Puolueiden vastaukset kulttuuri- ja taidealojen itsensätyöllistäjiä huolestuttaviin kysymyksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolueiden vastaukset kulttuuri- ja taidealojen itsensätyöllistäjiä huolestuttaviin kysymyksiin."

Transkriptio

1 Kysymys Puolue Vastaus 1. Esimerkiksi Norjassa on lailla säädetty kulttuurialan etujärjestöille kollektiivinen neuvotteluoikeus työehdoista. Suomessa tällainen oikeus on vain ammattiliitoilla. Voisiko tai pitäisikö Suomessakin mielestänne etujärjestöillä olla kollektiivinen neuvotteluoikeus? On ongelmallista, että esimerkiksi kulttuurialan etujärjestöillä ei ole neuvotteluoikeutta, sillä ammattiliitot eivät välttämättä tunne alan erityiskysymyksiä. Toisaalta vastaavanlaisia tahoja on muitakin, ja vaarana on neuvottelujärjestelmän pirstoutuminen. Mekanismia olisi kuitenkin hyvä kehittää sellaiseen suuntaan, että kulttuurialan etujärjestöillä olisi nykyistä parempi mahdollisuus tukea kulttuurialan tekijöitä näiden työehtoja koskevissa kysymyksissä. pitää luovan alan tekijöiden oikeuksien vahvistamista tärkeänä. Sopiminen on tärkeä pitää paikallisella tasolla yrityskohtaisena, jotta yritykset voivat tehdä liiketoimintaa paikallisesti erilaisissa ympäristöissä ongelmitta. Hyviä keinoja tällaiseen voisi olla yrityskohtaisesti tehtävä paikallista työehtosopimusta vastaava neuvottelujärjestelmä, jossa yrityskohtaisesti neuvoteltaisiin tekijänoikeuksien käytön vähimmäisehdoista. Ajatus on tutkimisen arvoinen. Jo nykyisellään ammattiliitot tietenkin ovat neuvotteluosapuolena jäsenistönsä osalta. Jos ja kun tarkoitetaan ns. itsensä työllistäjiä, on heidän asemansa heikko suhteessa työnantajiin. Tätä asemaa pitäisi vahvistaa mm. tekijänoikeuksiin liittyvillä säädöksillä. Kyse on lopulta etujärjestön edustavuudesta. Järjestelmämme mukaan sekä työntekijä- että työnantajapuoli järjestäytyvät, ja järjestäytymisaste määrittää sopimuksen sitovuuden. Ei kaikilla etujärjestöillä. Ammattiryhmää työehtoneuvotteluissa edustavaa etujärjestöä kutsutaan ammattiliitoksi. Esimerkiksi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) edustaa laajasti taide- ja kulttuurialan ammattilaisia. Myös Journalistiliitto voi tulla kyseeseen tai voidaan tarpeen vaatiessa perustaa uusi ammattiliitto. Ei. Mutta SKTL:n palkkiosuosituksen tapaiset "hinnastot" olisivat paikallaan. ( puolueen kanta on, että tulisi järjestää kansanäänestys. Vastaukset ovat freelancekääntäjänä toimivan

2 2. Tulisiko esimerkiksi kirjallisuuden kääntäjille, jotka tekevät säännöllistä kokopäivätyötä ja saavat siitä merkkimäärään sidotun, kustantajan kanssa neuvotellun korvauksen, puolueenne mielestä määrittää kohtuulliseksi katsottava, minimipalkkaan rinnastettava minimikorvaus esimerkiksi siten kuin Saksassa, missä taiteellisen työn teettäjillä on velvollisuus neuvotella minimihintataso taiteilijajärjestöjen kanssa? Kyllä. On huolestuttavaa, että monet kirjallisuuden kääntäjät joko harkitsevat alan vaihtoa tai ovat jo vaihtaneet alaa siksi, että kokevat että kirjallisuuden kääntämisellä ei voi enää elättää itseään. Se uhkaa käännöskirjallisuuden laatua. Alan korvauksissa on olut laskeva trendi. Kääntäjät kokevat hankalaksi palkkioista neuvottelemisen ja yleisen neuvottelukulttuurin, jossa ovat altavastaajan asemassa. Minimikorvaustason määritteleminen toisi helpotusta neuvottelutilanteeseen ja estäisi palkkioiden pahimman polkemisen. Minimi tulee määritellä kohtuulliselle tasolle. Luovan alan töiden tekijöiden mahdollisuuksia saada riittävä toimeentulo työllään tulee edistää. Luovan alan sopimusten korvausten kohtuullisuutta tulee selvittää ja pyrkiä saamaan sopimuksista kaikkien osapuolien kannalta mahdollisimman kohtuullisia. Kustantajien ja taiteilijajärjestöjen välillä olisi hyvä neuvotella ainakin suosituksia alan työstä maksettavista kohtuullisista korvauksista. Tärkeätä on myös huolehtia, että kustantajat eivät kohtele luovan työn tekijöitä epätasa-arvoisesti sopimuskäytännössään. Kyllä pitäisi. Tämä kuitenkin edellyttäisi sitä, että kääntäjät järjestäytyisivät ja solmisivat sopimuksen, joka mieluiten voitaisiin tulkita yleissitovaksi. Valtio ei voi oikein pakottaa osapuolia solmimaan tällaista sopimusta. Vastaavasti kuin Teme on neuvotellut Yleisradion freelancereiden palkat, voisivat kirjallisuuden kääntäjät ajaa tätä haluamansa ammattiliiton, vaikkapa Journalistiliiton, kautta. Ei. Kirjallisuuden kääntäminen on kirjallisuuden kääntämistä. Apurahat ovat asia erikseen. ( puolueen kanta on, että tulisi järjestää kansanäänestys. Vastaukset ovat freelancekääntäjänä toimivan

3 3. Onko puolueenne valmis kannattamaan pienituloisten, eiyrittäjämäistä toimintaa harjoittavien taiteilijoiden irrottamista YEL-järjestelmästä ja heidän eläkevakuutusmaksujensa helpottamista esimerkiksi samalla tavoin kuin on tehty maataloustuottajien ja apurahansaajien osalta MELA-järjestelmässä? Kyllä. Lainsäädäntö perustuu edelleen palkansaaja-yrittäjä-kahtiajakoon, johon itsensä työllistävät eivät istu. Itsensä työllistävät rinnastetaan palkansaajiksi tai yrittäjiksi riippumatta siitä, mikä tulkinta vastaa todellisuutta tai olisi henkilön edun mukaista. YEL-järjestelmä on usein pienillä tuloilla itsensä elättäville itsensä työllistäville kohtuuttoman kallis. Yrittäjä maksaa työttömyysturvansa kokonaan itse (palkansaajilla työnantaja maksaa siitä osan), ja näin joutuu tekemään myös yrittäjään rinnastettava itsensä työllistävä. Kalleuden ohella toinen merkittävä ongelma koskee työttömyysturvan saamisen ehtoja. Kuluneella vaalikaudella on STM:n johdolla pohdittu tätä kysymystä. Tuolloin työryhmä katsoi, että työlainsäädännön muuttaminen ei yksinään tuo parempaa sosiaaliturvaa kohderyhmälle. kuitenkin katsoo, että myös taiteilijoiden kuten muidenkin luovilla aloilla työskentelevien yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa tulee pitää esillä tulevalla hallituskaudella. Kyllä, tämä pitäisi selvittää. Kyllä. Kyllä. Tähän pitäisi löytää jokin muu ratkaisu kuin YEL. ( puolueen kanta on, että tulisi järjestää kansanäänestys. Vastaukset ovat freelancekääntäjänä toimivan

4 4. Tulisiko puolueenne mielestä Suomen osallistua kirjailijoiden kansainväliseen ns. vapaakaupunkijärjestelmään, jossa kotimaassaan vainon kohteeksi joutuneille kirjailijoille tarjotaan määräaikaisia turvapaikkoja ja heidän teoksiaan käännetään isäntämaan kielelle valtion tuella? Kyllä. haluaa edistää avointa ja ihmisoikeuksia tukevaa maahanmuuttopolitiikkaa. Suomen on tarjottava turvaa vainon kohteeksi joutuneille. Vainotut kirjailijat ovat tietynlaisessa erityisasemassa. Sananvapaus takaa sen, että valtaa pitäviä voi kritisoida vapaasti. Se heijastelee yhteiskunnan henkistä ja poliittista tilaa. Kokoomuksen mielestä sananvapaus on tärkeä arvo, jota tulee puolustaa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomen tulee jatkossakin kantaa vastuunsa kansainvälistä suojelua tarvitsevista ihmisistä ja antaa hädänalaisille mahdollisuus hakea turvapaikkaa. (Vapaakaupunkijärjestelmän soveltuvuutta tulisi selvittää tarkemmin.) Tätä voisi selvittää. Periaatteena hyvä ja kannatettava. Kyllä ja ei. Vainon kohteeksi joutuneille tulee antaa turvapaikka, mutta ei pidä sitoutua teosten kääntämisen kustantamiseen niiden laadusta piittaamatta. No jos jotain turvapaikkoja tarjotaan, niin juuri tuollaisia esim. Salman Rushdielle, Ayaan Hirsi Alille ja Lars Vilksille. ( puolueen kanta on, että tulisi järjestää kansanäänestys. Vastaukset ovat freelancekääntäjänä toimivan

5 5. Tuleeko puolueenne mielestä freelancetoimeksiantosuhde määritellä työsuhteeksi, jota koskevat samat määräykset ja rajoitukset kuin muitakin työsuhteita, minkä jälkeen eläke- ja sosiaaliturvamaksut tulisivat työnantajan maksettaviksi ja freelancerille maksettava korvaus muuttuisi käyttökorvauksesta palkaksi? Satunnaisia freelance-keikkoja tekevien osalta toimeksiantoja ei ole syytä määritellä työsuhteiksi. Freelance-työn yksi ominaispiirre on joustavuus, jota myös monet työntekijät itse arvostavat. Jos toimeksiantoja on samalta teettäjältä tiheästi tai säännöllisesti, tilanne alkaa tosiasiallisesti muistuttaa työsuhdetta. pitää tärkeänä yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien eli itsensä työllistäjien aseman parantamista. Tärkeintä on että turvataan luovan alan työntekijöiden toimeentulo usein hyvin nopeastikin vaihtuvissa elämäntilanteissa. Kysymys on melko moniulotteinen. Taiteilijoilla pitäisi olla joka tapauksessa oma eläkeratkaisu, jonka rahoittamisen voisi sitoa toimeksiantosopimuksiin lainsäädännöllä - tällöin freelancer olisi kuitenkin yhä vapaa mutta paremmilla ehdoilla. Mikäli toimeksianto määriteltäisiin työsuhteeksi, pitäisi samalla ratkaista mm. työnantajan direktio-oikeus, työntekijän lojaalisuusvelvoite ja esimerkiksi tekijänoikeuksiin liittyviä rajoitteita. Ei. Freelancerin työtä voi tehdä työsuhteessa tai yrittäjänä. Ei. Lyhytaikaisiin ja tilapäisiin työsuhteisiin liittyvät ongelmat tulisi poistaa jollakin muulla tavalla, esim. irtisanomissuojaa heikentämällä. Mutta freelancetoiminta on kuitenkin luonteeltaan enemmän yrittämistä kuin palkkatyötä. Sanon tämän ihmisenä, joka on toiminut freelancerina todella pitkään. ( puolueen kanta on, että tulisi järjestää kansanäänestys. Vastaukset ovat freelancekääntäjänä toimivan

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ITSENSÄTYÖLLISTÄJÄT

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ITSENSÄTYÖLLISTÄJÄT 1 Johdanto Käyntiosoite: Mikonkatu 8 A, 6. krs 00100 Helsinki Postiosoite: PL 421, 00101 Helsinki Puhelin: 09 131 521 Sähköposti: sttk@sttk.fi Suomen lainsäädäntö ei tunne itsensätyöllistäjää. Lain näkökulmasta

Lisätiedot

KOHTUULLINEN KORVAUS/SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO, 26.2.2014

KOHTUULLINEN KORVAUS/SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO, 26.2.2014 KOHTUULLINEN KORVAUS/SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO, 26.2.2014 Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsenkunnassa kysymys kohtuullisesta korvauksesta, sen ottaminen tekijänoikeuslakiin, koskettaa

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1444-11 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 6-3 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 24.11.2011 4/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1444-11 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 6-3 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 24.11.2011 4/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1444-11 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 6-3 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 24.11.2011 4/2011 Kielenkääntäjät olivat solmineet freelance-sopimukset, joiden perusteella he tekivät yhtiölle

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Ensinnäkin serkkuni on Armas Hursti Hyvinkäältä, isäni oli

Ensinnäkin serkkuni on Armas Hursti Hyvinkäältä, isäni oli TAIDEMAALARILIITON VAALIKYSYMYKSET EDUSKUNTAVAALEISSA 2015 1. Kuvataiteilijoista vain n. 7% saa vuosittain apurahaa. Kun taiteilija saa apurahaa, hän on vakuutettu Melassa, maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Ammatti. yhdistystietoutta. maahanmuuttajille

Ammatti. yhdistystietoutta. maahanmuuttajille Ammatti yhdistystietoutta maahanmuuttajille 1 Tervetuloa työelämään ja ammattijärjestöön Tervetuloa suomalaiseen työelämään! Toivomme, että pääset hyvään alkuun. Siksi haluammekin esitellä sinulle ammattijärjestötoimintaa.

Lisätiedot

Neljännen kohdan jälkeen ( Tekijänoikeus hyödyttää koko arvoketjua... ) olisi lisättävä:

Neljännen kohdan jälkeen ( Tekijänoikeus hyödyttää koko arvoketjua... ) olisi lisättävä: 1 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO TEKIJÄNOIKEUDEN SUUNTAVIIVOJA - Opetusministeriön lausuntopyyntö 1.3.2007 Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry:n lausunto 30.5.2007 Yleistä Säveltäjät ja Sanoittajat

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Työehtosopimuksilla on väliä

Työehtosopimuksilla on väliä Huhtikuu 2011 Impulsseja 1/2011 Anne-Mari Mäkinen Työehtosopimuksilla on väliä SAK:n lakimies Anne-Mari Mäkinen tarkastelee Impulsseja 1/2011 -artikkelissa työehtosopimusjärjestelmään kohdistuvia paineita

Lisätiedot

Kulttuurialat työelämän koelaboratorio SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro

Kulttuurialat työelämän koelaboratorio SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro 5 2008 Kulttuurialat työelämän koelaboratorio SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro Joulukuu 2008 Joulukuu 2008 Lisätiedot: Hannu Rosengrén hannu.rosengren@sak.fi puh. 020 774 0187 SAK, PL 157 00531 Helsinki

Lisätiedot

Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" by the Government of Finland

Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century by the Government of Finland Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" by the Government of Finland Komission laatimassa Vihreässä kirjassa työoikeuden tulevaisuudesta pyritään

Lisätiedot

Luovilla aloilla työskentelevien

Luovilla aloilla työskentelevien Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:34 Luovilla aloilla työskentelevien JA MUIDEN ITSENSÄ TYÖLLISTÄVIEN SOSIAALITURVATYÖRYHMÄN RAPORTTI Helsinki 2013 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

.. NOLLATYOSOPIMUKSET,... TYONTEKIJAN SUOJELU JA TOIMEENTULO

.. NOLLATYOSOPIMUKSET,... TYONTEKIJAN SUOJELU JA TOIMEENTULO VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2015 Veera Nuutinen.. NOLLATYOSOPIMUKSET,.... TYONTEKIJAN SUOJELU JA TOIMEENTULO Sääntelysuosituksia vaihtelevan työajan työhön AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008

Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008 Opetusministeriö Kirjaamo Dnro 20/2008 PL 29 000230 VALTIONEUVOSTO 5.9.2008 1 (9) opmkirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntönne OPM 19/040/2008, 26.6.2008 TYÖSUHDEOLETTAMAN OTTAMISESTA TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN Pyydettynä

Lisätiedot

Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)

Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Lausunto selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17) Yleistä Suomen Muusikkojen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö: Seminaarin avaus

Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö: Seminaarin avaus Raportti Suomen Näyttelijäliiton, Teatterin Tiedotuskeskuksen, Teatterikeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen järjestämästä Suuresta apurahaseminaarista "APURAHAT TAITEILIJOILLE VAI TEATTERIRYHMILLE?",

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2013

TEM raportteja 8/2013 TEM raportteja 8/2013 Itsensä työllistäjät -vertailuselvitys Sosiaaliturvan, kilpailulainsäädännön ja työsopimuslainsäädännön soveltaminen Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Virossa Työelämä-

Lisätiedot

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloitteen otsikko Kansalaisaloitteen otsikko Nollatuntisopimukset kiellettävä lailla määrittämällä osa-aikatyöhön vähintään 18-tunnin viikkotyöaika ja täsmentämällä työsopimuslain edellytyksiä työajan määritelmästä tarkoituksena

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA

PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA PIENYRITTÄJÄ- OHJELMA Turvaa ja jatkuvuutta pienyrittäjän arkeen Hyväksytty Vasemmistoliiton puoluehallituksessa 18.9.2010. 1 1. JOHDANTO Omalla työllään itsensä elättävät ammatinharjoittajat ja pienyrittäjät

Lisätiedot

Jari Tiainen (SLAM ry:n hallituksen puheenjohtaja) on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa seuraavista seikoista:

Jari Tiainen (SLAM ry:n hallituksen puheenjohtaja) on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa seuraavista seikoista: 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Jari Tiainen (SLAM ry:n hallituksen puheenjohtaja) on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa seuraavista seikoista: 1. Onko vakautussopimuksesta

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

Free-sopimuksen ABC VIESTINTÄTYÖNANTAJAT VTA ry SUOMEN JOURNALISTILIITTO ry

Free-sopimuksen ABC VIESTINTÄTYÖNANTAJAT VTA ry SUOMEN JOURNALISTILIITTO ry Free-sopimuksen ABC VIESTINTÄTYÖNANTAJAT VTA ry SUOMEN JOURNALISTILIITTO ry LUKIJALLE Freelancerit ovat lehtitaloille merkittävä erityisosaamista edustava voimavara, jonka merkitys on muuttuvassa mediamaailmassa

Lisätiedot

Työnantajavelvoitteet vuokratyössä

Työnantajavelvoitteet vuokratyössä Työnantajavelvoitteet vuokratyössä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Työ- ja sosiaalioikeus Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Juha Määttä ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL 34 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 14.12.2006 21/2005 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Asianosainen: Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Vuosilomalain

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot