TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO"

Transkriptio

1 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (10) MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Kohde: Mikkelin ja Pieksämäen seudun kuntien ja kuntayhtymien tietoliikenneverkko Sopimuskausi: 5 vuotta + enintään 12 kk mittainen optio Tarjouksen jättöaika: klo Tarjous voimassa: Tarjousvertailua varten vähintään neljä kuukautta tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä ja muutoin koko sopimuskauden 1. JOHDANTO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan. Nykyisen sopimuskauden päättyessä kunnat ja kuntayhtymät ovat käynnistäneet hankkeen alueverkon kehittämiseksi ja kilpailuttamiseksi. Hanke toteutetaan seuraavien mukanaolevien organisaatioiden yhteistyönä: - Hirvensalmi - Juva - Kangasniemi - Kyyhkylän kuntoutuskeskus - Mikkeli - Mäntyharju - Pertunmaa - Pieksämäki - Puumala - Etelä-Savon pelastuslaitos - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri - Etelä-Savon Koulutus Oy - Vaalijalan kuntayhtymä Kyseiset organisaatiot (sekä niiden konserniyhtiöt toimittajan kanssa erikseen sovittavassa laajuudessa) ovat tämän tarjouspyynnön mukaisen hankinnan asiakasorganisaatioita. Hankkeen vastuuorganisaationa toimii Mikkelin kaupunki, jonka muut mukanaolevat organisaatiot ovat valtuuttaneet kilpailuttamaan tarvitsemansa alueverkon datayhteydet osana Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkon kilpailutusta. Konsulttina hankkeessa toimii Teletoimisto Matti Koivisto Oy. Koska kuntakentässä voi tapahtua lähivuosina suuriakin muutoksia, verkkoon voi sopimuskauden aikana liittyä uusia tai siitä voi poistua nykyisiä kuntatoimijoita ja heille palveluja tarjoavia yhteisöjä. Esimerkiksi SOTEuudistuksen aiheuttamat muutokset voivat merkittävästi vaikuttaa mukana olevien organisaatioiden tietoliikennetarpeisiin. Tämän seurauksena alueverkossa mukana olevien organisaatioiden ja yhteyksien määrä voi muuttua ennen sopimuksen solmimista tai sopimuskauden aikana. Erityisesti tämä koskee Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä ja sen roolia alueverkossa. Yhteyksien tai organisaatioiden poistuminen ennen sopimuksen solmimista tai sopimuskauden aikana ei voi aiheuttaa korvausvelvollisuutta tai maksuja poistuneista palveluista.

2 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 2 (10) Tällä tarjouspyynnöllä pyydämme tarjouksia kyseisestä tietoliikenneverkosta ja siihen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 2. HANKINTAMENETTELY JA NOUDATETTAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET Hankinnassa käytettävä hankintamenettely on avoin ja se ylittää arvoltaan hankintalain palveluja koskevan EUkynnysarvon. Hankkeesta on julkaistu hankintalain mukainen ennakkoilmoitus sekä tietopyyntö HILMA-kanavassa. Hankkeen hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi tämän tarjouspyynnön päiväyksen mukaisena ajankohtana HILMA-kanavassa. Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista nro 348/2007 sekä lakia täydentävää asetusta 614/2007. Mikkelin kaupunki varaa itselleen oikeuden siirtyä hankintalain 25 mukaisesti neuvottelumenettelyyn, jos avoimessa menettelyssä saadut tarjoukset eivät sisällöltään vastaa tarjouspyyntöä tai ne eivät sisällä vertailun kannalta tarvittavia tietoja. Mahdollisesta neuvottelumenettelyyn siirtymisestä ei julkaista uutta hankintailmoitusta, sillä tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät hankintalain :n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. 3. HANKINNAN YKSILÖINTI 3.1. Hankinnan kohde Alueverkon tavoitteena on sellainen tietoliikenteen perusinfrastruktuuri, jonka kapasiteetti ja palvelut mahdollistavat mukana olevien organisaatioiden tarvitsemien tietoteknisten palveluiden toteuttamisen joustavasti ja kustannustehokkaasti. Hankintaan kuuluvat palvelut jakautuvat kolmeen luokkaan, jotka ovat: a) Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat. Peruspalveluiden hinnat otetaan huomioon tarjousten hintavertailussa hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. b) Lisäpalvelut, joita kuntatoimijat hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti (eli osa organisaatioista hankkii ja osa ei hanki kyseisiä palveluja). Lisäpalveluiden hinnat otetaan huomioon tarjousten hintavertailussa hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. c) Optiopalvelut, joiden mahdollisesta hankinnasta päätetään erikseen. Optiopalveluiden hintoja ei huomioida tarjousten hintavertailussa. Hankinnan kohde on yksilöity tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. 3.2 Hankinnan kohteelle asetut vaatimukset Hankittaville palveluille asetetut vaatimukset on määritelty tästä tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä (erityisesti liitteessä 1) Hinnoitteluperusteet ja hintojen tarkastaminen Tarjous tulee hinnoitella oheiselle tarjouslomakkeelle (liite 3). Hinnat tulee esittää arvonlisäverottomina nettohintoina.

3 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 3 (10) Tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät kaikki kustannukset mukaan lukien matkakorvaukset, päivärahat jne. Kaikki hinnat ja maksut otetaan huomioon tarjousvertailuissa sellaisenaan ilman indeksi- tai muita tarkistuksia. Kuten edellä todettiin mukana olevien organisaatioiden määrä ja niiden tietoliikennetarpeet voivat muuttua ennen sopimuksen solmimista tai sopimuskauden aikana. Asiakasorganisaatioilla on oltava mahdollisuus poistaa tarpeettomia liittymiä ja palveluja. Poistettujen palveluiden laskutus päättyy irtosanomista seuraavan kuukauden alusta lukien. Mahdolliset yhteys- tai organisaatiomuutokset eivät voi missään olosuhteissa asettaa asiakkaita korvausvastuuseen. Sopimuksen hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ja palveluiden hinnat voivat muuttua vain viranomaisten päätösten seurauksena (esim. arvonlisäveron muutos). Viranomaispäätöksen seurauksena tapahtuvista hinnoittelumuutoksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta etukäteen kirjallisesti asiakasorganisaatioille. Ennen mahdollista optiokauden käyttöönottoa käydään kuitenkin hintaneuvottelut asiakasorganisaatioiden ja valitun toimittajan kesken. 3.4 Laskutus ja maksuehdot Toimittaja laskuttaa palvelut suoraan asiakasorganisaatiolta. Palveluihin liittyvien maksujen laskutus voidaan aloittaa vasta hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että toimitettu palvelu on täysin käyttöönottovalmis sisältäen kaikki rakennus- ja määrittelytyöt sekä mahdolliset operaattoreiden väliset muutostyöt. Kohdassa 3.5. mainittujen verkonrakentamista edellyttävien kohteiden mahdollinen tarjouspyynnön mukainen myöhäisempi valmistuminen ei kuitenkaan estä muiden palveluiden laskutuksen aloittamista. Ennakkomaksuja ei hyväksytä. Maksuehto on vähintään 21 pv netto, mainittava tarjouksessa. Laskutus- ja pientoimituslisiä ei hyväksytä. Mahdollisesti perittävä viivästyskorko on enintään korkolain mukainen Palveluiden käyttöönotto Tämän tarjouspyynnön mukaiset palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2015, kuitenkin viimeistään Poikkeuksena tähän aikatauluun ovat sellaiset yksittäiset kohteet, jotka edellyttävät verkon rakentamista. Kyseiset rakentamista vaativat kohteet tulee olla kokonaisuudessaan valmiina ja käyttöönotettuina viimeistään mennessä. Projektin suunnittelu- ja toteutusvastuu on toimittajalla. Koska kyseessä on suuri kokonaisuus, toimittajan on laadittava yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma. Käyttöönottosuunnitelman tulee olla valmiina viimeistään 2 kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Käyttöönottosuunnitelmassa tulee määritellä ainakin: hankkeen keskeiset tehtävät/osaprojektit, aikataulut, vastuuhenkilöt, resurssit, IP-osoitesuunnitelmat, seuranmenettelyt (esim. ohjaus- ja projektiryhmät), vastaanottotarkistukset ja menettelyt siirryttäessä käyttöönotosta normaaliin ylläpitovaiheeseen. Vaikka varsinainen käyttöönottosuunnitelma tehdäänkin vasta toimittajavalinnan jälkeen, tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 5.1 Alustava käyttöönottosuunnitelma. Alustavassa käyttöönottosuunnitelmassa tulee mainita ainakin seuraavat asiat: - Hankkeen alustava aikataulu, jossa huomioidaan edellä kuvatut aikatauluvaatimukset

4 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 4 (10) - Luettelo sellaisista yksittäisistä kohteista, jotka edellyttävät verkonrakentamista ja niiden valmistumisaikataulu - Tarjoajan käyttämät projektinhallintamenetelmät ja niiden kuvaus (esim. projektikäsikirja) Alustavaa käyttöönottosuunnitelmaa arvioidaan tarjousten vertailussa tässä tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla Ylläpito, raportointi ja seuranta Toimittaja vastaa palveluiden toiminnasta, ylläpidosta ja valvonnasta koko sopimuskauden ajan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla Yhteistoiminta Toimittajan tulee sitoutua yhteistyössä asiakkaan kanssa toteuttavaan yhteistoimintaan, jonka avulla kehitetään prosesseja palvelemaan entistä paremmin asiakasorganisaation tarpeita. Yhteistyömenettelyt on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä Alihankinnat Mikäli toimittaja käyttää palvelun toteutuksessa alihankkijoita, toimittajan on ilmoitettava siitä asiakasorganisaatiolle etukäteen. Toimittaja vastaa kaikista alihankkijoiden työsuorituksista kuin omastaan. 4. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tarjouksessa on oltava saatekirje ja seuraavat liitteet tässä esitetyn numeroinnin ja järjestyksen mukaisesti: Saatekirje, sisältäen ainakin - tarjoajan yleisesittelyn - tarjouksen voimassaolon, päiväyksen ja allekirjoitukset sekä lisätietojen antajat Tarjouksen liitteet: - Liite 1: Tarjouksen yleisesittely - Liite 2: Kelpoisuusehdot ja tarjouksen rakenne: o Kelpoisuusehtojen ja tarjouksen rakenteen tarkistuslomake (tarjouspyynnön liite 2) sekä siihen liittyvät vaaditut todistukset - Liite 3: Hinnoittelu o Tarjouslomake: Hinnoittelu tulee laatia tarjouslomakkeelle (tarjouspyynnön liite 3) esitettyjen vaatimusten mukaisesti. - Liite 4: Tarjouksen liikesalaisuuksia sisältävät osat (tarjouspyynnön liite 4) - Liite 5: Seuraavat vaaditut palvelukuvaukset ja selvitykset o Liite 5.1 Alustava käyttöönottosuunnitelma o Liite 5.2. Verkon arkkitehtuurin sekä ydintoimintojen kahdennusten ja varmistusten kuvaus o Liite 5.3. Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet

5 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 5 (10) o Liite 5.4. Ulkoiset internet-yhteydet o Liite 5.5. xdsl-verkkojen liittyminen alueverkkoon o Liite 5.6. Matkapuhelinverkkojen liittyminen alueverkkoon o Liite 5.7 Palomuuripalvelun rakenteen ja toteutuksen kuvaus o Liite 5.8 Palomuuripalveluun liittyvän web-pohjaisen hallinta- ja raportointijärjestelmän kuvaus o Liite 5.9. VPN-palvelu ja sen toteutus o Liite IDS/IPS-palvelu ja sen toteutus o Liite Raportointipalvelu ja sen toteutus o Liite HTTP proxy -palvelu ja sen toteutus o Liite Sisällönsuodatuspalvelut ja niiden toteutus o Liite Internet-liikenteen virustarkistus o Liite Asiantuntijapalvelut o Liite Keskitetty DHCP-palvelu o Liite Nimipalvelu o Liite Lähiverkon hallintapalvelu o Liite Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus Edellä on kuvattu tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimukset, sekä tarjouksen rakenteellinen runko, jota tulee noudattaa tarjousta laadittaessa. Tarjoaja voi halutessaan sisällyttää tarjoukseensa tämän sisältörungon lisäksi myös täydentäviä lukuja, liitteitä tai esitemateriaalia liitteestä 6 alkaen. 5. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittely suoritetaan seuraavissa vaiheissa: 5.1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee jokin hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintalain 71 :n mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan myös sulkea pois tarjoaja tai ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Edellä mainitun lisäksi tässä hankinnassa ehdottomat kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: - Tarjoajan on merkitty ennakkoperintärekisteriin. - Tarjoaja on maksanut lakisääteiset verot. - Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. - Tarjous on laadittu kokonaisuudessaan suomenkielellä - Tarjous on jätetty määräaikaan mennessä - Kaikki edellä kuvatut vaatimukset koskevat myös toimittajan käyttämiä alihankkijoita Toimittaja ilmoittaa tätä hankintaa koskevien kelpoisuusehtojen täyttämisestä tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisella lomakkeella, johon liitetään asiaa koskevat todistukset ja selvitykset Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos - Tarjous ei täytä tarjouksen muodolle asettuja vaatimuksia

6 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 6 (10) - Tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin - Tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia - Tarjouksessa on esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai - Tarjouksessa on jätetty käsittelemättä yksi tai useampia vaatimuksia 5.3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset, vertaillaan alla olevien vertailuperusteiden mukaisesti. Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien vertailutekijöiden perusteella. VERTAILUTEKIJÄ 1. HINTA Palvelun kokonaishintaan lasketaan kertamaksut ja kuukausimaksut tarjouslomakkeella ilmoitetuilla määrillä ilman optioita koko sopimuskaudella. Kokonaishinta sisältää: ENIMMÄIS- PISTEET 80 - Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat, hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. - Lisäpalvelut, joita asiakasorganisaatiot hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti, hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. Hintapisteet lasketaan kaavalla: pisteet = enimmäishintapisteet * edullisin hyväksytty hinta / tarjouksen hinta 2. PALVELUN LAATU JA SOVELTUVUUS ASIAKKAAN TARPEISIIN Palvelun laatua ja soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin arvioidaan tarjoajan toimittamien palvelukuvausten ja muiden tarjouspyynnössä esitettyjen tietojen perusteella alla olevien osa-alueiden osalta. Kunkin osa-alueen kohdalla on ilmoitettu arvioinnissa käytettävät arviointitekijät. Asiakasorganisaation asiantuntijat pisteyttävät osa-alueet seuraavalla asteikolla: - tarjottu palvelu täyttää arviointitekijän hyvin 1 piste, - tarjottu palvelu täyttää arviointitekijän osittain 0,5 pistettä, - tarjottu palvelu ei täyttä arviointitekijää tai tarvittavia tietoja ei ole annettu tarjouksessa 0 pistettä 2.1. Toimittajan käyttöönottoprojekteissa käyttämät menetelmät Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin (kunkin tekijän painoarvo on yksi piste): 1. toimintapa on dokumentoitu (esimerkiksi projektikäsikirja, sertifioitu projektinhallintamenetelmä tai vastaava) 2. tiedonkulku toimittajan ja asiakasorganisaation välillä on määritelty (esimerkiksi projekti- tai ohjausryhmän avulla) 3. toimintatapaan kuuluvat asiakkaan vastaanotto/hyväksymistarkastukset 4. tarjouksessa nimetyn projektipäällikön kokemus vastaavista projekteista 5

7 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 7 (10) 5. käyttöönottoprojektin projektipäällikön pysyvyys eli projektipäällikkö ei vaihdu käyttöönottoprojektin aikana ilman asiakasorganisaatioiden suostumusta 2.2. Peruspalveluiden laatu ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin (kunkin tekijän painoarvo on yksi piste): 1. Liityntäpisteiden välisten yhteyksien nopeus on mahdollista nostaa 10 Gbit/s:ssa kohtuullisin lisäkustannuksin (Nopeuden noston hinta tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella) 2. Liityntäpisteiden välisten yhteyksien varmistus ylittää vähimmäisvaatimuksena olevan tason. Vähimmäisvaatimuksena on, että vähintään kymmenen liityntäpisteen yhteydet on varmistettu. - Kaikkien liityntäpisteiden yhteydet on varmennettu (1 piste) - Enintään yhden liityntäpisteen yhteys ei ole varmistettu (0,5 pistettä) 3. Ulkoisen internet-yhteyden kaistanhallintapalvelun soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 4. Ulkoisen internet-yhteyden liikenteen määrän seuranta - Asiakasorganisaatioiden pääkäyttäjät voivat seurata liikenteen määrää reaaliajassa (1 piste) - Asiakasorganisaatioiden pääkäyttäjillä on mahdollisuus seurata liikenteen määrää ja sen kehitystä takautuvasti raportointijärjestelmän avulla (0,5 pistettä) 5. Palomuuripalveluiden soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 6. VPN-palvelun soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 7. Tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalvelun soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 8. Kehittyneiden raportointipalveluiden soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin - Raportointi tapahtuu yhden yhtenäisen sähköisen raportointipalvelun kautta (1 piste) - Toimittajalla on käytössä sähköinen raportointipalvelu, mutta se ei tarjoushetkellä kata kaikkia asiakkaan seurantakohteita (palomuuri, IDS/IPS, oman verkon liikenne ja ulkoinen internet-liikenne) 9. Tarjoajan ja sen työntekijöiden sertifioitu osaaminen alueverkon toteutuksessa käytettäville laitteille ja tekniikoille. Toimittajan tulee ilmoittaa nämä tiedot tarjouslomakkeella Lisäpalveluiden laatu ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin (kunkin tekijän painoarvo on yksi piste): 1. Http proxy palvelu on käyttäjälle näkymätön (transparent proxy) 2. Sisällönsuodatuspalvelut mahdollistavat helpon tavan toteuttaa käyttäjäryhmäkohtaiset suodatussäännöt 3. Internet-liikenteen virustarkistuspalvelun soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin 4. Asiantuntijapalvelun soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin 3. VERKON KATTAVUUS KÄYTTÖÖNOTTOHETKELLÄ Tarjouspyynnössä on ilmoitettu palveluiden käyttöönottoaikataulu. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu mahdollisuus poiketa tästä aikataulusta sellaisten yksittäisten kohteiden osalta, jotka edellyttävät verkon rakentamista. Asiakkaiden kannalta olisi kuitenkin parasta että verkko olisi mahdollisimman kattava heti käyttöönoton yhteydessä. Tämän

8 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 8 (10) seurauksena tarjoajan on mahdollista saada vertailupisteitä seuraavasti: 3.1. Liityntäpisteet - Kaikki tarjouspyynnössä mainitut liityntäpisteet ovat tarjouspyynnön mukaan käytössä käyttöönottohetkellä (1 piste) - Enintään yksi liityntäpiste edellyttää rakentamista ja valmistuu siksi käyttöönottohetken jälkeen kuitenkin viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä (0,5 pistettä) - Vähimmäisvaatimus on, että vähintään 11 liityntäpistettä tulee olla käytössä tarjouspyynnössä ilmoitettuun käyttöönottopäivään mennessä ja enintään kaksi valmistuu tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä Liityntäyhteydet - Kaikki tarjouspyynnössä mainitut liityntäyhteydet ovat tarjouspyynnön mukaan käytössä käyttöönottohetkellä (1 piste) - Enintään kaksi liityntäyhteyttä edellyttää rakentamista ja valmistuu siksi käyttöönottohetken jälkeen kuitenkin viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä (0,5 pistettä) - Vähimmäisvaatimus on, että enintään neljä liityntäyhteyttä saa valmistua käyttöönottohetken jälkeen kuitenkin viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 6. MUUT EHDOT Hankinnassa noudatetaan niiltä osin kuin tarjouspyynnössä ei ole toisin sovittu Julkishallinnon ITsopimusehtoja (JIT 2007). Tarjouksen pyytäjä voi perustellusta syystä olla hyväksymättä tarjousta tai jättää hankinnan toteuttamatta. Kilpailutettava palvelu halutaan hankkia kokonaisuudessaan yhdeltä toimittajalta, joten osatarjouksia ei huomioida. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei myöskään hyväksytä. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjousta ei saa miltään osin sitoa muihin käynnissä oleviin tarjouskilpailuihin tai hankintasopimuksiin. 7. SOPIMUS Valittavan toimittajan kanssa laaditaan yksi sopimus, jossa on organisaatiokohtaiset liitteet. Liitteissä määritellään asiakasorganisaatioittain sen hankkimat tuotteet ja palvelut sekä niiden laajuus. Sopimuskauden aikana mukana olevat organisaatiot sopivat suoraan valitun toimittajan kanssa mahdollisista muutoksista käytössä oleviin palveluihin. Mikkelin kaupunki varaa oikeuden irtisanoa hankintasopimuksen myös kesken sopimuskauden, mikäli sopimuskumppani muuttaa hintoja, kaupallisia ehtoja tai palveluiden sisältöä sopimuksen vastaisesti. 8. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

9 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 9 (10) Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot tarjouspyynnön liitteen 4 mukaisesti. Asiakasorganisaatiot harkitsevat, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 9. LISÄTIEDOT Hankintaan mahdollisesti liittyviä lisätietoja voi kysyä vain kirjallisesti sähköpostilla hankinnan hankintaasiamiehenä toimivalta Mikkelin kaupungin hankintapäällikkö Jarmo Autereelta osoitteesta jarmo.autere(at)mikkeli.fi. Lisätietopyynnöt tulee lähettää viimeistään klo mennessä. Vastaukset lisäkysymyksiin julkaistaan hankintapalveluiden nettisivuilla mennessä osoitteessa: Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. 10. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO JA VASTAANOTTO Tarjous on tehtävä sitovasti ja sen on oltava voimassa sivulla 1 esitetyn mukaisesti. Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen sivulla 1 ilmoitettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen Mikkelin kaupunki Hankintapalvelut PL Mikkeli. Kuoreen tunnus "alueverkko. sekä sähköisesti sivulla 1 ilmoitettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen jarmo.autere(at)mikkeli.fi Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Mikkelissä Mikkelin kaupunki Jarmo Autere hankintapäällikkö

10 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 10 (10) Liitteet Liite 1: Tietoverkon kuvaus ja sille asetetut vaatimukset Liite 2: Kelpoisuusehtojen ja tarjouksen rakenteen tarkistuslomake Liite 3: Tarjouslomake Liite 4: Lista tarjouksen liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävistä osista

SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TELELIIKENNE

SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TELELIIKENNE SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TELELIIKENNE Kohde Seinäjoen koulutuskuntayhtymän puhelinliikenne ja siihen mahdollisesti liittyvät lisähankinnat Sopimuskausi 3 vuotta + enintään kahden vuoden mittainen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Tarjouspyyntö 1 (5) 20.2.2013 Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Koillis-Vantaan kartoitusilmakuvaus Vantaan kaupungin mittausosasto pyytää tarjousta

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. 12.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ETÄOPETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Raahen seutukunnan lukioverkostolle etäopetusjärjestelmästä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

S O T K A M O N K U N T A A T E R I A - J A P U H T A A N A P I T O P A L V E L U T

S O T K A M O N K U N T A A T E R I A - J A P U H T A A N A P I T O P A L V E L U T Sotkamon kunta / sivistys palvelut PL 24 88601 SOTKAMO tarjouspyyntö 6.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1. EMÄNTÄKOULUN ALUEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUSPALVELUSTA Osoite: Vuokattiopistontie 9, 88601 Vuokatti Kerrostalo

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.11.2015

TARJOUSPYYNTÖ 12.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ 12.11.2015 UURAISTEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET (kaksi reittiä) Ilmoitukset Paikallisuutiset lehdessä, kunnan internet sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla 12.11.2015: Tarjouspyyntö 12.11.2015:

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot