Ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot Saarijärven kaupunki, Paajalan kylä, kiinteistö Kangasharju RN:o 17:33

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot Saarijärven kaupunki, Paajalan kylä, kiinteistö Kangasharju RN:o 17:33"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupun ki Ympäristösihteeri Pl 13, Saarijärvi (014) Päätös maa-aineslupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro Hakija ja osoite Liikennevirasto / Keski-Suomen ELY -keskus, PL 250, Jyväskylä Ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot Saarijärven kaupunki, Paajalan kylä, kiinteistö Kangasharju RN:o 17:33 Kiinteis tönhaltija Liikennevirasto / Keski-Suomen ELY -keskus Hakemuksen vireilletulo Maa-aineslupahakemus on toimitettu lupaviranomaiselle Kaavoitus- ja lupatilanne ja muut maankäyttörajoitukset Alueella on ollut aiemmin Pylkönmäen kunnanhallituksen myön tä mä maa-ainesten ottamislupa. Luonnonolosuhteet Keski-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty eo/1 merkinnällä maa-ai nes ten ottoalueeksi. Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöalueiden ran ta osa yleis kaa vassa alue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi. Ottamisalue sijaitsee Koiraharjun III -luokan pohjavesialueella (Koi rahar ju ). 1. Alueen kuvaus Alue sijoittuu Koiraharjun luode-kaakkoisuuntaiselle pit kit täis har ju jaksol le, joka kulkee Saarijärven Kulhanvuorelta Soiniin. Koiraharju on yleis mai se mal taan kapeiden selänteiden ja kumpujen muodostama har ju alue. Ottamisalue sijoittuu soiden ympäröimään harjumuodostelmaan. Suunnitelma-alue on suurimmaksi osaksi avattua ja se kasvaa nuorta tai mik koa. Maa-ainesten ottamiseen tarkoitettu alue on pääosin avattua vanhaa soranottoaluetta. 2. Pohjavesiolosuhteet Suunniteltu ottoalue sijoittuu Koiraharjun pohjavesialueelle (nro , III luokka). Koiraharjun III -luokan pohjavesialue on alueella teh ty jen pohjavesiselvitysten perusteella poistettu poh ja ve si luo ki tukses ta. 3. Ranta-alueet Lähin vesistö, Kangaslampi, sijaitsee 50 metrin päässä ottoalueesta. Kan gas lam men pinta on tasossa 169,8.

2 Toiminnan vaikutukset ympäristöön 1. Selvitys otettavan maa-aineksen laadusta ja kokonaismäärästä Otettava maa-aines on pääosin hiekkaa ja hiekkaista soraa. Alueelta ote taan maa-aineksia 4,40 ha alueelta yhteensä m3. 2. Liikenteen järjestäminen Kulku alueelle tapahtuu olemassa olevia teitä pitkin Taipale - Lehtimäki tiel le ja Kantatielle Ottamistoiminnassa käytettävät koneet ja laitteet ja niiden si joitus Kalustona käytetään maa-ainesten ottamiseen tarvittavaa kuormausja kuljetuskalustoa. 4. Polttoaineiden varastointi ja tankkauspaikat Alueella ei säilytetä öljyä eikä huolleta koneita. 5. Kartat Suunnitelman liitteenä on yleissilmäyskartta 1:80000, ympäristökartta 1:8000, nykytilannekartta 1:2000, lopputilannekartta 1:2000 ja leikkaus ku va kar tat 1:1500 / 1: Maisemointisuunnitelma Ottamistoiminnan jälkeen alueelle varastoidut pintamaat levitetään ja ta soi te taan. Rinteet luiskataan kaltevuuteen 1:3. Alueen annetaan met sit tyä luontaisesti. Ottamisalueen näkyvyyttä Kangaslammen suuntaan parantaa välissä kasvava suojapuusto. 7. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Kaivannaisjätettä syntyy pintamaasta 4000 m3 ja kannoista ja hak kuutäh teis tä 100 m3. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyö dynnet tä väk si. Ympäristönsuojelutoimet Suunnitellut ympäristönsuojelutoimet Alueella ei säilytetä öljyä eikä huolleta koneita. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Ei ilmoitettu. Häiriötilanteet Toimet onnettomuuksien estämiseksi Alueen jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana Ei ilmoitettu. Riskin arviointi Ei ilmoitettu

3 Tiedot toiminnan ja sen käytön tarkkailusta Käyttötarkkailu Ottamisalueelle pystytetään korkeusmerkit, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata. Alueen korkeuspisteinä ovat kartassa näkyvät pyykkien päät. Ottamisalueen rajat, kaivualueen rajauspaalut ja luis ka mal lit raken ne taan luvan myöntämisen jälkeen. Raportointi Ottamismääristä ilmoitetaan vuosittain valvontaviranomaiselle. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Saarijärven kaupungin ilmoitustaululla. Ha ke mus asia kir jat ovat olleet nähtävillä Saarijärven kau pun gin ympäristönsuojelutoimessa. Naapureita on kuultu eri tyis tiedok si an nol la. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot ELY-keskuksen lausunto maa-aineslupahakemuksesta Ottaen huomioon luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelulliset nä kö kohdat, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa pi tä vän sä mahdollisena maa-aineksen ottamista asiakohdassa mai nitul ta alueelta. Tällöin ottotoiminnassa tulee noudattaa seuraavia oh jeita: - Alueen alin sallittu ottotaso on N ,3 m, kuitenkin vähintään kak si metriä pohjaveden ylimmän tason yläpuolella. - Järvimaisemaan mahdollisesti kohdistuvan maisemahaitan pie nen tämi sek si tulee suunnitelma-alueen Kangaslammen puoleinen sivu säilyt tää puustoisena. Lisäksi kaivualue olisi hyvä rajata ottoalueella koillis si vun suuntaisesti kulkevaan tiehen. Tien ja Kangaslammen välisellä alu eel la suoritettaisiin vain luiskaus ja maisemointi. - Suunnitellun ottamisalueen läheisyydessä on soita, joiden vesiä ei saa päästää ottoalueelle, ts. vettä pitäviä kerroksia ei saa puhkaista. - Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muutta vaa kaivua ei sallita. - Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta otto ta soa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kol mio puk kia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä sel västi maastoon. Merkinnät tulee teh dä ennen ottotoiminnan aloittamista. - Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va ras toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia ko nei ta tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueel la kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asian mukai sil la tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tu lee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaa raa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava sii tä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä nou da tetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

4 - Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava kunnan öl jy va hinko jen torjuntaviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin va hingon leviämisen estämiseksi. - Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-aines lu van hal ti jan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. - Alueen loppumuotoilu suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Luiskat muo toil laan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jäl kiver hoi lus sa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaaran ta via materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ul kopuo lel le siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvu alus tan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuot ta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joil le ei luontaista taimettumista tapahdu. - Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit tain ottamisen edistyessä. Niiltä osin, joilta ottaminen saadaan suo ri te tuk si, tulee muotoilu ja maisemointi tapahtua välittömästi. Vaiheit tai nen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuo den välein syksyisin, ensimmäinen kerran mennessä. Tar kas tuk ses sa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton val vo ja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja. - Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Tör mäpääs ky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on li säksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: vaarantunut / VU). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ai nes ten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä mai se moin nissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ot ta misalu een jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue tulisi jättää luonnontilaan. Sor tu ma vaa ran vuoksi näissä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rin tauk set suojattaisiin aitaamalla. Hakijan kuuleminen Lausunto on huomioitu kokonaisuudessaan lupamääräyksissä, joten ha ki jan kuuleminen on tarpeetonta. Tiedot tehdyistä tarkastuksista Maastokatselmus Maa-aineslupaviranomaisen ratkaisu Saarijärven kaupungin maa-aineslupaviranomainen myöntää Liikennevirasto / Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö keskuk sel le maa-ainesten ottamisluvan Saarijärven kaupungin Paajalan ky läs sä sijaitsevalle Kangasharju RN:o 17:33 tilalle. Ot ta mis alu een pin ta-ala on 4,4 ha, kokonaisottomäärä on m3 ktr ja vuo tuinen ottamismäärä on m3 ktr. Ottamisaika on 10 vuotta. Ot tamis toi min ta on toteutettava lupahakemuksen ja seuraavien lu pa määräys ten mukaisesti. Lupamääräykset 1. Ottamisalueen rajaus, kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto se kä ottamistoiminnan etenemissuunta Alin sallittu ottotaso on N ,30 m, kuitenkin vähintään 2,0 metriä ylim mäs tä havaitusta pohjavesipinnan tasosta mitattuna.

5 Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muut tavaa kaivua ei sallita. Kaivualueen läheisyydessä olevien soiden vesiä ei saa päästää ot toalu eel le, ts vettä pitäviä kerroksia ei saa puhkaista. Järvimaisemaan mahdollisesti kohdistuvan maisemahaitan pie nen tämi sek si tulee suunnitelma-alueen Kangaslammen puoleisella sivulla säi lyt tää puusto noin 50 metriä leveällä vyöhykkeellä. Kaivualue tulee muotoilla ja maisemoida ensivaiheessa alueen koillisja itä reu nal ta. Niillä alueilla, missä naapuritilalla on soranottoa, raja-alu een maisemointi tulee muotoilla olosuhteet huomioon ottaen mah dol li sim man luonnonmukaiseksi. 2. Alueen suojaaminen ja siistiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3, ei jyrkemmiksi. Alue tulee muotoil la mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin. Alueen jäl ki ta sauk ses sa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyt tää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee va ras toida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää mai se moinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu va ras toin tiai ka enintään kolme vuotta). Tarvittaessa alueen humuskerrosta voidaan lisätä tuomalla alueelle hyväksyttyä puhdasta humusta. Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Tör mäpääs ky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on li säksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: vaarantunut / VU). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ai nes ten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä mai se moin nissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ot ta misalu een jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue tulisi jättää luonnontilaan. Sor tu ma vaa ran vuoksi näissä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rin tauk set tulee suojata aitaamalla. Jälkimaisemoinnissa tulee säilyttää alueet, jotka ovat alkaneet met sitty mään ja joilla alueilla ei maa-ainesten oton kannalta ole merkittävää hyö tyä. Erityisen tärkeää on, että maa-ainesten ottaminen ja alueen jäl ki hoi totoi men pi teet tehdään vaiheittain ottamisen edistyessä. Niiltä osin, joilta ot ta mi nen saadaan suoritetuksi, tulee muotoilu ja maisemointi ta pahtua välittömästi. Vaiheittaisen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäisen kerran mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kun nan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja. 3. Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen, uusiminen ja uu det is tut ta mi set ottamisen aikana ja sen jälkeen Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joille ei luon tais ta taimettumista tapahdu.

6 4. Ottamiseen liittyvät laitteet ja liikenteen järjestely erityisesti poh ja ve den suojelemiseksi Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varas toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia ko nei ta tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueel la kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asian mukai sil la tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tu lee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaa raa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava sii tä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä nou da tetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 5. Aika, jonka kuluessa määräysten mukaiset toimenpiteet on suo ri tet ta va Luvan voimassaoloaikana. 6. Hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai ra joit ta misek si an ne tut määräykset Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Saarijärven kaupun gin öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimen pi tei siin vahingon leviämisen estämiseksi. 7. Ottamistoiminnan tarkkailu Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ot tota soa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja kai vu alu een rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Merkinnät tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista yhteistyössä kaupungin maa-aines ten ottoa valvovan viranomaisen kanssa. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ai neslu van hal ti jan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Luvanhaltijan tulee antaa vuosittain tiedot alueelta otetusta vuo tui sesta ottamismäärästä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 8. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Kaivannaisjäte on käytettävä ottamisalueen suojarakenteisiin, jäl ki hoitoon ja maisemointiin tai se on kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyö dyn net tä väk si 8. Vakuus Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava 8000 euron vakuus MAL 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Päätöksen voimassaolo Maa-aineslupaviranomaisen päätös on voimassa 10 vuotta. Päätöksen täytäntöönpano Koska kyseessä on vanha ottamisalue ja alueella on jatkuvaa ot ta mistoi min taa, toiminta voi jatkua ennen kuin tä mä lupa on lainvoimainen.

7 Käsittelymaksu Tarkastus- ja valvontamaksun määrääminen 1. Tarkastusmaksu 1650 euroa 2. Valvontamaksu 600 euroa 3. Kuulemis- ja kuulutuskustannukset Päätöksen perustelut 1. Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen liitteenä on asianmukainen ottamissuunnitelma. Ot tamis suun ni tel maa on rajattu alueen koillisreunalta, jotta maiseman muu tos harjualueeseen liittyvään Kangaslampeen jää mah dol li simman vähäiseksi. Rajaamisen jälkeen ottaminen tai sen järjestely ei ole ris ti rii das sa MAL 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa har kittaes sa on otet tu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 2. Määräysten perusteleminen 1, 2 ja 3. Maa.aineslain mukaan ottamispaikat ja ainesten ottaminen on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja mai se ma ku vaan jää mahdollisimman vähäiseksi. 4. Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen estämiseksi. 5. Ottamislupa on määräaikainen, jonka aikana alueen maisemointi on myös tehtävä. 6. Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen estämiseksi. 7. Määräys on annettu lupamääräysten valvonnan helpottamiseksi. 8. Määräys on annettu kaivannaisjätteen hyödyntämiseksi ja alueen lop pu ti lan teen parantamiseksi. 9 Vakuus on määrätty lupamääräysten suorittamiseksi. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23 ja 23a Maa-ainesasetus 1, 2, 2a, 3, 4, 6, 7, 8 ja 9 Päätöksestä kuuluttaminen Maa-aineslupaviranomainen tiedottaa tästä päätökses tä julkisesti kuulut ta mal la Saa rijärven kaupungin ilmoitus taululla ja kaupungin in ternet si vuil la. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen

8 Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hal lin to-oi keu teen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Ympäristösihteeri Kalle Laitinen Päätös Tiedoksi Hakijalle päätös maksua vastaan. Keski-Suomen ELY-keskus Ympäristölautakunta Liitteet Valitusoikeus Valitusoikeus on: - kunnan jäsenillä, asianosaisilla ja alueellisella ympäristökeskuksella - järjestöillä, jos kotipaikka on kunnassa tai sillä on kiinteistöperusteinen asianosaisuus ja järjestön toiminnan tarkoitus on ympäristön-, ter vey den- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valittamisen perusteet: - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä - lupaviranomainen on ylittänyt toimivaltansa - päätös on muuten lainvastainen. Valituskirjelmä on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen viimeistään kol men kym me nen päi vän kuluessa pää töksen anto päivästä. Päätös an ne taan julki pa non jäl keen, jolloin sen katso taan tulleen asianosai sen tie toon sil loin kun se on annettu. Vali tuskir jelmä on toi mi tet ta va en nen valitus ajan päät ty mistä. Jos vali tusajan viimei nen päi vä on itse näi syyspäivä, va pun päivä, joulu- tai ju han nusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjel mät toi mittaa en sim mäisenä sen jäl keisenä ar ki päi vä nä. Omalla vas tuul la valitusasia kirjat voi lä hettää postitse tai lä he tin väli tyk sellä. Pos tiin va lituskirjelmät on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehti vät pe rille vali tus ajan viimeisenä päi vänä ennen vi raston auki oloajan päättymistä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh tä väk si - muutosvaatimuksen perusteet

9 Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laati jan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus sii tä päivästä, josta valitusaika on luettava. Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ Ympäristölautakunta 81 17.12.2013 MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ 49/60.602/2013 Ympäristölautakunta 81 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Sora-Manninen Oy Sahinjoentie

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 21.01.2015 klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio

Lisätiedot

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 Lupa- ja valvontalautakunta 19 09.10.2014 Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 80/418/2014 VALV 19 Esittelijänä: ympäristösihteeri Mikko Karjalainen,

Lisätiedot

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 Ympäristölautakunta 76 17.08.2010 Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 55/111012/2010 YMPL 76 HAKIJA: Timo Naukkarinen Haapasuontie 268 41370 Kuusa LUVAN KOHDE: Äänekosken

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 29 08.04.2015 Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot