TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO"

Transkriptio

1 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (10) MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Kohde: Mikkelin ja Pieksämäen seudun kuntien ja kuntayhtymien tietoliikenneverkko Sopimuskausi: 5 vuotta + enintään 12 kk mittainen optio Tarjouksen jättöaika: klo Tarjous voimassa: Tarjousvertailua varten vähintään neljä kuukautta tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä ja muutoin koko sopimuskauden 1. JOHDANTO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan. Nykyisen sopimuskauden päättyessä kunnat ja kuntayhtymät ovat käynnistäneet hankkeen alueverkon kehittämiseksi ja kilpailuttamiseksi. Hanke toteutetaan seuraavien mukanaolevien organisaatioiden yhteistyönä: - Hirvensalmi - Juva - Kangasniemi - Kyyhkylän kuntoutuskeskus - Mikkeli - Mäntyharju - Pertunmaa - Pieksämäki - Puumala - Etelä-Savon pelastuslaitos - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri - Etelä-Savon Koulutus Oy - Vaalijalan kuntayhtymä Kyseiset organisaatiot (sekä niiden konserniyhtiöt toimittajan kanssa erikseen sovittavassa laajuudessa) ovat tämän tarjouspyynnön mukaisen hankinnan asiakasorganisaatioita. Hankkeen vastuuorganisaationa toimii Mikkelin kaupunki, jonka muut mukanaolevat organisaatiot ovat valtuuttaneet kilpailuttamaan tarvitsemansa alueverkon datayhteydet osana Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkon kilpailutusta. Konsulttina hankkeessa toimii Teletoimisto Matti Koivisto Oy. Koska kuntakentässä voi tapahtua lähivuosina suuriakin muutoksia, verkkoon voi sopimuskauden aikana liittyä uusia tai siitä voi poistua nykyisiä kuntatoimijoita ja heille palveluja tarjoavia yhteisöjä. Esimerkiksi SOTEuudistuksen aiheuttamat muutokset voivat merkittävästi vaikuttaa mukana olevien organisaatioiden tietoliikennetarpeisiin. Tämän seurauksena alueverkossa mukana olevien organisaatioiden ja yhteyksien määrä voi muuttua ennen sopimuksen solmimista tai sopimuskauden aikana. Erityisesti tämä koskee Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä ja sen roolia alueverkossa. Yhteyksien tai organisaatioiden poistuminen ennen sopimuksen solmimista tai sopimuskauden aikana ei voi aiheuttaa korvausvelvollisuutta tai maksuja poistuneista palveluista.

2 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 2 (10) Tällä tarjouspyynnöllä pyydämme tarjouksia kyseisestä tietoliikenneverkosta ja siihen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 2. HANKINTAMENETTELY JA NOUDATETTAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET Hankinnassa käytettävä hankintamenettely on avoin ja se ylittää arvoltaan hankintalain palveluja koskevan EUkynnysarvon. Hankkeesta on julkaistu hankintalain mukainen ennakkoilmoitus sekä tietopyyntö HILMA-kanavassa. Hankkeen hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi tämän tarjouspyynnön päiväyksen mukaisena ajankohtana HILMA-kanavassa. Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista nro 348/2007 sekä lakia täydentävää asetusta 614/2007. Mikkelin kaupunki varaa itselleen oikeuden siirtyä hankintalain 25 mukaisesti neuvottelumenettelyyn, jos avoimessa menettelyssä saadut tarjoukset eivät sisällöltään vastaa tarjouspyyntöä tai ne eivät sisällä vertailun kannalta tarvittavia tietoja. Mahdollisesta neuvottelumenettelyyn siirtymisestä ei julkaista uutta hankintailmoitusta, sillä tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät hankintalain :n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. 3. HANKINNAN YKSILÖINTI 3.1. Hankinnan kohde Alueverkon tavoitteena on sellainen tietoliikenteen perusinfrastruktuuri, jonka kapasiteetti ja palvelut mahdollistavat mukana olevien organisaatioiden tarvitsemien tietoteknisten palveluiden toteuttamisen joustavasti ja kustannustehokkaasti. Hankintaan kuuluvat palvelut jakautuvat kolmeen luokkaan, jotka ovat: a) Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat. Peruspalveluiden hinnat otetaan huomioon tarjousten hintavertailussa hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. b) Lisäpalvelut, joita kuntatoimijat hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti (eli osa organisaatioista hankkii ja osa ei hanki kyseisiä palveluja). Lisäpalveluiden hinnat otetaan huomioon tarjousten hintavertailussa hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. c) Optiopalvelut, joiden mahdollisesta hankinnasta päätetään erikseen. Optiopalveluiden hintoja ei huomioida tarjousten hintavertailussa. Hankinnan kohde on yksilöity tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. 3.2 Hankinnan kohteelle asetut vaatimukset Hankittaville palveluille asetetut vaatimukset on määritelty tästä tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä (erityisesti liitteessä 1) Hinnoitteluperusteet ja hintojen tarkastaminen Tarjous tulee hinnoitella oheiselle tarjouslomakkeelle (liite 3). Hinnat tulee esittää arvonlisäverottomina nettohintoina.

3 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 3 (10) Tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät kaikki kustannukset mukaan lukien matkakorvaukset, päivärahat jne. Kaikki hinnat ja maksut otetaan huomioon tarjousvertailuissa sellaisenaan ilman indeksi- tai muita tarkistuksia. Kuten edellä todettiin mukana olevien organisaatioiden määrä ja niiden tietoliikennetarpeet voivat muuttua ennen sopimuksen solmimista tai sopimuskauden aikana. Asiakasorganisaatioilla on oltava mahdollisuus poistaa tarpeettomia liittymiä ja palveluja. Poistettujen palveluiden laskutus päättyy irtosanomista seuraavan kuukauden alusta lukien. Mahdolliset yhteys- tai organisaatiomuutokset eivät voi missään olosuhteissa asettaa asiakkaita korvausvastuuseen. Sopimuksen hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ja palveluiden hinnat voivat muuttua vain viranomaisten päätösten seurauksena (esim. arvonlisäveron muutos). Viranomaispäätöksen seurauksena tapahtuvista hinnoittelumuutoksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta etukäteen kirjallisesti asiakasorganisaatioille. Ennen mahdollista optiokauden käyttöönottoa käydään kuitenkin hintaneuvottelut asiakasorganisaatioiden ja valitun toimittajan kesken. 3.4 Laskutus ja maksuehdot Toimittaja laskuttaa palvelut suoraan asiakasorganisaatiolta. Palveluihin liittyvien maksujen laskutus voidaan aloittaa vasta hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että toimitettu palvelu on täysin käyttöönottovalmis sisältäen kaikki rakennus- ja määrittelytyöt sekä mahdolliset operaattoreiden väliset muutostyöt. Kohdassa 3.5. mainittujen verkonrakentamista edellyttävien kohteiden mahdollinen tarjouspyynnön mukainen myöhäisempi valmistuminen ei kuitenkaan estä muiden palveluiden laskutuksen aloittamista. Ennakkomaksuja ei hyväksytä. Maksuehto on vähintään 21 pv netto, mainittava tarjouksessa. Laskutus- ja pientoimituslisiä ei hyväksytä. Mahdollisesti perittävä viivästyskorko on enintään korkolain mukainen Palveluiden käyttöönotto Tämän tarjouspyynnön mukaiset palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2015, kuitenkin viimeistään Poikkeuksena tähän aikatauluun ovat sellaiset yksittäiset kohteet, jotka edellyttävät verkon rakentamista. Kyseiset rakentamista vaativat kohteet tulee olla kokonaisuudessaan valmiina ja käyttöönotettuina viimeistään mennessä. Projektin suunnittelu- ja toteutusvastuu on toimittajalla. Koska kyseessä on suuri kokonaisuus, toimittajan on laadittava yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma. Käyttöönottosuunnitelman tulee olla valmiina viimeistään 2 kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Käyttöönottosuunnitelmassa tulee määritellä ainakin: hankkeen keskeiset tehtävät/osaprojektit, aikataulut, vastuuhenkilöt, resurssit, IP-osoitesuunnitelmat, seuranmenettelyt (esim. ohjaus- ja projektiryhmät), vastaanottotarkistukset ja menettelyt siirryttäessä käyttöönotosta normaaliin ylläpitovaiheeseen. Vaikka varsinainen käyttöönottosuunnitelma tehdäänkin vasta toimittajavalinnan jälkeen, tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 5.1 Alustava käyttöönottosuunnitelma. Alustavassa käyttöönottosuunnitelmassa tulee mainita ainakin seuraavat asiat: - Hankkeen alustava aikataulu, jossa huomioidaan edellä kuvatut aikatauluvaatimukset

4 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 4 (10) - Luettelo sellaisista yksittäisistä kohteista, jotka edellyttävät verkonrakentamista ja niiden valmistumisaikataulu - Tarjoajan käyttämät projektinhallintamenetelmät ja niiden kuvaus (esim. projektikäsikirja) Alustavaa käyttöönottosuunnitelmaa arvioidaan tarjousten vertailussa tässä tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla Ylläpito, raportointi ja seuranta Toimittaja vastaa palveluiden toiminnasta, ylläpidosta ja valvonnasta koko sopimuskauden ajan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla Yhteistoiminta Toimittajan tulee sitoutua yhteistyössä asiakkaan kanssa toteuttavaan yhteistoimintaan, jonka avulla kehitetään prosesseja palvelemaan entistä paremmin asiakasorganisaation tarpeita. Yhteistyömenettelyt on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä Alihankinnat Mikäli toimittaja käyttää palvelun toteutuksessa alihankkijoita, toimittajan on ilmoitettava siitä asiakasorganisaatiolle etukäteen. Toimittaja vastaa kaikista alihankkijoiden työsuorituksista kuin omastaan. 4. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tarjouksessa on oltava saatekirje ja seuraavat liitteet tässä esitetyn numeroinnin ja järjestyksen mukaisesti: Saatekirje, sisältäen ainakin - tarjoajan yleisesittelyn - tarjouksen voimassaolon, päiväyksen ja allekirjoitukset sekä lisätietojen antajat Tarjouksen liitteet: - Liite 1: Tarjouksen yleisesittely - Liite 2: Kelpoisuusehdot ja tarjouksen rakenne: o Kelpoisuusehtojen ja tarjouksen rakenteen tarkistuslomake (tarjouspyynnön liite 2) sekä siihen liittyvät vaaditut todistukset - Liite 3: Hinnoittelu o Tarjouslomake: Hinnoittelu tulee laatia tarjouslomakkeelle (tarjouspyynnön liite 3) esitettyjen vaatimusten mukaisesti. - Liite 4: Tarjouksen liikesalaisuuksia sisältävät osat (tarjouspyynnön liite 4) - Liite 5: Seuraavat vaaditut palvelukuvaukset ja selvitykset o Liite 5.1 Alustava käyttöönottosuunnitelma o Liite 5.2. Verkon arkkitehtuurin sekä ydintoimintojen kahdennusten ja varmistusten kuvaus o Liite 5.3. Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet

5 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 5 (10) o Liite 5.4. Ulkoiset internet-yhteydet o Liite 5.5. xdsl-verkkojen liittyminen alueverkkoon o Liite 5.6. Matkapuhelinverkkojen liittyminen alueverkkoon o Liite 5.7 Palomuuripalvelun rakenteen ja toteutuksen kuvaus o Liite 5.8 Palomuuripalveluun liittyvän web-pohjaisen hallinta- ja raportointijärjestelmän kuvaus o Liite 5.9. VPN-palvelu ja sen toteutus o Liite IDS/IPS-palvelu ja sen toteutus o Liite Raportointipalvelu ja sen toteutus o Liite HTTP proxy -palvelu ja sen toteutus o Liite Sisällönsuodatuspalvelut ja niiden toteutus o Liite Internet-liikenteen virustarkistus o Liite Asiantuntijapalvelut o Liite Keskitetty DHCP-palvelu o Liite Nimipalvelu o Liite Lähiverkon hallintapalvelu o Liite Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus Edellä on kuvattu tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimukset, sekä tarjouksen rakenteellinen runko, jota tulee noudattaa tarjousta laadittaessa. Tarjoaja voi halutessaan sisällyttää tarjoukseensa tämän sisältörungon lisäksi myös täydentäviä lukuja, liitteitä tai esitemateriaalia liitteestä 6 alkaen. 5. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittely suoritetaan seuraavissa vaiheissa: 5.1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee jokin hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintalain 71 :n mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan myös sulkea pois tarjoaja tai ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Edellä mainitun lisäksi tässä hankinnassa ehdottomat kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: - Tarjoajan on merkitty ennakkoperintärekisteriin. - Tarjoaja on maksanut lakisääteiset verot. - Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. - Tarjous on laadittu kokonaisuudessaan suomenkielellä - Tarjous on jätetty määräaikaan mennessä - Kaikki edellä kuvatut vaatimukset koskevat myös toimittajan käyttämiä alihankkijoita Toimittaja ilmoittaa tätä hankintaa koskevien kelpoisuusehtojen täyttämisestä tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisella lomakkeella, johon liitetään asiaa koskevat todistukset ja selvitykset Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos - Tarjous ei täytä tarjouksen muodolle asettuja vaatimuksia

6 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 6 (10) - Tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin - Tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia - Tarjouksessa on esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai - Tarjouksessa on jätetty käsittelemättä yksi tai useampia vaatimuksia 5.3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset, vertaillaan alla olevien vertailuperusteiden mukaisesti. Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien vertailutekijöiden perusteella. VERTAILUTEKIJÄ 1. HINTA Palvelun kokonaishintaan lasketaan kertamaksut ja kuukausimaksut tarjouslomakkeella ilmoitetuilla määrillä ilman optioita koko sopimuskaudella. Kokonaishinta sisältää: ENIMMÄIS- PISTEET 80 - Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat, hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. - Lisäpalvelut, joita asiakasorganisaatiot hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti, hinnoitteluliitteellä ilmoitetussa laajuudessa. Hintapisteet lasketaan kaavalla: pisteet = enimmäishintapisteet * edullisin hyväksytty hinta / tarjouksen hinta 2. PALVELUN LAATU JA SOVELTUVUUS ASIAKKAAN TARPEISIIN Palvelun laatua ja soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin arvioidaan tarjoajan toimittamien palvelukuvausten ja muiden tarjouspyynnössä esitettyjen tietojen perusteella alla olevien osa-alueiden osalta. Kunkin osa-alueen kohdalla on ilmoitettu arvioinnissa käytettävät arviointitekijät. Asiakasorganisaation asiantuntijat pisteyttävät osa-alueet seuraavalla asteikolla: - tarjottu palvelu täyttää arviointitekijän hyvin 1 piste, - tarjottu palvelu täyttää arviointitekijän osittain 0,5 pistettä, - tarjottu palvelu ei täyttä arviointitekijää tai tarvittavia tietoja ei ole annettu tarjouksessa 0 pistettä 2.1. Toimittajan käyttöönottoprojekteissa käyttämät menetelmät Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin (kunkin tekijän painoarvo on yksi piste): 1. toimintapa on dokumentoitu (esimerkiksi projektikäsikirja, sertifioitu projektinhallintamenetelmä tai vastaava) 2. tiedonkulku toimittajan ja asiakasorganisaation välillä on määritelty (esimerkiksi projekti- tai ohjausryhmän avulla) 3. toimintatapaan kuuluvat asiakkaan vastaanotto/hyväksymistarkastukset 4. tarjouksessa nimetyn projektipäällikön kokemus vastaavista projekteista 5

7 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 7 (10) 5. käyttöönottoprojektin projektipäällikön pysyvyys eli projektipäällikkö ei vaihdu käyttöönottoprojektin aikana ilman asiakasorganisaatioiden suostumusta 2.2. Peruspalveluiden laatu ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin (kunkin tekijän painoarvo on yksi piste): 1. Liityntäpisteiden välisten yhteyksien nopeus on mahdollista nostaa 10 Gbit/s:ssa kohtuullisin lisäkustannuksin (Nopeuden noston hinta tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella) 2. Liityntäpisteiden välisten yhteyksien varmistus ylittää vähimmäisvaatimuksena olevan tason. Vähimmäisvaatimuksena on, että vähintään kymmenen liityntäpisteen yhteydet on varmistettu. - Kaikkien liityntäpisteiden yhteydet on varmennettu (1 piste) - Enintään yhden liityntäpisteen yhteys ei ole varmistettu (0,5 pistettä) 3. Ulkoisen internet-yhteyden kaistanhallintapalvelun soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 4. Ulkoisen internet-yhteyden liikenteen määrän seuranta - Asiakasorganisaatioiden pääkäyttäjät voivat seurata liikenteen määrää reaaliajassa (1 piste) - Asiakasorganisaatioiden pääkäyttäjillä on mahdollisuus seurata liikenteen määrää ja sen kehitystä takautuvasti raportointijärjestelmän avulla (0,5 pistettä) 5. Palomuuripalveluiden soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 6. VPN-palvelun soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 7. Tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalvelun soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 8. Kehittyneiden raportointipalveluiden soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin - Raportointi tapahtuu yhden yhtenäisen sähköisen raportointipalvelun kautta (1 piste) - Toimittajalla on käytössä sähköinen raportointipalvelu, mutta se ei tarjoushetkellä kata kaikkia asiakkaan seurantakohteita (palomuuri, IDS/IPS, oman verkon liikenne ja ulkoinen internet-liikenne) 9. Tarjoajan ja sen työntekijöiden sertifioitu osaaminen alueverkon toteutuksessa käytettäville laitteille ja tekniikoille. Toimittajan tulee ilmoittaa nämä tiedot tarjouslomakkeella Lisäpalveluiden laatu ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin (kunkin tekijän painoarvo on yksi piste): 1. Http proxy palvelu on käyttäjälle näkymätön (transparent proxy) 2. Sisällönsuodatuspalvelut mahdollistavat helpon tavan toteuttaa käyttäjäryhmäkohtaiset suodatussäännöt 3. Internet-liikenteen virustarkistuspalvelun soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin 4. Asiantuntijapalvelun soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin 3. VERKON KATTAVUUS KÄYTTÖÖNOTTOHETKELLÄ Tarjouspyynnössä on ilmoitettu palveluiden käyttöönottoaikataulu. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu mahdollisuus poiketa tästä aikataulusta sellaisten yksittäisten kohteiden osalta, jotka edellyttävät verkon rakentamista. Asiakkaiden kannalta olisi kuitenkin parasta että verkko olisi mahdollisimman kattava heti käyttöönoton yhteydessä. Tämän

8 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 8 (10) seurauksena tarjoajan on mahdollista saada vertailupisteitä seuraavasti: 3.1. Liityntäpisteet - Kaikki tarjouspyynnössä mainitut liityntäpisteet ovat tarjouspyynnön mukaan käytössä käyttöönottohetkellä (1 piste) - Enintään yksi liityntäpiste edellyttää rakentamista ja valmistuu siksi käyttöönottohetken jälkeen kuitenkin viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä (0,5 pistettä) - Vähimmäisvaatimus on, että vähintään 11 liityntäpistettä tulee olla käytössä tarjouspyynnössä ilmoitettuun käyttöönottopäivään mennessä ja enintään kaksi valmistuu tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä Liityntäyhteydet - Kaikki tarjouspyynnössä mainitut liityntäyhteydet ovat tarjouspyynnön mukaan käytössä käyttöönottohetkellä (1 piste) - Enintään kaksi liityntäyhteyttä edellyttää rakentamista ja valmistuu siksi käyttöönottohetken jälkeen kuitenkin viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä (0,5 pistettä) - Vähimmäisvaatimus on, että enintään neljä liityntäyhteyttä saa valmistua käyttöönottohetken jälkeen kuitenkin viimeistään tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 6. MUUT EHDOT Hankinnassa noudatetaan niiltä osin kuin tarjouspyynnössä ei ole toisin sovittu Julkishallinnon ITsopimusehtoja (JIT 2007). Tarjouksen pyytäjä voi perustellusta syystä olla hyväksymättä tarjousta tai jättää hankinnan toteuttamatta. Kilpailutettava palvelu halutaan hankkia kokonaisuudessaan yhdeltä toimittajalta, joten osatarjouksia ei huomioida. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei myöskään hyväksytä. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjousta ei saa miltään osin sitoa muihin käynnissä oleviin tarjouskilpailuihin tai hankintasopimuksiin. 7. SOPIMUS Valittavan toimittajan kanssa laaditaan yksi sopimus, jossa on organisaatiokohtaiset liitteet. Liitteissä määritellään asiakasorganisaatioittain sen hankkimat tuotteet ja palvelut sekä niiden laajuus. Sopimuskauden aikana mukana olevat organisaatiot sopivat suoraan valitun toimittajan kanssa mahdollisista muutoksista käytössä oleviin palveluihin. Mikkelin kaupunki varaa oikeuden irtisanoa hankintasopimuksen myös kesken sopimuskauden, mikäli sopimuskumppani muuttaa hintoja, kaupallisia ehtoja tai palveluiden sisältöä sopimuksen vastaisesti. 8. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

9 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 9 (10) Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot tarjouspyynnön liitteen 4 mukaisesti. Asiakasorganisaatiot harkitsevat, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 9. LISÄTIEDOT Hankintaan mahdollisesti liittyviä lisätietoja voi kysyä vain kirjallisesti sähköpostilla hankinnan hankintaasiamiehenä toimivalta Mikkelin kaupungin hankintapäällikkö Jarmo Autereelta osoitteesta jarmo.autere(at)mikkeli.fi. Lisätietopyynnöt tulee lähettää viimeistään klo mennessä. Vastaukset lisäkysymyksiin julkaistaan hankintapalveluiden nettisivuilla mennessä osoitteessa: Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. 10. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO JA VASTAANOTTO Tarjous on tehtävä sitovasti ja sen on oltava voimassa sivulla 1 esitetyn mukaisesti. Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen sivulla 1 ilmoitettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen Mikkelin kaupunki Hankintapalvelut PL Mikkeli. Kuoreen tunnus "alueverkko. sekä sähköisesti sivulla 1 ilmoitettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen jarmo.autere(at)mikkeli.fi Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Mikkelissä Mikkelin kaupunki Jarmo Autere hankintapäällikkö

10 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 10 (10) Liitteet Liite 1: Tietoverkon kuvaus ja sille asetetut vaatimukset Liite 2: Kelpoisuusehtojen ja tarjouksen rakenteen tarkistuslomake Liite 3: Tarjouslomake Liite 4: Lista tarjouksen liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävistä osista

TARJOUSPYYNTÖ: MIKKELIN KYLÄVERKKOHANKE

TARJOUSPYYNTÖ: MIKKELIN KYLÄVERKKOHANKE TARJOUSPYYNTÖ: MIKKELIN KYLÄVERKKOHANKE Kohde: Mikkelin kaupungin kyläverkkohanke Tarjouksen jättöaika: 5.10.2015 klo 12.00 Tarjous voimassa: Tarjousvertailua varten vähintään kuusi kuukautta tarjouksen

Lisätiedot

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Tarjouspyyntö 1 (5) 20.2.2013 Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Koillis-Vantaan kartoitusilmakuvaus Vantaan kaupungin mittausosasto pyytää tarjousta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua

450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot