NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta NESTE MARKKINOINTI OY:N EURAN KAUTTUAN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JA SEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 370/64.641/2013 PJSYMPLK 78 LUVAN HAKIJA Neste Markkinointi Oy LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Bensiinin automaattinen jakeluasema osoitteessa, Kauttua (Eura). Asema sijaitsee Kauttuan kylän kiinteistöllä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kyseessä on ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on edellyttänyt ympäristöluvan tarkistamista. Jakeluasema on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohdan 5 a sekä ympäristönsuojelulain 30 :n 4. mom. kohdan 2 nojalla, koska asema sijaitsee pohjavesialueella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1. mom. kohdan 5a mukaan polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan ratkaiseminen kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on saapunut Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Toiminta sijoittuu asemakaava-alueelle, jossa rakennuspaikan kaavamerkintä on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Jakeluasematoiminnalle on myönnetty ympäristölupa, jossa on ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Jakeluasema sijoittuu Eurajoen vesistöalueelle ja Eurajoen keskiosan valuma-alueelle RN:o Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet valuvat sadevesijärjestelmää pitkin Euran kunnan sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäri purkautuu Turuntien toisella puolella avo-ojaan, jota pitkin vedet kulkeutuvat Eurajokeen. Asema sijaitsee Vaaniin I-luokan

2 pohjavesialueella. Aseman tuntumassa on asutusta ja liikekiinteistöjä. Kauttuan koulu sijaitsee noin 550 metrin päässä sekä päiväkoti noin 200 metrin päässä. Natura 2000-verkostoon kuuluvat Säkylän Pyhäjärvi ja Harolanlahti sekä lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin yhden kilometrin päässä asemasta. Pohjavesiolosuhteet Jakeluasema sijaitsee Vaaniin I luokan pohjavesialueella ( ) sen muodostumisalueen reunalla. Vaaniin pohjavesialueen pinta-ala on 7,38 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,56 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä 2100 m3/vrk. Vaaniin pohjavesialue on osa Säkylästä Euran kautta Kiukaisiin suuntautuvaa pitkittäisharjujaksoa. Vaaniin pohjavesialueella sijaitsevat Mölsin vedenottamo noin viiden kilometrin päässä ja Vaaniin vedenottamo noin yhdeksän kilometrin päässä jakeluasemasta. Asema sijaitsee vesihuoltolaitoksen vedenjakelualueella. Lähialueella ei ole tiedossa käytössä olevia yksityisiä talousvesikaivoja. Vaaniin pohjavesialueella ei ole vesilain mukaisia suoja-alueita. Hakemuksen täydennyksenä toimitetun pohjavesiselvityksen mukaan jakeluasema sijaitsee harjun reunavyöhykkeessä, jossa pohjavesialue rajautuu osittain moreenipeitteiseen kallioselänteeseen. Maaperä jakeluaseman kohdalla on karkeudeltaan vaihtelevaa hiekkaa ja soraa. Kallio esiintyy keskimäärin hieman yli kymmenen metrin syvyydellä maanpinnasta. Jakeluaseman liikennealue on päällystetty ja hulevesiviemäröity, mikä estää pohjaveden muodostumisen. Liikennealue rajoittuu kangasmaastoon, jossa maaperä on vettä johtavaa ja pääosa alueelle tulevasta sadannasta imeytyy maaperään ja edelleen pohjaveteen. Pohjavesiselvityksen mukaan jakeluaseman eteläpuolella kohoava kallioselänne estää pohjaveden virtauksen etelään. Pohjavesikerros on hyvin ohut jakeluaseman alueella ja lähiympäristössä. Pohjavettä on todettu esiintyvän kallion päällä irtomaakerroksessa sekä rikkonaisessa kallion pintaosassa. Pohjaveden pinnankorkeus esiintyy jakeluasema-alueella olevissa havaintoputkissa tasolla m mpy. Pohjaveden pinnan taso laskee luoteeseen päin, sillä luoteen suunnalla noin metrin päässä asemasta olevissa havaintoputkissa pohjaveden pinnan taso on m mpy. Kairausten perusteella myös kallion pinnan taso laskee luoteeseen päin. Jakeluaseman kohdalla kalliopinnan taso on m mpy ja noin 300 metrin päässä asemasta luoteessa noin +30 m mpy, jossa kallion päällä olevassa irtomaakerroksessa pohjavettä esiintyy noin metrin paksuudelta. Mittausten perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu jakeluasemalta luoteeseen kohti Eurajokea. Pohjavesiselvityksessä pohjaveden laatua mitattiin viidestä havaintoputkesta. Jakeluasema-alueella olevassa yhdessä havaintoputkessa havaittiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä 0,001 mg/l. MTBE:lle ei ole talousvesiasetuksessa normiarvoa, mutta ympäristönlaatunormi 0,0075 mg/l alittuu. Lisäksi yhdessä putkessa havaittiin raskaita öljyjakeita 0,38 mg/l. Pohjaveden kemiallisen tilan

3 arvioinnissa käytettävä ympäristönlaatunormi öljyjakeille (C10-C40) on 0,050 mg/l, joka siis ylittyy. Havaintoputki, josta MTBE:tä ja öljyjakeita havaittiin, on asennettu jakeluasemalle yli kymmenen vuotta sitten maaperän puhdistuksen yhteydessä. Uusissa havaintoputkissa n metrin päässä asemalta ei havaittu bensiiniä eikä bensiinin lisäaineita, mutta kahdessa putkessa havaittiin öljyhiilivetyjakeita, jotka selvityksen mukaan saattavat olla peräisin havaintoputkien asennuksessa käytetystä porauskalustosta. Maaperän pilaantuneisuustutkimus Jakeluaseman maaperän haitta-ainepitoisuuksista tehtiin selvitys kairaamalla viidestä tutkimuspisteestä ja ottamalla yhteensä 20 maanäytettä, joista haitta-aineita analysoitiin kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein. Tutkimuksessa ei todettu maaperän pilaantuneisuutta näytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella lukuun ottamatta vanhalla säiliöalueella syvyydellä 1,0-2,0 m havaittua lievää polttoaineen hajua. Ko. maakerros oli laboratorioanalyysitulosten perusteella puhdas. Analyysituloksissa todettiin yhdessä maanäytteessä lievästi kohonnut bentseenin pitoisuus 0,45 mg/kg mittarikentän reunalla syvyydellä 3,0-4,0 m bensiinin C5-C10 kokonaispitoisuuden ollessa 0,70 mg/kg. Kunnostustarpeen arvioinnin perusteella maaperässä todettu pitoisuus ei aiheuta ympäristö- ja terveysvaikutuksiin perustuvaa puhdistustarvetta jakeluasematoiminnan jatkuessa. Mikäli ko. alueella tehdään muutostöitä, jotka käsittävät maankaivua tulee kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines huomioida. LAITOKSEN TOIMINTA Kiinteistöllä on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa vuodesta 1973 alkaen. Neste Markkinointi Oy:n hallintaan jakeluasema siirtyi v Säiliöalueen maaperää on kunnostettu massanvaihdolla v. 2003, jonka jälkeen aseman rakenteita on uusittu. Automaattiasemalla myydään bensiiniä ja dieselöljyä. Asemalla on yksi mittarikatos. Aseman polttonestesäiliöihin ei ole tullut muutoksia. Asemalla on kolme standardin SFS 2733 mukaista maanalaista kaksoisvaippasäiliötä, joiden tilavuudet ovat bensiini m3, bensiini m3 ja diesel 30 m3. Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Täyttöpaikkaa ja jakelualuetta ympäröivän piha-alueen hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerotinta kuormittamatta sadevesiviemäriin. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Hakemuksen mukaan täyttöpaikan ja jakelualueen päällystyksellä, HDPE-kalvoilla ja viemäröintiratkaisuilla estetään polttoaineiden pääsy maaperään ja vesistöön. Maanalaisten säiliöiden täyttöputket on asennettu tiiviisiin pidätyskaivoihin ja säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä.

4 Jakelualueen ja täyttöpaikan vedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta vesihuoltolaitoksen sadevesiviemäriin. Asemalle on rakennettu bensiinihöyryjen 1.- ja 2.-vaiheen bensiinihöyryjen talteenotto. Jakeluaseman liikenne aiheuttaa normaaleja liikenteen päästöjä ilmaan. Jakeluaseman jätteitä kerätään ainoastaan jakelualueiden roska-astioihin, joka on pääosin käsipyyhepaperia. Yhdyskuntajätteen tyyppistä jätettä muodostuu 0,6-0,8 tonnia vuodessa. Öljyn- ja bensiininerottimen liete ja hiekka n kg vuodessa toimitetaan ongelmajätelaitokselle tarvittaessa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖRISKIT Toiminnan ympäristövaikutuksiin ja ympäristöriskeihin ei muutoin ole tullut muutoksia. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Maanalaiset säiliöt on varustettu elektronisella hälytysjärjestelmällä ja elektronisella varastovalvontajärjestelmällä. Säiliöiden samoin kuin öljyn- ja bensiininerottimen hälytysjärjestelmä on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Hakemukseen sisältyy pohjaveden tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelman mukaan pohjaveden laatua tutkitaan kerran vuodessa asemalla jo olevasta pohjavesiputkesta. Tutkittavat parametrit olisivat pohjaveden pinnankorkeus, lämpötila, haju, ulkonäkö, bensiinijakeet, BTEX-yhdisteet, bensiinin lisäaineet ja öljyhiilivedyt. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Koska kysymyksessä on lupamääräysten tarkistaminen eikä toiminnassa ole ollut olennaisia muutoksia, lupahakemuksesta ei ole kuulutettu ympäristönsuojelulain 55 :n 2. momentin perusteella. Lausunnot ja hakemuksen täydennys Koska toiminta sijoittuu pohjavesialueelle on asiassa pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskuksen ensimmäisen lausunnon perusteella on hakijaa pyydetty täydentämään lupahakemusta. Hakemuksen täydennyksistä on pyydetty uusi ELY-keskuksen lausunto. ELY-keskuksen ensimmäisessä lausunnossa on katsottu, että ympäristöluvan tarkistushakemuksessa ei riittävästi ole osoitettu maaperän nykyistä tilaa ja pohjavesiolosuhteita. Lisäksi ELY-keskus on katsonut, että jakeluaseman suojaustoimista ei kaikilta osin ole esitetty yksityiskohtaisia tietoja. Em. syistä ELY-keskus on katsonut, että hakemusta pitää täydentää jakeluaseman maaperän nykytilan sekä pohjaveden paikallisten

5 virtausolosuhteiden ja -suuntien tutkimuksella. Lisäksi lausunnon mukaan hakemusta on täydennettävä yksityiskohtaisella selvityksellä teknisten rakenteiden, pohjavesisuojausten ja hälytysjärjestelmien tilasta suhteessa säännöksiin. ELY-keskuksen toisessa lausunnossa hakemusten täydennysten jälkeen ELY-keskus toteaa, että hakemuksen tarkoittaman jakeluaseman ympäristöluvan (v. 2000) myöntämisen jälkeen oikeuskäytäntö (mm. useat KHO:n ratkaisut) ja jakeluasemien maaperätutkimuksista ja suojaustoimista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueelle ei ole aina edes pohjaveden suojauksin mahdollista siten, että pohjaveden pilaantumisvaaraa ei aiheutuisi. Ympäristöministeriö on antanut v alueellisille ympäristökeskuksille valvontaohjeen koskien polttonesteiden jakelutoimintaa pohjavesialueilla. Hakemuksen tarkoittaman jakeluaseman kohdalla myös tiedot pohjaveden virtaussuunnista ja olosuhteista sekä maaperän ja pohjaveden tilasta ovat lisääntyneet. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että hakemuksen tarkoittamassa kohteessa alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteita koskevissa tutkimukseissa ei ole voitu osoittaa, että hydraulinen yhteys pohjavesimuodostumaan katkeaisi. Hakemuksen tarkoittama jakeluasema ei sisällä kaikilta osin parhaita käyttökelpoisia suojausratkaisuja. Maaperäja pohjavesiolosuhteiden perusteella ei pohjaveden pilaantumisriskiä todennäköisesti edes pystytä kokonaan poistamaan. Edellisen perusteella jakeluaseman ympäristölupa tulisi muuttaa määräaikaiseksi siten, että toiminta voidaan riittävän siirtymäajan kuluessa hallitusti siirtää pois pohjavesialueelta. Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on pohjavesialueella kielletty. Toiminnan pohjavesitarkkailun osalta ELY-keskus toteaa, että tarkkailua tulee jatkaa ainakin kaksi kertaa vuodessa kaikista alueelle ja sen läheisyyteen asennetuista havaintoputkista. Mikäli seuraavan vuoden näytteissäkin edelleen havaitaan öljyhiilivetyjä, joiden arvioidaan johtuvan havaintoputken asentamiseen liittyvistä toimenpiteistä, putket on korvattava uusilla. Havaintoputken asentamisen yhteydessä kalustossa tulee käyttää myrkyttömiä, ympäristöystävällisiä ja biohajoavia tuotteita ja putkien asentaminen on toteutettava siten, että havaintoputkista voidaan havaita jakeluaseman vaikutukset. Suojausrakenteiden vaatimuksista ELY-keskus toteaa, että hakemuksen perusteella jää epäselväksi, täyttävätkö kaikki jakeluaseman suojausrakenteet v vahvistetun SFS 3352 jakeluasemastandardin pohjavesialueille asettamia suojausvaatimuksia. Vaatimusten mukaan säiliöiden maanalaisina täyttöputkina tulee käyttää suojakuoressa olevia teräksisiä putkia tai tiivistettyjä kaksoisvaippamuoviputkia, jotka on varustettu hälyttävällä välitilan valvonnalla. Ulkovaipan tulee kattaa koko putkiveto pidätyskaivosta säiliön huoltokaivon sisäpuolelle. Polttonesteiden imuputkina käytetään suojakuoressa olevia joustavia teräksisiä putkia tai tiivistettyjä kaksoisvaippaputkia, jotka on varustettu hälyttävällä välitilavalvonnalla. Pohjavesitarkkailun lisäksi tarkkaillaan jakeluasema-alueen huokosilmaa. Hakemuksesta ei ilmene, onko jakeluja säiliöalueen maaperää varustettu huokosilmaputkilla, miten putkistojen

6 ja säiliöiden hoitokuilun suojaukset on järjestetty, ovatko putkiliitokset ja maaperän tiivistyskerrokset vaatimusten mukaisia, mihin valumavedet ohjataan kunnan sadevesiviemärissä ja miten laitteiden ja putkien ensi- ja toissijainen pidätysrakenteen välitilan valvonta on järjestetty. Hakemuksen tietojen perusteella jakeluaseman laitteiden alla ei ole nykyisten vaatimusten edellyttämää yhtenäistä tiivistyskalvorakennetta. Mikäli jakeluasema on katsottu mahdolliseksi sijoittaa maaperä- ja pohjavesiolosuhdetietojen perusteella pohjavesialueelle, pohjavesialueilla edellytetään ensisijaisten suojausrakenteiden lisäksi toissijaista aukotonta suojausta eli kaikkien jakeluasema-alueen kattaman alueen varustamista alapuolisella tiivistyksellä siten, että tiivistettävä alue kattaa säiliöt, putkistot, täyttö- ja jakelualue sekä näiden viemärit öljynerottimen jälkeiseen näytteenotto- ja tarkkailukaivoon saakka. ELY-keskuksen lausunto on annettu ainoastaan pohjaveden suojelun kannalta. Hakijan vastine Neste Markkinointi Oy:ltä on pyydetty vastine ELY-keskuksen lausunnoista. Vastineessaan Neste Markkinointi toteaa, että öljytuotteiden, kuten bensiinin ja dieselin vaaralliset ominaisuudet aiheuttavat riskin sekä ihmisille että ympäristölle. Nämä riskit pyritään minimoimaan riskienhallintamenetelmien avulla. Euran Kauttua Express-asemalla on pohjaveden pilaantumisen hallintaa varten jakelualueen ja täyttöpaikan alla HDPE-muovikalvo, säiliöt ovat kaksivaippaisia ja säiliöiden täyttöputket ovat tiiviissä pidätyskaivoissa. Passiivisten suojarakenteiden lisäksi säiliöt ja öljyn- ja bensiininerottimet on varustettu ympärivuorokautisessa valvonnassa olevalla hälytysjärjestelmällä. Lisäksi toteutetaan suunnitelman mukainen pohjaveden seuranta. Mielestämme näillä toimenpiteillä pystytään hallitsemaan aseman toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Asemalla ei ole ollut tarpeen pitää tarkastusta, koska siellä on tehty tarkastus viimeksi ja toiminta on tunnetaan muutoinkin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta myöntää Neste Markkinointi Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan bensiinin ja dieselin jakeluasematoimintaan kiinteistöllä Kehälä RN:o Toimintaa voidaan jatkaa saakka. Polttonesteen jakeluasematoiminta kiinteistöllä on lopetettava em. päivämäärään mennessä (YSL 42 ja 55 ). Toimintaa on harjoitettava ja toiminta päätettävä ensisijaisesti tässä lupapäätöksessä ja toissijaisesti ympäristölupahakemuksessa mainitulla tavalla. Lupamääräykset ja sovelletut oikeusohjeet Yleiset määräykset

7 1) Jakeluaseman toiminta on järjestettävä jakeluasematoimintaa koskevien säädösten ja määräysten (VnA 444/2010, KTM:n päätös 415/1998, SFS 3352) mukaisesti ja niin, ettei aseman toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja käytettävä sitä. Aseman kaikessa toiminnassa on noudatettava maaperän-, pohjavesien- ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöt on täytettävä valvotusti (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 ). 2) Toiminnasta sekä päivittäisestä valvonnasta vastaavien henkilöiden yhteystietomuutoksista on ilmoitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. (YSL 43, 46 ) 3) Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan muutoksista on ilmoitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä. (YSL 7, 28, 46 ) 4) Öljyerottimen ja sulkuventtiilikaivojen kannet on pidettävä puhtaana ympärivuotisesti ja sulkuventtiilit on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Autojen pysäköintimahdollisuus kaivojen sijaintipaikalla on estettävä. Kansien paikat on merkittävä selkeästi. Kaivojen kannet on maalattava keltaisiksi ja kansien maalaus on tarvittaessa uusittava (YSL 43, VNA 444/ ). 5) Jakeluaseman henkilökunnalle on annettava koulutusta ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa niin, että henkilökunta kykenee toimimaan oikein aseman normaalitoiminnassa, mahdollisen onnettomuuden tai häiriötilanteen aikana ja estämään suuremman vahingon syntymistä mahdollisimman tehokkaasti. Annetusta koulutuksesta on esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle pyydettäessä (YSL 4, 43 ). Tarkkailu 6) Pohjaveden puhtautta on tarkkailtava luvan voimassaoloaikana ja kaksi vuotta toiminnan lopettamisen jälkeen kaksi kertaa vuodessa huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa pohjavesiputkista HP9, HP10, HP12, HP13 ja HP14 otettavista näytteistä. Näytteistä tutkitaan lämpötila, haju, ulkonäkö, bensiinijakeet, öljyhiilivedyt jakeittain, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, TAEE, ETBE ja DIPE. Näytteenoton yhteydessä on mitattava pohjaveden pinnankorkeus korkeusjärjestelmässä, joka ilmoitetaan tuloksissa. Tulokset on viipymättä toimitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. (YSL 5, 8, 43 ja 46 ) 7) Jakelu- ja täyttöalueen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli päällysteen kunnossa havaitaan puutteita, on päällyste korjattava viipymättä. (YSL 7, 8, 43, VNA 444/ ) 8) Bensiinihöyryn talteenoton toisen vaiheen järjestelmän toimivuutta on seurattava ja huolehdittava siitä, että sen käytönaikainen talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa. Mikäli käytössä on automaattinen häiriöiden seurantalaitteisto, voidaan talteenottotehokkuuden testaus tehdä kuitenkin kolmen vuoden välein. Toiminnanharjoittajan on tiedostettava jakelulaitteeseen tai sen läheisyyteen kiinnitettävällä tarralla tai kyltillä kuluttajille bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän käytöstä jakeluasemalla. Talteenottojärjestelmälle tehdyistä tarkastuksista tulee raportoida Euran

8 kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, VNA 1085/ ) 9) Säiliöiden elektronisen pinnanmittausjärjestelmän, ylitäytönestimien, säiliöiden välitilan valvontalaitteiston, öljyn- ja bensiininerottimen valvontaja hälytinlaitteiden sekä sulkuventtiilikaivon venttiilin toimivuus on tarkastettava riittävän usein, vähintään neljä kertaa vuodessa. Toteutetusta valvonnasta, tarkastuksista sekä öljyn- ja bensiininerottimen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 46, VNA 444/ ) Jätehuolto 10) Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista eikä haittaa ympäristölle. Jätteitä koskevat kirjanpitotiedot on säilytettävä kaksi vuotta luvan päättymisen jälkeen sähköisesti tai kirjallisena. (YSL 43, 45, JL 13, 15, 119, VNA 444/ ) 11) Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa ja säilytettävä katetussa, allastetussa ja lukittavassa tilassa. Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään ja ne on pakattava, merkittävä ja niistä on tehtävä siirtoasiakirja vaarallisia jätteitä koskevien määräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsittelijälle, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon tai käsittelyyn. Siirtoasiakirjat on säilytettävä ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä muu jätehuolto on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 15-17, 121, VNA 444/ ) Häiriötilanteet 12) Jakeluaseman mittareiden läheisyydessä on oltava imeytysainetta vähintään 50 litraa sekä öljyisen jätteen keräysvälineistöä öljyvahinkojen varalta ympärivuorokautisesti saatavilla (YSL 7 ja 43, VNA 444/ ) 13) Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä häiriö- tai muun poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- ja torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Polttoainevuodosta tai muusta palotai räjähdysvaaraa aiheuttavasta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muista mahdollisista ympäristölle vaaraa aiheuttavista vahingoista ja poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hulevesiviemäriin mahdollisesti päässeistä haitallisista aineista on lisäksi viipymättä ilmoitettava Euran kunnan hulevesiviemäröinnistä vastaavalle taholle. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62 ja 76, YSA 30, VNA 444/ ) Raportointi 14) Aseman toiminnasta on laadittava vuosiyhteenveto ja se on toimitettava Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedosta on ilmettävä seuraavat asiat:

9 a. tiedot jakelu- ja täyttöalueen päällysteen tarkkailusta b. tiedot valvonta- ja hälytyslaitteiden sekä bensiinihöyryjen talteenottolaitteiden testauksista c. tiedot öljyn- ja bensiininerottimen mekaanisista mittauksista, tarkastuksista, tyhjennyksistä sekä poistetun öljypitoisen jätteen määrästä sekä toimituspaikasta d. tiedot asemalle tuotujen eri polttonestelaatujen ja jakelulaitteiden kautta asemalta poistuneiden polttonesteiden määristä ja niiden erotuksista e. tiedot jätteiden sekä vaarallisten jätteiden määristä ja toimituspaikoista f. aseman toiminnasta vastaavien henkilöiden koulutuksesta g. tiedot muista ympäristönsuojelun näkökulmasta merkityksellisistä asioista. Yhteenveto on säilytettävä siihen asti, kunnes kaksi vuotta on kulunut toiminnan päättymisestä. (YSL 43, 46, JL 118, 119, 122, VNA 444/ ja 16 ) Toiminnan lopettaminen 15) Toiminnanharjoittajan on esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma aikatauluineen aseman rakenteiden purkamisesta ja toiminnan lopettamista koskevista muista toimenpiteistä mennessä. Suunnitelmaan on sisällytettävä maaperän pilaantuneisuutta koskeva riittävän laaja tutkimussuunnitelma. Mikäli maaperän pilaantuneisuutta toiminnan lopettamisen jälkeen havaitaan, maaperän puhdistamisesta on viipymättä tehtävä lupahakemus tai ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. (YSL 43, VNA 444/ ) YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN VASTAAMINEN Ympäristöluvassa on otettu huomioon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa edellyttämä vaatimus, että toimintaa koskeva lupa muutetaan määräaikaiseksi. Muut ELY-keskuksen esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen mukaisesti toteutettuna ja toimiessaan laitoksesta aiheutuu YSL:n 42 :n 1. mom. 2. kohdassa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä YSL:n 42 :n 1. mom. 4. kohdassa tarkoitettua vedenhankinnan käyttömahdollisuuksien vaarantumista. Toiminnasta aiheutuu merkittävää pohjaveden pilaantumisen vaaraa pohjaveden suojelun kannalta erittäin herkässä paikassa Vaaniin I-luokan pohjavesialueella Kauttualla. Polttoaineet pohjaveteen joutuessaan aiheuttaisivat pitkäaikaista mahdollisesti jopa vuosikymmeniä kestävää pohjaveden pilaantumista. Toiminta ei täytä standardissa pohjavesialueelle sijoitettavan jakeluaseman teknisiä standardin mukaisia vaatimuksia eikä näin ollen YSL:n 41 :n 1. mom. edellytyksiä ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksista. Ympäristön pilaantumisen vaaraa ja vedenhankinnan käyttömahdollisuuksien vaarantumista ei pysyvästi ja riittävästi pystytä myöskään ehkäisemään lupamääräyksillä. Toiminnan lopettamiseen on tässä lupapäätöksessä annettu kuitenkin kohtuullinen noin viiden vuoden siirtymäaika. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen määräaikaiseksi perustuu

10 pohjavesiolosuhteita ja aseman ympäristöriskejä koskevan tiedon olennaiseen lisääntymiseen. Lupamääräysten perustelut 1. Toiminnanharjoittajan on vastattava toimintansa ympäristönsuojelulain 4 ja 5 :n mukaisista yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien toteutumisesta. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 2. Lupamääräys vastuuhenkilöiden yhteystietojen ajan tasalla pitämisestä on annettu tiedonkulun varmistamiseksi. 3. Valvontaa varten on perusteltua määrätä ilmoittamaan omistajanvaihdoksista ja toiminnan muutoksista niihin liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. 4. Jotta polttoainevuotojen vaikutukset viemäriverkostolle jäisivät mahdollisimman pieniksi, on perusteltua määrätä kaivon kansien puhtaanapidosta ja merkinnöistä. 5. Jotta jakeluasemalla olevasta suojaustekniikasta saataisiin täysimääräinen hyöty ja ympäristönsuojelulain 4 :n mukaiset varovaisuusja huolellisuusperiaatteet toteutuisivat, työntekijöiden on osattava käyttää aseman tekniikkaa sekä toimia ympäristön- ja pohjavedensuojelu huomioiden. Tämän vuoksi on tarpeen järjestää koulutusta henkilökunnalle. 6. Ympäristönsuojelulain nojalla pohjaveden pilaaminen on kielletty. Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on asetettu tarkkailuvelvoitteita, jotta mahdollinen polttonestevuoto voidaan havaita mahdollisimman pian, rajoittaa mahdollisimman pieneksi, leviäminen estää ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Päästön aikainen havaitseminen on välttämätöntä varsinkin pohjavesialueella. Pohjaveden tarkkailu jakeluasematontilla ja sen läheisyydessä on perusteltua, koska näin voidaan varmistaa pohjaveden puhtaana pysyminen. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. 7. Päällysteen tarkkailusta ja korjaamisesta on annettu määräys, koska päällysteestä yleisesti saatujen kokemusten perusteella kunnon tarkkailuun on syytä. 8. Määräyksellä varmistetaan, että terveydelle vaarallisten ja ilmastolle haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämiseen tarkoitettu laitteisto toimii säädetyllä tavalla. 9. Ympäristölle ja viemärille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys, jotta mahdolliset puutteet valvontalaitteistoissa havaittaisiin mahdollisimman pian. Näin mahdollinen polttonestepäästö voidaan ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi, laajemmalle leviäminen estää ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Määräys on myös ympäristönsuojelulain parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä haittojen ennaltaehkäisyn ja haittojen minimointiperiaatteen mukainen. 10. Jätelain mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi on annettu lajittelua ja jätteiden hyödyntämistä koskeva määräys. Jätteitä koskevan kirjanpidon säilytysaika perustuu valtioneuvoston asetukseen 444/ Vaarallisista jätteistä ympäristölle aiheutuvan vaaran vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on annettu määräys. 12. Öljytuotteiden ja muiden kemikaalien leviämistä ympäristöön voidaan

11 tehokkaasti vähentää varaamalla imeytysainetta ja keräysvälineistöä käyttökohteiden läheisyyteen. 13. Ympäristönsuojelulain 43 ja 62 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaan on tarpeen antaa määräys normaalista toiminnasta poikkeavien tilanteiden varalle sekä tiedonkulun varmistamiseksi. 14. Ympäristövaikutusten tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä toiminnanharjoittaja laatimaan vuosittainen yhteenveto lupaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on myös pidettävä jätelain mukaan kirjaa syntyneestä jätteestä ja sen toimituspaikasta. 15. Lain ja asetuksen mukaan toiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä on määrättävä lupapäätöksessä. Lopettamista koskevilla määräyksillä turvataan riittävä ympäristönsuojelun taso lopettamisvaiheessa sekä ehkäistään mahdollista maaperän pilaantumisen pidentymistä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on on määräaikainen siten, että toimintaa voidaan jatkaa asti. Lupapäätöstä on YSL 55 :n nojalla kuitenkin noudatettava niin pitkään, kuin lupapäätöksessä määrätyt lupaehdot katsotaan täytetyiksi. Luvan saajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan päättymisestä sitten, kun toiminta on lopetettu ja luvassa vaaditut toimet on täytetty. Koska lupa on määräaikainen, ei luvan tarkistamista koskevaa hakemusta tässä määrätä tehtäväksi. Tämä lupapäätös korvaa aiemman jakeluasemalle myönnetyn ympäristöluvan. Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Olemassa olevaa toimintaa voidaan jatkaa ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvan käsittelystä peritään käsittelymaksua 1794 euroa. Maksu perustuu ympäristölautakunnan hyväksymään taksaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Tämä lupapäätös lähetetään hakijalle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. MUUTOKSENHAKU Tästä päätöksestä voi valittaa osoittamalla valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusasiakirjat on toimitettava Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle. Tarkemmat valitusohjeet on liitteenä.

12 Päätös: Esityksen mukaan. ======

10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl HANGON KAUPUNKI Ympäristölautakunta Santalantie 2 10960 Hanko Puh. (019) 22031 PÄÄTÖS 9.9.2015 xx Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Asia Hakija Päätös Oy Teboil Ab:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Puh. (019) 22031 Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87 1(20) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN INKINEN JUHA-MATTI, ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN KU-YK 85/9.6.2015 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta

Lisätiedot

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot