Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelujen sijoittuminen TerveysKampukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelujen sijoittuminen TerveysKampukselle"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelujen sijoittuminen TerveysKampukselle HELAHOITO - HANKESUUNNITELMA

2 Keskeiset kysymykset: Halutaanko, että lähipalvelut säilyvät alueellamme ja niitä vahvistetaan? Halutaanko, että peruspalveluihin kiinteästi liittyvät erikoisairaanhoidon poliklinikkatoiminnat tai erikoislääkäripalvelut säilyvät alueellamme ja ne muodostavat lähipalvelukokonaisuuden? Halutaanko, että alueemme palvelutaso ja elinvoima säilyy hyvänä ja uudistuksilla voidaan turvata erityisosaamista, palveluja ja työpaikkoja?

3 Perusteita Toiminnan muutokset ja investoinnit koskevat lähipalveluja ja ovat riippumattomia sote-ratkaisuista Toiminnan ja tilojen muutoshankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakkaan palvelua. Hankkeessa yhdistyvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio sekä näihin keskeisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen integraatio. Nämä ovat välttämätön edellytys palvelujen turvaamiselle Ylä-Savossa jatkossa. Koljonvirran osaston toimintojen siirtäminen valtakunnallisten suositusten mukaisesti välittömään yhteyteen somaattisen hoidon ja muun toiminnan kanssa edellyttää tilajärjestelyjä Iisalmen keskustassa. Tilajärjestelyt ovat olleet valmistelussa jo kolme vuotta. Hankkeella arvioidaan saavutettavan 28 % tilatehokkuuden parantaminen, jolloin kuntayhtymän toiminta sijoittuu keskeisesti joko kuntayhtymän omistamiin tai Iisalmen kaupungin omistamiin tiloihin Iisalmen alueella. Luopumalla tehottomista tiloista saavutetaan taloudellista säästöä, joka vastaa lähes yhden tk-osaston investointitarvetta. Hanke vaatii sekä Iisalmen kaupungin hyväksynnän terveyskeskuksen kiinteistön osalta että yhtymävaltuuston hyväksynnän sairaalan osalta.

4 Mitä Miksi Milloin? Sote-palvelujen integraatio = yhtenäistäminen Työterveyshuolto siirtyy Riistakatu 19 yhtiöitetään Välimatka n. 6 km Vuodeosastotoiminnat yhdistetään ja muodostetaan akuuttivuodeosastot, joissa toiminta jaetaan soluihin (leikkauspotilaat, infektiot jne.) huomioidaan haasteellisesti käyttäytyvät ja muistiasiakkaiden erityisvaatimukset Muodostetaan toiminnan kokonaisuuksia Akuuttivastaanottotoiminta ja erikoislääkäreiden pkl-vastaanotot Perhekeskus-toiminta kokonaisuutena Sairaalakiinteistöön sijoitetaan psykiatrinen osasto sekä mtt-palvelut, jotka ovat nyt useissa eri toimipisteissä Osa pkl toiminnoista siirretään peruspalvelujen yhteyteen Sairaalan vuodeosastot edellyttävät peruskorjausta Keittiötoiminnan jatkuminen edellyttää peruskorjausta Vain osa tiloista käytössä tällä hetkellä Ylläpito e /v Työajan käytön tehostuminen Asiakkaan palvelun saatavuus ja laatu paranevat

5 Asiakas Palvelun saatavuus ja laatu paranevat Asiakas saa palvelun mahdollisimman joustavasti yhdestä paikasta. Tilat mahdollistavat laaja-alaisesti palvelukokonaisuuksia, joissa yhdistyvät esim. terveyspalvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaan Akuuttivastaanottotoiminta ja erikoissairaanhoidon poliklinikat Perhekeskus, jossa yhdistyvät erityisesti lapsiperheiden palvelut (äitiys-, gynekologian-, lastenpoliklinikat ja neuvola). Vuodeosastopalveluissa asiakas on yhdessä paikassa ja saa palvelutarpeensa mukaista hoitoa. Vuodeosastohoidossa voidaan entistä paremmin toteuttaa kuntouttavaa toimintaa. Järjestetään asialliset, rauhalliset ja toimivat tilat muistivastaanotolle (seudullinen toiminta) sekä haastavasti käyttäytyville asiakkaille. Erikoissairaanhoidon palvelut eivät lakkaa, vaan ne integroidaan Sote-uudistuksen edellyttämällä tavalla muihin peruspalveluihin. Toiminnallisella yhdistämisellä varmistetaan ko. palvelujen saatavuus edelleen Ylä-Savon alueella. Mielenterveyspalvelujen suositusten mukaisesti psykiatrinen sairaalahoito siirretään somaattisen hoidon läheisyyteen ja päivystävä psykiatrinen sairaalatoiminta muun päivystyksen yhteyteen.

6 Henkilöstö Työviihtyvyys paranee (toimivat, oikein mitoitetut ja turvalliset tilat). Toimivat työtilat edistävät toiminnan tehokkuutta ja työn mielekkyyttä. Henkilöstön yhteiskäyttö turvaa esim. sijaistamisen paremmin. Edistää yhteistyötä eri erikoisalojen / erityisosaamisen ja toimintojen kesken. Koljonvirran osaston henkilökunta siirtyy erillisestä yksiköstä muiden toimintojen yhteyteen henkilö- ja potilasturvallisuus paranee. Kuvassa Iisalmen akuuttivuodeosaston henkilöstöä

7 TerveysKampus Insinööritoimisto Savolainen Oy Katja Lintunen

8

9 SUUNNITTELUPROJEKTIN VAIHEET Vaihe 1: päätös suunnitelman laatimisesta Vaihe 2: tarveselvitys; huonemäärät, aputilojen tarve vaihtoehdot (ISA/TK, Meijerinkatu, Monitoimitalo) Vaihe 3: Hankesuunnitelma luonnokset tiloista, tilojen keskeiset ryhmitykset onko ongelma ratkaistavissa vai ei keskeiset muutokseen liittyvät muut investoinnit Vaihe 4: Rakennussuunnittelu tilojen hienosäätö, potilas- ja työturvallisuus, kalusteet, varusteet, värit VASTUU JORY tehtäväalueiden päälliköt tehtäväalueiden päälliköt yksikköjen esimiehet tehtäväalueiden päälliköt yksikköjen esimiehet henkilökunta

10 Tarveselvitys Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat, rakenteet ja niille asetettavat vaatimukset. Tarveselvitysvaiheen tärkein tehtävä on eri tilanhankinta-vaihtoehtojen sekä niiden kelpoisuuden ja edullisuuden tutkiminen. Tarveselvityksen pohjana on useamman vuoden aikana työstetty toiminnan muutosten tarkastelu huomioiden asiakkaiden palvelu, SOTE-uudistus. Tarveselvityksen pohjana on myös tavoitteet tilatehokkuuden parantamisessa siten, että ylläpidettävää kiinteistömassaa saadaan vähäisemmäksi ja tilojen todellista tilatehokkuutta voidaan kasvattaa. Tarveselvitysvaiheessa on tuotu esiin useita eri vaihtoehtoja, joita on tarkasteltu toiminnalliselta ja taloudelliselta kannalta ja joista kokonaistaloudellisesti edullisin on jatkotyöstetty hankesuunnitelmaksi.

11 Tarveselvityksen perusteella hankesuunnitelmalle asetetut tavoitteet: Koljonvirran toiminnot siirretään TerveysKampuksen alueelle Hajallaan sijoitettavat toiminnot keskitetään selkeiksi yksiköiksi - saman alan henkilöstö lähekkäin, jolloin vuorovaikutus ja tiedonsiirto paranevat - henkilöstön toisten luokse siirtymiseen kuluvaa aikaa voidaan vähentää - samankaltaisia tiloja voidaan vähentää, kun tiloja saadaan yhteiskäyttöön Tilojen käyttöastetta nostetaan - ei yhdelle yksikölle korvamerkittyjä kokoontumistiloja, mikäli tilat soveltuvat myös muille yksiköille, kuten kokoustilat - erikoisvarustellut vastanotot erotetaan yleisvastaanottotiloista, jotta mahdollisimman paljon tiloja saadaan yhteiskäyttöön Tilaratkaisuin haetaan kustannustehokkuutta, lisäarvona mahdollinen vuokratiloista luopuminen Yksittäisten toimintojen tilasuunnittelua ei tehdä, haetaan periaatteelliset suunnitteluratkaisut, joilla voidaan määrittää toimintojen mahtuminen ja kustannustaso.

12 Tarveselvityksessä esiin tulleet päävaihtoehdot: Vaihtoehto: nykyinen - Tämänhetkiset toiminnot jatkavat nykyisissä tiloissa - Kiinteistöihin tehdään elinkaaren mukaiset investoinnit ja vuosihuollot Vaihtoehto: vuodeosastojen keskittäminen terveyskeskukseen - Kaikki akuuttivuodeosastopaikat nykyisen terveyskeskuksen tiloihin ja MT-palveluiden keskittäminen ISA:aan Vaihtoehto: vuodeosastot jakaantuvat terveyskeskukseen ja ISA:an - TK:n puolella 1 akuuttiosasto ja MT:n osastotoiminnot, kaksi akuuttiosastoa ISA:n rakennuksessa Vaihtoehto vuodeosastot keskitetään ISA:an - ISA:n 1. kerrokseen röntgen, EA, laboratorio ja 84-paikkainen vuodeosasto Vaihtoehto: uusi (psykiatria)talo ja nykyisten tilojen muutokset Lyhenteet: MT = mielenterveyspalvelut ISA = Iisalmen sairaala TK= terveyskeskus PTH = perusterveydenhuolto

13 Vaihtoehto: nykyinen Kiinteistömassa br-m2 Tilatehokkuus 83 % ( + osa tiloista käytössä 1-2 krt/vko) Kustannusarvio 16 milj. Koljonvirta : MT-osastot ISA: Polit (erikoisterveydenhuolto, laboratorio, vuodeosastoja 2 kpl, EA, röntgen, puheterapia, leikkaussalit ) TK: vuodeosasto, neuvolat, hallinto, MT-palveluita, Ohjuri Pohjolanportti: hallinto Meijerinkatu: MT-palveluita Vaihtoehto: vuodeosastojen keskittäminen terveyskeskukseen Kiinteistömassa br-m2 Tilatehokkuus 100% Kustannusarvio 4,5 milj. Terveyskeskuksen vuodeosastoille pieniä muutoksia. Lääkärivastaanotot pääosin keskitetään TK:n 1 kerrokseen. ISA:n puolelle jää laboratorio, EA, röntgen ja tilavarusteluriippuvaiset poliklinikat (korva-, nenä-, silmä-, gastroenterologian poliklinikat) MT-osastot ja avopalvelut vapautuviin tiloihin ISA:an. Vaihtoehto: vuodeosastot terveyskeskukseen ja ISA:an Kiinteistömassa br-m2 Tilatehokkuus 100% Kustannusarvio n. 9 milj. Terveyskeskukseen jää yksi vuodeosasto, 2 muutetaan täysin MT-osastotoimintaan. 2 vuodeosastoa peruskorjataan ISA:an nykyisiin tiloihin. MT:n avopalvelut sijoittuvat sekä TK:n että ISA:n puolelle. Vaihtoehto: vuodeosastot keskitetään ISA:an Kiinteistömassa br-m2 Tilatehokkuus 100% Kustannusarvio n. 10 milj. Sairaalan tilat peruskorjataan vuodeosasto- ja vastaanottokäyttöön. Terveyskeskuksen 2. kerroksen tilat peruskorjataan MT-osastoiksi ja avopalveluiden toimistokäyttöön. Osa lääkärivastaanotoista on TK:ssa, osa ISA:ssa, neuvolatoiminnat ISA:ssa Vaihtoehto: uusi rakennus + olevien muutokset Kiinteistömassa > br m2 Tilatehokkuus <100% (osa nykyisistä tiloista jäisi vajaakäytölle) Kustannusarvio : uudisrakennus n milj.

14 Tarveselvityksen perusteella hankesuunnitelmaksi valmistelussa oleva vaihtoehto

15 Vihreällä merkitty palvelut, joita hankesuunnitelma pääasiassa koskee

16 Hankesuunnitelman painotukset: Tärkeintä on turvata monipuolisen palvelun helppo saatavuus asiakkaalle joustavasti ja yhden luukun periaatetta noudattaen Projektisuunnitelmassa on ennakoitu palvelutason säilyminen niin korkeana, että palvelut on perusteltua tilata Ylä-Savon SOTE:lta, tilaratkaisujen tuettava joustavasti tulevaa palvelutarjontaa Aikataulun määrittää Koljonvirta. Koljonvirta on joko saneerattava tai suljettava toiminta sisäilmaongelmaisissa tiloissa jatkoajalla -> painostaa tilaratkaisujen päättämiseen Soteratkaisuja nopeammin, myös ISA:ssa peruskorjausvajetta ja potilastilat eivät vastaa nykyvaatimuksia Osastopaikkojen tarve sekä vastaanotto- ja toimistotilojen tarpeet on selvitetty ja ovat perusta hankesuunnitelmalle Projektissa huomioitu osiointi, Sote-integraation vaatimukset ja näihin mahdollisesti liittyvät tilaratkaisut aikataulutettu loppupäähän, jotta niitä voidaan vielä tarvittaessa tarkentaa/muuttaa Hankesuunnitelma perustuu seudulliseen yhteistyöhön, johon poliittinen päätöksentekoorganisaatio sitoutuu Suunnitteluresurssit projektin toteuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa on selvitetty. Rakentamisen kannalta investointiaika on hyvä, koska alueella ei ole kilpailevia projekteja tiedossa.

17 Hankesuunnitelmassa huomioidut tilatarpeet: Terveyspalvelut Avovastaanottopalveluiden ja perhekeskuspalveluiden toimisto-, vastaanotto- ja toimenpidetilat n. 90 kpl Kuvantamisen tiloissa vähäiset tilamuutokset Leikkausosaston osalta selvitetty mahdollisuus LEIKO-tiloihin Työterveyshuollon toimintojen siirto Monitoimitaloon Hoito- ja hoivapalvelut Vuodeosastopalveluille potilaspaikkoja 87 kpl, joista osa eristys- ja yhden hengen huoneita Hyvinvointipalvelut Aikuispsykiatrisen-, nuorten ja lastenpoliklinikan sekä akuuttitoiminnan toimistotilatarve n. 50 työhuonetta Mielenterveysosastoille 26 potilaspaikkaa Selviämisaseman tilatarve nykymitoituksen mukaan Tutkimus- ja kuntoutusyksikön tilat nykyiset (Monitoimitalo) Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto-, tuki- ja tietopalveluiden toimistotiloja n. 60 kpl ja lisäksi Ylä-Savo talon nykyiset tilat Siivouspalveluiden kerroskohtaisten tilojen muutostarpeet Muutostarve tiedossa, mutta rajattu tämän hankesuunnitelman ulkopuolelle: Keittiön tilamuutostarpeet Päätearkistointi

18 Hankesuunnittelussa selvitetään tilaratkaisujen lisäksi mm. vaiheistusta aikatauluja väistötilaratkaisuja riskejä ja niiden poistamista

19 VAIHE 1: Työterveyshuolto ja perhekeskus VAIHE 2: Osastojen peruskorjauksiin varautuminen, siirretään ESH poliklinikoita terveyskeskuksen puolelle VAIHE 3: Terveyskeskuksen vuodeosastojen kunnostaminen akuuttivuodeosastotoimintaan VAIHE 4: ISA:n tilamuutokset 4.1 Psykiatrinen osasto ja selviämisasema 4.2 Riippuvaisuusosasto 4.3 Lasten ja nuorten poliklinikka, leiko, muut muutokset Vaihe 5: sairaalan keittiö

20 Väistötilasuunnitelma Väistötilasuunnitelma vasta aloitettu. Väistötilojen suunnittelu voi vaikuttaa vielä vaiheistukseen, jotta toimintojen siirtely ja sitä kautta asiakkaiden jatkuva uudelleenohjaus voidaan minimoida. Väistötilakarusellia ei kuitenkaan pystytä näillä näkymin täysin välttymään mm. siksi, että MT-puolen palvelut ovat jo väistötiloissa terveyskeskuksessa, joka taas olisi vaiheistuksen osalta alkupäässä. Parakkikylää ei ole suunniteltu.

21 Työterveyshuollon siirtyminen ja perhekeskus 11-12/2014 Vuodeosastojen muutokset 11/ /2015 MT-osastot 04/ /2015 Keittiö 10/2015. Aikatauluun vaikuttaa päätöksenteko ja rahoitus. Suunnitteluaikataulussa varataan aikaa käyttäjien kanssa tehtävälle tarkemmalle suunnittelulle, mutta liikkeelle lähtö voi olla nopeaa. Siksi olisi hyvä miettiä jo etukäteen ratkaisuja, jotka voivat vaikuttaa mm. tilasuunnitteluun. Projektiryhmä ohjeistaa, miten käyttäjät tulevat kuulluksi ja tieto siirtyy hallitusti suunnitelmiin.

22 Riskiarvioinneissa on tullut esiin mm. Potilasturvallisuus Kellarikäytävän leveys, tekniikan toimivuus, liikennöinti Hissien toimivuus Henkilöiden liikkuvuus rakennusten välillä Tutkimusten toteuttaminen - laboratorionäytteet, röntgen, rasituskokeet Välinehuolto Tilamuutoksiin kytkeytyvän toiminnallisen muutoksen läpivienti Vastaavatko muutokset varmasti tulevaisuuden tarpeisiin Tehdäänkö varmasti oikeat ratkaisut, jos hanke lähtee liikkeelle ennen lopullista Sote-uudistusta

23 MTT- Hankesuunnitelma (tilanne )

24

25

26 (sinisellä merkityille alueelle muutoksia)

27

28

29 Lisätietoja antavat: Leila Pekkanen, puh Janne Forsberg, puh Seija Kärkkäinen, puh Anne Mikkonen, puh Kiitos!

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013

Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Jäsenkunnat Ylä-Savon sote Sopimuskunnat Selvitys Iisalmen sairaalan toiminnasta pidemmän aikavälin linjauksien pohjaksi TIIVISTELMÄOSA Kuntamaisema Oy 19.5.2013 Sairaalan toimintaan vaikuttavista ulkopuoliset

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Selvitys monipalvelupisteistä

Selvitys monipalvelupisteistä Jyväskylän kaupunki Selvitys monipalvelupisteistä Huhtasuo, Korpilahti, Säynätsalo, Tikkakoski 8.5.2014 Sisällys Yhteenveto... 2 1 Monipalvelupisteiden vaihtoehdot... 2 1.1 Tikkakosken monipalvelupiste...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö

6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö 6.8. Sairaalahygienia ja infektiotorjunta ESPER-hankkeessa huomioitavat sairaalahygienian ja infektiotorjunnan päälinjaukset ovat seuraavat. Pääasiallinen eristystapa on kosketus- tai pisaraesitys. Pintojen

Lisätiedot

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, LIITE 13 HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Visio uudistuvasta terveyskeskuksesta - Case Rovaniemen kaupunki Matti Anttila, Hannu

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote palveluverkkotyöryhmä

Sote palveluverkkotyöryhmä Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI 29.10.2014 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet... 3 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely... 3 2. Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE 1 VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE Toiminnallinen suunnitelma tilatarvesuunnittelun pohjaksi 24.4.2015 2 Tiivistelmä Varsinais-Suomen psykiatrian tila- ja organisaatiorakennetta

Lisätiedot

Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA

Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (PKSSK) vatsaelinsairauksien hoito

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 (Luonnos) 5.9.2013 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA 5 3. LÄHTÖKOHDAT/ TAUSTAA 6 3.1 Palvelutarpeen kuvaus 6 3.2 Väestörakenne

Lisätiedot

HYKS-lautakunnan kokous 30.3.2010, OHEISMATERIAALI A

HYKS-lautakunnan kokous 30.3.2010, OHEISMATERIAALI A 1 HYKS-lautakunnan kokous 30.3.2010, OHEISMATERIAALI A HUS PSYKIATRIAN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2020 1. Yhteenveto HUS psykiatrian toimintasuunnitelma perustuu HUS:n ja tulosyksikön strategiaan, psykiatriassa

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS Toisen vaiheen loppuraportti 19.5.2015 FCG KONSULTOINTI OY Jarkko Majava, Riitta Ekuri HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYKSEN PROJEKTIRYHMÄ

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY KUOPIO SAVOTALON JA PÄÄTERVEYSASEMAN TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN projektin loppuraportti V/2013 ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY TIIVISTELMÄ Projektin lopputuloksena on syntynyt perusteltu näkemys Kuopion

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS LOPPURAPOTTI versio 3.0 17.6.2012 Outi Elonheimo 1 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa Hyvinkään Sairaalanmäen uudisrakennushankkeen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Salo on kehittyvä viherkaupunki, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää : n Sami

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot