Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008"

Transkriptio

1 Opetusministeriö Kirjaamo Dnro 20/2008 PL VALTIONEUVOSTO (9) Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, TYÖSUHDEOLETTAMAN OTTAMISESTA TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto kunnioittavasti esittää kannanottonsa selvitysmiehen oikeusneuvos Mikko Tulokkaan ehdotuksesta työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17). Asianajajaliitto tarkastelee lausunnossaan selvitysmiehen säännösehdotusta, mutta Asianajajaliitto ei lausunnossaan ota kantaa siihen, tulisiko tekijänoikeuslakiin sisällyttää työsuhteessa luotuja muita teoksia kuin tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskevaa sääntelyä. Tekijänoikeuslain pääperiaate Tekijänoikeuslain (404/1961) 1 :n mukaan tekijänoikeus syntyy tekijälle. Muilla tahoilla voi olla vain sopimukseen perustuvia tekijältä siirtyviä oikeuksia. Käytännössä tästä lähtökohdasta seuraa, että tekijänoikeuden luovutuksensaajan on kyettävä näyttämään, mitä oikeuksia ja missä laajuudessa se on tekijältä hankkinut. Todistustaakka näistä seikoista on luovutuksensaajalla. Vakiintuneiden tulkintaperiaatteiden mukaan oikeuksien katsotaan siirtyneen luovutuksensaajalle siinä laajuudessa kuin luovutuksensaaja voi näyttää oikeuksien siirtyneen. Muut oikeudet jäävät tekijälle. Tähän perusperiaatteeseen, joka on lähtökohtana myös muiden immateriaalioikeudellisten sopimusten tulkinnassa, ei yleisesti ole syytä puuttua. Työsuhteessa luotujen teosten erityispiirteitä Työsuhdeolettama eli olettama oikeuksien siirtymisestä työntekijältä työnantajalle merkitsee selvää poikkeusta tekijänoikeuslain pääperiaatteesta ja käänteistä todistustaakkaa. Tällaista poikkeusta perustellaan yleisesti sillä, että työsuhteessa työntekijät sitoutuvat tekemään työtä työnantajan lukuun ja tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen olemassaolo jo sellaisenaan vaikuttaa niihin lähtökohtiin ja olosuhteisiin, joissa tekijä luo teoksia ja voi hyödyntää oikeuksiaan. Vertailtaessa itsenäisesti luotuja teoksia ja työsuhteessa luotuja teoksia voidaan havaita seuraavia eroja:

2 2 (9) Itsenäisesti luotu teos Tekijän täydellinen itsenäisyys - Erityinen suhde teokseen korostuu - Muuttamiskielto ja oikeuksien edelleenluovutuskielto lähtökohta Työsuhteessa luotu teos Työnantajan johto- ja valvontaoikeus - Työnantajan määräysvalta myös teoksen laadun suhteen (sisällön, toimivuuden, laadun jne.) - Muuttamiskielto ja oikeuksien edelleenluovutuskielto >< työoikeudelliset periaatteet Omaan lukuun - Täydellinen sopimusvapaus Taloudelliset riskit Tekijä Työnantajan lukuun - Tekijän sopimusvapautta rajoittavat työnantajan oikeudet ja työntekijän työsuhteesta johtuvat velvollisuudet Taloudelliset riskit Työnantaja Työsuhteessa tekijän erityinen suhde teokseensa ei ole yhtä vahva kuin itsenäisesti luotujen teosten osalta, koska työnantaja voi yleisen työnjohto-oikeutensa nojalla käyttää määräysvaltaansa myös esimerkiksi teoksen laatua koskevissa asioissa. Tekijänoikeudellisten sopimusten suppean tulkinnan periaate tarkoittaa sitä, että tekijä voi vapaasti hyödyntää kaikkia niitä oikeuksia, joita sopimuksella ei nimenomaisesti ole luovutettu luovutuksensaajalle, sekä määrätä muutoinkin tällaisten teosten käytöstä sopimuksin. Tämä on peruslähtökohta myös työsuhteessa luotujen teosten osalta, mutta työsuhteessa luotujen teosten osalta tekijän sopimusvapautta rajoittavat työntekijän työsuhteesta johtuvat yleiset velvoitteet, kuten lojaliteettivelvoite. Työsuhde jo sellaisenaan kaventaa siten tekijän itsenäistä oikeutta määrätä työsuhteessa luomastaan teoksesta. Useissa tapauksissa tekijän oikeutta rajoittavat myös kilpailukielto ja / tai salassapitovelvollisuus. Riippumatta siitä, onko työnantaja saanut kaikki mahdolliset oikeudet vai vain rajoitetut tiettyjä hyödyntämistapoja koskevat oikeudet, tekijän oikeutta itse hyödyntää edellä mainittuja oikeuksia voivat rajoittaa edellä mainitut työsuhteesta johtuvat velvoitteet. Osa työsuhteessa luoduista teoksista on sellaisia, joita ei luotaisi työsuhteen ulkopuolella. Joka tapauksessa työnantaja kantaa teosten luomiseen liittyvän mahdollisen taloudellisen riskin. Työsuhdeolettamasäännösten tarkoituksena on sovittaa yhteen keskenään ristiriitaiset tekijänoikeudelliset ja työoikeudelliset periaatteet. Työsuhdeolettaman soveltaminen merkitsee sitä, että tekijänoikeudelliset periaatteet väistyvät työoikeudellisten periaatteiden tieltä. Käytännössä olettaman merkitys ratkeaa sen mukaan, kuinka laajat oikeudet työnantajan oletetaan saavan ilman nimenomaista sopimusta tekijänoikeuksien siirtymisestä.

3 3 (9) Työsuhdeolettaman kattamat oikeudet Yleistä Tekijänoikeuslaissa on nykyisin työsuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja tietokantaa koskevat säännökset (TekijäL 40 b ). Säännökset eivät määrittele siirtyvien oikeuksien laajuutta yksityiskohtaisemmin, vaan niissä puhutaan yleisesti tekijänoikeuden siirtymisestä. Sanamuoto viittaa siihen, että tekijänoikeus siirtyisi kokonaan moraalisia oikeuksia lukuun ottamatta. Käytännössä säännöksiä on tulkittu melko laajasti, joskin jonkin verran epäselvyyttä on ollut esimerkiksi TekijäL 40 b :n ja 28 :n välisestä suhteesta, mistä on aiheutunut jonkinlaista oikeudellista epävarmuutta. Selvitysmiehen säännösehdotuksessa muita teoksia koskevaksi säännökseksi pyritään määrittelemään yksityiskohtaisemmin, missä laajuudessa oikeudet siirtyvät. Täysin tarkkarajaisesti ei säännösehdotuksessa ole kuitenkaan määritelty siirtyvien oikeuksien laajuutta. Säännösehdotuksessa oikeuksien laajuus määräytyy lähinnä sillä perustella, mitä työnantajan toiminta edellyttää. Tämä jättää sijaa merkittäville tulkintaeroavuuksille ja heikentää sitä oikeusvarmuutta, jota olettamasäännöksellä tavoitellaan. Toisaalta selvitysmies esittää ehdotuksensa perusteluosassa yksityiskohtaisemmin, mitä oikeuksia työnantajan toiminta voi edellyttää. Yleisesti voidaan arvioida, että hyvin tarkkarajainen sääntely voi johtaa sääntelyyn, joka ei vastaa jonkin alan tarpeita lainkaan. Tekijänoikeuslain soveltamisalaan kuuluu lukuisia hyvin erilaisia toimialoja, joiden käytännöt eroavat toisistaan. Toisaalta säännöksestä tulisi selkeästi käydä ilmi ne oikeudet, jotka sen perusteella voivat siirtyä työnantajalle. Selvitysmiehen säännösehdotus jättää siirtyvien oikeuksien laajuuden hyvin avoimeksi. Selvitysmiehen perustelujen olettaman nojalla voi työnantajalle voi siirtyä yksinoikeus sekä muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet. Säännösehdotuksesta tämä ei käy selkeästi ilmi. Asianajajaliiton käsityksen mukaan olettamasäännöksen tulkintaan liittyvät epävarmuustekijät johtanevat siihen, että tulevaisuudessakin työnantajat ja työntekijät pääsääntöisesti sopivat tekijänoikeuksista nimenomaisesti työsopimuksessa tai muutoin. Sopimuksin olisi mahdollista välttää työsuhdeolettamasääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät ja ottaa huomioon kuhunkin tapaukseen liittyvät erityispiirteet. Tulkintaepäselvyyksien välttäminen on sekä työnantajien että työntekijöiden intressissä. Työsuhteessa työtehtäviä täytettäessä luodut teokset Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan olettamaa sovellettaisiin teoksiin, jotka työntekijä on luonut täyttäessään työsuhteesta johtuvia työtehtäviään. Säännös vastaa tältä osin nykyistä työsuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja tietokantaa koskevaa säännöstä. Säännöksen soveltaminen rajoittuu siten vain teoksiin, jotka työntekijä on luonut täyttäessään työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Esimerkiksi työntekijän vapaa-ajalla itsenäisesti luomiin teoksiin työsuhdeolettamasäännöstä ei sovelleta. Tämä rajaus on perusteltu, koska vain tällaisten teosten osalta työsuhde voi muodostaa perusteen poiketa tekijänoikeuden perusperiaatteista. Työsuhteen käsite saa sisältönsä työsopimuslain (55/2001) 1 :stä. Työsopimuslain 1 :ssä säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien täyttyminen erottaa epäitsenäisessä asemassa tehtävän palkkatyön itsenäisessä asemassa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tehtävästä työstä (HE 157/2000). Tällaisiin itsenäisessä asemassa toimivien yrittäjien tai ammatinharjoittajien luomiin teoksiin työsuhdeolettamasäännöstä ei tulisi soveltaa. Mikäli tekijänoikeuslakiin sisällytetään työsuhdeolettamaa koskevia säännöksiä, tämä rajanveto on Asianajajaliiton mu-

4 4 (9) kaan syytä säilyttää. Rajanveto voi käytännössä joissakin tapauksissa aiheuttaa tulkintaongelmia. Mahdolliset tulkintaongelmat on ratkaistava kussakin yksittäistapauksessa koko työntekotilanteeseen kohdistuvalla kokonaisharkinnalla. Vaikka tulkintaongelmilta ei todennäköisesti ole mahdollista kokonaan välttyä, mahdolliset tulkintaongelmat yksittäistilanteessa eivät voi olla peruste laajentaa työsuhdeolettaman soveltamisalaa itsenäisiin ammatinharjoittajiin tai yrittäjiin. Mikäli epäitsenäisessä asemassa tehtävän palkkatyön kriteerit eivät täyty, ei ole olemassa sellaisia erityisiä perusteita, joiden nojalla tekijänoikeuslain pääperiaatteista poikkeaminen voisi olla perusteltua. Erilaisissa epätyypillisissä tilanteissa tulkintaongelmilta voidaan käytännössä välttyä sopimalla oikeuksista nimenomaisesti. Hyödynnettävät oikeudet Nykyiset ja tulevat hyödyntämistavat Työnantajan toiminta Hyödynnettävät oikeudet tarkoittavat erilaisia tapoja hyödyntää teoksia. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan oikeudet eivät rajoittuisi nykyisin tunnettuihin hyödyntämistapoihin vaan kattaisivat myös tulevaisuudessa mahdollisiksi tulevat hyödyntämistavat. Tämä vastaa yleistä työoikeudellista periaatetta. Työnantajan oikeus hyödyntää työntekijöiden suoritteita ei ole sidoksissa työntekijän työsuhteen voimassaoloaikaan. Työntekijän työsuhteen päätyttyäkin työnantaja voi käyttää työntekijän suoritteita esimerkiksi uuden teknologian mahdollistamalla tavalla. Tekijänoikeudellisten sopimusten nojalla tulevat hyödyntämistavat kuuluvat luovutuksensaajan oikeuksiin vain, jos niin on sovittu. Se, kumman hyväksi uudet hyödyntämistavat tulevat, ratkeaa sopimuksen kokonaistulkinnalla. Uudet hyödyntämistavat voivat johtaa sopimuksen kohtuullistamistarpeeseen. Tämän vuoksi tekijänoikeuslain kohtuullistamissäännöksiä tulee voida soveltaa myös olettamasäännöksen perusteella siirtyviin oikeuksiin. Hyödynnettävien oikeuksien laajuuteen liittyy kysymys siitä, mitä työnantajan toiminta käytännössä edellyttää. Perinteisesti on hyväksytty tulkinta, jonka mukaan työnantaja saa oikeudet hyödyntää työntekijän luomia teoksia normaalilla toimialallaan. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä tällainen toimialaan rajattu tulkinta ei anna käytännön tulkinta-apua, koska yritysten toimialat ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan työnantaja saisi käyttää teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla. Työnantajan oikeutta ei ole ehdotuksessa ajallisesti rajoitettu. Ehdotusta voidaan tulkita siten, että työnantaja saisi hyödyntää teoksia kulloisenkin toimintansa edellyttämällä tavalla. Tällainen tulkinta merkitsisi sitä, että työantaja saisi varsin laajat taloudelliset oikeudet työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen. Työnantajan toimintaan kuuluu laajasti ottaen työnantajan kaikki tavanomainen liiketoiminta ja erilaiset työantajan yritysjärjestelyt. Työnantajan toiminnan muuttuessa oikeuksien käyttöala voi aikojen kuluessa muuttua huomattavastikin. Työnantajan toiminnan muutokset voivat vaikuttaa tekijänoikeuksien taloudelliseen arvoon ja siihen, miten työntekijä mahdollisesti voi itse hyödyntää teoksiaan ja määrätä niistä. Työnantajan toiminnan laajentuessa esimerkiksi uudelle toimialalle, työntekijän aiemmin sallittu käyttöala voi tulla päällekkäiseksi työnantajan toiminnan kanssa. Kun siirtyvät oikeudet määräytyvät sen mukaan, mitä työnantajan toiminta edellyttää, voi siirtyvien oikeuksien laajuus jäädä epäselväksi ja aiheuttaa tulkintaerimielisyyksiä.

5 5 (9) Yksinoikeus / ei-yksinoikeus Nykyiset tekijänoikeuslain työsuhdeolettamaa koskevat säännökset eivät ota kantaa siihen, oletetaanko oikeuksien siirtyvän yksinoikeudella vai ei. Useissa tapauksissa työntekijän oikeutta hyödyntää omaa teostaan rajoittavat myös kilpailukielto ja/tai salassapitovelvollisuus, jolloin kysymyksellä yksinoikeudesta ei ole kovin suurta käytännön merkitystä. Työsuhteessa luodun tietokoneohjelman oikeuksien siirtoa koskeva olettamasäännös pohjautuu tietokoneohjelmadirektiiviin (Neuvoston direktiivi tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 91/250/ETY). Tietokoneohjelmadirektiivin 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos tietokoneohjelman on luonut työntekijä työtehtäviään suorittaessaan tai työnantajansa antamien ohjeiden mukaisesti, työnantajalla yksin on oikeus määrätä kaikista taloudellisesta oikeuksista näin luotuun tietokoneohjelmaan, jollei toisin ole sovittu. Direktiivillä on tulkinnallista merkitystä myös tekijänoikeuslakia sovellettaessa. Tietokoneohjelmat ovat usein myös salassapidon piirissä, joten työntekijällä ei senkään vuoksi ole mahdollista hyödyntää tietokoneohjelmaa itsenäisesti. Lisäksi tietokoneohjelmat ovat luonteeltaan teoksia, joita työntekijä ei yleensä muutoinkaan voisi hyödyntää työsuhteensa ulkopuolella. Tältä osin monet muut teokset eroavat tietokoneohjelmista. Selvitysmies toteaa ehdotuksessaan, että työnantajan olettaman nojalla saama käyttöoikeus on asian luonteesta johtuen lähtökohtaisesti yksinomainen. Selvitysmies viittaa tässä yhteydessä työntekijän työsopimuksesta johtuviin velvoitteisiin, kuten lojaliteetti- ja kilpailukieltovelvoitteisiin ja katsoo, että työntekijälle jäävien tekijänoikeuden elementtien hyväksikäyttö on alisteinen työsuhteesta johtuviin velvoitteisiin nähden. Selvitysmiehen näkemystä voidaan pitää perusteltuna. Luovutuksen yksinoikeusluonteella on merkitystä erityisesti työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeen, jolloin työntekijän mahdolliset kilpailukieltovelvoitteet ovat jo päättyneet. Selvitysmiehen säännösehdotuksessa ei ole mainittu, että tekijänoikeus siirtyisi yksinoikeudella työnantajalle. Tästä voi seurata väärinkäsityksiä. Etenkin 2 momentti on kirjoitettu tavalla, joka viittaa lähinnä rinnakkaiseen käyttöoikeuteen. Säännöksessä tulisikin tarkemmin tuoda esiin tekijänoikeuden siirtyminen yksinoikeudella, jos se on säännöksen tarkoitus. Keskeisiä oikeuksien laajuuteen vaikuttavia seikkoja ei tulisi jättää pelkästään perustelujen varaan. Kysymys yksinoikeudesta liittyy myös siihen, mitä oikeuksia työnantajan toiminta edellyttää. Yksinoikeus estää työntekijää itseään hyödyntämästä teosta samanlaisessa toiminnassa kuin työnantaja. Joissakin tapauksissa teos voi olla työntekijän hyödynnettävissä tämän toimintapiirin ulkopuolella. Epäselvissä tapauksissa työntekijän oikeudesta hyödyntää työsuhteessa luomiaan teoksia olisi joka tapauksessa suositeltavaa sopia erikseen.

6 6 (9) Muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus Todistustaakka TekijäL 28 :n lähtökohtana on, ettei oikeuksien luovutuksensaajalla ole oikeutta muuttaa teosta eikä oikeutta luovuttaa oikeuksia edelleen, jollei nimenomaisesti ole toisin sovittu. Selvitysmies toteaa ehdotuksessaan, että joissakin tapauksissa olettamasäännös voisi johtaa TekijäL 28 :n edelleenluovutus- ja muuttamiskiellon väistymiseen. Selvitysmies ei ehdota tästä nimenomaista säännöstä, vaan nämä oikeudet sisältyisivät olettamaan sillä perusteella, että työnantajan toiminta edellyttäisi teosten muuttamista ja edelleenluovutusta. Käytännössä kysymys siitä, sisältyisivätkö kyseiset oikeudet olettaman piiriin, jäisi ratkaistavaksi tapauskohtaisesti. TekijäL 28 edellyttää, että muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudesta sovitaan nimenomaisesti. Sen vuoksi näiden oikeuksien siirtyminen työsuhdeolettaman nojalla ilman nimenomaista sopimista, voi aiheuttaa oikeusepävarmuutta. Työsuhdeolettamaa koskevassa säännöksessä tulisi nimenomaisesti erikseen todeta, että myös teoksen muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet voivat siirtyä, jos työnantajan toiminta niitä edellyttää. Käytännössä edelleenluovutusoikeuksia tarvitaan tilanteissa, joissa työnantaja lisensioi työntekijän teoksia. Muuttamisoikeuksia tarvitaan silloin, kun teosta käytetään esimerkiksi tuotekehittelyssä. Työsuhdeolettaman nojalla työnantajan oletetaan saavat oikeudet työsuhteessa luotuun teokseen. Lähtökohtana on yleisen työoikeudellisen periaatteen noudattaminen, jonka mukaan oikeudet työn tuloksiin kuuluvat työnantajalle. Tämä johtaa siihen, että kiistatapauksissa työntekijän on osoitettava, että oikeudet eivät ole siirtyneet, kun lähtökohtaisesti tekijänoikeudessa todistustaakka on oikeuksien luovutuksensaajalla. Työntekijän todistustaakka työsuhteessa luotujen teosten osalta koskee vain oikeuksia, joita työnantaja tarvitsee toimintaansa varten. On oletettavaa, että mahdolliset kiistatapaukset koskevat erityisesti tilanteita, joissa työnantajan ja työntekijän käsitykset työnantajan toiminnasta ja toiminnan edellyttämistä oikeuksista eroavat toisistaan. Tällöin todistustaakkakysymykset ovat monisäikeisempiä. Työnantajan tulee kyetä näyttämään, mitä oikeuksia sen normaali toiminta edellyttää. Virkasuhteessa luodut teokset Vastaavia säännöksiä kuin sovelletaan työsuhteessa luotuihin teoksiin, on perusteltua soveltaa myös virkatehtäviä täytettäessä luotuihin teoksiin. Akateemisen vapauden piirissä luodut teokset Selvitysmiehen ehdotukseen ei sisälly poikkeusta työsuhdeolettaman soveltamisesta. Jos uusi työsuhdeolettamaa koskeva säännös sisällytetään tekijänoikeuslakiin, Asianajajaliitto pitää perusteltuna TekijäL 40 b :n 2 momenttia vastaavan säännöksen sisällyttämistä ehdotettavaan pykälään. Poikkeussäännöksen mukaan olettamaa ei sovelleta itsenäisessä tutkimustyössä toimivan tekijän luomaan teokseen. Käytännössä poikkeus koskee yliopistossa ja korkeakoulussa itsenäistä tutkimustyötä tekevää tekijää. Perusteluna poikkeukselle on se, että näissä tilanteissa virka- tai työsuhteesta puuttuvat tavanomaiset työsuhteen tunnusmerkit. Sen sijaan poikkeussäännöksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi yliopis-

7 7 (9) ton tilaustutkimukset ja muut hankkeet, joissa työnantaja käyttää työnantajalle tavanomaisesti kuuluvaa määräysvaltaa. Työsuhdeolettamaa laajempien oikeuksien siirtäminen Selvitysmiehen säännösehdotuksen 3 momentin mukaan laajemmasta tekijänoikeuden siirtämisestä ja sen ehdoista on työntekijän ja työnantajan välillä sovittava kirjallisesti joko nimenomaisella sopimusmääräyksellä tai ottamalla sopimukseen viittaus osapuolia edustavien järjestöjen työehtosopimuksen yhteydessä tai muutoin yhteisesti hyväksymiin ehtoihin. Selvitysmies on ehdottanut varsin laajojen oikeuksien siirtymistä olettaman nojalla. Olettaman piiriin kuuluvia oikeuksia rajaa lähinnä edellytys siitä, että työntekijä on luonut teoksen täyttäessään työsuhteesta johtuvia tehtäviään. Muut työntekijän luomat teokset eivät kuulu lainkaan työsuhdeolettaman piiriin. Toinen työnantajan oikeuksia rajaava seikka on se, että työnantaja saa käyttää teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla. Koska työnantajan toiminta voi aikojen kuluessa muuttua merkittävässä määrin, kyseisen rajauksen merkitys voi käytännössä jäädä vähäiseksi. Kun selvitysmiehen ehdotuksen mukaan työnantajan toiminnan edellyttämät oikeudet voisivat kattaa myös muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet ja kun oikeudet lähtökohtaisesti siirtyisivät työnantajalle yksinoikeudella, niin työnantaja saisi selvitysmiehen ehdotuksen mukaan hyvin laajat taloudelliset oikeudet työntekijän työsuhteessa luomiin teoksiin. Epäselväksi jää, mitä ovat ne laajemmat oikeudet, joista käytännössä voitaisiin sopia. Selvitysmiehen vaatimuksella kirjallisesta sopimuksesta pyritään suojaamaan työntekijää, mikä on perusteltua. Kirjallisen sopimuksen vaatimus sopimuksen muodollisena pätevyysedellytyksenä on kuitenkin hyvin poikkeuksellista, vaikka kirjallinen sopimus on käytännössä suotava. Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden siirtymisestä voidaan sopia vapaasti. Myöskään työsopimusta ei tarvitse tehdä kirjallisesti. Vaatimus kirjallisen sopimuksen tekemisestä on siten poikkeus yleisistä sopimusoikeudellisista periaatteista. Laajemmista oikeuksista sopiminen kirjallisesti olisi joka tapauksessa myös työnantajan intressissä, koska sillä on todistustaakka siitä, että tällaiset oikeudet olisivat sille siirtyneet. Sen lisäksi, että työntekijän oikeusturvan kannalta on tärkeätä, että työnantajan laajemmista oikeuksista sovittaisiin kirjallisesti, niin työntekijän kannalta voi olla merkityksellistä sopia muutoinkin tekijänoikeuksista, koska työsuhdeolettaman kattamien oikeuksien laajuus voi jäädä epäselväksi. Epäselvyyttä voi syntyä myös olettaman ja alalla mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen välisestä suhteesta. Sen vuoksi olisi perusteltua, että kumman tahansa osapuolen pyynnöstä osapuolten olisi sovittava kirjallisesti tekijänoikeuksista. Kirjallinen sopimus ei olisi muodollinen edellytys, mutta toisen osapuolen pyynnöstä osapuolten olisi tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimusehtojen ja korvausten sovittelu Selvitysmies on selvityksessään kiinnittänyt huomiota siihen, että työnantajan ja työntekijän kiistat koskevat useimmissa tapauksissa työntekijän oikeutta korvaukseen. Erityisesti se seikka, että oikeuksia voidaan laajasti hyödyntää myös työsuhteen päättymisen jälkeen, mahdollisesti muuttuneissa olosuhteissa ja myös vasta myöhemmin tunnetuiksi tulevilla tavoilla, voi olla omiaan johtamaan tilanteisiin, joissa esimerkiksi alkuperäinen korvaus voi työntekijän kannalta käydä kohtuuttomaksi. Tätä varten ehtojen kohtuullistamisen tulee olla mahdollista. Asianajajaliiton käsityksen mukaan tämä olisi tehtävissä luontevimmin niin, että TekijäL 29 :n säännös ulotettaisiin koskemaan myös ehtoja, joita sovelletaan työsuhdeolettaman perusteella siirtyneisiin oikeuksiin.

8 8 (9) Muita seikkoja Yhteenveto Mikäli tekijänoikeuslakiin sisällytettäisiin työsuhdeolettamaa koskeva säännös, säännöksen ei sellaisenaan tulisi vaikuttaa eri aloilla sovellettaviin korvauskäytäntöihin ja sopimusmekanismeihin. Korvauksista sopimisen tulisi edelleen olla mahdollista työehtosopimuksissa ja työsopimuksissa. Tietyillä toimialoilla on tähän asti sovittu esimerkiksi erillisistä tallennus- ja esityskorvauksista tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Mikäli tekijänoikeuslakiin sisällytettäisiin kaikkia teoksia koskeva työsuhdeolettamaa koskeva säännös, olisi johdonmukaista soveltaa vastaavaa sääntelyä myös TekijäL 49 a :n mukaisiin valokuviin ja 45 :ssä tarkoitettuihin esittävien taiteilijoiden esityksiin. Asianajajaliitto ei ota kantaa siihen, tulisiko tekijänoikeuslakiin sisällyttää uusia työsuhdeolettamaa koskevia säännöksiä. Työsuhdeolettamasäännöstä on yleisesti perusteltu sillä, että se vähentää työnantajan toimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä. Selvitysmiehen työsuhdeolettamasäännös jättää kuitenkin sijaa erilaisille tulkinnoille siirtyvien oikeuksien laajuudesta. Selvitysmies on ehdotuksensa perusteluissa esittänyt, että lähtökohtana on oikeuksien siirtyminen yksinoikeudella. Edelleen selvitysmiehen mukaan muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet voivat sisältyä olettaman perusteella työnantajalle siirtyviin oikeuksiin. Varsinaisesta säännösehdotuksesta edellä mainitut oikeuksien laajuuteen vaikuttavat seikat eivät käy selkeästi ilmi. Näin keskeiset oikeuksien laajuuteen vaikuttavat seikat tulisi sisällyttää työsuhdeolettamaa koskevaan säännökseen eikä jättää perustelujen varaan. Useissa tapauksissa oikeudellinen epävarmuus on parhaiten vältettävissä vain nimenomaisin kirjallisin sopimuksin. Tällöin voidaan ottaa huomioon kunkin alan erityisolosuhteet ja kuhunkin tapaukseen liittyvät erityispiirteet. Osapuolilla tulisi työsuhdeolettamasäännöksestä riippumatta olla aina mahdollisuus tehdä kirjallinen sopimus tekijänoikeuksista.

9 9 (9) Työsuhdeolettamasäännöksillä pyritään vähentämään työnantajan toimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä varmistamalla oikeuksien siirtyminen työnantajan toiminnan edellyttämällä tavalla. Mahdollisen sääntelyn ei tulisi vaikuttaa kullakin alalla noudatettaviin korvauskäytäntöihin ja sopimusmekanismeihin. Helsingissä 5. syyskuuta 2008 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Riitta Leppiniemi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja LAATI Kristiina Harenko, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Helsinki Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tätä lausuntoa on valmisteltu immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmässä.

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin

Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto opmkirjaamo@minedu.fi Helsinki 5.9.2008 Lausunto työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Viite: Opetusministeriön lausuntopyyntö 12.6.2008, Dnro 6/040/2008

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa Esityksen sisältö Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Sopimustarpeiden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Lausunto työsuhdetekijänoikeutta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunto työsuhdetekijänoikeutta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Helsinki 7.12.2009 Opetusministeriö Kirjaamo PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: copyright@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö 10.11.2009 Dnro 30/010/2009 Lausunto työsuhdetekijänoikeutta koskevasta hallituksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:11 Asia Hakija Tekijänoikeuden siirtyminen A Annettu 29.10.1987 Tiivistelmä Museolehtori A oli Suomen taideakatemian palveluksessa työskennellessään laatinut Ateneumia

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:12 Asia Hakija Tietokoneohjelma A Annettu 5.8.1993 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto tietokoneohjelmaan liittyvistä tekijänoikeudellisista kysymyksistä. Koska

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo sivu 1/5 Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 Asia Hakija Tekijänoikeus ilmavalokuvaan A Annettu 11.6.2008 Tiivistelmä Ilmavalokuva ei ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Kysymys valokuvan suojan voimassaoloajasta.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:12 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 9.6.2009 Tiivistelmä Opas oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos, valokuva, elokuva A Annettu 3.5.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oikeudesta valokuvaan ja tekijänoikeuksista virka-

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:18

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:18 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:18 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Loppuraportti oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 9.6.2009 Tiivistelmä Piirrokset olivat tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:8 Asia Hakija Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan Mainostoimisto X Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta Turkulainen mainostoimisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:14

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:14 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:14 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 26.11.1992 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto luentokalvojen sisältämän aineiston tekijänoikeudellisesta suojasta

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää IPR University Center järjesti osana World IP Day 2014-tapahtumaa kyselyn pk-yrityksille tekijänoikeudellisesta tietotasosta. Kyselyssä mitattiin sekä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi Helsinki 31.5.2007 Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:20 Asia Hakija Kokoomateos, luettelosuoja Y Annettu 14.12.1994 Tiivistelmä Kirjan aineisto oli valikoitu ja järjestetty itsenäisesti ja omaperäisesti. Siten kirja oli

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Oikeuksien siirtyminen työsuhteen perusteella Peruslähtökohdat 1. Oikeus patentoitavaan keksintöön syntyy keksijälle

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Tekijänoikeus diaarikaavaan, arkistokaavaan ja arkistointiohjeisiin

Tekijänoikeus diaarikaavaan, arkistokaavaan ja arkistointiohjeisiin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:4 Asia Hakija Tekijänoikeus diaarikaavaan, arkistokaavaan ja arkistointiohjeisiin NN Annettu 19.3.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö NN (jäljempänä hakija) on 29.6.2000

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17.

Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17. Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finlands Fotorganisationers Centralförbund The Central Association of Finnish Photographic Organizations Zentralverband der Fotografieorganisationen Finnlands Opetusministeriö

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä ohjetta yhteistoiminnasta yrityksissä annetun

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan AXO-Services Oy Annettu 15.12.2011 Tiivistelmä Muun muassa internetsivulla toiminut rahapeli ei ollut

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)

Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Yleistä Suomen Muusikkojen

Lisätiedot