Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008"

Transkriptio

1 Opetusministeriö Kirjaamo Dnro 20/2008 PL VALTIONEUVOSTO (9) Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, TYÖSUHDEOLETTAMAN OTTAMISESTA TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto kunnioittavasti esittää kannanottonsa selvitysmiehen oikeusneuvos Mikko Tulokkaan ehdotuksesta työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17). Asianajajaliitto tarkastelee lausunnossaan selvitysmiehen säännösehdotusta, mutta Asianajajaliitto ei lausunnossaan ota kantaa siihen, tulisiko tekijänoikeuslakiin sisällyttää työsuhteessa luotuja muita teoksia kuin tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskevaa sääntelyä. Tekijänoikeuslain pääperiaate Tekijänoikeuslain (404/1961) 1 :n mukaan tekijänoikeus syntyy tekijälle. Muilla tahoilla voi olla vain sopimukseen perustuvia tekijältä siirtyviä oikeuksia. Käytännössä tästä lähtökohdasta seuraa, että tekijänoikeuden luovutuksensaajan on kyettävä näyttämään, mitä oikeuksia ja missä laajuudessa se on tekijältä hankkinut. Todistustaakka näistä seikoista on luovutuksensaajalla. Vakiintuneiden tulkintaperiaatteiden mukaan oikeuksien katsotaan siirtyneen luovutuksensaajalle siinä laajuudessa kuin luovutuksensaaja voi näyttää oikeuksien siirtyneen. Muut oikeudet jäävät tekijälle. Tähän perusperiaatteeseen, joka on lähtökohtana myös muiden immateriaalioikeudellisten sopimusten tulkinnassa, ei yleisesti ole syytä puuttua. Työsuhteessa luotujen teosten erityispiirteitä Työsuhdeolettama eli olettama oikeuksien siirtymisestä työntekijältä työnantajalle merkitsee selvää poikkeusta tekijänoikeuslain pääperiaatteesta ja käänteistä todistustaakkaa. Tällaista poikkeusta perustellaan yleisesti sillä, että työsuhteessa työntekijät sitoutuvat tekemään työtä työnantajan lukuun ja tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen olemassaolo jo sellaisenaan vaikuttaa niihin lähtökohtiin ja olosuhteisiin, joissa tekijä luo teoksia ja voi hyödyntää oikeuksiaan. Vertailtaessa itsenäisesti luotuja teoksia ja työsuhteessa luotuja teoksia voidaan havaita seuraavia eroja:

2 2 (9) Itsenäisesti luotu teos Tekijän täydellinen itsenäisyys - Erityinen suhde teokseen korostuu - Muuttamiskielto ja oikeuksien edelleenluovutuskielto lähtökohta Työsuhteessa luotu teos Työnantajan johto- ja valvontaoikeus - Työnantajan määräysvalta myös teoksen laadun suhteen (sisällön, toimivuuden, laadun jne.) - Muuttamiskielto ja oikeuksien edelleenluovutuskielto >< työoikeudelliset periaatteet Omaan lukuun - Täydellinen sopimusvapaus Taloudelliset riskit Tekijä Työnantajan lukuun - Tekijän sopimusvapautta rajoittavat työnantajan oikeudet ja työntekijän työsuhteesta johtuvat velvollisuudet Taloudelliset riskit Työnantaja Työsuhteessa tekijän erityinen suhde teokseensa ei ole yhtä vahva kuin itsenäisesti luotujen teosten osalta, koska työnantaja voi yleisen työnjohto-oikeutensa nojalla käyttää määräysvaltaansa myös esimerkiksi teoksen laatua koskevissa asioissa. Tekijänoikeudellisten sopimusten suppean tulkinnan periaate tarkoittaa sitä, että tekijä voi vapaasti hyödyntää kaikkia niitä oikeuksia, joita sopimuksella ei nimenomaisesti ole luovutettu luovutuksensaajalle, sekä määrätä muutoinkin tällaisten teosten käytöstä sopimuksin. Tämä on peruslähtökohta myös työsuhteessa luotujen teosten osalta, mutta työsuhteessa luotujen teosten osalta tekijän sopimusvapautta rajoittavat työntekijän työsuhteesta johtuvat yleiset velvoitteet, kuten lojaliteettivelvoite. Työsuhde jo sellaisenaan kaventaa siten tekijän itsenäistä oikeutta määrätä työsuhteessa luomastaan teoksesta. Useissa tapauksissa tekijän oikeutta rajoittavat myös kilpailukielto ja / tai salassapitovelvollisuus. Riippumatta siitä, onko työnantaja saanut kaikki mahdolliset oikeudet vai vain rajoitetut tiettyjä hyödyntämistapoja koskevat oikeudet, tekijän oikeutta itse hyödyntää edellä mainittuja oikeuksia voivat rajoittaa edellä mainitut työsuhteesta johtuvat velvoitteet. Osa työsuhteessa luoduista teoksista on sellaisia, joita ei luotaisi työsuhteen ulkopuolella. Joka tapauksessa työnantaja kantaa teosten luomiseen liittyvän mahdollisen taloudellisen riskin. Työsuhdeolettamasäännösten tarkoituksena on sovittaa yhteen keskenään ristiriitaiset tekijänoikeudelliset ja työoikeudelliset periaatteet. Työsuhdeolettaman soveltaminen merkitsee sitä, että tekijänoikeudelliset periaatteet väistyvät työoikeudellisten periaatteiden tieltä. Käytännössä olettaman merkitys ratkeaa sen mukaan, kuinka laajat oikeudet työnantajan oletetaan saavan ilman nimenomaista sopimusta tekijänoikeuksien siirtymisestä.

3 3 (9) Työsuhdeolettaman kattamat oikeudet Yleistä Tekijänoikeuslaissa on nykyisin työsuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja tietokantaa koskevat säännökset (TekijäL 40 b ). Säännökset eivät määrittele siirtyvien oikeuksien laajuutta yksityiskohtaisemmin, vaan niissä puhutaan yleisesti tekijänoikeuden siirtymisestä. Sanamuoto viittaa siihen, että tekijänoikeus siirtyisi kokonaan moraalisia oikeuksia lukuun ottamatta. Käytännössä säännöksiä on tulkittu melko laajasti, joskin jonkin verran epäselvyyttä on ollut esimerkiksi TekijäL 40 b :n ja 28 :n välisestä suhteesta, mistä on aiheutunut jonkinlaista oikeudellista epävarmuutta. Selvitysmiehen säännösehdotuksessa muita teoksia koskevaksi säännökseksi pyritään määrittelemään yksityiskohtaisemmin, missä laajuudessa oikeudet siirtyvät. Täysin tarkkarajaisesti ei säännösehdotuksessa ole kuitenkaan määritelty siirtyvien oikeuksien laajuutta. Säännösehdotuksessa oikeuksien laajuus määräytyy lähinnä sillä perustella, mitä työnantajan toiminta edellyttää. Tämä jättää sijaa merkittäville tulkintaeroavuuksille ja heikentää sitä oikeusvarmuutta, jota olettamasäännöksellä tavoitellaan. Toisaalta selvitysmies esittää ehdotuksensa perusteluosassa yksityiskohtaisemmin, mitä oikeuksia työnantajan toiminta voi edellyttää. Yleisesti voidaan arvioida, että hyvin tarkkarajainen sääntely voi johtaa sääntelyyn, joka ei vastaa jonkin alan tarpeita lainkaan. Tekijänoikeuslain soveltamisalaan kuuluu lukuisia hyvin erilaisia toimialoja, joiden käytännöt eroavat toisistaan. Toisaalta säännöksestä tulisi selkeästi käydä ilmi ne oikeudet, jotka sen perusteella voivat siirtyä työnantajalle. Selvitysmiehen säännösehdotus jättää siirtyvien oikeuksien laajuuden hyvin avoimeksi. Selvitysmiehen perustelujen olettaman nojalla voi työnantajalle voi siirtyä yksinoikeus sekä muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet. Säännösehdotuksesta tämä ei käy selkeästi ilmi. Asianajajaliiton käsityksen mukaan olettamasäännöksen tulkintaan liittyvät epävarmuustekijät johtanevat siihen, että tulevaisuudessakin työnantajat ja työntekijät pääsääntöisesti sopivat tekijänoikeuksista nimenomaisesti työsopimuksessa tai muutoin. Sopimuksin olisi mahdollista välttää työsuhdeolettamasääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät ja ottaa huomioon kuhunkin tapaukseen liittyvät erityispiirteet. Tulkintaepäselvyyksien välttäminen on sekä työnantajien että työntekijöiden intressissä. Työsuhteessa työtehtäviä täytettäessä luodut teokset Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan olettamaa sovellettaisiin teoksiin, jotka työntekijä on luonut täyttäessään työsuhteesta johtuvia työtehtäviään. Säännös vastaa tältä osin nykyistä työsuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja tietokantaa koskevaa säännöstä. Säännöksen soveltaminen rajoittuu siten vain teoksiin, jotka työntekijä on luonut täyttäessään työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Esimerkiksi työntekijän vapaa-ajalla itsenäisesti luomiin teoksiin työsuhdeolettamasäännöstä ei sovelleta. Tämä rajaus on perusteltu, koska vain tällaisten teosten osalta työsuhde voi muodostaa perusteen poiketa tekijänoikeuden perusperiaatteista. Työsuhteen käsite saa sisältönsä työsopimuslain (55/2001) 1 :stä. Työsopimuslain 1 :ssä säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien täyttyminen erottaa epäitsenäisessä asemassa tehtävän palkkatyön itsenäisessä asemassa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tehtävästä työstä (HE 157/2000). Tällaisiin itsenäisessä asemassa toimivien yrittäjien tai ammatinharjoittajien luomiin teoksiin työsuhdeolettamasäännöstä ei tulisi soveltaa. Mikäli tekijänoikeuslakiin sisällytetään työsuhdeolettamaa koskevia säännöksiä, tämä rajanveto on Asianajajaliiton mu-

4 4 (9) kaan syytä säilyttää. Rajanveto voi käytännössä joissakin tapauksissa aiheuttaa tulkintaongelmia. Mahdolliset tulkintaongelmat on ratkaistava kussakin yksittäistapauksessa koko työntekotilanteeseen kohdistuvalla kokonaisharkinnalla. Vaikka tulkintaongelmilta ei todennäköisesti ole mahdollista kokonaan välttyä, mahdolliset tulkintaongelmat yksittäistilanteessa eivät voi olla peruste laajentaa työsuhdeolettaman soveltamisalaa itsenäisiin ammatinharjoittajiin tai yrittäjiin. Mikäli epäitsenäisessä asemassa tehtävän palkkatyön kriteerit eivät täyty, ei ole olemassa sellaisia erityisiä perusteita, joiden nojalla tekijänoikeuslain pääperiaatteista poikkeaminen voisi olla perusteltua. Erilaisissa epätyypillisissä tilanteissa tulkintaongelmilta voidaan käytännössä välttyä sopimalla oikeuksista nimenomaisesti. Hyödynnettävät oikeudet Nykyiset ja tulevat hyödyntämistavat Työnantajan toiminta Hyödynnettävät oikeudet tarkoittavat erilaisia tapoja hyödyntää teoksia. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan oikeudet eivät rajoittuisi nykyisin tunnettuihin hyödyntämistapoihin vaan kattaisivat myös tulevaisuudessa mahdollisiksi tulevat hyödyntämistavat. Tämä vastaa yleistä työoikeudellista periaatetta. Työnantajan oikeus hyödyntää työntekijöiden suoritteita ei ole sidoksissa työntekijän työsuhteen voimassaoloaikaan. Työntekijän työsuhteen päätyttyäkin työnantaja voi käyttää työntekijän suoritteita esimerkiksi uuden teknologian mahdollistamalla tavalla. Tekijänoikeudellisten sopimusten nojalla tulevat hyödyntämistavat kuuluvat luovutuksensaajan oikeuksiin vain, jos niin on sovittu. Se, kumman hyväksi uudet hyödyntämistavat tulevat, ratkeaa sopimuksen kokonaistulkinnalla. Uudet hyödyntämistavat voivat johtaa sopimuksen kohtuullistamistarpeeseen. Tämän vuoksi tekijänoikeuslain kohtuullistamissäännöksiä tulee voida soveltaa myös olettamasäännöksen perusteella siirtyviin oikeuksiin. Hyödynnettävien oikeuksien laajuuteen liittyy kysymys siitä, mitä työnantajan toiminta käytännössä edellyttää. Perinteisesti on hyväksytty tulkinta, jonka mukaan työnantaja saa oikeudet hyödyntää työntekijän luomia teoksia normaalilla toimialallaan. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä tällainen toimialaan rajattu tulkinta ei anna käytännön tulkinta-apua, koska yritysten toimialat ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan työnantaja saisi käyttää teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla. Työnantajan oikeutta ei ole ehdotuksessa ajallisesti rajoitettu. Ehdotusta voidaan tulkita siten, että työnantaja saisi hyödyntää teoksia kulloisenkin toimintansa edellyttämällä tavalla. Tällainen tulkinta merkitsisi sitä, että työantaja saisi varsin laajat taloudelliset oikeudet työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen. Työnantajan toimintaan kuuluu laajasti ottaen työnantajan kaikki tavanomainen liiketoiminta ja erilaiset työantajan yritysjärjestelyt. Työnantajan toiminnan muuttuessa oikeuksien käyttöala voi aikojen kuluessa muuttua huomattavastikin. Työnantajan toiminnan muutokset voivat vaikuttaa tekijänoikeuksien taloudelliseen arvoon ja siihen, miten työntekijä mahdollisesti voi itse hyödyntää teoksiaan ja määrätä niistä. Työnantajan toiminnan laajentuessa esimerkiksi uudelle toimialalle, työntekijän aiemmin sallittu käyttöala voi tulla päällekkäiseksi työnantajan toiminnan kanssa. Kun siirtyvät oikeudet määräytyvät sen mukaan, mitä työnantajan toiminta edellyttää, voi siirtyvien oikeuksien laajuus jäädä epäselväksi ja aiheuttaa tulkintaerimielisyyksiä.

5 5 (9) Yksinoikeus / ei-yksinoikeus Nykyiset tekijänoikeuslain työsuhdeolettamaa koskevat säännökset eivät ota kantaa siihen, oletetaanko oikeuksien siirtyvän yksinoikeudella vai ei. Useissa tapauksissa työntekijän oikeutta hyödyntää omaa teostaan rajoittavat myös kilpailukielto ja/tai salassapitovelvollisuus, jolloin kysymyksellä yksinoikeudesta ei ole kovin suurta käytännön merkitystä. Työsuhteessa luodun tietokoneohjelman oikeuksien siirtoa koskeva olettamasäännös pohjautuu tietokoneohjelmadirektiiviin (Neuvoston direktiivi tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 91/250/ETY). Tietokoneohjelmadirektiivin 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos tietokoneohjelman on luonut työntekijä työtehtäviään suorittaessaan tai työnantajansa antamien ohjeiden mukaisesti, työnantajalla yksin on oikeus määrätä kaikista taloudellisesta oikeuksista näin luotuun tietokoneohjelmaan, jollei toisin ole sovittu. Direktiivillä on tulkinnallista merkitystä myös tekijänoikeuslakia sovellettaessa. Tietokoneohjelmat ovat usein myös salassapidon piirissä, joten työntekijällä ei senkään vuoksi ole mahdollista hyödyntää tietokoneohjelmaa itsenäisesti. Lisäksi tietokoneohjelmat ovat luonteeltaan teoksia, joita työntekijä ei yleensä muutoinkaan voisi hyödyntää työsuhteensa ulkopuolella. Tältä osin monet muut teokset eroavat tietokoneohjelmista. Selvitysmies toteaa ehdotuksessaan, että työnantajan olettaman nojalla saama käyttöoikeus on asian luonteesta johtuen lähtökohtaisesti yksinomainen. Selvitysmies viittaa tässä yhteydessä työntekijän työsopimuksesta johtuviin velvoitteisiin, kuten lojaliteetti- ja kilpailukieltovelvoitteisiin ja katsoo, että työntekijälle jäävien tekijänoikeuden elementtien hyväksikäyttö on alisteinen työsuhteesta johtuviin velvoitteisiin nähden. Selvitysmiehen näkemystä voidaan pitää perusteltuna. Luovutuksen yksinoikeusluonteella on merkitystä erityisesti työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeen, jolloin työntekijän mahdolliset kilpailukieltovelvoitteet ovat jo päättyneet. Selvitysmiehen säännösehdotuksessa ei ole mainittu, että tekijänoikeus siirtyisi yksinoikeudella työnantajalle. Tästä voi seurata väärinkäsityksiä. Etenkin 2 momentti on kirjoitettu tavalla, joka viittaa lähinnä rinnakkaiseen käyttöoikeuteen. Säännöksessä tulisikin tarkemmin tuoda esiin tekijänoikeuden siirtyminen yksinoikeudella, jos se on säännöksen tarkoitus. Keskeisiä oikeuksien laajuuteen vaikuttavia seikkoja ei tulisi jättää pelkästään perustelujen varaan. Kysymys yksinoikeudesta liittyy myös siihen, mitä oikeuksia työnantajan toiminta edellyttää. Yksinoikeus estää työntekijää itseään hyödyntämästä teosta samanlaisessa toiminnassa kuin työnantaja. Joissakin tapauksissa teos voi olla työntekijän hyödynnettävissä tämän toimintapiirin ulkopuolella. Epäselvissä tapauksissa työntekijän oikeudesta hyödyntää työsuhteessa luomiaan teoksia olisi joka tapauksessa suositeltavaa sopia erikseen.

6 6 (9) Muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus Todistustaakka TekijäL 28 :n lähtökohtana on, ettei oikeuksien luovutuksensaajalla ole oikeutta muuttaa teosta eikä oikeutta luovuttaa oikeuksia edelleen, jollei nimenomaisesti ole toisin sovittu. Selvitysmies toteaa ehdotuksessaan, että joissakin tapauksissa olettamasäännös voisi johtaa TekijäL 28 :n edelleenluovutus- ja muuttamiskiellon väistymiseen. Selvitysmies ei ehdota tästä nimenomaista säännöstä, vaan nämä oikeudet sisältyisivät olettamaan sillä perusteella, että työnantajan toiminta edellyttäisi teosten muuttamista ja edelleenluovutusta. Käytännössä kysymys siitä, sisältyisivätkö kyseiset oikeudet olettaman piiriin, jäisi ratkaistavaksi tapauskohtaisesti. TekijäL 28 edellyttää, että muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudesta sovitaan nimenomaisesti. Sen vuoksi näiden oikeuksien siirtyminen työsuhdeolettaman nojalla ilman nimenomaista sopimista, voi aiheuttaa oikeusepävarmuutta. Työsuhdeolettamaa koskevassa säännöksessä tulisi nimenomaisesti erikseen todeta, että myös teoksen muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet voivat siirtyä, jos työnantajan toiminta niitä edellyttää. Käytännössä edelleenluovutusoikeuksia tarvitaan tilanteissa, joissa työnantaja lisensioi työntekijän teoksia. Muuttamisoikeuksia tarvitaan silloin, kun teosta käytetään esimerkiksi tuotekehittelyssä. Työsuhdeolettaman nojalla työnantajan oletetaan saavat oikeudet työsuhteessa luotuun teokseen. Lähtökohtana on yleisen työoikeudellisen periaatteen noudattaminen, jonka mukaan oikeudet työn tuloksiin kuuluvat työnantajalle. Tämä johtaa siihen, että kiistatapauksissa työntekijän on osoitettava, että oikeudet eivät ole siirtyneet, kun lähtökohtaisesti tekijänoikeudessa todistustaakka on oikeuksien luovutuksensaajalla. Työntekijän todistustaakka työsuhteessa luotujen teosten osalta koskee vain oikeuksia, joita työnantaja tarvitsee toimintaansa varten. On oletettavaa, että mahdolliset kiistatapaukset koskevat erityisesti tilanteita, joissa työnantajan ja työntekijän käsitykset työnantajan toiminnasta ja toiminnan edellyttämistä oikeuksista eroavat toisistaan. Tällöin todistustaakkakysymykset ovat monisäikeisempiä. Työnantajan tulee kyetä näyttämään, mitä oikeuksia sen normaali toiminta edellyttää. Virkasuhteessa luodut teokset Vastaavia säännöksiä kuin sovelletaan työsuhteessa luotuihin teoksiin, on perusteltua soveltaa myös virkatehtäviä täytettäessä luotuihin teoksiin. Akateemisen vapauden piirissä luodut teokset Selvitysmiehen ehdotukseen ei sisälly poikkeusta työsuhdeolettaman soveltamisesta. Jos uusi työsuhdeolettamaa koskeva säännös sisällytetään tekijänoikeuslakiin, Asianajajaliitto pitää perusteltuna TekijäL 40 b :n 2 momenttia vastaavan säännöksen sisällyttämistä ehdotettavaan pykälään. Poikkeussäännöksen mukaan olettamaa ei sovelleta itsenäisessä tutkimustyössä toimivan tekijän luomaan teokseen. Käytännössä poikkeus koskee yliopistossa ja korkeakoulussa itsenäistä tutkimustyötä tekevää tekijää. Perusteluna poikkeukselle on se, että näissä tilanteissa virka- tai työsuhteesta puuttuvat tavanomaiset työsuhteen tunnusmerkit. Sen sijaan poikkeussäännöksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi yliopis-

7 7 (9) ton tilaustutkimukset ja muut hankkeet, joissa työnantaja käyttää työnantajalle tavanomaisesti kuuluvaa määräysvaltaa. Työsuhdeolettamaa laajempien oikeuksien siirtäminen Selvitysmiehen säännösehdotuksen 3 momentin mukaan laajemmasta tekijänoikeuden siirtämisestä ja sen ehdoista on työntekijän ja työnantajan välillä sovittava kirjallisesti joko nimenomaisella sopimusmääräyksellä tai ottamalla sopimukseen viittaus osapuolia edustavien järjestöjen työehtosopimuksen yhteydessä tai muutoin yhteisesti hyväksymiin ehtoihin. Selvitysmies on ehdottanut varsin laajojen oikeuksien siirtymistä olettaman nojalla. Olettaman piiriin kuuluvia oikeuksia rajaa lähinnä edellytys siitä, että työntekijä on luonut teoksen täyttäessään työsuhteesta johtuvia tehtäviään. Muut työntekijän luomat teokset eivät kuulu lainkaan työsuhdeolettaman piiriin. Toinen työnantajan oikeuksia rajaava seikka on se, että työnantaja saa käyttää teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla. Koska työnantajan toiminta voi aikojen kuluessa muuttua merkittävässä määrin, kyseisen rajauksen merkitys voi käytännössä jäädä vähäiseksi. Kun selvitysmiehen ehdotuksen mukaan työnantajan toiminnan edellyttämät oikeudet voisivat kattaa myös muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet ja kun oikeudet lähtökohtaisesti siirtyisivät työnantajalle yksinoikeudella, niin työnantaja saisi selvitysmiehen ehdotuksen mukaan hyvin laajat taloudelliset oikeudet työntekijän työsuhteessa luomiin teoksiin. Epäselväksi jää, mitä ovat ne laajemmat oikeudet, joista käytännössä voitaisiin sopia. Selvitysmiehen vaatimuksella kirjallisesta sopimuksesta pyritään suojaamaan työntekijää, mikä on perusteltua. Kirjallisen sopimuksen vaatimus sopimuksen muodollisena pätevyysedellytyksenä on kuitenkin hyvin poikkeuksellista, vaikka kirjallinen sopimus on käytännössä suotava. Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden siirtymisestä voidaan sopia vapaasti. Myöskään työsopimusta ei tarvitse tehdä kirjallisesti. Vaatimus kirjallisen sopimuksen tekemisestä on siten poikkeus yleisistä sopimusoikeudellisista periaatteista. Laajemmista oikeuksista sopiminen kirjallisesti olisi joka tapauksessa myös työnantajan intressissä, koska sillä on todistustaakka siitä, että tällaiset oikeudet olisivat sille siirtyneet. Sen lisäksi, että työntekijän oikeusturvan kannalta on tärkeätä, että työnantajan laajemmista oikeuksista sovittaisiin kirjallisesti, niin työntekijän kannalta voi olla merkityksellistä sopia muutoinkin tekijänoikeuksista, koska työsuhdeolettaman kattamien oikeuksien laajuus voi jäädä epäselväksi. Epäselvyyttä voi syntyä myös olettaman ja alalla mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen välisestä suhteesta. Sen vuoksi olisi perusteltua, että kumman tahansa osapuolen pyynnöstä osapuolten olisi sovittava kirjallisesti tekijänoikeuksista. Kirjallinen sopimus ei olisi muodollinen edellytys, mutta toisen osapuolen pyynnöstä osapuolten olisi tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimusehtojen ja korvausten sovittelu Selvitysmies on selvityksessään kiinnittänyt huomiota siihen, että työnantajan ja työntekijän kiistat koskevat useimmissa tapauksissa työntekijän oikeutta korvaukseen. Erityisesti se seikka, että oikeuksia voidaan laajasti hyödyntää myös työsuhteen päättymisen jälkeen, mahdollisesti muuttuneissa olosuhteissa ja myös vasta myöhemmin tunnetuiksi tulevilla tavoilla, voi olla omiaan johtamaan tilanteisiin, joissa esimerkiksi alkuperäinen korvaus voi työntekijän kannalta käydä kohtuuttomaksi. Tätä varten ehtojen kohtuullistamisen tulee olla mahdollista. Asianajajaliiton käsityksen mukaan tämä olisi tehtävissä luontevimmin niin, että TekijäL 29 :n säännös ulotettaisiin koskemaan myös ehtoja, joita sovelletaan työsuhdeolettaman perusteella siirtyneisiin oikeuksiin.

8 8 (9) Muita seikkoja Yhteenveto Mikäli tekijänoikeuslakiin sisällytettäisiin työsuhdeolettamaa koskeva säännös, säännöksen ei sellaisenaan tulisi vaikuttaa eri aloilla sovellettaviin korvauskäytäntöihin ja sopimusmekanismeihin. Korvauksista sopimisen tulisi edelleen olla mahdollista työehtosopimuksissa ja työsopimuksissa. Tietyillä toimialoilla on tähän asti sovittu esimerkiksi erillisistä tallennus- ja esityskorvauksista tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Mikäli tekijänoikeuslakiin sisällytettäisiin kaikkia teoksia koskeva työsuhdeolettamaa koskeva säännös, olisi johdonmukaista soveltaa vastaavaa sääntelyä myös TekijäL 49 a :n mukaisiin valokuviin ja 45 :ssä tarkoitettuihin esittävien taiteilijoiden esityksiin. Asianajajaliitto ei ota kantaa siihen, tulisiko tekijänoikeuslakiin sisällyttää uusia työsuhdeolettamaa koskevia säännöksiä. Työsuhdeolettamasäännöstä on yleisesti perusteltu sillä, että se vähentää työnantajan toimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä. Selvitysmiehen työsuhdeolettamasäännös jättää kuitenkin sijaa erilaisille tulkinnoille siirtyvien oikeuksien laajuudesta. Selvitysmies on ehdotuksensa perusteluissa esittänyt, että lähtökohtana on oikeuksien siirtyminen yksinoikeudella. Edelleen selvitysmiehen mukaan muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet voivat sisältyä olettaman perusteella työnantajalle siirtyviin oikeuksiin. Varsinaisesta säännösehdotuksesta edellä mainitut oikeuksien laajuuteen vaikuttavat seikat eivät käy selkeästi ilmi. Näin keskeiset oikeuksien laajuuteen vaikuttavat seikat tulisi sisällyttää työsuhdeolettamaa koskevaan säännökseen eikä jättää perustelujen varaan. Useissa tapauksissa oikeudellinen epävarmuus on parhaiten vältettävissä vain nimenomaisin kirjallisin sopimuksin. Tällöin voidaan ottaa huomioon kunkin alan erityisolosuhteet ja kuhunkin tapaukseen liittyvät erityispiirteet. Osapuolilla tulisi työsuhdeolettamasäännöksestä riippumatta olla aina mahdollisuus tehdä kirjallinen sopimus tekijänoikeuksista.

9 9 (9) Työsuhdeolettamasäännöksillä pyritään vähentämään työnantajan toimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä varmistamalla oikeuksien siirtyminen työnantajan toiminnan edellyttämällä tavalla. Mahdollisen sääntelyn ei tulisi vaikuttaa kullakin alalla noudatettaviin korvauskäytäntöihin ja sopimusmekanismeihin. Helsingissä 5. syyskuuta 2008 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Riitta Leppiniemi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja LAATI Kristiina Harenko, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Helsinki Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tätä lausuntoa on valmisteltu immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmässä.

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto opmkirjaamo@minedu.fi Helsinki 5.9.2008 Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Viite: Opetusministeriön lausuntopyyntö 12.6.2008, Dnro 6/040/2008

Lisätiedot

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa Esityksen sisältö Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Sopimustarpeiden

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:12 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 9.6.2009 Tiivistelmä Opas oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 Asia Hakija Tekijänoikeus ilmavalokuvaan A Annettu 11.6.2008 Tiivistelmä Ilmavalokuva ei ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Kysymys valokuvan suojan voimassaoloajasta.

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos, valokuva, elokuva A Annettu 3.5.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oikeudesta valokuvaan ja tekijänoikeuksista virka-

Lisätiedot

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää IPR University Center järjesti osana World IP Day 2014-tapahtumaa kyselyn pk-yrityksille tekijänoikeudellisesta tietotasosta. Kyselyssä mitattiin sekä

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 9.6.2009 Tiivistelmä Piirrokset olivat tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:8 Asia Hakija Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan Mainostoimisto X Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta Turkulainen mainostoimisto

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi Helsinki 31.5.2007 Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:18

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:18 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:18 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Loppuraportti oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17.

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17. Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finlands Fotorganisationers Centralförbund The Central Association of Finnish Photographic Organizations Zentralverband der Fotografieorganisationen Finnlands Opetusministeriö

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Yrityksen tekijänoikeusopas - -

Yrityksen tekijänoikeusopas - - Yrityksen tekijänoikeusopas - - 1 1. JOHDANTO OPPAASEEN... 3 2. TEKIJÄNOIKEUS, TYÖSUHDE JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 3. TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEITA SEKÄ KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä ohjetta yhteistoiminnasta yrityksissä annetun

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Oikeuksien siirtyminen työsuhteen perusteella Peruslähtökohdat 1. Oikeus patentoitavaan keksintöön syntyy keksijälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan AXO-Services Oy Annettu 15.12.2011 Tiivistelmä Muun muassa internetsivulla toiminut rahapeli ei ollut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:15 Asia Hakija Tietokoneohjelman vuokraaminen Kihlakunnansyyttäjä N.N. Annettu 8.9.2009 Tiivistelmä Tietokoneohjelman käytön tosiasiallinen luonne ratkaisee viime kädessä

Lisätiedot

Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)

Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Yleistä Suomen Muusikkojen

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:13 Asia Hakija Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan Varastokirjasto / NN Annettu 3.10.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö NN Varastokirjastosta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 Asia Hakija Logojen käyttö parodiassa A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Koska logot eivät olleet tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia, lausuntopyynnössä tarkoitetun

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PK-yritysten tekijänoikeustietous kohtuullisella tasolla

PK-yritysten tekijänoikeustietous kohtuullisella tasolla PK-yritysten tekijänoikeustietous kohtuullisella tasolla IPR University Center järjesti osana World IP Day 2013 -tapahtumaa kyselyn pk-yritysten tekijänoikeudellisesta tietotasosta. Kyselyssä mitattiin

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä!

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Yhteistoiminta-asiamies,VT Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Senior Legal Advisor, VT Keijo Kaivanto, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuntarakennelain muuttamisesta sekä

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuntarakennelain muuttamisesta sekä 1 Työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta LAUSUNTO 11.10.2015 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011 Asianajaja Pia Ek Esityksen sisältö Pilvipalvelut Immateriaalioikeuksista lyhyesti Linkittäminen Sosiaalinen media Mitä pilvipalvelut

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

IMMATERIAALIOIKEUDET TYÖSUHTEESSA

IMMATERIAALIOIKEUDET TYÖSUHTEESSA Immateriaali- oikeudet työsuhteessa 1 IMMATERIAALIOIKEUDET TYÖSUHTEESSA 2007 IMMATERIAALIOIKEUDET TYÖSUHTEESSA ERITYISESTI TYÖSUHDETEKIJÄNOIKEUDESTA JA TYÖSUHDEKEKSINNÖISTÄ OPAS YRITTÄJÄLLE KRISTIINA HARENKO

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20 Asia Hakija Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä Tampereen Juhlagalleria Ky / Naimisiin.info Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Kysymys

Lisätiedot

1(5) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593. Nro 1392-04 LAUSUNTO 1.4.2004. Diaarinro 2/2004. Keskusjärjestö.

1(5) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593. Nro 1392-04 LAUSUNTO 1.4.2004. Diaarinro 2/2004. Keskusjärjestö. 1(5) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: Asia: LAUSUNTO 1.4.2004 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry X:n yliopisto Varallaolovelvollisuus

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot