NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 370/64.641/2013 PJSYMPLK 78 LUVAN HAKIJA Neste Markkinointi Oy LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Bensiinin automaattinen jakeluasema osoitteessa, Kauttua (Eura). Asema sijaitsee Kauttuan kylän kiinteistöllä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kyseessä on ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on edellyttänyt ympäristöluvan tarkistamista. Jakeluasema on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohdan 5 a sekä ympäristönsuojelulain 30 :n 4. mom. kohdan 2 nojalla, koska asema sijaitsee pohjavesialueella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1. mom. kohdan 5a mukaan polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan ratkaiseminen kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on saapunut Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Toiminta sijoittuu asemakaava-alueelle, jossa rakennuspaikan kaavamerkintä on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Jakeluasematoiminnalle on myönnetty ympäristölupa, jossa on ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Jakeluasema sijoittuu Eurajoen vesistöalueelle ja Eurajoen keskiosan valuma-alueelle RN:o Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet valuvat sadevesijärjestelmää pitkin Euran kunnan sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäri purkautuu Turuntien toisella puolella avo-ojaan, jota pitkin vedet kulkeutuvat Eurajokeen. Asema sijaitsee Vaaniin I-luokan

2 pohjavesialueella. Aseman tuntumassa on asutusta ja liikekiinteistöjä. Kauttuan koulu sijaitsee noin 550 metrin päässä sekä päiväkoti noin 200 metrin päässä. Natura 2000-verkostoon kuuluvat Säkylän Pyhäjärvi ja Harolanlahti sekä lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin yhden kilometrin päässä asemasta. Pohjavesiolosuhteet Jakeluasema sijaitsee Vaaniin I luokan pohjavesialueella ( ) sen muodostumisalueen reunalla. Vaaniin pohjavesialueen pinta-ala on 7,38 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,56 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä 2100 m3/vrk. Vaaniin pohjavesialue on osa Säkylästä Euran kautta Kiukaisiin suuntautuvaa pitkittäisharjujaksoa. Vaaniin pohjavesialueella sijaitsevat Mölsin vedenottamo noin viiden kilometrin päässä ja Vaaniin vedenottamo noin yhdeksän kilometrin päässä jakeluasemasta. Asema sijaitsee vesihuoltolaitoksen vedenjakelualueella. Lähialueella ei ole tiedossa käytössä olevia yksityisiä talousvesikaivoja. Vaaniin pohjavesialueella ei ole vesilain mukaisia suoja-alueita. Hakemuksen täydennyksenä toimitetun pohjavesiselvityksen mukaan jakeluasema sijaitsee harjun reunavyöhykkeessä, jossa pohjavesialue rajautuu osittain moreenipeitteiseen kallioselänteeseen. Maaperä jakeluaseman kohdalla on karkeudeltaan vaihtelevaa hiekkaa ja soraa. Kallio esiintyy keskimäärin hieman yli kymmenen metrin syvyydellä maanpinnasta. Jakeluaseman liikennealue on päällystetty ja hulevesiviemäröity, mikä estää pohjaveden muodostumisen. Liikennealue rajoittuu kangasmaastoon, jossa maaperä on vettä johtavaa ja pääosa alueelle tulevasta sadannasta imeytyy maaperään ja edelleen pohjaveteen. Pohjavesiselvityksen mukaan jakeluaseman eteläpuolella kohoava kallioselänne estää pohjaveden virtauksen etelään. Pohjavesikerros on hyvin ohut jakeluaseman alueella ja lähiympäristössä. Pohjavettä on todettu esiintyvän kallion päällä irtomaakerroksessa sekä rikkonaisessa kallion pintaosassa. Pohjaveden pinnankorkeus esiintyy jakeluasema-alueella olevissa havaintoputkissa tasolla m mpy. Pohjaveden pinnan taso laskee luoteeseen päin, sillä luoteen suunnalla noin metrin päässä asemasta olevissa havaintoputkissa pohjaveden pinnan taso on m mpy. Kairausten perusteella myös kallion pinnan taso laskee luoteeseen päin. Jakeluaseman kohdalla kalliopinnan taso on m mpy ja noin 300 metrin päässä asemasta luoteessa noin +30 m mpy, jossa kallion päällä olevassa irtomaakerroksessa pohjavettä esiintyy noin metrin paksuudelta. Mittausten perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu jakeluasemalta luoteeseen kohti Eurajokea. Pohjavesiselvityksessä pohjaveden laatua mitattiin viidestä havaintoputkesta. Jakeluasema-alueella olevassa yhdessä havaintoputkessa havaittiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä 0,001 mg/l. MTBE:lle ei ole talousvesiasetuksessa normiarvoa, mutta ympäristönlaatunormi 0,0075 mg/l alittuu. Lisäksi yhdessä putkessa havaittiin raskaita öljyjakeita 0,38 mg/l. Pohjaveden kemiallisen tilan

3 arvioinnissa käytettävä ympäristönlaatunormi öljyjakeille (C10-C40) on 0,050 mg/l, joka siis ylittyy. Havaintoputki, josta MTBE:tä ja öljyjakeita havaittiin, on asennettu jakeluasemalle yli kymmenen vuotta sitten maaperän puhdistuksen yhteydessä. Uusissa havaintoputkissa n metrin päässä asemalta ei havaittu bensiiniä eikä bensiinin lisäaineita, mutta kahdessa putkessa havaittiin öljyhiilivetyjakeita, jotka selvityksen mukaan saattavat olla peräisin havaintoputkien asennuksessa käytetystä porauskalustosta. Maaperän pilaantuneisuustutkimus Jakeluaseman maaperän haitta-ainepitoisuuksista tehtiin selvitys kairaamalla viidestä tutkimuspisteestä ja ottamalla yhteensä 20 maanäytettä, joista haitta-aineita analysoitiin kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein. Tutkimuksessa ei todettu maaperän pilaantuneisuutta näytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella lukuun ottamatta vanhalla säiliöalueella syvyydellä 1,0-2,0 m havaittua lievää polttoaineen hajua. Ko. maakerros oli laboratorioanalyysitulosten perusteella puhdas. Analyysituloksissa todettiin yhdessä maanäytteessä lievästi kohonnut bentseenin pitoisuus 0,45 mg/kg mittarikentän reunalla syvyydellä 3,0-4,0 m bensiinin C5-C10 kokonaispitoisuuden ollessa 0,70 mg/kg. Kunnostustarpeen arvioinnin perusteella maaperässä todettu pitoisuus ei aiheuta ympäristö- ja terveysvaikutuksiin perustuvaa puhdistustarvetta jakeluasematoiminnan jatkuessa. Mikäli ko. alueella tehdään muutostöitä, jotka käsittävät maankaivua tulee kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines huomioida. LAITOKSEN TOIMINTA Kiinteistöllä on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa vuodesta 1973 alkaen. Neste Markkinointi Oy:n hallintaan jakeluasema siirtyi v Säiliöalueen maaperää on kunnostettu massanvaihdolla v. 2003, jonka jälkeen aseman rakenteita on uusittu. Automaattiasemalla myydään bensiiniä ja dieselöljyä. Asemalla on yksi mittarikatos. Aseman polttonestesäiliöihin ei ole tullut muutoksia. Asemalla on kolme standardin SFS 2733 mukaista maanalaista kaksoisvaippasäiliötä, joiden tilavuudet ovat bensiini m3, bensiini m3 ja diesel 30 m3. Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Täyttöpaikkaa ja jakelualuetta ympäröivän piha-alueen hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerotinta kuormittamatta sadevesiviemäriin. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hakemuksen mukaan täyttöpaikan ja jakelualueen päällystyksellä, HDPE-kalvoilla ja viemäröintiratkaisuilla estetään polttoaineiden pääsy maaperään ja vesistöön. Maanalaisten säiliöiden täyttöputket on asennettu tiiviisiin pidätyskaivoihin ja säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä.

4 Jakelualueen ja täyttöpaikan vedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta vesihuoltolaitoksen sadevesiviemäriin. Asemalle on rakennettu bensiinihöyryjen 1.- ja 2.-vaiheen bensiinihöyryjen talteenotto. Jakeluaseman liikenne aiheuttaa normaaleja liikenteen päästöjä ilmaan. Jakeluaseman jätteitä kerätään ainoastaan jakelualueiden roska-astioihin, joka on pääosin käsipyyhepaperia. Yhdyskuntajätteen tyyppistä jätettä muodostuu 0,6-0,8 tonnia vuodessa. Öljyn- ja bensiininerottimen liete ja hiekka n kg vuodessa toimitetaan ongelmajätelaitokselle tarvittaessa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖRISKIT Toiminnan ympäristövaikutuksiin ja ympäristöriskeihin ei muutoin ole tullut muutoksia. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Maanalaiset säiliöt on varustettu elektronisella hälytysjärjestelmällä ja elektronisella varastovalvontajärjestelmällä. Säiliöiden samoin kuin öljyn- ja bensiininerottimen hälytysjärjestelmä on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Hakemukseen sisältyy pohjaveden tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelman mukaan pohjaveden laatua tutkitaan kerran vuodessa asemalla jo olevasta pohjavesiputkesta. Tutkittavat parametrit olisivat pohjaveden pinnankorkeus, lämpötila, haju, ulkonäkö, bensiinijakeet, BTEX-yhdisteet, bensiinin lisäaineet ja öljyhiilivedyt. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Koska kysymyksessä on lupamääräysten tarkistaminen eikä toiminnassa ole ollut olennaisia muutoksia, lupahakemuksesta ei ole kuulutettu ympäristönsuojelulain 55 :n 2. momentin perusteella. Lausunnot ja hakemuksen täydennys Koska toiminta sijoittuu pohjavesialueelle on asiassa pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskuksen ensimmäisen lausunnon perusteella on hakijaa pyydetty täydentämään lupahakemusta. Hakemuksen täydennyksistä on pyydetty uusi ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskuksen ensimmäisessä lausunnossa on katsottu, että ympäristöluvan tarkistushakemuksessa ei riittävästi ole osoitettu maaperän nykyistä tilaa ja pohjavesiolosuhteita. Lisäksi ELY-keskus on katsonut, että jakeluaseman suojaustoimista ei kaikilta osin ole esitetty yksityiskohtaisia tietoja. Em. syistä ELY-keskus on katsonut, että hakemusta pitää täydentää jakeluaseman maaperän nykytilan sekä pohjaveden paikallisten

5 virtausolosuhteiden ja -suuntien tutkimuksella. Lisäksi lausunnon mukaan hakemusta on täydennettävä yksityiskohtaisella selvityksellä teknisten rakenteiden, pohjavesisuojausten ja hälytysjärjestelmien tilasta suhteessa säännöksiin. ELY-keskuksen toisessa lausunnossa hakemusten täydennysten jälkeen ELY-keskus toteaa, että hakemuksen tarkoittaman jakeluaseman ympäristöluvan (v. 2000) myöntämisen jälkeen oikeuskäytäntö (mm. useat KHO:n ratkaisut) ja jakeluasemien maaperätutkimuksista ja suojaustoimista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueelle ei ole aina edes pohjaveden suojauksin mahdollista siten, että pohjaveden pilaantumisvaaraa ei aiheutuisi. Ympäristöministeriö on antanut v alueellisille ympäristökeskuksille valvontaohjeen koskien polttonesteiden jakelutoimintaa pohjavesialueilla. Hakemuksen tarkoittaman jakeluaseman kohdalla myös tiedot pohjaveden virtaussuunnista ja olosuhteista sekä maaperän ja pohjaveden tilasta ovat lisääntyneet. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että hakemuksen tarkoittamassa kohteessa alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteita koskevissa tutkimukseissa ei ole voitu osoittaa, että hydraulinen yhteys pohjavesimuodostumaan katkeaisi. Hakemuksen tarkoittama jakeluasema ei sisällä kaikilta osin parhaita käyttökelpoisia suojausratkaisuja. Maaperäja pohjavesiolosuhteiden perusteella ei pohjaveden pilaantumisriskiä todennäköisesti edes pystytä kokonaan poistamaan. Edellisen perusteella jakeluaseman ympäristölupa tulisi muuttaa määräaikaiseksi siten, että toiminta voidaan riittävän siirtymäajan kuluessa hallitusti siirtää pois pohjavesialueelta. Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on pohjavesialueella kielletty. Toiminnan pohjavesitarkkailun osalta ELY-keskus toteaa, että tarkkailua tulee jatkaa ainakin kaksi kertaa vuodessa kaikista alueelle ja sen läheisyyteen asennetuista havaintoputkista. Mikäli seuraavan vuoden näytteissäkin edelleen havaitaan öljyhiilivetyjä, joiden arvioidaan johtuvan havaintoputken asentamiseen liittyvistä toimenpiteistä, putket on korvattava uusilla. Havaintoputken asentamisen yhteydessä kalustossa tulee käyttää myrkyttömiä, ympäristöystävällisiä ja biohajoavia tuotteita ja putkien asentaminen on toteutettava siten, että havaintoputkista voidaan havaita jakeluaseman vaikutukset. Suojausrakenteiden vaatimuksista ELY-keskus toteaa, että hakemuksen perusteella jää epäselväksi, täyttävätkö kaikki jakeluaseman suojausrakenteet v vahvistetun SFS 3352 jakeluasemastandardin pohjavesialueille asettamia suojausvaatimuksia. Vaatimusten mukaan säiliöiden maanalaisina täyttöputkina tulee käyttää suojakuoressa olevia teräksisiä putkia tai tiivistettyjä kaksoisvaippamuoviputkia, jotka on varustettu hälyttävällä välitilan valvonnalla. Ulkovaipan tulee kattaa koko putkiveto pidätyskaivosta säiliön huoltokaivon sisäpuolelle. Polttonesteiden imuputkina käytetään suojakuoressa olevia joustavia teräksisiä putkia tai tiivistettyjä kaksoisvaippaputkia, jotka on varustettu hälyttävällä välitilavalvonnalla. Pohjavesitarkkailun lisäksi tarkkaillaan jakeluasema-alueen huokosilmaa. Hakemuksesta ei ilmene, onko jakeluja säiliöalueen maaperää varustettu huokosilmaputkilla, miten putkistojen

6 ja säiliöiden hoitokuilun suojaukset on järjestetty, ovatko putkiliitokset ja maaperän tiivistyskerrokset vaatimusten mukaisia, mihin valumavedet ohjataan kunnan sadevesiviemärissä ja miten laitteiden ja putkien ensi- ja toissijainen pidätysrakenteen välitilan valvonta on järjestetty. Hakemuksen tietojen perusteella jakeluaseman laitteiden alla ei ole nykyisten vaatimusten edellyttämää yhtenäistä tiivistyskalvorakennetta. Mikäli jakeluasema on katsottu mahdolliseksi sijoittaa maaperä- ja pohjavesiolosuhdetietojen perusteella pohjavesialueelle, pohjavesialueilla edellytetään ensisijaisten suojausrakenteiden lisäksi toissijaista aukotonta suojausta eli kaikkien jakeluasema-alueen kattaman alueen varustamista alapuolisella tiivistyksellä siten, että tiivistettävä alue kattaa säiliöt, putkistot, täyttö- ja jakelualue sekä näiden viemärit öljynerottimen jälkeiseen näytteenotto- ja tarkkailukaivoon saakka. ELY-keskuksen lausunto on annettu ainoastaan pohjaveden suojelun kannalta. Hakijan vastine Neste Markkinointi Oy:ltä on pyydetty vastine ELY-keskuksen lausunnoista. Vastineessaan Neste Markkinointi toteaa, että öljytuotteiden, kuten bensiinin ja dieselin vaaralliset ominaisuudet aiheuttavat riskin sekä ihmisille että ympäristölle. Nämä riskit pyritään minimoimaan riskienhallintamenetelmien avulla. Euran Kauttua Express-asemalla on pohjaveden pilaantumisen hallintaa varten jakelualueen ja täyttöpaikan alla HDPE-muovikalvo, säiliöt ovat kaksivaippaisia ja säiliöiden täyttöputket ovat tiiviissä pidätyskaivoissa. Passiivisten suojarakenteiden lisäksi säiliöt ja öljyn- ja bensiininerottimet on varustettu ympärivuorokautisessa valvonnassa olevalla hälytysjärjestelmällä. Lisäksi toteutetaan suunnitelman mukainen pohjaveden seuranta. Mielestämme näillä toimenpiteillä pystytään hallitsemaan aseman toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Asemalla ei ole ollut tarpeen pitää tarkastusta, koska siellä on tehty tarkastus viimeksi ja toiminta on tunnetaan muutoinkin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta myöntää Neste Markkinointi Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan bensiinin ja dieselin jakeluasematoimintaan kiinteistöllä Kehälä RN:o Toimintaa voidaan jatkaa saakka. Polttonesteen jakeluasematoiminta kiinteistöllä on lopetettava em. päivämäärään mennessä (YSL 42 ja 55 ). Toimintaa on harjoitettava ja toiminta päätettävä ensisijaisesti tässä lupapäätöksessä ja toissijaisesti ympäristölupahakemuksessa mainitulla tavalla. Lupamääräykset ja sovelletut oikeusohjeet Yleiset määräykset

7 1) Jakeluaseman toiminta on järjestettävä jakeluasematoimintaa koskevien säädösten ja määräysten (VnA 444/2010, KTM:n päätös 415/1998, SFS 3352) mukaisesti ja niin, ettei aseman toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja käytettävä sitä. Aseman kaikessa toiminnassa on noudatettava maaperän-, pohjavesien- ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöt on täytettävä valvotusti (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 ). 2) Toiminnasta sekä päivittäisestä valvonnasta vastaavien henkilöiden yhteystietomuutoksista on ilmoitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. (YSL 43, 46 ) 3) Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan muutoksista on ilmoitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä. (YSL 7, 28, 46 ) 4) Öljyerottimen ja sulkuventtiilikaivojen kannet on pidettävä puhtaana ympärivuotisesti ja sulkuventtiilit on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Autojen pysäköintimahdollisuus kaivojen sijaintipaikalla on estettävä. Kansien paikat on merkittävä selkeästi. Kaivojen kannet on maalattava keltaisiksi ja kansien maalaus on tarvittaessa uusittava (YSL 43, VNA 444/ ). 5) Jakeluaseman henkilökunnalle on annettava koulutusta ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa niin, että henkilökunta kykenee toimimaan oikein aseman normaalitoiminnassa, mahdollisen onnettomuuden tai häiriötilanteen aikana ja estämään suuremman vahingon syntymistä mahdollisimman tehokkaasti. Annetusta koulutuksesta on esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle pyydettäessä (YSL 4, 43 ). Tarkkailu 6) Pohjaveden puhtautta on tarkkailtava luvan voimassaoloaikana ja kaksi vuotta toiminnan lopettamisen jälkeen kaksi kertaa vuodessa huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa pohjavesiputkista HP9, HP10, HP12, HP13 ja HP14 otettavista näytteistä. Näytteistä tutkitaan lämpötila, haju, ulkonäkö, bensiinijakeet, öljyhiilivedyt jakeittain, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, TAEE, ETBE ja DIPE. Näytteenoton yhteydessä on mitattava pohjaveden pinnankorkeus korkeusjärjestelmässä, joka ilmoitetaan tuloksissa. Tulokset on viipymättä toimitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. (YSL 5, 8, 43 ja 46 ) 7) Jakelu- ja täyttöalueen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli päällysteen kunnossa havaitaan puutteita, on päällyste korjattava viipymättä. (YSL 7, 8, 43, VNA 444/ ) 8) Bensiinihöyryn talteenoton toisen vaiheen järjestelmän toimivuutta on seurattava ja huolehdittava siitä, että sen käytönaikainen talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa. Mikäli käytössä on automaattinen häiriöiden seurantalaitteisto, voidaan talteenottotehokkuuden testaus tehdä kuitenkin kolmen vuoden välein. Toiminnanharjoittajan on tiedostettava jakelulaitteeseen tai sen läheisyyteen kiinnitettävällä tarralla tai kyltillä kuluttajille bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän käytöstä jakeluasemalla. Talteenottojärjestelmälle tehdyistä tarkastuksista tulee raportoida Euran

8 kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, VNA 1085/ ) 9) Säiliöiden elektronisen pinnanmittausjärjestelmän, ylitäytönestimien, säiliöiden välitilan valvontalaitteiston, öljyn- ja bensiininerottimen valvontaja hälytinlaitteiden sekä sulkuventtiilikaivon venttiilin toimivuus on tarkastettava riittävän usein, vähintään neljä kertaa vuodessa. Toteutetusta valvonnasta, tarkastuksista sekä öljyn- ja bensiininerottimen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 46, VNA 444/ ) Jätehuolto 10) Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista eikä haittaa ympäristölle. Jätteitä koskevat kirjanpitotiedot on säilytettävä kaksi vuotta luvan päättymisen jälkeen sähköisesti tai kirjallisena. (YSL 43, 45, JL 13, 15, 119, VNA 444/ ) 11) Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa ja säilytettävä katetussa, allastetussa ja lukittavassa tilassa. Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään ja ne on pakattava, merkittävä ja niistä on tehtävä siirtoasiakirja vaarallisia jätteitä koskevien määräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsittelijälle, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon tai käsittelyyn. Siirtoasiakirjat on säilytettävä ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä muu jätehuolto on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 15-17, 121, VNA 444/ ) Häiriötilanteet 12) Jakeluaseman mittareiden läheisyydessä on oltava imeytysainetta vähintään 50 litraa sekä öljyisen jätteen keräysvälineistöä öljyvahinkojen varalta ympärivuorokautisesti saatavilla (YSL 7 ja 43, VNA 444/ ) 13) Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä häiriö- tai muun poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- ja torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Polttoainevuodosta tai muusta palotai räjähdysvaaraa aiheuttavasta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muista mahdollisista ympäristölle vaaraa aiheuttavista vahingoista ja poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hulevesiviemäriin mahdollisesti päässeistä haitallisista aineista on lisäksi viipymättä ilmoitettava Euran kunnan hulevesiviemäröinnistä vastaavalle taholle. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62 ja 76, YSA 30, VNA 444/ ) Raportointi 14) Aseman toiminnasta on laadittava vuosiyhteenveto ja se on toimitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedosta on ilmettävä seuraavat asiat:

9 a. tiedot jakelu- ja täyttöalueen päällysteen tarkkailusta b. tiedot valvonta- ja hälytyslaitteiden sekä bensiinihöyryjen talteenottolaitteiden testauksista c. tiedot öljyn- ja bensiininerottimen mekaanisista mittauksista, tarkastuksista, tyhjennyksistä sekä poistetun öljypitoisen jätteen määrästä sekä toimituspaikasta d. tiedot asemalle tuotujen eri polttonestelaatujen ja jakelulaitteiden kautta asemalta poistuneiden polttonesteiden määristä ja niiden erotuksista e. tiedot jätteiden sekä vaarallisten jätteiden määristä ja toimituspaikoista f. aseman toiminnasta vastaavien henkilöiden koulutuksesta g. tiedot muista ympäristönsuojelun näkökulmasta merkityksellisistä asioista. Yhteenveto on säilytettävä siihen asti, kunnes kaksi vuotta on kulunut toiminnan päättymisestä. (YSL 43, 46, JL 118, 119, 122, VNA 444/ ja 16 ) Toiminnan lopettaminen 15) Toiminnanharjoittajan on esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma aikatauluineen aseman rakenteiden purkamisesta ja toiminnan lopettamista koskevista muista toimenpiteistä mennessä. Suunnitelmaan on sisällytettävä maaperän pilaantuneisuutta koskeva riittävän laaja tutkimussuunnitelma. Mikäli maaperän pilaantuneisuutta toiminnan lopettamisen jälkeen havaitaan, maaperän puhdistamisesta on viipymättä tehtävä lupahakemus tai ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. (YSL 43, VNA 444/ ) YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN VASTAAMINEN Ympäristöluvassa on otettu huomioon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa edellyttämä vaatimus, että toimintaa koskeva lupa muutetaan määräaikaiseksi. Muut ELY-keskuksen esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen mukaisesti toteutettuna ja toimiessaan laitoksesta aiheutuu YSL:n 42 :n 1. mom. 2. kohdassa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä YSL:n 42 :n 1. mom. 4. kohdassa tarkoitettua vedenhankinnan käyttömahdollisuuksien vaarantumista. Toiminnasta aiheutuu merkittävää pohjaveden pilaantumisen vaaraa pohjaveden suojelun kannalta erittäin herkässä paikassa Vaaniin I-luokan pohjavesialueella Kauttualla. Polttoaineet pohjaveteen joutuessaan aiheuttaisivat pitkäaikaista mahdollisesti jopa vuosikymmeniä kestävää pohjaveden pilaantumista. Toiminta ei täytä standardissa pohjavesialueelle sijoitettavan jakeluaseman teknisiä standardin mukaisia vaatimuksia eikä näin ollen YSL:n 41 :n 1. mom. edellytyksiä ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksista. Ympäristön pilaantumisen vaaraa ja vedenhankinnan käyttömahdollisuuksien vaarantumista ei pysyvästi ja riittävästi pystytä myöskään ehkäisemään lupamääräyksillä. Toiminnan lopettamiseen on tässä lupapäätöksessä annettu kuitenkin kohtuullinen noin viiden vuoden siirtymäaika. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen määräaikaiseksi perustuu

10 pohjavesiolosuhteita ja aseman ympäristöriskejä koskevan tiedon olennaiseen lisääntymiseen. Lupamääräysten perustelut 1. Toiminnanharjoittajan on vastattava toimintansa ympäristönsuojelulain 4 ja 5 :n mukaisista yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien toteutumisesta. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 2. Lupamääräys vastuuhenkilöiden yhteystietojen ajan tasalla pitämisestä on annettu tiedonkulun varmistamiseksi. 3. Valvontaa varten on perusteltua määrätä ilmoittamaan omistajanvaihdoksista ja toiminnan muutoksista niihin liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. 4. Jotta polttoainevuotojen vaikutukset viemäriverkostolle jäisivät mahdollisimman pieniksi, on perusteltua määrätä kaivon kansien puhtaanapidosta ja merkinnöistä. 5. Jotta jakeluasemalla olevasta suojaustekniikasta saataisiin täysimääräinen hyöty ja ympäristönsuojelulain 4 :n mukaiset varovaisuusja huolellisuusperiaatteet toteutuisivat, työntekijöiden on osattava käyttää aseman tekniikkaa sekä toimia ympäristön- ja pohjavedensuojelu huomioiden. Tämän vuoksi on tarpeen järjestää koulutusta henkilökunnalle. 6. Ympäristönsuojelulain nojalla pohjaveden pilaaminen on kielletty. Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on asetettu tarkkailuvelvoitteita, jotta mahdollinen polttonestevuoto voidaan havaita mahdollisimman pian, rajoittaa mahdollisimman pieneksi, leviäminen estää ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Päästön aikainen havaitseminen on välttämätöntä varsinkin pohjavesialueella. Pohjaveden tarkkailu jakeluasematontilla ja sen läheisyydessä on perusteltua, koska näin voidaan varmistaa pohjaveden puhtaana pysyminen. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. 7. Päällysteen tarkkailusta ja korjaamisesta on annettu määräys, koska päällysteestä yleisesti saatujen kokemusten perusteella kunnon tarkkailuun on syytä. 8. Määräyksellä varmistetaan, että terveydelle vaarallisten ja ilmastolle haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämiseen tarkoitettu laitteisto toimii säädetyllä tavalla. 9. Ympäristölle ja viemärille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys, jotta mahdolliset puutteet valvontalaitteistoissa havaittaisiin mahdollisimman pian. Näin mahdollinen polttonestepäästö voidaan ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi, laajemmalle leviäminen estää ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Määräys on myös ympäristönsuojelulain parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä haittojen ennaltaehkäisyn ja haittojen minimointiperiaatteen mukainen. 10. Jätelain mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi on annettu lajittelua ja jätteiden hyödyntämistä koskeva määräys. Jätteitä koskevan kirjanpidon säilytysaika perustuu valtioneuvoston asetukseen 444/ Vaarallisista jätteistä ympäristölle aiheutuvan vaaran vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on annettu määräys. 12. Öljytuotteiden ja muiden kemikaalien leviämistä ympäristöön voidaan

11 tehokkaasti vähentää varaamalla imeytysainetta ja keräysvälineistöä käyttökohteiden läheisyyteen. 13. Ympäristönsuojelulain 43 ja 62 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaan on tarpeen antaa määräys normaalista toiminnasta poikkeavien tilanteiden varalle sekä tiedonkulun varmistamiseksi. 14. Ympäristövaikutusten tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä toiminnanharjoittaja laatimaan vuosittainen yhteenveto lupaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on myös pidettävä jätelain mukaan kirjaa syntyneestä jätteestä ja sen toimituspaikasta. 15. Lain ja asetuksen mukaan toiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä on määrättävä lupapäätöksessä. Lopettamista koskevilla määräyksillä turvataan riittävä ympäristönsuojelun taso lopettamisvaiheessa sekä ehkäistään mahdollista maaperän pilaantumisen pidentymistä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on on määräaikainen siten, että toimintaa voidaan jatkaa asti. Lupapäätöstä on YSL 55 :n nojalla kuitenkin noudatettava niin pitkään, kuin lupapäätöksessä määrätyt lupaehdot katsotaan täytetyiksi. Luvan saajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan päättymisestä sitten, kun toiminta on lopetettu ja luvassa vaaditut toimet on täytetty. Koska lupa on määräaikainen, ei luvan tarkistamista koskevaa hakemusta tässä määrätä tehtäväksi. Tämä lupapäätös korvaa aiemman jakeluasemalle myönnetyn ympäristöluvan. Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Olemassa olevaa toimintaa voidaan jatkaa ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvan käsittelystä peritään käsittelymaksua 1794 euroa. Maksu perustuu ympäristölautakunnan hyväksymään taksaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Tämä lupapäätös lähetetään hakijalle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. MUUTOKSENHAKU Tästä päätöksestä voi valittaa osoittamalla valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusasiakirjat on toimitettava Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle. Tarkemmat valitusohjeet on liitteenä.

12 Päätös: Esityksen mukaan. ======

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 407 03.06.2003 1 Ymp 1553-2003 (235, 222) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) Ympkaalk 407 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2003/TL

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi 1 RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie 2 58900 Rantasalmi Päätös 4.10.2016 XX Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016 YMPÄRISTÖLUVAN TUOTANTOSUUNNAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Ympäristölupamääräysten tarkistamispäätös / Neste Markkinointi Oy, Neste Hennala, Hennalankatu 309, Lahti polttonesteiden jakeluasema

Ympäristölupamääräysten tarkistamispäätös / Neste Markkinointi Oy, Neste Hennala, Hennalankatu 309, Lahti polttonesteiden jakeluasema OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 26.11.2013 86 Ympäristölupamääräysten tarkistamispäätös / Neste Markkinointi Oy, Neste Hennala, Hennalankatu 309, Lahti polttonesteiden

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005161 SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 SANTAHAMINAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 11.10.2016 Dnro D/1208/11.01.00.02/2016 Lupanro 2016-4 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot