VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMITTAMA TAUSTAMATERIAALI LIITTYEN KEHYSPÄÄTÖKSESSÄ TEHTYYN YHTEISÖ- JA OSINKOVEROLINJAUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMITTAMA TAUSTAMATERIAALI LIITTYEN KEHYSPÄÄTÖKSESSÄ TEHTYYN YHTEISÖ- JA OSINKOVEROLINJAUKSEEN"

Transkriptio

1 1 (5) Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Lausuntopyyntönne / K 2/2013 vp. ja VNS 3-4/2013 vp VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMITTAMA TAUSTAMATERIAALI LIITTYEN KEHYSPÄÄTÖKSESSÄ TEHTYYN YHTEISÖ- JA OSINKOVEROLINJAUKSEEN Valtioneuvosto on vuosien kehyspäätöksen yhteydessä tehnyt merkittäviä linjauksia yhteisö- ja osinkoverotukseen. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on perustuslain 47 :n 2 momentin nojalla pyytänyt valtiovarainministeriöltä kaikki mainittujen kehysriihessä tehtyjen verotuspäätösten tausta-aineistot mukaan lukien laskelmat päätösten vaikutuksista, laskelmat vaihtoehtoisten päätösesitysten vaikutuksista ja laskelmat päätösten dynaamisista taloudellisista vaikutuksista. 1 Valtiovarainministeriö on vastannut asiakirjapyyntöön (VM diaarinumero VM/769/ /2013). Hallituksen kehyspäätöksen verolinjauksiin liittyen on eduskunnan tarkastusvaliokunta pyytänyt valtiontalouden tarkastusvirastoa arvioimaan lausunnossa valtiovarainministeriön tuottamaa taustamateriaalia finanssipolitiikan valmistelun välineenä sekä verotuspäätösten dynaamisten vaikutusten kannalta. Tässä lausunnossa tarkastusvirasto esittää tarkastusvaliokunnan pyytämän arvioinnin. On huomattava, että arviointia ei ole voitu lausuntopyynnön aikataulussa tehdä tarkastuksellisin keinoin vaan lausunto perustuu toimitetun asiakirja-aineiston tarkasteluun. Lausunnon keskeinen sisältö Toimitettu aineisto sisältää eri vaihtoehtojen vaikutukset verotuottoihin, mutta laskelmien suorittamistapaa ja keskeisiä lähtökohtia ei esitetä. Arviota yhteisöverouudistuksen dynaamisista vaikutuksista ei myöskään perustella. Tiedot ovat niin suppeita, ettei laskelmien perusteita ja luotettavuutta voida arvioida VATT:n tulonjakovaikutuksia koskevaa ja muuta aineistoa huomattavasti täsmällisempää muistiota lukuun ottamatta. Valtiovarainministeriön toimittama aineisto ei vastaa valtiontalouden tarkastusviraston käsitystä hyvästä ja riittävästä aineistosta, joka toimii välineenä finanssipolitiikan ja siihen kuuluvan veropolitiikan valmistelussa. Hyvässä finanssipolitiikan valmistelun aineistossa tulisi perustellusti tuoda esille miten valmistelussa olevalla toimella voidaan päästä haluttuun tavoitteeseen. Hallituksen tulisi pyrkiä siihen, että merkittävien uudistusten kohdalla perusteelliselle virkamies- ja ministeriövalmistelulle olisi edellytyksiä. 1 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan kirje valtiovarainministeriölle

2 2 (5) 2 Valtiovarainministeriö 2010a ja 2010b. Yksityiskohtaiset huomiot valtiovarainministeriön toimittamasta aineistosta Tarkastusviraston huomiot koskien hallituksen kevään 2013 kehysriihen veropäätösten tietoperustaa perustuvat valtiovarainministeriön eduskunnan tarkastusvaliokunnalle toimittamaan aineistoon. Mahdollista muuta valmistelua ja tausta-aineistoa tai näiden olemassaoloa ei voida toimitetun aineiston perusteella arvioida. On huomattava, että verotuksen rakenteen muutostarpeita ja muutosten vaikutuksia arvioitiin suhteellisen perusteellisesti valtiovarainministeriön asettaman verotuksen kehittämistyöryhmän eli niin sanotun Hetemäen työryhmän väliraportissa ja loppuraportissa. 2 Valtiovarainministeriön eduskunnan tarkastusvaliokunnalle toimittama aineisto koostuu alkuperäisestä laskelmasta koskien yritys- ja osinkoverotuksen uudistamista, alkuperäisen laskelman perusteella pyydetyistä jatkolaskelmista sekä muistiosta osinkoverotuksen keventymisen korjaamiseksi. Näiden lisäksi valtiovarainministeriö on toimittanut Microsoft PowerPoint esityksen, jossa kuvataan kehyspäätöstä täydentävässä selonteossa olevaa osinkoveropäätöstä ja sen seurauksia verorasitukselle ja - kertymälle. Lisäksi aineistoon kuuluu VATT:n tekemä selvitys kehyspäätöksen tulonjakovaikutuksista. Valtiovarainministeriön toimittama aineisto on hyvin suppea sekä puutteellisesti dokumentoitu. Poikkeuksen tähän tekee VATT:n tuottama aineisto, jonka selkeys ja tarkkuus eroaa huomattavasti muusta aineistosta. Aineiston suppeuden takia on siinä esiintyviä laskelmia vaikea tai lähes mahdoton tulkita. Olisi toivottavaa, että keskeisten miljardiluokkaa olevien veropoliittisten linjauksien valmisteluaineisto toisi esille asian valmistelussa olennaiset seikat perusteluineen. Perusteluaineiston tulisi tällöin koostua kattavammasta ja syvällisemmin laaditusta kirjallisesta materiaalista kuin Microsoft PowerPoint esityksestä ja joukosta taulukoita. Toimitetun aineiston perusteella on käytännössä huomattavan vaikeaa arvioida päätösten sisältöä ja perusteita. Perustuslain 67 :ssä säädetään periaatteesta, jonka mukaan valtioneuvostossa päätettävät asiat valmistellaan asianomaisessa ministeriössä. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman objektiivinen valmistelu, jossa arvioidaan ja dokumentoidaan päätösten vaikutuksia ja säädösvalmistelua koskevissa linjauksissa myös vaihtoehtoja. Verotuksen osalta kehysriihen päätökset ovat asiallisesti ja oikeudelliselta luonteeltaan verolainsäädännön valmistelua koskevia poliittisia linjauksia sen lisäksi, että ne ovat osa hallituksen keskeisimmän finanssipolitiikan hallintavälineen, valtiontalouden kehysten, valmistelua. Valmistelua ja sen aineistoja on näin arvioitava hyvän finanssipoliittisen valmistelun tietoperustan ja toisaalta paremman sääntelyn periaatteiden ja säädösvalmisteluprosessia koskevien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. Myös poliittisessa valmistelussa tehtävien linjausten ja niiden vaikutusten dokumentointi tapahtuu ministeriöissä tehtävässä virkamiesvalmistelussa. Olisikin perusteltua, että yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti näin merkittävässä asiassa koko valmisteluaineisto olisi kootummin dokumentoitu valtiovarainministeriön virkamiesvalmistelussa. Valtiovarainministeriön vero-osaston päivätty luonnosmuistio tarkastelee yritys- ja osinkoverouudistuksen verotuottovaikutuksia kuudessa eri uudistusmallissa verrattuna vuonna 2013 voimassa olevaan verolainsäädäntöön (nykymalli). Eri mallien sisältöoletuksen ja verotuottovaikutusten lopputulokset on tuotu lyhyesti ja selkeästi esille. Laskennan menetelmää ja perusteita ei ole kyseiseen muistioon eikä jatkolaskelmia sisältäviin muistioihin dokumentoitu. Aineistosta ei käy ilmi mihin perusoletuksiin ja perustietoihin esimerkiksi osingon saajien määrästä ja verokertymän koh-

3 3 (5) dentumisesta erisuuruisten osinkotulojen maksajien laskelmat perustuvat. Aineistosta ei käy edes karkealla tasolla ilmi tietoja yritysten jakautumisesta nettovarallisuusasemaltaan ja yhteisöveron tuotoilta. Laskelmien laatimisessa käytettävää mallia ei ole tuotu esille. Samat havainnot pätevät valtiovarainministeriön ja VATT:n päivätyn muistion sisältämiin laskelmiin. Osinkoverouudistuksen linjausten tarkistamista varten valtiovarainministeriön vero-osaston päivättyyn muistioon sen sijaan sisältyy muita valtiovarainministeriön muistioita tarkempi tarkastelu. Siinä esitetään laskelman taustaksi ja perusteiksi keskeisiä tietoja osinkojen saajista ja osinkokertymän kohdentumisesta eri suuruusluokan osinkojen saajille. Valtiovarainministeriön toimittama aineisto ei vastaa valtiontalouden tarkastusviraston käsitystä hyvästä ja riittävästä aineistosta, joka toimii välineenä finanssipolitiikan ja siihen kuuluvan veropolitiikan valmistelussa. Hyvässä finanssipolitiikan valmistelun aineistossa tulisi perustellusti tuoda esille miten valmistelussa olevalla toimella voidaan päästä haluttuun tavoitteeseen. Arvioinnin kohteena tulisi olla finanssipolitiikan muutoksen tarvittava suuruusluokka ja mahdolliset vaihtoehdot tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi yhteisöveron kohdalla tulisi kyetä kuvaamaan, mikä mekanismi yhteisöveron laskussa tuo halutut kasvu- ja työllisyysvaikutukset. Näillä vaikutuksilla kehyspäätöksessä (VNS 3/2013 vp) motivoidaan yhteisöveron laskua, joten on luontevaa, että tätä arvioidaan myös valmistelumateriaalissa. Lisäksi esitettyyn finanssipoliittiseen toimeen liittyviä keskeisiä vaikutuksia ja liittymäkohtia muuhun finanssi- ja talouspolitiikkaan tulisi kuvata. Yhteisö- ja osinkoverotuksen kohdalla hyvän esimerkin tämän tyyppisestä analyysistä tarjoaa ns. Hetemäen työryhmän loppuraportin kohta, jossa kyseessä olevia veroja käsitellään (Valtiovarainministeriö 2010b, s ). Valmisteluaineiston tulisi taata päätöksentekijälle mahdollisuus ymmärtää muutosten kohteena olevien keskeisten parametrien vaikutukset tavoitteen saavuttamisen kannalta. Valtiovarainministeriön toimittamassa ensimmäisessä laskelmassa keskeisinä näkökohtina ovat verouudistusten aiheuttamat muutokset verokertymään ja -rasitukseen. Nämä ovat kaikki merkittäviä ulottuvuuksia kyseisessä verouudistuksessa, mutta uudistuksen tavoitteena olevia kasvu- ja työllisyysvaikutuksia ei arvioida. Mikäli arviota ei voida tehdä, tulisi tämäkin tuoda esiin. Tällöin päätöksentekijällä olisi kuva siitä, että tavoitellut vaikutukset ovat epävarmoja. Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen jatkolaskelmissa tuodaan esiin yhteisöveron laskuun liittyvä dynaaminen vaikutus, joka laskelmissa kasvattaa veropohjaa, jolloin veromuutos rahoittaa osaksi itse itsensä. Yleensä laskelmat verotuottoihin tehdään perustuen ainoastaan ns. mekaaniseen vaikutukseen. Tällöin laskelmassa veropohja pidetään muuttumattomana, jolloin verotuoton muutos aiheutuu ainoastaan verokannan muutoksesta. Verokannanmuutoksen vaikutus verotuottoon käytännössä muodostuu mekaanisen ja dynaamisen vaikutuksen summana, joten dynaamisen vaikutuksen huomioiminen on toivottavaa. Valtiovarainministeriö on olettanut itserahoitusasteeksi 50 %, eli että puolet verokannan laskun aiheuttamasta verotulojen menetyksestä korvaantuu veropohjan kasvulla. Aineistossa ei lainkaan perustella tehtyä oletusta. Kansainväliset tutkimustulokset antavat vastaavalle veronlaskulle viitteitä jopa 75 % itserahoitusasteesta (katso, de Mooijn ja Ederveenin (2008)). On huomioitava, että eri tutkimuksissa saadut arviot vaikutuksista vaihtelevat merkittävästi, jolloin itserahoitusasteesta tehdylle oletukselle ei voida esittää yksiselitteisiä perusteluita. Tästä epävarmuudesta johtuen valmistelumateriaalissa olisi tärkeää tarkastella dynaamisen vaikutuksen taustalla olevia syitä, koska suuret vaihtelut itserahoitusasteessa johtuvat todennäköisesti useista eri tekijöistä, jotka vaihtelevat maiden ja ajan suhteen. Tätä ei kuitenkaan valtiovarainministeriön toimittamassa materiaalissa tehdä.

4 4 (5) Dynaamisen vaikutuksen taustalla vaikuttavien syiden arviointi on keskeistä, koska yhteisöveropohja voi kasvaa kahdesta syystä, jotka vaikuttavat veron tuottoon eri tavoin. Ensinnäkin, veropohja voi kasvaa, koska yritykset alkavat raportoida voittojaan Suomessa. Tällä ei ole kasvu- ja työllisyysvaikutuksia ja tämän vaikutuksen suuruus riippuu siitä miten muut maat reagoivat Suomen yritysveron laskuun. Jos ajatellaan, että esimerkiksi Suomi ja Ruotsi kilpailevat yritysverotuloista, riippuu tällöin Suomen verokertymä Ruotsin yritysverosta. Ruotsin vastatessa Suomen yritysveron laskuun poistuu kyseinen dynaaminen vaikutus kokonaan. Verokilpailun jatkuessa tämän tyyppisen dynaamisen vaikutuksen olemassa olo on epävarmaa. Toisaalta kasvu- ja työllisyysvaikutukset aiheuttavat dynaamisia vaikutuksia. Tässä tapauksessa ei ainoastaan yritysveropohja, vaan myös muut veropohjat, kasvavat. Tämä dynaaminen vaikutus ei välttämättä riipu muiden maiden yritysveropäätöksistä, koska vaikutus syntyy suurelta osin yrityksissä, jotka jo raportoivat voittonsa Suomeen. Lisäksi vaikutus voi perustua ulkomaalaisten yritysten investointi- ja sijoittautumispäätöksiin. Nämä ovat pysyvämpiä kuin päätökset yrityksen voiton raportointimaasta, koska investointi- ja sijoittautumispäätösten muuttamiseen liittyy yleensä kustannuksia. On syytä kuitenkin huomioida, että nämä vaikutukset realisoituvat usean vuoden kuluessa. Valtiovarainministeriön toimittaman materiaalin perusteella dynaamisen vaikutuksen voidaan ajatella johtuvan yritysten voittojen raportoinnin muuttumisesta, koska muiden veropohjien ei arvioida muuttuvan. Valtiovarainministeriön tuottamassa materiaalissa dynaamisen vaikutuksen käsite on epäselvä. Osinkoverotuksen kiristyksen verotuottovaikutuksia arvioitaessa huomioidaan, että ansiotuloverotuksen veropohja laajenee osinkoveron kiristyksen seurauksena. Tämä on samantyyppinen dynaaminen vaikutus kuin yritysveroon liittyvä dynaaminen vaikutus. Yritysveron kohdalla veropohja liikkuu eri maiden välillä ja osinkoverotuksen kohdalla veropohja liikkuu ansio- ja pääomaverotuksen välillä. Kysymys on aina veropohjan muutoksista, jotka johtuvat verokannan muutoksista, jolloin niitä johdonmukaisuuden vuoksi tulisi kutsua dynaamisiksi vaikutuksiksi kaikissa tilanteissa. Edellä esitetyn perusteella valtiontalouden tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että hallitus pyrkii siihen, että merkittävien verouudistusten kohdalla perusteelliselle virkamies- ja ministeriövalmistelulle olisi edellytyksiä. Aineistosta saa käsityksen, että uudistusta on ohjattu poliittisessa valmistelussa ja pyydetyt laskelmat ovat liittyneet poliittisessa valmistelussa esillä olleeseen laajempaan kokonaisuuteen. Päätöksenteon kokonaisuuden tietoperustaa ei voida näin yksin arvioida valtiovarainministeriön toimittamien asiakirjojen pohjalta. Ylijohtaja Tytti Yli-Viikari Finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Heidi Silvennoinen Lähteet: de Mooij, R. ja Ederveen, S. (2008): Corporate tax elasticities: A reader s guide to empirical findings. Oxford Review of Economic Policy 24, s

5 5 (5) Valtiovarainministeriö (2010a): Valtiovarainministeriö: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM:n julkaisu 35/2010 Valtiovarainministeriö (2010b): Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti, Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010.

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Liittyy tarkastukseen: Valtiovarainministeriön hallinonalan ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

ASIA KANTELUT SELVITYS. Olen pyytänyt valtiovarainministeriötä toimittamaan kanteluiden johdosta tarpeellisen selvityksen.

ASIA KANTELUT SELVITYS. Olen pyytänyt valtiovarainministeriötä toimittamaan kanteluiden johdosta tarpeellisen selvityksen. PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/917/1/2013 OKV/962/1/2013 OKV/1034/1/2013 OKV/938/1/2013 1/11 ASIA Valtiovarainministeriön menettely (KHO:n päätöksen noudattaminen; asianajopalveluiden käyttö Kreikka-vakuusasiakirjojen

Lisätiedot

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo 1. DNA Finland Oy...2 2. Elinkeinoelämän Keskusliitto...4 3. Elisa...5 4. Eniro...9

Lisätiedot

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Hansi Hautamäki 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta 2/2015 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman kehittäminen

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT Analyysi Julkaisut 63 Kesäkuu 2013 VATT ANALYYSI Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT-työryhmä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Veronkierto yritysjärjestelyissä: Elinkeinoverolain 52 a - 52 g :n mukaisten yritysjärjestelyjen tarkastelu veronkiertosäännösten näkökulmasta

Veronkierto yritysjärjestelyissä: Elinkeinoverolain 52 a - 52 g :n mukaisten yritysjärjestelyjen tarkastelu veronkiertosäännösten näkökulmasta Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Veronkierto yritysjärjestelyissä: Elinkeinoverolain 52 a - 52 g :n mukaisten yritysjärjestelyjen tarkastelu veronkiertosäännösten näkökulmasta Yritysjuridiikka Maisterin

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot