TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA"

Transkriptio

1 TALOUS TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Tilaaja tuottaja toimintatapa kuntien palveluiden tuotantorakenteita ja prosesseja on uudistettava vaihtoehtoisia tuotantorakenteita esim. oy, liikelaitos, tilaaja tuottaja toimintatapa, ostopalvelut ja isäntäkuntamalli tilaaja tuottaja malli on eräs varsin hyväksi havaittu menetelmä ja siinä eriytetään lakisääteinen palvelun järjestämisvastuu ja palvelun tuottaminen toimintaa ohjataan sopimuksilla voidaan käyttää kuntakonsernin sisällä, palvelujen kilpailuttamisessa yksityisillä palvelumarkkinoilla sekä kuntien yhteisessä palvelutuotannossa ja yhteishankinnoissa tavoitteena parantaa tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä edellyttää tuottajayksiköiden itsenäisyyden vahvistamista (nettoyksikkö, kunnallinen liikelaitos, säätiö, osakeyhtiö) Kuntalain antamat uudet mahdollisuudet: liikelaitoskuntayhtymä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2

2 Tilaaja tuottaja toimintatapa strategian merkitys korostuu. Mallin käyttöönotto ei ole itsetarkoitus, vaan se on väline toteuttaa visio ja strategia. edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä. Poliittiset päätökset, pilotointi, mallin laajempi käyttöön otto ja vakiinnuttaminen tilaaja tuottaja toimintatavan välitön hyöty perustuu ennen kaikkea siihen, että tuotteistamisen avulla tehdään kustannukset läpinäkyväksi, toimintakäytännöt ja prosessit selkiytyvät ja niiden mahdolliset ongelmakohdat poistetaanłtehokkuus paranee. tieto tilattavista palveluista yksilöidään, harha kuntien ilmaisista palveluista hälvenee kaikille kunnille ei yhtä ideaalimallia, vaan kokoelma erilaisia käytäntöjä toisistaan poikkeavia käytäntöjä. toteutus on haaste kunnille ja edellyttää osaamisen vahvistamista T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 3 Tilaaja tuottaja toimintatapa Palvelun tilaajana kunnan (konserni)johto kv, kh ja kj tai sen valtuuttamat tilaajat, kuten ltk:t viranhaltijoiden avustamina. Tilaajana kunta päättää palvelujen sisällöstä, laajuudesta, laadusta sekä kustannuksista vastaa siitä, että palvelujen käyttäjät saavat määrällisesti ja laadullisesti tarvitsemansa palvelun Palvelun tuottaja on joko kunnan oma tai sen ulkopuolinen organisaatio päättää, miten sovitut palvelut tuotetaan eli keskittyy sovittujen palvelujen tuotantoprosessin hallintaan vastaa palvelunsa laadusta tilaajalle ja asiakkaallełliiketoimintaosaaminen korostuu vahvasti T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

3 Tilaaja tuottaja toimintatavan edellytykset kunnilla erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet toteuttamiseen tiivis asutus vs. haja asutusalue yksityisten palvelumarkkinoiden olemassaolo palveluiden tuotteistaminen edellytyksenä edellyttää tilaajaosaamisen vahvistamista; siis riittävää resurssointia tilaajaorganisaation suunnittelutehtäviin palvelujärjestelmän ohjaus tapahtuu olennaisesti tilaamisen yhteydessä jos hankintojen suunnittelulle ei luoda resursseja, järjestelmä muodostuu alihankintamalliksi alihankintamallissa lautakunta tilaa kunnan omalta tuotanto organisaatiolta laajan palvelukokonaisuuden ja organisaatio täydentää oman tuotannon aukkoja alihankintanałtilaaminen tapahtuu tällöin talousarvion hyväksymisen yhteydessä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 5 Tilaajan ja tuottajan talousarvio T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 6

4 Talousarviorakenne Yleisperustelut 2. Strategiaosa Valtuustokauden painopisteistä johdetut kaupunkitason vuositavoitteet 3. Tilaajaosa kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät ydinprosessit ja palvelukokonaisuudet konsernihallinto (ja tilaajaorganisaatio) tuloslaskelmat ja mahdolliset rahoituserät (investoinnit) 4. Tuottajaosa n. 20 tuottajayksikköä Nettobudjetoidut yksiköt (hyvinvointipalvelut) Palvelukeskukset Sisäiset ja ulkoiset liikelaitokset tuloslaskelmat, investoinnit ja mahdolliset rahoituserät liikelaitokset: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit 5. Laskelmat (koko kaupungin yhteenlasketut luvut) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 7 Talousarvion osat Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (20 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 20 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmaosa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 8

5 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kaikki prosessin tai yksikön erät esitetään yhtenä kokonaisuutena parantaa talousarvion luettavuutta ja toisaalta antaa paremman käsityksen prosessista tai yksiköstä esim. kustannuslaskennan ja hinnoittelun pohjaksi helpottaa sitovuussäännösten muokkaamista tarpeiden mukaan (esim. investointien ja käyttötalouden kytkennät, poistojen huomioon ottaminen sitovalla tulostavoitteella) Tilaaja tuottaja mallissa talousarvion sitovuus on perusteltua määritellä kannattavuusperusteisesti käyttötaloustulot ja menot sekä poistot = tulos kohdistettavissa olevat investoinnit ja rahoituserät Ydinprosessin vuositavoitteet Vuositavoitteet esitetään talousarviossa sitovina (kv) ydinprosessi tasolla korvaa vanhan talousarvion strategiaosan palveluita koskevat tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 9 Talousarvion sitovuus Rahat Tilaajaosan ydinprosesseilla, konsernihallinnolla ja tilaajaorganisaatiolla on sitovaa toimintatulot ja toimintamenot (brutto) ja lisäksi mahdolliset investoinnit ja rahoituserät Kaupunkiympäristön kehittämisellä sitovaa ydinprosessin toiminta ja investointimenojen yhteissumma Tuottajaosan hyvinvointipalveluilla, yhdyskuntatuotannolla ja palvelukeskuksilla on sitovaa toimintakate ja lisäksi mahdolliset investoinnit ja rahoituserät Liikelaitoksilla on sitovaa korvaus peruspääomasta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle. Tike on poikkeus. Talousarvioneuvotteluissa sovitaan myös liikeylijäämän tasosta Suunniteltu palvelutilaus Palvelukokonaisuuden yhteydessä esitetty suunniteltu palvelutilaus tuoteryhmittäin/tuotteittain ei ole talousarviossa sitova täsmentyy ja sitoo palvelusopimuksissa (LTK JK) T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 10

6 Tilaajaosan talousarviorakenne 1. Kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät 2. Ydinprosessien (6) talousarviot, jotka sisältävät 27 palvelukokonaisuutta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Päivähoito Perusopetus Psykososiaalisen tuen palvelut Vapaa ajan palvelut Toisen asteen koulutus Elinkeinojen edistäminen Osaamisen edistäminen Kirjastopalvelut Museopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Vapaan sivistystyön palvelut Vammaispalvelut Neuvola ja terveydenhuoltopalvelut Ammattikorkeakoulutus Perusterveydenhuollon avopalvelut Sosiaalisen tuen palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Asumis, hoito ja kuntoutuspalvelut Pitkäaikaishoidon ja hoivan palvelut Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Viranomaispalvelut Joukkoliikenne Pelastustoimi Tilaajan tuoteryhmät ~ 120 kpl Tuottajan tuotteet ~ kpl T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 11 Tilaajan ydinprosessin talousarviorakenne 1. Prosessikuvaus esitellään ydinprosessin sisältö ja tehtävät kuvataan palvelukokonaisuudet esitetään olemassa olevat palvelumarkkinat 2. Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella ulkoa tulevat muutospaineet tiedossa ja/tai arvioitavissa olevat muutokset, asiakasrakenteessa esim. lasten määrän kehitys, ikäihmisten määrän muutos lainsäädännön muutokset tms. 3. Ydinprosessin vuositavoitteet (sitova) mitattavat tavoitteet taulukkona 4. Ydinprosessin talous talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien tuloslaskelmat mahdolliset investoinnit ja rahoituserät ydinprosessin talous on sitova T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 12

7 Tilaajan palvelukokonaisuuden talousarviorakenne 1. Palvelukokonaisuuden kuvaus lyhyt palvelukokonaisuuden esittely ja toiminta ajatus 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2007 toimenpiteet ydinprosessin vuositavoitteiden saavuttamiseksi tilaaja ottaa huomioon suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutukset tilaajan linjaukset palvelujen järjestämisvaihtoehdoille talousarvion vaikutukset palvelutuotantoon (palvelutason muutokset) 3. Suunniteltu palvelutilaus (tuoteryhmittäin/tuotteittain) esitetään taulukkona suunniteltu palvelutilaus tuoteryhmittäin tai tuotteittain taulukko: tuotelista, hinnat palvelutilaus on informatiivinen tuotantosopimuksessa sovitaan palvelutilauksista sitovasti 4. Palvelukokonaisuuden talous (informatiivinen) käyttötalous mahdolliset investoinnit ja rahoituserät T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 13 Tuottajayksiköt 1 (2) 1. Hyvinvointipalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Sivistyspalvelut Perusopetus ja päivähoito Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 2. Yhdyskuntatuotanto Suunnittelupalvelut ja paikkatietotuotanto Viranomaistuotanto Katu ja vihertuotantoliikelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 14

8 Tuottajayksiköt 2 (2) 3. Palvelukeskukset Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus 4. Liikelaitokset Auto ja konekeskus Tampereen Ateria Tilakeskus Tietotekniikkakeskus Logistiikkakeskus Tullinkulman työterveys Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 15 Tuottajayksikön talousarviorakenne 1. Toiminta ajatus ja palvelutuotannon kuvaus yksikön toiminta ajatus ja palvelutuotannon lyhyt kuvaus palvelun tuottaminen sopimuksen mukaan (palvelusopimuksen keskeinen sisältö ja tavoitteet) 2. Toimenpiteet tuotantostrategian toteuttamiseksi ja palvelutuotannon kehittämiseksi palvelutuotannon kehittämisen painopisteet pitkällä aikavälillä kuvaus palvelutuotannon kehittämistoimenpiteistä otettava huomioon suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutukset 3. Tunnusluvut (yhteiset ja yksikön omat) suoritteet kannattavuus / tehokkuus / taloudellisuus henkilöstö 4. Talous tuloslaskelma, tulos sitova mahdolliset investoinnit ja rahoituserät liikelaitokset: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 16

9 Taloussuunnitteluprosessi Tilaaja tuottaja mallissa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 17 Taloussuunnitteluprosessi 2007 Valtuusto Kaupunginhallitus KEHYSVAIHE Tavoitelinjaus Kehyspäätös TA/TS VAIHE TA:n hyväksyminen TA:n käsittely Pormestarin TA esitys Konsernihallinto Kehyksen suunnittelu Tilaajat Palvelujen hankintojen suunnittelu Sopimusseuranta TAneuvottelut Kehysneuvottelut Tarjouspyyntömenettely Sopimusneuvottelut Vuosisuunnitelmien laadinta Tilaajien vuosisuunnitelmat Sopimusten hyväksyminen Tuottajat Vuosiraportit Vuosisuunnitelmien laadinta Tuottajien vuosisuunnitelmat Asiakkaat Asiakaspalaute, asiakastarpeet HELMI MAAL HUHTI TOU KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MAR JOU TAMMI T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 18

10 Talouden ohjaus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 19 Taloussuunnitteluprosessi muuttuu kehyksen valmistelu; tilaajan ja tuottajan neuvottelut sopimusseuranta, palvelujen hankintojen suunnittelu, vuosiraportit kehyksessä tuottajille voidaan asettaa esim. hintojen nousun suhteen ehtoja tarjouspyyntömenettely ja sopimusneuvottelut toimintayksiköille ja tuotantopanoksiin ei budjetoida määrärahoja, vaan kuntalaisten palveluihinłprofessiot monesti vastustavat tilaaja tuottaja toimintatapaa investointien budjetointi tulopohjan kehitys antaa jatkossakin taloudellisen liikkumavaran talouden tasapainovaatimus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 20

11 Talouden ohjauksen haasteita 1. Tuotteistaminen ja kustannuslaskenta tunnettava palvelujen sisältö ja niiden tuottamisessa tarvittavat prosessit tuotteiden sisältö ja laajuus poikkeavat huomattavasti toisistaan kunnan eri toimialoilla samoja malleja ei voida kopioida kustannuslaskennan toteutustapa ja tarkkuus valittava laskentatilanteen mukaan kilpailuttamiseen laskettavat kustannukset, tilastoitavat kustannukset ja talousarvion kustannukset voivat poiketa toisistaan T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 21 Talouden ohjauksen haasteita 2. Kustannustietojen luotettavuus ja vertailtavuus tilaaja tuottaja mallissa kustannusten kertyminen saattaa hämärtyä sisäisen laskutuksen myötä kustannukset pääosin palvelujen ostoja liikelaitoksille asetetut tuottovaatimukset ja ylijäämätavoitteet saattavat lisätä kustannuksia kunnan sisällä 3. Työnjako toimialojen ja palvelukeskusten välillä tasapainottelu harmonisoinnin ja yksikkökohtaisten tarpeiden välillä rohkeus muuttaa tehtyjä ratkaisuja vastapuolten asemasta yhteistyöhön T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 22

12 Talouden ohjauksen haasteita 4. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto muuttaa voimakkaasti prosesseja ja työnjakoa uudet järjestelmän hallintaan ja eri osa alueisiin liittyvät tehtävät tilausvaiheen korostuminen hankinnoissa määrittely ja käyttöönottovaiheeseen panostus 5. Kilpailuttamisen ja sopimusohjauksen kustannukset kilpailuttaminen osin lakisääteistä ja tilaaja tuottaja mallin luonteen mukaista varottava itse aiheutettua byrokratiaa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 23 Talouden ohjauksen haasteita 6. Lakisääteiset velvoitteet talouden ohjauksessa kirjanpitoa ja alv:a koskevat säännökset sekä tilastoinnin vaatimukset on otettava huomioon vaikka menot syntyvät sisäisen laskutuksen vuoksi muualla kuin asiakkaan saaman palvelujen tuottavassa yksikössä 7. Omistajaohjaus omistajaohjaukselle haasteita organisoinnin muuttuessa monipuolisemmaksi nettobudjetoidut yksiköt, palvelukeskukset, liikelaitokset (ja muut eriytetyt liiketoiminnot), konserniyhteisöt, kuntayhtymät KOKOAVAN JA TULKITSEVAN TALOUSOSAAMISEN ROOLI KASVAA VOIMAKKAASTI! T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 24

13 tilaaja tuottaja mallissa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 25 Investointien budjetointi tilaaja tuottajamallissa Tilaaja tuottaja mallissa ajattelutapa ja käsittely muuttuu Suurin osa investoinneista tulee olemaan tuottajien investointeja. Poikkeuksena ovat vain konsernihallinto ja tilaajapuolella kaupunkiympäristön kehitys. sisältyvät tuottajien palveluiden hintoihin Perusperiaatteena on, että tuottajat saavat sisällyttää investointeja palveluiden hintoihin käyttöomaisuuden vuosittaisten poistojen verran Kate = poistot = investoinnit Palveluiden hintoihin sisällytettävä vuosittaisia poistoja suuremmat investoinnit on neuvoteltava tilaajan kanssa Koskee hyvinvointipalveluita, yhdyskuntatuotantoa ja palvelukeskuksia Toimintatavan käyttöönotto edellyttää käyttöomaisuuden inventointia tuottajayksiköittäin sekä tapauskohtaista tarkastelua Liikelaitoksilla sitovaa on korvaus peruspääomasta Poistojen suunnittelu ja seuranta tulee korostumaan T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 26

14 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Kaupungin organisaatio jakaantuu konsernihallintoon ja tilaajiin, tuottajiin, palvelukeskuksiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin liikelaitoksiin Investointien yhtenäinen esittämistapa tärkeää Investointien ryhmittely muuttuu investointihankeryhmät jäävät pois käytöstä käyttöön otetaan käyttöomaisuusluokkien mukainen erittely Talousarviokirjassa ei ole enää erillistä investointiosaa Kaikki investoinnit esitetään käyttöomaisuusluokittain yksikön tuloslaskelmien jälkeen esitetään myös käyttöomaisuusluokan poistot! Investointien perustelut esitetään laskelmataulukon jälkeen. Yhdistetty investointilaskelma esitetään talousarvion laskelmaosassa eriteltynä: käyttöomaisuusluokittain, yhteensä ja poistot Konsernihallinto, tuottajat, liikelaitokset ja palvelukeskukset T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 27 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (20 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 21 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 28

15 Investointien esittäminen talousarviokirjassa Tilaajaosa (6 ydinprosessia + koha) Konsernihallinto ja tilaajaorg. Ydinprosessi 6 Ydinprosessi 1 Tuottajaosa (21 tuottajayksikköä) Tuottajayksikkö 21 Tuottajayksikkö 2 Tuottajayksikkö 1 yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät yksikkökohtainen talousarvio Tuloslaskelma Rahoituserät Laskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 29 Tilinpäätöksestä vuoden 2006 tilinpäätösaineisto tulee toimittaa Taloushallinnon palvelukeskukseen ja konsernihallintoon kaupungin tilinpäätökseen yhdistelyä varten mennessä. toimitettava tilinpäätösaineisto tulee antaa johtokunnalle tiedoksi. Tämä johtokunnalle tiedoksiannettu tilinpäätös on liikelaitoksen ns. virallinen tilinpäätös. varsinaista esim. toimitusjohtajan allekirjoitusta ei tarvita, sillä liikelaitosten laskelmat ovat kaupungin tilinpäätöksen liitteinä. Koska liikelaitosten ns. virallinen tilinpäätös yhdisetään kaupungin tilinpäätökseen, tulee tiedoksianto johtokunnalle olla luonnollisesti ennen materiaalin toimittamista. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 30

16 Pohdittavaa kuntien tilaaja tuottajatoimintatavassa Yksittäinen tuote vai palveluketju/palveluprosessi Ydinpalvelu vai liitännäispalveluja ja tukipalveluja Miten tilattavan tuotteen laajuus määritellään? Kunnan tarkoitus ei ole ostaa tuotteita, vaan tuotteilla aikaansaatavia vaikutuksia Pitäisi siis laskea vaikutusten kustannuksia, ei tuotteiden kustannuksia Kunnat ostavat tuotteita etupäässä kuntalaisille Kustannusrakenteet T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 31 Kokemuksia toimintamallien uudistamisesta Tilaaja tuottaja toimintatapa tuo joustoa ja selkeyttä kuntapalveluiden järjestämiseen. Lisää varmuutta kaivattiin ostamisen osaamiseen sekä tuottajien ohjaukseen toimijoiden uudet roolit Epäilevän suhtautumisen takana on usein huoli kunnan omien yksiköiden menestymisestä kilpailussa sekä pelko tilaajapuolen paisumisesta. Kilpailutuksen lisääminen on herättänyt huolta henkilöstössä. Uuden mallin ei havaittu merkittävästi alentavan kustannuksia, joskin kustannustaso laski hieman päivähoidossa ja katujen kunnossapidossa. Meklin ym T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 32

17 Kokemuksia toimintatavasta HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Ilmenee usein vastustusta, varsinkin alkuvaiheessa Pelätään oman yksikön ja työn säilymisen puolesta Epävarmuus ja pelisääntöjen puute hämmentää Suuri vaara luottamuksen ja työmotivaation menetykseen Selkeä visio ja poliittinen päätös toimintatavoista auttavat Ammattijärjestöjen ja henkilöstön mukana olo suunnittelussa parantaa tilannetta Muutosviestinnän merkitys korostuu. Mahdollisuus oman työn ja organisaation kehittämiseen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 33 Kokemuksia toimintatavasta PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Palvelun laatu parantunut tai säilynyt ennallaan. Paraneminen seurausta myös oman työn kehittämisestä. Asiakastyytyväisyys kasvanut tai säilynyt ennallaan. Sisäiset asiakkaat kriittisempiä kuin ulkoiset. Kuka on asiakas? Loppukäyttäjä vai toisen hallintokunnan tai Lautakunnan edustaja? Kaikissa palveluissa tämä ei ole itsestään selvää. Keskitetyt hankinnat ja puitesopimukset voivat lisätä tehokkuutta mutta sisäisen asiakkaan vaikutusmahdollisuudet voivat vähetä Vastapainona: saavutetaan asiantunteva hankintaprosessi. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 34

18 Ylikunnallisia (seudullisia) tilaaja tuottajamalleja Oulun seudun ympäristöpalvelut, hankinta asiantuntemus, palvelumarkkinoiden kehittäminen, palvelukykyarviointi Laajenemassa sosiaali ja terveydenhuoltoon, päivähoito pilottina Hämeenlinnan ja Lahden seudullisen teknisen toimen malli Hämeenlinnan seudun taloushallinto, vesihuoltoyhtiö Tampereen seudun pelastustoimi Jyväskylä, palvelutuotantosäätiöt Kuopio, seudullinen hankintatoimi Mikkeli, tilojen yhteishallinto shp:n kanssa, tieto ja taloushallinnon selvitykset Turun seudullinen vesi ja jätevesiyhtiö Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne, jätehuolto YTV Helsinki Vantaa energiaurakointi T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 35 Yhteenvetoa Tilaaja tuottaja toimintatavasta on olemassa erilaisia sovelluksia, ei yhtä ideaalimallia Käyttöönotto edellyttää oman ydintoiminnan määrittelyä ja tuotteistamista, hankintaja kilpailutus ja sopimusosaamista. Voidaan saavuttaa mm. sisäisen yrittäjyyden ajattelutapa organisaation sisällä Ratkaistavaa: demokraattinen omistajaohjaus, roolien selkiyttäminen Pelkkä toimintatapa ei ole innovaatio T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 36

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ Auvo Kilpeläinen Sosiaali- ja terveysjohtaja Tilaajahallinto auvo.kilpelainen@rovaniemi.fi 040-5321952 Hyvä-aluefoorum Oulu 29.10.2009 Uuden Rovaniemen

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 3 1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 4 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 5 2.1. Laskelmat

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Palvelujärjestelmän ongelmia (Ala-Nikkola & Sipilä 1996) Palvelut ja etuudet ovat joustamattomia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa

Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa 1(6) Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa 1) Isäntäkunta tuottaa ja/tai tilaa palvelut sopimuskuntien puolesta a) Taulukko 01 Käyttötalous: Isäntäkunta kirjaa kustannukset ja tuotot

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa 5.11.2012Tero Tyni, erityisasiantuntija, sosiaali-ja terveystoimi Tero.Tyni@kuntaliitto.fi 09 771 2246 Sisältö: Tuotteistaminen Mitä

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön Tietohallinta Toiminnan ja talouden raportointi Hankinnat

Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön Tietohallinta Toiminnan ja talouden raportointi Hankinnat Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön Tietohallinta Toiminnan ja talouden raportointi Hankinnat Jorma Lehtisaari 16.1.2007 Tampereen kaupunki Tietohallinnan tehtävät ja työnjako 2007 alkaen KOHA/TIEHA

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut, toimintamallien vertailu

Kulttuuripalvelut, toimintamallien vertailu Kulttuuripalvelut, toimintamallien vertailu Mitkä asiat on oleellisia? Sitovuus Päätöksenteko Strateginen ohjaus ja toiminnan ohjaus Henkilöstöpolitiikka Asiakasrajapinnat/reagointikyky asiakastarpeisiin

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Talousarvio, seuranta ja tilinpäätös talouspäällikkö Armi Tauriainen

Talousarvio, seuranta ja tilinpäätös talouspäällikkö Armi Tauriainen Talousarvio, seuranta ja tilinpäätös 29.11.2012 talouspäällikkö Armi Tauriainen Kaupunginvaltuusto Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot