Perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranualla. PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranualla. PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010"

Transkriptio

1 Perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranualla PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Sarajärvi Anne

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Ranuan kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö... 3 Tavoitteet... 4 Toteutus... 5 Tulokset ja tuotokset... 5 Arviointi... 6 Pohdinta

3 3 1. Johdanto Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 2. Ranuan kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö Työskentelyjakson aiheena oli perusterveydenhuollon sähköisen kirjaamisen kehittäminen Ranuan terveyden- ja sosiaalitoimen yksiköissä. Keväällä 2010 otettiin terveyskeskuksen vuodeosastolla käyttöön sähköinen kirjaaminen. Näiden käyttökokemusten myötä päätettiin laajentaa sähköistä kirjaamista myös muihin yksiköihin. Terveydenhuollon toimintaa halutaan tehostaa myös parantamalla tiedon kulkua tietotekniikan avulla. Sähköisten potilasasiakirjojen käytettävyyttä lisätään niin, että sähköinen järjestelmä kattaa jatkossa potilaan koko hoitoprosessin terveydenhuollon eri toimipisteissä. Tällä varmistetaan hoidon jatkuvuus, laatu ja potilasturvallisuus. Tehostetun palveluasumisen yksikössä Rantakodissa sähköistä kirjaamista toteutettiin jo osittain mutta päivittäisen kirjaamisen yhtenäinen pohja puuttui. Henkilöstön tietotekninen osaaminen oli jo aiemmin tapahtuneen kirjauksen ansiosta hyvä. Vanhainkoti Marjaniemessä sähköistä kirjaamista toteuttivat lähinnä vain sairaanhoitajat. Tämä puolestaan oli johtanut siihen, että mm. potilastietojärjestelmään kirjautuminen oli uusi asia osalle henkilökuntaa. Kehitysvammayksikkö Marjukassa ei myöskään juuri käytetty sähköistä kirjaamista. Potilastietojärjestelmästä luettiin vain esim. asiakkaan lääkärillä käynnin jälkeen, mitä muutoksia hoitoon oli tullut. Kuitenkin henkilöstön tietotekninen valmius oli parempi kuin Marjaniemessä. Sähköisen kirjaamisen laajentamiseen oli syynä tiedonkulun helpottuminen. Esimerkiksi puhelinkonsultaatioissa lääkäri pystyy potilastietojärjestelmän päivittäisten merkintöjen avulla tekemään potilaan tilasta johtopäätöksiä. Potilasasiakirjojen avulla taataan hoitoa koskeva tiedonsaanti potilasta hoitavien henkilöiden ja organisaatioiden kesken. Potilasasiakirjojen tarkoituksena on palvella potilaan hoidon

4 4 suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Kun tieto on sähköisessä muodossa, tiedon kulkeminen eri potilasta hoitavien yksiköiden välillä helpottuu. Kuntamme eri sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden vaaratapahtumien raportointi oli paperiversiona ja kohdistui ainoastaan lääkityksessä tapahtuviin vaaratapahtumiin. Rantakodilla, kotipalvelussa ja Marjaniemessä raportointia kylläkin tehtiin. Sähköisen HaiPro järjestelmän (terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä) käyttöön saimme LSHP:n kautta. Tämä järjestelmä kattaa vaaratapahtumien raportoinnin myös laajemmin. Järjestelmällisen ja helppokäyttöisen raportointimenettelyn avulla käyttäjät voivat hyödyntää vaaratapahtumista saatavat opit ja terveydenhuollon johto saa tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden vaikutuksista. E-reseptin ja E-arkiston myötä rakenteisen kirjaamisen tulo hoitotyöhön tuo haasteita henkilöstölle. Suurin osa henkilöstöä ei tiennyt lainkaan mitä rakenteinen kirjaaminen edes tarkoitti. Termi oli vain tuttu median kautta. Jossain vaiheessa tuleva kirjaamisen muutos vaati valmistelua tulevaan prosessiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän tietojen kerääminen sähköisesti on aloitettu Ranualla portaittain keväästä 2010 lähtien. Kaikki tiedot on tarkoitus saada sähköiseen muotoon marraskuun 2010 loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää laajennetaan vuodesta 2011 lähtien siten, että perusterveydenhuollon avohoidosta kerätään yksilötason tietoja kansalliseen rekisteriin. Avohoidon tietouudistushankkeen varsinaisena päämääränä on saada valtakunnallisen rekisterin muodostamisen kautta perusterveydenhuollon avohoidosta tietoja ja indikaattoreita käyttöön eri tahoille ja eri käyttötarkoituksiin. Kansallisen rekisterin tehtävä on tuottaa keskenään vertailukelpoista tietoa. Tämä edellyttää kattavaa ja yhdenmukaista tietojen tallennusta sekä yhtenäistä sisältöjen tulkintaa. Tähän asiaan liittyen koulutusta tarvitaan hoidon tarpeen arviointiin päivystystyötä tekeville hoitajille. Työskentelyjaksoon kuului myös potilastietojärjestelmä Mediatrin käytön ongelmissa auttaminen eri yksiköissä. Ohjelmistojen käytössä on usein asioita / asioita, jotka helpottavat työtä jos ne vain tietää. Ohjelman peruskoulutus ei useinkaan anna näistä vinkeistä tietoa. Toisaalta joissakin yksiköissä joitakin osiota käytetään vain harvoin ja näin rutiinia ja tietoa mahdollisuuksista ei pääse karttumaan. Mediatrin käytön tehostamisessa keskityin lähinnä ohjelman lääkitysosion käytön ohjaamiseen. Lääkitysosio tuli ohjelmaan nykymuodossa alkuvuodesta Osion käytössä oli vielä yhtenäistämistä, koska tavoitteena on ollut, että lääkitysosio olisi ajantasainen ja luotettava tiedon lähde. Toinen iso asia, johon paneuduin, oli sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus (Hilmo). Tähän asti tiedot kerättiin kustakin sosiaalialan yksiköstä paperiversiona. 3. Tavoitteet 1. Sähköisen kirjaamisen kehittäminen kunnan vanhus- ja vammaispalveluyksiköissä 2. Rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton suunnittelu 3. HaiPro raportointimallin (potilasturvallisuusilmoitus) käyttöönoton suunnittelu ja ohjeistus

5 5 4. Toteutus Työskentelyjakso Ranualla oli Toimin koko ajan kokoaikaisena kehittämistyöntekijänä. Työni tukena oli säännöllisesti kokoontuva kehittäjäryhmä johon kuului lisäkseni yksiköiden esimiehet, johtava lääkäri ja atk-pääkäyttäjä terveyskeskuksesta. Yhteistyötä tein myös paljon RAMK:n Outi Soikkelin, Mediconsult Oy:n ja LSHP:n kanssa. Lähiyhteistyökumppanit olivat osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi ja atk- tukihenkilö Pirjo Puominen, joiden apu oli korvaamatonta. Heti työskentelyjaksoni alussa perehdyin erilaisiin saatavissa oleviin aineistoihin rakenteellisesta kirjaamisesta, potilasturvallisuusilmoitus raportoinnista. Potilastietojärjestelmä Mediatrin käytöstä oli itselläni käyttökokemusta usean eri toimipisteen kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus (HIL- MO) aineistoihin perehtyminen oli tärkeää toteutettaessa tietojen siirtoa sähköiseen muotoon. Toisaalta työskentelyjakson alun käynnistymisen hitaus antoi itselleni aikaa perehtyä tausta-aineistoon ajan kanssa. Taustatietoihin tutustuminen ja paneutuminen jatkuivat kylläkin läpi koko työskentelyjakson. Kehittäjäryhmä kokoontui 2-3 viikon välein. Palavereissa annoin tilannekatsauksen jo tehdyistä asioista ja yhdessä mietittiin esiinnousseisiin ongelmiin ratkaisuja. Palaverit toimivat samalla tiedotuskanavana yksiköille. Epävirallisia palavereita käytiin tarpeen mukaan pienimmissä ryhmissä. Lisäksi työyhteisöissä on ollut lukuisia palavereita tarpeen mukaan. Kaste työryhmän seurantakokouksia oli yksi, Potilastietojärjestelmän käytön ohjausta ja apua annoin eri yksiköissä esiinnousseiden tarpeiden mukaan 1-3 hengen ryhmissä. Työskentelyjaksoon kuului myös eri koulutusten organisointi. Koulutuksia järjestettiin rakenteisesta kirjaamisesta, hoidon tarpeen arvioinnista ja tulevana koulutuksena vielä HaiPro- ohjelma koulutus. 5. Tulokset ja tuotokset - Sosiaalitoimen yksiköissä Rantakodilla, Marjaniemessä ja Marjukassa otetaan käyttöön päivittäinen sähköinen kirjaaminen. - Sähköisen HaiPro järjestelmän (terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä) käyttöönotto ja koulutus henkilöstölle. - Rakenteisen kirjaamisen koulutus vuodeosaston henkilökunnalle sekä osalle sosiaalitoimen henkilökuntaa. - Hoitoilmoitusten siirtyminen sähköiseen muotoon - Potilastietojärjestelmä Mediatrin käytön tehostaminen - Sähköisen kirjaamisen laajenemiseen liittyen sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden suorittama Granite Partnersin tietoturvakoulutus ja siihen liittyvän testi.

6 6 6. Arviointi Työskentelyjaksolle oli jo alusta alkaen mielestäni asetettu selkeät ja hyvin rajatut tavoitteet. Tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Tavoite sähköisen kirjaamisen kehittämisestä kunnan vanhus- ja vammaispalveluyksiköissä toteutui. Muutosten jälkeen yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttö on kattavaa koko kunnan sosiaali- ja terveydentoimen yksiköissä. Koulutusta/ opastusta on nyt annettu potilastietojärjestelmän käyttöön lähinnä kotipalvelussa, Rantakodilla (tehostetun palveluasumisen yksikkö), Marjaniemessä (vanhainkoti), Päivikissä (mt- kuntoutuskoti), Marjukassa (kehitysvammaisten hoitoyksikkö) sekä mielenterveystoimistossa. Tällä hetkellä on sovittuna, että päivittäinen sähköinen kirjaaminen otetaan käyttöön porrastetusti Rantakodilla marraskuussa 2010, Marjukassa tammikuussa 2011 ja Marjaniemessä helmikuussa Työni jatkuu yksiköiden tukihenkilönä ohjelmisto-osion käyttöönotossa Ranuan kunnan palkkaamana. Rantakodin ja Marjaniemen ohjelmisto osion koulutukseen tulee kouluttaja ohjelmiston toimittajalta. Marjukassa tavoitteena on, että minä koulutan ohjelman käyttöön. Aikataulu on sovittu vaiheittaiseksi mm. joustavuuden, ohjelmiston toimittajan resurssien sekä tukihenkilön työn porrastamisen takia. Ison muutoksen aloittaminen useassa yksikössä samanaikaisesti voi vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen. Potilastietojärjestelmän käytössä ja itse ohjelmassa on ollut ongelmia, näihin olen myös pyrkinyt vaikuttamaan ohjeistamalla ja opettamalla. Yhteistyössä olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja ongelmiin. Järjestelmän lääkitysosion yhtenäisessä käytössä edettiin mutta ongelmia on edelleen. Odotus on siitä että lääkehoitoa koskevat tiedot tulisivat kirjattua aikaisempaa yhtenäisemmin ja näin myös eri terveydenhuollon ammattilaisten tekemät virheet vähenisivät, kun olisi selvä visio tekemisestä. Tämä vaatii pidemmän ajanjakson ja myös enemmän käyttäjäkokemusta yksiköiden henkilöstöltä. Toisaalta myös tarkemmin sovitut käytännöt ajantasaisen lääkityksen tarkistamisessa vähentävät ongelmia. Esimerkiksi sopiminen siitä missä ja minkälaisissa kontakteissa asiakkaan/ potilaan lääkitys tarkistetaan. Hilmo-tietojen toimittamisessa oli tavoitteena siirtyä sähköiseen tiedontuottamiseen, jolla vähennetään manuaalisia työvaiheita tietoa tuottavassa organisaatiossa. Nyt pyrkimyksenä on että kukin yksikkö pitää tiedot ajan tasalla sähköisesti. Nyt alussa tietojensiirtäminen on aika suuri työ mutta jatkossa työ on huomattavasti vähemmän aikaa vievää koska sosiaalitoimen yksiköissä hoitojaksot ovat yleensä pitkäkestoisia. Avo- Hilmon käyttöönoton valmistelut on myös aloitettava. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, ongelma, sairauden oireet, niiden vaikeusaste sekä tarvittavan palvelun kiireellisyys asiakkaan antamien tietojen perusteella. Perusluokitusten lisäksi koulutustarve on erityisen suuri

7 7 käyntisyiden ja toimintojen kirjaamiskäytännöissä, sillä lähtötilanne esimerkiksi käyntisyyn kirjaamisessa vaihtelee paljon. Esimerkiksi hoitajat ovat kirjanneet käyntisyitä vain harvoissa organisaatioissa. Toimenpiteistä on perinteisesti kirjattu vain ne, joista lääkärit virkaehtosopimuksen mukaan saavat palkkion. Työskentelyjakson alussa oli vielä tavoitteena, että suunnittelen ja valmistelen rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton terveyskeskuksen vuodeosastolle. Tästä kuitenkin luovuttiin jakson aikana. Uusia osioita potilastietojärjestelmään on otettu käyttöön lyhyellä aikavälillä paljon ja jo näiden opettelu ja kehittäminen vie tällä hetkellä henkilöstöltä voimavaroja. Osittain myös rakenteisen kirjaamisen tämänhetkisestä käyttökelpoisuudesta saadut osittain negatiiviset käyttökokemukset saivat aikaan päätöksen luopua käyttöönotosta tällä hetkellä. Osa yksiköistä (Rantakoti), joihin sähköinen kirjaaminen päätettiin toteuttaa, oli jo tällä hetkellä tottunut käyttämään sähköistä järjestelmää niin paljon, että muutos ei tule olemaan kovinkaan suuri. Toisaalta taas esim. Marjukassa (kehitysvammaisten hoitoyksikkö) ja Marjaniemessä (vanhainkoti) muutos tulee olemaan suuri koska kirjaaminen on toteutettu lähes kokonaan paperisiin potilaskansioihin. Sitä vähäistäkin kirjaamista mitä sähköiseen järjestelmään oli toteutettu, tekivät vain osa henkilöstöstä. Kuitenkin osalla henkilökunnasta innostus asiaa kohtaan korvasi huonot tietotekniset taidot. Mutta oli myös henkilökunnassa sitä mentaliteettia, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Välillä kyllä tuntui turhauttavalta, kun sovittuihin ohjauspalavereihin ei saapunutkaan kukaan. Kaiken ohjauksen taustalla pidin tärkeänä, että henkilöstö harjoittelee Mediatrilla aina kun työ sen sallii. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Tunnukset olivat hukassa tai missä milloinkin, ei ollut aikaa tms. Varmistaakseni että jokaisella oli tunnukset kunnossa ja peruskirjaus hallussa, annoin tehtäväksi jokaiselle tehdä haluamansa kirjauksen tiettyyn osioon Mediatrissa. Näin pystyin varmuudella todentamaan ohjelman käytön. Alussa kirjaukset olivat todella vähäisiä mutta uuden muistutuksen jälkeen kirjauksia alkoi pikkuhiljaa tulla. Sähköisen kirjaamisen kehittäminen hyödyttää suoraan yksikön omaa henkilöstöä työn sujuvuuden parannuttua. Toki suuret muutokset näkyvät alussa työmäärän lisääntymisenä / ajanpuutteena, mutta käyttökokemuksen karttuessa muutos on päinvastainen. Kuitenkin yhtenäinen tieto ja ajantasainen tiedonsiirto hyödyttävät kaikkia asiakkaan/ potilaan hoitoon osallistuvia. Sähköisen kirjaamisen kehittäminen on myös osa potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta. Näin ollen vaikutus on suoraan myös asiakasta/ potilasta hyödyntävää. Kaikki tavoitteet saatiin konkretisoitua. tämä näkyy uusien ohjelmaosioiden hankintana sekä niiden tiiviinä käyttönä. Tietoturvakoulutus jää pysyvänä osaksi henkilöstön täydennyskoulutusta sekä uusien työntekijöiden perehdytystä. Kaikki työskentelyjakson aikana tehdyt toiminnan muutokset olivat työn sujuvuuden ja tiedon kulun saumattomuuden kannalta tärkeitä. Aikana työskentelyjakso oli varmaan sopiva. Jos rakenteellisen kirjaamisen osuutta olisi päätetty viedä pidemmälle, aika ei ehkä olisi riittänyt. Ajanjaksollisesti työskentelyjakson alun sijoittuminen elokuun

8 8 alkuun ei ollut paras mahdollinen. Useat henkilöt, jotka liittyivät kehittämistyöhön jollakin tavalla, olivat elokuussa lomalla. Tämä siirsi toiminnan aloitusta tehokkaasti usealla viikolla. Lähiyhteistyökumppanit Pirjo ja Marika ovat olleet tukena työssäni koko ajan, myös silloin kun työ on tuntunut turhauttavalta. Toisaalta päätös, että jatkan tätä työtä myös tämän projektin loputtua on mielestäni viesti siitä, että muutosta todella halutaan ja siihen halutaan panostaa. Olen työssäni saanut toimia todella itsenäisesti, enkä osaa sanoa olisiko suurempi tuki antanut mitään lisäarvoa. Apua olen saanut sitä tarvittaessa. Hyvin paljon itselleni tämä työ kehittäjänä on antanut. Voi sanoa, että olen saanut etuoikeuden syventyä asioihin ja oppia asioita, joihin muuten en olisi perehtynyt paljoakaan. Tietenkin myös ohjaus- ja opetustaidot ovat karttuneet huomattavasti. Tärkeä oppi minkä koin kantapään kautta oli että asiat eivät mene läheskään aina oman aikataulun mukaan. Kun asiaan liittyy useita eri toimijoita, täytyy muistaa, että heillä myös ovat omat aikataulut. Laadittaessa aikatauluja on tämä syytä pitää mielessä. Jälkikäteen pohdittuna olisin voinut ehkä pitää jakson alkupuolella jokaisessa yksikössä koko henkilöstölle palaverin työni tavoitteista. Välillä oli tunne, että työni tarkoitus oli osalle henkilökuntaa vieras asia. Nyt jätin sen pääasiassa esimiesten tehtäväksi. Ainoastaan pienimmissä yksiköissä joissa henkilökuntaa oli vähemmän, osallistuminen ja myös toiminnan kehittämisen halu oli mielestäni parempaa. Koska itselläni ei ole aikaisempaa kokemusta projektityöntekijänä, moni asia teetätti normaalia enemmän työtä. Tietenkin itselleni olisi ollut huomattavasti helpompi aloittaa projektityö jos alkuun olisi pystynyt konkreettisesti itselle mieltämään, mitä kaikkea työ tulee pitämään sisällään. Mutta työjakso kyllä kasvatti ja katson joitakin asioita nyt eri näkökulmasta. 7. Pohdinta Suhtautuminen uudistuksiin on ollut hyvin erilaista riippuen yksiköstä mutta myös yksiköiden sisällä on ollut monenlaista suhtautumista. Yleinen mielipide, mikä on tullut esille on ajatus että kaikki aika menee nyt tietokoneella. Varmaan kirjaukseen liittyvä ajankäyttö lisääntyykin alussa mutta tasoittuu ja mahdollisesti vähenee käyttökokemuksen myötä. Jo tällä omalla työskentelyjaksollani oli tarkoitus pehmentää sähköisen kirjaamisen aloittamisen alkutaipaleen tuskaa. On jo eteenpäin se asia että kirjautuminen ohjelmaan ei vaadi kohtuuttomia ponnisteluja. Samoin eteenpäin vie se asia, että tiedän mistä mitäkin tietoja löydän asiakkaastani jota hoidan. Yleensä uuden asian sisäänajaminen on aina useasta asiasta johtuen hieman hankalaa. Kuitenkin henkilöstön oma asenne vaikuttaa asiaan suunnattoman paljon. Työntekijä harvoin pohtii muutoksen tarpeellisuutta koko organisaation toiminnan kannalta. Tässä muutoksen hallinnassa esimiehen rooli tiedottavana, osallistuvana ja niiden negatiivistenkin tunteiden kohtaajana on tärkeä. Muutokseen johtavat syyt ja perustelut olisi hyvä käydä läpi työyhteisössä esimiehen toimesta. Tämä lisäisi huomattavasti halukkuutta muutokseen. Sosiaali- ja terveys alalla tulee uusia vaatimuksia työn suorittamiseen koko ajan lisää. Työntekijällä itsellään on myös vastuu uuden oppimisesta. Ei ole mahdollista, että hoi-

9 9 taisimme työt kuten olemme tehneet jo 20 vuotta. Tulen aina varmaan ihmettelemään, mistä saa alkunsa asenne; kyllähän me tuo tiedetään/ osataan. Tätä on tullut esille mm. eri koulutusten yhteydessä. Toimintamalli juurtuu käytännöksi toiminnan aloittamisen myötä. Toki yksiköiden esimiehet ovat osaltaan vastuussa siitä, että käytäntö pelaa yksikössä sovittujen sääntöjen mukaan. Monipuolisempi yhteistyö yksiköiden kesken antaisi usein uusia näkökulmia asioihin. Samaa potilastietojärjestelmää käytettäessä voisi käydä katsomassa toisessa yksikössä, miten heillä pulmia tuottanut asia tehdään. Kehittämisideoita tuleviin kehittämishankkeisiin: - Rakenteelliseen kirjaamiseen tulevaisuudessa siirryttäessä, tarvitaan paljon voimavaroja ja koulutusta jotta asia saadaan toimimaan. Toivottavasti saamme työyhteisöön demo version, jolla henkilöstö voi harjoitella jo tulevaa.

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen. - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010

Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen. - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Kaisa Aikioniemi-Stenberg 05.11.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011 Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Sisällysluettelo Johdanto 3 Kemin kaupungin työskentelyjakson

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston

Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston moduulityöskentelyn kehittäminen - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Tekijät Seija Jaako Taija Krats Päivämäärä 20.10.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 1 ETÄJUMPPA II PaKaste työskentelyjakso 2011 Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kolarin kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö... 3 3. Tavoite... 4 4. Toteutus...

Lisätiedot

Ranuan terveyskeskuksen vastaanoton toiminnan kehittäminen. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksy 2010

Ranuan terveyskeskuksen vastaanoton toiminnan kehittäminen. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksy 2010 Ranuan terveyskeskuksen vastaanoton toiminnan kehittäminen PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksy 2010 Terveydenhoitaja Marjatta Pernu ja suunnittelija Jaana Kupulisoja 30.10.2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

RANUAN TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

RANUAN TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU RANUAN TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU 10.11.2011 Terveydenhoitaja Marjatta Pernu Sairaanhoitaja Anne Sarajärvi Suunnittelija Jaana Kupulisoja

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010

Sähköinen hyvinvointikertomus. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Sähköinen hyvinvointikertomus - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tekijät Sini Peteri Päivämäärä 16.8-30.10.2010 lisää tähän oman kuntasi vaakuna Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011 Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan kehittäminen PaKaste - työskentelyjakso 2011 Tekijät Kaisa Kuusela Päivämäärä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Diabetesriskiseulonnan

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulu perusterveydenhuollon kehittämiskumppanina Lapin läänissä

Rovaniemen ammattikorkeakoulu perusterveydenhuollon kehittämiskumppanina Lapin läänissä Rovaniemen ammattikorkeakoulu perusterveydenhuollon kehittämiskumppanina Lapin läänissä - PaKasteen, perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Raportti Maria Kiistala Outi Soikkeli 20.10.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen Kemijärven kaupungille

Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen Kemijärven kaupungille Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisen toimintasuunnitelman laatiminen Kemijärven kaupungille - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Kirsti Peltoniemi Sirpa Lohi Syksy 2010 1 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen Raportti PaKaste työskentelyjaksoista Ylitorniolla 27.10.2011-30.11.2010 ja 24.1.2011-15.3.2011 Eija Pietikäinen Sairaanhoitaja AMK Riitta Rautalin suunnittelija, PaKaste 28.4.2011

Lisätiedot

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 18.10.2012

Lisätiedot

Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen. Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010

Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen. Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010 Tornion terveyskeskuksen virka-ajan päivystystoiminnan kehittäminen 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen PaKaste -työskentelyjaksot vuonna 2010 Merja Ollila &Päivi Rantamaula 10.11.2010 Väliraportin

Lisätiedot

VARHAIN VANHEMMAKSI. - Uusi toimintamalli äitiysneuvolaan ja aikuissosiaalityöhön. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso 27.9.2010-30.10.

VARHAIN VANHEMMAKSI. - Uusi toimintamalli äitiysneuvolaan ja aikuissosiaalityöhön. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso 27.9.2010-30.10. VARHAIN VANHEMMAKSI - Uusi toimintamalli äitiysneuvolaan ja aikuissosiaalityöhön PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso 27.9.2010-30.10.2010 th Mirja Lanne TYÖSKENTELYJAKSON AIHE JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS Tiina Saloranta 16.5.2012 Uranushoitokertomuksen käyttöönoton tuloksia, Case HUS Uranus-potilastietojärjestelmät Uutta Mirandassa hoitokertomus lääkitys ja reseptit määräykset ja ohjeet hoitotaulukko hakukone

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto 3.10.2013 Kansallinen potilasturvallisuusstrategia, STM 29.1.2009 Visio - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2013 Jaana Vallivaara-Puttonen terveydenhoitaja 23.8.2013 INARIN KUNTA 99800 Ivalo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Inarin kunnan

Lisätiedot

Hoitotyön kirjaamisen auditointi ja auditoinnin tulosten hyödyntäminen FinCC-luokituksen mukaisessa kirjaamisessa

Hoitotyön kirjaamisen auditointi ja auditoinnin tulosten hyödyntäminen FinCC-luokituksen mukaisessa kirjaamisessa Hoitotyön kirjaamisen auditointi ja auditoinnin tulosten hyödyntäminen FinCC-luokituksen mukaisessa kirjaamisessa 12.5.2015 Terveydenhuollon Atk-päivät Tampere Tea Mononen ja Sirkka Kulju Sisältö Organisaation

Lisätiedot

terveyden tila - PaKasteen - perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010

terveyden tila - PaKasteen - perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 terveyden tila - PaKasteen - perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tekijä Timo Kilpijärvi Päivämäärä 31.10.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. X-kunnan työskentelyjakson

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa

Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Eija Turumäki 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien terveyden

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen ajanvarausvastaanoton kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen ajanvarausvastaanoton kehittäminen Kemin terveyskeskuksen ajanvarausvastaanoton kehittäminen PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 1.8. - 31.10.2010 th Miia Kauppila th Pirjo Peltoperä Kemin terveyskeskus Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa Kehittäjätyöntekijöiden perehdyttäminen

IKÄIHMINEN TOIMIJANA vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa Kehittäjätyöntekijöiden perehdyttäminen IKÄIHMINEN TOIMIJANA vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa 2013-2014 Kehittäjätyöntekijöiden perehdyttäminen Asta Niskala 3.10.2013 Poske Lapin toimintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli ( ) Levi POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Levi 24.3.09 I-VAIHEEN Lapin osuus: perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Pakaste 2 hankkeen vanhustyön osion geriatripalvelut Lapin alueella. Pirkko Jäntti, Inga Mukku, Marika Trast

Pakaste 2 hankkeen vanhustyön osion geriatripalvelut Lapin alueella. Pirkko Jäntti, Inga Mukku, Marika Trast Pakaste 2 hankkeen vanhustyön osion geriatripalvelut Lapin alueella Pirkko Jäntti, Inga Mukku, Marika Trast Geriatrin palvelut Mitä tarjottiin? Verkko-, paperi-, puhelin- ja videokonsultaatioita kaikille

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo 25.5.2010. Osastonhoitaja Tarja Ahola KHSHP

Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo 25.5.2010. Osastonhoitaja Tarja Ahola KHSHP Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo 25.5.2010 Osastonhoitaja Tarja Ahola KHSHP 173 800 asukasta 129 700 hoit.päivää 194 700 pkl-käyntiä 24 650 hoitojaksoa Henkilöstö Hml 1508 Rmk 342 Yhteensä 1850

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

OMAISHOIDON KEHITTÄMINEN PELKOSENNIEMELLÄ. - Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta

OMAISHOIDON KEHITTÄMINEN PELKOSENNIEMELLÄ. - Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta OMAISHOIDON KEHITTÄMINEN PELKOSENNIEMELLÄ - Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Sirpa Hämäläinen 28.05.-31.08.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Pelkosenniemen kunnan Omaishoidon kehittämishanke

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Systemaattinen lääkkeenjako parityönä. Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto

Systemaattinen lääkkeenjako parityönä. Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto Systemaattinen lääkkeenjako parityönä Mari Hörkkö, aoh Tyks/Keuhko-osasto 1 Anu Söderlund, oh Turun kaupunki/akuutti neurologinen kuntoutusosasto Haasteena Potilaiden lääkitys ei toteudu aina niin kuin

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyön prosessin kuvaamisessa perusterveydenhuollossa VeTeHH-raportti PPT_12B taina.pitkaaho@kuh.fi

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 30-31.5.2005 MARINA CONGRESS CENTER HELSINKI

TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 30-31.5.2005 MARINA CONGRESS CENTER HELSINKI TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 30-31.5.2005 MARINA CONGRESS CENTER HELSINKI MONIAMMATILLISEN KERTOMUKSEN KÄYTTÖ HELSINGIN TERVEYSKESKUKSESSA Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen Helsingin terveyskeskus HELSINGIN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä 12.6.2017 1 Mistä lähdimme Kunnassa on kolme taajamaa, missä kotihoito toimii Toiminnassa on ollut eroavaisuuksia eri alueiden välillä Käytännön tasolla yhteistyö

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26.-27.1.2011 Merja Toivonen Koulutusylilääkäri Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke)

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Hankkeen osapuolet: Liedon kunta Uusikaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki toimii hankkeen hallinnoivana osapuolena Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA OHJAUSRYHMÄ 24.10.2014 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Asiakkaalle arvoa tuottava työ (LEAN) Päivän työn organisoinnista nousseita

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri 25.9.2017 AVIn terveydenhuollon tehtävä AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan,

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta Ajankohtaista potilasturvallisuudesta 3.11.2011 yhteistyöseminaari Leena Lang Missä mennään? 18.3.2010 yhteistyöseminaari : Turvallisuus on tunne, joka sinulla on, ennen kuin olet tajunnut tilanteen. >

Lisätiedot

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS Johanna Tulonen-Tapio Kehittämispäällikkö THL Tarve Potilaiden lääkitystieto ja kokonaislääkitys eivät ole kattavasti ja luotettavasti kirjattuna sairauskertomuksissa

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPALVELUIDEN JA HYVINVOINTIA EDISTÄVIEN KOTIKÄYNTIEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTÄNTÖÖN SAATTAMINEN SALLAN KUNNASSA

IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPALVELUIDEN JA HYVINVOINTIA EDISTÄVIEN KOTIKÄYNTIEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTÄNTÖÖN SAATTAMINEN SALLAN KUNNASSA IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPALVELUIDEN JA HYVINVOINTIA EDISTÄVIEN KOTIKÄYNTIEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTÄNTÖÖN SAATTAMINEN SALLAN KUNNASSA Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2013 1. Johdanto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista. Sari Kujala,

Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista. Sari Kujala, Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista Sari Kujala, sari.kujala@aalto.fi, www.stncope.fi 20.10.2017 COPE: Tavoitteena on tunnistaa työelämän muutokset ja uudet osaamistarpeet 20.10.2017 Esityksen

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010

Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan rakennemuutosta? FT Sari Vesiluoma tietohallintojohtaja, EPSHP 25.5.2010 Sisältö Toimialan rakennemuutos Tietojärjestelmät Haasteita ja ratkaisuja? Yhteenveto TOIMIALAN

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Koulutus ja osaaminen Osaamisen päivittäminen 25.10.2017 Mari Plukka Laatupäällikkö Vaasan sairaanhoitopiiri Työnantaja vastaa osaamisen varmistamisesta Palvelun tuottajan

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot