Hanhijoen koulun lukuvuoden toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanhijoen koulun lukuvuoden 2014 2015 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Hanhijoen koulun lukuvuoden toimintakertomus Kuva omasta koulurauhan julistamistilaisuudesta Lemmenlammelta. Hyväksytty opettajainkokouksessa Leena Mönkkönen rehtori

2 YLEISTÄ Hanhijoen koulurakennus on ollut nyt vuoden käytössä laajennus- ja saneeraustyön jälkeen, varsinkin teknisen työn tila on nyt asianmukainen ja riittävän tilava. Turvallisuus näkökulmasta katsottuna erityisen onnistunut ja käytössä tarpeellinen on myös ollut pihavälineiden varasto urheilukentän välittömässä läheisyydessä, nyt kun välineitä ei tarvitse kuljettaa pihan toisesta päästä. Tietotekniikka on nostettu opetuksen yhdeksi painopistealueeksi tulevassa opetussuunnitelmassa. Tämän mukaisesti myös Paimion koulutoimi on investoinut tabletlaitteisiin OPS2016-opetussuunnitelmaan siirtymistä ennakoiden. Kevätlukukauden aikana Hanhijoen koulun opettajat saivat omat tablet-laitteet käyttöönsä. Lisäksi opettajakunnasta valittiin kaksi digituutoria, jotka koulutetaan edelleen kouluttamaan muuta opettajakuntaa. Opettajien koulutus digiaikaan menetelmällisesti ja asenteellisesti koetaan myönteisenä asiana. Myös oppilaskäyttöön on hankittu laitteita, jotka odottavat käyttöönottoa. Elokuussa 2014 astui voimaan uusi oppilashuoltolaki. Koulujen toimintatapojen uudistamista auttoivat yhteisesti sovitut käytänteet koko kaupungin tasolla. Säästötoimena esitetty erityisopetuksen pienryhmien supistaminen kahteen ryhmään puhututti syyslukukauden aikana, koska oppilasmäärä putosi peräti 16 oppilaaseen. Sijaisuutta hoitanut erityisluokanopettaja jatkoi kuitenkin kevätlukukauden tuntiopettajana. Uusia oppilaita pienryhmään ohjautui kevään aikana niin paljon, että tulevan syksyn opetusryhmät tulivat täyteen ja toiminta tulee myös jatkumaan kolmessa opetusryhmässä. 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Koulumme toiminta-ajatus on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuus oppia, kasvaa ja toimia yhteistyökykyisessä, vastuullisessa ja itsetuntoa tukevassa ympäristössä. Erityisen tärkeää koulumme toiminnassa on erilaisuuden hyväksyminen. 2. RESURSSIT JA TUNTIMÄÄRÄT Hanhijoen koulussa oli lukuvuonna yhteensä 143 oppilasta, yleisopetuksessa 127 ja erityisopetuksessa 16 oppilasta. Opetustunteja yleisopetuksessa oli 177 viikkotuntia. Näistä tunneista oli varattu yksi tunti tukiopetukseen sekä erityistehtävien hoitoon seuraavasti: 1h atk-vastaavalle, 1h musiikkiesitysten hoitoon sekä 1h kirjaston hoitoon. Muu osa käytettiin varsinaiseen opetusryhmäkohtaiseen opetukseen. Koulussamme toimi kolme kerhoa, joihin on myönnetty valtion avustusta. Englannin opetuksen huolehtii aineenopettaja Marjo Lilja, jolla oli käytössä 13 tuntia niin, että vain toinen englannin tunneista oli jaettu. Kolmannella luokalla tosin molemmat tunnit olivat jakotunteja, johtuen luokan oppilasmäärästä. Resurssiopettajana toimi koulumme oma luokanopettaja Teuvo Nurmi välisen ajan. Resurssiopetukseen oli käytössä 22 viikkotuntia, joka oli jaettu tasaisesti luokkien kesken. Hanhijoen erityisopetuksessa oli käytössä 74 viikkotuntia. Erityisluokanopettaja Marja Korpinen oli syksyn virkavapaalla jäi eläkkeelle vuoden vaihteessa ja hänen sijaisenaan toimi

3 erityisluokanopettaja Anu Virala. Keväällä erityisluokanopettajan virka tuli auki ja Anu Virala tuli valituksi myös virkaan. Hanhijoen koulun opettajat kokoontuivat säännöllisesti opettajainkokouksiin keskiviikkoisin. Lisäksi pidettiin koko henkilökunnan kokoontumisia, erityisesti ennen koko koulua koskevia tapahtumia. 3. KASVATUS- JA OPETUSTOIMINNAN TOTEUTUMINEN 3.1. Yleiset periaatteet ja painopisteet Pääpaino oli tänäkin vuonna opetussuunnitelman arvoperustan toteutumisessa. Tavoitteena ollut yleisen, tehostetun ja erityisen tuen jalkautuminen koulun käytöntöihin on sujunut kohtuullisen hyvin. Läksyparkki-toiminta lisäsi omalta osaltaan oppilaiden vastuuta kotitehtävistä. Samoin oppilaiden joustavat ryhmittelyt varsinkin alkuopetuksessa ovat onnistuneet. Lisäksi erityisluokilla painotettiin itsenäistämisopetusta ja omatoimisuutta. Kerhotoiminta oli suunnattu myös koulumme erityisoppilaille Aihekokonaisuudet Alkuopetuksessa joustavat ryhmittelyt olivat käytössä säännöllisesti koko lukuvuoden ajan. Laaja-alainen erityisopettaja Anu Granfors oli mukana toiminnassa resurssiopettajan kanssa. Alkuopetuksessa oli paljon yhteisiä tunteja, joissa oli useita aikuisia. Näillä järjestelyillä saatiin joustavia ryhmiä, joita käytettiin pääasiassa äidinkielen opiskelussa. Yhteisiä tunteja käytettiin myös liikuntaan ja ympäristötietoon, jotka toteutettiin pistetyöskentelyllä. Resurssiopettajalla oli tärkeä rooli eri työpisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa luokkien opettajat ovat olleet mukana Yhteispeli-tutkimuksessa jo muutaman vuoden ajan. Yhteispeli-hanke tarjoaa toimintatapoja lasten tunne -ja vuorovaikutustaitojen opettelemiseen. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Tutkimukseen osallistui menetelmäkouluja ja vertailukouluja, joiden tuloksia verrataan toinen toisiinsa. Hanhijoen koulu on vertailukoulu. Lisää koulutusta hankkeen tiimoilta on tulossa ensi syksynä. Koko henkilökunnan kanssa suunniteltu tapahtumakalenteri toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuoden varrella erilaisia tapahtumia tuli lisää kuten erilaiset konsertit. Juhlia yms. tapahtumia varten koulussa oli toimikunta, joka vuorollaan suunnitteli ja organisoi tapahtumat Turvallisuus ja kiusaamisen ehkäisy Koulun järjestyssäännöt lähetettiin koteihin luettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Järjestyssäännöt käsiteltiin vielä yhdessä oppilaiden kanssa yhteisessä päivänavauksessa ja luokissa tarpeen mukaan. Koulun pelastussuunnitelma on päivitetty ajan tasalle ja löytyy netistä ja on myös paperiversiona opettajien huoneesta. Ilmitulleisiin kiusaamistapauksiin puututtiin välittömästi Kiva koulu-tiimin puitteissa. Keväällä tehtiin ohjelmaan kuuluva tilannekartoituskysely netissä. Kiva koulu toimenpideohjelman mukaisia tunteja pidettiin yleisopetuksen luokille ja 4.-luokkalaisille sekä soveltaen

4 erityisluokille. Olemme lisänneet henkilöstöä välituntivalvontaan saadun palautteen mukaisesti ja valvonta on ollut tehokasta. Hanhijoen koulussa on kummioppilastoimintaa, joka tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Meillä kummioppilastoiminta alkaa 5. luokalta. Kummit auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun, luokkatovereihin ja koulun toimintakulttuuriin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Lisäksi meillä oli välkkäri-koulutusta yleisopetuksen 5. ja 6.luokan halukkaille oppilaille. Oppilaat toimivat ennalta sovittuina välitunteina leikkien ja pelien ohjaajina. Toiminta kasvattaa koulun yhteishenkeä eri luokkatasojen välillä ja vähentää kiusaamisen mahdollisuutta mielekkäällä tavalla. Kuva on otettu koulun lähimetsästä toimintaradalta ennen syyslomaa Yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö Koulussa oli käytössä toimintaryhmät, joissa oli oppilaita jokaiselta luokka-asteelta niin yleisopetuksesta kuin erityisopetuksesta. Näissä ryhmissä liikuttiin esimerkiksi talvitapahtumassa, jossa oli erilaisia työpajoja. Tästä osallisuutta tukevalla käytänteellä olemme saaneet paljon myönteistä palautetta niin oppilailta kuin huoltajiltakin. Vanhempia erityisoppilaita oli integroitu englannin ja historian tunneille sekä luokkalaisia yleisopetuksen alkuopetukseen. Lisäksi on pidetty yhteisiä musiikin tunteja sekä työ- ja askartelupajoja alkuopetuksen kanssa.

5 3.5. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Hanhijoen ja Preitilän päiväkotien esikoululaisten nivelvaiheyhteistyö on ollut suunnitelmallista ja toiminta oli kirjattu vuosikelloihin. Toiminnan pääpaino oli edelleenkin sosiaalisten taitojen tukemisessa ja vuorovaikutuksessa. Varsinaiset kynätehtävät painottuivat kevätlukukaudelle, jolloin esikoululaiset olivat jo hyvin ryhmäytyneet ja erittäin motivoituneita tämän tyyppisiin tehtäviin. Preitilän ja Hanhijoen päiväkodeilla oli koulussa kiinteällä paikalla oleva liikuntasalivuoro, jota on hyödynnetty nivelvaiheyhteistyöhön. Vuosikelloon ennakkoon suunnitellut tapahtumat eivät aina täysin toteutuneet, johtuen esimerkiksi Hanhijoen päiväkodin henkilöstövajeesta syyslukukauden aikana. Toisaalta esikoululaisten ja esikoulun opettajien toivomat kynätehtävät toteutuivat hyvin ja tehokkaasti keväällä Oppilashuolto Yhteisöllistä oppilashuoltoa suunnitteli ja toteutti koulun oppilashuoltoryhmä Korri, joka kokoontui kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Korrin vastuuhenkilönä toimi rehtori ja ryhmään kuuluivat vararehtori, laaja-alainen erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori (Mika Peltosen tilalle elokuusta alkaen Jenni Kankainen). Yksilökohtaista oppilashuoltoryhmää ei ollut tarvetta perustaa Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen Koulussa kokoontui säännöllisesti oppimisen tuen ryhmä (OTR), johon kuuluivat kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja, rehtori ja kyseisen luokan opettaja. Oppimisen tuen ryhmässä pohdittiin oppilaan koulunkäynnin tukitarpeita. Luokanopettajat järjestivät useita palavereja, joissa oli läsnä oppilaiden huoltajien lisäksi oppimisen tuen ryhmän jäseniä tapauksesta riippuen. Lisäksi luokanopettajat osallistuivat koulupsykologin tehtyihin tutkimuspalautteisiin yhdessä huoltajien kanssa. Hanhijoen koulussa on useita tehostetun tuen oppilaita ja luokanopettajat sekä tarvittaessa koulunkäynninavustajat osallistuvat verkostopalavereihin. Koulukuraattori piti vuorovaikutustaito ja sosiaalisen kasvun tyttötiimiä luokkalaisille tytöille viitenä eri kertana Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutettiin vanhempainilloissa ja vanhempainvarteissa, joita tarjottiin kaikille halukkaille vanhemmille. Tuen kolmiportaisuus lisäsi omalta osaltaan yhteistyötä vanhempien kanssa. Erityisopetuksessa vuosittain pidettävät HOJKS-palaverit käydään aina yhteistyössä vanhempien kanssa. Jokapäiväistä yhteydenpitoa helpottaa Wilma, jota suurin osa vanhemmista jo käyttää. Koulumme vanhempainyhdistys toimi aktiivisesti oppilaiden vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Vanhempainyhdistys kustansi elokuvat Paimion Kinoon ja välituntivälineitä. Myönteistä palautetta saanut pidetty lauantaityöpäivä oli tavallinen koulupäivä, jolloin vanhemmilla oli tilaisuus seurata normaalia koulun arkea Kerhot ja koulun ulkopuolinen toiminta yleis- ja erityisopetuksessa Koulussa toimi viime lukuvuonna kolme kerhoa; bändi-, ilmaisutaito- mediakerhot. Kerhotoiminta oli suunnattu luokkalaisille sekä bändikerho erityisopetuksen vanhemmille oppilaille. Lisäksi liikuntaohjaaja Juha Teräsvasara piti liikuntakerhoa. Kerhotoiminta on koettu mieluisaksi koulupäivän jatkeeksi. Mediakerholaisten toimittama Koulupakki-lehti ilmestyi tänä vuonna kaksi kertaa.

6 Kuudennen luokan oppilaat osallistuivat Yrityskylä-opintokokonaisuuteen syyslukukauden aikana. Opintokokonaisuuteen kuului oppimateriaali, joka rakentui 10 oppitunnista. Luokka vieraili lopuksi Yrityskylä-oppimisympäristössä Turussa. Erilaiset retket ja tutustumiskäynnit painottuivat toukokuulle, paitsi opintoretki Tuorlan planetaarioon, jossa 2.lk ja 5.lk:n oppilaat vierailivat maaliskuussa. Samoin luokkalaiset ja pienryhmien isoimmat oppilaat tutustuivat Aboa Vetukseen ja Turun linnaan kevätlukukaudella. Erityispuolen isoilla oppilailla oli oma leirikoulunsa Ahvenanmaalla. Lisäksi pienryhmäläiset järjestivät vanhojen ja nykyisten oppilaiden iltamat. Koulunsa päättäneitä eritysoppilaita oli tänä vuonna kaksi, joiden TET-harjoittelu ja tutustumiskännyt jatkokoulutuspaikkoihin toteutettiin kevään aikana. Lisäksi erityisoppilailla oli yhteiset urheilukilpailut yhdessä Vistan pienluokkien kanssa. Kuva on otettu keväällä Kohisevalta Iltapäivätoiminta Hanhijoen koulussa on iltapäiväkerho joka päivä klo Iltapäiväkerhon ohjaajat toimivat avustajina erityisopetuksen luokissa ja jatkavat työpäiväänsä iltapäiväkerhon ohjaajina. Iltapäiväkerholaiset kokoontuvat Hanhijoen yleisopetuksen aulassa, mutta heillä on käytössään luokkatiloja välipalaa varten sekä useana päivänä koulun liikuntasali erilaisia pelejä ja leikkejä varten. Ensimmäisen luokan kouluuntutustumispäivänä kerho-ohjaajat olivat mukana esittelemässä toimintaansa. Tarvittaessa ohjaajat olivat mukana myös oppimisen tuen ryhmän kokouksissa. Tänä keväänä myös iltapäiväkerhon ohjaajat olivat mukana luokkalaisten retkellä Kupittaan seikkailupuistossa. Iltapäiväkerhossa on myös erityisoppilaita.

7 4. ARVIOINTI 4.1. Oppimisen arviointi Oppilasarviointi suoritetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Luonnollisesti arviointipalautetta annetaan oppilaille ja heidän huoltajilleen lukukausiarvioinnin lisäksi kokeiden palautuksen yhteydessä ja vanhempainvarteissa. Lisäksi useissa oppiaineissa on jokaisen jakson jälkeen arviointiosio, jossa oppilaat itse arvioivat osaamistaan Kouluviihtyvyyden arviointi Kiva kouluun liittyvä tilannekartoituskysely tehtiin toukokuussa. Yleisopetuksen 127 oppilaasta kyselyyn vastasi 73 oppilasta. Koulumme pienryhmien oppilaat eivät vastanneet kyselyyn ollenkaan. Oppilaiden kokemuksia koulun/luokan ilmapiiristä kartoitettiin viidellä kysymyksellä. Vastausten keskiarvo kertoi hyvästä ilmapiiristä ja kouluviihtyvyydestä, keskiarvo oli reilusti yli kaikkien vastanneiden koulujen keskiarvon. Koulumme kuudennen luokan vastaukset jäivät kuitenkin hieman alle muiden koulujen keskiarvosta. Kiusaamista kartoitettiin useilla eri kysymyksillä. Kiusatuiksi ilmoitti joutuneensa vain 2% vastanneista ja vastaavasti toisten kiusaajiksi 6% vastanneista. Luvut ovat hieman ristiriitaisia keskenään. Ehkä kaikki kiusatuiksi tulleet eivät ilmoittaneet tulleensa kiusatuiksi. Edellisvuonna vastaavat luvut olivat 11% ja 3%. Kaiken kaikkiaan kiusaaminen on laskenut jyrkästi, kun vertaa pitkän ajan seurantaan. 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koko kouluvuotta koskeva suunnittelupäivä (Veso) jäi toteuttamatta opettajien lomautusten vuoksi. Paimion kaupunginhallitus lomautti henkilökuntansa säästötoimena viiden päivän ajaksi vuoden 2014 aikana. Tästä johtuen kaikki opettajat lomautettiin lukuvuoden alkuun sijoitettujen kolmen suunnittelu- ja koulutuspäivien sekä niiden väliin jäävän viikonlopun ajaksi. Opettajat ovat osallistuneet AVI:n, TSO:n ja OPH:n järjestämiin maksuttomiin koulutuksiin. Lisäksi rehtori on osallistunut kaupungin koulutoimen ja tietohallinnon järjestämiin koulutus- ja kehittämispäiviin. Opettajakunnan koulutukset: VarTu-kouluturvallisuus-koulutus Lukuintoa Näkövammaisten liikuntakoulutus Oppimisvaikeuksien peruskurssi Ensiapu 1 Hahmotushäiriöt ipad-koulutus TOP-keskuksen tietotekniikkakurssi OPS2016- pedagogiset kahvilat: - Arvot opetussuunnitelman taustalla - Oppilaan hyvinvointi - Oppilaan osallistaminen OPStuki 2016

8 Liite 1 Toteutuneet tapahtumat Taideaarteet: Kuvataidenäyttelyt luokittain joka kuukausi käytäville Eri tapahtumissa ja tempauksissa liikutaan ja työskennellään toimintaryhmissä Elokuu Koulut alkavat Kiva-koulu esittely ja ryhmäytyminen Syyskuu Sanataiteen kiertokoulu luokkalaisille syys/lokakuu 1.9. ja 8.9. Välkkäri-koulutus lk:n leirikoulu 9.9. Yleisurheilukilpailut 1.-2-lk Yleisurheilukilpailut 3.-6.lk Oma koulurauha tapahtuma Lemmenlammella Koulukuvaus Pienluokkien yleisurheilukilpailut yhdessä Vistan pienluokkien kanssa Lokakuu Viikko 41 Väriviikko Syysloma Suunnistustapahtuma (Paimion Rasta) Marraskuu WWF:n lähettiläs Joulupaja Pommi ja Gommi konserttitalolla Turussa Joulukadun avajaiset Joulukuu Elokuva Paimion Kinossa (Risto Räppääjä ja Liukas Lennart) Yhteislauluja ja ilmaisutaitokerhon näytelmä Joulupukki ja noitarumpu Tammikuu Koulut alkavat Työpäivä Kieku-gaala (sanataiteen kiertokoulun lopetusgaala) Helmikuu Viikolla 6 sanomalehtiviikko Talvitapahtuma Ystävänpäivädisco Viikolla 8 talviloma Taikuri Timo Tiikkainen Maaliskuu Tuorlan planetaariovierailu 2.lk ja 5.lk Huhtikuu 2.4. Pääsiäispaja Toukokuu Viikolla 19 ympäristöviikko 8.5. paja Kevätretkiä yhdessä ja erikseen Annikan luokan leirikoulu Ahvenanmaalle Kevätpäätös! Lähtevien oppilaiden kukitus ja stipendit

9

TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset

TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset Toimintakertomus Lukuvuosi 2014 2015 1 Johdanto Päättynyt lukuvuosi sujui Vistan koulussa hyvin. Oppilaita koulussa oli noin 700, joista pienryhmässä opiskeli kuutisenkymmentä oppilasta. Henkilökuntaa

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

Sivistysosaston toimintakertomus 2014

Sivistysosaston toimintakertomus 2014 Kemijärven kaupunki Sivistysosasto Toimintakertomus 2014 1 1 Johdanto Joku on sanonut, että ei voi tietää, minne on menossa, jos ei tiedä mistä on tulossa. Historian tunteminen on avain tulevan suunnitteluun

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013 Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013 1. Koulun perustiedot 1.1. Nimi, oppilaitosmuoto, osoitteet, sähköpostiosoitteet Keihäslahden koulu, perusopetuksen vuosiluokat 1-9. Myllymäentie 2, 34300 Kuru. Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015 LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti

Lisätiedot

Alhaisten koulun ABC-kirja:

Alhaisten koulun ABC-kirja: Alhaisten koulun ABC-kirja: ALKUOPETUS Koulussa toimii viisi alkuopetuksen luokkaa. Alkuopetuksen tavoitteena on, että lapsi kasvaa tasapainoiseksi koululaiseksi, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hänen taitonsa

Lisätiedot

Nilsbyn koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Nilsbyn koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Nilsbyn koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Nilsbyn koulu Paraisten kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Alaluokkien koulu Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 102 Opettajien määrä:

Lisätiedot

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA Kuva: Emma Suomala 3.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 14.09.2010 48 Päivitys hyväksytty: Sivistyslautakunta 22.10.2013 50 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Oppilaan tukemisen

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa 1 (10/2014) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Linnamaan koulu. Oppilasmäärä lukuvuoden

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Linnamaan koulu. Oppilasmäärä lukuvuoden Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Linnamaan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2013 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

KAJAANIN NORMAALIKOULUN LAATU- JA TOIMINTAKÄSIKIRJA

KAJAANIN NORMAALIKOULUN LAATU- JA TOIMINTAKÄSIKIRJA OULUN YLIOSTO 20.4.2009 KAJAANIN NORMAALIKOULUN LAATU- JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Kajaanin normaalikoulun laatu- ja toimintakäsikirja on osa Oulun yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen laatujärjestelmätyötä.

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 12.8.-9.9. 2014 Oppilaskunnan kokouksessa: 16.9.2014 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Oppilashuollon toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat

Oppilashuollon toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat RUNGON KOULUN HYVINVOINTISUUNNITELMA Oppilashuollon toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistää koulun opiskeluympäristöjen

Lisätiedot

matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414

matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414 ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Vääksyn Yhteiskoulu 2015 16 Yhteystiedot Koulu Lähiosoite: Koulukuja 2 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 Vääksy Faxinumero sähköposti: vaaksyn.yhteiskoulu@asikkala.fi

Lisätiedot

PREVENT. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa

PREVENT. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa PREVENT Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa 3 SISÄLTÖ PREVENT PÄHKINÄNKUORESSA...5 MUKANA HANKKEESSA...6 KOULUJEN KOKEILUESIMERKIT Oulun normaalikoulu, Oulu...7 Kaukovainion

Lisätiedot

NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018

NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018 NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018 1 JOHDANTO... 3 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 4 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET... 5 3. LASTEN

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot