MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE VÄIHKÖLÄ RNO 8:110 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE VÄIHKÖLÄ RNO 8:110 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE VÄIHKÖLÄ RNO 8:110 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ 24/60.602/2012 Ympäristölautakunta 20 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Pentti Himanen/Juha Tamminen kp Ventalantie JOUTSA 2. Ottopaikka Joutsan kunnan Tammilahden kylä, Väihkölä niminen tila, kiinteistötunnus Asian vireille tulo Lupahakemus on tullut vireille hakemuksella, joka on saapunut kuntaan Selvitys kaavoituksesta ja luvista 5. Kohde, ympäristön tila ja laatu Alueella ei ole voimassa asema- tai ranta-asemakaavaa. Ot ta misalue on yleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta. 2. Vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiin sisältyvän POS KI-Pro jektin loppuraportissa Pirttikangas on todettu olevan maa-ai nes huol lon kannalta osittain arvokasta aluetta. Ottamisessa tulee huomioida pohjavesien suojelu ja maa-ai nes va rojen suunnitelmallinen hyödyntäminen. Alueelle on myönnetty aiemmin lupa soran ja hiekan ottamiseen vuoden ajaksi k-m³ ko ko nais ot to mää rälle on lupahakemusta muutettu luvan sallimaa ko ko nais otto mää rä k-m³:ksi Ottamisalue sijaitsee karttaliitteen osoittamassa paikassa. Maa-ainesten ottamisessa tulee huomioida alueen mai se man suo jelul li set erityispiirteet niin, että ranta-alueen ja ottamisalueen väliin jää riit tä vän metsäinen suojavyöhyke ja ottamisalue ei saa puhkaista

2 ran taan viettävää rinnettä. 6. Maa-ainesten otto pohjavesialueella Alue sijaitsee Pirttikankaan (II-luokan, ) pohjavesialueella. Hydrologinen kuvaus Pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiselle pit kit täis har ju jak solle, joka kulkee Joutsan kunnan alueelta Leivonmäen Harjukankaalle. Har ju on kapea ja koostuu katkeilevasta selänteestä. Harju on kasaan tu nut kalliomoreenimäkien rinteille ja näiden mäkien välisiin kallio pe rän luodekaakkoissuuntaisiin ruhjelaaksoihin. Harjun maaperä on hienoa hiekkaa, hiekkaa ja soraa. Harjun laiteilla maaperä on hienoa hiekkaa. Harjun maaperä on suurimmillaan yli 30 metriä pak su. Pohjaveden virtaussuuntien määrittäminen vaatii lisätutkimuksia. 7. Ottamisen tarkoitus Soran ja hiekan myynti seutukunnalle kaikkeen rakentamiseen ja tei den kunnossapitoon. 8. Ottamisalueen koko ja otettava maa-aines 9. Ottamissyvyys Tähän selostukseen liittyvät ottamissuunnitelmakartat ovat liitteinä. Ottamissuunnitelman lähtötietoina on käytetty vuonna 2002 suo ri tettua maastomittausta. Maastomittaus on tehty KKJ3 -koordinaatistossa ja N60 -kor keus järjes tel mäs sä. Hakemuksen mukainen ottoalue käsittää n. 3 ha:n alueen, joka si sältää nykyisen ja vanhan ottamisalueen. Otettava määrä on soraa ja hiekkaa. Lisäksi alueella varastoidut van hat seulanperäkivet hyödynnetään murskeena. Otettava kokonaisottomäärä on k-m³ ja lupaa haetaan 10 vuo dek si. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään korkotasoa + 107,50 108,50 m.

3 Vanhan ottoalueen pohja tasataan ympäröivään maastoon so pi vaksi. Alueen pohjoisosa on noin + 100,00 104,00 m. 10. Pohjavesi Alueelle on asennettu pohjaveden havaintoputki, jonka sijainti on: kkj3 x= y= Ottamisen eteneminen 12. Ottamisen jälkeinen tila Pohjavedenpintaa ei ole tästä putkesta tavoitettu, putken pohja on noin tasossa +95,40 m (N60). Putki tarkastettiin vielä ja se todettiin kuivaksi. Angesselän vedenpinta on keskimäärin tasossa + 92,3 m (N60) ja ranta-alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää so raa ja hiekkaa. Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Ottaminen etenee nykyistä ottamisaluetta laajentaen etelään päin. Alueen reunaluiskat muotoillaan ottamisen edetessä lupaviranomaisen hyväksymään muotoon. Koneet ja polttoaineet: Alueella käytettävien koneiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti mah dollis ten öljyvuotojen havaitsemiseksi. Poltto- ja voiteluaineet säi ly tetään ottamisalueen ulkopuolella tai lukollisissa ylitäytön estämin varus te tuis sa suoja-altaallisissa säiliöissä lupaviranomaisen antamien lupaehtojen mukaisesti. Pölyntorjunta: Mikäli ottaminen edellyttää pölyntorjuntaa, pölynsidonnassa ei saa käyttää kalsiumkloridia, lipeää tai muita kemikaaleja vaan esimerkiksi pohjavesialueelta pumpattavaa pohjavettä. Meluntorjunta: Meluntorjuntaa toteutetaan sijoittamalla riittävän suuret otetun maa-ai nek sen varastokasat melulähteen viereen mahdollisesti häiriin ty vien kohteiden suuntaan. Muut lupaehdot: Ottamistoiminnassa otetaan huomioon mahdolliset muut lupaviranomaisen asettamat lupaehdot. Ottamisalueen reuna-alueet luiskataan ja ottamisalue jää metsätalouskäyttöön. Rintausten ylä- ja alareunat pyöristetään

4 loiviksi. Maisemointiin käytetään varastoituja pintamaita sekä vain tarvittaessa muualta tuotavia tutkitusti puhtaita maa-aineksia. Pohjavesialueen ulkopuolelta tuotujen maa-ainesten ominaisuudet on selvitettävä ennen niiden levittämistä maisemoidulle maanpinnalle, jottei niistä aiheudu uhkaa pohjavedelle. Alueen kulkuyhteydet suljetaan väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 13. Kaivannaisjätteet 14. Hakemuksen käsittely Ottamistoiminnassa syntyy jonkin verran kaivannaisjätteeksi luokiteltavaa pintamaata, pintamaakerros on varsin ohutta. Pintamaat hyödynnetään maisemointitöissä, joten alueelle ei perusteta kaivannaisjätealuetta. Myös mahdolliset suuremmat kivet hyö dyn ne tään murskaamalla ne. Lupahakemuksesta on kuulutettu MaL:n 13 :n mukaisesti kunnan ilmoi tus tau lul la ja kunnan www-sivuilla. Naapurien kuulemista on tapahtunut kunnan toimesta. Ottamissuunnitelmat ja hakemusasiakirjat ovat olleet yleisesti näh tävil lä välisen ajan. Ottamissuunnitelmaa on täydennetty pohjavesiluvulla. 15. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet Lupahakemuksen johdosta on pyydetty ELY-keskuksen lausunto. Muistutus: KOSSINNIEMI, kiinteistötunnus omistajat. Muistuttajien mielestä aiemmasta soranotosta ei ole ollut suurta haittaa. Vähäistä meluhaittaa satunnaisesti heidän tontilleen on kuulunut raskaan kaluston liikkumisesta ja peruutuspiipityksestä ja tietenkin liikkuvista sora-autoista. Hakemuksesta ei ole käynyt ilmi, aiotaanko kuopalla harjoittaa myös murskausta vai ainoastaan soran ja hiekan ottoa. Koska välittömässä naapurustossa on loma-/vapaa-ajan asuntoja, toivovat, että lupaehdoissa toiminta sallittaisiin vain arkipäivisin 7.00 ja välisenä aikana ja niin että toiminta ei olisi sallittu kesäkuun 20. ja elokuun 10. päivän välisenä aikana. Mikäli tämän arvioidaan

5 aiheuttavan kohtuutonta rasitusta, em. rajoitus tulisi asettaa ainakin kaikkein suurinta meluhaittaa aiheuttavalle murskaamiselle. ELY:n lausunto Ottaen huomioon luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelulliset nä kökoh dat sekä sen seikan, että alue on vanhaa ottoaluetta, Kes ki-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa pitävänsä mah dol li se na maisemointiin tähtäävän maa-aineksen ottamista asiakoh das sa mainitulta alueelta. Seuraavia ohjeita noudatettaessa huomioi daan MaL 3 :n mukaiset seikat ja pohjavesien suojelu: Lau sunto on otettu huomioon lupaehdoissa. (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Ympäristötarkastajan ehdotus: Lupajaosto myöntää haetun maa-ainesten ottamisluvan seuraavin lu pa eh doin: 1. Ottamisalue Ottamisalueen pinta-ala on 3,00 ha. 2. Toiminta-ajat Murskaus on kielletty kesäkuun 20. ja elokuun 10. välisenä aikana. 3. Kaivusyvyys ja kokonaisottomäärä 4. Turvallisuustoimenpiteet Alueen alin sallittu ottotaso on N ,00 m, kuitenkin vähintään 4 m ylimmän pohjavesipinnan yläpuolella. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asettaa riittävästi alinta otto ta soa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä sel väs ti maastoon. Merkinnät tulee tehdä ennen ottamistoiminnan aloit ta mis ta. Kokonaisottomäärä on k-m³. Ennen luvan mukaisen ottotoiminnan aloittamisesta ottamis- ja kaivu alu een rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Merkinnät tulee teh-

6 5. Pohjavedenpinnan tarkkailu dä ennen ottotoiminnan aloittamista. Jyrkistä seinämistä varoitetaan hakemuksen mukaisesti. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-aines lu van hal ti jan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Ennen ottamistoiminnan jatkamista alueelle tulee sijoittaa toimiva, riit tä vän syvälle ulottuva, pohjavesinäytteenottoon soveltuva pohja-ve den havaintoputki. jolle hyvä paikka olisi esim. vanhan ot to alueen pohja. Alueelle sijoitetusta havaintoputkesta tulee havaita poh jave si pin nan korkeus neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Havaintotulokset ja havaintopäivä tulee merkitä ha vain to päi väkir jaan. Tiedot on esitettävä kunnan maa-ainestenotonvalvojalle kunkin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedot on tar vit taes sa esitettävä myös ELY -keskuksen edustajalle 6. Pohjaveden suojelu Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 7. Lähitilojen talousvesikaivojen tarkkailu 8. Alueen hoito luvan voimassaoloaikana Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Joutsan kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muutta vaa kaivua ei sallita. Lähitilojen talousvesikaivoista (rengas- ja porakaivot) tulee ennen otto toi min nan jatkamista tutkia veden laatu ja pinnan korkeus. Tiedot tu lee toimittaa kunnan maa-ainesoton valvojalle ja ELY -keskukselle. Ottamistoiminnassa tulee noudattaa yleistä siisteyttä.

7 9. Jälkihoitotoimenpiteet Rintaukset ja alueet, joilta ei enää tapahdu ottoa tulee maisemoida pi kim mi ten voimassa olevan luvan mukaisesti. Erityisesti pohjois- ja koil lis reu nan maisemointi ja puuston istutus suojaa ottoalueen nä kymis tä vesistöalueelle päin. Tarvittaessa alueen rajausta on muutettava siten, ettei se näy kau komai se mas sa. Ottamistoimintaa ei saa ulottaa 100 m lähemmäs rantaa. Näin mene tel len, ottaminen tapahtuu rantavyöhykkeen ulkopuolella. Alue maisemoidaan ympäröivään maastoon sopivaksi. Rintaukset luis ka taan kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitarkastuksessa, jäl ki ver hoilus sa ja yleensä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia ma te ri aa le ja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muo dos ta mi seen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alu eel le istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille,joille ei luontaisesti taimettumista tapahdu. 10. Törmäpääskyn huomioiminen maisemoinnissa 11. Jälkihoidon vaiheistus ja seuranta 12. Ilmoitusvelvollisuus Maa-aineskaivantojen luiskiin/rintauksiin reunoille voi asettua pe simään törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain pe rusteel la rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhan alai suus luok ka: vaarantunut/vu. Muodostuneet törmäpääskyn yh dys kun nat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä ja ot ta mi sen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kiellet tyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa tehtäessä pesi mä alue tulisi jättää luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näissä tapauk sis sa alueelle jäävät jyrkät rintaukset suojattaisiin aitaamalla. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit tain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöi den tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, en sim mäi nen kerran mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läs nä luvanhaltija sekä kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tar vit taes sa ELY -keskuksen edustaja. Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä ilmoitus val von ta vi ran omai selle vuosittain.

8 13. Maa-aineksen otto ja murskaus Maa-aineksen otto ja murskaus eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa tai häiriötä alueen asukkaille. Mikäli kiviainesten murskausta harjoi te taan vähintään 50 päivää toiminta-aikana, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa. 14. Keskeyttäminen Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin annettuja määräyksiä tai muu toin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyt tä minen, voidaan ottaminen keskeyttää. 15. Luvan siirto ja voimassaoloaika 16 Valvontamaksut ja vakuus 17. Päätöksen perustelu Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vas taa luvan saaja edelleen lupaehtojen noudattamisesta, ellei lu pavi ran omai nen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta (MaL 13a). Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava loppukatselmus. Kat selmuk sen pyytäminen kuuluu maa-ainesluvan haltijalle (MaA 10 ). Luvan saajan tulee suorittaa Joutsan kunnalle ottamissuunnitelman tar kas ta mi ses ta ja ottamistoiminnan valvonnasta kulloinkin voi mas sa olevan maa-ainestaksan mukaiset maksut. Valvontamaksujen pe rimi nen alkaa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lupamääräysten noudattamisen ja jälkihoitotoimenpiteiden suo rit tami sen varmistamiseksi tulee luvan haltijan antaa Joutsan kunnalle luot to lai tok sen antama omavelkainen takaus (pankkitakaus), pank kital le tus tai muu hyväksyttävä vakuus. Vakuuden suuruus määräytyy lu van myöntämishetkellä voimassaolevan maa-ainestaksan mu kaises ti. Vakuuden tulee olla voimassa yhden vuoden yli ot ta mis toi minnan päättymisestä. Vaadittava vakuus on näin ollen (3 400 /ha * 3,00 ha). Hyväksyttävä vakuus on suoritettava päätöksen tultua lain voi mai seksi. Vakuus vapautetaan ja palautetaan sen jälkeen, kun val von ta viran omai nen on loppukatselmuksessaan hyväksynyt jäl ki hoi to toi menpi teet lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi. Kyseisen maa-aineksen ottaminen ja ottamisen järjestely eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

9 18. Sovelletut oikeusohjeet 19. Päätöksen voimassaolo 20. Päätöksestä perittävät maksut Maa-aineslaki 555/1981 Maa-ainesasetus 926/ Liitteet Hakemusasiakirjat Tämä päätös on voimassa 10 vuotta tämän päätöksen lain voi maisek si tulosta. - Ottamissuunnitelman tarkastaminen Vuotuinen valvontamaksu Naapurien kuuleminen 5 * Maksuperuste: Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ot ta mis toi minnan valvonnasta suoritettavat maksut (Lupajaosto ) Päätös: Ympäristötarkastajan ehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Jakelu Hakija Kunnanhallitus ELY -keskus

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ Ympäristölautakunta 81 17.12.2013 MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ 49/60.602/2013 Ympäristölautakunta 81 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Sora-Manninen Oy Sahinjoentie

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 Ympäristölautakunta 76 17.08.2010 Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 55/111012/2010 YMPL 76 HAKIJA: Timo Naukkarinen Haapasuontie 268 41370 Kuusa LUVAN KOHDE: Äänekosken

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 21.01.2015 klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 Lupa- ja valvontalautakunta 19 09.10.2014 Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 80/418/2014 VALV 19 Esittelijänä: ympäristösihteeri Mikko Karjalainen,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015

Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015 1 (12) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA HAKIJAT MAANOMISTAJA OTTAMISALUEEN TIEDOT Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 8/2013 76

Tekninen lautakunta 8/2013 76 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 8/2013 76 Kokousaika Torstai 04.07.2013 klo 18.34 20.55 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 29 08.04.2015 Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy

Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy 1 INARIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 9.6.2015 2 Piiskuntie 2 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2015 99800 IVALO Diaarinro 83/11.01.00.01.00/2015 Puh. 040 188

Lisätiedot