Näkökulmia työyhteisössä toimimiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia työyhteisössä toimimiseen"

Transkriptio

1 Näkökulmia työyhteisössä toimimiseen

2 Erilaisia näkökulmia työyhteisössä toimimiseen Itsensä johtaminen ja minäkäsitys Itsetuntemuksen kehittäminen Esimiehen tehtävät ja rooli työyhteisössä Esimiehen roolikartta, keino pilkkoa oma esimiestyö ymmärrettäviin osiin Luottamus Mikä muuttuu; johtaminen, ympäristö, vaatimukset, koulutus, ymmärrys? Muutoksen johtaminen Muutos ja muutosvastarinta Toimiva työyhteisö: onko rakenteet kunnossa? Työyhteisön ongelmatilanteet Konfliktit Palautteen antaminen ja työyhteisön kehittäminen

3 Menestyvä johtaminen Menestyminen = oman potentiaalin toteuttaminen, elämän tasapaino Tiedostaminen Kriittinen itsereflektointi Oppiminen Muutosjoustavuus: paradigmat, uskomukset ja asenteet Minäjoustavuus: minäkäsitys ja itsetuntemus MIELI: AJATUKSET TUNTEET TAHTO Sinäjoustavuus: ihmiskäsitys ja verkostoituminen Tulosjoustavuus: tavoitteellisuus ja arvot Åhman, Menestyvä johtaminen, 2003

4 Minäkäsitys Minäidentiteetti Ammattiidentiteetti Sukupuoliidentiteetti epävarmuuden sieto päätöksenteko itsetuntemus => itsensä johtaminen

5 Itsensä johtaminen self leadership Kokonaisvaltainen itsestä huolehtiminen ja omien voimavarojen suuntaaminen haluamallaan tavalla Jatkuva oppimisprosessi ja itseensä vaikuttaminen Tekojen, ajatusten ja tunteiden parempi ohjaaminen Tietoisuus Kehosta Mielestä Tunteista Arvoista - Keskeistä: Itsetutkiskelu Ammatillinen osaaminen ja motivaatio Työn hallinta Asioiden tärkeysjärjestys

6 Itsetuntemuksen kehittäminen (Finnair) varaa aikaa itsellesi lue jotakin joka vaatii ponnistuksia, ajattelemista ja keskittymistä älä yritä ratkaista kaikkia elämänongelmia yhdellä kerralla älä yritä parantaa tai muuttaa ketään muuta kuin itseäsi harrasta edes yhtä sellaista harrastusta, johon ei liity kilpailua opettele jotain uutta ja hyödyllistä tee loppuvuoden aikana kolme sellaista asiaa, joita olet aina halunnut tehdä, mutta et ole uskaltanut tai kehdannut, (seikkailu, riskit) ole avoin muutoksille, opettele näkemään tilanteissa aina vähintään yksi positiivinen asia jokainen ihminen on vilpittömästi kiinnostunut itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan salli itsellesi epävarmuus ja erehtyväisyys, opi elämään niiden kanssa ja anna itsellesi anteeksi

7 Esimiehen tehtävät ja rooli työyhteisössä - Johtajan tehtävänä on johtaa - Huolehtia, että ryhmä pysyy perustehtävässään ja toimii tavoitteidensa suunnassa - Työnteon edellytyksistä huolehtiminen - Toimia työyhteisön ensimmäisenä kehittäjänä - Rajalla oleminen: edellyttää sekä riittävää etäisyyttä että riittävää läheisyyttä työyhteisöön - Roolin erilaisuus ja yksinäisyys - Kritiikin ja ristiriitaisten odotusten kohteena oleminen

8 Esimiehen roolikartta Tiedottaja Tiedottaja Kehittäjä Kehittäjä Identiteetin Identiteetin tuntija tuntija Perustehtävän Perustehtävän tuntija tuntija Toteutuman Toteutuman seuraaja seuraaja Delegoija Delegoija Päättäjä Päättäjä Raportoija Raportoija o r g Organisoija a Organisoija n i Luvan s antaja/ Luvan antaja/ rajan o vetäjä rajan vetäjä i j a Suhteiden Suhteiden luoja/ylläpitäjä luoja/ylläpitäjä Palautteen Palautteen käsittelijä käsittelijä Hyvinvoinnista Hyvinvoinnista huolehtija huolehtija Vallankäyttäjä/ Vallankäyttäjä/ päätöksentekijä päätöksentekijä Verkoston Verkoston käyttäjä käyttäjä Neuvottelija Neuvottelija Toisen vallan Toisen vallan tukija tukija Kuuntelija Kuuntelija Valtuuttaja Valtuuttaja Vuorovaikuttaja Vuorovaikuttaja Laadun Laadun tarkkailija/määri tarkkailija/määri ttäjä ttäjä Tukija Tukija Kannustaja Kannustaja Asiantuntija / Asiantuntija / Alantuntija Alantuntija Prosessien Prosessien rakentaja ja rakentaja ja mahdollistaja mahdollistaja Yhteyden Yhteyden pitäjä pitäjä Toimintakult Toimintakult tuurin luoja tuurin luoja Fokusoija Fokusoija Analysoija Visionääri/ Visionääri/ Strategi Strategi Suunnittelija Suunnittelija Arvojen Arvojen vaalija vaalija Kokonaisuud Kokonaisuud en katsoja en katsoja Suunnan Suunnan näkijä näkijä Unelmoija/ Unelmoija/ Idealisti Idealisti

9 Luottamus Halukkuutta olla haavoittuva, perustuen odotuksiin toisen käyttäytymisestä, toimista ja motiiveista sekä uskomukseen toisen pätevyydestä, kyvykkyydestä ja hyväntahtoisuudesta. (Mayer et al., 1995)

10 Teollinen yhteiskunta vs. post-moderni yhteiskunta Objektiivisuus Ennustettavuus, kontrolli Pysyvyys, standardivastaukset ja jäsentyneet prosessit Organisaationäkökulma: pysyvyys, hierarkkisuus ja valvonta Johtaja keskiössä Globaalisuus Subjektiivisuus, kaikki riippuu näkökulmasta Ennustamattomat muutokset Paljon muutoksia, innovatiivisuus, kaaos, nopeus Organisaationäkökulma: verkostot, virtuaalisuus, innovatiivisuus ja tilapäisyys Verkostot keskiössä

11 Työn muuttunut luonne Aikaisemmin työnteko oli keskittynyt koneisiin, laitteisiin, esikuntiin, byrokraattisiin sääntöihin, selkeärajaisiin ammatteihin Nykyisin työ on riippuvampaa tekijänsä persoonallisuudesta, työ on henkilökohtaistunut Työ näyttäytyy itsensä ilmaisemisen ja oman persoonan likoon laittamisen paikkana Työn luonne on nykyään tietokykyjen käyttöä, affektiivista ja vuorovaikutuksellista

12 Muutos Sisäinen tai ulkoinen aiheuttaja (trigger) Sisäiset riippuvuudet (interdependencies) Ristiriidat ja turhautuminen Aikaviive Ihmiset Teknologia Tehtävä Rakenne

13 Muutosvastarinta Miten ilmenee Valitukset Poissaolot, irtisanoutumiset Huono työteho Agressiot johtoa kohtaan Syitä Rajoittunut oma-etuisuus (parochial self-interest) Väärinkäsitykset ja luottamuksen puute Ristiriitaiset arvioinnit Vähäinen muutostoleranssi

14 Muutosvastarinta Yksilökohtaiset lähteet Tavat: Selvitäksemme elämän monimutkaisuuksista, luotamme tapoihin ja ohjelmoituihin reaktioihin. Kohdatessamme muutostarpeen, tavoistamme tulee muutosvastarinnan lähde. Turvallisuus: Voimakkaan turvallisuustarpeen omaavat ihmiset vastustavat todennäköisesti muutoksia, sillä ne uhkaavat turvallisuudentunnetta. Taloudelliset tekijät: Muutokset työtehtävissä tai muodostuneissa työrutiineissa voivat nostattaa taloudellista huolta, jos yksilö pelkää, että ei pysty suoriutumaan uusissa tehtävissä tai rutiineissa aiempien standardien mukaisesti. Huoli korostuu, jos palkka on tiiviisti kytköksissä henkilökohtaiseen tuottavuuteen. Tuntemattoman pelko: Muutos tarkoittaa, että epävarmuuden sijaan tulee tietämättömyys tulevasta. Valikoiva tiedonkäsittely: Yksilöt prosessoivat tietoa informaatiota siten, että voivat pitää kiinni käsityksistään. He kuulevat mitä haluavat ja ovat välittämättä tiedosta, joka haastaa heidän luomansa maailman. Organisaationaliset lähteet Rakenteellinen hitaus: Sisäänrakennetut mekanismit kuten valintaprosessit ja muodolliset säännöt tuottavat stabiliteettia. Organisaation kohdatessa muutosvoimia, nämä rakenteelliset tekijät toimivat vastavoimana. Muutosten rajallinen fokus: Organisaatiot koostuvat lukuisista toisistaan riippuvaisista alajärjestelmistä. Yhtä alajärjestelmää ei voida muuttaa ilman, että se vaikuttaisi muihin. Usein laajempi järjestelmä mitätöi muutoksen. Ryhmähitaus: Vaikka yksilöt haluaisivat muutosta, ryhmänormit voivat toimia sitä rajoittavana tekijänä. Uhka asiantuntijuudelle: Muutokset toimintamalleissa voivat uhata erikoistuneiden ryhmien asiantuntijuutta. Uhka vallitseville valtasuhteille: Mikä tahansa päätöksentekoauktoriteetin uudelleenjakaminen voi uhata organisaation sisällä pitkään vallinneita valtasuhteita. Uhka vallitsevalle resurssijaolle: Huomattavia resursseja organisaatiossa hallitsevat ryhmät näkevät muutoksen yleensä uhkana. Nämä ryhmät pitäisivät mieluusti asiat ennallaan.

15 Muutosvastarinnan murtaminen Levitt:n malli muutoksen esittämisstrategiat: 1. Muunna tehtävää 2. Muunna teknologiaa 3. Muunna rakennetta 4. Muunna ihmisiä 5. Koulutus ja tiedonvälitys 6. Osallistuminen 7. Helpottaminen ja tuki 8. Neuvottelu ja sopiminen 9. Manipulaatio ja mukaanotto 10. Suora ja epäsuora pakottaminen

16 Johtaminen muuttuu - miten? Muutoksissa eläminen ja uudistuminen kuuluvat arkipäivän johtamiseen muutosjohtamisen tulisi olla enemmän dialogia Ei ole enää alaisia vaan kumppaneita - työ on yhä enemmän tietotyötä ja ihmiset yhä paremmin koulutettuja Oikeita vastauksia ei ole, suuntaa on yhä vaikeampi antaa - strategiatyö muuttuu dialogiksi, eikä ole enää vain johdon työtä Vastuullisuus, innovatiivisuus ja rohkeus tehdä päätöksiä korostuvat Johtajien menestyminen turbulentteina aikoina on suoraan yhteydessä ihmisjohtamistaitoihin Miten asiantuntijaa johdetaan? Resurssit strategian toteuttamisen välineenä?

17 Rannikon puolustaja nro 1, 2010, Teemana Henkilöstön johtamisen suunnittelu Osaaminen Tiedollinen pätevyys Taidollinen osaaminen Henkilön motivaatio/halu/asenne on tehtävän kannalta positiivinen Henkilön arvomaailma tukee yhteistä tavoitetta Toimintakyky Koostuu neljästä tekijästä Eettisyys, ymmärtää oman toimintansa seuraukset, erottaa oikean ja väärän Moraali, toimii oikeaksi kokemansa puolesta, oikeutus auttaa kestämään henkistä painetta Sosiaalisuus, halu ja kyky olla vuorovaikutuksessa Fyysiset edellytykset tehtävän suorittamiselle Mahdollisuus hoitaa annettu tehtävä Jos kolme ehtoa toteutuu; uskomus, totuus ja perustelu/oikeutus Henkilö uskoo pystyvänsä tekemään annetun tehtävän Tehtävä on tosi eli toteuttamiskelpoinen Kokemus ja koulutus antavat oikeutuksen uskoa tekijän kykyyn suoriutua tehtävästä

18 Johdon ja työntekijöiden vastuun muutos (Åhman, 2003) Traditionaalinen sopimus Johto varmistaa yhtiön kilpailukyvyn ja huolehtii työntekijöiden työllistämisturvasta Uusi sopimus Valtuutetut työntekijät ovat vastuussa yhtiön kilpailukyvystä ja oman osaamisensa kehittämisestä Työntekijät toteuttavat johdon Johto tukee työntekijöiden strategiaa uskollisesti yritteliäisyyttä ja aloitteellisuutta ja huolehtii heidän työllistymiskyvystään

19 Toimiva työyhteisö - Toimivan työyhteisön perustana on organisaation selkeä perustehtävä - Toimivan työyhteisön peruselementit: 1. Työntekoa tukea organisaatio 2. Työntekoa palveleva johtaminen 3. Selkeät töiden järjestelyt 4. Yhteiset pelisäännöt 5. Avoin vuorovaikutus 6. Toiminnan jatkuva arviointi

20 Johtamisen puutteet merkitystä ei ymmärretä johtamista ei johdeta valikoituminen vajavaisin perustein itseohjautuvuuden ihannointi Johtamisen puutteellisuus ja vähäisyys ei ole ennenkään panostettu matriisiorganisaation mutkikkuus ei aikaa eikä ykkösasia vastuu-, tehtävä- ja rooliepäselvyydet

21 Esimiehen roolivaikeudet Liiallinen läheisyys Liiallinen etäisyys Johtaja ei halua olla johtaja Johtaja on terapeuttina Roolimuutokset eivät onnistu Johtajan puolueellisuus ja suosikkijärjestelmät Auktoriteetin pönkittäminen Tunteiden ja läheisyyden pelko Johtajan uupumus tai välinpitämättömyys

22 Näkökulmia konfliktiin Erimielisyyksiä (konflikteja) siitä mikä on konfliktien rooli organisaatioissa Perinteinen näkökulma: konfliktit pahasta ja ilmentävät epätoiminnallisuutta Ihmissuhdenäkökulma: konfliktit väistämättömiä ja voivat olla myös hyödyllisiä Vuorovaikutusnäkökulma: konfliktit välttämättömiä

23 Konfliktien käsittely Lähestymistapa Tavoite Johtajan asenne Järkeily Todennäköinen tulos Kilpailutus/ pakottaminen Saada oma tahto läpi Tiedän, mikä on oikein. Älä kyseenalaista auktoriteettiani. On parempi ottaa riski aiheuttamalla muutama paha tuntemus kuin hylätä ongelma. Johtaja tuntee onnistuneensa, mutta muut tuntevat itsensä nöyryytetyiksi. Välttäminen Välttää joutumasta konfliktin kanssa tekemisiin Olen neutraali tähän asiaan. Se on jonkun muun ongelma. Erimielisyydet ovat luontaista pahaa, koska ne aiheuttavat kireyttä Henkilöiden väliset ongelmat eivät ratkea. Aiheuttaa pitkäaikaista turhautumista Kompromissit Tavoittaa hyväksyntä nopeasti Etsitään ratkaisua, jonka molemmat hyväksyvät, jotta voidaan jatkaa työntekoa. Pitkittyneet konfliktit häiritsevät ihmisten työntekoa ja aiheuttavat katkeria tunteita. Osapuolet tyytyvät mieluummin tyydyttäviin kuin tehokkaisiin ratkaisuihin Mukautuminen Olla suututtamatta toista henkilöä Miten voin luoda hyvää oloa henkilökuntaan. Oma asemani ei oikeuta riskeeraamaan muiden hyvänolontunnetta. Harmonisen suhteen säilyttäminen pitäisi olla päätavoitteena Toinen osapuoli yrittää todennäköisesti hyötyä tästä asenteesta. Yhteistyö Ratkaista ongelma yhdessä Tämä on minun asemani, mikä on sinun? Olen omistautunut etsimään parasta ratkaisua. Jokainen asema on tärkeä vaikka eri tavoin arvostettu. Huomio on syytä keskittää tulosten laatuun ja reiluun päätöksentekoon. Ongelma ratkeaa todennäköisimmin. Myös muut osapuolet omistautuvat saatuun ratkaisuun ja pitävät kohteluaan reiluna.

24 Työyhteisöjen ongelmatilanteet - Ristiriidat Todelliset ristiriidat Näennäisristiriidat - Muutos- ja kriisitilanteet - Yhteisöllinen stressi ja työuupumus - Yksilölähtöiset ongelmat Ammattitaidon puute Työpaikkakiusaaminen Yhteistyökyvyttömyys - Kärjistyneet yhteistyöongelmat ja ristiriidat

25 Ongelmien käsittely ja käsittelyn esteet - Ongelmien käsittelyvaihtoehdot: 1. ongelmien ja konfliktien kieltäminen ja käsittelyn välttäminen. 2. ongelmien ja konfliktien epäsuora käsittely 3. ongelmien ja konfliktien suora käsittely - Ongelmien käsittelyn esteitä: Esimiehillä ei riittävästi koulutusta ja osaamista konfliktien hallintakeinoista. Työntekijät eivät uskalla tuoda ongelmia esille, sillä pelkäävät esimiehen reaktiota.

26 Työyhteisön ongelmakierre

27 Konfliktien hyödyllisyys - Toiminnallinen konflikti, konflikti on vaikutusiltaan positiivinen ja tarpeellinen voima organisaatioissa. - Toiminnallisten konfliktien aikaansaaminen ei ole helppoa. - Johtajaksi ovat perinteisesti nousseet konfliktien välttäjät. - On olemassa optimaalinen konfliktien taso jolloin organisaation suorituskyky on korkeimmillaan. - Konfliktit mm. paljastavat heikkoudet, stimuloivat itsekriittisyyttä, innovaatioita ja muutosta, kehittävät päätöksentekoa sekä lisäävät osapuolten ymmärrystä organisaation tavoitteista ja päämääristä.

28 Työyhteisön onnistumiskierre

29 Yhteistyön ja avoimen vuorovaikutuksen edellytykset Ammatillisuus: pidetään työ- ja ihmissuhteet erillään Kriittisyys ideoille ja asioille ei niiden esittäjille Erilaisuutta siedetään ja hyödynnetään edellyttäen, että se ei vaaranna työrauhaa Kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään, vaikka ollaan eri mieltä Kyetään säilömään ja käsittelemään ristiriitoja ja vaikeita tunteita Varmistetaan, että viesti on ymmärretty oikein Kannustetaan toisia Keskustellaan niiden kanssa, joita asiat koskevat

30 Johtajuuskriisin helppo ratkaisu: ei joko tai vaan sekä että Vapaus Kuunteleminen ja osallistaminen Yksilön tarpeet Pehmeys Luottamus Sydämellä Selkeät rajat ja vaatimukset Määrätietoisuus ja jämäkkyys Yrityksen tarpeet Lujuus Valvonta ja seuranta Järjellä

31 Työyhteisön kehittämismenetelmät Jatkuva kehittäminen Erityismenetelmät - Päivittäinen keskustelu - Kehityskeskustelut - Tiimi- ja projektipalaverit - Osastopalaverit - Henkilöstö- ja ilmapiirikyselyt - Työyhteisöselvitykset Ongelmaselvitys Kehittämistarveselvitys - Kehittämishankkeet - Koulutus - Työnohjaus Yksilötyönohjaus Ryhmätyönohjaus Työyhteisön työnohjaus - Konsultointi

32 Palaute Hampurilaismalli Puhu vain omasta puolestasi Perustuu havaintoihin eikä uskomuksiin/kuulopuheisiin Työsuoritukseen ja käyttäytymiseen kohdistuvaa eikä persoonallisuuteen Konkreettista ja kuvailevaa eikä vihjailevaa Kysyvä ja tutkiva asenne siis avoin mieli Jämäkkyys ja pitkäjänteisyys tarvittaessa Painopiste tulevaisuudessa eikä menneisyydessä Ratkaisu- eikä ongelmakeskeisyys vältä miksi sanaa Aktiivinen seuranta Älä käy kaljalla edellisenä iltana

33 Työyhteisön kehittämismenetelmät - Työntekijää ja työpaikan ihmissuhteita huomioiva johtamistapa näyttää parantavan työpaikan ilmapiiriä ja turvallisuutta, lisäävän työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä, vähentävän sekä sairastuvuutta että työtapaturmia, parantavan työkykyä ja lisäävän vähäisesti työtehoa, sekä vähentävän sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista

34 Elämä ei ole ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan todellisuus, joka on koettava. Sören Kierkegaard

35 KIITOS

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Esimiestyön haasteet muuttuvassa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta Eija Saari Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT STRATEGIAN EDISTÄJINÄ: TUTKIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOYKSIKÖIDEN HALLINNOSTA

PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT STRATEGIAN EDISTÄJINÄ: TUTKIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOYKSIKÖIDEN HALLINNOSTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT STRATEGIAN EDISTÄJINÄ: TUTKIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOYKSIKÖIDEN HALLINNOSTA Hallintotiede Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2010

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa. Tiina Mäki

Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa. Tiina Mäki Helsingin työ ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa Tiina Mäki Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 23.9.09

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Pääsuunnittelija ja johtamisen psykologia rakennushankkeessa

Pääsuunnittelija ja johtamisen psykologia rakennushankkeessa Pääsuunnittelija ja johtamisen psykologia rakennushankkeessa Pääsuunnittelijakoulutus Tutkielma Siltanen Mikko Helsinki 19.9.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Johdanto 2 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT Heini Harju Marjaana Kauppinen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) HARJU, Heini KAUPPINEN, Marjaana Työn nimi MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtamisen ja muutoksenhallinnan tutkimus ja kehittämishanke

Työhyvinvoinnin johtamisen ja muutoksenhallinnan tutkimus ja kehittämishanke Työhyvinvoinnin johtamisen ja muutoksenhallinnan tutkimus ja kehittämishanke Tutkimusraportti työhyvinvoinnin tilasta ja muutokseen suhtautumisesta seudullisen muutoshankkeen käynnistämisvaiheessa Hankkeen

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Konsultointi työyhteisön konfliktien käsittelyssä

Konsultointi työyhteisön konfliktien käsittelyssä Konsultointi työyhteisön konfliktien käsittelyssä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Hanna Saarinen Maaliskuu 2006 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot