä D/54120, 11. joulukuuta 2007 päivätyllä kirjeellä D/54919 ja 3. maaliskuuta 2008 päivätyllä kirjeellä D/ Lisätiedot toimitettiin 5. marraskuuta 2007 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä A/39042, 15. helmikuuta 2008 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä A/3069 ja 31. maaliskuuta 2008 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä A/6039. Suomen viranomaiset peruivat osan ilmoituksesta 15. helmikuuta 2008 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. 3. Suomen viranomaisten ja komission yksiköiden välillä pidettiin kokous 21. marraskuuta TARKASTELTAVANA OLEVAN TUKITOIMENPITEEN KUVAUS 2.1. TARKOITUS JA TUKIKELPOISUUSEDELLYTYKSET 4. Ohjelma on ollut käytössä vuodesta 1971 ja on pysynyt siitä lähtien pääosin muuttumattomana. Suomen viranomaiset aikovat nyt tehdä toimenpiteeseen olennaisia muutoksia, joista ne ovat päättäneet ilmoittaa komissiolle. 5. Ohjelman tarkoituksena on edistää suomalaisen lehdistön ja tiedonvälityksen moniarvoisuutta ja monipuolisuutta sanomalehdille annettavan taloudellisen tuen muodossa. Ulkoasiainministeri Alexander STUBB Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Puhelin: (32-2)

2 6. Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää tukea sanomalehdille suorina avustuksina 27. joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen 1481/2001 nojalla. 7. Tukikelpoisuus edellyttää, että sanomalehdet ovat saatavilla kohtuullista tilausmaksua vastaan (ilmaislehdet on jätetty tukiohjelman ulkopuolelle), niitä on julkaistava vähintään kolme kertaa viikossa ja niiden sisällön on oltava vaihteleva eli niissä on oltava sekä kotimaan että ulkomaan uutisia, yhteiskuntaelämän eri osa-alueita koskevia raportteja jne. Myös eduskunnassa edustettuina olevien poliittisten puolueiden lehdet ovat tukikelpoisia. 8. Ohjelmasta on myönnetty tukea kahdessa eri muodossa: valikoivina tukina ja parlamentaarisina tukina VALIKOIVAT TUET 9. Valikoivia tukia myönnetään sanomalehtien julkaisu-, kuljetus- ja jakelukustannusten sekä muiden kustannusten alentamiseen. 10. Valikoivia tukia myönnetään ainoastaan sanomalehdille, joita voidaan tilinpäätöstietojen perusteella laskettujen tunnuslukujen 1 ja tuen myöntämisvuotta koskevan, tilintarkastajan vahvistaman arvion perusteella pitää huonosti kannattavina. Tukea ei voida myöntää, jos yhtiö on tuen myöntämisvuotta edeltävänä vuonna jakanut osakkailleen osinkoja. 11. Valikoivan tuen myöntäminen edellyttää, että säännöllisesti maksutta jaettavien lehtien osuus lehden tilauskappaleiden määrästä on enintään 30 prosenttia. 12. Päätöksen valikoivien tukien myöntämisestä tekee valtioneuvoston nimittämä lehdistötukilautakunta, jonka jäsenet ovat lehdistöalan asiantuntijoita ja edustavat eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä. 13. Vuonna 2007 valikoivaa tukea myönnettiin noin 17 sanomalehdelle yhteensä 6,1 miljoonaa euroa. Kyse oli pääasiassa huonosti kannattavista sanomalehdistä, jotka ovat sitoutuneet poliittisiin puolueisiin ja joiden julkaisijat ovat pk-yrityksiä PARLAMENTAARISET TUET 14. Parlamentaarisia tukia myönnetään eduskunnassa edustettuina oleville poliittisille puolueille 2 suhteessa niiden edustajapaikkojen lukumäärään ja samoin ehdoin kuin poliittisille puolueille Suomessa myönnettävää säännönmukaista rahoitusta. 15. Puolueet päättävät itsenäisesti tukien jakamisesta sanomalehtien kesken. 16. Parlamentaarista tukea voidaan myöntää poliittisesti suuntautuneiden sanomalehtien (ja niiden sähköisten julkaisujen) tukemiseen. Kyse ei ole välttämättä virallisista puoluelehdistä tai puolueen suorassa omistuksessa olevista lehdistä, vaan lehdistä, joilla on yleensä sekä ideologinen suhde että omistussuhde puoluetta lähellä olevaan yhdistykseen tai yhtiöön. 1 Käytettyjä tunnuslukuja ovat pääoman tuottoaste, omarahoitusaste, varallisuus jne. 2 Myös Ahvenanmaan maakunnalle myönnetään parlamentaarisen tuen määrärahoja suhteessa sen yhteen edustajapaikkaan eduskunnassa. 2

3 17. Parlamentaarista tukea saavilla sanomalehdillä on lakisääteinen oikeus myydä ilmoitustilaa, kuten mikä tahansa muu sanomalehti. 18. Valtioneuvoston poliittisille puolueille maksamat varat on jaettava välittömästi sanomalehdille. Poliittisten puolueiden on annettava valtioneuvostolle raportti, joka osoittaa, että varat on siirretty tosiasiallisesti julkaisuyhtiöille kuukauden kuluessa siitä, kun puolueet saivat avustukset. 19. Tukea saavien puolueiden 3 ja julkaisuyhtiön on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle selvitys tukien käytöstä viimeistään 30. huhtikuuta tuen myöntämistä seuraavana vuonna. 20. Vuonna 2007 parlamentaarista tukea myönnettiin kymmenelle kansalliselle puolueelle ja Ahvenanmaan maakunnalle yhteensä 8,1 miljoonaa euroa. Tukea saaneita sanomalehtiä oli noin TUEN KASAUTUMINEN 21. Parlamentaaristen ja valikoivien tukien yhteismäärä saa olla enintään 70 prosenttia sanomalehtien toimintakustannuksista. 22. Valtioneuvoston nyt suunnittelemat muutokset lopettavat parlamentaariset tuet ja rajaavat tukien yhteismäärän 40 prosenttiin sanomalehtien toimintakustannuksista KESTO 23. Eduskunta määrittää tukien määrän vuosittain ja osoittaa niihin määrärahat hyväksyessään seuraavan vuoden talousarvion. Talousarvio muodostaa sen vuoksi oikeusperustan kunakin vuonna myönnettävien tukien määrälle. 24. Ohjelman voimassaololle ei kuitenkaan ole sinänsä asetettu rajoituksia vaan se voidaan katsoa pysyväksi tukitoimenpiteeksi. 25. Muutoksia, jotka valtioneuvosto aikoo nyt tehdä ohjelmaan, ei ole rajoitettu ajallisesti, mikä tarkoittaa Suomen viranomaisten mukaan sitä, että muutettu ohjelma on voimassa vähintään nykyisen hallituksen toimikauden OHJELMAN KEHITTÄMINEN 26. Suomen viranomaisten mukaan sanomalehdistön tuki on voimassa olevaa tukea, joka on pysynyt pääosin muuttumattomana käyttöönotostaan lähtien. 27. Suomen liittyessä ETA:an vuonna 1993 toimenpide muuttui automaattisesti voimassa olevaksi tueksi. 28. Ohjelman oikeusperustana olivat ennen vuotta 2002 valtioneuvoston yksittäisistä tukihakemuksista tekemät päätökset. Vuonna 2001 annetussa uudessa lainsäädännössä säädettiin, että muiden valtionavustusten kuin vuotuisen talousarvion mukaisten avustusten myöntämistä, maksamista ja käyttöä koskevista säännöksistä on säädettävä valtioneuvoston asetuksissa. Tämän seurauksena annettiin valtioneuvoston asetus 3 Ja Ahvenanmaan maakunnan. 3

4 sanomalehdistön tuesta (1481/2001). Asetus 1481/2001 muodostaa tällä hetkellä ohjelman oikeusperustan. 29. Ennen vuotta 2002 lehdistötukihakemuksen hyväksymis- tai hylkäysperusteita koskevat lisäsäännökset annettiin valtioneuvoston päätöksillä. Päätöksissä määriteltiin tukien käyttöä koskevat ehdot ja maksuaikataulu. 30. Valtioneuvoston asetuksen 1481/2001 sisältö on pääosin sama kuin aiempien valtioneuvoston päätösten. Merkittävin muutos koskee maksutta jaettavien lehtien määrälle asetettua ylärajaa (30 prosenttia), jota ei ollut käytössä ennen asetuksen 1481/2001 antamista. 31. Parlamentaaristen ja valikoivien tukien suhdeluku on muuttunut kymmenen viime vuoden aikana. Parlamentaaristen tukien osuus tukien kokonaismäärästä on kasvanut 42 prosentista 54 prosenttiin ILMOITUKSEN SOVELTAMISALA Ilmoituksen soveltamisalan rajaaminen 32. Syyskuussa 2007 annettu alkuperäinen ilmoitus sisälsi sekä valikoivia että parlamentaarisia tukia koskevia uusia määräyksiä. Suomen viranomaiset peruivat parlamentaarisia tukia koskevan osan ilmoituksesta 15. helmikuuta 2008 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. 33. Syynä ilmoituksen osittaiseen perumiseen oli, että Suomen viranomaiset päättivät poistaa parlamentaariset tuet käytöstä. Alun perin parlamentaarisiin tukiin tarkoitetut määrärahat vuodeksi 2008 sisällytettiin puoluetoiminnan yleiseen rahoittamiseen tarkoitettuihin määrärahoihin (eduskunta hyväksyi tämän talousarviomuutoksen 20. helmikuuta 2008). 34. Käytännössä poliittiset puolueet voivat päättää vastedes täysin itsenäisesti niille osoitettujen kokonaismäärärahojen käytöstä eikä sanomalehtien tukemiseen osoiteta lainkaan varoja. 35. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan poliittisten puolueiden sanomalehdille jatkossa mahdollisesti osoittamia varoja ei enää makseta valtion vaan poliittisten puolueiden varoista eikä niitä sen vuoksi katsota valtiontueksi. Valikoiviin tukiin tehtävät muutokset 36. Suomen viranomaiset aikovat tehdä valikoiviin tukiin muutoksia, joiden tarkoituksena on mukauttaa tuet uuteen viestintäympäristöön, erityisesti sähköisen viestinnän kehitykseen, ja vahvistaa ruotsin kielen ja vähemmistökielten asemaa. 37. Ehdotetut muutokset ovat seuraavat: Valikoivia tukia myönnetään jatkossa vain kansallisilla vähemmistökielillä (saame, romani ja viittomakieli) ja ruotsin kielellä julkaistuille sanomalehdille (ja sanomalehtiä vastaaville sähköisille viestimille) sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamiseen. 4

5 Tukikelpoisia sanomalehtiä ovat vain ne, joiden keskimääräinen levikki on enintään kappaletta. Talousarviota alennetaan vuonna 2007 myönnetystä 6,1 miljoonasta eurosta 0,5 miljoonaan euroon vuonna Valikoivien tukien osuus sanomalehtien toimintakustannuksista saa olla enintään 40 prosenttia (aiemmin 70 prosenttia). Tukikelpoisuusedellytys, jonka mukaan valikoivia tukia voitiin myöntää vain huonosti kannattaville sanomalehdille, poistetaan käytöstä. 38. Muutokset otetaan huomioon ohjelman oikeusperustassa (muuttamalla sanomalehdistön tuesta annettua valtioneuvoston asetusta 1481/2001). 39. Ohjelman voimassaololle ei ole edelleenkään asetettu rajoituksia ja eduskunta hyväksyy myös jatkossa vuosittain sen talousarvion. 40. Suomen viranomaisten arvion mukaan valikoivia tukia myönnetään rajalliselle määrälle (alle kymmenelle) ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistavia sanomalehtiä ja ruotsinkielisten uutispalvelujen tuotantoon Suomen Tietotoimistossa. Tuensaajat ovat myös jatkossa pääasiassa pk-yrityksiä, vaikka pk-yrityksen asema ei ole virallinen tukikelpoisuusperuste. 3. TUKITOIMENPITEEN ARVIOINTI Ilmoitusvaatimus 41. Suomen viranomaiset ovat noudattaneet EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrättyjä menettelysääntöjä ilmoittaessaan tukitoimenpiteestä ennen sen täytäntöönpanoa. 42. Parlamentaarisia tukia koskeva ilmoituksen osa peruttiin menettelyn aikana. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontuki 43. Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 44. Jotta kansallinen tukitoimenpide katsottaisiin valtiontueksi, sen on täytettävä seuraavat kumulatiiviset edellytykset: 1) Toimenpiteen on oltava jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista myönnetty. 2) Sen on tuotettava taloudellista etua yrityksille. 3) Edun on oltava valikoiva ja sen on vääristettävä tai uhattava vääristää kilpailua. 4) Toimenpiteen on vaikutettava yhteisön sisäiseen kauppaan. Valtion varojen käyttö 45. Tukien valikoivuudesta voidaan todeta, että ne on myönnetty valtion varoista, sillä Suomen viranomaisten ohjelmasta myöntämät suorat avustukset rahoitetaan valtion yleisestä talousarviosta. 5

6 46. Parlamentaaristen tukien osalta komissio toteaa, että poliittisten puolueiden sanomalehtien tukemiseen ei enää myönnetä erillisiä määrärahoja vaan puolueet päättävät itse, käyttävätkö ne niille myönnettyjä määrärahoja sanomalehtien tukemiseen. Valtio ei puutu poliittisten puolueiden tulevaisuudessa mahdollisesti tekemiin päätöksiin avustusten myöntämisestä sanomalehdilleen eikä sanomalehtien tukemisen voida katsoa kuuluvan sen vastuualueeseen. 47. Tämän vuoksi poliittisten puolueiden sanomalehdilleen tulevaisuudessa mahdollisesti myöntämään tukeen ei käytetä valtion varoja eikä sitä katsota valtiontueksi. 4 Yrityksen saama taloudellinen etu 48. Valikoivien tukien saajat ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien julkaisijat sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tarjoajat harjoittavat taloudellista toimintaa ja ovat sen vuoksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä. Näiden tuensaajien nyt tarkasteltavasta ohjelmasta saamat suorat avustukset muodostavat edun, jota ne eivät saisi tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Ohjelman puitteissa toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet antavat sen vuoksi taloudellisen edun tietyille yrityksille. Valikoivuus ja kilpailun vääristyminen 49. Valikoivat tuet suosivat yksinomaan ohjelman tukikelpoisuusedellytykset täyttävien sanomalehtien ja uutispalvelujen tuotantoon osallistuvia yrityksiä. 50. Vain noin 5,6 prosenttia Suomen väestöstä puhuu äidinkielenään ruotsia. Kansallisten tilastojen mukaan Suomessa asuvan saamelaisväestön lukumäärä on alle Kun otetaan huomioon ohjelman talousarvion rajallisuus (0,5 miljoonaa euroa) ja se, että ruotsinkieliset ja vähemmistökielillä julkaistut sanomalehdet ovat yleensä erittäin pieniä toimijoita Suomen sanomalehtimarkkinoilla eivätkä yleensä ole suomenkielisten sanomalehtien suoria kilpailijoita, ohjelma ei todennäköisesti vääristä olennaisesti kilpailua. 51. Ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että valikoivien tukien saajat saattavat kilpailla jossain määrin muiden sanomalehtien tuotantoon osallistuvien yritysten ja myös sellaisten yritysten kanssa, jotka eivät hyödy ohjelmasta. Onkin mahdollista, että ohjelma vääristää kilpailua. Vaikutus yhteisön sisäiseen kauppaan 52. Kohdassa 50 mainituista syistä on epätodennäköistä, että ohjelma vaikuttaisi olennaisesti yhteisön sisäiseen kauppaan. 53. Koska sanomalehtien julkaiseminen on yleensä taloudellista toimintaa, joka on jäsenvaltioiden välisen kilpailun ja kaupan kohteena, mahdollisuutta, että tuensaajille annettava etu voi vaikuttaa yhteisön sisäiseen kauppaan, ei voida sulkea täysin pois. 4 Esimerkiksi asiassa C-482/99, Ranska v. komissio (nk. Stardust Marine -asia), yhteisöjen tuomioistuimen tuomio , kohta, on oikeudellinen arviointi siitä, onko kyse valtion toteuttamasta toimenpiteestä (EYVL C 169, ). 6

7 Päätelmä 54. Komissio katsoo tämän vuoksi, että valikoivat tuet ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea ja siksi on arvioitava, ovatko ne perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisia. Tuen luonne 55. Kun Suomi liittyi vuonna 1993 ETA:an ja sittemmin vuonna 1995 EU:hun, ohjelma muuttui automaattisesti voimassa olevaksi tueksi. Ohjelmaan sen jälkeen tehdyt muutokset ovat liittyneet pääasiassa talousarvioon sekä määrärahojen jakautumiseen valikoivien ja parlamentaaristen tukien kesken. 56. Valikoivien tukien myöntämiselle asetettiin vuonna 2001 yksi lisäedellytys, joka koski maksutta jaettavien lehtien enimmäismäärää (30 prosenttia). Talousarviota lukuun ottamatta parlamentaariset tuet ovat pysyneet suurelta osin muuttumattomina. 57. Komissio katsoo ohjelman (ja myös parlamentaariset ja valikoivat tuet) voimassa olevaksi tueksi, sillä niihin on tehty vain vähäisiä teknisiä muutoksia. Asian kannalta merkityksellisen oikeuskäytännön mukaan talousarviomuutokset eivät ole riittävä peruste ohjelman katsomiselle uudeksi tueksi. Ohjelman asiasisältö on pysynyt muuttumattomana. 58. Komissio katsoo toisaalta nyt ilmoitetut muutokset, jotka koskevat valikoivia tukia, uudeksi tueksi. 59. Tuensaajaryhmän laajuus on muuttunut olennaisesti. Kun tuet olivat aiemmin useimpien sanomalehtien saatavilla, niitä annetaan jatkossa yksinomaan ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistaville sanomalehdille sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tarjoamiseen. Lisäksi tuet oli varattu aiemmin vain huonosti kannattaville sanomalehdille, kun taas tulevaisuudessa niitä voidaan myöntää myös kannattaville sanomalehdille. Näiden muutosten odotetaan vähentävän olennaisesti tuensaajien määrää. 60. Tuen määrä ja suhteellinen merkitys ovat muuttuneet huomattavasti. Talousarviota supistetaan vuonna 2007 myönnetystä 6,1 miljoonasta eurosta 0,5 miljoonaan euroon vuonna 2008 ja tuki-intensiteetti alenee 70 prosentista 40 prosenttiin sanomalehtien toimintakustannuksista. 61. Nyt tehtävät muutokset valikoiviin tukiin ovat huomattavia ja riittävän suuria vaikuttaakseen siihen, katsotaanko tuet voimassa olevaksi tueksi. Muutoksia ei voida erottaa ohjelmasta, sillä niitä ei voida arvioida erillään muusta ohjelmasta vaan niitä ja muita ohjelmaan liittyviä määräyksiä on tarkasteltava yhdessä. Komissio katsoo tämän vuoksi, että Suomen viranomaisten ilmoituksen mukaiset valikoivat tuet ovat uutta tukea. Soveltuvuus yhteismarkkinoille 62. Ilmoitetun toimenpiteen tarkoituksena on edistää suomalaisen lehdistön ja tiedonvälityksen moniarvoisuutta ja monipuolisuutta tukemalla ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistavia sanomalehtiä. Ohjelmalla tuetaan myös ruotsin kielen ja vähemmistökielten säilyttämistä Suomessa. 7

8 63. Komissio toteaa, ettei ole annettu sellaisia puitteita tai suuntaviivoja, joita voitaisiin soveltaa nyt tarkasteltavien kaltaisten toimenpiteiden arvioimiseen. Suomen viranomaisten ilmoituksen mukaan toimenpiteen päätarkoituksena on edistää tiedonvälityksen moniarvoisuutta ja mielipiteiden monipuolisuutta Suomessa tukemalla lehdistöä, joka on kilpailulle avoin taloudellisen toiminnan ala. Komissio katsoo tästä syystä, että arviointi siitä, onko ilmoitettu tukiohjelma EY:n valtiontukisääntöjen mukainen, tulisi suorittaa suoraan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Kyseisessä alakohdassa määrätään, että yhteismarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai tietyn talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. 64. Jotta ilmoitettu toimenpide olisi 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen, se ei saa vaikuttaa kaupankäynnin edellytyksiin yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Komission on verrattava ohjelmalle asetettujen tavoitteiden (ts. suomalaisen lehdistön ja tiedonvälityksen moniarvoisuuden ja monipuolisuuden edistämisen sekä ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien tukemisen) myönteisiä vaikutuksia sen mahdollisiin haittavaikutuksiin (ts. kilpailun ja yhteisön sisäisen kaupan vääristymiseen). Ohjelmasta myönnettävän tuen olisi myös oltava oikeassa suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Toimenpiteelle asetettu tavoite 65. Kuten edellä mainittiin, toimenpiteen tarkoituksena on edistää suomalaisen lehdistön ja tiedonvälityksen moniarvoisuutta ja monipuolisuutta tukemalla ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistavia sanomalehtiä. Ohjelmalla edistetään myös ruotsin kielen ja vähemmistökielten säilyttämistä Suomessa ja kyseisten kieliyhteisöjen hyvinvointia. 66. Siltä osin kuin toimenpiteellä edistetään viestinnän moniarvoisuutta ja vähemmistökielten suojelua komissio ottaa huomioon perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdan, jossa edellytetään, että yhteisö ottaa kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon muiden tämän sopimuksen määräysten mukaisessa toiminnassaan, erityisesti kulttuuriensa monimuotoisuuden vaalimiseksi ja edistämiseksi. 67. Ohjelma on muun muassa seuraavissa yhteisön politiikkaa linjaavissa asiakirjoissa määritettyjen tavoitteiden mukainen: Lissabonin sopimuksen 1a artikla, jossa moniarvoisuus mainitaan yhtenä Euroopan unionin perusarvoista; 5 kielellisen monimuotoisuuden ja kielten oppimisen edistämisestä Euroopan kielten teemavuoden 2001 tavoitteiden mukaisesti 14 päivänä helmikuuta 2002 annettu neuvoston päätöslauselma; 6 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artikla, jossa vakuutetaan, että unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä 5 EUVL C 306, , s EYVL C 50, , s. 1. 8

9 monimuotoisuutta; perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohdassa vakuutetaan myös, että tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan; 7 uudesta monikielisyyden puitestrategiasta vuonna 2005 annettu tiedonanto 8 ; tiedonannossa jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan kansallisia suunnitelmia monikielisyyttä edistävien toimien edistämiseksi sekä lisäämään tässä yhteydessä eri kielten käyttöä ja esiintyvyyttä arkielämässä. Kaupankäynnin edellytyksiin kohdistuvat vaikutukset eivät ole ristiriidassa yhteisen edun kanssa 68. Toimenpide on suunnattu vain ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistaville sanomalehdille. Kuten edellä kohdissa 50 ja 53 todettiin, kyseiset sanomalehdet ovat tavallisesti erittäin pieniä toimijoita Suomen sanomalehtimarkkinoilla eivätkä yleensä ole suomenkielisten sanomalehtien suoria kilpailijoita. On epätodennäköistä, että muilla kielillä julkaistavat sanomalehdet olisivat todellisia korvaavia vaihtoehtoja ja että tilaajat ja/tai ilmoittajat vaihtaisivat sanomalehdestä toiseen tukien vuoksi. Kyseisten sanomalehtien jakelualue rajoittuu pieniin kielialueisiin ja maantieteellisiin alueisiin. Onkin epätodennäköistä, että ohjelma vääristäisi kilpailua tai vaikuttaisi olennaisesti yhteisön sisäiseen kauppaan. 69. Tuettujen sanomalehtien levikki on keskimäärin vain kappaletta, kun suurimman valtakunnallisen sanomalehden (Helsingin Sanomat) levikki on yli kappaletta ja suurimpien alueellisten lehtien (Aamulehti ja Turun Sanomat) levikki yli kappaletta. Tuettujen sanomalehtien koko on verrattavissa vain paikallislehtien kokoon. Näyttääkin siltä, että kilpailuun kohdistuvat vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa paikallisia tai alueellisia. 70. Ohjelman talousarvio on erittäin pieni (0,5 miljoonaa euroa) eikä sen vuoksi vaikuttane olennaisesti kilpailuun ja kauppaan EU:ssa. Tuen oikeasuhteisuus 71. Vaikuttaa siltä, että tuki on välttämätön edellytys ruotsin kielellä ja vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien pysymiselle elinkelpoisina. Koska tuettujen sanomalehtien lukijakunta on suppea, niiden kyky houkutella ilmoitus- ja tilausmaksutuloja on rajallinen. Levikin pienuus aiheuttaa lisäksi sen, että tuettujen lehtien on vaikea keventää kiinteitä kustannuksia ja saada aikaan mittakaavasäästöjä. Onkin kohtuullista olettaa, että kyseiset lehdet tarvitsevat tukia säilyäkseen elinkelpoisina. 72. Ohjelmasta myönnettävän rahoituksen määrä pidetään lisäksi kohtuullisena rajoittamalla tuki-intensiteetti 40 prosenttiin sanomalehtien toimintakustannuksista. Yhteismarkkinoille soveltuvuutta koskeva päätelmä 73. Komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, että ohjelmalla ajetaan yhteisön edun mukaisia tavoitteita eivätkä sen vaikutukset kaupankäynnin edellytyksiin ole yhteisen edun vastaisia. Tuki on myös oikeassa suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. 7 EYVL C 364, , s KOM(2005) 596 lopullinen. 9

10 74. Kuten edellä mainittiin, ohjelman voimassaololle ei ole asetettu aikarajoituksia. Ohjelman talousarviosta tehdään päätös vuosittain osana valtion yleistä talousarviota. Komissio katsoo yleisen käytäntönsä mukaisesti aiheelliseksi rajoittaa tämän päätöksen voimassaolon päättyväksi 31. joulukuuta Jos Suomen viranomaiset aikovat jatkaa ohjelmaa kyseisen päivämäärän jälkeen, niiden edellytetään antavan toimenpiteestä uuden ilmoituksen riittävän ajoissa, jotta komissio voi tarkastella ohjelmaa uudelleen markkinoilla ja politiikassa mahdollisesti tapahtuneen kehityksen kannalta. 4. PÄÄTELMÄT 75. Komissio on päättänyt edellä esitetyn arvioinnin perusteella, että toimenpide soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Päätöksen voimassaolo päättyy kuitenkin 31. joulukuuta Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, ilmoittakaa tästä komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tieboksiantamiseen kolmannelle ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internetsivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition Directorate State Aid II Rue de la Loi / Wetstraat, 200 B-1049 Brussels Faksi: (+32-2) Kunnioittavasti, Komission puolesta Neelie KROES Komission jäsen 10

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja

Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja Bryssel 14/04/2010*D/6678 COMP F3/HS/AW/fz (2010)66 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kansainvälisten asiain sihteeristö Hallitusneuvos Satu Paasilehto

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kansainvälisten asiain sihteeristö Hallitusneuvos Satu Paasilehto OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Kansainvälisten asiain sihteeristö 30.6.2017 Hallitusneuvos Satu Paasilehto VÄHEMMISTÖKIELISEN SANOMALEHDISTÖN TUKI VUONNA 2017 Valtion vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot