Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)"

Transkriptio

1 Opetusministeriö PL Valtioneuvosto Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Yleistä Suomen Muusikkojen Liitto ry edustaa noin ammattimaista musiikin esittäjää sekä mm. balettitanssijoita. Suuri osa liiton jäsenistä toimii myös musiikin luovina tekijöinä. Todettakoon aluksi selvyyden vuoksi, että lausunnon kohteena olevassa selvityksessä ei ole noudatettu kolmikantaperiaatetta, vaikka asiantuntijaryhmässä oli työnantaja- ja työntekijäedustus. Loppuraportti on selvitysmiehen itsenäisesti laatima, ja siinä on sivuutettu johdonmukaisesti työntekijäpuolen asiantuntijoiden keskeiset näkemykset. Selvityksestä ei ilmene, mistä syystä selvitys noudattelee olennaisilta osiltaan työnantajapuolen asiantuntijoiden näkemyksiä. Yleisellä tasolla siirto-olettama työsuhteessa merkitsisi suurta periaatteellista muutosta yksilön ja tekijän suojasta investointien suojaan. Tekijänoikeus ei enää suojaisi tekijää vaan työnantajayritystä, oikeuksien luovutuksensaajaa ja käyttäjää. Tämä ei vastaa tekijänoikeuslain eikä kansainvälisten tekijänoikeuskonventioiden tarkoitusta eikä henkeä. Kyseessä olisi myös periaatteellisesti merkittävä siirtymä tekijän suojaamisesta oikeuksien käyttäjän suojaamiseen. Työnantajayritys on työsuhteisen tekijän oikeuksien käyttäjä. Suojakohteen muuttumisella tekijöistä käyttäjäyrityksiin olisi ennen pitkää myös väistämättömiä taloudellisia 1

2 seurauksia - tulonsiirto tekijöiltä yrityksille - mutta jostakin syystä selvityksestä puuttuu kokonaan arvio olettamasäännöksen taloudellisista vaikutuksista. Olettamasäännöksen tarpeellisuus Kysymys olettamasäännöksen tarpeellisuudesta on luonteeltaan ennakkokysymys. Jos päädyttäisiin siihen, että säännös ei ole tarpeen, kuten Tanskassa ja aikaisemmissa vaiheissa johdonmukaisesti Suomessakin, ei enempi selvittäminen saati säännöstekstin luonnostelu olisi tarpeen. Jo selvitysmiehen toimeksiantoon sisältyy se looginen ristiriita, että kohta 3 sisältää tehtävän arvioida, tulisiko olettamasäännös ottaa lakiin ja millainen säännöksen tulisi olla. Sitä vaihtoehtoa, että tarpeellisuusarviointi johtaisi kielteiseen johtopäätökseen, ei toimeksiantoon ole jostakin syystä jätetty. Selvitysmies ei pidä olettamasäännöstä välttämättömänä, mutta arvelee, että se voisi osaltaan edistää teosten tehokasta hyödyntämistä sekä selkeyttää oikeudellista tilannetta. Ilman olettamasäännöstä epäilemättä jatkossakin tultaisiin toimeen. Teosten tehokas hyödyntäminen Mitä tulee teosten tehokkaaseen hyödyntämiseen, selvitysmies ei asiallisesti ottaen ota kantaa siihen, edistäisikö olettama sitä vai ei. Hän mainitsee ainoastaan konditionaalissa yhden kolmesta mahdollisesta seurauksesta (1 - olettama edistää tehokasta hyödyntämistä, 2 - olettamalla ei ole vaikutusta hyödyntämiseen, 3 - olettama vähentää hyödyntämisen tehokkuutta). Olettamasäännös voi siis osaltaan edistää teosten tehokasta hyödyntämistä, mutta se voi myös olla edistämättä tai suorastaan heikentää hyödyntämisen tehokkuutta. Jos selvitysprosessin aikana olisi ilmennyt selviä perusteita olla sitä mieltä, että olettamasäännös todella edistäisi teosten tehokasta hyödyntämistä, selvitykseen olisi tämä varmasti selvästi kirjattu perusteluineen ja esimerkkeineen. On kuitenkin syytä olettaa, että selvitysmiehen varovaisuus tai suoranainen kannanoton välttely tältä osin johtuu siitä, että mitään tosiasiallisia perusteita ei selvityksessä ilmennyt sen kannan tueksi, että olettamasäännös edistäisi teosten tehokasta hyödyntämistä. Selvitysmies ei myöskään kerro, millä tavoin olettamasäännös voisi edistää teosten tehokasta hyödyntämistä. Musiikkialalla on päinvastaisia esimerkkejä siitä, kun kaikki oikeudet rutiininomaisesti kasautuvat yksiin käsiin. Silloin ei kaikkien teosten hyödyntämiseen riitä yrityksessä välttämättä aikaa, resursseja eikä kiinnostusta. Oikeudet on kyllä luovutettu hyödynnettäväksi, mutta tekijällä ei ole keinoa saada aineistoa markkinoille, vaikka aitoa kysyntääkin olisi. Vaikka oikeuksia hyödynnetään äänitealalla yleisesti ottaen tehokkaasti, oikeuksien hyödyntäminen on tällaisessa tilanteessa selvästi tehotonta, eikä tällaista oikeuksien keskittämistä pidä lainsäädännöllä edistää. Edellä kuvattuun ongelmaan pyrkii EU-komissio löytämään ratkaisua esittäessään suojaaikadirektiivin muutosesityksessään (95 vuoden suoja-aika) ns. use it or lose it -klausuulia, jonka mukaan oikeudet, joita levy-yhtiö ei hyödynnä, palautuisivat taiteilijoille. Kaavailtu olettama- 2

3 säännös ei tehostaisi vaan vaarantaisi teosten tehokasta hyödyntämistä, kun se edistäisi oikeuksien automaattista kasautumista. Komission ja suomalaisen lainsäädäntövalmistelun kehittämislinjaukset ovat tältä osin törmäyskurssilla. Olennaisin puute selvitysmiehen analyysissa teosten hyödyntämisen osalta on kuitenkin se, ettei hän lainkaan arvioi, kenen kannalta katsottuna teosten hyödyntäminen tehostuisi, eli kuka saisi mahdollisesta tehostuneesta hyödyntämisestä koituvan taloudellisen hyödyn. Ilmeistä on, että hyöty kasautuu työnantajalle, ja vastapainona työntekijän oikeuksistaan saama hyöty vääjäämättä alenisi. Työntekijöiden oikeuksiensa luovutuksesta saama hyöty vähenisi samassa suhteessa kun työnantajan suotuisammista luovutusehdoista siirto-olettaman johdosta saama hyöty lisääntyisi. Selvitysmies näyttää katsovan, että jos olettamasäännöksellä olisi myönteisiä vaikutuksia teosten tehokkaan hyödyntämisen ja oikeudellisen tilanteen selkeyttämisen suhteen, nämä myönteiset vaikutukset koituisivat niin työntekijöiden kuin työnantajienkin eduksi. Tätä näkemystä ei ole mitenkään perusteltu. Jos teoksia hyödynnetään entistä tehokkaammin työnantajayrityksessä, ei se vielä sinänsä sisällä mitään etua työntekijälle, ellei osaa lisääntyneistä tuloista ole erityisesti sovittu ohjattavan myös työntekijöille, varsinkin kun he olettaman perusteella entistä todennäköisemmin joutuisivat luopumaan tekijänoikeuksista monessa tapauksessa ilman korvausta. Yrityksen kannattavuuden parantuminen ei sinänsä tuota mitään etua työntekijöille, varsinkin jos kannattavuuden paraneminen tapahtuu työntekijöiden kustannuksella oikeuksien hankintakuluja pienentämällä. Olettamasäännös ei estä tekijänoikeussopimusten tekemistä yrityksissä, mutta tekee sen käytännössä hyvin epätodennäköiseksi, kun sopimisesta ei ole etua työnantajalle, joka on sopimussuhteen vahvempi osapuoli. Olettamasäännös takaisi maksimaalisen edun työnantajalle, ja toisin sopiminen voisi ainoastaan heikentää tilannetta työnantajan kannalta. Esimerkiksi työttömyysturvan kannalta olettamasäännös aiheuttaisi kohtuuttomuuksia. Työnhakija voisi joissakin tilanteissa joutua kieltäytymään työstä, jos työnantaja ei suostuisi sopimaan tekijänoikeuksista erikseen. Työstä kieltäytymisestä aiheutuu karenssi ja taloudellisia menetyksiä. Oikeudellisen tilanteen selventäminen Kun selvityksessä puhutaan oikeudellisen tilanteen selventämisestä, on syytä erottaa kaksi eri tilannetta. Ensiksi, oikeudellinen epäselvyys voi tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole aidosti kenellekään selvää, mikä oikeudellinen tilanne on. Toiseksi, oikeudellinen epäselvyys voi tarkoittaa tilannetta, jossa yhdellä tai useammalla asianosaisella ei ole tietoa tai asiantuntemusta arvioida, mikä oikeudellinen tilanne on, mutta tilanteessa ei itsessään välttämättä ole sellaista oikeudellista epäselvyyttä, joka ei asiantuntijalle avautuisi. Kokemuksemme ja selvityksenkin perusteella on ilmeistä että oikeudellinen epäselvyys tekijänoikeusasioissa on tyypillisesti jälkimmäistä laatua. Tekijänoikeuksia pidetään keskimäärin ottaen vaikeaselkoisina ja monimutkaisina, eikä välttämättä täysin aiheetta. 3

4 Yrityksissä toimivien henkilöiden puutteellista tekijänoikeusosaamista ei pidä paikata lainsäädännöllä, joka ei enää kannustaisi osaamisen kehittämiseen yrityksissä. Se olisi karhunpalvelus koko suomalaiselle sisältöyritystoiminnalle, kun immateriaalioikeudellinen osaaminen on joka tapauksessa keskeisessä asemassa kansainvälisillä sisältömarkkinoilla toimittaessa. Selvityksen mukaan olettaman tarkoituksena ei olisi muuttaa nykyistä oikeustilaa, vaan selventää sitä. Tämä sinänsä hyvä ja oikeutettu tahtotila muuttuu valitettavasti käytännössä nykyistä paljon suuremmaksi epäselvyydeksi luonnostellun sääntelyn epämääräisyyden johdosta. Mikä on kaikissa käytännön tilanteissa alan vakiintunut käytäntö ja miten helppoa se on näyttää toteen? Raskas ja käytännössä usein ylivoimainen näyttötaakka on käytäntöön vetoavalla työntekijällä. Raskaaksi näyttötaakan tekee erityisesti se, että olettaman johdosta työnantajien intressissä on kiistää kaikki mahdolliset alan käytännöt, koska ne voisivat vain rajoittaa luovutusten ulottuvuutta kaiken kattavaan olettamaan verrattuna. Tekninen kehitys ja teosten laajentuneet hyödyntämismahdollisuudet Tekijänoikeus on syntynyt vastauksena tekniseen kehitykseen, ja eri vaiheissa tekijänoikeuden kehitys on nivoutunut tekniseen kehitykseen monin tavoin. Se, että hyödyntämismahdollisuudet ovat teknisessä mielessä lisääntyneet ja laajentuneet uusiin välineisiin, ei sinänsä synnytä tarvetta siirtää oikeuksia olettamana tekijöiltä käyttäjille. Mitään estettä uusista hyödyntämismahdollisuuksista sopimiselle ei ole, ja näin on myös jo toimittu varsin kattavasti. Sitä, että käyttäjäyrityksillä on sisäänrakennettu ja sinänsä täysin ymmärrettävä pyrkimys saada oikeudet käyttöönsä mahdollisimman halvalla, ei pidä sekoittaa arvioon lain rakenteellisesta uudistamistarpeesta. Se, että kauppoja ei kaikissa tapauksissa synny heti tai ostajan haluamalla hinnalla, kertoo enemmänkin toimivista markkinoista, joihin ei lainsäätäjän pidä puuttua. Käyttäjien taholta on julkisuudessa ja tämänkin lakihankkeen yhteydessä väitetty, että sopimisessa olisi hankaluuksia, mutta todellisuudessa kyse on poikkeuksetta ollut siitä täysin normaalista tilanteesta, että osapuolet eivät vielä ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista. Olisi kohtalokasta puuttua lainsäädännöllä teknisen kehityksen ja mediakehityksen herkässä vaiheessa muotoutuviin markkinasuhteisiin ja sopimustasapainoon. Selvityksestä ilmenevä analyysi (tai pikemminkin sen puuttuminen) olettamasäännöksen tarpeellisuudesta ei mitenkään kelpaa lainsäädäntövalmistelun pohjaksi. Koska tarpeellisuusanalyysi on ennakkokysymys sääntelyn enemmälle kehittelylle, olisi selvitys pitänyt päättää siihen toteamalla avoimesti, että perusteita olettamasäännöksen ottamiselle lakiin ei edelleenkään ole. Ottaen huomioon, miten laajasti sääntelyn tarpeellisuutta on selvitetty aiemmissa vaiheissa Suomessa ja nyttemmin etenkin Tanskassa, on selvitys tältä osin selvästi puutteellinen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että aidon tarpeellisuusanalyysin sivuuttaminen on ollut tietoista, ottaen huomioon myös toimeksiannon tarkoitushakuinen muotoilu. 4

5 Työntekijän suojeluperiaate Työoikeudellisen sääntelyn erityispiirteenä on perinteisesti ollut työsuhteen heikomman osapuolen, työntekijän, suojaamisperiaate. Vaikka esitetty säännös sijoittuisi tekijänoikeuslakiin, on selvää, että sillä olisi vaikutusta yksinomaan työsuhteissa. Sitä kautta se on kiistatta asiallisesti ottaen myös työoikeudellista sääntelyä. Esitetty siirto-olettama on räikeästi vastoin työntekijän suojeluperiaatetta, koska työsuhteinen tekijä asetetaan siinä olennaisesti työnantajaa heikompaan asemaan, ja selvästi heikompaan asemaan kuin voimassaolevassa laissa. Lisäksi työsuhteinen tekijä asetetaan eriarvoiseen asemaan itsenäisenä ammatinharjoittajan tai yrittäjänä toimivan tekijän kanssa, millä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia tekijöiden keskinäisiin kilpailusuhteisiin. Työmarkkinavaikutukset Selvitysmies näyttää paljolti nojautuvan kollektiivisen edunvalvonnan toimivuuteen esittäessään olettamasääntelyä. Ajatus lienee se, että kollektiivinen edunvalvonta estäisi ainakin räikeimmät työnantajan vahvemmasta - ja olettaman myötä entisestään vahvistuvasta - neuvotteluasemasta aiheutuvat epäkohdat. Tämä voisi jossakin määrin pitää paikkansa juuri nyt aloilla, joilla on esimerkiksi yleissitova työehtosopimus. Olettaman johdosta kollektiivisen edunvalvonnan edellytykset työntekijäpuolella heikkenisivät kuitenkin merkittävästi. Nykyisellään työnantajilla on intressi järjestäytyä ja neuvotella aloilla, joilla tarvittavien oikeuksien saaminen on kollektiivisin sopimuksin työntekijäpuolen järjestäytymisen ansiosta mahdollista ja muuten järkevää. Kun olettama tarjoaisi vähintään yhtä laajat oikeudet kuin sopimustie ilman neuvotteluja ja käytännössä usein ilman erillistä vastiketta, on selvää, että työnantajien halukkuus sopia oikeudenluovutuksista kollektiivisesti vähenee merkittävästi. Tällä on väistämättä vaikutusta siihen, miten kattavaa tai laajaa työntekijöiden kollektiivinen edunvalvonta voi tekijänoikeuksien osalta jatkossa olla. Olettaman johdosta nähtävissä olisi kollektiivisen sopimustoiminnan rapautuminen ennen pitkää. Vain aloilla, joilla työntekijäpuolen neuvotteluasema on erityisen vahva, voitaisiin ehkä pitää kiinni kollektiivisopimuksista. Näitä aloja on kuitenkin kokonaisuutena ottaen varsin vähän. On myös selvää, että kollektiivinen edunvalvonta ei millään tavoin auta niitä lukuisia työsuhteisia tekijöitä, jotka sopivat oikeudenluovutuksista yksilöllisesti. Heidän kannaltaan olettama merkitsisi joka tapauksessa täysimääräistä neuvotteluvoiman siirtoa työnantajalle. Perusoikeudet Selvitys ei sisällä arviota esitetyn sääntelyn vaikutuksista perusoikeuksien kannalta. Kun kyse on puuttumisesta lainsäädännöllä varallisuusoikeudelliseen vaihdantaan, on erityisesti vaikutukset omistusoikeuden suojan kannalta välttämätöntä selvittää. Vaikka selvityksessä ei esitetä takautu- 5

6 vaa sääntelyä, puuttuu esitetty olettamasäännös käytännössä omaisuuden suojan ytimeen, kun työsopimuksen solmimisella olisi lakisääteisenä sivutuotteena kaikkien vastaisuudessa syntyvien tekijänoikeuksien menettäminen työnantajayritykselle. Voimassa olevan lain mukaan työsopimuksen tekevä työntekijä voi erikseen määrätä työsuhteessakin syntyvistä tekijänoikeuksistaan. Jos olettama otettaisiin lakiin, työntekijä menettäisi tämän disponointivallan. Jos työsopimuksen sisältö olisi nykylain aikana ja olettamasäännöksen voimassa ollessa kummassakin tapauksessa sama, on selvää, että disponointivallan menetys johtuisi yksinomaan lainmuutoksesta, koska mikään muu ei olisi muuttunut. Se, että työntekijälle jäisi mahdollisuus pidättyä koko työsopimuksesta, ei muuta sitä tosiseikkaa, että olettaman ottaminen lakiin joka tapauksessa kaventaisi työntekijän mahdollisuutta erikseen disponoida varallisuuspiiriinsä kuuluvista tekijänoikeuksista verrattuna voimassaolevaan oikeustilaan. Nykyisellään työsopimus ja tekijänoikeudet ovat lähtökohtaisesti erillisiä ja syntyvät eri oikeusperusteilla, mutta olettamasäännöksen synnyttämä kytkös rajoittaisi työsuhteisen tekijän toimintavapautta oikeuksiensa luovuttamisen suhteen. Sopimusvapauden osalta tilanne olisi varsin samankaltainen kuin omistusoikeuden suojan osalta. Itse asiassa kyse on pitkälti samasta ilmiöstä eri näkökulmasta. Työsopimuksen tekemisellä ei nykylain mukaan ole sinänsä vaikutuksia tekijänoikeuksiin, ellei niistä nimenomaisesti työsopimuksessa sovita tai ellei asia muuten ole työsopimuksen tarkoituksen ja alan käytännön valossa täysin selvä. Olettamasäännös aiheuttaisi sen, että tehtyään olettamasäännöksen voimassa ollessa työsopimuksen joka jälleen olisi sisällöllisesti identtinen nykylain aikana tehdyn työsopimuksen kanssa työntekijällä ei enää olisi oikeutta sopimalla disponoida tekijänoikeuksistaan, jotka olisivat automaattisesti siirtyneet työnantajalle. Voi tietysti olla, että työnantaja vielä sittenkin suostuisi neuvottelemaan tekijänoikeuksista mihin hänellä tietysti ei olisi mitään velvollisuutta mutta olennaista on, että työntekijä olisi yksinomaan olettamasäännöksen johdosta menettänyt itsenäisen oikeutensa sopia. Monellakaan työntekijäasemassa toimivalla tekijällä ei ole aidosti mahdollisuutta kieltäytyä tarjolla olevista töistä, jos työnantaja edellyttäisi siirto-olettaman mukaista oikeuksien kokonaisluovutusta. Tosiasiallinen valinnanvapaus on vielä olennaisesti teoreettista valinnanvapautta kapeampi, johtuen etenkin tekijöiden jo entuudestaan heikosta neuvotteluasemasta sekä siitä, että työntekijäasemassa oleva tekijä on taloudellisessa riippuvuussuhteessa työnantajaan. Tulevat hyödyntämismuodot Olettaman johdosta käy mahdottomaksi neuvotella tulevaisuudessa oikeuksista ja käyttömuodoista, jotka eivät ole työsopimusta tehtäessä tiedossa, koska kaikki käyttöoikeudet tulisivat olettamatilanteissa luovutetuiksi työnantajalle. Näin työntekijälle käy myös mahdottomaksi saada kohtuullinen korvaus saati markkinahinta tuleviin käyttömuotoihin liittyvistä tai kokonaan uusista oikeuksista. Yhteiskunnan kokonaisintressissä ei voi olla sellaisen kehityksen edistäminen, että varallisuutta siirretään arvoketjussa ilman käypää vastiketta. Tällainen intressi voi olla vain yksittäisillä arvoketjun toimijoilla, tässä tapauksessa työnantajayrityksillä. 6

7 Esittävät taiteilijat Selvityksessä päädytään jättämään esittävät taiteilijat siirto-olettaman ulkopuolelle. Ratkaisu on sinänsä oikea, koska tekijänoikeuksista sovitaan esittävän taiteen aloilla erittäin kattavasti, ja koska olisi kohtalokas erehdys puuttua lainsäädännöllä sujuvaan ja kaikkia osapuolia hyödyttävään sopimustoimintaan. Musiikkialan liiketoiminnassa oikeudet siirtyvät joustavasti ja kattavasti taiteilijoilta yrityksille, koska muussa tapauksessa oikeudet jäisivät myös taiteilijoilta taloudellisesti hyödyntämättä. Kaikkien tekijänoikeusaloilla toimivien osapuolten toiminta ja talous perustuu oikeuksien vaihdantaan. On selviä viitteitä siitä, että esittävää taidetta oltaisiin selvitysmiehen linjauksesta huolimatta myöhemmässä vaiheessa kuitenkin tavoittelemassa siirto-olettaman piiriin. Tätä silmällä pitäen lopuksi esitetään vielä eräitä nimenomaan musiikkialaan liittyviä huomioita. Musiikkialan erityispiirteet Työsuhteen rooli musiikkialalla on freelance-sektorilla ollut etenkin ns. uusien työn tekemisen muotojen johdosta aiempaa selvästi epäselvempi. Oikeuksien siirto esittäjiltä yrityksille ei kokonaisuutena ottaen nykytilanteessa mitenkään keskeisesti perustu juuri työsuhteisiin. Jos työsuhde esitetyn sääntelyn tarkoittamalla tavalla asetettaisiin ratkaisevaksi kriteeriksi oikeuksien siirron suhteen, markkinat häiriintyisivät vakavasti. Musiikkialan liiketoiminta on organisoitunut toimialoittain siten, että musiikin esittäjän työnantajayritys ei usein lainkaan hyödynnä tekijänoikeuksia liiketoiminnassaan. Osa taiteilijoista toimii työsuhteessa, osa yrittäjinä, osa tilanteen mukaan jompana kumpana. Työsuhteen ja oikeuksien siirtymisen korrelaatio on nykyisellään vähintään sattumanvarainen. Vaikka Muusikkojen liitolla olisi palkansaajajärjestönä yleisellä tasolla syytä monessakin mielessä ylläpitää työsuhdeinstituutiota, on tosiasiallinen tilanne alalla jo pitkään ollut sellainen, että työsuhteen nostaminen olettamasääntelyn johdosta syntyvään erityisasemaan tekijänoikeusluovutusten suhteen olisi vastuutonta ja markkinarealiteetit sivuuttavaa sääntelyä. Olettaman perusteella oikeudet siirtyisivät esimerkiksi elävän esityksen osalta ohjelmatoimistoille, joilla ei ole mitään tekemistä tallenteisiin liittyvän liiketoiminnan kanssa. Esityksen tallentamisoikeus päätyisi liiketoiminnallisesti aivan vääriin käsiin. Musiikkialan tilannetta kuvaa hyvin se, että esimerkiksi levy-yhtiöt eivät ole kannattaneet työsuhdeolettaman ottamista lakiin. Siinä missä vakiintunut markkinaehtoinen sopiminen tuo todistettavasti alalle oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta, alalla yleisesti torjuttu olettamasääntely toisi yllättäviä ja ennakoimattomia seurauksia. 7

8 Lopuksi Esitetty siirto-olettama ei ole suomalaisessa tekijänoikeusjärjestelmässä tarpeen, vaan se aiheuttaisi tulkinnanvaraisuutta, oikeudellista epävarmuutta ja huomattavia tulonsiirtoja työsuhteisilta tekijöiltä työnantajayrityksille. Itse selvitystyö ei vastaa lainsäädännön valmistelulle asetettavia laadullisia eikä sisällöllisiä vaatimuksia. Helsingissä, 4. syyskuuta 2008 Suomen Muusikkojen Liitto ry Ahti Vänttinen puheenjohtaja 8

Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008

Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008 Opetusministeriö Kirjaamo Dnro 20/2008 PL 29 000230 VALTIONEUVOSTO 5.9.2008 1 (9) opmkirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008 TYÖSUHDEOLETTAMAN OTTAMISESTA TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN Pyydettynä

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto opmkirjaamo@minedu.fi Helsinki 5.9.2008 Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Viite: Opetusministeriön lausuntopyyntö 12.6.2008, Dnro 6/040/2008

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n vuosikirjaratkaisujen valossa Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit 5.11.2010 ja 7.1.2011 Kysymykset 1) Miten PeL 20.1 :n ympäristövastuu kohdistuu?

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17.

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17. Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finlands Fotorganisationers Centralförbund The Central Association of Finnish Photographic Organizations Zentralverband der Fotografieorganisationen Finnlands Opetusministeriö

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Asia: Lausunto kohtuullista korvausta koskevasta OKM:n selvityksestä 5.2.2014

Asia: Lausunto kohtuullista korvausta koskevasta OKM:n selvityksestä 5.2.2014 Sivu 1 / 6 Suomen tietokirjailijat ry Mariankatu 5, 3. krs. 00170 Helsinki LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö tuula.maijala@minedu.fi Asia: Lausunto kohtuullista korvausta koskevasta OKM:n selvityksestä

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeussopimusten kohtuullistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto tekijänoikeussopimusten kohtuullistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 9.4.2014 Opetus ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö OKM/18/010/2014 Lausunto tekijänoikeussopimusten kohtuullistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Viestinnän

Lisätiedot

LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (Diaari 20/040/2008)

LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (Diaari 20/040/2008) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY LAUSUNTO 1 (6) Opetusministeriö copyright@minedu.fi LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (Diaari 20/040/2008) Yleistä Suomen tietokirjailijat ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP)

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle 23.9.2016 TEKIJÄNOIKEUKSIEN KÄYTTÄJIEN NEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Lausunto Helsinki 10.12.2014 Eduskunnan lakivaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008: 17.

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008: 17. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Lausunto Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008: 17. Lausuja Suomen Taiteilijaseura

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo Immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat kaupan esteinä Noin 7 % kaikista suomalaisyritysten kohtaamista

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto copyright@minedu.fi

Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto copyright@minedu.fi Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto copyright@minedu.fi Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Yrityksen tekijänoikeusopas - -

Yrityksen tekijänoikeusopas - - Yrityksen tekijänoikeusopas - - 1 1. JOHDANTO OPPAASEEN... 3 2. TEKIJÄNOIKEUS, TYÖSUHDE JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 3. TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEITA SEKÄ KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta Henkilökohtaisen avun päivät Lappeenranta 2.11.2016 Kehittäminen Jotta voimme kehittää henkilökohtaista apua ja avustajan työtä on keskusteltava avoimesti ongelmakohdista Tahtotila! Yhdessä kehittäminen,

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Datapolitiikka Mitä ja miksi?

Datapolitiikka Mitä ja miksi? Datapolitiikka Mitä ja miksi? 16.3.2016 1 Oikeudellinen raami Miten tutkimusdatasta säädetään? 16.3.2016 2 Oikeus tutkimusdataan? Käytännön kontrollin ja laillisten yksinoikeuksien ero? Käytännön kontrollia

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi Helsinki 31.5.2007 Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo sivu 1/5 Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Työttömyysturva. yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat

Työttömyysturva. yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat Työttömyysturva yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat 1 Yritystoiminta/oma työ Yrittäjän eläkelain 3 :n mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa. Koska laskutuspalveluosuuskunnan

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö Helsinki 30.4.2010 Opetusministeriö copyright@minedu.fi Lausuntopyyntö 20/040/2008, 12.3.2010 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa tekijänoikeustoimikunnan

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen.

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen. Ida Pimenoff Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 15 c ) Huoltajat

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne.

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne. Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne Hankkeen taustaa Tavoitteena arvioida luontoarvopankkimekanismin (habitat banking) ja yleisemmin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 9.6.2009 Tiivistelmä Piirrokset olivat tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot