TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA"

Transkriptio

1 TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Tilaaja tuottaja toimintatapa kuntien palveluiden tuotantorakenteita ja prosesseja on uudistettava vaihtoehtoisia tuotantorakenteita esim. oy, liikelaitos, tilaaja tuottaja toimintatapa, ostopalvelut ja isäntäkuntamalli tilaaja tuottaja malli on eräs varsin hyväksi havaittu menetelmä ja siinä eriytetään lakisääteinen palvelun järjestämisvastuu ja palvelun tuottaminen toimintaa ohjataan sopimuksilla voidaan käyttää kuntakonsernin sisällä, palvelujen kilpailuttamisessa yksityisillä palvelumarkkinoilla sekä kuntien yhteisessä palvelutuotannossa ja yhteishankinnoissa tavoitteena parantaa tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä edellyttää tuottajayksiköiden itsenäisyyden vahvistamista (nettoyksikkö, kunnallinen liikelaitos, säätiö, osakeyhtiö) Kuntalain antamat uudet mahdollisuudet: liikelaitoskuntayhtymä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2

2 Tilaaja tuottaja toimintatapa strategian merkitys korostuu. Mallin käyttöönotto ei ole itsetarkoitus, vaan se on väline toteuttaa visio ja strategia. edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä. Poliittiset päätökset, pilotointi, mallin laajempi käyttöön otto ja vakiinnuttaminen tilaaja tuottaja toimintatavan välitön hyöty perustuu ennen kaikkea siihen, että tuotteistamisen avulla tehdään kustannukset läpinäkyväksi, toimintakäytännöt ja prosessit selkiytyvät ja niiden mahdolliset ongelmakohdat poistetaanłtehokkuus paranee. tieto tilattavista palveluista yksilöidään, harha kuntien ilmaisista palveluista hälvenee kaikille kunnille ei yhtä ideaalimallia, vaan kokoelma erilaisia käytäntöjä toisistaan poikkeavia käytäntöjä. toteutus on haaste kunnille ja edellyttää osaamisen vahvistamista T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 3 Tilaaja tuottaja toimintatapa Palvelun tilaajana kunnan (konserni)johto kv, kh ja kj tai sen valtuuttamat tilaajat, kuten ltk:t viranhaltijoiden avustamina. Tilaajana kunta päättää palvelujen sisällöstä, laajuudesta, laadusta sekä kustannuksista vastaa siitä, että palvelujen käyttäjät saavat määrällisesti ja laadullisesti tarvitsemansa palvelun Palvelun tuottaja on joko kunnan oma tai sen ulkopuolinen organisaatio päättää, miten sovitut palvelut tuotetaan eli keskittyy sovittujen palvelujen tuotantoprosessin hallintaan vastaa palvelunsa laadusta tilaajalle ja asiakkaallełliiketoimintaosaaminen korostuu vahvasti T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

3 Tilaaja tuottaja toimintatavan edellytykset kunnilla erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet toteuttamiseen tiivis asutus vs. haja asutusalue yksityisten palvelumarkkinoiden olemassaolo palveluiden tuotteistaminen edellytyksenä edellyttää tilaajaosaamisen vahvistamista; siis riittävää resurssointia tilaajaorganisaation suunnittelutehtäviin palvelujärjestelmän ohjaus tapahtuu olennaisesti tilaamisen yhteydessä jos hankintojen suunnittelulle ei luoda resursseja, järjestelmä muodostuu alihankintamalliksi alihankintamallissa lautakunta tilaa kunnan omalta tuotanto organisaatiolta laajan palvelukokonaisuuden ja organisaatio täydentää oman tuotannon aukkoja alihankintanałtilaaminen tapahtuu tällöin talousarvion hyväksymisen yhteydessä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 5 Tilaajan ja tuottajan talousarvio T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 6

4 Talousarviorakenne Yleisperustelut 2. Strategiaosa Valtuustokauden painopisteistä johdetut kaupunkitason vuositavoitteet 3. Tilaajaosa kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät ydinprosessit ja palvelukokonaisuudet konsernihallinto (ja tilaajaorganisaatio) tuloslaskelmat ja mahdolliset rahoituserät (investoinnit) 4. Tuottajaosa n. 20 tuottajayksikköä Nettobudjetoidut yksiköt (hyvinvointipalvelut) Palvelukeskukset Sisäiset ja ulkoiset liikelaitokset tuloslaskelmat, investoinnit ja mahdolliset rahoituserät liikelaitokset: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit 5. Laskelmat (koko kaupungin yhteenlasketut luvut) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 7 Talousarvion osat Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (20 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 20 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmaosa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 8

5 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kaikki prosessin tai yksikön erät esitetään yhtenä kokonaisuutena parantaa talousarvion luettavuutta ja toisaalta antaa paremman käsityksen prosessista tai yksiköstä esim. kustannuslaskennan ja hinnoittelun pohjaksi helpottaa sitovuussäännösten muokkaamista tarpeiden mukaan (esim. investointien ja käyttötalouden kytkennät, poistojen huomioon ottaminen sitovalla tulostavoitteella) Tilaaja tuottaja mallissa talousarvion sitovuus on perusteltua määritellä kannattavuusperusteisesti käyttötaloustulot ja menot sekä poistot = tulos kohdistettavissa olevat investoinnit ja rahoituserät Ydinprosessin vuositavoitteet Vuositavoitteet esitetään talousarviossa sitovina (kv) ydinprosessi tasolla korvaa vanhan talousarvion strategiaosan palveluita koskevat tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 9 Talousarvion sitovuus Rahat Tilaajaosan ydinprosesseilla, konsernihallinnolla ja tilaajaorganisaatiolla on sitovaa toimintatulot ja toimintamenot (brutto) ja lisäksi mahdolliset investoinnit ja rahoituserät Kaupunkiympäristön kehittämisellä sitovaa ydinprosessin toiminta ja investointimenojen yhteissumma Tuottajaosan hyvinvointipalveluilla, yhdyskuntatuotannolla ja palvelukeskuksilla on sitovaa toimintakate ja lisäksi mahdolliset investoinnit ja rahoituserät Liikelaitoksilla on sitovaa korvaus peruspääomasta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Tike on poikkeus. Talousarvioneuvotteluissa sovitaan myös liikeylijäämän tasosta Suunniteltu palvelutilaus Palvelukokonaisuuden yhteydessä esitetty suunniteltu palvelutilaus tuoteryhmittäin/tuotteittain ei ole talousarviossa sitova täsmentyy ja sitoo palvelusopimuksissa (LTK JK) T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 10

6 Tilaajaosan talousarviorakenne 1. Kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät 2. Ydinprosessien (6) talousarviot, jotka sisältävät 27 palvelukokonaisuutta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Päivähoito Perusopetus Psykososiaalisen tuen palvelut Vapaa ajan palvelut Toisen asteen koulutus Elinkeinojen edistäminen Osaamisen edistäminen Kirjastopalvelut Museopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Vapaan sivistystyön palvelut Vammaispalvelut Neuvola ja terveydenhuoltopalvelut Ammattikorkeakoulutus Perusterveydenhuollon avopalvelut Sosiaalisen tuen palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Asumis, hoito ja kuntoutuspalvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Viranomaispalvelut Joukkoliikenne Pelastustoimi Tilaajan tuoteryhmät ~ 120 kpl Tuottajan tuotteet ~ kpl T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 11 Tilaajan ydinprosessin talousarviorakenne 1. Prosessikuvaus esitellään ydinprosessin sisältö ja tehtävät kuvataan palvelukokonaisuudet esitetään olemassa olevat palvelumarkkinat 2. Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella ulkoa tulevat muutospaineet tiedossa ja/tai arvioitavissa olevat muutokset, asiakasrakenteessa esim. lasten määrän kehitys, ikäihmisten määrän muutos lainsäädännön muutokset tms. 3. Ydinprosessin vuositavoitteet (sitova) mitattavat tavoitteet taulukkona 4. Ydinprosessin talous talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien tuloslaskelmat mahdolliset investoinnit ja rahoituserät ydinprosessin talous on sitova T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 12

7 Tilaajan palvelukokonaisuuden talousarviorakenne 1. Palvelukokonaisuuden kuvaus lyhyt palvelukokonaisuuden esittely ja toiminta ajatus 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2007 toimenpiteet ydinprosessin vuositavoitteiden saavuttamiseksi tilaaja ottaa huomioon suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutukset tilaajan linjaukset palvelujen järjestämisvaihtoehdoille talousarvion vaikutukset palvelutuotantoon (palvelutason muutokset) 3. Suunniteltu palvelutilaus (tuoteryhmittäin/tuotteittain) esitetään taulukkona suunniteltu palvelutilaus tuoteryhmittäin tai tuotteittain taulukko: tuotelista, hinnat palvelutilaus on informatiivinen tuotantosopimuksessa sovitaan palvelutilauksista sitovasti 4. Palvelukokonaisuuden talous (informatiivinen) käyttötalous mahdolliset investoinnit ja rahoituserät T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 13 Tuottajayksiköt 1 (2) 1. Hyvinvointipalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Sivistyspalvelut Perusopetus ja päivähoito Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 2. Yhdyskuntatuotanto Suunnittelupalvelut ja paikkatietotuotanto Viranomaistuotanto Katu ja vihertuotantoliikelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 14

8 Tuottajayksiköt 2 (2) 3. Palvelukeskukset Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus 4. Liikelaitokset Auto ja konekeskus Tampereen Ateria Tilakeskus Tietotekniikkakeskus Logistiikkakeskus Tullinkulman työterveys Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 15 Tuottajayksikön talousarviorakenne 1. Toiminta ajatus ja palvelutuotannon kuvaus yksikön toiminta ajatus ja palvelutuotannon lyhyt kuvaus palvelun tuottaminen sopimuksen mukaan (palvelusopimuksen keskeinen sisältö ja tavoitteet) 2. Toimenpiteet tuotantostrategian toteuttamiseksi ja palvelutuotannon kehittämiseksi palvelutuotannon kehittämisen painopisteet pitkällä aikavälillä kuvaus palvelutuotannon kehittämistoimenpiteistä otettava huomioon suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutukset 3. Tunnusluvut (yhteiset ja yksikön omat) suoritteet kannattavuus / tehokkuus / taloudellisuus henkilöstö 4. Talous tuloslaskelma, tulos sitova mahdolliset investoinnit ja rahoituserät liikelaitokset: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 16

9 Taloussuunnitteluprosessi Tilaaja tuottaja mallissa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 17 Taloussuunnitteluprosessi 2007 Valtuusto Kaupunginhallitus KEHYSVAIHE Tavoitelinjaus Kehyspäätös TA/TS VAIHE TA:n hyväksyminen TA:n käsittely Pormestarin TA esitys Konsernihallinto Kehyksen suunnittelu Tilaajat Palvelujen hankintojen suunnittelu Sopimusseuranta TAneuvottelut Kehysneuvottelut Tarjouspyyntömenettely Sopimusneuvottelut Vuosisuunnitelmien laadinta Tilaajien vuosisuunnitelmat Sopimusten hyväksyminen Tuottajat Vuosiraportit Vuosisuunnitelmien laadinta Tuottajien vuosisuunnitelmat Asiakkaat Asiakaspalaute, asiakastarpeet HELMI MAAL HUHTI TOU KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MAR JOU TAMMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 18

10 Talouden ohjaus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 19 Taloussuunnitteluprosessi muuttuu kehyksen valmistelu; tilaajan ja tuottajan neuvottelut sopimusseuranta, palvelujen hankintojen suunnittelu, vuosiraportit kehyksessä tuottajille voidaan asettaa esim. hintojen nousun suhteen ehtoja tarjouspyyntömenettely ja sopimusneuvottelut toimintayksiköille ja tuotantopanoksiin ei budjetoida määrärahoja, vaan kuntalaisten palveluihinłprofessiot monesti vastustavat tilaaja tuottaja toimintatapaa investointien budjetointi tulopohjan kehitys antaa jatkossakin taloudellisen liikkumavaran talouden tasapainovaatimus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 20

11 Talouden ohjauksen haasteita 1. Tuotteistaminen ja kustannuslaskenta tunnettava palvelujen sisältö ja niiden tuottamisessa tarvittavat prosessit tuotteiden sisältö ja laajuus poikkeavat huomattavasti toisistaan kunnan eri toimialoilla samoja malleja ei voida kopioida kustannuslaskennan toteutustapa ja tarkkuus valittava laskentatilanteen mukaan kilpailuttamiseen laskettavat kustannukset, tilastoitavat kustannukset ja talousarvion kustannukset voivat poiketa toisistaan T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 21 Talouden ohjauksen haasteita 2. Kustannustietojen luotettavuus ja vertailtavuus tilaaja tuottaja mallissa kustannusten kertyminen saattaa hämärtyä sisäisen laskutuksen myötä kustannukset pääosin palvelujen ostoja liikelaitoksille asetetut tuottovaatimukset ja ylijäämätavoitteet saattavat lisätä kustannuksia kunnan sisällä 3. Työnjako toimialojen ja palvelukeskusten välillä tasapainottelu harmonisoinnin ja yksikkökohtaisten tarpeiden välillä rohkeus muuttaa tehtyjä ratkaisuja vastapuolten asemasta yhteistyöhön T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 22

12 Talouden ohjauksen haasteita 4. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto muuttaa voimakkaasti prosesseja ja työnjakoa uudet järjestelmän hallintaan ja eri osa alueisiin liittyvät tehtävät tilausvaiheen korostuminen hankinnoissa määrittely ja käyttöönottovaiheeseen panostus 5. Kilpailuttamisen ja sopimusohjauksen kustannukset kilpailuttaminen osin lakisääteistä ja tilaaja tuottaja mallin luonteen mukaista varottava itse aiheutettua byrokratiaa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 23 Talouden ohjauksen haasteita 6. Lakisääteiset velvoitteet talouden ohjauksessa kirjanpitoa ja alv:a koskevat säännökset sekä tilastoinnin vaatimukset on otettava huomioon vaikka menot syntyvät sisäisen laskutuksen vuoksi muualla kuin asiakkaan saaman palvelujen tuottavassa yksikössä 7. Omistajaohjaus omistajaohjaukselle haasteita organisoinnin muuttuessa monipuolisemmaksi nettobudjetoidut yksiköt, palvelukeskukset, liikelaitokset (ja muut eriytetyt liiketoiminnot), konserniyhteisöt, kuntayhtymät KOKOAVAN JA TULKITSEVAN TALOUSOSAAMISEN ROOLI KASVAA VOIMAKKAASTI! T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 24

13 tilaaja tuottaja mallissa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 25 Investointien budjetointi tilaaja tuottajamallissa Tilaaja tuottaja mallissa ajattelutapa ja käsittely muuttuu Suurin osa investoinneista tulee olemaan tuottajien investointeja. Poikkeuksena ovat vain konsernihallinto ja tilaajapuolella kaupunkiympäristön kehitys. sisältyvät tuottajien palveluiden hintoihin Perusperiaatteena on, että tuottajat saavat sisällyttää investointeja palveluiden hintoihin käyttöomaisuuden vuosittaisten poistojen verran Kate = poistot = investoinnit Palveluiden hintoihin sisällytettävä vuosittaisia poistoja suuremmat investoinnit on neuvoteltava tilaajan kanssa Koskee hyvinvointipalveluita, yhdyskuntatuotantoa ja palvelukeskuksia Toimintatavan käyttöönotto edellyttää käyttöomaisuuden inventointia tuottajayksiköittäin sekä tapauskohtaista tarkastelua Liikelaitoksilla sitovaa on korvaus peruspääomasta Poistojen suunnittelu ja seuranta tulee korostumaan T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 26

14 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Kaupungin organisaatio jakaantuu konsernihallintoon ja tilaajiin, tuottajiin, palvelukeskuksiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin liikelaitoksiin Investointien yhtenäinen esittämistapa tärkeää Investointien ryhmittely muuttuu investointihankeryhmät jäävät pois käytöstä käyttöön otetaan käyttöomaisuusluokkien mukainen erittely Talousarviokirjassa ei ole enää erillistä investointiosaa Kaikki investoinnit esitetään käyttöomaisuusluokittain yksikön tuloslaskelmien jälkeen esitetään myös käyttöomaisuusluokan poistot! Investointien perustelut esitetään laskelmataulukon jälkeen. Yhdistetty investointilaskelma esitetään talousarvion laskelmaosassa eriteltynä: käyttöomaisuusluokittain, yhteensä ja poistot Konsernihallinto, tuottajat, liikelaitokset ja palvelukeskukset T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 27 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (20 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 21 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 28

15 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (21 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 21 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 29 Tilinpäätöksestä vuoden 2006 tilinpäätösaineisto tulee toimittaa Taloushallinnon palvelukeskukseen ja konsernihallintoon kaupungin tilinpäätökseen yhdistelyä varten mennessä. toimitettava tilinpäätösaineisto tulee antaa johtokunnalle tiedoksi. Tämä johtokunnalle tiedoksiannettu tilinpäätös on liikelaitoksen ns. virallinen tilinpäätös. varsinaista esim. toimitusjohtajan allekirjoitusta ei tarvita, sillä liikelaitosten laskelmat ovat kaupungin tilinpäätöksen liitteinä. Koska liikelaitosten ns. virallinen tilinpäätös yhdisetään kaupungin tilinpäätökseen, tulee tiedoksianto johtokunnalle olla luonnollisesti ennen materiaalin toimittamista. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 30

16 Pohdittavaa kuntien tilaaja tuottajatoimintatavassa Yksittäinen tuote vai palveluketju/palveluprosessi Ydinpalvelu vai liitännäispalveluja ja tukipalveluja Miten tilattavan tuotteen laajuus määritellään? Kunnan tarkoitus ei ole ostaa tuotteita, vaan tuotteilla aikaansaatavia vaikutuksia Pitäisi siis laskea vaikutusten kustannuksia, ei tuotteiden kustannuksia Kunnat ostavat tuotteita etupäässä kuntalaisille Kustannusrakenteet T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 31 Kokemuksia toimintamallien uudistamisesta Tilaaja tuottaja toimintatapa tuo joustoa ja selkeyttä kuntapalveluiden järjestämiseen. Lisää varmuutta kaivattiin ostamisen osaamiseen sekä tuottajien ohjaukseen toimijoiden uudet roolit Epäilevän suhtautumisen takana on usein huoli kunnan omien yksiköiden menestymisestä kilpailussa sekä pelko tilaajapuolen paisumisesta. Kilpailutuksen lisääminen on herättänyt huolta henkilöstössä. Uuden mallin ei havaittu merkittävästi alentavan kustannuksia, joskin kustannustaso laski hieman päivähoidossa ja katujen kunnossapidossa. Meklin ym T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 32

17 Kokemuksia toimintatavasta HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Ilmenee usein vastustusta, varsinkin alkuvaiheessa Pelätään oman yksikön ja työn säilymisen puolesta Epävarmuus ja pelisääntöjen puute hämmentää Suuri vaara luottamuksen ja työmotivaation menetykseen Selkeä visio ja poliittinen päätös toimintatavoista auttavat Ammattijärjestöjen ja henkilöstön mukana olo suunnittelussa parantaa tilannetta Muutosviestinnän merkitys korostuu. Mahdollisuus oman työn ja organisaation kehittämiseen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 33 Kokemuksia toimintatavasta PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Palvelun laatu parantunut tai säilynyt ennallaan. Paraneminen seurausta myös oman työn kehittämisestä. Asiakastyytyväisyys kasvanut tai säilynyt ennallaan. Sisäiset asiakkaat kriittisempiä kuin ulkoiset. Kuka on asiakas? Loppukäyttäjä vai toisen hallintokunnan tai Lautakunnan edustaja? Kaikissa palveluissa tämä ei ole itsestään selvää. Keskitetyt hankinnat ja puitesopimukset voivat lisätä tehokkuutta mutta sisäisen asiakkaan vaikutusmahdollisuudet voivat vähetä Vastapainona: saavutetaan asiantunteva hankintaprosessi. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 34

18 Ylikunnallisia (seudullisia) tilaaja tuottajamalleja Oulun seudun ympäristöpalvelut, hankinta asiantuntemus, palvelumarkkinoiden kehittäminen, palvelukykyarviointi Laajenemassa sosiaali ja terveydenhuoltoon, päivähoito pilottina Hämeenlinnan ja Lahden seudullisen teknisen toimen malli Hämeenlinnan seudun taloushallinto, vesihuoltoyhtiö Tampereen seudun pelastustoimi Jyväskylä, palvelutuotantosäätiöt Kuopio, seudullinen hankintatoimi Mikkeli, tilojen yhteishallinto shp:n kanssa, tieto ja taloushallinnon selvitykset Turun seudullinen vesi ja jätevesiyhtiö Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne, jätehuolto YTV Helsinki Vantaa energiaurakointi T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 35 Yhteenvetoa Tilaaja tuottaja toimintatavasta on olemassa erilaisia sovelluksia, ei yhtä ideaalimallia Käyttöönotto edellyttää oman ydintoiminnan määrittelyä ja tuotteistamista, hankintaja kilpailutus ja sopimusosaamista. Voidaan saavuttaa mm. sisäisen yrittäjyyden ajattelutapa organisaation sisällä Ratkaistavaa: demokraattinen omistajaohjaus, roolien selkiyttäminen Pelkkä toimintatapa ei ole innovaatio T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 36

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Oulun kaupunki konsernipalvelut Talouspäällikkö Armi Tauriainen

Oulun kaupunki konsernipalvelut Talouspäällikkö Armi Tauriainen Oulun kaupunki konsernipalvelut Talouspäällikkö Armi Tauriainen Talousarvio- ja suunnitelma Talousarvion laatimisesta ja hyväksymisestä kuntalaissa säädetään vain, että talousarvion hyväksyy valtuusto

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Talousarvio, seuranta ja tilinpäätös talouspäällikkö Armi Tauriainen

Talousarvio, seuranta ja tilinpäätös talouspäällikkö Armi Tauriainen Talousarvio, seuranta ja tilinpäätös 29.11.2012 talouspäällikkö Armi Tauriainen Kaupunginvaltuusto Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista,

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut, toimintamallien vertailu

Kulttuuripalvelut, toimintamallien vertailu Kulttuuripalvelut, toimintamallien vertailu Mitkä asiat on oleellisia? Sitovuus Päätöksenteko Strateginen ohjaus ja toiminnan ohjaus Henkilöstöpolitiikka Asiakasrajapinnat/reagointikyky asiakastarpeisiin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo Työterveyden toimintavaihtoehdot Taustatiedot Asiakasmäärä 12.8.2015 % Yritysasiakkaat Lakisääteinen sopimus Sairaanhoitosopimus 361 221 140 61 39 Henkilö-asiakasmäärä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta

8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Toimi

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ.

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. 12.2. Dan Koivulaakso Kantu-päivät AJANKOHTAINEN TILANNE Vuoden 2014 aikana yli 100 kuntaa on käynyt yhteistoimintamenettelyjä tavoitteena henkilöstön

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa l Maakuntatilaisuus 22.4.2010 Kouvola Tauno Telaranta Palvelujohtaja Kotkan kaupunki 0400 659925 tauno.telaranta@kotka.fi Etelä-Kymenlaakso 87 371 asukasta 2 279 2,6%

Lisätiedot