TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA"

Transkriptio

1 TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Tilaaja tuottaja toimintatapa kuntien palveluiden tuotantorakenteita ja prosesseja on uudistettava vaihtoehtoisia tuotantorakenteita esim. oy, liikelaitos, tilaaja tuottaja toimintatapa, ostopalvelut ja isäntäkuntamalli tilaaja tuottaja malli on eräs varsin hyväksi havaittu menetelmä ja siinä eriytetään lakisääteinen palvelun järjestämisvastuu ja palvelun tuottaminen toimintaa ohjataan sopimuksilla voidaan käyttää kuntakonsernin sisällä, palvelujen kilpailuttamisessa yksityisillä palvelumarkkinoilla sekä kuntien yhteisessä palvelutuotannossa ja yhteishankinnoissa tavoitteena parantaa tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä edellyttää tuottajayksiköiden itsenäisyyden vahvistamista (nettoyksikkö, kunnallinen liikelaitos, säätiö, osakeyhtiö) Kuntalain antamat uudet mahdollisuudet: liikelaitoskuntayhtymä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2

2 Tilaaja tuottaja toimintatapa strategian merkitys korostuu. Mallin käyttöönotto ei ole itsetarkoitus, vaan se on väline toteuttaa visio ja strategia. edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä. Poliittiset päätökset, pilotointi, mallin laajempi käyttöön otto ja vakiinnuttaminen tilaaja tuottaja toimintatavan välitön hyöty perustuu ennen kaikkea siihen, että tuotteistamisen avulla tehdään kustannukset läpinäkyväksi, toimintakäytännöt ja prosessit selkiytyvät ja niiden mahdolliset ongelmakohdat poistetaanłtehokkuus paranee. tieto tilattavista palveluista yksilöidään, harha kuntien ilmaisista palveluista hälvenee kaikille kunnille ei yhtä ideaalimallia, vaan kokoelma erilaisia käytäntöjä toisistaan poikkeavia käytäntöjä. toteutus on haaste kunnille ja edellyttää osaamisen vahvistamista T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 3 Tilaaja tuottaja toimintatapa Palvelun tilaajana kunnan (konserni)johto kv, kh ja kj tai sen valtuuttamat tilaajat, kuten ltk:t viranhaltijoiden avustamina. Tilaajana kunta päättää palvelujen sisällöstä, laajuudesta, laadusta sekä kustannuksista vastaa siitä, että palvelujen käyttäjät saavat määrällisesti ja laadullisesti tarvitsemansa palvelun Palvelun tuottaja on joko kunnan oma tai sen ulkopuolinen organisaatio päättää, miten sovitut palvelut tuotetaan eli keskittyy sovittujen palvelujen tuotantoprosessin hallintaan vastaa palvelunsa laadusta tilaajalle ja asiakkaallełliiketoimintaosaaminen korostuu vahvasti T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

3 Tilaaja tuottaja toimintatavan edellytykset kunnilla erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet toteuttamiseen tiivis asutus vs. haja asutusalue yksityisten palvelumarkkinoiden olemassaolo palveluiden tuotteistaminen edellytyksenä edellyttää tilaajaosaamisen vahvistamista; siis riittävää resurssointia tilaajaorganisaation suunnittelutehtäviin palvelujärjestelmän ohjaus tapahtuu olennaisesti tilaamisen yhteydessä jos hankintojen suunnittelulle ei luoda resursseja, järjestelmä muodostuu alihankintamalliksi alihankintamallissa lautakunta tilaa kunnan omalta tuotanto organisaatiolta laajan palvelukokonaisuuden ja organisaatio täydentää oman tuotannon aukkoja alihankintanałtilaaminen tapahtuu tällöin talousarvion hyväksymisen yhteydessä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 5 Tilaajan ja tuottajan talousarvio T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 6

4 Talousarviorakenne Yleisperustelut 2. Strategiaosa Valtuustokauden painopisteistä johdetut kaupunkitason vuositavoitteet 3. Tilaajaosa kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät ydinprosessit ja palvelukokonaisuudet konsernihallinto (ja tilaajaorganisaatio) tuloslaskelmat ja mahdolliset rahoituserät (investoinnit) 4. Tuottajaosa n. 20 tuottajayksikköä Nettobudjetoidut yksiköt (hyvinvointipalvelut) Palvelukeskukset Sisäiset ja ulkoiset liikelaitokset tuloslaskelmat, investoinnit ja mahdolliset rahoituserät liikelaitokset: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit 5. Laskelmat (koko kaupungin yhteenlasketut luvut) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 7 Talousarvion osat Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (20 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 20 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmaosa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 8

5 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kaikki prosessin tai yksikön erät esitetään yhtenä kokonaisuutena parantaa talousarvion luettavuutta ja toisaalta antaa paremman käsityksen prosessista tai yksiköstä esim. kustannuslaskennan ja hinnoittelun pohjaksi helpottaa sitovuussäännösten muokkaamista tarpeiden mukaan (esim. investointien ja käyttötalouden kytkennät, poistojen huomioon ottaminen sitovalla tulostavoitteella) Tilaaja tuottaja mallissa talousarvion sitovuus on perusteltua määritellä kannattavuusperusteisesti käyttötaloustulot ja menot sekä poistot = tulos kohdistettavissa olevat investoinnit ja rahoituserät Ydinprosessin vuositavoitteet Vuositavoitteet esitetään talousarviossa sitovina (kv) ydinprosessi tasolla korvaa vanhan talousarvion strategiaosan palveluita koskevat tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 9 Talousarvion sitovuus Rahat Tilaajaosan ydinprosesseilla, konsernihallinnolla ja tilaajaorganisaatiolla on sitovaa toimintatulot ja toimintamenot (brutto) ja lisäksi mahdolliset investoinnit ja rahoituserät Kaupunkiympäristön kehittämisellä sitovaa ydinprosessin toiminta ja investointimenojen yhteissumma Tuottajaosan hyvinvointipalveluilla, yhdyskuntatuotannolla ja palvelukeskuksilla on sitovaa toimintakate ja lisäksi mahdolliset investoinnit ja rahoituserät Liikelaitoksilla on sitovaa korvaus peruspääomasta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Tike on poikkeus. Talousarvioneuvotteluissa sovitaan myös liikeylijäämän tasosta Suunniteltu palvelutilaus Palvelukokonaisuuden yhteydessä esitetty suunniteltu palvelutilaus tuoteryhmittäin/tuotteittain ei ole talousarviossa sitova täsmentyy ja sitoo palvelusopimuksissa (LTK JK) T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 10

6 Tilaajaosan talousarviorakenne 1. Kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät 2. Ydinprosessien (6) talousarviot, jotka sisältävät 27 palvelukokonaisuutta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Päivähoito Perusopetus Psykososiaalisen tuen palvelut Vapaa ajan palvelut Toisen asteen koulutus Elinkeinojen edistäminen Osaamisen edistäminen Kirjastopalvelut Museopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Vapaan sivistystyön palvelut Vammaispalvelut Neuvola ja terveydenhuoltopalvelut Ammattikorkeakoulutus Perusterveydenhuollon avopalvelut Sosiaalisen tuen palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Asumis, hoito ja kuntoutuspalvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Viranomaispalvelut Joukkoliikenne Pelastustoimi Tilaajan tuoteryhmät ~ 120 kpl Tuottajan tuotteet ~ kpl T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 11 Tilaajan ydinprosessin talousarviorakenne 1. Prosessikuvaus esitellään ydinprosessin sisältö ja tehtävät kuvataan palvelukokonaisuudet esitetään olemassa olevat palvelumarkkinat 2. Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella ulkoa tulevat muutospaineet tiedossa ja/tai arvioitavissa olevat muutokset, asiakasrakenteessa esim. lasten määrän kehitys, ikäihmisten määrän muutos lainsäädännön muutokset tms. 3. Ydinprosessin vuositavoitteet (sitova) mitattavat tavoitteet taulukkona 4. Ydinprosessin talous talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien tuloslaskelmat mahdolliset investoinnit ja rahoituserät ydinprosessin talous on sitova T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 12

7 Tilaajan palvelukokonaisuuden talousarviorakenne 1. Palvelukokonaisuuden kuvaus lyhyt palvelukokonaisuuden esittely ja toiminta ajatus 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2007 toimenpiteet ydinprosessin vuositavoitteiden saavuttamiseksi tilaaja ottaa huomioon suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutukset tilaajan linjaukset palvelujen järjestämisvaihtoehdoille talousarvion vaikutukset palvelutuotantoon (palvelutason muutokset) 3. Suunniteltu palvelutilaus (tuoteryhmittäin/tuotteittain) esitetään taulukkona suunniteltu palvelutilaus tuoteryhmittäin tai tuotteittain taulukko: tuotelista, hinnat palvelutilaus on informatiivinen tuotantosopimuksessa sovitaan palvelutilauksista sitovasti 4. Palvelukokonaisuuden talous (informatiivinen) käyttötalous mahdolliset investoinnit ja rahoituserät T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 13 Tuottajayksiköt 1 (2) 1. Hyvinvointipalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Sivistyspalvelut Perusopetus ja päivähoito Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 2. Yhdyskuntatuotanto Suunnittelupalvelut ja paikkatietotuotanto Viranomaistuotanto Katu ja vihertuotantoliikelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 14

8 Tuottajayksiköt 2 (2) 3. Palvelukeskukset Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus 4. Liikelaitokset Auto ja konekeskus Tampereen Ateria Tilakeskus Tietotekniikkakeskus Logistiikkakeskus Tullinkulman työterveys Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 15 Tuottajayksikön talousarviorakenne 1. Toiminta ajatus ja palvelutuotannon kuvaus yksikön toiminta ajatus ja palvelutuotannon lyhyt kuvaus palvelun tuottaminen sopimuksen mukaan (palvelusopimuksen keskeinen sisältö ja tavoitteet) 2. Toimenpiteet tuotantostrategian toteuttamiseksi ja palvelutuotannon kehittämiseksi palvelutuotannon kehittämisen painopisteet pitkällä aikavälillä kuvaus palvelutuotannon kehittämistoimenpiteistä otettava huomioon suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutukset 3. Tunnusluvut (yhteiset ja yksikön omat) suoritteet kannattavuus / tehokkuus / taloudellisuus henkilöstö 4. Talous tuloslaskelma, tulos sitova mahdolliset investoinnit ja rahoituserät liikelaitokset: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 16

9 Taloussuunnitteluprosessi Tilaaja tuottaja mallissa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 17 Taloussuunnitteluprosessi 2007 Valtuusto Kaupunginhallitus KEHYSVAIHE Tavoitelinjaus Kehyspäätös TA/TS VAIHE TA:n hyväksyminen TA:n käsittely Pormestarin TA esitys Konsernihallinto Kehyksen suunnittelu Tilaajat Palvelujen hankintojen suunnittelu Sopimusseuranta TAneuvottelut Kehysneuvottelut Tarjouspyyntömenettely Sopimusneuvottelut Vuosisuunnitelmien laadinta Tilaajien vuosisuunnitelmat Sopimusten hyväksyminen Tuottajat Vuosiraportit Vuosisuunnitelmien laadinta Tuottajien vuosisuunnitelmat Asiakkaat Asiakaspalaute, asiakastarpeet HELMI MAAL HUHTI TOU KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MAR JOU TAMMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 18

10 Talouden ohjaus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 19 Taloussuunnitteluprosessi muuttuu kehyksen valmistelu; tilaajan ja tuottajan neuvottelut sopimusseuranta, palvelujen hankintojen suunnittelu, vuosiraportit kehyksessä tuottajille voidaan asettaa esim. hintojen nousun suhteen ehtoja tarjouspyyntömenettely ja sopimusneuvottelut toimintayksiköille ja tuotantopanoksiin ei budjetoida määrärahoja, vaan kuntalaisten palveluihinłprofessiot monesti vastustavat tilaaja tuottaja toimintatapaa investointien budjetointi tulopohjan kehitys antaa jatkossakin taloudellisen liikkumavaran talouden tasapainovaatimus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 20

11 Talouden ohjauksen haasteita 1. Tuotteistaminen ja kustannuslaskenta tunnettava palvelujen sisältö ja niiden tuottamisessa tarvittavat prosessit tuotteiden sisältö ja laajuus poikkeavat huomattavasti toisistaan kunnan eri toimialoilla samoja malleja ei voida kopioida kustannuslaskennan toteutustapa ja tarkkuus valittava laskentatilanteen mukaan kilpailuttamiseen laskettavat kustannukset, tilastoitavat kustannukset ja talousarvion kustannukset voivat poiketa toisistaan T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 21 Talouden ohjauksen haasteita 2. Kustannustietojen luotettavuus ja vertailtavuus tilaaja tuottaja mallissa kustannusten kertyminen saattaa hämärtyä sisäisen laskutuksen myötä kustannukset pääosin palvelujen ostoja liikelaitoksille asetetut tuottovaatimukset ja ylijäämätavoitteet saattavat lisätä kustannuksia kunnan sisällä 3. Työnjako toimialojen ja palvelukeskusten välillä tasapainottelu harmonisoinnin ja yksikkökohtaisten tarpeiden välillä rohkeus muuttaa tehtyjä ratkaisuja vastapuolten asemasta yhteistyöhön T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 22

12 Talouden ohjauksen haasteita 4. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto muuttaa voimakkaasti prosesseja ja työnjakoa uudet järjestelmän hallintaan ja eri osa alueisiin liittyvät tehtävät tilausvaiheen korostuminen hankinnoissa määrittely ja käyttöönottovaiheeseen panostus 5. Kilpailuttamisen ja sopimusohjauksen kustannukset kilpailuttaminen osin lakisääteistä ja tilaaja tuottaja mallin luonteen mukaista varottava itse aiheutettua byrokratiaa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 23 Talouden ohjauksen haasteita 6. Lakisääteiset velvoitteet talouden ohjauksessa kirjanpitoa ja alv:a koskevat säännökset sekä tilastoinnin vaatimukset on otettava huomioon vaikka menot syntyvät sisäisen laskutuksen vuoksi muualla kuin asiakkaan saaman palvelujen tuottavassa yksikössä 7. Omistajaohjaus omistajaohjaukselle haasteita organisoinnin muuttuessa monipuolisemmaksi nettobudjetoidut yksiköt, palvelukeskukset, liikelaitokset (ja muut eriytetyt liiketoiminnot), konserniyhteisöt, kuntayhtymät KOKOAVAN JA TULKITSEVAN TALOUSOSAAMISEN ROOLI KASVAA VOIMAKKAASTI! T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 24

13 tilaaja tuottaja mallissa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 25 Investointien budjetointi tilaaja tuottajamallissa Tilaaja tuottaja mallissa ajattelutapa ja käsittely muuttuu Suurin osa investoinneista tulee olemaan tuottajien investointeja. Poikkeuksena ovat vain konsernihallinto ja tilaajapuolella kaupunkiympäristön kehitys. sisältyvät tuottajien palveluiden hintoihin Perusperiaatteena on, että tuottajat saavat sisällyttää investointeja palveluiden hintoihin käyttöomaisuuden vuosittaisten poistojen verran Kate = poistot = investoinnit Palveluiden hintoihin sisällytettävä vuosittaisia poistoja suuremmat investoinnit on neuvoteltava tilaajan kanssa Koskee hyvinvointipalveluita, yhdyskuntatuotantoa ja palvelukeskuksia Toimintatavan käyttöönotto edellyttää käyttöomaisuuden inventointia tuottajayksiköittäin sekä tapauskohtaista tarkastelua Liikelaitoksilla sitovaa on korvaus peruspääomasta Poistojen suunnittelu ja seuranta tulee korostumaan T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 26

14 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Kaupungin organisaatio jakaantuu konsernihallintoon ja tilaajiin, tuottajiin, palvelukeskuksiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin liikelaitoksiin Investointien yhtenäinen esittämistapa tärkeää Investointien ryhmittely muuttuu investointihankeryhmät jäävät pois käytöstä käyttöön otetaan käyttöomaisuusluokkien mukainen erittely Talousarviokirjassa ei ole enää erillistä investointiosaa Kaikki investoinnit esitetään käyttöomaisuusluokittain yksikön tuloslaskelmien jälkeen esitetään myös käyttöomaisuusluokan poistot! Investointien perustelut esitetään laskelmataulukon jälkeen. Yhdistetty investointilaskelma esitetään talousarvion laskelmaosassa eriteltynä: käyttöomaisuusluokittain, yhteensä ja poistot Konsernihallinto, tuottajat, liikelaitokset ja palvelukeskukset T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 27 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (20 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 21 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 28

15 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (21 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 21 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 29 Tilinpäätöksestä vuoden 2006 tilinpäätösaineisto tulee toimittaa Taloushallinnon palvelukeskukseen ja konsernihallintoon kaupungin tilinpäätökseen yhdistelyä varten mennessä. toimitettava tilinpäätösaineisto tulee antaa johtokunnalle tiedoksi. Tämä johtokunnalle tiedoksiannettu tilinpäätös on liikelaitoksen ns. virallinen tilinpäätös. varsinaista esim. toimitusjohtajan allekirjoitusta ei tarvita, sillä liikelaitosten laskelmat ovat kaupungin tilinpäätöksen liitteinä. Koska liikelaitosten ns. virallinen tilinpäätös yhdisetään kaupungin tilinpäätökseen, tulee tiedoksianto johtokunnalle olla luonnollisesti ennen materiaalin toimittamista. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 30

16 Pohdittavaa kuntien tilaaja tuottajatoimintatavassa Yksittäinen tuote vai palveluketju/palveluprosessi Ydinpalvelu vai liitännäispalveluja ja tukipalveluja Miten tilattavan tuotteen laajuus määritellään? Kunnan tarkoitus ei ole ostaa tuotteita, vaan tuotteilla aikaansaatavia vaikutuksia Pitäisi siis laskea vaikutusten kustannuksia, ei tuotteiden kustannuksia Kunnat ostavat tuotteita etupäässä kuntalaisille Kustannusrakenteet T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 31 Kokemuksia toimintamallien uudistamisesta Tilaaja tuottaja toimintatapa tuo joustoa ja selkeyttä kuntapalveluiden järjestämiseen. Lisää varmuutta kaivattiin ostamisen osaamiseen sekä tuottajien ohjaukseen toimijoiden uudet roolit Epäilevän suhtautumisen takana on usein huoli kunnan omien yksiköiden menestymisestä kilpailussa sekä pelko tilaajapuolen paisumisesta. Kilpailutuksen lisääminen on herättänyt huolta henkilöstössä. Uuden mallin ei havaittu merkittävästi alentavan kustannuksia, joskin kustannustaso laski hieman päivähoidossa ja katujen kunnossapidossa. Meklin ym T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 32

17 Kokemuksia toimintatavasta HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Ilmenee usein vastustusta, varsinkin alkuvaiheessa Pelätään oman yksikön ja työn säilymisen puolesta Epävarmuus ja pelisääntöjen puute hämmentää Suuri vaara luottamuksen ja työmotivaation menetykseen Selkeä visio ja poliittinen päätös toimintatavoista auttavat Ammattijärjestöjen ja henkilöstön mukana olo suunnittelussa parantaa tilannetta Muutosviestinnän merkitys korostuu. Mahdollisuus oman työn ja organisaation kehittämiseen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 33 Kokemuksia toimintatavasta PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Palvelun laatu parantunut tai säilynyt ennallaan. Paraneminen seurausta myös oman työn kehittämisestä. Asiakastyytyväisyys kasvanut tai säilynyt ennallaan. Sisäiset asiakkaat kriittisempiä kuin ulkoiset. Kuka on asiakas? Loppukäyttäjä vai toisen hallintokunnan tai Lautakunnan edustaja? Kaikissa palveluissa tämä ei ole itsestään selvää. Keskitetyt hankinnat ja puitesopimukset voivat lisätä tehokkuutta mutta sisäisen asiakkaan vaikutusmahdollisuudet voivat vähetä Vastapainona: saavutetaan asiantunteva hankintaprosessi. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 34

18 Ylikunnallisia (seudullisia) tilaaja tuottajamalleja Oulun seudun ympäristöpalvelut, hankinta asiantuntemus, palvelumarkkinoiden kehittäminen, palvelukykyarviointi Laajenemassa sosiaali ja terveydenhuoltoon, päivähoito pilottina Hämeenlinnan ja Lahden seudullisen teknisen toimen malli Hämeenlinnan seudun taloushallinto, vesihuoltoyhtiö Tampereen seudun pelastustoimi Jyväskylä, palvelutuotantosäätiöt Kuopio, seudullinen hankintatoimi Mikkeli, tilojen yhteishallinto shp:n kanssa, tieto ja taloushallinnon selvitykset Turun seudullinen vesi ja jätevesiyhtiö Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne, jätehuolto YTV Helsinki Vantaa energiaurakointi T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 35 Yhteenvetoa Tilaaja tuottaja toimintatavasta on olemassa erilaisia sovelluksia, ei yhtä ideaalimallia Käyttöönotto edellyttää oman ydintoiminnan määrittelyä ja tuotteistamista, hankintaja kilpailutus ja sopimusosaamista. Voidaan saavuttaa mm. sisäisen yrittäjyyden ajattelutapa organisaation sisällä Ratkaistavaa: demokraattinen omistajaohjaus, roolien selkiyttäminen Pelkkä toimintatapa ei ole innovaatio T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 36

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ Auvo Kilpeläinen Sosiaali- ja terveysjohtaja Tilaajahallinto auvo.kilpelainen@rovaniemi.fi 040-5321952 Hyvä-aluefoorum Oulu 29.10.2009 Uuden Rovaniemen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kehittämismalli yhteistyön

Kehittämismalli yhteistyön CASE Turku 18.5.2017 Kehittämismalli yhteistyön Sari Hannila, kehittämispäällikkö voimalla tuloksiin 18. toukokuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Kaupunkikonserni KONSERNIHALLINTO Hallintoryhmä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 3 1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 4 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 5 2.1. Laskelmat

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus 23.3.29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun

Lisätiedot

kehittämismallilla tuloksia

kehittämismallilla tuloksia Toimialat ylittävällä 18.5.2017 kehittämismallilla tuloksia Sari Hannila, kehittämispäällikkö - EFQM Committed to Excellence 2 star 13. joulukuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Turun kaupunki

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa

Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa 1(6) Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa 1) Isäntäkunta tuottaa ja/tai tilaa palvelut sopimuskuntien puolesta a) Taulukko 01 Käyttötalous: Isäntäkunta kirjaa kustannukset ja tuotot

Lisätiedot

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Palvelujärjestelmän ongelmia (Ala-Nikkola & Sipilä 1996) Palvelut ja etuudet ovat joustamattomia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PALVELUJEN YHTEISKÄYTÖN PERIAATTEITA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PALVELUJEN YHTEISKÄYTÖN PERIAATTEITA 1(5) Liite 1/Asia nro 2 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PALVELUJEN YHTEISKÄYTÖN PERIAATTEITA Yleistä Yhteiskäyttö tarkoittaa sitä, että kuntalaiset

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Oulun kaupunki konsernipalvelut Talouspäällikkö Armi Tauriainen

Oulun kaupunki konsernipalvelut Talouspäällikkö Armi Tauriainen Oulun kaupunki konsernipalvelut Talouspäällikkö Armi Tauriainen Talousarvio- ja suunnitelma Talousarvion laatimisesta ja hyväksymisestä kuntalaissa säädetään vain, että talousarvion hyväksyy valtuusto

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys

Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys aupunginjohtaja Matti ennanen 11.1.2010 1 ehdyt päätökset 2009 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinopolitiikan toteuttamista vastaavan uuden liikelaitoksen perustaminen,

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot