Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)"

Transkriptio

1 Opetusministeriö PL Valtioneuvosto Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Yleistä Suomen Muusikkojen Liitto ry edustaa noin ammattimaista musiikin esittäjää sekä mm. balettitanssijoita. Suuri osa liiton jäsenistä toimii myös musiikin luovina tekijöinä. Todettakoon aluksi selvyyden vuoksi, että lausunnon kohteena olevassa selvityksessä ei ole noudatettu kolmikantaperiaatetta, vaikka asiantuntijaryhmässä oli työnantaja- ja työntekijäedustus. Loppuraportti on selvitysmiehen itsenäisesti laatima, ja siinä on sivuutettu johdonmukaisesti työntekijäpuolen asiantuntijoiden keskeiset näkemykset. Selvityksestä ei ilmene, mistä syystä selvitys noudattelee olennaisilta osiltaan työnantajapuolen asiantuntijoiden näkemyksiä. Yleisellä tasolla siirto-olettama työsuhteessa merkitsisi suurta periaatteellista muutosta yksilön ja tekijän suojasta investointien suojaan. Tekijänoikeus ei enää suojaisi tekijää vaan työnantajayritystä, oikeuksien luovutuksensaajaa ja käyttäjää. Tämä ei vastaa tekijänoikeuslain eikä kansainvälisten tekijänoikeuskonventioiden tarkoitusta eikä henkeä. Kyseessä olisi myös periaatteellisesti merkittävä siirtymä tekijän suojaamisesta oikeuksien käyttäjän suojaamiseen. Työnantajayritys on työsuhteisen tekijän oikeuksien käyttäjä. Suojakohteen muuttumisella tekijöistä käyttäjäyrityksiin olisi ennen pitkää myös väistämättömiä taloudellisia 1

2 seurauksia - tulonsiirto tekijöiltä yrityksille - mutta jostakin syystä selvityksestä puuttuu kokonaan arvio olettamasäännöksen taloudellisista vaikutuksista. Olettamasäännöksen tarpeellisuus Kysymys olettamasäännöksen tarpeellisuudesta on luonteeltaan ennakkokysymys. Jos päädyttäisiin siihen, että säännös ei ole tarpeen, kuten Tanskassa ja aikaisemmissa vaiheissa johdonmukaisesti Suomessakin, ei enempi selvittäminen saati säännöstekstin luonnostelu olisi tarpeen. Jo selvitysmiehen toimeksiantoon sisältyy se looginen ristiriita, että kohta 3 sisältää tehtävän arvioida, tulisiko olettamasäännös ottaa lakiin ja millainen säännöksen tulisi olla. Sitä vaihtoehtoa, että tarpeellisuusarviointi johtaisi kielteiseen johtopäätökseen, ei toimeksiantoon ole jostakin syystä jätetty. Selvitysmies ei pidä olettamasäännöstä välttämättömänä, mutta arvelee, että se voisi osaltaan edistää teosten tehokasta hyödyntämistä sekä selkeyttää oikeudellista tilannetta. Ilman olettamasäännöstä epäilemättä jatkossakin tultaisiin toimeen. Teosten tehokas hyödyntäminen Mitä tulee teosten tehokkaaseen hyödyntämiseen, selvitysmies ei asiallisesti ottaen ota kantaa siihen, edistäisikö olettama sitä vai ei. Hän mainitsee ainoastaan konditionaalissa yhden kolmesta mahdollisesta seurauksesta (1 - olettama edistää tehokasta hyödyntämistä, 2 - olettamalla ei ole vaikutusta hyödyntämiseen, 3 - olettama vähentää hyödyntämisen tehokkuutta). Olettamasäännös voi siis osaltaan edistää teosten tehokasta hyödyntämistä, mutta se voi myös olla edistämättä tai suorastaan heikentää hyödyntämisen tehokkuutta. Jos selvitysprosessin aikana olisi ilmennyt selviä perusteita olla sitä mieltä, että olettamasäännös todella edistäisi teosten tehokasta hyödyntämistä, selvitykseen olisi tämä varmasti selvästi kirjattu perusteluineen ja esimerkkeineen. On kuitenkin syytä olettaa, että selvitysmiehen varovaisuus tai suoranainen kannanoton välttely tältä osin johtuu siitä, että mitään tosiasiallisia perusteita ei selvityksessä ilmennyt sen kannan tueksi, että olettamasäännös edistäisi teosten tehokasta hyödyntämistä. Selvitysmies ei myöskään kerro, millä tavoin olettamasäännös voisi edistää teosten tehokasta hyödyntämistä. Musiikkialalla on päinvastaisia esimerkkejä siitä, kun kaikki oikeudet rutiininomaisesti kasautuvat yksiin käsiin. Silloin ei kaikkien teosten hyödyntämiseen riitä yrityksessä välttämättä aikaa, resursseja eikä kiinnostusta. Oikeudet on kyllä luovutettu hyödynnettäväksi, mutta tekijällä ei ole keinoa saada aineistoa markkinoille, vaikka aitoa kysyntääkin olisi. Vaikka oikeuksia hyödynnetään äänitealalla yleisesti ottaen tehokkaasti, oikeuksien hyödyntäminen on tällaisessa tilanteessa selvästi tehotonta, eikä tällaista oikeuksien keskittämistä pidä lainsäädännöllä edistää. Edellä kuvattuun ongelmaan pyrkii EU-komissio löytämään ratkaisua esittäessään suojaaikadirektiivin muutosesityksessään (95 vuoden suoja-aika) ns. use it or lose it -klausuulia, jonka mukaan oikeudet, joita levy-yhtiö ei hyödynnä, palautuisivat taiteilijoille. Kaavailtu olettama- 2

3 säännös ei tehostaisi vaan vaarantaisi teosten tehokasta hyödyntämistä, kun se edistäisi oikeuksien automaattista kasautumista. Komission ja suomalaisen lainsäädäntövalmistelun kehittämislinjaukset ovat tältä osin törmäyskurssilla. Olennaisin puute selvitysmiehen analyysissa teosten hyödyntämisen osalta on kuitenkin se, ettei hän lainkaan arvioi, kenen kannalta katsottuna teosten hyödyntäminen tehostuisi, eli kuka saisi mahdollisesta tehostuneesta hyödyntämisestä koituvan taloudellisen hyödyn. Ilmeistä on, että hyöty kasautuu työnantajalle, ja vastapainona työntekijän oikeuksistaan saama hyöty vääjäämättä alenisi. Työntekijöiden oikeuksiensa luovutuksesta saama hyöty vähenisi samassa suhteessa kun työnantajan suotuisammista luovutusehdoista siirto-olettaman johdosta saama hyöty lisääntyisi. Selvitysmies näyttää katsovan, että jos olettamasäännöksellä olisi myönteisiä vaikutuksia teosten tehokkaan hyödyntämisen ja oikeudellisen tilanteen selkeyttämisen suhteen, nämä myönteiset vaikutukset koituisivat niin työntekijöiden kuin työnantajienkin eduksi. Tätä näkemystä ei ole mitenkään perusteltu. Jos teoksia hyödynnetään entistä tehokkaammin työnantajayrityksessä, ei se vielä sinänsä sisällä mitään etua työntekijälle, ellei osaa lisääntyneistä tuloista ole erityisesti sovittu ohjattavan myös työntekijöille, varsinkin kun he olettaman perusteella entistä todennäköisemmin joutuisivat luopumaan tekijänoikeuksista monessa tapauksessa ilman korvausta. Yrityksen kannattavuuden parantuminen ei sinänsä tuota mitään etua työntekijöille, varsinkin jos kannattavuuden paraneminen tapahtuu työntekijöiden kustannuksella oikeuksien hankintakuluja pienentämällä. Olettamasäännös ei estä tekijänoikeussopimusten tekemistä yrityksissä, mutta tekee sen käytännössä hyvin epätodennäköiseksi, kun sopimisesta ei ole etua työnantajalle, joka on sopimussuhteen vahvempi osapuoli. Olettamasäännös takaisi maksimaalisen edun työnantajalle, ja toisin sopiminen voisi ainoastaan heikentää tilannetta työnantajan kannalta. Esimerkiksi työttömyysturvan kannalta olettamasäännös aiheuttaisi kohtuuttomuuksia. Työnhakija voisi joissakin tilanteissa joutua kieltäytymään työstä, jos työnantaja ei suostuisi sopimaan tekijänoikeuksista erikseen. Työstä kieltäytymisestä aiheutuu karenssi ja taloudellisia menetyksiä. Oikeudellisen tilanteen selventäminen Kun selvityksessä puhutaan oikeudellisen tilanteen selventämisestä, on syytä erottaa kaksi eri tilannetta. Ensiksi, oikeudellinen epäselvyys voi tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole aidosti kenellekään selvää, mikä oikeudellinen tilanne on. Toiseksi, oikeudellinen epäselvyys voi tarkoittaa tilannetta, jossa yhdellä tai useammalla asianosaisella ei ole tietoa tai asiantuntemusta arvioida, mikä oikeudellinen tilanne on, mutta tilanteessa ei itsessään välttämättä ole sellaista oikeudellista epäselvyyttä, joka ei asiantuntijalle avautuisi. Kokemuksemme ja selvityksenkin perusteella on ilmeistä että oikeudellinen epäselvyys tekijänoikeusasioissa on tyypillisesti jälkimmäistä laatua. Tekijänoikeuksia pidetään keskimäärin ottaen vaikeaselkoisina ja monimutkaisina, eikä välttämättä täysin aiheetta. 3

4 Yrityksissä toimivien henkilöiden puutteellista tekijänoikeusosaamista ei pidä paikata lainsäädännöllä, joka ei enää kannustaisi osaamisen kehittämiseen yrityksissä. Se olisi karhunpalvelus koko suomalaiselle sisältöyritystoiminnalle, kun immateriaalioikeudellinen osaaminen on joka tapauksessa keskeisessä asemassa kansainvälisillä sisältömarkkinoilla toimittaessa. Selvityksen mukaan olettaman tarkoituksena ei olisi muuttaa nykyistä oikeustilaa, vaan selventää sitä. Tämä sinänsä hyvä ja oikeutettu tahtotila muuttuu valitettavasti käytännössä nykyistä paljon suuremmaksi epäselvyydeksi luonnostellun sääntelyn epämääräisyyden johdosta. Mikä on kaikissa käytännön tilanteissa alan vakiintunut käytäntö ja miten helppoa se on näyttää toteen? Raskas ja käytännössä usein ylivoimainen näyttötaakka on käytäntöön vetoavalla työntekijällä. Raskaaksi näyttötaakan tekee erityisesti se, että olettaman johdosta työnantajien intressissä on kiistää kaikki mahdolliset alan käytännöt, koska ne voisivat vain rajoittaa luovutusten ulottuvuutta kaiken kattavaan olettamaan verrattuna. Tekninen kehitys ja teosten laajentuneet hyödyntämismahdollisuudet Tekijänoikeus on syntynyt vastauksena tekniseen kehitykseen, ja eri vaiheissa tekijänoikeuden kehitys on nivoutunut tekniseen kehitykseen monin tavoin. Se, että hyödyntämismahdollisuudet ovat teknisessä mielessä lisääntyneet ja laajentuneet uusiin välineisiin, ei sinänsä synnytä tarvetta siirtää oikeuksia olettamana tekijöiltä käyttäjille. Mitään estettä uusista hyödyntämismahdollisuuksista sopimiselle ei ole, ja näin on myös jo toimittu varsin kattavasti. Sitä, että käyttäjäyrityksillä on sisäänrakennettu ja sinänsä täysin ymmärrettävä pyrkimys saada oikeudet käyttöönsä mahdollisimman halvalla, ei pidä sekoittaa arvioon lain rakenteellisesta uudistamistarpeesta. Se, että kauppoja ei kaikissa tapauksissa synny heti tai ostajan haluamalla hinnalla, kertoo enemmänkin toimivista markkinoista, joihin ei lainsäätäjän pidä puuttua. Käyttäjien taholta on julkisuudessa ja tämänkin lakihankkeen yhteydessä väitetty, että sopimisessa olisi hankaluuksia, mutta todellisuudessa kyse on poikkeuksetta ollut siitä täysin normaalista tilanteesta, että osapuolet eivät vielä ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista. Olisi kohtalokasta puuttua lainsäädännöllä teknisen kehityksen ja mediakehityksen herkässä vaiheessa muotoutuviin markkinasuhteisiin ja sopimustasapainoon. Selvityksestä ilmenevä analyysi (tai pikemminkin sen puuttuminen) olettamasäännöksen tarpeellisuudesta ei mitenkään kelpaa lainsäädäntövalmistelun pohjaksi. Koska tarpeellisuusanalyysi on ennakkokysymys sääntelyn enemmälle kehittelylle, olisi selvitys pitänyt päättää siihen toteamalla avoimesti, että perusteita olettamasäännöksen ottamiselle lakiin ei edelleenkään ole. Ottaen huomioon, miten laajasti sääntelyn tarpeellisuutta on selvitetty aiemmissa vaiheissa Suomessa ja nyttemmin etenkin Tanskassa, on selvitys tältä osin selvästi puutteellinen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että aidon tarpeellisuusanalyysin sivuuttaminen on ollut tietoista, ottaen huomioon myös toimeksiannon tarkoitushakuinen muotoilu. 4

5 Työntekijän suojeluperiaate Työoikeudellisen sääntelyn erityispiirteenä on perinteisesti ollut työsuhteen heikomman osapuolen, työntekijän, suojaamisperiaate. Vaikka esitetty säännös sijoittuisi tekijänoikeuslakiin, on selvää, että sillä olisi vaikutusta yksinomaan työsuhteissa. Sitä kautta se on kiistatta asiallisesti ottaen myös työoikeudellista sääntelyä. Esitetty siirto-olettama on räikeästi vastoin työntekijän suojeluperiaatetta, koska työsuhteinen tekijä asetetaan siinä olennaisesti työnantajaa heikompaan asemaan, ja selvästi heikompaan asemaan kuin voimassaolevassa laissa. Lisäksi työsuhteinen tekijä asetetaan eriarvoiseen asemaan itsenäisenä ammatinharjoittajan tai yrittäjänä toimivan tekijän kanssa, millä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia tekijöiden keskinäisiin kilpailusuhteisiin. Työmarkkinavaikutukset Selvitysmies näyttää paljolti nojautuvan kollektiivisen edunvalvonnan toimivuuteen esittäessään olettamasääntelyä. Ajatus lienee se, että kollektiivinen edunvalvonta estäisi ainakin räikeimmät työnantajan vahvemmasta - ja olettaman myötä entisestään vahvistuvasta - neuvotteluasemasta aiheutuvat epäkohdat. Tämä voisi jossakin määrin pitää paikkansa juuri nyt aloilla, joilla on esimerkiksi yleissitova työehtosopimus. Olettaman johdosta kollektiivisen edunvalvonnan edellytykset työntekijäpuolella heikkenisivät kuitenkin merkittävästi. Nykyisellään työnantajilla on intressi järjestäytyä ja neuvotella aloilla, joilla tarvittavien oikeuksien saaminen on kollektiivisin sopimuksin työntekijäpuolen järjestäytymisen ansiosta mahdollista ja muuten järkevää. Kun olettama tarjoaisi vähintään yhtä laajat oikeudet kuin sopimustie ilman neuvotteluja ja käytännössä usein ilman erillistä vastiketta, on selvää, että työnantajien halukkuus sopia oikeudenluovutuksista kollektiivisesti vähenee merkittävästi. Tällä on väistämättä vaikutusta siihen, miten kattavaa tai laajaa työntekijöiden kollektiivinen edunvalvonta voi tekijänoikeuksien osalta jatkossa olla. Olettaman johdosta nähtävissä olisi kollektiivisen sopimustoiminnan rapautuminen ennen pitkää. Vain aloilla, joilla työntekijäpuolen neuvotteluasema on erityisen vahva, voitaisiin ehkä pitää kiinni kollektiivisopimuksista. Näitä aloja on kuitenkin kokonaisuutena ottaen varsin vähän. On myös selvää, että kollektiivinen edunvalvonta ei millään tavoin auta niitä lukuisia työsuhteisia tekijöitä, jotka sopivat oikeudenluovutuksista yksilöllisesti. Heidän kannaltaan olettama merkitsisi joka tapauksessa täysimääräistä neuvotteluvoiman siirtoa työnantajalle. Perusoikeudet Selvitys ei sisällä arviota esitetyn sääntelyn vaikutuksista perusoikeuksien kannalta. Kun kyse on puuttumisesta lainsäädännöllä varallisuusoikeudelliseen vaihdantaan, on erityisesti vaikutukset omistusoikeuden suojan kannalta välttämätöntä selvittää. Vaikka selvityksessä ei esitetä takautu- 5

6 vaa sääntelyä, puuttuu esitetty olettamasäännös käytännössä omaisuuden suojan ytimeen, kun työsopimuksen solmimisella olisi lakisääteisenä sivutuotteena kaikkien vastaisuudessa syntyvien tekijänoikeuksien menettäminen työnantajayritykselle. Voimassa olevan lain mukaan työsopimuksen tekevä työntekijä voi erikseen määrätä työsuhteessakin syntyvistä tekijänoikeuksistaan. Jos olettama otettaisiin lakiin, työntekijä menettäisi tämän disponointivallan. Jos työsopimuksen sisältö olisi nykylain aikana ja olettamasäännöksen voimassa ollessa kummassakin tapauksessa sama, on selvää, että disponointivallan menetys johtuisi yksinomaan lainmuutoksesta, koska mikään muu ei olisi muuttunut. Se, että työntekijälle jäisi mahdollisuus pidättyä koko työsopimuksesta, ei muuta sitä tosiseikkaa, että olettaman ottaminen lakiin joka tapauksessa kaventaisi työntekijän mahdollisuutta erikseen disponoida varallisuuspiiriinsä kuuluvista tekijänoikeuksista verrattuna voimassaolevaan oikeustilaan. Nykyisellään työsopimus ja tekijänoikeudet ovat lähtökohtaisesti erillisiä ja syntyvät eri oikeusperusteilla, mutta olettamasäännöksen synnyttämä kytkös rajoittaisi työsuhteisen tekijän toimintavapautta oikeuksiensa luovuttamisen suhteen. Sopimusvapauden osalta tilanne olisi varsin samankaltainen kuin omistusoikeuden suojan osalta. Itse asiassa kyse on pitkälti samasta ilmiöstä eri näkökulmasta. Työsopimuksen tekemisellä ei nykylain mukaan ole sinänsä vaikutuksia tekijänoikeuksiin, ellei niistä nimenomaisesti työsopimuksessa sovita tai ellei asia muuten ole työsopimuksen tarkoituksen ja alan käytännön valossa täysin selvä. Olettamasäännös aiheuttaisi sen, että tehtyään olettamasäännöksen voimassa ollessa työsopimuksen joka jälleen olisi sisällöllisesti identtinen nykylain aikana tehdyn työsopimuksen kanssa työntekijällä ei enää olisi oikeutta sopimalla disponoida tekijänoikeuksistaan, jotka olisivat automaattisesti siirtyneet työnantajalle. Voi tietysti olla, että työnantaja vielä sittenkin suostuisi neuvottelemaan tekijänoikeuksista mihin hänellä tietysti ei olisi mitään velvollisuutta mutta olennaista on, että työntekijä olisi yksinomaan olettamasäännöksen johdosta menettänyt itsenäisen oikeutensa sopia. Monellakaan työntekijäasemassa toimivalla tekijällä ei ole aidosti mahdollisuutta kieltäytyä tarjolla olevista töistä, jos työnantaja edellyttäisi siirto-olettaman mukaista oikeuksien kokonaisluovutusta. Tosiasiallinen valinnanvapaus on vielä olennaisesti teoreettista valinnanvapautta kapeampi, johtuen etenkin tekijöiden jo entuudestaan heikosta neuvotteluasemasta sekä siitä, että työntekijäasemassa oleva tekijä on taloudellisessa riippuvuussuhteessa työnantajaan. Tulevat hyödyntämismuodot Olettaman johdosta käy mahdottomaksi neuvotella tulevaisuudessa oikeuksista ja käyttömuodoista, jotka eivät ole työsopimusta tehtäessä tiedossa, koska kaikki käyttöoikeudet tulisivat olettamatilanteissa luovutetuiksi työnantajalle. Näin työntekijälle käy myös mahdottomaksi saada kohtuullinen korvaus saati markkinahinta tuleviin käyttömuotoihin liittyvistä tai kokonaan uusista oikeuksista. Yhteiskunnan kokonaisintressissä ei voi olla sellaisen kehityksen edistäminen, että varallisuutta siirretään arvoketjussa ilman käypää vastiketta. Tällainen intressi voi olla vain yksittäisillä arvoketjun toimijoilla, tässä tapauksessa työnantajayrityksillä. 6

7 Esittävät taiteilijat Selvityksessä päädytään jättämään esittävät taiteilijat siirto-olettaman ulkopuolelle. Ratkaisu on sinänsä oikea, koska tekijänoikeuksista sovitaan esittävän taiteen aloilla erittäin kattavasti, ja koska olisi kohtalokas erehdys puuttua lainsäädännöllä sujuvaan ja kaikkia osapuolia hyödyttävään sopimustoimintaan. Musiikkialan liiketoiminnassa oikeudet siirtyvät joustavasti ja kattavasti taiteilijoilta yrityksille, koska muussa tapauksessa oikeudet jäisivät myös taiteilijoilta taloudellisesti hyödyntämättä. Kaikkien tekijänoikeusaloilla toimivien osapuolten toiminta ja talous perustuu oikeuksien vaihdantaan. On selviä viitteitä siitä, että esittävää taidetta oltaisiin selvitysmiehen linjauksesta huolimatta myöhemmässä vaiheessa kuitenkin tavoittelemassa siirto-olettaman piiriin. Tätä silmällä pitäen lopuksi esitetään vielä eräitä nimenomaan musiikkialaan liittyviä huomioita. Musiikkialan erityispiirteet Työsuhteen rooli musiikkialalla on freelance-sektorilla ollut etenkin ns. uusien työn tekemisen muotojen johdosta aiempaa selvästi epäselvempi. Oikeuksien siirto esittäjiltä yrityksille ei kokonaisuutena ottaen nykytilanteessa mitenkään keskeisesti perustu juuri työsuhteisiin. Jos työsuhde esitetyn sääntelyn tarkoittamalla tavalla asetettaisiin ratkaisevaksi kriteeriksi oikeuksien siirron suhteen, markkinat häiriintyisivät vakavasti. Musiikkialan liiketoiminta on organisoitunut toimialoittain siten, että musiikin esittäjän työnantajayritys ei usein lainkaan hyödynnä tekijänoikeuksia liiketoiminnassaan. Osa taiteilijoista toimii työsuhteessa, osa yrittäjinä, osa tilanteen mukaan jompana kumpana. Työsuhteen ja oikeuksien siirtymisen korrelaatio on nykyisellään vähintään sattumanvarainen. Vaikka Muusikkojen liitolla olisi palkansaajajärjestönä yleisellä tasolla syytä monessakin mielessä ylläpitää työsuhdeinstituutiota, on tosiasiallinen tilanne alalla jo pitkään ollut sellainen, että työsuhteen nostaminen olettamasääntelyn johdosta syntyvään erityisasemaan tekijänoikeusluovutusten suhteen olisi vastuutonta ja markkinarealiteetit sivuuttavaa sääntelyä. Olettaman perusteella oikeudet siirtyisivät esimerkiksi elävän esityksen osalta ohjelmatoimistoille, joilla ei ole mitään tekemistä tallenteisiin liittyvän liiketoiminnan kanssa. Esityksen tallentamisoikeus päätyisi liiketoiminnallisesti aivan vääriin käsiin. Musiikkialan tilannetta kuvaa hyvin se, että esimerkiksi levy-yhtiöt eivät ole kannattaneet työsuhdeolettaman ottamista lakiin. Siinä missä vakiintunut markkinaehtoinen sopiminen tuo todistettavasti alalle oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta, alalla yleisesti torjuttu olettamasääntely toisi yllättäviä ja ennakoimattomia seurauksia. 7

8 Lopuksi Esitetty siirto-olettama ei ole suomalaisessa tekijänoikeusjärjestelmässä tarpeen, vaan se aiheuttaisi tulkinnanvaraisuutta, oikeudellista epävarmuutta ja huomattavia tulonsiirtoja työsuhteisilta tekijöiltä työnantajayrityksille. Itse selvitystyö ei vastaa lainsäädännön valmistelulle asetettavia laadullisia eikä sisällöllisiä vaatimuksia. Helsingissä, 4. syyskuuta 2008 Suomen Muusikkojen Liitto ry Ahti Vänttinen puheenjohtaja 8

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n vuosikirjaratkaisujen valossa Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit 5.11.2010 ja 7.1.2011 Kysymykset 1) Miten PeL 20.1 :n ympäristövastuu kohdistuu?

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (Diaari 20/040/2008)

LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (Diaari 20/040/2008) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY LAUSUNTO 1 (6) Opetusministeriö copyright@minedu.fi LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (Diaari 20/040/2008) Yleistä Suomen tietokirjailijat ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne.

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne. Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne Hankkeen taustaa Tavoitteena arvioida luontoarvopankkimekanismin (habitat banking) ja yleisemmin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta Henkilökohtaisen avun päivät Lappeenranta 2.11.2016 Kehittäminen Jotta voimme kehittää henkilökohtaista apua ja avustajan työtä on keskusteltava avoimesti ongelmakohdista Tahtotila! Yhdessä kehittäminen,

Lisätiedot

Datapolitiikka Mitä ja miksi?

Datapolitiikka Mitä ja miksi? Datapolitiikka Mitä ja miksi? 16.3.2016 1 Oikeudellinen raami Miten tutkimusdatasta säädetään? 16.3.2016 2 Oikeus tutkimusdataan? Käytännön kontrollin ja laillisten yksinoikeuksien ero? Käytännön kontrollia

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta 22.9.2016 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Lausuntoluonnoksen tarkoitus Tukea kuntia niiden valmistellessa omia lausuntojaan Antaa kunnille

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Etunimi Sukunimi Yhtiöittämisestä Yhtiöittämisen tehokkuusvaikutuksia arvioitaessa erotettava toistaan: a) mikä vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

lausua Euroopan komission kyselystä kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä panorama-poikkeuksesta

lausua Euroopan komission kyselystä kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä panorama-poikkeuksesta 1 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@stm.fi copyright@minedu.fi Asia: Euroopan komission kysely kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä panorama-poikkeuksesta Kirjallisuuden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HUHTIKUU 2016 N= 983 YHTEENVETOA Luottamushenkilöistä 59 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on tehty paikallisia

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 Markkinaehtoperiaate Siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteeseen (arm s length

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Lausunto. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sanaston pääviestit

Lausunto. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sanaston pääviestit 1 Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SiV@eduskunta.fi Asia: Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle (komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla)

Lisätiedot

MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY:N LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LUONNOKSEEN TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUUTTAMISESTA (lausuntopyyntö 25.3.

MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY:N LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LUONNOKSEEN TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUUTTAMISESTA (lausuntopyyntö 25.3. MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY:N LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LUONNOKSEEN TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUUTTAMISESTA (lausuntopyyntö 25.3.2014) 9 huhtikuuta 2014 (Musiikkituottajat) on Suomessa toimivien

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus 17.5.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 21. marraskuuta 2001 PE 305.729/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Mietintöluonnos (PE 305.729) Michel Rocard Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Hankintalain muutos mahdollisuus vai uhka jätealan toimijoille. KOKOEKO-seminaari 2017 Kuopio, Amanda Nikkilä, lakimies

Hankintalain muutos mahdollisuus vai uhka jätealan toimijoille. KOKOEKO-seminaari 2017 Kuopio, Amanda Nikkilä, lakimies Hankintalain muutos mahdollisuus vai uhka jätealan toimijoille KOKOEKO-seminaari 2017 Kuopio, 7.2.2017 Amanda Nikkilä, lakimies Jätehuolto tänään? Onko jätehuollon järjestyminen ja jätehuoltopalveluiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot