Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos / EV / Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos / EV / 7.10.2013. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 TYÖYHTEISÖN KEINOT RAKENTAA TYÖHYVINVOINTIA Kunnon työn päivä Elisa Valtanen

3 Henkisen hyvinvoinnin tunnusmerkkejä Tyytyväisyys elämään ja työhön: vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti, on silti pääsääntöisesti hyvä olla Aktiivisuus: jaksaa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko Myönteinen perusasenne: suhtautuminen asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti Kyky sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä (kohtuullisesti) Oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen Hyvinvointi työssä: tyytyväisyys työhön aikaansaaminen luovuus, kiinnostus, innostus avoimuus pystyvyyden tunne (Hakanen ym. 1999; Ahola 2010)

4 Tilanne on hyvä kun... Aamulla herätessään tuntee itsensä levänneeksi ja odottaa päivän tapahtumia kiinnostuneena Työssä ollessa tuntee itsensä päteväksi, vireäksi ja varmaksi Työstä tultua pystyy rentoutumaan noin tunnin kuluttua työpäivän päättymisestä, Nukkumaan mennessä on levollinen olo

5 Henkinen hyvinvointi työssä - yksilölliset voimavarat ja niiden ylläpito - tasapaino työn vaatimusten ja työn voimavarojen välillä kokonaisvaltainen myönteinen kokemus työstä - toimivuus - tuottavuus - terveys (Kirsi Ahola 2010)

6 Mitä nykytyöelämä tarjoaa: yksi näkökulma Osaamisvaatimukset vaihtuvia ja korkealla Organisaatiomuutokset jatkuvia Epävarmuus Tehtävät ja työt pirstaleisia, hallinta haasteellista Lisääntynyt paine ja kiire työssä

7 Porina Päällimmäisiä ajatuksia ja kokemuksia työhyvinvoinnista!

8 Työyhteisön sosiaalinen pääoma Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Esimieheeni voi luottaa Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia Asenteemme on 'toimimme yhdessä' Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty (Kouvonen A., Kivimäki M., Vahtera J., Oksanen T. ym. 2006)

9 Joukkuepelin onnistumista tukee Selkeät yhteiset tavoitteet jokaisella työntekijällä on selkeä käsitys työyhteisön perustehtävästä Kullakin on selkeä käsitys tehtävistään ja asemastaan, työyhteisössä on selkeät roolit Tunnetaan myös toisten työtehtävät Sovitut pelisäännöt ja toimintatavat Voimakas tehtäväsuuntautuneisuus Yhteinen vastuu ja halu tehdä oikeasti töitä yhdessä Keskinäinen avuliaisuus ja tukeminen Pyritään yhteisymmärrykseen työyhteisöä koskevissa ratkaisuissa Työyhteisön toimintaa käsitellään säännöllisesti yhteisillä foorumeilla Ihmissuhteet ovat luottamukselliset ja suorat Vuorovaikutus on toimivaa, vilkasta ja monensuuntaista Tiedonkulku on avointa, rehellistä ja peittelemätöntä Mukava ja vapautunut ilmapiiri

10 Vuorovaikutussuhteiden merkitys työpaikalla Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen asiallinen yhteistyö kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa ihmissuhdeasiat eivät määrää työpaikan toimintaa Erilaisuus on sallittua ei haikailua sellaisen yhdenmukaisuuden ja mehengen perään, joka ei ole realistista Vuorovaikutus kytkeytyy ensisijaisesti työhön ja tietojen välittämiseen (Järvinen 2001)

11 Työyhteisön pelisääntöjä Tavattaessa tervehdin kaikkia Annan toisille työrauhan Autan pyydettäessä, tarjoan apua aktiivisesti Pyydän, en käske Kiitän Otan puheeksi, jos joku asia ei suju Kiistat selvitän puhumalla; en huuda enkä rähjää Kuuntelen ja yritän ymmärtää toisen viestin Vastaan, kun kysytään Puhun vain omasta puolestani ja annan muiden tehdä samoin Uskon saamiini vastauksiin; en haudo mahdollisia piilomerkityksiä Keskustelen yhdessä toisten kanssa, en toisista harvoin joskus lähes aina

12 Esimies osana hyvää työyhteisöä huolehtii, että perustehtävä tiedetään ja sen toteutumiseksi työskennellään luo selkeitä rakenteita, jotka helpottavat työntekoa ja luovat onnistumisen edellytyksiä edistää suotuisia asioita varmistaa yhteiset pelisäännöt tukee keskustelukulttuuria varmistaa ongelmien käsittelyn ja ratkaisun teon johtaa yksilöitä ja koko ryhmää edistää hyvää palautekulttuuria: palautteen antaminen ja vastaanottaminen tukee ja auttaa tarvittaessa

13 Mitä on johtamisen oikeudenmukaisuus? Päätöksenteon menettelytavat Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa tai niitä voidaan muuttaa Kaikki asianomaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä Tehdyt päätökset ovat johdonmukaisia (säännöt kaikille samat) Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa Kohtelun menettelytavat Esimies kuuntelee alaisiaan tärkeissä asioissa Esimies on puolueeton Esimies tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä päätöksistä Esimies kunnioittaa työntekijän oikeuksia Esimieheen voi luottaa (Moorman, 1991)

14 Miten voin esimiehenä tukea työntekijöiden jaksamista? Ole hyvä esimerkki alaisillesi - pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi! Viestitä työntekijöille, että työkuormituksesta ja aikatauluista on lupa ja niistä tulee keskustella Käy säännöllisesti kehityskeskusteluja, joissa mietitään työn tavoitteet, työmäärä ja ajankäyttö Seuraa työntekijöiden ajankäyttöä ja puutu ylipitkiin työaikoihin Varaa työyksikössäsi aikaa toiminnan kehittämiseen ja yhteisiin palavereihin

15 Porina Yksi asia! - yksi omalta tuntuva keino edistää työhyvinvointia työyhteisössä?

16 Yksilön hyvinvointi muutoksessa Hyvinvointia muutoksessa edistää, jos muuttuvat asiat ja tapahtumat ymmärretään niihin voidaan vaikuttaa ne koetaan mielekkäiksi

17 Muuttuva työyhteisö vaatii ihmisiltä ja organisaatiolta tulevaisuuteen suuntautuneisuutta uuden ja vanhan tai erilaisten kulttuurien yhteensovittamista esimiehen ja koko työyhteisön roolin muutosta työn ja muun elämän uudenlaista yhteensovittamista voimavarojen riittävyyttä

18 Kysymyksiä käsiteltäväksi muutostilanteessa Mitä kysymyksiä, huolia tai pelkoja muutos herättää? Mitä mahdollisuuksia tai hyviä puolia muutokseen liittyy? Mistä syntyy hyvä ja onnistunut muutos? Tärkeintä on, että... Mitä voimme jatkossa tehdä muutoksen onnistumiseksi: itse - työyhteisö esimies? Mitä muutos merkitsee työmme kannalta: Mikä muuttuu? Mikä pysyy ennallaan? Mitä otamme mukaan siirtyessämme uuteen? Mistä en ainakaan luopuisi? Mihin asioihin tarvitaan yhteiset pelisäännöt? -> Toteutuksesta sopiminen (vastuuhenkilöt, aikataulu) Mistä asiasta ja kenelle/keille antaisit myönteistä palautetta muutoksen etenemisestä mikä on sujunut hyvin?

19 Esimiehen monet roolit muutostilanteissa Muutoksen kokijana Omat tunteet muutoksen suhteen Työstäminen usein eri tahdissa työntekijöiden kanssa Työntekijöiden muutoksen ymmärtäjänä Myötäeläminen ja tukeminen Muutosten käynnistäjänä ja läpiviejänä Tulevaisuuteen valmistautujana Resurssit, osaaminen Uudet haasteet Edellyttää koko organisaation edun hahmottamista sekä eri ryhmien välisten suhteiden ymmärtämistä (mukaellen Airikoski & Sallinen 2007; Järvinen 2005)

20 Esimiestyön keskeisyys muutostilanteissa Muutostilanteessa esimieheen kohdistuu normaaliakin suurempia odotuksia, toiveita ja vaatimuksia. Muutostilanteet koettelevat esimiehen johtajuutta, moraalia ja jaksamista. Esimiehen haasteena on oman ammatillisen roolin säilyttäminen Johtamisen perusasioiden toimivuus tai toimimattomuus korostuu muutostilanteissa!

21 Esimiehen kaksi tehtäväaluetta muutostilanteessa Menneestä luopuminen tosiasioiden tunnustaminen (surutyö, tunteet ) tunnereaktioiden kohtaaminen ristiriitojen käsittely menneen arvostaminen, "mitä saatu jo aikaan " Suuntaaminen eteenpäin selkiyttäminen, "mikä on tärkeää " tavoitteet ja niiden priorisointi tehtävien siirron suunnittelu työtehtävien läpikäynti kehittämistarpeiden konkretisointi

22 Porina Ajatuksia työhyvinvoinnin edistämisestä muutostilanteessa Mistä saat voimaa muutoksessa?

23 Työyhteisön kehittäminen on ongelmien ennaltaehkäisyä yhteinen asioiden pohtiminen, keskustelut, ideoinnit selkeät palaverikäytännöt yhteistyö keskustellut ja sovitut pelisäännöt aktiivinen ristiriitojen käsittely toimintamallit ja ohjeet ilmapiirikyselyt ja niiden hyödyntäminen kehittämistyössä kehityskeskustelut ennakointi ja valmistautuminen muutoksiin muut menetelmät kuten hyvinvointiohjelma, riskin arviointi, työpaikkaselvitysmenetelmät

24 Kehittämiselle oltava aito tarve Tilanteessa, jossa kehittäminen on välttämätöntä, mutta yksimielisyyttä tavoista ei ole, kannattaa varata enemmän aikaa keskustelulle. Seuraavia kysymyksiä voi käyttää: Mitä asioita pitäisi muuttaa? Mikä on tärkein muutettava asia? Miksi juuri tämä asia on tärkeä? Miten asian pitäisi muuttua? Mitä tehdään? Mitä hyötyä asian muuttamisesta on? (Multanen ym. 2004, TTL)

25 Kehittämisprosessissa esimiehen vastuulla on: tunnistaa ja konkretisoida kehittämiskohteet jakaa vastuuta tukea kehittämishankkeiden vetäjiä ja vastuuhenkilöitä varmistaa aikataulujen pitävyys olla osaltaan mukana ja tehdä sovitut asiat toteuttaa suunnitelmaa seurata toimien toteutumista arvioida toimenpiteiden onnistumista antaa ja vastaanottaa palautetta

26 Työyhteisön jäsenen rooli kehittämisessä Osallistua kehittämiseen, se on osa työtä Toisten tukeminen ja auttaminen, mahdollisuuksien näkeminen Oman osaamisen ja kokemusten tuominen mukaan Ratkaisuihin pyrkivä tapa keskustella Sopimuksista ja suunnitelmista kiinnipitäminen Positiivisen ilmapiirin ylläpito, vastuunkanto osaltaan. Palautteen antaminen Muutoksien näkeminen Oman toiminnan muuttaminen ja kehittäminen sekä arviointi Pohdittavaksi: Miten tällaisen työotteen vahvistumista työyhteisössä voidaan tukea?

27 Miten esimies voi tukea osallistuvaa innovointia työyhteisössä? Arjen pieniä tekoja innovointia matalalla kynnyksellä Asiakkaan tarvetta ja oman työyhteisön toimintatapoja havainnoidaan ja niistä keskustellaan jatkuvasti työn lomassa, monilla foorumeilla Vähäiseltäkin tuntuvat työhön liittyvät asiat otetaan esille ja yhteiseen käsittelyyn välittömästi Esitellään puolivalmiitakin ratkaisuja ja kehitellään niitä yhdessä Omaksutaan kokeileva asenne uusiin toimintatapoihin Osuva - Osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistävät tekijät

28 Kiitos! Elisa Valtanen psykologi, PsM, KTM työnohjaaja, prosessikonsultti

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI

ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI ALAISTAIDOISTA TYÖYHTEISÖTAITOIHIN MITÄ VOIMME TEHDÄ YHTEISEN TYÖHYVINVOINNIN HYVÄKSI Anna Koski Tampereen yliopisto Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Anestesiakurssi, Naantalin kylpy 19.3.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työntekijän ja työyhteisön voimavaroina KTM Kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopisto, Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä Psykologia

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Havaitse varhain HARAVALLA

Havaitse varhain HARAVALLA 1 (34) HENKILÖSTÖPALVELUT Havaitse varhain HARAVALLA Varhaisen havaitsemisen toimintamalli työyhteisölle POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- 2 (34) SISÄLTÖ 1. Esipuhe...3 2. Työhyvinvoinnin johtaminen keskeinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ Kiipula10.4.2013 Työelämäpällikkö, työyhteisövalmentaja Maija-Leena Kaikkonen Työhyvinvointi Työhyvinvointi kuvaa sitä, että töissä ja

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Työnilo pää(n)asia Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Työnilo pää(n)asia Kuva Juho Manka - Inhimillinen pääoma menestystekijänä - Työnilon taloudellinen merkitys ja työnantajan keinot työniloon -Työyhteisön ja työntekijän omat keinot työniloon Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot