PROJEKTISUUNNITELMA HIPPOS KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU JA KAAVOITUSVAIHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA HIPPOS KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU JA KAAVOITUSVAIHE"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA HIPPOS KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU JA KAAVOITUSVAIHE

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖTILANNE HIPPOKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET HANKKEEN OSAPUOLET JA TAHOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Jyväskylän kaupunki Konsultti Arkkitehti ja erityisalojen suunnittelijat Lakiasiainpalvelut Muut sidosryhmät ja toimijat Työryhmät toimijoiden välillä Konsultin tehtävän määrittely Kiinteistökehityssuunnittelun koordinointi ja operatiivinen johtaminen Konseptin kokonaiskuvauksen laadinta Esisopimukset nykyisten kiinteistönomistajien kanssa Kiinteistöjen käyttäjäsopimukset, esisopimukset vuokralaisista ARK luonnossuunnittelu L1-L2 taso (ARK Konsultin ohjauksessa) sekä erityisalojen suunnittelu Kaavoitus ja lupamenettely (Tilaaja, ARK ja Konsultti yhteistyössä) Pysäköintijärjestelyiden selvittäminen Rakentamisen edellytysten selvittäminen ja varmistaminen Sijoitusmuistion laadinta Kiinteistösijoittajaneuvottelut ja sijoitussopimukset Yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen Hippos Management -yhtiön toimintamallin suunnittelu Arkkitehti- ja lakiasiaintehtävät osana Konsultin tehtävää Konsultin tehtävän ulkopuolelle rajattavat tehtävät AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA PROJEKTIN HALLINTA Konsultin resurssit ja organisaatio hankkeen suorittamiseen Projektin (hallinnollinen) organisointi Työmäärät ja kustannusarvio / 18

3 7.4 Palaverit ja kokoukset Raportointi ja tiedottaminen KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU- JA KAAVOITUSVAIHEESSA ESIINTYVÄT HAASTEET JA RISKIEN ARVIOINTI HANKKEEN JATKOTOIMENPITEET JA EDISTÄMINEN / 18

4 1 JOHDANTO Jyväskylän Hippos - ainutlaatuinen osaamiskeskittymä, jossa on monipuolista perusliikuntaa, liikuntatutkimusta ja -kehitystä, kilpaurheilua ja hyvinvointipalveluja Jyväskylän jo nyt keskeistä merkitystä suomalaisen huippu-urheilun edistämisessä vahvistetaan entisestään. Alueesta luodaan valtakunnallisesti merkittävä ja myös kansainvälisesti tunnettu monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus, niihin liittyvine tukitoimintoineen. Hippoksen alue on yksi kaupungin merkittävimmistä kaupunkikehitysalustoista. Kehitysajatusta tukevat myös mm. Jyväskylän kaupunkiseudun vuosille laadittu kasvusopimus, jonka mukaan yhtenä keskeisenä strategisena kehittämis- ja osaamisalueena on liikunnan ja hyvinvoinnin uudet liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi kaupungin v talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Hippos nimetään yhtenä strategisena kehittämishankkeena kohdassa Kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavat hankkeet. Myös Jyväskylän uudessa kaupunkistrategiassa liikunnan ja hyvinvoinnin huippuosaaminen nähdään toimivan merkityksellisenä elinkeinoelämän monipuolistajana. Hanke on merkittävä myös kaupunkikuvallisesti ja elinkeinopoliittisesti. Jyväskylä on Hippoksenkin osalta strategiansa mukaisesti rohkeasti aikaansa edellä. Jotta alue voi pitää tämän aseman ja maineen liikunnan ja urheilun kärkitoimijana Suomessa, on Hippoksen alueen kiinteistökannan ja sen tarjoamien fasiliteettien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehtävä mittavia parannuksia ja toimenpiteitä tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita huomioiden. On kuitenkin selkeästi nähtävissä, että tulevaisuudessa yhteiskunta ei kuitenkaan pysty enää rahoittamaan liikuntaa, liikuntatiloja, urheilua ja ammattilaisurheilua kuten se on aikaisemmin tehnyt. Perinteinen toimintamalli, jossa kaupunki omistaa kiinteistöt, peruskorjaa ja rakentaa uusia, ei ole enää mahdollinen. On löydettävä uusia ratkaisuja hankkeiden ja toiminnan rahoittamiseksi ja kilpailukykyisten liikunta- ja urheilutoimintojen ylläpitämiseksi. 2 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖTILANNE Hippoksen alueesta kehitetään kansainvälisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava, uudenlainen monipuolisen liikunnan ja siihen liittyvien hyvinvointipalvelujen sekä tutkimuksen keskus. Tavoitteena on tukeutua alueella jo toimiviin liikunnan ja urheilun, tutkimuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin palveluihin sekä etsiä myös uusia toimijoita alueen palveluiden tarjoajiksi ja käyttäjiksi. Urheiluseurat ja järjestöt ovat jatkossakin merkittäviä palvelujen käyttäjiä ja sisällöntuottajia Hippoksella. Kaupungin omistamien Hippoksen alueen kiinteistöjen korjausvelka on mittava, alueen kunto on huono ja pysäköinti sekava. Osa rakennuksista on jo edullisempi purkaa ja rakentaa tilalle uusi, kuin peruskorjata. 4 / 18

5 Hippoksen alueen rakennusten omistus: Monitoimihalli, kaupunki 100% Hipposhalli, kaupunki 100% Jäähalli, kaupunki 85% ja Jykes Kiinteistöt sekä JYP 15% Liikuntalaboratorio, SYK 100% Viveca, Technopolis 100% Hippoksen alueen rakennusten nykytilanne: Monitoimihalli (korjausaste > 80 %) Hipposhalli, sisäpuoliset korj. (korjausaste > 50 %) Maanpäällinen Ppysäköinti, pintarak.korj. Hippoksen tekojään jäähdytyslaitteisto uusittava Hippoksen harjoitushallin pohjarakenteet uusittava Yhteensä Meur Lisäksi mm. Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n laboratoriorakennus on täydellisen peruskorjauksen ja laajennuksen tarpeessa (korjausaste > 80 %) Hippoksen alueen nykytilanne: Ulkoalueet jäsentymättömiä ja huonosti liikuntakäytössä Laajat pysäköintikentät hallitsevat alueen ulkoista ilmettä Alueen hyötykäytön mahdollisuudet kaupunkilaisille vähäiset Ulkoalueiden viherrakentaminen vähäistä Ulkoalueilla vähän aktiviteetteja kaupunkilaisille Kevyen liikenteen reitit jäsentymättömät Ulkoalueiden peruskunto huono Hippoksen alueelle on vuosien saatossa tehty useita kehityssuunnitelmia, jotka eivät ole toteutuneet. Nyt Jyväskylän kaupunki on ottanut uuden askeleen alueen kehittämisen käynnistämiseksi ja alueelle on valmistunut Master Plan esiselvitys alkuvuodesta Työ on toteutettu yhdessä kiinteistökehitysja rakennuttamispalveluihin keskittyneen konsulttiyhtiö GSP Group Oy:n kanssa. Selvityksessä määriteltiin mm. alustava kokonaiskonsepti Hippoksen alueelle soveltuvista toiminnoista, joista rakentuu tilojen, käyttäjien, asiakaskokemuksen, vuokralaisten, sijoittajien ja kaupungin kannattavuuden näkökulmasta paras hybridikokonaisuus. Esiselvitys toimii nyt valittavan kiinteistökehityskonsultin työn tausta-aineistona ja määrittää Kaupungin osoittamalla tavalla kehitystoimeksiannon peruslähtökohdan. Konsultti ei kuitenkaan ole muutoin sidottu esiselvitysaineistoon, vaan Konsultin työn tulosten tulee kaikilta osin perustua Konsultin itsenäiseen näkemykseen, jossa Konsultin tekemät ratkaisut ja esitykset perustuvat jäljempänä määritellyn tehtävän huolelliseen ja ammattitaitoiseen suorittamiseen. Esiselvityksessä Hippoksen alueen kehittämisvaihtoehdoksi on aikaisemmista suunnitelmista poiketen nostettu malli, jossa kiinteistökanta ja omistajuus yhdistetään. Tällöin syntyisi yksi yhtiö, jossa olisi useita omistajia. 5 / 18

6 Esiselvityksessä liikunta- ja urheilutoimintojen lisäksi alueelle on luonnosteltu myös asuntoja ja kaupallisia palveluja. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen Hippoksen hankkeen etenemiseksi ja kokonaisuuden toteutumiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä. Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää valittavalta konsultilta perinteiselle toimintatavalle vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Hippoksen alueen toimintojen toteuttamiseksi. Mikäli vanhat kiinteistöt vain korjataan kaupungin toimesta, alueen käyttäjämäärät eivät kasva, alueella toimivien tahojen synergiaetuja ei saada hyödynnettyä, eikä alueen toiminta kehity visioituun suuntaan. Lisäksi kustannusvastuut jäävät edelleen kaupungille. Kaupungilla ei ole taloudellista mahdollisuutta vastikkeetta tuottaa liikuntapalveluja, eikä kehittää alueen muuta palvelurakennetta. Alueen kokonaisinvestoinnin arvoksi on arvioitu 270 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungilla on vahva tahtotila hankkeen edistämiseksi. Kaupungin osuus Hippoksen alueen yhtiössä voisi olla noin 30 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa kaupungin omistamien rakennusten arvosta lisättynä niiden korjausvelan määrällä. Tällä summalla kaupunki olisi mukana yhtiössä vähemmistöosakkaana. Lisäksi kaupunki edesauttaa hanketta muun muassa kaavoituksellisin keinoin, kehittämiseen liittyvien sidosryhmien liittämisellä hankkeeseen, kohtuullisella rakennusoikeuden hinnoittelulla sekä edesauttamalla osaltaan alueen operaattorihankinnan, markkinoinnin ja kaupallistamista tukevien toimenpiteiden toteutuksessa. 3 HIPPOKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Kehittämishankkeen tavoitteena on toteuttaa Hippokselle hybridihankkeen avulla liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, saattaa Hippoksen liikunta- ja urheilukäytön olosuhteet kuntoon, kasvattaa alueen työpaikkojen, palveluntarjonnan ja kävijöiden määriä sekä lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia. On arvioitu, että alueen käyntikertojen määrää voitaisiin nostaa nykyisestä 1,6 miljoonasta 4-6 miljoonaan käyntikertaan vuodessa. Ulkoalueiden toimintoja ja palveluja kehitetään ja alueelle tuodaan uusia aktiviteetteja, jotka palvelevat paremmin myös tavallisen kuntoliikkujan ja kaupunkilaisen tarpeita. Työpaikkojen määrä alueella on tavoitteena saada kaksinkertaistettua. Lisäksi hankkeen yhteydessä uudistetaan alueen käytettävyyteen liittyvät seikat kuten pysäköinti, kulkuväylät ja viheralueet. Tavoitteena on luoda Hippoksen alueelle ainutlaatuinen osaamiskeskittymä, jossa alueen liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämistahojen sekä toimijoiden ja alan yritysten välinen yhteistyö tiivistyy ja syntyy myös uusia toimintoja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi urheilu- ja liikuntafasiliteettien osalta sisäharjoitustilojen merkittävän lisäämisen useille lajeille sekä tilojen käyttöasteen merkittävän tehostumisen. Käyttöasteen tehostuminen on keskeinen tavoite, sillä seurojen, käyttäjien ja tapahtumien järjestäjien kannalta hintojen tulee pysyä kohtuullisina, jotta monipuolinen lajiharrastaminen myös tulevaisuudessa eri käyttäjäryhmien keskuudessa on mahdollista. Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien tilojen lisäksi tavoitteena on rakentaa alueelle myös kaupallisia tiloja sekä enintään noin kerrosneliömetriä asuntoja. 6 / 18

7 Tavoitteena on lisäksi toteuttaa Hippokselle kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettu ulkoliikuntapuisto Köyhälammen ympäristöön. 3.1 KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU- JA KAAVOITUSVAIHEEN TAVOITE Hippoksen alueen kehittämishankeen toteutuspolulla seuraavana on nyt alkava kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaihe, jonka toteutus alkaa julkisen hankintamenettelyn kautta valittavan kiinteistökehityskonsultin toimesta Jyväskylän kaupungin johdolla ja rahoittamana (toteutus vuosien aikana). Erikoistuneen kiinteistökehityskonsultin johtaman kiinteistökehityssuunnittelutyön tarve on kiistaton, jotta hankkeelle turvataan edellytykset saavuttaa luonnosteltu kokonaisvisio käyttäjien ja omistajien taloudelliset tavoitteet yhdistävä hybridi kiinteistökokonaisuutta, jossa kiinteistökanta ja omistajuus on yhdistetty ja jonka toteutus tapahtuu pääosin yksityisten sijoittajien rahoituksella. Kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen keskeisiä tavoitteita ovat Hippoksen toiminnallisen konseptin selvittäminen sekä maankäytön kehittäminen hyödyntäen resurssiviisaita ratkaisuja alueen rakentamiseen, tilojen toimintaan ja käytettävyyteen sekä liikunnan ja urheilutoimintojen sekä niiden tukitoimintojen kehitykseen ja tutkimukseen liittyen. Selvitys- ja kehitystyössä tulee huomioida alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden toiminnan edellytykset sekä mahdollistaa ainakin pääosin yksityisiin sijoittajiin perustuva rahoitusratkaisu Hippoksen kehittämisen edellyttämiin investointeihin. Kiinteistönkehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen tuloksena: Hippoksen eri tilojen suunnittelu- ja käyttömahdollisuudet tarkentuvat kokonaisuuden kattaviksi L1- ja L2 vaiheen suunnitelmiksi; Kiinteistökehityssuunnitteluvaihe tuottaa alueen toimintoja ja rahoitusta tukevan kaavaluonnoksen, joka viedään kaupungin päätöksentekoon vahvistettavaksi; Rahoitusmahdollisuudet tarkentuvat laadittuihin selvityksiin ja tärkeimpien käyttäjien kanssa neuvoteltuihin esisopimuksiin perustuvaksi ja rahoituksen hankinnan mahdollistavaksi yksityiskohtaiseksi rahoitusmuistioksi; Kaavan vahvistuttua Konsultti valmistelee selvitystyön mukaisen yhtiörakenteen ja rahoitussopimukset Konsultin johdolla käytävien rahoitusneuvotteluiden mukaisesti. 7 / 18

8 4 HANKKEEN OSAPUOLET JA TAHOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kiinteistönkehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa mukana olevat toimijatahot, näiden roolit, vastuut ja tehtävät hankkeessa esitetään tässä osiossa. 4.1 Jyväskylän kaupunki Hippoksen alueen kehittämisestä vastaa Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö yhteistyössä Tilapalvelun ja kulttuuri- sekä liikuntapalvelujen kanssa. - Elinkeinoyksiköstä hankkeeseen osallistuvat hankejohtaja ja hankkeelle nimettävä projektipäälikkö. - Tilapalvelusta hankkeeseen osallistuvat kiinteistöjohtaja ja kiinteistökehityspäällikkö. - Kulttuuri- ja liikuntapalveluista hankkeeseen osallistuu vastuualuejohtaja. Hippoksen kehittämishanke on suunniteltu jaettavaksi kaupungin organisaatiossa kolmeen ydinprosessiin: - Maankäyttö - Kiinteistökehitys- ja hankesuunnittelu - Toiminallinen ja kaupallinen kehittäminen Hippoksen alueen kehittämiseen liitetään imagon ja brändin rakentaminen sekä markkinointiviestintä, joihin laaditaan kiinteistökehityssuunnitteluvaiheen käynnistyessä erillinen ohjelma ja toimenpidesuunnitelma. Näiden laadinnan vastuutahona on kaupunki. Toimenpidesuunnitelmassa nimitetään hankkeelle oma tiedottaja. Ydinprosessien kuvaukset ja rajapinnat yksilöidään konsulttivalinnan jälkeen yhteistyössä valitun konsultin kanssa. Ohjausryhmä Projektiorganisaatio ja sen täsmälliset tehtävät ja nimetyt henkilöt täydennetään konsulttivalinnan jälkeen yhteistyössä valitun konsultin kanssa. Jyväskylän kaupunki on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluvat puheenjohtaja Esko Eriksson, jäsenet Ari Hirvensalo, Mikko Lepo, Erja Saarivaara, Ari Karimäki, Anne Sandelin, Erkki Jaala ja Leila Strömberg. Ohjausryhmä toimii hankkeen ohjaavana toimielimenä vastaten hankkeen etenemisestä kaupunginjohtajalle Ohjausryhmän pääasiallisena tehtävänä on valvoa ja ohjata Hippoksen kehittämishankkeen projektiorganisaatiota Ohjausryhmä hyväksyy projektiorganisaation määrittämät ajalliset, tekniset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet Ohjausryhmä hyväksyy projektiryhmän päätösesitykset ennen kuin niitä viedään päättäjille päätöksentekoon Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin joka toinen kuukausi projektiorganisaation koolle kutsumana. 8 / 18

9 4.2 Konsultti Konsultin projektiryhmä: xxx (tehtävä/vastuualue), xxx (hankkeen operatiivinen hallinnointi, raportointi ja yhteyshenkilö) Konsultti vastaa kohdassa 5 määritellyn konsultin tehtävän mukaisesta kiinteistökehityssuunnitteluja kaavoitusvaiheen johtamisesta sekä operatiivisesta projektin kuljetuksesta Tilaajan alaisuudessa Konsultti valvoo ajallisten, teknisten ja kustannuksellisten tavoitteiden toteutumista Konsultti raportoi Tilaajalle sovitun mukaisesti 4.3 Arkkitehti ja erityisalojen suunnittelijat Xxx (hankkeen pääsuunnittelija-arkkitehti, suunnittelun vetovastuu), xxx Xxx (rakennesuunnittelija), xxx Xxx (tarvittavat talotekniikka asiantuntijat), xxx Toimii Konsultin ohjauksessa ja alaisuudessa Sopimussuhde Konsultin kanssa 4.4 Lakiasiainpalvelut Xxx (vastaa xxx) Toimii Konsultin ohjauksessa ja alaisuudessa Sopimussuhde Konsultin kanssa 4.5 Muut sidosryhmät ja toimijat JY, JAMK, Kihu, Likes ja yhdistykset Yritykset Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimijat 4.6 Työryhmät toimijoiden välillä Hippoksen kehityshankkeen käynnistyessä kaupunki ja Konsultti perustavat yhteistyössä johtoryhmän sekä tarvittavat työryhmät ja määrittelevät: kokouskäytännöt työryhmien keskinäiset tehtävät, vastuut ja päätöksentekoprosessit raportoinnin viestinnän ja markkinoinnin dokumentoinnin 9 / 18

10 5 KONSULTIN TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Alla olevat kohdat kuvaavat valittavan kiinteistökehityskonsultin tehtävän eri osa-alueita kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa. Kiinteistökehityssuunnittelun onnistuminen kaikki sille asetetut tavoitteet toteuttavalla tavalla edellyttää käytännössä konsultilta vahvaa kokemusta ja erityisosaamista vastaavista hybridihankkeista sekä erityisesti niiden liiketoiminta- ja rahoitusmallin rakentamisesta. Onnistuessaan kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen työ tuottaa Jyväskylän kaupungille erittäin merkittävää lisäarvoa muun muassa elinkeinoelämän, kaupunkisuunnittelun tavoitteiden, asukkaiden palveluiden ja viihtyvyyden, palvelurakenteen sekä hyvinvoinnin koulutuksen ja tutkimuksen kehittymisen kautta. 5.1 Kiinteistökehityssuunnittelun koordinointi ja operatiivinen johtaminen Kiinteistönkehityskonsultti vastaa Hippoksen alueen kehittämisprojektin kiinteistökehityssuunnittelun kokonaisvaltaisesta koordinoinnista ja operatiivisesta johtamisesta siten, että hanke etenee suunnitellussa aikataulussa ja saavuttaa hankkeelle edellä kohdassa 3 asetetut tavoitteet ja tulosvaatimukset. Konsultin vastuulle kuuluvat kaikki hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, vaikka niitä ei olisikaan erikseen kuvattu tai yksilöity tarjouspyyntöaineistossa taikka osapuolten välillä laadittavassa sopimuksessa. 5.2 Konseptin kokonaiskuvauksen laadinta Konsultin tehtävään kuuluu Hippos konseptin yksityiskohtaisen kokonaiskuvauksen laatiminen esiselvitysaineiston pohjalta. Kokonaiskuvauksessa tulee esittää toiminnan kaupallinen konsepti ja siihen liittyvä liiketoimintasuunnitelma tavalla, joka mahdollistaa menestykselliset rahoitusneuvottelut yksityisten rahoittajien kanssa. Konseptin kokonaiskuvauksen laatimista varten Konsultin tulee selvittää luotettavasti kaikki tarvittavat lähtötiedot, muun muassa: Kartoittaa ja dokumentoida Hippoksen alueen nykyisten käyttäjien (katso esiselvitys) tilantarve, vuokranmaksukyky ja kasvutavoitteet sekä synergiat alueen muiden käyttäjien kanssa; Kartoittaa ja dokumentoida alueesta kiinnostuneiden, mutta ei siellä toimivien liikunta-, urheilu- ja ammattilaisurheiluseurojen, liikunnan-, urheilun- ja ammattilaisurheilun tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyneiden toimijoiden tilantarve, vuokranmaksukyky ja kasvutavoitteet; Kartoittaa ja dokumentoida kaupallisin tavoittein toimivien tilojen käyttäjien tilatarve, vuokranmaksukyky ja kasvutavoitteet; Laatia yksityiskohtaiset ja perustellut investointi- ja tuottolaskelmat edellä mainittujen tilatarpeiden ja vuokranmaksukyvyn lähtötietojen perusteella; Laatia tehtyjen selvitysten pohjalta tarkennettu ja perusteltu arvio alueen käyttäjien (vuokrasopimusten) kokonaismäärästä (Master Plan suunnitelmavaiheen arvio on noin käyttäjää); ja 10 / 18

11 Liikuntapuiston toiminnallinen kehittämisen ja manageerauksen tulee sisältyä kokonaiskuvaukseen. Investointilaskelmien tulee sisältää muun muassa seuraavat tiedot: Tilaluettelot ARK L1 suunnitelmien pohjalta Jako saneerattaviin ja uudisrakennettaviin rakennuksiin ja alueisiin Tavoitehintalaskelmapohjainen kustannusarvio kaikista tiloista ja alueista Kassavirtalaskelmat 5.3 Esisopimukset nykyisten kiinteistönomistajien kanssa Konsultin tehtävään kuuluu nykyisten kiinteistönomistajien suhteen tarvittavien omistus- ja rahoitusjärjestelyiden selvittäminen sekä näiden järjestelyiden neuvotteleminen esisopimusasteelle. 5.4 Kiinteistöjen käyttäjäsopimukset, esisopimukset vuokralaisista Konsultin tehtävään kuuluu sitovien esisopimusten neuvottelu ja laadinta hankkeen tulevien käyttäjien kanssa siten, että sijoittajasopimusten ja lopullisen investointipäätöksen tekeminen on mahdollista. Konsultti neuvottelee kiinteistöjen käyttöön ja vuokraamiseen liittyvät sitovat esisopimukset tiloista, jotka edustavat vähintään 2/3 kiinteistöjen koko vuokrattavasta pinta-alasta. Konsultti laatii sopimuspohjat ja niiden tulee olla juridisesti moitteettomat. Käytettävät sopimuspohjat ja lopulliset sopimukset hyväksyy kaupunki. 5.5 ARK luonnossuunnittelu L1-L2 taso (ARK Konsultin ohjauksessa) sekä erityisalojen suunnittelu Konsultti vastaa ARK luonnossuunnitelmien laatimisesta osana kokonaishintaista tehtäväänsä. Kaikki suunnitelmat tehdään vähintään L1-tasoon sekä L2-tasoon siltä osin kuin tämä on erikseen määritetty osaksi konsultin tehtävää. Luonnossuunnittelu L2-tasoon sekä tarvittavat rakenne-, talotekniset ja muut erityisalojen suunnitelmat kuuluvat konsultin tehtävään ja kokonaishintaan lisäksi siinä laajuudessa kuin konsultin tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää suunnitelmien laatimista. Menestyksellisen suorittamisen mittarina tältä osin on se, että suunnitelmat tulee kehittää yksityiskohtaisuudeltaan tarkat taloudelliset laskelmat mahdollistavalle ja sijoittajia/rahoittajia tyydyttävälle tasolle. Luonnossuunnitelmilta edellytetään korkeaa tasoa lisäksi mm. kaupunkikuvan, resurssiviisauden ja kustannustehokkaan toteutettavuuden osalta. Arkkitehti laatii kiinteistökokonaisuuden tilaohjelman Hippos 2020 konseptin mukaisesti sisältäen muun muassa: Alueen käyttö- ja tonttisuunnitelmat sisältäen liikuntapuiston 11 / 18

12 Luonnossuunnitelmat Tilaohjelma, tilojen erityistavoitteiden määrittäminen Luonnossuunnitelmat L1 sisältäen: o asemapiirustus o pohjapiirustukset o julkisivut o leikkaukset Rakennustapaselostus Järjestelmämääritykset (talotekniikka) Rakentamistapa ja tekniset ratkaisuvaihtoehdot. L1 luonnossuunnitelmat sisältävät rakennusten suunnittelun lisäksi mm.: o suunnittelualueen o ulkoalueiden toiminnot o liikennealueet o paikoitusratkaisut o alueen muut toiminnot (mm. Köyhälammen ranta-alue) tilavarauksineen o kaupunkikuvan ja muiden ympäristövaikutusten analyysin o tarvittavat 3d- ja viistokuvat kaavoituksen ja maankäytön tueksi. 5.6 Kaavoitus ja lupamenettely (Tilaaja, ARK ja Konsultti yhteistyössä) Hippoksen alueen kaavoitustyön johtaminen tapahtuu kaupungin toimesta. Konsultti vastaa Hippoksen konseptiin liittyvästä arkkitehtisuunnittelusta ja tuottaa kaupungin kaavoitusviranomaisille viitesuunnitelmaluonnoksen kaavoituksen pohjaksi. Konsultin tehtävänä on johtaa Hippos-suunnittelutyöryhmää ja varmistaa viitesuunnitelman sisällön yhtäläisyys konseptin kokonaissuunnitelmaa vastaavaksi. 5.7 Pysäköintijärjestelyiden selvittäminen Konsultin tehtävään kuuluu esittää alueen pysäköintiä koskeva kokonaisratkaisu osana kokonaishintaista konsulttitehtävää, sisältäen alueen nykyisten pysäköintijärjestelyiden selvittämisen sekä nykyisten pysäköintiä koskevien sopimusten uudelleenneuvottelun Valmetin pysäköintioikeuksia lukuun ottamatta. 5.8 Rakentamisen edellytysten selvittäminen ja varmistaminen Konsultin tehtävään kuuluu maa-alueen ja tonttien lupaedellytysten selvittäminen sekä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat neuvottelut lupaviranomaisen kanssa. Lisäksi konsultti vastaa rakennuspaikan olosuhteiden selvittämisestä, sisältäen mm. seuraavat: 12 / 18

13 Tontin rakennettavuus maastollisten olosuhteiden suhteen (toiminnallisuus, perustamisolosuhteet, jne.) Tarvittavat pohjatutkimukset Tontin pintavaaitus Tarvittavat maanalaisten putkistojen, johtojen ja rakenteiden sijainnit Kunnallistekniikkaliittymät (mm. kaukolämpömahdollisuus) Alueen rakennettavuus esim. Köyhälammen ympäristö. Kaupunki toimittaa lähtötiedoiksi viitesuunnitelmat ja -tutkimukset. 5.9 Sijoitusmuistion laadinta Konsultti laatii hankkeesta ammattitaitoisesti laaditun sijoitusmateriaalin (teaser ja yksityiskohtainen sijoitusmuistio), joka pitää sisällään hankkeen tiivistetyn sijoittajainformaation. Sijoitusmateriaali laaditaan suomen- ja englanninkielisenä Kiinteistösijoittajaneuvottelut ja sijoitussopimukset Konsultin tehtävään kuuluu hankkeen toteuttamisen edellyttämän rahoituksen hakeminen rahoitusmarkkinoilta sekä hankkeen rahoituksen mahdollistamien esisopimusten neuvotteleminen ja laatiminen. Konsultin tehtävään kuuluu huolehtia siitä, että hankkeen rahoitusmallin suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan kaikissa vaiheissa valtiontukilainsäädännön edellytykset. Hankkeen suuresta koosta johtuen tavoitteena on kerätä sijoittajakonsortio, esim. 3 5 sijoittajaa, jotka ostavat hankkeen yhdessä kaupungin jäädessä hankkeen vähemmistöosakkaaksi. Konsortio koetaan hyväksi ratkaisuksi hankkeissa, joissa riskiä ja osaamista halutaan jakaa. Rahoituksen hankkimiseen liittyen Konsultin tehtävänä on muun muassa: Kartoittaa laaditun sijoitusmateriaalin avulla potentiaalisten kiinteistö- ja asuntosijoittajien kiinnostusta Hippos-hankkeen omistamiseen; Neuvotella sijoittajien kanssa ja luoda näkemyksensä mukainen konsortio hankkeelle kaupungin hyväksyttäväksi; ja Laatia tarvittavat esisopimusluonnokset Tilaajan ja mahdollisen investorin/investorikonsortion välille huomioiden muun muassa seuraavat reunaehdot: o Esisopimus ei sido investoriosapuolia ennen kuin Jyväskylän kaupunki on hyväksynyt konseptin mukaisen rakennusoikeuden; o Esisopimus ei sido investoriosapuolia ennen kuin rakennusoikeuden myyntikorvaus on sovittu Jyväskylän kaupungin kanssa; o Esisopimus tehdään kaavaehdollisena (ts. sopimus ei sido investoriosapuolia ennen kuin asemakaava on tullut lainvoimaiseksi), kaupanvahvistajan vahvistamana; o Muut hankkeen kehittymisen myötä tarkentuvat kaupungin reunaehdot. 13 / 18

14 5.11 Yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen Konsultin tehtävään kuuluu hankkeen yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen. Konsultin tulee esittää Hippos-hankkeen vaiheittainen yhtiöstruktuuri kaupungin hyväksyttäväksi siten, että hanke jaetaan kolmeen vaiheeseen: 1. Lähtötilanne, nykyiset omistajat, kiinteistöjen apporttiarvot; 2. Suunnittelun ja rakentamisen vaiheen yhtiöstruktuuri, ja; 3. Toiminnan aikainen yhtiöstruktuuri. Yhtiörakenteissa tulee huomioida vaihtoehtoina hanketta varten perustettu rahastomuotoinen omistusmalli sekä suora omistus kiinteistöyhtiön ja/tai keskinäisen kiinteistöyhtiön muodossa. Yhtiörakenteissa tulee olla kuvattuna myös kuhunkin malliin liittyvät keskeiset yhtiökohtaiset sopimussuhteet sekä yhtiöiden toiminta- ja vastuuperiaatteet. Konsultti laatii jokaiselle perustettavalle yhtiölle liiketoimintasuunnitelman siten, että yhtiön toiminta voidaan sen perusteella käynnistää Konsultin esittämässä muodossa hankkeen toteutuessa. Huomioitavaa on, että asuntorakentaminen voi olla omistus-, vuokra- tai asuntorahastoon soveltuvaa tuotantoa. Konsultti laatii hankkeeseen tarvittavat vero- ym. selvitykset sekä selvittää tarvittavalla tavalla yhtiöstruktuurissa huomioon otettavat juridiset asiat. Konsultti vastaa myös järjestelyn valtiontukilainsäädäntöön liittyvistä seikoista ja tarvittavista selvityksistä Hippos Management -yhtiön toimintamallin suunnittelu Hippos-hankkeen toiminnan aikainen hallinnointi johdetaan perustettavasta manageerausyhtiöstä. Lähtökohtaisesti Management-yhtiö vastaa kaikesta Hippoksella tapahtuvasta toiminnasta, kuten tapahtumista, tilojen vuokrauksesta, kiinteistöhuollosta ja talouden hoidosta. Konsultin tehtävään kuuluu Hippos-kokonaisuuteen soveltuvan manageerausyhtiön toiminta- ja vastuuperiaatteiden selvittäminen sekä manageerausyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Konsultin tulee laatia manageerausyhtiötä koskeva yksityiskohtainen esitys kaupungin hyväksyttäväksi siten, että yhtiön toiminta on mahdollista käynnistää Konsultin esittämässä muodossa hankkeen toteutuessa Arkkitehti- ja lakiasiaintehtävät osana Konsultin tehtävää Kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaihekokonaisuuden aikana konsultti tuottaa muun muassa seuraavat suunnitelmat, asiakirjat ja palvelut, joiden tuottamiseen Konsultti tarvitsee tuekseen arkkitehtisuunnittelun, erityisalojen suunnittelun ja tehtäviin liittyvän juridiikan asiantuntijaosaamista: 14 / 18

15 Projektiyhtiön ja sen tytäryhtiöiden yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustamisen malli tarvittavine asiakirjaluonnoksineen; Kaavamuutostyön viitesuunnitelma kaavoituksen pohjaksi; Tarvittavia selvityksiä mm. rakennuspaikan olosuhteiden osalta; ARK L1- ja L2 -luonnossuunnittelu sekä erityisalojen suunnittelu kohdassa 5.5 kuvatussa laajuudessa kiinteistökokonaisuuden osalta (sekä uudis- että saneerauskohteet uusin käyttötarkoituksin); Liiketoimintasuunnitelman ja sijoitusmuistion laadinta hybridikokonaisuudesta; Sijoittajan/jien hankintaneuvottelut ja sopimusten tekeminen; Kiinteistön käyttäjäsopimukset, esisopimukset päävuokralaisten kanssa; Hippos-kohteeseen soveltuvan Management yhtiön -toimintamalli; Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimintamalli; Resurssiviisaiden ratkaisujen arkkitehtuuri; Markkinointi- ja viestintämateriaali. Arkkitehtipalvelut Konsultti toimittaa hankkeessa tarvittavat arkkitehtikonsultin palvelut osana kokonaishintaista palveluaan. Mikäli Konsultti käyttää arkkitehtipalvelujen tuottamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa, tulee se yksilöidä tarjoukseen liitettävässä alikonsulttien listauksessa. Mahdollisen alihankkijan työn ohjaaminen ja johtaminen kuuluvat Konsultin tehtävään. Hankkeen tavoitteiden ja lopputulosten saavuttaminen edellyttää käytännössä korkeatasoista arkkitehtiosaamista ja kokemusta vastaavien hankkeiden kehitysvaiheen suunnittelusta. Jyväskylän kaupungin niin vaatiessa Konsultilla on velvollisuus vaihtaa käyttämänsä arkkitehti / palveluntarjoaja toiseen, eikä Konsultilla ole tässä tapauksessa oikeutta mihinkään hyvitykseen tai lisäkustannusten korvaukseen. Konsultin esittämää arkkitehtikonsulttia ja arkkitehdin arvioitua tuntimäärää ei huomioida eikä käytetä tarjousvertailussa. Sen sijaan hankintayksikkö huomioi ne arvioidessaan tarjouksen mahdollista alihintaisuutta ja resurssien riittävyyttä. Lakiasiainpalvelut Konsultti toimittaa hankkeessa tarvittavat lakiasiainpalvelut osana kokonaishintaista palveluaan. Mikäli Konsultti käyttää lakiasiainpalveluiden tuottamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa, tulee se yksilöidä tarjoukseen liitettävässä alikonsulttien listauksessa. Mahdollisen alihankkijan työn ohjaaminen ja johtaminen kuuluvat Konsultin tehtävään. Hankkeen tavoitteiden ja lopputulosten saavuttaminen edellyttää käytännössä korkeatasoista kiinteistö- ja rakennusalan juridiikan osaamista ja soveltuvaa kokemusta kiinteistöliiketoiminnasta ja kiinteistökehityshankkeiden sopimusjuridiikasta sekä niihin liittyvistä rahoitusjärjestelyistä. Jyväskylän kaupungin niin vaatiessa Konsultilla on velvollisuus vaihtaa käyttämänsä lakimies / palveluntarjoaja toiseen, eikä Konsultilla ole tässä tapauksessa oikeutta mihinkään hyvitykseen tai lisäkustannusten korvaukseen. Konsultin esittämää lakiasiainkonsulttia ja lakimiehen arvioitua tuntimäärää ei huomioida eikä käytetä 15 / 18

16 tarjousvertailussa. Sen sijaan hankintayksikkö huomioi ne arvioidessaan tarjouksen mahdollista alihintaisuutta ja resurssien riittävyyttä 5.14 Konsultin tehtävän ulkopuolelle rajattavat tehtävät Kaupunki vastaa Valmetin pysäköintiä koskevien sopimusten uudelleenneuvottelusta. 6 AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA Konsultti laatii kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen käynnistyessä kyseistä vaihetta koskevan yksityiskohtaisen aikataulun työvaiheineen ja -tehtävineen (sisältäen kaikki kohdassa 5 määritetyt Konsultin tehtäväalueet) sekä määrittää hankkeen kokonaisaikataulun jaettuna vaiheisiin: o kiinteistökehityssuunnittelu ja kaavoitus (detalji- ja tehtävätasoinen) o suunnittelu (tehtävätasoinen, vaihtoehtoinen eri urakkamallien mukaan) o rakentaminen (tehtävätasoinen, vaihtoehtoinen eri urakkamallien mukaan ) Konsultin tulee kiinnittää erityishuomiota kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen detaljitasoiseen aikataulutukseen. Konsultti määrittää vaihtoehdot hankkeen toteutus- ja urakkamuodoksi perusteluineen. 7 PROJEKTIN HALLINTA Täydennetään kiinteistökehityskonsultin valinnan jälkeen 7.1 Konsultin resurssit ja organisaatio hankkeen suorittamiseen Projektiin osallistuvat Konsultin henkilöt Henkilöiden roolit, vastuut ja velvollisuudet Ym. Konsultin tehtävän suorittamiseen liittyvät asiat 7.2 Projektin (hallinnollinen) organisointi Projektipankit, dokumentointi yms. 7.3 Työmäärät ja kustannusarvio Konsultti laatii ehdotuksensa kiinteistökehityssuunnitteluvaiheen työmääristä ja kustannusarviosta, sekä oman työnsä että arkkitehdin ja lakiasiainpalvelun osalta. Konsultin vastuulla on hankkeen kustannusseuranta ja raportointi. Konsultti esittää malliraportin jo tarjousvaiheessa Tilaajalle 16 / 18

17 Työmäärät Kustannusarvio Laskutusasiat Kustannusseuranta Konsultin esittämät työmäärä- ja kustannusarviot eivät vaikuta Konsultin laskutukseen taikka tule muutoinkaan Tilaajaa sitovaksi. Niillä ei myöskään ole vaikutusta tarjousvertailuun. 7.4 Palaverit ja kokoukset Hankkeeseen liittyvien palaverien ja kokousten osalta noudatetaan seuraavaa, ellei Tilaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu: Konsultti pitää sisäisiä projektiryhmän kokouksia viikoittain; Tilaajan edustajan /ohjausryhmän kanssa kokouksia pidetään n. 1 2 kk välein; Muita sidosryhmiä ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita tavataan tarpeen mukaan, osa yhteydenpidosta hoidetaan puhelimitse tai videoneuvotteluina (esim. Skypen välityksellä); Asiakkaan/yhteistyökumppaneiden/sidosryhmien kanssa käytävistä kokouksista laaditaan kokousmuistio Konsultin toimesta ja se toimitetaan Tilaajan edustajille/ Tilaajan määrittämälle jakelulle; Kokouksissa noudatetaan yleisiä kokouskäytänteitä; kokoukseen valitaan puheenjohtaja sekä sihteeri ja kokouksen päätösvaltaisuus todetaan; Kokousta kuljetetaan laaditun esityslistan mukaisesti; Kokouksissa käydään läpi kiinteistökehityssuunnittelun tilannekatsaus, edellisessä kokouksessa sovittujen asioiden ja tehtävien tila sekä esityslistalla olevat asiat; Esityslista laaditaan yhteisesti ja se toimitetaan kokoukseen osallistujille 2 päivää ennen kokousta; Kokouksen sihteeri laatii pöytäkirjan kokouksen kulusta ja tehdyistä päätöksistä ja lähettää sen sovitulle jakelulistalle. 7.5 Raportointi ja tiedottaminen Hankkeen raportointi sovitaan erikseen kiinteistökehityssuunnitteluvaiheen käynnistyessä ja kuvataan päivitetyssä projektisuunnitelmassa. Hankkeen tiedottamisesta vastaa kaupunki ja se toteutetaan yhteistyössä Konsultin kanssa. 8 KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU- JA KAAVOITUSVAIHEESSA ESIINTYVÄT HAASTEET JA RISKIEN ARVIOINTI Kiinteistökehityssuunnitteluvaiheelle laaditaan erillinen riskiarvio, jonka kaupunki tilaa ulkopuoliselta konsultilta. Konsultti on velvollinen osallistumaan riskiarvion laadintaan tarvittavassa laajuudessa ilman erillistä korvausta. 17 / 18

18 Avainhenkilöriskit Poliittinen riski/haasteet kunnassa Jne, jne. 9 HANKKEEN JATKOTOIMENPITEET JA EDISTÄMINEN - Konsultti täydentää - Mitä tullaan saamaan tämän vaiheen suorittamisen jälkeen aikaiseksi ja mitä seuraavaksi tapahtuu kun vaihe on suoritettu (next steps)? 18 / 18

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS Kaupunginhallitus 22.8.2016 liite nro 2 (1/7) AIESOPIMUS 1 (4) ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Finanssineliö

Lisätiedot

Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista.

Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista. Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista. 25.6.2015 Ilmari Mattila Tarjoaja Ramboll Management Consulting Oy - Monialainen kehittämisosaaminen - Vastaavia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Hippos 2020. KV 22.2.2016 Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli

Hippos 2020. KV 22.2.2016 Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli Hippos 2020 KV 22.2.2016 Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli Hippos-hanke 2015 Kevät: Master Plan esiselvitys valmistui ja KH:n iltakoulussa 19.1.2015 Master Plan esiselvitys esittely kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Kauppatie II/Tuusulan kunta LUONNOS 16.7.2013 1(2) SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI A. Sopijapuolet Tuusulan kunta y 0131661-3 PL 60 04301 Tuusula jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta 22.9.2016 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Lausuntoluonnoksen tarkoitus Tukea kuntia niiden valmistellessa omia lausuntojaan Antaa kunnille

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Liite 6A, maanomistuskartta ja kaavoituksen käynnistämissopimukset

Liite 6A, maanomistuskartta ja kaavoituksen käynnistämissopimukset Liite 6A, maanomistuskartta ja kaavoituksen käynnistämissopimukset Kunnan maanomistus sinisellä. Yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset. i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 4.11.2013

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus Korjausrakentamisen kehittäminen 11.9-12.9.2013 Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Kehittämisprojekti - Juha Iivanainen hankepäällikkö Leppävaaran lukio Leppävaaran koulu (7-9 luokat) Veräjäpellon

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 446 Esitys kaupunginhallitukselle esisopimuksen ja sopimuksen tekemiseksi Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa liittyen Ilmalanrinteen alueen (nro 11561) ja Ylen alueen

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 25.06.2012 NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Hankinnan kohteena on asemakaavan laatiminen Sipoon Nevas Gårdin alueelle. Alue sijaitsee Etelä-Sipoossa Nevaksen golfradan eteläpuolella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Keskustafoorumi. Mitä Jyväskylän keskustan kehittämishanke tarkoittaa?

Keskustafoorumi. Mitä Jyväskylän keskustan kehittämishanke tarkoittaa? Keskustafoorumi Mitä Jyväskylän keskustan kehittämishanke tarkoittaa? Hankejohtaja Anne Sandelin ja projektipäällikkö Pirkko Flinkman, Jyväskylän kaupunki Rohkeasti aikaansa edellä kaupunkistrategia 2015

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot