TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004"

Transkriptio

1 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1 2. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadun hallinta Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tilinpäätöslaskelmien analyysi Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset Yhteenvedot väärinkäytöksistä Allekirjoitukset ja määräajat 42 LIITE Tilastokeskuksen johto-organisaatio

3 1(42) 1. Johdon katsaus toimintaan Informaation kysyntä niin yksityisen kuin julkisen sektorin päätöksenteossa säilytti vahvan asemansa. Kotimaassa talous- ja yhteiskuntapoliittista keskustelua sävyttivät mm. eläkejärjestelmän sekä yritys- ja pääomaverotuksen uudistaminen. Myös hallituksen politiikkaohjelmat ylläpitivät edelleen tiedon kysyntää. Demografia-asiat nousivat yhä näkyvämmin esiin talouden kehitysarvioissa. Euroopan unionin toiminnassa esillä olivat mm. perustuslakiuudistus, kasvu- ja vakaussopimuksen uudistaminen sekä uuden rahoituskehyksen valmistelu. Lissabonin strategian epäonnistuminen alkoi näyttää yhä ilmeisemmältä ja keskustelua herätti myös euroalueen heikkona jatkuva talouskehitys. Kreikan ongelmat julkisen sektorin alijäämä- ja velkatilastojen laadinnassa johtivat laajaan julkiseen keskusteluun, jonka seurauksena alettiin valmistella toimia, joilla turvattaisiin tilastoviranomaisten itsenäisyys, puolueettomuus ja läpinäkyvyys. Uusia tilastoalaa koskevia EU-säädöksiä valmistui vuonna 2004 hieman edellisvuotista vähemmän. Kansallisten tilastovirastojen toimintaympäristö on viime vuosina merkittävästi muuttunut. Keskeistä on ollut ylikansallisen tilastolainsäädännön roolin korostuminen. Toinen tuntuva muutos on ollut tilastotiedon merkityksen lisääntyminen niin markkinoiden kuin politiikan päätöksenteossa. Tilastotiedon ja palveluiden kysynnässä on tapahtunut tuntuvia rakenteellisia muutoksia mm. verkkopalveluiden kysynnän kasvun myötä. Myös teknologian nopea kehitys ja kilpailun kiristyminen tietomarkkinoilla ovat edellyttäneet huomattavaa t&k- ja investointipanostusta sekä toiminnan uudelleenorganisointia kansallisissa tilastovirastoissa. Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus Tilastokeskuksen toimintaan ja sen tuottamiin tilastoihin ja palveluihin säilyi korkealla tasolla vuonna Palaute asiakkailta oli pääosin myönteistä ja rakentavaa. Myös Tilastokeskuksen tunnettuus on pysynyt korkeana. EU - tilastosäädösten implementoinnissa Suomi sijoittuu edelleen jäsenmaiden kärkijoukkoon. Kaikkiaan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit osoittavat, että tietovarantojen relevanssi ja laatu on kyetty turvaamaan. Virallisen tilaston luotettavuutta ja puolueettomuutta ei Suomessa ole kyseenalaistettu samalla tavoin, kuin eräissä muissa maissa. Tilastokeskuksen kehitystyön painopiste oli tuotantomallin uudistamisessa ja yhtenäistämisessä sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä. Asiakassuhteiden hoito organisoitiin uudelleen. Vuoden 2004 lopulla valmistuneessa Tilastokeskuksen toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamismahdollisuuksia selvittäneen työryhmän raportissa nimettiin kaikkiaan 27 toimenpidettä, joita on tarkoitus toteuttaa lähivuosina. Henkilöstön kehittämistyötä jatkettiin edellisenä vuonna hyväksytyn Henkilöstö ohjelman mukaisesti. Henkilöstön koulutusmenot ja opiskeluun käytetty työaika lisääntyivät vuonna Osaamiskartoituksia täydennettiin ja rekrytoinnin toimintamalleja uudistettiin. Tulos- ja kehityskeskustelu-ohjeistusta uusittiin. Osaamisen kehittämiseksi ja siirtämiseksi laadittiin kehittämissuunnitelma. Talous saatiin tasapainoon vuoden 2003 lopussa, ja vuonna 2004 taloustilanne oli hyvä. Vuonna 2004 tuottavuus hieman aleni Tilastokeskuksessa edellisvuoden voimakkaan nousun jälkeen. Kehitystyön tuloksia on kuitenkin syytä tarkastella pitemmällä aikavälillä. Vuosia jatkuneen kehitystyön tuloksena esimerkiksi siirtyminen sähköiseen tiedonkeruuseen alkaa viimein olla läpimurtovaiheessa, joka jatkossa paitsi nopeuttaa tuotantoprosesseja myös parantaa perusaineistojen laatua. Haaste tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen pysyy silti varmasti jatkossakin suurena. Kokonaisuutena asetetut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan ja samalla varmistamaan edellytykset toiminnan jatkuvalle parantamiselle myös tulevaisuudessa.

4 2(42) 2.Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Katsaus: Tilastokeskuksen tehtävänä on tuottaa yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä kehittää tilastotointa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Tilastokeskuksen toiminta-ajatuksena on yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemus tilastoiksi ja tietopalveluiksi yhteiskunnan tarpeisiin, edistää tilastojen käyttöä ja kehittää kansallista tilastotointa. Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuus perustuu tuotettujen tilastotietojen relevanssiin, laatuun ja saatavuuteen, Tilastokeskuksen tunnettuuteen ja julkisuuskuvaan, erityisesti luotettavuuden näkökulmasta sekä siihen, miten aktiivisesti se toimii ja vaikuttaa kansainvälisessä tilastoyhteisössä. Tiedotusvälineiden kiinnostus Tilastokeskuksen tietoihin säilyi edelleen korkealla. Myös tilastoja koskeva uutisointi oli sävyltään neutraalia. Tilastoala nousi lehtien otsikoihin uudenlaisella tavalla, kun julkisuuteen tulivat epäselvyydet Kreikan julkisen talouden tilastoinnin luotettavuudesta. EU:n piirissä alettiin valmistella toimia, joilla voitaisiin nykyistä paremmin turvata tilastoviranomaisten tilastojenlaadinnan itsenäisyys, puolueettomuus ja läpinäkyvyys. Tilastotietojen merkitys päätöksenteon perustana kasvoi edelleen, mikä näkyi myös Kreikan tapauksen kohdalla. Kansainvälisen yhteistyön painopiste oli edelleen EU:n tilastojärjestelmän kehittämisessä. Noin puolet kaikista virkamatkoista ja kokouksista, joihin Tilastokeskuksen henkilöstöä osallistui, oli EU-kokouksia. Kansainvälisessä tilastoyhteisössä, erityisesti EU:ssa vaikuttaminen on muodostunut Suomen EU-jäsenyydestä lähtien erityisen tärkeäksi tilastosäädösten velvoittavuuden vuoksi. Suomen vaikuttamiskeinot perustuvat lähinnä hyvään maineeseen, ts. osaamiseen ja siihen, että säädösten mukaiset velvoitteet toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti ja annettujen aikataulujen mukaisesti. Tilastotuotannossa toimintavuoden painopisteitä olivat perustuotannosta huolehtiminen, siihen liittyvine välttämättömine ajanmukaistuksineen, sekä tilastojen kehittäminen siten, että EU-velvoitteisiin liittyvät hankkeet ja tuotantoprosessien uudistaminen priorisoitiin. Uusi tilastolaki tuli voimaan (280/2004). Uudessa laissa on otettu huomioon erityisesti julkisuuslaissa ja henkilötietolaissa tapahtuneet muutokset. Laissa säädetään myös aiempaa yksityiskohtaisemmin oikeudesta kerätä henkilötietoja tiedonantovelvollisuuden nojalla sekä oikeudesta arkaluontoisten henkilötietojen keräämiseen. Kansallisia - jatkossa enenevässä määrin myös kansainvälisiä - tarpeita palvelee tilastotietojen saatavuuden lisääminen verkkopalveluina sekä mahdollisimman laaja ja avoin tiedotustoiminta. 1 Toimintavuodelle vuoden 2003 lopussa asetetut tavoitteet on kursivoitu ja ne on ryhmitelty Valtiokonttorin uuden toimintakertomusohjeen otsikoiden alle.

5 3(42) Tulostavoite 1: Tilastokeskus tuottaa nykyisin voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja jatkaa meneillään olevia EUhankkeita sovittujen siirtymäaikojen puitteissa. Kasvihuonekaasujen kansallisen inventaariolaitoksen perustamistyötä jatketaan. Jatkuvaluonteisesti parannetaan tietovarantojen monikäyttöisyyttä menetelmätyöllä, käsitteitä ja luokituksia standardoimalla ja aineistoyhdistelyillä. Pääosa uudistuksista kohdistui tilastojen kuvausalueen laajentamiseen mm. palvelualoilla, suhdannetilastojen nopeuttamiseen tai indekseissä perusvuoden vaihdoksen yhteydessä tehtäviin painorakenteen tarkistuksiin. Useimmat EU-säädöksiin ja -sitoumuksiin perustuvat kehittämishankkeet jatkuivat ja etenivät sovitusti. Kansantalouden tilinpidon ESA-95 uudistuksen ns. kolmas vaihe (tilinpidon volyymilaskennan siirto tarjonta- ja käyttötaulukoiden pohjalle) eteni testilaskelmiin. Palvelualojen tilastoista palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa valmistuivat suunnitelman mukaisesti ennakkotiedot. Rajahaastattelututkimus jatkui. Uusi sopimus solmittiin neljäksi vuodeksi. Sen turvin tutkimusta voidaan jatkaa vuoden 2008 loppuun. Palvelujen tuottajahintaindeksijärjestelmää laajennettiin uusille toimialoille ja tuotannossa olevien indeksien julkaiseminen käynnistyi lokakuussa. Talous- ja rahaliiton edellyttämistä tilastojen nopeutushankkeista julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisten rahoitustilien kehitystyö eteni hieman säädettyä nopeammassa aikataulussa. Myös vuosirahoitustilinpidon nopeuttamistyöt ovat käynnissä. Välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) hankkeessa jatkuivat vuotta 2003 koskevat koelaskelmat ja menetelmien kehittäminen. Laajassa EU:n tulo- ja elinolotutkimuksessa (EU-SILC) ja tulonjakotutkimuksessa toteutettiin ensimmäistä kertaa integroitu tiedonkeruu. Seurantavuoden aikana annettiin 12 uutta Tilastokeskusta koskevaa tilastoalan EYsäädöstä (vuonna 2003 vastaavasti 20). Näistä viisi oli parlamentin ja neuvoston antamia ja loput komission asetuksia. Parlamentin ja neuvoston asetukset koskivat neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimista, tietoyhteiskuntatilastoja, rahoitustilejä koskevaa julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpitoa, maatalouden taloustilastoja sekä vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamista. Perusvuoden muutokset (2000=100) hintaindekseissä saatiin loppuun. Rakennuskustannusindeksin perusvuosiuudistus (2005=100) käynnistyi. Kansallisen kasvihuonekaasujen inventaarioyksikön kehittämistä jatkettiin ja toiminta vakiinnutettiin suunnitelmien mukaisesti. Toimintavuotena laatujärjestelmä saatiin nivotuksi kokonaistoimintaan. Tilastojen laatu ja tutkimustyö. Tilastojen laadun ja koherenssin parantamista jatkettiin. Suuryritysten systemaattisempaa käsittelyä eri tilastoissa ja taloustilastojen laadun parantamista selvitettiin. Eri tilastoyksiköt myös tiivistivät yhteistyötään taloustilastojen koherenssin parantamiseksi. Asiantuntijalausuntojen ja muiden yhteistyötahojen suositusten pohjalta Tilastokeskuksessa käynnistyi uuden kausitasoitusmenetelmän (TRAMO/SEATS) käyttöönotto kausitasoitusmenetelmää käyttävissä tilastoissa. Siirtyminen toteutetaan tilastoalueittain viimeistään vuonna Vastauskadot pysyivät edelleen keskimäärin ennallaan. Muutamissa tilastoissa kadot lisääntyivät, mutta myös päinvastaista kehitystä tapahtui. Olennaista parannusta

6 4(42) tapahtui tiedonkeruumenetelmän muutoksen ansiosta mm. vuokratilastossa (postikyselystä haastatteluun) ja kuntien palkkatilastoissa (sähköinen tiedonkeruu). Yliopistojen kanssa jatkettiin tutkimusyhteistyötä hankkimalla tieteellistä osaamista Tilastokeskukseen sekä tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen kanssa jatkui vuosiksi tehdyn sopimuksen puitteissa. Maisteriohjelma laajeni sovitusti kansantaloustieteeseen, jonka ensimmäiset opiskelijat aloittivat harjoittelun vuonna Helsingin yliopiston kanssa neuvoteltiin yliopistoyhteistyön laajentamisesta. Myös yhteistyö Turun Kauppakorkeakoulun kanssa jatkui. Relaatiotietokannoista tehdyssä väitöskirjatyössä Tilastokeskus oli yhtenä esimerkkinä. EU:n tutkimuksen 5. puiteohjelman hankkeista viimeisin (CODACMOS) koski tiedonkeruun menetelmällistä kehittämistä, ja se saatiin päätökseen syksyllä. Rekisteritiedon mallina hankkeessa esitettiin Tilastokeskuksessa kehitetty tilastotiedon yleinen, rakenteinen metamalli (CoSSI), jota kokeiltiin onnistuneesti verohallinnon ja Tietoenatorin kanssa käyttäen verotietojen metatietoja osana tilastollista metatietoa. Tulossopimuksen ulkopuolella käynnistyi lähinnä kansallisia tarpeita palvelevan tilastollisen ammattirekisterin perustaminen lisätalousarviossa saadun rahoituksen turvin. Tulostavoite 2: Tunnettuus ja julkisuuskuva pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään. Tilastokeskuksen lehtileikeseuranta uudistettiin toukokuun alussa. Uudistettu seuranta tuottaa selvästi enemmän osumia kuin vanha. Siten luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien lukujen kanssa. Seurannan mukaan vuonna 2004 lehtileikkeitä oli 4660 kappaletta (yli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003). Vaikka kriittissävyisten leikkeiden pieni osuus ei myöskään ole vertailukelpoinen, voidaan kuitenkin todeta, että kriittissävyisiä leikkeitä oli lukumääräisesti vähemmän (47 kpl) kuin edellisenä vuonna (57 kpl). Leikeseuranta Leikkeitä, kpl niistä: kriittisiä, % 2,5 1,8 1,0 Kirjoitetuimpia aiheita olivat hintavertailut, rikostilastot, palkkatilastot, lapsikuolleisuus, nuorten liikennekuolemat, asuntojen hintojen tasoittuminen, seksuaalirikokset, konkurssit, kokonaistuotanto, kuluttajabarometri, kotitalouksien tuloerot, rakennuskustannusindeksi, kansainvälinen hintavertailu, työvoimatutkimus, ammatit ja kuolleisuus-tutkimus, työolotutkimus, väestötilastot sekä Tietoajan ja Hyvinvointikatsauksen jotkut artikkelit. Kunnallisvaaleista kirjoitettiin puolestaan lokakuussa. Kriittissävyisten leikkeiden määrä vaihteli kuukausittain nollasta kymmeneen. Kriittissävyisesti kirjoitettiin erityisesti uudesta alueellisesta väestöennusteesta. Keväällä 2004 Taloustutkimuksen tekemässä Yritysviestintätutkimuksessa Tilastokeskus sai parhaan yleisarvosanan (7,97) tiedottamisestaan arvioinnin kohteena olleista 178 yrityksestä ja julkisesta organisaatiosta. Tutkimukseen vastasi 566 sanoma- ja aikakauslehtien sekä sähköisten viestimien toimittajaa. Tilastokeskuksen vahvin valtti oli luotettavuus. Tilastokeskus oli seitsemättä kertaa mukana Taloustutkimuksen VIP-tutkimuksessa, jossa selvitetään päättäjien mielikuvia eri alojen yrityksistä, julkishallinnon laitoksista ja järjestöistä. Tilastokeskus sai julkisen palvelun organisaatioista parhaan yleisarvosanan 7,96. Edellisenä vuonna Tilastokeskus oli toisena, yleisarvosanalla 7,87. Julkisen palvelun toimijoita arvioi 473 vastaajaa. Arvioitavia organisaatioita

7 5(42) oli 24. Tutkimuksen mukaan Tilastokeskus oli toiseksi tunnetuin julkisen palvelun organisaatio. Vastaajista 62 prosenttia ilmoitti tuntevansa Tilastokeskuksen. Opetusministeriö ja Kopiosto ovat selvittäneet digitaalisen aineiston käyttöä opetuksessa vuosina Selvityksen mukaan opettajat käyttävät opetuksessa eniten kustannusalan ja julkishallinnon Internet -sivuja. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa Tilastokeskuksen -sivustot olivat eniten käytetyt. Myös muissa oppilaitosryhmissä Tilastokeskuksen sivustot olivat kärjen tuntumassa. Tulostavoite 3: Toteutetaan EU-velvoitteet kärkimaiden joukossa. Rotaatioperiaatteen mukaisesti järjestetään Pohjoismainen tilastokokous. Tilastokeskus on priorisoinut toiminnassaan EU-säädösten mukaiset kehittämishankkeet ja on toistaiseksi pääosin pystynyt noudattamaan sovittuja aikatauluja. Edellä on raportoitu keskeisten meneillään olevien EU-hankkeiden etenemisestä. Tilastokeskus on seurannut Suomen sijoittumisia tilastoalan kansainvälisillä ranking-listoilla. Lyhyen aikavälin tilastoasetuksen (STS) ja yritysten rakennetilastoasetuksen implementoinnissa Suomi oli toimintavuotena EU:n eturivin maita. STSasetuksen implementoinnissa Suomi oli ainoa maa, jolle EU ei ole esittänyt enää lisätoimenpiteitä. Myös kaikki ns. Action Planin mukaiset toimenpiteet vain Suomi, Ruotsi ja Tanska täyttivät. Palvelujen tuottajahintaindeksin julkistamisen aloittamisen myötä Suomi siirtyi tällä alueella EU-maiden kärkijoukkoon. Sen sijaan energiatilastoja koskeviin IEA:n 2 vuosikyselyihin vastaamisessa Suomi oli häntäpäässä. Nykyisen ESA95 -lähettämisohjelman mukaisista tiedoista resurssisyistä puuttuneet julkisyhteisöjen tehtävittäiset kokonaismenojen aikasarjat vuosilta saatiin valmiiksi ja raportoitiin Eurostatille. ESA95 -lähettämisohjelman uudistamiseen liittyen Suomi on anonut poikkeusta neljännesvuosittaisten sektoritilien laadintaan, ICT-tavarainvestointien toimialajakoon sekä rahoitustilinpidon nopeuttamiseen. Tilastokeskus on vaikuttanut mahdollisuuksiensa mukaan EU-tilastosäädösten valmisteluun niin neuvoston tilastoryhmässä kuin tilastojen kehittämisen lukuisissa työryhmissä. Toimintapoliittisena linjauksena on pyritty siihen, että uudet EU:n tietotarpeet voitaisiin toteuttaa sovittamalla nämä mahdollisimman hyvin kansallisten tarpeiden kanssa, lisäämättä kohtuuttomasti tiedonantorasitusta. Suomen EUkannanottojen valmistelua ja yhtenäistämistä jatkettiin mm. tilastotoimen EUyhteistyöryhmän avulla. Neuvoston tilastoryhmä käsitteli seurantavuonna neljännesvuosittaista sektoritilinpitoa, neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen tuottamista, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa, suoria ulkomaisia sijoituksia, yritysten ammatillista koulutusta ja lyhyen aikavälin yritystilastoasetuksen muuttamista koskevia tilastoasetuksia. Tilastokeskus osallistui näiden kaikkien käsittelyyn. Tilastokeskus pyrkii vaikuttamaan EU:n piirissä tehtävään tilastojen kehittämiseen osallistumalla myös EU:n kokonaan tai osittain rahoittamiin tilastojen kehittämisen pilottihankkeisiin sekä EU:n viidennestä tutkimuksen puiteohjelmasta osarahoitettuihin tilastollisten menetelmien kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Useita tilastojen kehittämishankkeita oli myös seurantavuotena meneillään. Menetelmäpainotteisista EU:n tutkimuksen 5. puiteohjelmasta osarahoitetuista hankkeista viimeisin, CODACMOS (sähköisen tiedonkeruun menetelmät) saatettiin loppuun. Suomessa pidettiin useita kansainvälisiä tilastoalan kokouksia. Näistä laajimmat olivat Turussa elokuussa järjestetty Pohjoismainen tilastokokous, johon osallistui kaikkiaan 340 osanottajaa, hintaindeksejä käsittelevä Ottawa Group (noin 40 osallistujaa) sekä IMF:n kanssa yhteistyössä järjestetty tuottajahintaindeksimanuaalin 2 IEA on OECD:n alainen International Energy Agency.

8 6(42) julkistamisseminaari (noin 40 osallistujaa). Muita merkittäviä kokouksia, joihin Tilastokeskuksen johto osallistui, olivat OECD:n tilastokomitean ensimmäinen istunto, YK:n tilastokomission kokous, YK:n Euroopan talouskomission (ECE) tilastokonferenssi sekä EU:n tilastopäällikkökokoukset (kolme kertaa vuodessa). Pääjohtajatason kahdenvälistä yhteistyötä toteutettiin Kanadan, Portugalin, Slovakian, Puolan ja Perun tilastovirastojen kanssa. Tilastokeskuksen pääjohtaja toimii YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn Tilastoinstituutin hallituksen jäsenenä vuosina ja virallisen tilaston kansainvälisen järjestön IAOSin puheenjohtajana vuosina Vuonna 2004 oli meneillään tai toteutettiin 42 osaamisen vientiin (konsultointi) liittyvää osaprojektia. Projektien määrä kasvoi vain hieman edellisestä vuodesta, mutta projekteihin liittyvät konsultointimatkat ulkomaille lisääntyivät lähes 50 prosenttia. Tämä johtui siitä, että vuonna 2004 oli meneillään useita edellisvuotta laajempia projekteja. Uusia konsultointihankkeita valmisteltiin mm. kehitysyhteistyön merkeissä ulkoasiainministeriön kanssa sekä Latviassa sosiaalitilastojen alueella. EU:n rahoittamien tilastotoimen kehittämishankkeiden painopiste Euroopassa on siirtymässä Balkanin alueelle ja Turkkiin. Toimintavuotena päätökseen saatiin Slovakian aluetietokantahanke, Liettuan laatuhanke ja Latvian haastattelutoiminnan kehittämishanke. Tanskan vetämän Kroatian ja Italian vetämän Albanian tilastovirastojen kehittämishankkeet jatkuivat ja Ruotsin vetämä Puola -hanke käynnistyi. Kahdenvälinen yhteistyö jatkui Venäjän kanssa. Muutaman uuden jäsenmaan tilastoasiantuntijoita koulutettiin EU:n tilastolainsäädäntöprosessiin. Tilastokeskus sai tarjouskilpailun pohjalta hoidettavakseen EU-maille tarkoitetun kansantalouden tilinpidon kurssin. Kansainväliseen käyttöön tuotettiin hallinnollisten aineistojen tilastokäyttöä koskeva englanninkielinen käsikirja. Tilastokeskus jatkoi kuudetta vuotta Euroopan hintavertailuprojektissa pohjoisen ryhmän ryhmävetäjänä. Arvio: Tulossopimuksessa mainitut tietovarantojen relevanssia ja laatua koskevat tavoitteet saavutettiin pääosin eikä niissä esiintynyt merkittäviä ongelmia. Euroopan unionin tietotarpeita ja velvoitteita koskevat uudistushankkeet pyrittiin edelleen sovittamaan mahdollisimman hyvin yhteen kotimaisten tarpeiden kanssa, jotta voitiin minimoida tiedonantorasituksen lisäys. Tilastojen keskinäiseen koherenssiin jouduttaneen kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. Palkkatilastojen alueella jatkui edelleen epävarmuus työnantajajärjestöjen ylläpitämien palkkatilastojen kehittämisen suunnasta. Tilastokeskuksen tunnettuus ja kuva luotettavista ja puolueettomista tilastoista säilyivät vahvana. Samoin Tilastokeskus ja sen tilastot olivat esillä mediassa hyvin neutraalisti. Myönteistä myös on, että tilastotiedot ovat saavuttaneet merkittävän roolin opetusaineistona osana yleistyvää verkkopalvelujen käyttöä. Kansainvälistä vaikuttavuutta koskevien tulostavoitteiden toteuttaminen on merkinnyt paitsi EU-säädösten mukaisten kehittämishankkeiden priorisointia, myös aktiivista osallistumista ja vaikuttamista EU-tilastosäädösten valmisteluun sekä osallistumista uusia säädöksiä ennakoiden EU:n osittain rahoittamiin pilottihankkeisiin. Seurantavuosi oli kansainvälisessä toiminnassa varsin vilkas. Kansainväliset velvoitteet pystyttiin hoitamaan hyvin, ja Suomessa pidetyt kokoukset saivat paljon myönteistä palautetta. Osaamisen viennissä kysyntää on edelleen enemmän kuin on mahdollista tarjota. Kysyntää oli erityisesti koulutuksella (rekistereiden ja hallinnollisten aineistojen käyttö tilastojen laadinnassa) ja tilastotoimen kehittämisellä.

9 7(42) 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadun hallinta Katsaus: Talouskasvu piristyi vuonna Ennakkotietojen mukaan BKT kasvoi 3,7 prosenttia vuonna Julkinen kulutus kasvoi muuta kysyntää hitaammin (2 prosenttia). Kustannusten karsiminen leimasi edelleen yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Talouden yleinen kehitys vaikuttaa tilastoalan toimintaympäristöön paitsi tiedon ja tietopalvelujen kysynnän myös julkisen talouden, erityisesti valtion ja kuntien heikentyneiden rahoitusnäkymien kautta. Tilastokeskuksen palvelujen kysyntä säilytti hyvin asemansa. Erityisesti kasvoi maksuttomien verkkopalvelujen käyttö. Maksullisten palvelujen kysyntä tuotoilla mitattuna kasvoi ensimmäistä kertaa sitten vuoden Kasvua oli lähes 5 prosenttia vuodesta Uudistetussa Tilastokeskuksen toimintastrategiassa yhtenäisiä verkkopalveluja korostettiin. Toimintavuoden painopisteitä olivat verkkopalvelulinjausten toteuttamisen ohella palveluvalikoiman selkiinnyttäminen, asiakassuhteiden kehittäminen ja erilaiset palveluketjun tehostamiseen liittyvät toimet sekä yhteistyö muiden Suomen Virallisen Tilaston (SVT) tuottajien kanssa koko tilastotoimen palvelujen parantamiseksi. Uusiakin palveluja tuotettiin, mutta keskeisintä oli nykyisen palveluvalikoiman selkiinnyttäminen. Näkyvin meneillään oleva uudistus on Tilastokeskus.fi kokonaispalvelun rakentaminen. Tulostavoite 1: Tuotetaan tulossopimuksen liitteessä mainitut suoritteet. Palveluvalikoimaa uudistetaan ja päällekkäisyyksiä karsitaan. Lisätään verkkopalvelujen käyttöä tilastotiedon keskeisenä jakelukanavana. Kehitetään tuotekehityksen menettelytapoja. Tilastokeskus tuotti tulossopimuksen liitteessä mainitut tietovarantoja sekä tuotteita ja palveluja koskevat suoritteet. Eri suoriteryhmistä toisissa suunnitellut määrät ylittyivät, toisissa jäivät alle. Tuottavuusmittarin volyymitietojen perusteella budjettirahoitteisen toiminnan volyymi säilyi ennallaan (+0,3%). Maksullisen tuotannon volyymi kasvoi noin 2,5 prosenttia. Vuoden 2003 syksyllä päivitetyn toimintastrategian verkkopalvelulinjausten toteuttaminen käynnistyi Tilastokeskus.fi -kokonaispalvelun rakenteen ja graafisen ilmeen uudistamisena vuoden 2003 loppupuolella. Uudistamisen tavoitteena on yksinkertaistaa tietojen ja eri verkkopalvelujen löytymistä. Tilastokeskuksen julkaisemista 195 tilastosta saatiin tehtyä tilaston kuvaus mennessä, jolloin Tilastokeskus.fi -kokonaispalvelun uudet sivut avattiin. Kesäkuusta lähtien myös uudet tilastojulkistukset on julkaistu verkkosivuilla uuden rakenteen mukaisesti. Siirtymäkausi jatkuu vuoden 2005 toukokuun loppuun. Uudistuksen myötä tilastojen julkistamisvolyymi kasvaa merkittävästi. Tähän saakka lehdistötiedotteita ilmestyi vuosittain noin 300 kappaletta, kun jatkossa vuosittain ilmestyy noin 800 tuorein tilasto -tiedotetta. Internetin merkitys tilastotiedon jakelukanavana kasvaa edelleen, mikä näkyy erityisesti pääsivustoilla vierailujen kasvuna. Tilastokeskus on käynnistänyt myös tiedonantajien palvelun kehittämisen Internetin välityksellä. Verkkopalvelujen tarjonta ja kysyntä: Maksuttomia verkkopalvelukokonaisuuksia oli kaikkiaan 17. Ensisijaisena tavoitteena ei ollut niinkään laajentaa palveluja kuin toteuttaa Tilastokeskus.fi kokonaisuudistusta. Sen ensimmäisessä vaiheessa uudistettiin tilastokohtaiset sivustot, jonka myötä HTML-sivujen määrä lisääntyi voimakkaasti. Myös StatFin taulukoiden sisällä solujen määrä kasvoi ja Verkkokoulussa laajennettiin kurssien ja oppituntien määrää. Käytetyin palvelu oli edel-

10 8(42) leen vierailumäärillä mitattuna Tilastouutiset ( vierailua/kk, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta lähes 30 prosenttia). Yli vierailijaan kuukaudessa ylsivät myös StatFin, Suomi lukuina ja Luokitukset. Näiden käytön kasvuprosentit vaihtelivat 15 prosentista 40 prosenttiin. Maksullisia verkkopalvelukokonaisuuksia oli kaikkiaan 19. Uusina palveluina avattiin Maaseutuindikaattorit -palvelu ja Suomi vertailussa -palvelu. Käyttäjäsopimuksia oli vuoden 2004 lopussa 1891 kappaletta. Käyttäjäsopimukset ovat organisaatiokohtaisia, jolloin todellisten käyttäjien lukumäärä on suurempi kuin käyttäjäsopimusten. Käyttäjäsopimusten määrä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla, joskin eri palvelujen kasvuluvuissa oli suuriakin eroja. Myös maksullisissa verkkopalveluissa kehittämisen painopiste oli palvelurakenteen yhtenäistämisessä. Ensimmäisenä käynnistyi aluetilastojen verkkojakelun yhtenäistäminen. Verkkopalvelujen tunnuslukuja 2003 toteuma 2004 tavoite 2004 toteuma 03/04 muutos-% HTML-sivujen tarjonta, kpl kasvaa tiedostohaut, kpl/vrk kasvaa StatFin taulukoita, kpl 399 ennallaan StatFin soluja, milj. kpl 722 ennallaan vierailijoita, kpl/kk kasvaa Vierailijoita Internet-sivuilla, kpl/vko kasvaa Maksuttomia verkkopalveluja, kpl Maksullisia verkkopalveluja, kpl Verkkopalvelujen käyttäjäsopimuksia kasvaa Tulot sähköisistä palveluista 5, milj. euroa 1,0-1,2 +17 Julkaisutoiminta. Toimintavuoden painettujen julkaisujen määräksi suunniteltiin 120 julkaisunimikettä, mikä oli 18 kappaletta vähemmän kuin vuonna Nimikkeitä valmistui 122 kappaletta. Tähän sisältyi myös muutama alun perin vuodelle 2003 suunniteltu julkaisu. Vuodelle 2005 puolestaan siirtyi 11 vuodelle 2004 suunniteltua säännöllisesti ilmestyvää ja 8 muuta julkaisua. Internet-julkaisujen tavoitteeksi asetettiin 48 kappaletta vuonna 2004, mikä merkitsi 11 kappaleen kasvua edellisvuoteen verrattuna. Internet-julkaisuja ilmestyi 47 kappaletta. Internetjulkaisujen määrän kasvu on viime vuosina ollut merkittävää. Painettujen julkaisujen levikin arvioitiin laskevan edellisvuosien tapaan. Toteutunut lasku oli 17 prosenttia. Rakenteellinen muutos palvelujen kysynnässä ja tarjonnassa, sähköisen julkaisemisen lisääntyminen ja asiakkaiden siirtyminen maksullisten ja maksuttomien verkkopalvelujen käyttäjiksi, on aiheuttanut levikin laskun aiempaa huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Julkaisutoiminnan tunnuslukuja /04 toteuma tavoite toteutuma muutos % Julkaisunimikkeitä, kpl Internetjulkaisuja, kpl Julkaisujen levikki, kpl laskee Julkaisujen myyntitulot, milj. euroa 1,7-1,6-6 Lehdistötiedotteita, kpl 292 ennallaan Tiedotepoikkeamia, kpl Voimakas lisäys johtuu Tilastokeskus.fi sivuston uudistamisesta. Kun uudistus saadaan päätökseen, poistetaan vanhentuneet sivustot. 4 StatFin lukuihin sisältyy noin 50 englanninkielistä taulukkoa ja noin 190 milj.solua. 5 Kattaa verkkopalvelujen lisäksi muut sähköiset tuotteet.

11 9(42) Muita maksullisten palvelujen tunnuslukuja. Tulotavoitetta 6, verkkopalveluja ja julkaisuja lukuun ottamatta muille palveluille ei asetettu erillisiä tavoitteita. Koko maksulliselle toiminnalle asetettu tulotavoite saavutettiin. Myyntitapahtumien ja asiakasorganisaatioiden määrät kasvoivat kaksi prosenttia ja tulot yhden prosentin. Sähköisistä palveluista ja erityisesti haastattelupalveluista saatujen tulojen kasvu kompensoi muiden palvelujen heikon tulokehityksen. Erityisesti tulot rekisteripalveluista laskivat, mikä johtuu kilpailun kiristymisestä rekisteripalveluissa. Muita maksullisen toiminnan tunnuslukuja 2003 toteutuma 2004 toteutuma 03/04 muutos % Maksullisen toiminnan tulot, milj. euroa 8,0 8,4 +5 Myyntitapahtumia, kpl Asiakasorganisaatioita, kpl Erityisselvitykset, toimituksia Tulot erityisselvityksistä, milj. euroa 3,3 3,2-3 Haastattelupalvelut, toimituksia Tulot haastattelupalveluista, milj. euroa 1,3 1,6 +23 Rekisteripalvelut, toimituksia Tulot rekisteripalveluista, milj. euroa 0,6 0,5-17 Tuotekehityksen menettelytapoja kehitettiin. Prosessin organisointi on pilotointivaiheessa. Menettelyä käytetään tuotekehitysideoiden tuottamiseen, niiden seulontaan ja arviointiin sekä tuotteiden kehittämiseen ja seurantaan. Tilastotoimen palvelujen parantamiseksi selkiinnytettiin työnjakoja muiden tilastontuottajien kanssa sekä tehtiin yhteistyötä SVT-tilastojen kokoamiseksi laadullisesti yhtenäisinä sarjoina. Viranomaisten tiedonkeruun rationalisointi ja työnjakojen selkiinnyttäminen olivat keskeisesti esillä opetushallinnon (mm. ammattikorkeakoulutilastot, kansallisen ja EU:n aikuiskoulutustutkimuksen integrointi) ja sosiaali- ja terveysministeriön (Tieto2005-hanke) tilastouudistuksissa. Kustannustehokkuuden edistämistä painotettiin Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa. Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus tarkensivat työnjakoaan jätetietojen tuottamisessa ja kansainvälisessä raportoinnissa sekä ilmapäästötietojen tuottamisessa. Tilastokeskuksen ja viranomaisten välistä yhteistyötä käsiteltiin kaikkiaan 12 pääjohtaja/kansliapäällikkötason kokouksessa. Eri tilastontuottajista koostuvan Suomen Virallisen Tilaston (SVT) neuvottelukunta jatkoi työtään SVT-tilastojen laadun kehittämiseksi ja menettelyjen yhtenäistämiseksi. Neuvottelukunnan mittavin työ on ollut SVT kokonaisuuden perustan rakentaminen. SVT-neuvottelukunta päivitti SVT-tilastojen laatukriteerit ja laatuselostesuosituksen sekä hyväksyi suositukset virheiden korjaamisessa SVT-julkaisuissa, SVT-tilastojen julkistamiskalenterimenettelyistä ja kielisuosituksen. Laatuselosteiden lisääminen SVT-tilastoihin on meneillään niin Tilastokeskuksessa kuin muussakin tilastotoimessa. Valmistelussa ovat virallisen tilaston tilasto- ja julkaisuluettelot sekä aihealueluokitus. Tilastokirjasto aloitti SVT-julkaisujen asiasanoituksen ja pdf-julkaisujen luetteloinnin. Suomen virallisen tilaston sarjoihin hyväksyttiin yhdeksän uutta tilastoa. Tulostavoite 2: Parannetaan erityisesti avainasiakkaiden palvelua. Avainasiakkaiden palvelun parantamiseen tähtäävässä asiakassuhdejohtamisen projektissa nimitettiin alkuvuodesta segmentti-tiimit valtiolle, paikallishallinnolle, oppilaitoksille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille. Samanaikaisesti valittiin strategiset 6 Maksullisen toiminnan tulostavoitteita (mm. kannattavuus) käsitellään tarkemmin luvussa

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti 15/2009 Hallinnon kehittäminen Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM. 167341 1361/2520/2006 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot