NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 370/64.641/2013 PJSYMPLK 78 LUVAN HAKIJA Neste Markkinointi Oy LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Bensiinin automaattinen jakeluasema osoitteessa, Kauttua (Eura). Asema sijaitsee Kauttuan kylän kiinteistöllä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kyseessä on ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on edellyttänyt ympäristöluvan tarkistamista. Jakeluasema on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohdan 5 a sekä ympäristönsuojelulain 30 :n 4. mom. kohdan 2 nojalla, koska asema sijaitsee pohjavesialueella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1. mom. kohdan 5a mukaan polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan ratkaiseminen kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on saapunut Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Toiminta sijoittuu asemakaava-alueelle, jossa rakennuspaikan kaavamerkintä on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Jakeluasematoiminnalle on myönnetty ympäristölupa, jossa on ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Jakeluasema sijoittuu Eurajoen vesistöalueelle ja Eurajoen keskiosan valuma-alueelle RN:o Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet valuvat sadevesijärjestelmää pitkin Euran kunnan sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäri purkautuu Turuntien toisella puolella avo-ojaan, jota pitkin vedet kulkeutuvat Eurajokeen. Asema sijaitsee Vaaniin I-luokan

2 pohjavesialueella. Aseman tuntumassa on asutusta ja liikekiinteistöjä. Kauttuan koulu sijaitsee noin 550 metrin päässä sekä päiväkoti noin 200 metrin päässä. Natura 2000-verkostoon kuuluvat Säkylän Pyhäjärvi ja Harolanlahti sekä lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin yhden kilometrin päässä asemasta. Pohjavesiolosuhteet Jakeluasema sijaitsee Vaaniin I luokan pohjavesialueella ( ) sen muodostumisalueen reunalla. Vaaniin pohjavesialueen pinta-ala on 7,38 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,56 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä 2100 m3/vrk. Vaaniin pohjavesialue on osa Säkylästä Euran kautta Kiukaisiin suuntautuvaa pitkittäisharjujaksoa. Vaaniin pohjavesialueella sijaitsevat Mölsin vedenottamo noin viiden kilometrin päässä ja Vaaniin vedenottamo noin yhdeksän kilometrin päässä jakeluasemasta. Asema sijaitsee vesihuoltolaitoksen vedenjakelualueella. Lähialueella ei ole tiedossa käytössä olevia yksityisiä talousvesikaivoja. Vaaniin pohjavesialueella ei ole vesilain mukaisia suoja-alueita. Hakemuksen täydennyksenä toimitetun pohjavesiselvityksen mukaan jakeluasema sijaitsee harjun reunavyöhykkeessä, jossa pohjavesialue rajautuu osittain moreenipeitteiseen kallioselänteeseen. Maaperä jakeluaseman kohdalla on karkeudeltaan vaihtelevaa hiekkaa ja soraa. Kallio esiintyy keskimäärin hieman yli kymmenen metrin syvyydellä maanpinnasta. Jakeluaseman liikennealue on päällystetty ja hulevesiviemäröity, mikä estää pohjaveden muodostumisen. Liikennealue rajoittuu kangasmaastoon, jossa maaperä on vettä johtavaa ja pääosa alueelle tulevasta sadannasta imeytyy maaperään ja edelleen pohjaveteen. Pohjavesiselvityksen mukaan jakeluaseman eteläpuolella kohoava kallioselänne estää pohjaveden virtauksen etelään. Pohjavesikerros on hyvin ohut jakeluaseman alueella ja lähiympäristössä. Pohjavettä on todettu esiintyvän kallion päällä irtomaakerroksessa sekä rikkonaisessa kallion pintaosassa. Pohjaveden pinnankorkeus esiintyy jakeluasema-alueella olevissa havaintoputkissa tasolla m mpy. Pohjaveden pinnan taso laskee luoteeseen päin, sillä luoteen suunnalla noin metrin päässä asemasta olevissa havaintoputkissa pohjaveden pinnan taso on m mpy. Kairausten perusteella myös kallion pinnan taso laskee luoteeseen päin. Jakeluaseman kohdalla kalliopinnan taso on m mpy ja noin 300 metrin päässä asemasta luoteessa noin +30 m mpy, jossa kallion päällä olevassa irtomaakerroksessa pohjavettä esiintyy noin metrin paksuudelta. Mittausten perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu jakeluasemalta luoteeseen kohti Eurajokea. Pohjavesiselvityksessä pohjaveden laatua mitattiin viidestä havaintoputkesta. Jakeluasema-alueella olevassa yhdessä havaintoputkessa havaittiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä 0,001 mg/l. MTBE:lle ei ole talousvesiasetuksessa normiarvoa, mutta ympäristönlaatunormi 0,0075 mg/l alittuu. Lisäksi yhdessä putkessa havaittiin raskaita öljyjakeita 0,38 mg/l. Pohjaveden kemiallisen tilan

3 arvioinnissa käytettävä ympäristönlaatunormi öljyjakeille (C10-C40) on 0,050 mg/l, joka siis ylittyy. Havaintoputki, josta MTBE:tä ja öljyjakeita havaittiin, on asennettu jakeluasemalle yli kymmenen vuotta sitten maaperän puhdistuksen yhteydessä. Uusissa havaintoputkissa n metrin päässä asemalta ei havaittu bensiiniä eikä bensiinin lisäaineita, mutta kahdessa putkessa havaittiin öljyhiilivetyjakeita, jotka selvityksen mukaan saattavat olla peräisin havaintoputkien asennuksessa käytetystä porauskalustosta. Maaperän pilaantuneisuustutkimus Jakeluaseman maaperän haitta-ainepitoisuuksista tehtiin selvitys kairaamalla viidestä tutkimuspisteestä ja ottamalla yhteensä 20 maanäytettä, joista haitta-aineita analysoitiin kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein. Tutkimuksessa ei todettu maaperän pilaantuneisuutta näytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella lukuun ottamatta vanhalla säiliöalueella syvyydellä 1,0-2,0 m havaittua lievää polttoaineen hajua. Ko. maakerros oli laboratorioanalyysitulosten perusteella puhdas. Analyysituloksissa todettiin yhdessä maanäytteessä lievästi kohonnut bentseenin pitoisuus 0,45 mg/kg mittarikentän reunalla syvyydellä 3,0-4,0 m bensiinin C5-C10 kokonaispitoisuuden ollessa 0,70 mg/kg. Kunnostustarpeen arvioinnin perusteella maaperässä todettu pitoisuus ei aiheuta ympäristö- ja terveysvaikutuksiin perustuvaa puhdistustarvetta jakeluasematoiminnan jatkuessa. Mikäli ko. alueella tehdään muutostöitä, jotka käsittävät maankaivua tulee kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines huomioida. LAITOKSEN TOIMINTA Kiinteistöllä on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa vuodesta 1973 alkaen. Neste Markkinointi Oy:n hallintaan jakeluasema siirtyi v Säiliöalueen maaperää on kunnostettu massanvaihdolla v. 2003, jonka jälkeen aseman rakenteita on uusittu. Automaattiasemalla myydään bensiiniä ja dieselöljyä. Asemalla on yksi mittarikatos. Aseman polttonestesäiliöihin ei ole tullut muutoksia. Asemalla on kolme standardin SFS 2733 mukaista maanalaista kaksoisvaippasäiliötä, joiden tilavuudet ovat bensiini m3, bensiini m3 ja diesel 30 m3. Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Täyttöpaikkaa ja jakelualuetta ympäröivän piha-alueen hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerotinta kuormittamatta sadevesiviemäriin. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hakemuksen mukaan täyttöpaikan ja jakelualueen päällystyksellä, HDPE-kalvoilla ja viemäröintiratkaisuilla estetään polttoaineiden pääsy maaperään ja vesistöön. Maanalaisten säiliöiden täyttöputket on asennettu tiiviisiin pidätyskaivoihin ja säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä.

4 Jakelualueen ja täyttöpaikan vedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta vesihuoltolaitoksen sadevesiviemäriin. Asemalle on rakennettu bensiinihöyryjen 1.- ja 2.-vaiheen bensiinihöyryjen talteenotto. Jakeluaseman liikenne aiheuttaa normaaleja liikenteen päästöjä ilmaan. Jakeluaseman jätteitä kerätään ainoastaan jakelualueiden roska-astioihin, joka on pääosin käsipyyhepaperia. Yhdyskuntajätteen tyyppistä jätettä muodostuu 0,6-0,8 tonnia vuodessa. Öljyn- ja bensiininerottimen liete ja hiekka n kg vuodessa toimitetaan ongelmajätelaitokselle tarvittaessa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖRISKIT Toiminnan ympäristövaikutuksiin ja ympäristöriskeihin ei muutoin ole tullut muutoksia. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Maanalaiset säiliöt on varustettu elektronisella hälytysjärjestelmällä ja elektronisella varastovalvontajärjestelmällä. Säiliöiden samoin kuin öljyn- ja bensiininerottimen hälytysjärjestelmä on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Hakemukseen sisältyy pohjaveden tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelman mukaan pohjaveden laatua tutkitaan kerran vuodessa asemalla jo olevasta pohjavesiputkesta. Tutkittavat parametrit olisivat pohjaveden pinnankorkeus, lämpötila, haju, ulkonäkö, bensiinijakeet, BTEX-yhdisteet, bensiinin lisäaineet ja öljyhiilivedyt. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Koska kysymyksessä on lupamääräysten tarkistaminen eikä toiminnassa ole ollut olennaisia muutoksia, lupahakemuksesta ei ole kuulutettu ympäristönsuojelulain 55 :n 2. momentin perusteella. Lausunnot ja hakemuksen täydennys Koska toiminta sijoittuu pohjavesialueelle on asiassa pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskuksen ensimmäisen lausunnon perusteella on hakijaa pyydetty täydentämään lupahakemusta. Hakemuksen täydennyksistä on pyydetty uusi ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskuksen ensimmäisessä lausunnossa on katsottu, että ympäristöluvan tarkistushakemuksessa ei riittävästi ole osoitettu maaperän nykyistä tilaa ja pohjavesiolosuhteita. Lisäksi ELY-keskus on katsonut, että jakeluaseman suojaustoimista ei kaikilta osin ole esitetty yksityiskohtaisia tietoja. Em. syistä ELY-keskus on katsonut, että hakemusta pitää täydentää jakeluaseman maaperän nykytilan sekä pohjaveden paikallisten

5 virtausolosuhteiden ja -suuntien tutkimuksella. Lisäksi lausunnon mukaan hakemusta on täydennettävä yksityiskohtaisella selvityksellä teknisten rakenteiden, pohjavesisuojausten ja hälytysjärjestelmien tilasta suhteessa säännöksiin. ELY-keskuksen toisessa lausunnossa hakemusten täydennysten jälkeen ELY-keskus toteaa, että hakemuksen tarkoittaman jakeluaseman ympäristöluvan (v. 2000) myöntämisen jälkeen oikeuskäytäntö (mm. useat KHO:n ratkaisut) ja jakeluasemien maaperätutkimuksista ja suojaustoimista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueelle ei ole aina edes pohjaveden suojauksin mahdollista siten, että pohjaveden pilaantumisvaaraa ei aiheutuisi. Ympäristöministeriö on antanut v alueellisille ympäristökeskuksille valvontaohjeen koskien polttonesteiden jakelutoimintaa pohjavesialueilla. Hakemuksen tarkoittaman jakeluaseman kohdalla myös tiedot pohjaveden virtaussuunnista ja olosuhteista sekä maaperän ja pohjaveden tilasta ovat lisääntyneet. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että hakemuksen tarkoittamassa kohteessa alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteita koskevissa tutkimukseissa ei ole voitu osoittaa, että hydraulinen yhteys pohjavesimuodostumaan katkeaisi. Hakemuksen tarkoittama jakeluasema ei sisällä kaikilta osin parhaita käyttökelpoisia suojausratkaisuja. Maaperäja pohjavesiolosuhteiden perusteella ei pohjaveden pilaantumisriskiä todennäköisesti edes pystytä kokonaan poistamaan. Edellisen perusteella jakeluaseman ympäristölupa tulisi muuttaa määräaikaiseksi siten, että toiminta voidaan riittävän siirtymäajan kuluessa hallitusti siirtää pois pohjavesialueelta. Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on pohjavesialueella kielletty. Toiminnan pohjavesitarkkailun osalta ELY-keskus toteaa, että tarkkailua tulee jatkaa ainakin kaksi kertaa vuodessa kaikista alueelle ja sen läheisyyteen asennetuista havaintoputkista. Mikäli seuraavan vuoden näytteissäkin edelleen havaitaan öljyhiilivetyjä, joiden arvioidaan johtuvan havaintoputken asentamiseen liittyvistä toimenpiteistä, putket on korvattava uusilla. Havaintoputken asentamisen yhteydessä kalustossa tulee käyttää myrkyttömiä, ympäristöystävällisiä ja biohajoavia tuotteita ja putkien asentaminen on toteutettava siten, että havaintoputkista voidaan havaita jakeluaseman vaikutukset. Suojausrakenteiden vaatimuksista ELY-keskus toteaa, että hakemuksen perusteella jää epäselväksi, täyttävätkö kaikki jakeluaseman suojausrakenteet v vahvistetun SFS 3352 jakeluasemastandardin pohjavesialueille asettamia suojausvaatimuksia. Vaatimusten mukaan säiliöiden maanalaisina täyttöputkina tulee käyttää suojakuoressa olevia teräksisiä putkia tai tiivistettyjä kaksoisvaippamuoviputkia, jotka on varustettu hälyttävällä välitilan valvonnalla. Ulkovaipan tulee kattaa koko putkiveto pidätyskaivosta säiliön huoltokaivon sisäpuolelle. Polttonesteiden imuputkina käytetään suojakuoressa olevia joustavia teräksisiä putkia tai tiivistettyjä kaksoisvaippaputkia, jotka on varustettu hälyttävällä välitilavalvonnalla. Pohjavesitarkkailun lisäksi tarkkaillaan jakeluasema-alueen huokosilmaa. Hakemuksesta ei ilmene, onko jakeluja säiliöalueen maaperää varustettu huokosilmaputkilla, miten putkistojen

6 ja säiliöiden hoitokuilun suojaukset on järjestetty, ovatko putkiliitokset ja maaperän tiivistyskerrokset vaatimusten mukaisia, mihin valumavedet ohjataan kunnan sadevesiviemärissä ja miten laitteiden ja putkien ensi- ja toissijainen pidätysrakenteen välitilan valvonta on järjestetty. Hakemuksen tietojen perusteella jakeluaseman laitteiden alla ei ole nykyisten vaatimusten edellyttämää yhtenäistä tiivistyskalvorakennetta. Mikäli jakeluasema on katsottu mahdolliseksi sijoittaa maaperä- ja pohjavesiolosuhdetietojen perusteella pohjavesialueelle, pohjavesialueilla edellytetään ensisijaisten suojausrakenteiden lisäksi toissijaista aukotonta suojausta eli kaikkien jakeluasema-alueen kattaman alueen varustamista alapuolisella tiivistyksellä siten, että tiivistettävä alue kattaa säiliöt, putkistot, täyttö- ja jakelualue sekä näiden viemärit öljynerottimen jälkeiseen näytteenotto- ja tarkkailukaivoon saakka. ELY-keskuksen lausunto on annettu ainoastaan pohjaveden suojelun kannalta. Hakijan vastine Neste Markkinointi Oy:ltä on pyydetty vastine ELY-keskuksen lausunnoista. Vastineessaan Neste Markkinointi toteaa, että öljytuotteiden, kuten bensiinin ja dieselin vaaralliset ominaisuudet aiheuttavat riskin sekä ihmisille että ympäristölle. Nämä riskit pyritään minimoimaan riskienhallintamenetelmien avulla. Euran Kauttua Express-asemalla on pohjaveden pilaantumisen hallintaa varten jakelualueen ja täyttöpaikan alla HDPE-muovikalvo, säiliöt ovat kaksivaippaisia ja säiliöiden täyttöputket ovat tiiviissä pidätyskaivoissa. Passiivisten suojarakenteiden lisäksi säiliöt ja öljyn- ja bensiininerottimet on varustettu ympärivuorokautisessa valvonnassa olevalla hälytysjärjestelmällä. Lisäksi toteutetaan suunnitelman mukainen pohjaveden seuranta. Mielestämme näillä toimenpiteillä pystytään hallitsemaan aseman toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Asemalla ei ole ollut tarpeen pitää tarkastusta, koska siellä on tehty tarkastus viimeksi ja toiminta on tunnetaan muutoinkin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta myöntää Neste Markkinointi Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan bensiinin ja dieselin jakeluasematoimintaan kiinteistöllä Kehälä RN:o Toimintaa voidaan jatkaa saakka. Polttonesteen jakeluasematoiminta kiinteistöllä on lopetettava em. päivämäärään mennessä (YSL 42 ja 55 ). Toimintaa on harjoitettava ja toiminta päätettävä ensisijaisesti tässä lupapäätöksessä ja toissijaisesti ympäristölupahakemuksessa mainitulla tavalla. Lupamääräykset ja sovelletut oikeusohjeet Yleiset määräykset

7 1) Jakeluaseman toiminta on järjestettävä jakeluasematoimintaa koskevien säädösten ja määräysten (VnA 444/2010, KTM:n päätös 415/1998, SFS 3352) mukaisesti ja niin, ettei aseman toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja käytettävä sitä. Aseman kaikessa toiminnassa on noudatettava maaperän-, pohjavesien- ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöt on täytettävä valvotusti (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 ). 2) Toiminnasta sekä päivittäisestä valvonnasta vastaavien henkilöiden yhteystietomuutoksista on ilmoitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. (YSL 43, 46 ) 3) Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan muutoksista on ilmoitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä. (YSL 7, 28, 46 ) 4) Öljyerottimen ja sulkuventtiilikaivojen kannet on pidettävä puhtaana ympärivuotisesti ja sulkuventtiilit on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Autojen pysäköintimahdollisuus kaivojen sijaintipaikalla on estettävä. Kansien paikat on merkittävä selkeästi. Kaivojen kannet on maalattava keltaisiksi ja kansien maalaus on tarvittaessa uusittava (YSL 43, VNA 444/ ). 5) Jakeluaseman henkilökunnalle on annettava koulutusta ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa niin, että henkilökunta kykenee toimimaan oikein aseman normaalitoiminnassa, mahdollisen onnettomuuden tai häiriötilanteen aikana ja estämään suuremman vahingon syntymistä mahdollisimman tehokkaasti. Annetusta koulutuksesta on esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle pyydettäessä (YSL 4, 43 ). Tarkkailu 6) Pohjaveden puhtautta on tarkkailtava luvan voimassaoloaikana ja kaksi vuotta toiminnan lopettamisen jälkeen kaksi kertaa vuodessa huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa pohjavesiputkista HP9, HP10, HP12, HP13 ja HP14 otettavista näytteistä. Näytteistä tutkitaan lämpötila, haju, ulkonäkö, bensiinijakeet, öljyhiilivedyt jakeittain, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, TAEE, ETBE ja DIPE. Näytteenoton yhteydessä on mitattava pohjaveden pinnankorkeus korkeusjärjestelmässä, joka ilmoitetaan tuloksissa. Tulokset on viipymättä toimitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. (YSL 5, 8, 43 ja 46 ) 7) Jakelu- ja täyttöalueen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli päällysteen kunnossa havaitaan puutteita, on päällyste korjattava viipymättä. (YSL 7, 8, 43, VNA 444/ ) 8) Bensiinihöyryn talteenoton toisen vaiheen järjestelmän toimivuutta on seurattava ja huolehdittava siitä, että sen käytönaikainen talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa. Mikäli käytössä on automaattinen häiriöiden seurantalaitteisto, voidaan talteenottotehokkuuden testaus tehdä kuitenkin kolmen vuoden välein. Toiminnanharjoittajan on tiedostettava jakelulaitteeseen tai sen läheisyyteen kiinnitettävällä tarralla tai kyltillä kuluttajille bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän käytöstä jakeluasemalla. Talteenottojärjestelmälle tehdyistä tarkastuksista tulee raportoida Euran

8 kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, VNA 1085/ ) 9) Säiliöiden elektronisen pinnanmittausjärjestelmän, ylitäytönestimien, säiliöiden välitilan valvontalaitteiston, öljyn- ja bensiininerottimen valvontaja hälytinlaitteiden sekä sulkuventtiilikaivon venttiilin toimivuus on tarkastettava riittävän usein, vähintään neljä kertaa vuodessa. Toteutetusta valvonnasta, tarkastuksista sekä öljyn- ja bensiininerottimen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 46, VNA 444/ ) Jätehuolto 10) Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista eikä haittaa ympäristölle. Jätteitä koskevat kirjanpitotiedot on säilytettävä kaksi vuotta luvan päättymisen jälkeen sähköisesti tai kirjallisena. (YSL 43, 45, JL 13, 15, 119, VNA 444/ ) 11) Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa ja säilytettävä katetussa, allastetussa ja lukittavassa tilassa. Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään ja ne on pakattava, merkittävä ja niistä on tehtävä siirtoasiakirja vaarallisia jätteitä koskevien määräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsittelijälle, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon tai käsittelyyn. Siirtoasiakirjat on säilytettävä ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä muu jätehuolto on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 15-17, 121, VNA 444/ ) Häiriötilanteet 12) Jakeluaseman mittareiden läheisyydessä on oltava imeytysainetta vähintään 50 litraa sekä öljyisen jätteen keräysvälineistöä öljyvahinkojen varalta ympärivuorokautisesti saatavilla (YSL 7 ja 43, VNA 444/ ) 13) Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä häiriö- tai muun poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- ja torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Polttoainevuodosta tai muusta palotai räjähdysvaaraa aiheuttavasta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muista mahdollisista ympäristölle vaaraa aiheuttavista vahingoista ja poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hulevesiviemäriin mahdollisesti päässeistä haitallisista aineista on lisäksi viipymättä ilmoitettava Euran kunnan hulevesiviemäröinnistä vastaavalle taholle. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62 ja 76, YSA 30, VNA 444/ ) Raportointi 14) Aseman toiminnasta on laadittava vuosiyhteenveto ja se on toimitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedosta on ilmettävä seuraavat asiat:

9 a. tiedot jakelu- ja täyttöalueen päällysteen tarkkailusta b. tiedot valvonta- ja hälytyslaitteiden sekä bensiinihöyryjen talteenottolaitteiden testauksista c. tiedot öljyn- ja bensiininerottimen mekaanisista mittauksista, tarkastuksista, tyhjennyksistä sekä poistetun öljypitoisen jätteen määrästä sekä toimituspaikasta d. tiedot asemalle tuotujen eri polttonestelaatujen ja jakelulaitteiden kautta asemalta poistuneiden polttonesteiden määristä ja niiden erotuksista e. tiedot jätteiden sekä vaarallisten jätteiden määristä ja toimituspaikoista f. aseman toiminnasta vastaavien henkilöiden koulutuksesta g. tiedot muista ympäristönsuojelun näkökulmasta merkityksellisistä asioista. Yhteenveto on säilytettävä siihen asti, kunnes kaksi vuotta on kulunut toiminnan päättymisestä. (YSL 43, 46, JL 118, 119, 122, VNA 444/ ja 16 ) Toiminnan lopettaminen 15) Toiminnanharjoittajan on esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma aikatauluineen aseman rakenteiden purkamisesta ja toiminnan lopettamista koskevista muista toimenpiteistä mennessä. Suunnitelmaan on sisällytettävä maaperän pilaantuneisuutta koskeva riittävän laaja tutkimussuunnitelma. Mikäli maaperän pilaantuneisuutta toiminnan lopettamisen jälkeen havaitaan, maaperän puhdistamisesta on viipymättä tehtävä lupahakemus tai ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. (YSL 43, VNA 444/ ) YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN VASTAAMINEN Ympäristöluvassa on otettu huomioon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa edellyttämä vaatimus, että toimintaa koskeva lupa muutetaan määräaikaiseksi. Muut ELY-keskuksen esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen mukaisesti toteutettuna ja toimiessaan laitoksesta aiheutuu YSL:n 42 :n 1. mom. 2. kohdassa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä YSL:n 42 :n 1. mom. 4. kohdassa tarkoitettua vedenhankinnan käyttömahdollisuuksien vaarantumista. Toiminnasta aiheutuu merkittävää pohjaveden pilaantumisen vaaraa pohjaveden suojelun kannalta erittäin herkässä paikassa Vaaniin I-luokan pohjavesialueella Kauttualla. Polttoaineet pohjaveteen joutuessaan aiheuttaisivat pitkäaikaista mahdollisesti jopa vuosikymmeniä kestävää pohjaveden pilaantumista. Toiminta ei täytä standardissa pohjavesialueelle sijoitettavan jakeluaseman teknisiä standardin mukaisia vaatimuksia eikä näin ollen YSL:n 41 :n 1. mom. edellytyksiä ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksista. Ympäristön pilaantumisen vaaraa ja vedenhankinnan käyttömahdollisuuksien vaarantumista ei pysyvästi ja riittävästi pystytä myöskään ehkäisemään lupamääräyksillä. Toiminnan lopettamiseen on tässä lupapäätöksessä annettu kuitenkin kohtuullinen noin viiden vuoden siirtymäaika. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen määräaikaiseksi perustuu

10 pohjavesiolosuhteita ja aseman ympäristöriskejä koskevan tiedon olennaiseen lisääntymiseen. Lupamääräysten perustelut 1. Toiminnanharjoittajan on vastattava toimintansa ympäristönsuojelulain 4 ja 5 :n mukaisista yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien toteutumisesta. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 2. Lupamääräys vastuuhenkilöiden yhteystietojen ajan tasalla pitämisestä on annettu tiedonkulun varmistamiseksi. 3. Valvontaa varten on perusteltua määrätä ilmoittamaan omistajanvaihdoksista ja toiminnan muutoksista niihin liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. 4. Jotta polttoainevuotojen vaikutukset viemäriverkostolle jäisivät mahdollisimman pieniksi, on perusteltua määrätä kaivon kansien puhtaanapidosta ja merkinnöistä. 5. Jotta jakeluasemalla olevasta suojaustekniikasta saataisiin täysimääräinen hyöty ja ympäristönsuojelulain 4 :n mukaiset varovaisuusja huolellisuusperiaatteet toteutuisivat, työntekijöiden on osattava käyttää aseman tekniikkaa sekä toimia ympäristön- ja pohjavedensuojelu huomioiden. Tämän vuoksi on tarpeen järjestää koulutusta henkilökunnalle. 6. Ympäristönsuojelulain nojalla pohjaveden pilaaminen on kielletty. Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on asetettu tarkkailuvelvoitteita, jotta mahdollinen polttonestevuoto voidaan havaita mahdollisimman pian, rajoittaa mahdollisimman pieneksi, leviäminen estää ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Päästön aikainen havaitseminen on välttämätöntä varsinkin pohjavesialueella. Pohjaveden tarkkailu jakeluasematontilla ja sen läheisyydessä on perusteltua, koska näin voidaan varmistaa pohjaveden puhtaana pysyminen. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. 7. Päällysteen tarkkailusta ja korjaamisesta on annettu määräys, koska päällysteestä yleisesti saatujen kokemusten perusteella kunnon tarkkailuun on syytä. 8. Määräyksellä varmistetaan, että terveydelle vaarallisten ja ilmastolle haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämiseen tarkoitettu laitteisto toimii säädetyllä tavalla. 9. Ympäristölle ja viemärille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys, jotta mahdolliset puutteet valvontalaitteistoissa havaittaisiin mahdollisimman pian. Näin mahdollinen polttonestepäästö voidaan ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi, laajemmalle leviäminen estää ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Määräys on myös ympäristönsuojelulain parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä haittojen ennaltaehkäisyn ja haittojen minimointiperiaatteen mukainen. 10. Jätelain mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi on annettu lajittelua ja jätteiden hyödyntämistä koskeva määräys. Jätteitä koskevan kirjanpidon säilytysaika perustuu valtioneuvoston asetukseen 444/ Vaarallisista jätteistä ympäristölle aiheutuvan vaaran vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on annettu määräys. 12. Öljytuotteiden ja muiden kemikaalien leviämistä ympäristöön voidaan

11 tehokkaasti vähentää varaamalla imeytysainetta ja keräysvälineistöä käyttökohteiden läheisyyteen. 13. Ympäristönsuojelulain 43 ja 62 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaan on tarpeen antaa määräys normaalista toiminnasta poikkeavien tilanteiden varalle sekä tiedonkulun varmistamiseksi. 14. Ympäristövaikutusten tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä toiminnanharjoittaja laatimaan vuosittainen yhteenveto lupaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on myös pidettävä jätelain mukaan kirjaa syntyneestä jätteestä ja sen toimituspaikasta. 15. Lain ja asetuksen mukaan toiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä on määrättävä lupapäätöksessä. Lopettamista koskevilla määräyksillä turvataan riittävä ympäristönsuojelun taso lopettamisvaiheessa sekä ehkäistään mahdollista maaperän pilaantumisen pidentymistä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on on määräaikainen siten, että toimintaa voidaan jatkaa asti. Lupapäätöstä on YSL 55 :n nojalla kuitenkin noudatettava niin pitkään, kuin lupapäätöksessä määrätyt lupaehdot katsotaan täytetyiksi. Luvan saajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan päättymisestä sitten, kun toiminta on lopetettu ja luvassa vaaditut toimet on täytetty. Koska lupa on määräaikainen, ei luvan tarkistamista koskevaa hakemusta tässä määrätä tehtäväksi. Tämä lupapäätös korvaa aiemman jakeluasemalle myönnetyn ympäristöluvan. Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Olemassa olevaa toimintaa voidaan jatkaa ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvan käsittelystä peritään käsittelymaksua 1794 euroa. Maksu perustuu ympäristölautakunnan hyväksymään taksaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Tämä lupapäätös lähetetään hakijalle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. MUUTOKSENHAKU Tästä päätöksestä voi valittaa osoittamalla valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusasiakirjat on toimitettava Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle. Tarkemmat valitusohjeet on liitteenä.

12 Päätös: Esityksen mukaan. ======

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 282 29.04.2003 1 Ymp 1402-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) Ympkaalk 282 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-3. 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen.2015

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-3. 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen.2015 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-3 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 28 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen.2015 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 27.6.2005 Kokouspvm 21.6.2005 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (9) 15 Pelastuslaitoksen anomus ympäristöluvassa annetun määräyksen määräajan pidentämiseksi HEL 2012-006634 T 11 01 00 00 Päätös päätti myöntää Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 333 13.05.2003 2 Ymp 1289-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) Ympkaalk 333 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Hannu Keränen, hannu.keranen@nesteoil.com

Yhteyshenkilö Hannu Keränen, hannu.keranen@nesteoil.com JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.6.2013 Lupanro: 2012-12 Dnro: 764/13 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 768 13.12.2005 4 Ymp 15902-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Teboil Ab, Hämeentie 31 Tiivistelmä: - Ympkaalk 768 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lappeenranna seudun ympäristölautakunta 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lappeenranna seudun ympäristölautakunta 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenranna seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Annettu julkipanon jälkeen 00 LAPPEENRANTA..0 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA. Hakija Saimaan Polttoaine Oy

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ST 1 OY, POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ST 1 OY, POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ST 1 OY, POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA St 1 Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee polttonesteiden jakeluaseman toimintaa osoitteessa Vanhasahankatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 407 03.06.2003 1 Ymp 1553-2003 (235, 222) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) Ympkaalk 407 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2003/TL

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 21.12.2015 7/2015 267/66.66101.01/2013

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 21.12.2015 7/2015 267/66.66101.01/2013 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 21.12.2015 7/2015 267/66.66101.01/2013 ASIA Hakija Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 290 07.05.2002 3 Ymp 1938-2002 (235) JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus Ympkaalk 290 Ympäristönsuojelutoimisto 19.4.2002/EP

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 2385/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 10.9.2013

Ympäristölautakunta DN:o 2385/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 10.9.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 2385/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 10.9.2013 Asia Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee St1

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 202 09.04.2002 2 Ymp 12095-2001 (233) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 607 03.09.2002 2 Ymp 4362-2002 (235) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Jakeluasemien valvonnasta

Jakeluasemien valvonnasta Jakeluasemien valvonnasta Ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen Säädöstaustaa Kaava / sijoituspaikkalupa SFS 3352 velvoitettu rakennetaso KTM 415/1998 jakeluasemapäätös SFS 3352 ei enää velvoittava YSL 86/2000

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot