PROJEKTISUUNNITELMA HIPPOS KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU JA KAAVOITUSVAIHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA HIPPOS KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU JA KAAVOITUSVAIHE"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA HIPPOS KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU JA KAAVOITUSVAIHE

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖTILANNE HIPPOKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET HANKKEEN OSAPUOLET JA TAHOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Jyväskylän kaupunki Konsultti Arkkitehti ja erityisalojen suunnittelijat Lakiasiainpalvelut Muut sidosryhmät ja toimijat Työryhmät toimijoiden välillä Konsultin tehtävän määrittely Kiinteistökehityssuunnittelun koordinointi ja operatiivinen johtaminen Konseptin kokonaiskuvauksen laadinta Esisopimukset nykyisten kiinteistönomistajien kanssa Kiinteistöjen käyttäjäsopimukset, esisopimukset vuokralaisista ARK luonnossuunnittelu L1-L2 taso (ARK Konsultin ohjauksessa) sekä erityisalojen suunnittelu Kaavoitus ja lupamenettely (Tilaaja, ARK ja Konsultti yhteistyössä) Pysäköintijärjestelyiden selvittäminen Rakentamisen edellytysten selvittäminen ja varmistaminen Sijoitusmuistion laadinta Kiinteistösijoittajaneuvottelut ja sijoitussopimukset Yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen Hippos Management -yhtiön toimintamallin suunnittelu Arkkitehti- ja lakiasiaintehtävät osana Konsultin tehtävää Konsultin tehtävän ulkopuolelle rajattavat tehtävät AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA PROJEKTIN HALLINTA Konsultin resurssit ja organisaatio hankkeen suorittamiseen Projektin (hallinnollinen) organisointi Työmäärät ja kustannusarvio / 18

3 7.4 Palaverit ja kokoukset Raportointi ja tiedottaminen KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU- JA KAAVOITUSVAIHEESSA ESIINTYVÄT HAASTEET JA RISKIEN ARVIOINTI HANKKEEN JATKOTOIMENPITEET JA EDISTÄMINEN / 18

4 1 JOHDANTO Jyväskylän Hippos - ainutlaatuinen osaamiskeskittymä, jossa on monipuolista perusliikuntaa, liikuntatutkimusta ja -kehitystä, kilpaurheilua ja hyvinvointipalveluja Jyväskylän jo nyt keskeistä merkitystä suomalaisen huippu-urheilun edistämisessä vahvistetaan entisestään. Alueesta luodaan valtakunnallisesti merkittävä ja myös kansainvälisesti tunnettu monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus, niihin liittyvine tukitoimintoineen. Hippoksen alue on yksi kaupungin merkittävimmistä kaupunkikehitysalustoista. Kehitysajatusta tukevat myös mm. Jyväskylän kaupunkiseudun vuosille laadittu kasvusopimus, jonka mukaan yhtenä keskeisenä strategisena kehittämis- ja osaamisalueena on liikunnan ja hyvinvoinnin uudet liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi kaupungin v talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Hippos nimetään yhtenä strategisena kehittämishankkeena kohdassa Kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavat hankkeet. Myös Jyväskylän uudessa kaupunkistrategiassa liikunnan ja hyvinvoinnin huippuosaaminen nähdään toimivan merkityksellisenä elinkeinoelämän monipuolistajana. Hanke on merkittävä myös kaupunkikuvallisesti ja elinkeinopoliittisesti. Jyväskylä on Hippoksenkin osalta strategiansa mukaisesti rohkeasti aikaansa edellä. Jotta alue voi pitää tämän aseman ja maineen liikunnan ja urheilun kärkitoimijana Suomessa, on Hippoksen alueen kiinteistökannan ja sen tarjoamien fasiliteettien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehtävä mittavia parannuksia ja toimenpiteitä tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita huomioiden. On kuitenkin selkeästi nähtävissä, että tulevaisuudessa yhteiskunta ei kuitenkaan pysty enää rahoittamaan liikuntaa, liikuntatiloja, urheilua ja ammattilaisurheilua kuten se on aikaisemmin tehnyt. Perinteinen toimintamalli, jossa kaupunki omistaa kiinteistöt, peruskorjaa ja rakentaa uusia, ei ole enää mahdollinen. On löydettävä uusia ratkaisuja hankkeiden ja toiminnan rahoittamiseksi ja kilpailukykyisten liikunta- ja urheilutoimintojen ylläpitämiseksi. 2 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖTILANNE Hippoksen alueesta kehitetään kansainvälisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava, uudenlainen monipuolisen liikunnan ja siihen liittyvien hyvinvointipalvelujen sekä tutkimuksen keskus. Tavoitteena on tukeutua alueella jo toimiviin liikunnan ja urheilun, tutkimuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin palveluihin sekä etsiä myös uusia toimijoita alueen palveluiden tarjoajiksi ja käyttäjiksi. Urheiluseurat ja järjestöt ovat jatkossakin merkittäviä palvelujen käyttäjiä ja sisällöntuottajia Hippoksella. Kaupungin omistamien Hippoksen alueen kiinteistöjen korjausvelka on mittava, alueen kunto on huono ja pysäköinti sekava. Osa rakennuksista on jo edullisempi purkaa ja rakentaa tilalle uusi, kuin peruskorjata. 4 / 18

5 Hippoksen alueen rakennusten omistus: Monitoimihalli, kaupunki 100% Hipposhalli, kaupunki 100% Jäähalli, kaupunki 85% ja Jykes Kiinteistöt sekä JYP 15% Liikuntalaboratorio, SYK 100% Viveca, Technopolis 100% Hippoksen alueen rakennusten nykytilanne: Monitoimihalli (korjausaste > 80 %) Hipposhalli, sisäpuoliset korj. (korjausaste > 50 %) Maanpäällinen Ppysäköinti, pintarak.korj. Hippoksen tekojään jäähdytyslaitteisto uusittava Hippoksen harjoitushallin pohjarakenteet uusittava Yhteensä Meur Lisäksi mm. Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n laboratoriorakennus on täydellisen peruskorjauksen ja laajennuksen tarpeessa (korjausaste > 80 %) Hippoksen alueen nykytilanne: Ulkoalueet jäsentymättömiä ja huonosti liikuntakäytössä Laajat pysäköintikentät hallitsevat alueen ulkoista ilmettä Alueen hyötykäytön mahdollisuudet kaupunkilaisille vähäiset Ulkoalueiden viherrakentaminen vähäistä Ulkoalueilla vähän aktiviteetteja kaupunkilaisille Kevyen liikenteen reitit jäsentymättömät Ulkoalueiden peruskunto huono Hippoksen alueelle on vuosien saatossa tehty useita kehityssuunnitelmia, jotka eivät ole toteutuneet. Nyt Jyväskylän kaupunki on ottanut uuden askeleen alueen kehittämisen käynnistämiseksi ja alueelle on valmistunut Master Plan esiselvitys alkuvuodesta Työ on toteutettu yhdessä kiinteistökehitysja rakennuttamispalveluihin keskittyneen konsulttiyhtiö GSP Group Oy:n kanssa. Selvityksessä määriteltiin mm. alustava kokonaiskonsepti Hippoksen alueelle soveltuvista toiminnoista, joista rakentuu tilojen, käyttäjien, asiakaskokemuksen, vuokralaisten, sijoittajien ja kaupungin kannattavuuden näkökulmasta paras hybridikokonaisuus. Esiselvitys toimii nyt valittavan kiinteistökehityskonsultin työn tausta-aineistona ja määrittää Kaupungin osoittamalla tavalla kehitystoimeksiannon peruslähtökohdan. Konsultti ei kuitenkaan ole muutoin sidottu esiselvitysaineistoon, vaan Konsultin työn tulosten tulee kaikilta osin perustua Konsultin itsenäiseen näkemykseen, jossa Konsultin tekemät ratkaisut ja esitykset perustuvat jäljempänä määritellyn tehtävän huolelliseen ja ammattitaitoiseen suorittamiseen. Esiselvityksessä Hippoksen alueen kehittämisvaihtoehdoksi on aikaisemmista suunnitelmista poiketen nostettu malli, jossa kiinteistökanta ja omistajuus yhdistetään. Tällöin syntyisi yksi yhtiö, jossa olisi useita omistajia. 5 / 18

6 Esiselvityksessä liikunta- ja urheilutoimintojen lisäksi alueelle on luonnosteltu myös asuntoja ja kaupallisia palveluja. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen Hippoksen hankkeen etenemiseksi ja kokonaisuuden toteutumiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä. Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää valittavalta konsultilta perinteiselle toimintatavalle vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Hippoksen alueen toimintojen toteuttamiseksi. Mikäli vanhat kiinteistöt vain korjataan kaupungin toimesta, alueen käyttäjämäärät eivät kasva, alueella toimivien tahojen synergiaetuja ei saada hyödynnettyä, eikä alueen toiminta kehity visioituun suuntaan. Lisäksi kustannusvastuut jäävät edelleen kaupungille. Kaupungilla ei ole taloudellista mahdollisuutta vastikkeetta tuottaa liikuntapalveluja, eikä kehittää alueen muuta palvelurakennetta. Alueen kokonaisinvestoinnin arvoksi on arvioitu 270 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungilla on vahva tahtotila hankkeen edistämiseksi. Kaupungin osuus Hippoksen alueen yhtiössä voisi olla noin 30 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa kaupungin omistamien rakennusten arvosta lisättynä niiden korjausvelan määrällä. Tällä summalla kaupunki olisi mukana yhtiössä vähemmistöosakkaana. Lisäksi kaupunki edesauttaa hanketta muun muassa kaavoituksellisin keinoin, kehittämiseen liittyvien sidosryhmien liittämisellä hankkeeseen, kohtuullisella rakennusoikeuden hinnoittelulla sekä edesauttamalla osaltaan alueen operaattorihankinnan, markkinoinnin ja kaupallistamista tukevien toimenpiteiden toteutuksessa. 3 HIPPOKSEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Kehittämishankkeen tavoitteena on toteuttaa Hippokselle hybridihankkeen avulla liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, saattaa Hippoksen liikunta- ja urheilukäytön olosuhteet kuntoon, kasvattaa alueen työpaikkojen, palveluntarjonnan ja kävijöiden määriä sekä lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia. On arvioitu, että alueen käyntikertojen määrää voitaisiin nostaa nykyisestä 1,6 miljoonasta 4-6 miljoonaan käyntikertaan vuodessa. Ulkoalueiden toimintoja ja palveluja kehitetään ja alueelle tuodaan uusia aktiviteetteja, jotka palvelevat paremmin myös tavallisen kuntoliikkujan ja kaupunkilaisen tarpeita. Työpaikkojen määrä alueella on tavoitteena saada kaksinkertaistettua. Lisäksi hankkeen yhteydessä uudistetaan alueen käytettävyyteen liittyvät seikat kuten pysäköinti, kulkuväylät ja viheralueet. Tavoitteena on luoda Hippoksen alueelle ainutlaatuinen osaamiskeskittymä, jossa alueen liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämistahojen sekä toimijoiden ja alan yritysten välinen yhteistyö tiivistyy ja syntyy myös uusia toimintoja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi urheilu- ja liikuntafasiliteettien osalta sisäharjoitustilojen merkittävän lisäämisen useille lajeille sekä tilojen käyttöasteen merkittävän tehostumisen. Käyttöasteen tehostuminen on keskeinen tavoite, sillä seurojen, käyttäjien ja tapahtumien järjestäjien kannalta hintojen tulee pysyä kohtuullisina, jotta monipuolinen lajiharrastaminen myös tulevaisuudessa eri käyttäjäryhmien keskuudessa on mahdollista. Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien tilojen lisäksi tavoitteena on rakentaa alueelle myös kaupallisia tiloja sekä enintään noin kerrosneliömetriä asuntoja. 6 / 18

7 Tavoitteena on lisäksi toteuttaa Hippokselle kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettu ulkoliikuntapuisto Köyhälammen ympäristöön. 3.1 KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU- JA KAAVOITUSVAIHEEN TAVOITE Hippoksen alueen kehittämishankeen toteutuspolulla seuraavana on nyt alkava kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaihe, jonka toteutus alkaa julkisen hankintamenettelyn kautta valittavan kiinteistökehityskonsultin toimesta Jyväskylän kaupungin johdolla ja rahoittamana (toteutus vuosien aikana). Erikoistuneen kiinteistökehityskonsultin johtaman kiinteistökehityssuunnittelutyön tarve on kiistaton, jotta hankkeelle turvataan edellytykset saavuttaa luonnosteltu kokonaisvisio käyttäjien ja omistajien taloudelliset tavoitteet yhdistävä hybridi kiinteistökokonaisuutta, jossa kiinteistökanta ja omistajuus on yhdistetty ja jonka toteutus tapahtuu pääosin yksityisten sijoittajien rahoituksella. Kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen keskeisiä tavoitteita ovat Hippoksen toiminnallisen konseptin selvittäminen sekä maankäytön kehittäminen hyödyntäen resurssiviisaita ratkaisuja alueen rakentamiseen, tilojen toimintaan ja käytettävyyteen sekä liikunnan ja urheilutoimintojen sekä niiden tukitoimintojen kehitykseen ja tutkimukseen liittyen. Selvitys- ja kehitystyössä tulee huomioida alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden toiminnan edellytykset sekä mahdollistaa ainakin pääosin yksityisiin sijoittajiin perustuva rahoitusratkaisu Hippoksen kehittämisen edellyttämiin investointeihin. Kiinteistönkehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen tuloksena: Hippoksen eri tilojen suunnittelu- ja käyttömahdollisuudet tarkentuvat kokonaisuuden kattaviksi L1- ja L2 vaiheen suunnitelmiksi; Kiinteistökehityssuunnitteluvaihe tuottaa alueen toimintoja ja rahoitusta tukevan kaavaluonnoksen, joka viedään kaupungin päätöksentekoon vahvistettavaksi; Rahoitusmahdollisuudet tarkentuvat laadittuihin selvityksiin ja tärkeimpien käyttäjien kanssa neuvoteltuihin esisopimuksiin perustuvaksi ja rahoituksen hankinnan mahdollistavaksi yksityiskohtaiseksi rahoitusmuistioksi; Kaavan vahvistuttua Konsultti valmistelee selvitystyön mukaisen yhtiörakenteen ja rahoitussopimukset Konsultin johdolla käytävien rahoitusneuvotteluiden mukaisesti. 7 / 18

8 4 HANKKEEN OSAPUOLET JA TAHOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kiinteistönkehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa mukana olevat toimijatahot, näiden roolit, vastuut ja tehtävät hankkeessa esitetään tässä osiossa. 4.1 Jyväskylän kaupunki Hippoksen alueen kehittämisestä vastaa Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö yhteistyössä Tilapalvelun ja kulttuuri- sekä liikuntapalvelujen kanssa. - Elinkeinoyksiköstä hankkeeseen osallistuvat hankejohtaja ja hankkeelle nimettävä projektipäälikkö. - Tilapalvelusta hankkeeseen osallistuvat kiinteistöjohtaja ja kiinteistökehityspäällikkö. - Kulttuuri- ja liikuntapalveluista hankkeeseen osallistuu vastuualuejohtaja. Hippoksen kehittämishanke on suunniteltu jaettavaksi kaupungin organisaatiossa kolmeen ydinprosessiin: - Maankäyttö - Kiinteistökehitys- ja hankesuunnittelu - Toiminallinen ja kaupallinen kehittäminen Hippoksen alueen kehittämiseen liitetään imagon ja brändin rakentaminen sekä markkinointiviestintä, joihin laaditaan kiinteistökehityssuunnitteluvaiheen käynnistyessä erillinen ohjelma ja toimenpidesuunnitelma. Näiden laadinnan vastuutahona on kaupunki. Toimenpidesuunnitelmassa nimitetään hankkeelle oma tiedottaja. Ydinprosessien kuvaukset ja rajapinnat yksilöidään konsulttivalinnan jälkeen yhteistyössä valitun konsultin kanssa. Ohjausryhmä Projektiorganisaatio ja sen täsmälliset tehtävät ja nimetyt henkilöt täydennetään konsulttivalinnan jälkeen yhteistyössä valitun konsultin kanssa. Jyväskylän kaupunki on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluvat puheenjohtaja Esko Eriksson, jäsenet Ari Hirvensalo, Mikko Lepo, Erja Saarivaara, Ari Karimäki, Anne Sandelin, Erkki Jaala ja Leila Strömberg. Ohjausryhmä toimii hankkeen ohjaavana toimielimenä vastaten hankkeen etenemisestä kaupunginjohtajalle Ohjausryhmän pääasiallisena tehtävänä on valvoa ja ohjata Hippoksen kehittämishankkeen projektiorganisaatiota Ohjausryhmä hyväksyy projektiorganisaation määrittämät ajalliset, tekniset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet Ohjausryhmä hyväksyy projektiryhmän päätösesitykset ennen kuin niitä viedään päättäjille päätöksentekoon Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin joka toinen kuukausi projektiorganisaation koolle kutsumana. 8 / 18

9 4.2 Konsultti Konsultin projektiryhmä: xxx (tehtävä/vastuualue), xxx (hankkeen operatiivinen hallinnointi, raportointi ja yhteyshenkilö) Konsultti vastaa kohdassa 5 määritellyn konsultin tehtävän mukaisesta kiinteistökehityssuunnitteluja kaavoitusvaiheen johtamisesta sekä operatiivisesta projektin kuljetuksesta Tilaajan alaisuudessa Konsultti valvoo ajallisten, teknisten ja kustannuksellisten tavoitteiden toteutumista Konsultti raportoi Tilaajalle sovitun mukaisesti 4.3 Arkkitehti ja erityisalojen suunnittelijat Xxx (hankkeen pääsuunnittelija-arkkitehti, suunnittelun vetovastuu), xxx Xxx (rakennesuunnittelija), xxx Xxx (tarvittavat talotekniikka asiantuntijat), xxx Toimii Konsultin ohjauksessa ja alaisuudessa Sopimussuhde Konsultin kanssa 4.4 Lakiasiainpalvelut Xxx (vastaa xxx) Toimii Konsultin ohjauksessa ja alaisuudessa Sopimussuhde Konsultin kanssa 4.5 Muut sidosryhmät ja toimijat JY, JAMK, Kihu, Likes ja yhdistykset Yritykset Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimijat 4.6 Työryhmät toimijoiden välillä Hippoksen kehityshankkeen käynnistyessä kaupunki ja Konsultti perustavat yhteistyössä johtoryhmän sekä tarvittavat työryhmät ja määrittelevät: kokouskäytännöt työryhmien keskinäiset tehtävät, vastuut ja päätöksentekoprosessit raportoinnin viestinnän ja markkinoinnin dokumentoinnin 9 / 18

10 5 KONSULTIN TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Alla olevat kohdat kuvaavat valittavan kiinteistökehityskonsultin tehtävän eri osa-alueita kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa. Kiinteistökehityssuunnittelun onnistuminen kaikki sille asetetut tavoitteet toteuttavalla tavalla edellyttää käytännössä konsultilta vahvaa kokemusta ja erityisosaamista vastaavista hybridihankkeista sekä erityisesti niiden liiketoiminta- ja rahoitusmallin rakentamisesta. Onnistuessaan kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen työ tuottaa Jyväskylän kaupungille erittäin merkittävää lisäarvoa muun muassa elinkeinoelämän, kaupunkisuunnittelun tavoitteiden, asukkaiden palveluiden ja viihtyvyyden, palvelurakenteen sekä hyvinvoinnin koulutuksen ja tutkimuksen kehittymisen kautta. 5.1 Kiinteistökehityssuunnittelun koordinointi ja operatiivinen johtaminen Kiinteistönkehityskonsultti vastaa Hippoksen alueen kehittämisprojektin kiinteistökehityssuunnittelun kokonaisvaltaisesta koordinoinnista ja operatiivisesta johtamisesta siten, että hanke etenee suunnitellussa aikataulussa ja saavuttaa hankkeelle edellä kohdassa 3 asetetut tavoitteet ja tulosvaatimukset. Konsultin vastuulle kuuluvat kaikki hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, vaikka niitä ei olisikaan erikseen kuvattu tai yksilöity tarjouspyyntöaineistossa taikka osapuolten välillä laadittavassa sopimuksessa. 5.2 Konseptin kokonaiskuvauksen laadinta Konsultin tehtävään kuuluu Hippos konseptin yksityiskohtaisen kokonaiskuvauksen laatiminen esiselvitysaineiston pohjalta. Kokonaiskuvauksessa tulee esittää toiminnan kaupallinen konsepti ja siihen liittyvä liiketoimintasuunnitelma tavalla, joka mahdollistaa menestykselliset rahoitusneuvottelut yksityisten rahoittajien kanssa. Konseptin kokonaiskuvauksen laatimista varten Konsultin tulee selvittää luotettavasti kaikki tarvittavat lähtötiedot, muun muassa: Kartoittaa ja dokumentoida Hippoksen alueen nykyisten käyttäjien (katso esiselvitys) tilantarve, vuokranmaksukyky ja kasvutavoitteet sekä synergiat alueen muiden käyttäjien kanssa; Kartoittaa ja dokumentoida alueesta kiinnostuneiden, mutta ei siellä toimivien liikunta-, urheilu- ja ammattilaisurheiluseurojen, liikunnan-, urheilun- ja ammattilaisurheilun tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyneiden toimijoiden tilantarve, vuokranmaksukyky ja kasvutavoitteet; Kartoittaa ja dokumentoida kaupallisin tavoittein toimivien tilojen käyttäjien tilatarve, vuokranmaksukyky ja kasvutavoitteet; Laatia yksityiskohtaiset ja perustellut investointi- ja tuottolaskelmat edellä mainittujen tilatarpeiden ja vuokranmaksukyvyn lähtötietojen perusteella; Laatia tehtyjen selvitysten pohjalta tarkennettu ja perusteltu arvio alueen käyttäjien (vuokrasopimusten) kokonaismäärästä (Master Plan suunnitelmavaiheen arvio on noin käyttäjää); ja 10 / 18

11 Liikuntapuiston toiminnallinen kehittämisen ja manageerauksen tulee sisältyä kokonaiskuvaukseen. Investointilaskelmien tulee sisältää muun muassa seuraavat tiedot: Tilaluettelot ARK L1 suunnitelmien pohjalta Jako saneerattaviin ja uudisrakennettaviin rakennuksiin ja alueisiin Tavoitehintalaskelmapohjainen kustannusarvio kaikista tiloista ja alueista Kassavirtalaskelmat 5.3 Esisopimukset nykyisten kiinteistönomistajien kanssa Konsultin tehtävään kuuluu nykyisten kiinteistönomistajien suhteen tarvittavien omistus- ja rahoitusjärjestelyiden selvittäminen sekä näiden järjestelyiden neuvotteleminen esisopimusasteelle. 5.4 Kiinteistöjen käyttäjäsopimukset, esisopimukset vuokralaisista Konsultin tehtävään kuuluu sitovien esisopimusten neuvottelu ja laadinta hankkeen tulevien käyttäjien kanssa siten, että sijoittajasopimusten ja lopullisen investointipäätöksen tekeminen on mahdollista. Konsultti neuvottelee kiinteistöjen käyttöön ja vuokraamiseen liittyvät sitovat esisopimukset tiloista, jotka edustavat vähintään 2/3 kiinteistöjen koko vuokrattavasta pinta-alasta. Konsultti laatii sopimuspohjat ja niiden tulee olla juridisesti moitteettomat. Käytettävät sopimuspohjat ja lopulliset sopimukset hyväksyy kaupunki. 5.5 ARK luonnossuunnittelu L1-L2 taso (ARK Konsultin ohjauksessa) sekä erityisalojen suunnittelu Konsultti vastaa ARK luonnossuunnitelmien laatimisesta osana kokonaishintaista tehtäväänsä. Kaikki suunnitelmat tehdään vähintään L1-tasoon sekä L2-tasoon siltä osin kuin tämä on erikseen määritetty osaksi konsultin tehtävää. Luonnossuunnittelu L2-tasoon sekä tarvittavat rakenne-, talotekniset ja muut erityisalojen suunnitelmat kuuluvat konsultin tehtävään ja kokonaishintaan lisäksi siinä laajuudessa kuin konsultin tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää suunnitelmien laatimista. Menestyksellisen suorittamisen mittarina tältä osin on se, että suunnitelmat tulee kehittää yksityiskohtaisuudeltaan tarkat taloudelliset laskelmat mahdollistavalle ja sijoittajia/rahoittajia tyydyttävälle tasolle. Luonnossuunnitelmilta edellytetään korkeaa tasoa lisäksi mm. kaupunkikuvan, resurssiviisauden ja kustannustehokkaan toteutettavuuden osalta. Arkkitehti laatii kiinteistökokonaisuuden tilaohjelman Hippos 2020 konseptin mukaisesti sisältäen muun muassa: Alueen käyttö- ja tonttisuunnitelmat sisältäen liikuntapuiston 11 / 18

12 Luonnossuunnitelmat Tilaohjelma, tilojen erityistavoitteiden määrittäminen Luonnossuunnitelmat L1 sisältäen: o asemapiirustus o pohjapiirustukset o julkisivut o leikkaukset Rakennustapaselostus Järjestelmämääritykset (talotekniikka) Rakentamistapa ja tekniset ratkaisuvaihtoehdot. L1 luonnossuunnitelmat sisältävät rakennusten suunnittelun lisäksi mm.: o suunnittelualueen o ulkoalueiden toiminnot o liikennealueet o paikoitusratkaisut o alueen muut toiminnot (mm. Köyhälammen ranta-alue) tilavarauksineen o kaupunkikuvan ja muiden ympäristövaikutusten analyysin o tarvittavat 3d- ja viistokuvat kaavoituksen ja maankäytön tueksi. 5.6 Kaavoitus ja lupamenettely (Tilaaja, ARK ja Konsultti yhteistyössä) Hippoksen alueen kaavoitustyön johtaminen tapahtuu kaupungin toimesta. Konsultti vastaa Hippoksen konseptiin liittyvästä arkkitehtisuunnittelusta ja tuottaa kaupungin kaavoitusviranomaisille viitesuunnitelmaluonnoksen kaavoituksen pohjaksi. Konsultin tehtävänä on johtaa Hippos-suunnittelutyöryhmää ja varmistaa viitesuunnitelman sisällön yhtäläisyys konseptin kokonaissuunnitelmaa vastaavaksi. 5.7 Pysäköintijärjestelyiden selvittäminen Konsultin tehtävään kuuluu esittää alueen pysäköintiä koskeva kokonaisratkaisu osana kokonaishintaista konsulttitehtävää, sisältäen alueen nykyisten pysäköintijärjestelyiden selvittämisen sekä nykyisten pysäköintiä koskevien sopimusten uudelleenneuvottelun Valmetin pysäköintioikeuksia lukuun ottamatta. 5.8 Rakentamisen edellytysten selvittäminen ja varmistaminen Konsultin tehtävään kuuluu maa-alueen ja tonttien lupaedellytysten selvittäminen sekä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat neuvottelut lupaviranomaisen kanssa. Lisäksi konsultti vastaa rakennuspaikan olosuhteiden selvittämisestä, sisältäen mm. seuraavat: 12 / 18

13 Tontin rakennettavuus maastollisten olosuhteiden suhteen (toiminnallisuus, perustamisolosuhteet, jne.) Tarvittavat pohjatutkimukset Tontin pintavaaitus Tarvittavat maanalaisten putkistojen, johtojen ja rakenteiden sijainnit Kunnallistekniikkaliittymät (mm. kaukolämpömahdollisuus) Alueen rakennettavuus esim. Köyhälammen ympäristö. Kaupunki toimittaa lähtötiedoiksi viitesuunnitelmat ja -tutkimukset. 5.9 Sijoitusmuistion laadinta Konsultti laatii hankkeesta ammattitaitoisesti laaditun sijoitusmateriaalin (teaser ja yksityiskohtainen sijoitusmuistio), joka pitää sisällään hankkeen tiivistetyn sijoittajainformaation. Sijoitusmateriaali laaditaan suomen- ja englanninkielisenä Kiinteistösijoittajaneuvottelut ja sijoitussopimukset Konsultin tehtävään kuuluu hankkeen toteuttamisen edellyttämän rahoituksen hakeminen rahoitusmarkkinoilta sekä hankkeen rahoituksen mahdollistamien esisopimusten neuvotteleminen ja laatiminen. Konsultin tehtävään kuuluu huolehtia siitä, että hankkeen rahoitusmallin suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan kaikissa vaiheissa valtiontukilainsäädännön edellytykset. Hankkeen suuresta koosta johtuen tavoitteena on kerätä sijoittajakonsortio, esim. 3 5 sijoittajaa, jotka ostavat hankkeen yhdessä kaupungin jäädessä hankkeen vähemmistöosakkaaksi. Konsortio koetaan hyväksi ratkaisuksi hankkeissa, joissa riskiä ja osaamista halutaan jakaa. Rahoituksen hankkimiseen liittyen Konsultin tehtävänä on muun muassa: Kartoittaa laaditun sijoitusmateriaalin avulla potentiaalisten kiinteistö- ja asuntosijoittajien kiinnostusta Hippos-hankkeen omistamiseen; Neuvotella sijoittajien kanssa ja luoda näkemyksensä mukainen konsortio hankkeelle kaupungin hyväksyttäväksi; ja Laatia tarvittavat esisopimusluonnokset Tilaajan ja mahdollisen investorin/investorikonsortion välille huomioiden muun muassa seuraavat reunaehdot: o Esisopimus ei sido investoriosapuolia ennen kuin Jyväskylän kaupunki on hyväksynyt konseptin mukaisen rakennusoikeuden; o Esisopimus ei sido investoriosapuolia ennen kuin rakennusoikeuden myyntikorvaus on sovittu Jyväskylän kaupungin kanssa; o Esisopimus tehdään kaavaehdollisena (ts. sopimus ei sido investoriosapuolia ennen kuin asemakaava on tullut lainvoimaiseksi), kaupanvahvistajan vahvistamana; o Muut hankkeen kehittymisen myötä tarkentuvat kaupungin reunaehdot. 13 / 18

14 5.11 Yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen Konsultin tehtävään kuuluu hankkeen yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen. Konsultin tulee esittää Hippos-hankkeen vaiheittainen yhtiöstruktuuri kaupungin hyväksyttäväksi siten, että hanke jaetaan kolmeen vaiheeseen: 1. Lähtötilanne, nykyiset omistajat, kiinteistöjen apporttiarvot; 2. Suunnittelun ja rakentamisen vaiheen yhtiöstruktuuri, ja; 3. Toiminnan aikainen yhtiöstruktuuri. Yhtiörakenteissa tulee huomioida vaihtoehtoina hanketta varten perustettu rahastomuotoinen omistusmalli sekä suora omistus kiinteistöyhtiön ja/tai keskinäisen kiinteistöyhtiön muodossa. Yhtiörakenteissa tulee olla kuvattuna myös kuhunkin malliin liittyvät keskeiset yhtiökohtaiset sopimussuhteet sekä yhtiöiden toiminta- ja vastuuperiaatteet. Konsultti laatii jokaiselle perustettavalle yhtiölle liiketoimintasuunnitelman siten, että yhtiön toiminta voidaan sen perusteella käynnistää Konsultin esittämässä muodossa hankkeen toteutuessa. Huomioitavaa on, että asuntorakentaminen voi olla omistus-, vuokra- tai asuntorahastoon soveltuvaa tuotantoa. Konsultti laatii hankkeeseen tarvittavat vero- ym. selvitykset sekä selvittää tarvittavalla tavalla yhtiöstruktuurissa huomioon otettavat juridiset asiat. Konsultti vastaa myös järjestelyn valtiontukilainsäädäntöön liittyvistä seikoista ja tarvittavista selvityksistä Hippos Management -yhtiön toimintamallin suunnittelu Hippos-hankkeen toiminnan aikainen hallinnointi johdetaan perustettavasta manageerausyhtiöstä. Lähtökohtaisesti Management-yhtiö vastaa kaikesta Hippoksella tapahtuvasta toiminnasta, kuten tapahtumista, tilojen vuokrauksesta, kiinteistöhuollosta ja talouden hoidosta. Konsultin tehtävään kuuluu Hippos-kokonaisuuteen soveltuvan manageerausyhtiön toiminta- ja vastuuperiaatteiden selvittäminen sekä manageerausyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Konsultin tulee laatia manageerausyhtiötä koskeva yksityiskohtainen esitys kaupungin hyväksyttäväksi siten, että yhtiön toiminta on mahdollista käynnistää Konsultin esittämässä muodossa hankkeen toteutuessa Arkkitehti- ja lakiasiaintehtävät osana Konsultin tehtävää Kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaihekokonaisuuden aikana konsultti tuottaa muun muassa seuraavat suunnitelmat, asiakirjat ja palvelut, joiden tuottamiseen Konsultti tarvitsee tuekseen arkkitehtisuunnittelun, erityisalojen suunnittelun ja tehtäviin liittyvän juridiikan asiantuntijaosaamista: 14 / 18

15 Projektiyhtiön ja sen tytäryhtiöiden yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustamisen malli tarvittavine asiakirjaluonnoksineen; Kaavamuutostyön viitesuunnitelma kaavoituksen pohjaksi; Tarvittavia selvityksiä mm. rakennuspaikan olosuhteiden osalta; ARK L1- ja L2 -luonnossuunnittelu sekä erityisalojen suunnittelu kohdassa 5.5 kuvatussa laajuudessa kiinteistökokonaisuuden osalta (sekä uudis- että saneerauskohteet uusin käyttötarkoituksin); Liiketoimintasuunnitelman ja sijoitusmuistion laadinta hybridikokonaisuudesta; Sijoittajan/jien hankintaneuvottelut ja sopimusten tekeminen; Kiinteistön käyttäjäsopimukset, esisopimukset päävuokralaisten kanssa; Hippos-kohteeseen soveltuvan Management yhtiön -toimintamalli; Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimintamalli; Resurssiviisaiden ratkaisujen arkkitehtuuri; Markkinointi- ja viestintämateriaali. Arkkitehtipalvelut Konsultti toimittaa hankkeessa tarvittavat arkkitehtikonsultin palvelut osana kokonaishintaista palveluaan. Mikäli Konsultti käyttää arkkitehtipalvelujen tuottamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa, tulee se yksilöidä tarjoukseen liitettävässä alikonsulttien listauksessa. Mahdollisen alihankkijan työn ohjaaminen ja johtaminen kuuluvat Konsultin tehtävään. Hankkeen tavoitteiden ja lopputulosten saavuttaminen edellyttää käytännössä korkeatasoista arkkitehtiosaamista ja kokemusta vastaavien hankkeiden kehitysvaiheen suunnittelusta. Jyväskylän kaupungin niin vaatiessa Konsultilla on velvollisuus vaihtaa käyttämänsä arkkitehti / palveluntarjoaja toiseen, eikä Konsultilla ole tässä tapauksessa oikeutta mihinkään hyvitykseen tai lisäkustannusten korvaukseen. Konsultin esittämää arkkitehtikonsulttia ja arkkitehdin arvioitua tuntimäärää ei huomioida eikä käytetä tarjousvertailussa. Sen sijaan hankintayksikkö huomioi ne arvioidessaan tarjouksen mahdollista alihintaisuutta ja resurssien riittävyyttä. Lakiasiainpalvelut Konsultti toimittaa hankkeessa tarvittavat lakiasiainpalvelut osana kokonaishintaista palveluaan. Mikäli Konsultti käyttää lakiasiainpalveluiden tuottamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa, tulee se yksilöidä tarjoukseen liitettävässä alikonsulttien listauksessa. Mahdollisen alihankkijan työn ohjaaminen ja johtaminen kuuluvat Konsultin tehtävään. Hankkeen tavoitteiden ja lopputulosten saavuttaminen edellyttää käytännössä korkeatasoista kiinteistö- ja rakennusalan juridiikan osaamista ja soveltuvaa kokemusta kiinteistöliiketoiminnasta ja kiinteistökehityshankkeiden sopimusjuridiikasta sekä niihin liittyvistä rahoitusjärjestelyistä. Jyväskylän kaupungin niin vaatiessa Konsultilla on velvollisuus vaihtaa käyttämänsä lakimies / palveluntarjoaja toiseen, eikä Konsultilla ole tässä tapauksessa oikeutta mihinkään hyvitykseen tai lisäkustannusten korvaukseen. Konsultin esittämää lakiasiainkonsulttia ja lakimiehen arvioitua tuntimäärää ei huomioida eikä käytetä 15 / 18

16 tarjousvertailussa. Sen sijaan hankintayksikkö huomioi ne arvioidessaan tarjouksen mahdollista alihintaisuutta ja resurssien riittävyyttä 5.14 Konsultin tehtävän ulkopuolelle rajattavat tehtävät Kaupunki vastaa Valmetin pysäköintiä koskevien sopimusten uudelleenneuvottelusta. 6 AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA Konsultti laatii kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen käynnistyessä kyseistä vaihetta koskevan yksityiskohtaisen aikataulun työvaiheineen ja -tehtävineen (sisältäen kaikki kohdassa 5 määritetyt Konsultin tehtäväalueet) sekä määrittää hankkeen kokonaisaikataulun jaettuna vaiheisiin: o kiinteistökehityssuunnittelu ja kaavoitus (detalji- ja tehtävätasoinen) o suunnittelu (tehtävätasoinen, vaihtoehtoinen eri urakkamallien mukaan) o rakentaminen (tehtävätasoinen, vaihtoehtoinen eri urakkamallien mukaan ) Konsultin tulee kiinnittää erityishuomiota kiinteistökehityssuunnittelu- ja kaavoitusvaiheen detaljitasoiseen aikataulutukseen. Konsultti määrittää vaihtoehdot hankkeen toteutus- ja urakkamuodoksi perusteluineen. 7 PROJEKTIN HALLINTA Täydennetään kiinteistökehityskonsultin valinnan jälkeen 7.1 Konsultin resurssit ja organisaatio hankkeen suorittamiseen Projektiin osallistuvat Konsultin henkilöt Henkilöiden roolit, vastuut ja velvollisuudet Ym. Konsultin tehtävän suorittamiseen liittyvät asiat 7.2 Projektin (hallinnollinen) organisointi Projektipankit, dokumentointi yms. 7.3 Työmäärät ja kustannusarvio Konsultti laatii ehdotuksensa kiinteistökehityssuunnitteluvaiheen työmääristä ja kustannusarviosta, sekä oman työnsä että arkkitehdin ja lakiasiainpalvelun osalta. Konsultin vastuulla on hankkeen kustannusseuranta ja raportointi. Konsultti esittää malliraportin jo tarjousvaiheessa Tilaajalle 16 / 18

17 Työmäärät Kustannusarvio Laskutusasiat Kustannusseuranta Konsultin esittämät työmäärä- ja kustannusarviot eivät vaikuta Konsultin laskutukseen taikka tule muutoinkaan Tilaajaa sitovaksi. Niillä ei myöskään ole vaikutusta tarjousvertailuun. 7.4 Palaverit ja kokoukset Hankkeeseen liittyvien palaverien ja kokousten osalta noudatetaan seuraavaa, ellei Tilaajan kanssa ole erikseen muuta sovittu: Konsultti pitää sisäisiä projektiryhmän kokouksia viikoittain; Tilaajan edustajan /ohjausryhmän kanssa kokouksia pidetään n. 1 2 kk välein; Muita sidosryhmiä ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita tavataan tarpeen mukaan, osa yhteydenpidosta hoidetaan puhelimitse tai videoneuvotteluina (esim. Skypen välityksellä); Asiakkaan/yhteistyökumppaneiden/sidosryhmien kanssa käytävistä kokouksista laaditaan kokousmuistio Konsultin toimesta ja se toimitetaan Tilaajan edustajille/ Tilaajan määrittämälle jakelulle; Kokouksissa noudatetaan yleisiä kokouskäytänteitä; kokoukseen valitaan puheenjohtaja sekä sihteeri ja kokouksen päätösvaltaisuus todetaan; Kokousta kuljetetaan laaditun esityslistan mukaisesti; Kokouksissa käydään läpi kiinteistökehityssuunnittelun tilannekatsaus, edellisessä kokouksessa sovittujen asioiden ja tehtävien tila sekä esityslistalla olevat asiat; Esityslista laaditaan yhteisesti ja se toimitetaan kokoukseen osallistujille 2 päivää ennen kokousta; Kokouksen sihteeri laatii pöytäkirjan kokouksen kulusta ja tehdyistä päätöksistä ja lähettää sen sovitulle jakelulistalle. 7.5 Raportointi ja tiedottaminen Hankkeen raportointi sovitaan erikseen kiinteistökehityssuunnitteluvaiheen käynnistyessä ja kuvataan päivitetyssä projektisuunnitelmassa. Hankkeen tiedottamisesta vastaa kaupunki ja se toteutetaan yhteistyössä Konsultin kanssa. 8 KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITTELU- JA KAAVOITUSVAIHEESSA ESIINTYVÄT HAASTEET JA RISKIEN ARVIOINTI Kiinteistökehityssuunnitteluvaiheelle laaditaan erillinen riskiarvio, jonka kaupunki tilaa ulkopuoliselta konsultilta. Konsultti on velvollinen osallistumaan riskiarvion laadintaan tarvittavassa laajuudessa ilman erillistä korvausta. 17 / 18

18 Avainhenkilöriskit Poliittinen riski/haasteet kunnassa Jne, jne. 9 HANKKEEN JATKOTOIMENPITEET JA EDISTÄMINEN - Konsultti täydentää - Mitä tullaan saamaan tämän vaiheen suorittamisen jälkeen aikaiseksi ja mitä seuraavaksi tapahtuu kun vaihe on suoritettu (next steps)? 18 / 18

HIPPOS 2020 20.1.2015

HIPPOS 2020 20.1.2015 HIPPOS 2020 20.1.2015 Hippoksen alue on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus,

Lisätiedot

Master Plan esiselvitys

Master Plan esiselvitys HIPPOS - 2020 Hippoksen alue on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus, niihin

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu -liikelaitos 10.6.2015

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu -liikelaitos 10.6.2015 Tarjouspyyntö Hippos 2020 kiinteistökehityssuunnitelmasta Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu -liikelaitos 10.6.2015 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA... 3 1.2 HANKEKUVAUS... 3 1.3 TARJOAJILLE

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda Hippoksen alueesta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen liikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen,

Tavoitteena on luoda Hippoksen alueesta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen liikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, Tavoitteena on luoda Hippoksen alueesta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen liikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus, niihin

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Vesiliikuntapalvelujen tarveanalyysi

Vesiliikuntapalvelujen tarveanalyysi Vesiliikuntapalvelujen tarveanalyysi Projektisuunnitelma 5.10.2017 Piritta Forsell, Edward Frisk, Ilari Myllyvirta, Kurt Torsell 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Hippos 2020. KV 22.2.2016 Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli

Hippos 2020. KV 22.2.2016 Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli Hippos 2020 KV 22.2.2016 Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli Hippos-hanke 2015 Kevät: Master Plan esiselvitys valmistui ja KH:n iltakoulussa 19.1.2015 Master Plan esiselvitys esittely kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hankesuunnittelutyön esittely. Asukastilaisuus 5.8.2014 klo 18. GSP Group Oy Ilkka Kilpimaa Tytti Sirola Miia Lasaroff

Hankesuunnittelutyön esittely. Asukastilaisuus 5.8.2014 klo 18. GSP Group Oy Ilkka Kilpimaa Tytti Sirola Miia Lasaroff Mellunmäen Kortteliprojekti Hankesuunnittelutyön esittely Asukastilaisuus 5.8.2014 klo 18 GSP Group Oy Ilkka Kilpimaa Tytti Sirola Miia Lasaroff Hankesuunnittelutyön lähtökohta ja tavoite As Oy Helsingin

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3972/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3972/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (1) 102 Asianro 3972/10.00.02.01/2017 Kallioaineksen otto-oikeuksien luovuttaminen sekä alueen vuokraaminen kallioaineksen varastointi- ja toiminta-alueeksi kiinteistöstä

Lisätiedot

Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista.

Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista. Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista. 25.6.2015 Ilmari Mattila Tarjoaja Ramboll Management Consulting Oy - Monialainen kehittämisosaaminen - Vastaavia

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Kaupunki, VR ja Jatke jäljempänä yhdessä Osapuolet ja erikseen Osapuoli.

Kaupunki, VR ja Jatke jäljempänä yhdessä Osapuolet ja erikseen Osapuoli. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS KOUVOLAN MATKA- JA TAPAHTUMAKESKUKSEN KEHITTÄMISESTÄ 1. OSAPUOLET Kouvolan kaupunki, 0161075-9 PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola jäljempänä Kaupunki VR-Yhtymä OY, Y-tunnus 1003521-5

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS Kaupunginhallitus 22.8.2016 liite nro 2 (1/7) AIESOPIMUS 1 (4) ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Finanssineliö

Lisätiedot

Suomen Asuntomessut SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI

Suomen Asuntomessut SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI Suomen Asuntomessut SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI MESSUHAKU - 4-6 vuotta SUUNNITTELU JA TOTEUTUS - 4-3 vuotta Intensiteetti Messupaikkakunta -Kaavoitus ja kunnallistekniikka

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

HANKEKEHITYSSOPIMUS KOUVOLAN MATKA- JA TAPAHTUMAKESKUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENTAMISESTA

HANKEKEHITYSSOPIMUS KOUVOLAN MATKA- JA TAPAHTUMAKESKUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENTAMISESTA 1 HANKEKEHITYSSOPIMUS KOUVOLAN MATKA- JA TAPAHTUMAKESKUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENTAMISESTA 1. OSAPUOLET Kouvolan kaupunki, 0161075-9 PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola jäljempänä Kaupunki Jatke Oy Keskikatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Helsingin jäähallin tulevaisuuden uusiokäyttö, selvitystyön tilannekatsaus

Helsingin jäähallin tulevaisuuden uusiokäyttö, selvitystyön tilannekatsaus Helsingin jäähallin tulevaisuuden uusiokäyttö, selvitystyön tilannekatsaus 29.2.2016 Esitys Olympiastadionin ympäristön kehittämisen työryhmälle 21.1.16, tarkennettu 29.2.16 Päivi Etelämäki Selvitystyön

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES TYÖPAJA 11.9.2013

CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES TYÖPAJA 11.9.2013 CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES TYÖPAJA 11.9.2013 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy Projektinjohtaja Juuso Hämäläinen ASUNTO MERITULLINKATU 22 KOHTEEN

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2016 1 (5) 3 Yhteistyösopimus Espoon kaupungin kanssa koskien Raide-Jokerilinjan suunnittelua ja toteuttamista HEL 2016-009656 T 00 01 06 Esitysehdotus Taustaa esittää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 7 Asianro 89/0.00.0.0/0 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 0 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 Suunnitteluvarauksen perusteet Kuopion vanhan raviradan alueelle on rakennettavissa kiinteistöyhtiön hallitsema kiinteistökonsepti, jolla aikaansaadaan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13 paikka osoite Tervetuloa Kajaanin lentoaseman kehittämistilaisuuteen! Tilaisuus on osa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanketta,

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

ASUNTO MERITULLINKATU 22 TILAAJAN TAVOITTEILLA JOHDETTU PERUKORJAUS- JA JALOSTUSHANKE YHTEISTOIMINTAURAKKAMUODOLLA

ASUNTO MERITULLINKATU 22 TILAAJAN TAVOITTEILLA JOHDETTU PERUKORJAUS- JA JALOSTUSHANKE YHTEISTOIMINTAURAKKAMUODOLLA ASUNTO MERITULLINKATU 22 TILAAJAN TAVOITTEILLA JOHDETTU PERUKORJAUS- JA JALOSTUSHANKE YHTEISTOIMINTAURAKKAMUODOLLA KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit

Lisätiedot

KONSEPTIMÄÄRITYS YHTEINEN KEITTÖ HANKKEESSA OLEVIEN VIIDEN PILOTIN POHJALTA (YK-konseptimääritys)

KONSEPTIMÄÄRITYS YHTEINEN KEITTÖ HANKKEESSA OLEVIEN VIIDEN PILOTIN POHJALTA (YK-konseptimääritys) YHTEINEN KEITTIÖ HANKKEEN OSAPROJEKTI: KONSEPTIMÄÄRITYS YHTEINEN KEITTÖ HANKKEESSA OLEVIEN VIIDEN PILOTIN POHJALTA (YK-konseptimääritys) PROJEKTISUUNNITELMA 1. PROJEKTIN TAUSTATIEDOT... 3 2. YHTEINEN KEITTIÖ-HANKE

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

TYÖNUOLI - projekti. Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus. Petri Jussila

TYÖNUOLI - projekti. Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus. Petri Jussila TYÖNUOLI - projekti Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus 12.12.2016 Mikä on Työnuoli? Työnuoli on alueellinen ja verkostomainen kehittämisprojekti, joka tuotti myös uutta soveltavaa tutkimustietoa. Projekti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Pihlajalaakson 2. vaiheen kerros- ja rivitalotonttien vuokrausehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Kauppatie II/Tuusulan kunta LUONNOS 16.7.2013 1(2) SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI A. Sopijapuolet Tuusulan kunta y 0131661-3 PL 60 04301 Tuusula jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen 26.1.2018 Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava kokonaisuutena Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava uudistuksessa kokonaisuutena, johon

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut 2017 Otto Lehtipuu 7.6.2017 Tavoitteena kasvattaa matkustajamääriä Helmikuussa 2016 alensimme hintoja 25 % Lisää suoria ja nopeampia yhteyksiä Parempaa henkilökohtaista

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot