PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo

2 Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon kunnan sivistyskautakunta hyväksyi opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan kesäkuussa Opetussuunnitelman muutokset synnyttivät kunnille ja kouluille monia kysymyksiä ja muutostarpeita eri käytänteiden suhteen. Oppimisen ja hyvivoinnin tuen internetsivut (www.oppimisentuki.fi) perustettiin vastaamaan näihin tarpeisiin Oulunsalon koulujen osalta. Internetsivuilta löytyy käytössä olevia käytänteitä ja toimintamalleja. Tämä opetussuunnitelman käsikirja vastaa puolestaan niihin kysymyksiin, joihin ei löydy vastausta oppimisen ja hyvinvoinnin tuen internetsivuilta. Käsikirjasta löytyy tarkennuksia opetussuunnitelman neljänteen lukuun liittyen.

3 4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 4.1 Yhteistyön moniulotteisuus Yhteistyössä huoltajien kanssa käytetään monipuolisia menetelmiä. Arviointi- ja kehityskeskusteluiden, vanhempainiltojen ja muiden tapaamisten lisäksi hyödynnetään myös sähköisiä yhteydenpitovälineitä. Arviointi- ja kehityskeskustelut Alakoulussa arviointikeskustelut järjestetään 1., 3. ja 5. luokka-asteilla. Niistä tiedotetaan koulujen vuosisuunnitelmissa ja kotisivuilla. Luokanopettaja sopii keskusteluajat vanhempien kanssa. Pääsääntöisesti keskustelut järjestetään marras- ja joulukuussa. Tapaamista ennen täytetään lomake, joka toimii keskustelun pohjana. Lomakkeeseen kirjataan keskustelun aikana yhteisesti sovitut tavoitteet, joiden toteutumista seurataan yhteistyössä kodin kanssa. Yläkoulussa keskusteluja järjestetään 7. luokka-asteella tarpeen mukaan loka-marraskuussa. Aloitteen voi tehdä joko opettaja tai oppilaan huoltaja. Vastuu keskustelussa sovittujen tavoitteiden ja asioiden seurannasta on luokanvalvojalla tai luokanopettajalla. Yhteistyö kodin kanssa on seurannassa tärkeää. Aineenopettaja voi olla suoraan yhteydessä oppilaan kotiin, mikäli kyseessä on ainekohtainen huoli. Vanhempaintoimikunta Vanhempaintoimikunnasta tiedotetaan vanhempainilloissa ja koulujen nettisivuilla. Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa valitaan jokaiselta luokka-asteelta edustaja vanhempaintoimikuntaan. Vanhempien lisäksi ryhmässä on mukana myös koulun rehtori tai opettajajäsen. Vanhempaintoimikunta osallistuu kodin ja koulun yhteistyöhön järjestämällä mm. yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Toiminnasta kertyneiden varojen käytöstä päättää vanhempaintoimikunta. Pääpaino toiminnalla on kuitenkin ajankohtaisista asioista keskusteleminen. Kokouspöytäkirjat löytyvät koulujen nettisivuilta. Varsinaisten jäsenten lisäksi vanhempaintoimikunnan kokouksiin ovat tervetulleita kaikki kodin ja koko koulun yhteistyöstä kiinnostuneet oppilaiden vanhemmat. Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Kouluilla toimivien oppilaskuntien keskeinen tehtävä on oppilaiden mielipiteiden ja näkökulmien esille tuominen. Oppilaskuntatyössä harjoitellaan erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja -tapoja. Oppilaskunta voi vaikuttaa mm. koulun viihtyisyyden parantamiseen, aktiivisuuden vahvistamiseen, toiminnallisuuteen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Alakouluissa oppilaskuntiin kuuluu oppilasjäseniä luokilta. Jäsenet

4 valitaan oppilaskuntavaaleilla joka syksy. Jokaiselta luokalta valitaan yksi edustaja, jolle nimetään varajäsen luokka-asteittain. Yläkoulussa toimivan tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Sekä ylä- että alaluokilla on olemassa aloitelaatikko, johon oppilaat voivat viedä asioita, joihin haluavat vaikuttaa. 4.2 Tuen kolmiportaisuus Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa Kolmiportaiseen tukeen ja siihen liittyviin lomakkeisiin perehdyttäminen tapahtuu opettajien kokouksissa, erikseen järjestettävässä koulutuksessa ja oppimisen ja hyvinvoinnin tuen internetsivujen (www.oppimisentuki.fi) välityksellä. Myös vanhempainilloissa asiaa pidetään esillä. Internetsivuilta löytyy Opinpolku-osio, jossa kerrotaan kolmiportaisen tuen eri vaiheista ja sen muodoista kussakin vaiheessa. Jokaiseen vaiheeseen liittyvät lomakkeet ja mallit löytyvät liitetiedostoina eri vaiheesta kertovan artikkelin yhteydestä sekä kootusti Opinpolku-osion kategoriasta Lomakkeet ja mallit. Sivuilta löytyvä tieto on kaikkien saatavilla ja näin myös vanhemmilla on mahdollisuus tutustua kolmiportaiseen tukeen ja siihen liittyviin käytänteisiin. Yleinen tuki Eriyttäminen on ensisijainen keino huomioida lasten yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet. Eriyttämistä edistetään koulutuksen, erityisopettajien tuen, luokkakohtaisten tiimitapaamisten, työjärjestysten palkituksien ja koulunkäynnin ohjaajien resurssin avulla. Joustavia ryhmittelyjä käytetään erityisesti alkuopetuksessa. Joustavasta alkuopetuksesta löytyy lisää tietoa oppimisen ja hyvinvoinnin internetsivuilta. Tukiopetuksen resurssi ja toimintatavat määritellään lukuvuoden alussa. Koulunkäynnin ohjaajien resurssia hyödynnetään niin eriyttämisessä kuin samanaikaisopetuksessa. Kouluilla on sekä luokkakohtaisia että henkilökohtaisia ohjaajia. Ohjaajien ja erityisopettajien tuen avulla pyritään mahdollistamaan tuen tarpeessa olevien oppilaiden opiskelu omassa luokassa. Koulunkäynnin ohjaajien resurssin käytön suunnittelussa on kehittämisen tarvetta. Oppilashuoltoryhmä arvioi keväisin ohjaajien tarpeen, mutta selkeät toimintamallit puuttuvat. Koulunkäynnin ohjaajien työryhmässä pyritään luomaan yhteisiä käytänteitä kulloinkin ajankohtaisten asioiden tiimoilta.

5 Tehostettu ja erityinen tuki Tehostetun ja erityisen tuen toimintamalleja on koottu Oppilaan tukeminen Oulunsalossa diasarjaan, joka löytyy oppimisen ja hyvinvoinnin internetsivuilta. Diat päivitetään lukuvuosittain. Internetsivuilta löytyy myös diasarja joustavasta perusopetuksesta, jota järjestetään yläkoulussa. 4.3 Ohjaustoiminta Oulunsalon kunnan ohjaussuunnitelma toimii paikallisena ohjauksen toimintamallina. Ohjaussuunnitelmassa määritellään ohjaustoiminnan sisällöt ja koulun eri toimijoiden vastuut ohjauksen suhteen esiopetuksen ohjauksesta peruskoulun opintojen päättämisen jälkeiseen ohjaukseen saakka. Ohjaukseen sisältyy tietoa mm. seuraavilta osa-alueilta: yhteistyö kodin ja koulun kanssa, oppilashuolto, koulun käytänteisiin perehdyttäminen, nivelvaiheet, ihmisyyteen ja koululaisuuteen ohjaaminen, opiskelutaitojen ohjaus ja työelämäyhteistyö ja työelämään tutustuminen. Ohjaussuunnitelma on kaikkien luettavissa oppimisen ja hyvinvoinnin tuen nettisivuilta (www.oppimisentuki.fi). Opettajilla on halutessaan mahdollisuus tutustua työelämään vierailemalla OpeTET paikoissa. Oppilaan opintoihin liittyvistä valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan tulevaisuudelle tiedotetaan huoltajia mm. vanhempainilloissa. Seitsemännellä luokalla oppilaiden vanhemmille järjestetään valinnaisaineiden valintaa käsittelevä vanhempainilta, jossa valinnaisaineiden opettajat kertovat eri valintamahdollisuuksista. Oppilas tekee valinnat yhdessä huoltajan kanssa koululla annetun ohjauksen, yleisinformaation ja vanhempainillan jälkeen. Joustavan perusopetuksen toiminnasta löytyy tietoa internetistä oppimisen ja hyvinvoinnin nettisivuilta sekä JOPO-sivuilta (https://sites.google.com/site/jopooulunsalo/). Nivelvaiheiden ohjaukseen liittyvät käytänteet löytyvät oppimisen ja hyvinvoinnin tuen nettisivuilta. Opinpolku-kategorian alta löytyvät sekä esiopetuksen että perusopetuksen mallit. 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki Oppilashuollon avulla pyritään edistämään oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Työn onnistumiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Koulujen nettisivuilla ja

6 lukuvuositiedotteella informoidaan oppilaita, huoltajia ja koulun henkilöstöä kouluterveydenhuollon ja koulukuraattori- sekä koulupsykologipalveluista. Oppilashuollon toimintasuunnitelma päivitetään lukuvuoden alussa oppilashuoltryhmässä. Mukaan kutsutaan oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan edustaja. Oppilashuollon käytänteistä löytyy lisää tietoa oppimisen ja hyvinvoinnin tuen nettisivuilta (www.oppimisentuki.fi) Opinpolku-kategorian Oppilashuolto osioista. 4.5 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen (mm. oppilashuoltoryhmän muistiot, oppilaan koulunkäyntiin liittyvät suunnitelmat) arkistoinnissa noudatetaan henkilötietojen salassapitosäännöksiä. Arkistointi on rehtorin vastuulla. Nivelvaiheiden tiedonsiirto järjestetään pääosin palavereiden ja tiedonsiirtolomakkeiden avulla. 4.6 Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen Turvallisuuteen liittyvät asiat on kirjattu turvallisuussuunnitelmaan, jonka laatiminen on rehtorin vastuulla. Suunnitelman sisältämät asiat käydään läpi lukuvuoden alussa.

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 2 Sisältö 1. Johdanto 8 Muutokset 8

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot