Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Omaishoidon kehittäminen Suomessa STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Väliraportti ja jatkotyö/merja Salanko-Vuorela

2 RosalynnCarter: On olemassa vain neljänlaisia ihmisiä; Heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia, Heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia, Heitä, jotka ovat omaishoitajia, Heitä, joista tulee omaishoitajia

3 Omaisia ja tuttavia auttavia 1,2 milj. Pääasiallisia auttajia Raskas ja sitova hoito Omaishoidon tukea saavat Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma valmistuu/m S-V

4 Taustaa V.2012 yhteensä omaishoitajaa Heistä 53% 65v täyttäneitä v. hoidettavien osuus pienentynyt Yli 74v osuus kasvanut Yleisimmät syyt omaishoitoon fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen (29%), muistisairaudet (26%), krooniset sairaudet ja vammat (25%) 43% olisi ollut laitos tai vast. hoidossa ilman omaishoitajaa

5 jatkuu 60% omaishoitajista itse eläkkeellä Yli neljäsosa 75 v. täyttäneitä Lakisääteisiä vapaita piti vain 51% Vapaana tarjottiin useimmiten laitoshoitoa Vain 10% hoidettavista sai lakis. sijaishoitoa kotiin Yleisin palvelu hoitamisen tueksi olivat palveluohjaus ja apuvälineet (THL 2012)

6 Palautteet lausunnoista Lausunnon antajia 99 Yleisesti nähtiin hyvänä, että omaishoito nähdään hoitomuotona ja omaishoitajien status nousee ja asema yhdenmukaistetaan 47% ei ottanut kantaa rahoitusmalliin Kantaa ottaneista 59% kannatti mallia C eli Kelan rahoitusmallia, 28% kannatti vahvennettua kuntamallia A

7 Kokonaan uutta Uusi laki sopimusomaishoidosta Kriteerit laissa, kunnan vastuutyöntekijä Aloitus- ja muut tarpeen mukaiset terveystarkastukset Palvelutarpeen arviointi hoitomuotoa valittaessa Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään aina omaishoidon mahdollisuus Tukea muillekin kuin sopimusomaishoitajille (sosiaalihuoltolaki)

8 Arvot Omaishoidon strategian arvopohjan ydin ovat ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, luottamus ja turvallisuus. Ihmisarvon kunnioittaminen hoidettavaa ja omaishoitajaa arvostetaan ja kohdellaan hyvin Erilaisuus ja yksilölliset tarpeet hyväksytään ja otetaan huomioon Itsemääräämisoikeus omaisella ja hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevalla henkilöllä on vapaus valita omaishoidon ja muiden hoitomuotojen välillä omaishoitajalla ja hoidettavalla on valinnanmahdollisuuksia omaishoitoa tukevissa palveluissa omaishoitajan ja hoidettavan toimijuutta tuetaan ja vahvistetaan

9 Arvot Yhdenvertaisuus omaishoitajia ja hoidettavia kohdellaan yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta eri sairaus-, vammais-ja ikäryhmiin kuuluvat hoidettavat ovat yhdenvertaisessa asemassa toimintakyvyn sekä hoidon, huolenpidon ja palvelujen tarpeen laaja-alainen arviointi turvaavat yhdenvertaisuuden Turvallisuus Omaishoitoa tuetaan suunnitelmallisesti ja omaishoidon mahdollisiin muutoksiin varaudutaan etukäteen Sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus turvataan Kodin ja muun ympäristön turvallisuudesta huolehditaan Kaltoinkohtelua ja väkivaltaa ehkäistään riittävällä tuella

10 Arvot Luottamus Omaishoitaja voi luottaa tehtyihin sopimuksiin ja niiden jatkuvuuteen Omaishoitajan, hoidettavan, ammattilaisten ja muiden auttajien välillä vallitsee keskinäinen luottamus Hoidettavan ja omaishoitajan asiantuntijuteen luotetaan

11 Omaishoidon uudet määritelmät Omaishoito on heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista tukeva hoitomuoto. Perhe-jaystävyyssuhteisiin kuuluva läheisapu, joka on sitovuudeltaan ja vaativuudeltaan vähäisempää kuin sopimusomaishoito tai muu omaishoito eikä sisällä hoitovastuuta (esim. kaupassa käynti, ulkoilutus, pankkiasoiden hoito tms.) ei ole omaishoitoa.

12 Visio vuodelle 2020 Omaishoito on arvostettu sopimusomaishoitona tai muuna omaishoitona toteutettu hoitomuoto. Omaishoito mahdollistaa toimijoiden yhteistyönä kaikenikäisten hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden tai vammaisten henkilöiden kotona asumisen sekä edistää hoidettavien ja hoitajien hyvinvointia.

13 Omaishoidon uudet määritelmät Omaishoitoon hoitomuoto, jonka omaishoitaja toteuttaa tarvittavien palveluiden tuella, kun hoidettavan hoidon ja huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve on selvitetty sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella. Omaishoito voidaan valita hoitomuodoksi, mikäli hoidettavan arvioidaan olevan hoidon tai huolenpidon tarpeessa ja hänellä on omaishoitajaksi halukas ja soveltuva omainen tai läheinen, joka osaltaan voi vastata hoidosta tai huolenpidosta tarvittaessa omaishoitoa tukevien palvelujen avulla. Sopimusomaishoitaja on omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoidon sopimuksen, jossa määritellään, miltä osin omaishoitaja vastaa hoidettavan hoidon tai huolenpidon tarpeeseen ja millaista tukea hän saa tehtävänsä toteuttamiseen. Muu omaishoitaja on henkilö, joka hoitaa omaistaan tai läheistään ilman kunnan ja omaishoitajan välillä solmittavaa sopimusta (hoito-japalvelusuunnitelma, palvelut SHL:n mukaan).

14 Omaishoidon tavoitetila 2020 mennessä omaishoidon aseman vahvistumista tuetaan keskittymällä nykyisten omaishoitoperheiden ja omaishoitajien aseman parantamiseen vuosina Huom! YK:n lasten oikeuksien julistus EN ikäihmisten suojelua koskeva sopimus,vammaisten oikeudet

15 Omaishoidon tavoitetila vuoteen 2020 mennessä Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä Omaishoitajan nykyistä vahvempi asema ja keskinäinen yhdenvertaisuus on saavutettu Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään Omaishoitoa tukevien palveluiden ja hoitopalkkioiden järjestämis-ja rahoitusmalli turvaa omaishoitajien yhdenvertaisuuden (2 vaihtoehtoista mallia)

16 jatkuu Sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot on määritelty laissa Omaishoitopalkkiot turvaavat sopimusomaishoitajalle kohtuullisen korvauksen hoidosta ja huolenpidosta. Hoitopalkkiot on määritelty laissa 2 (3)tasoisiksi sopimusomaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan (palkkioluokkien määrä ja suuruus täsmennetään työryhmän loppuraportissa). Hoitopalkkio nähdään korvauksena omaishoitajan suorittamasta hoitotehtävästä, ei sosiaaliturvaetuutena. Hoitopalkkioiden tasoa on nostettu, mikä hyödyttää pienituloisimpia sopimusomaishoitajia enemmän kuin hoitopalkkion verottomuus. Hoitopalkkion veronalaisuus myös turvaa sopimusomaishoitajien eläke-ja sairausturvan ja kuntien ja valtion verotulot, joita tarvitaan muun muassa palvelujen rahoitukseen. Hoidettavan asiakasmaksut on sisällytetty maksukattoon Sopimusomaishoitoon liittyvät asiakasmaksut on otettu huomioon osana sosiaalija terveydenhuollon maksukaton uudistamista siten, että omaishoitoa tukevien palvelujen tasamaksuina perittävät asiakasmaksut on sisällytetty maksukattoon.

17 jatkuu Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu eri hallinnonalojen toimenpitein Kotona asumisen ja omaishoidon edellytykset on otettu huomioon laaja-alaisesti kuntastrategioissa ja kuntien hyvinvointisuunnitelmissa. Asukkaiden hyvinvoinnista sekä asuin-ja elinympäristöjen esteettömyydestä ja turvallisuudesta on huolehdittu sosiaali-ja terveydenhuollon lisäksi ympäristösuunnittelusta, asumisesta, rakentamisesta, liikennesuunnittelusta, kulttuuri-ja liikuntapalveluista, opetuksesta ja elinkeinotoiminnasta vastaavilla toimialoilla sekä palo- ja pelastustoimessa. (huom.oma-työryhmän ehdotus) Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty Neuvontaa, koulutusta, valmennusta, vertaistukea, virkistystä ja vapaaehtoistyötä suositellaan järjestöjen ja seurakuntien tehtäväkenttään kuuluviksi, niiltä osin kuin ne eivät sisälly kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Tämä suositellaan otettavaksi huomioon Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) avustuksissa järjestöille.

18 Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä 2016 Säädetään laki sopimusomaishoidosta/sopimusomaishoitajasta, joka korvaa nykyisen omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005). Lisätään omaishoitajien määrää uudella sopimusomaishoitajalla vuoteen 2020 mennessä.

19 jatkuu Koulutetaan ammattilaiset ottamaan omaishoito huomioon hoitomuotona hoidettavan palvelutarpeiden selvittämisen yhteydessä. Laaditaan ammattilaisten tueksi sähköinen omaishoidon käsikirja ohjaamaan omaishoidon kehittämistä kunnissa (tai Kotihoidon käsikirjan yhteyteen)

20 Omaishoitajien vahvempi asema ja keskinäinen yhdenvertaisuus on saavutettu Selvitetään hoidettavan palvelutarpeet sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain, erityishuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella hoitomuodosta riippumatta. Arvioidaan hoidettavan palvelutarpeiden perusteella omaishoidon soveltuvuus hoitomuotona sekä omaishoidon sitovuus ja säännöllisyys. Omaishoitajille suoritetaan aloitus ja muut tarpeelliset terveystarkastukset Hyödynnetään hyviä käytäntöjä

21 jatkuu Luodaan valtakunnallisesti yhtenäiset hoitopalkkion myöntämisperusteet ja määritellään palkkioluokkien (2) suuruus Luodaan sopimusomaishoidon toimeksiantosopimuksen sopimusmalli. Annetaan omaishoitajalle oikeus saada hoidettavan läheisensä terveydentilaan liittyvät potilas/asiakastiedot esim. sairaalajakson aikana (tarkentuu).

22 Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu Annetaan omaishoitajalle valmennus tehtäväänsä (esim. OVET-valmennus). Turvataan omaishoitajalle tarvittaessa mahdollisuus kunnan nimeämään oman vastuutyöntekijän, omaishoidon koordinaattorin ja/tai moniammatillisentiimin tukeen. Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon tarjontaa ja turvataan kriisipalvelut äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa. Säädetään omaishoitajalle oikeus aloitus-jamuihin tarpeellisiin terveystarkastuksiin ja arvioidaan omaishoitajan jaksaminen ja hänen saamansa tuen riittävyys (esim. COPE-indeksillä). Lisätään Kelan omaishoitajille järjestämän harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja Perustetaan kuntiin/kuntayhtymiin yhteistyöfoorumit omaishoidon kehittämiseksi Hyödynnetään teknologian antamia mahdollisuuksia omaishoitoa tuettaessa ja annetaan käyttäjille tarvittava opastus Omaishoitajan tapaturmavakuutusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. (nämä täsmentyvät loppuraportissa)

23 Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään Työaikajoustoja, etätyötä, vuorotteluvapaita, palkattomien vapaita, hoitovapaita ja sairauksiin liittyviä vapaita käytetään paremmin hyödyksi ja niitä koskevaa tiedotusta parannetaan.

24 Omaishoitoa tukevien palvelujen järjestämis-ja rahoitusmalli turvaa omaishoitajien yhdenvertaisuuden Vahvennettu kuntamalli Kelan rahoitusmalli Varaudutaan omaishoitajien määrän kasvuun lisäämällä valtion ja kuntien omaishoidon tukemiseen kohdistuvaa rahoitusta.

25 Vahvennettu kuntamalli Kyllä Palvelutarve selvitetään (mikä taho?) Yhtenäiset kriteerit, mutta muutkin kuin somaattiset kriteerit huomioon, kotikäynnit Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä hoidettavan/asiakkaan ja tarvittaessa tämän omaisen/läheisen kanssa (Mikä taho? Oleelliset toimijat mukana) Hoidettava tai omainen ottaa yhteyden kuntaan (mikä taho?) Haluaako palvelutarpeen selvityksen? On palvelutarvetta Onko olemassa sopimusomaishoitajaksi tai muuksi omaishoitajaksi halukas omainen/läheinen? Onko omainen kykenevä tehtävään? (COPE? Mikä muu arviointimenetelmä?) Kyllä Sovitaan yhdessä omaisen/läheisen kanssa hänen tehtävänsä ja laaditaan suunnitelmat hänen tuekseen. Sopimusomaishoidon kriteerit täyttyvät: - sovitaan yhdessä omaisen/läheisen kanssa hänen lakisääteisten vapaapäiviensä aikaiset sijaishoitojärjestelyt - määritetään hoitopalkkion suuruus (mikä taho?) yhtenäisten kriteerien avulla (Luokka 1, 2 tai 3) Haluaako ryhtyä sopimusomaishoitajaksi? Kyllä Kirjataan sopimusomaishoitajan tehtävät ja hänelle suunniteltu tuki HOPSiin. Kunta tekee päätökset sopimusomaishoidon järjestämisestä, HOPSiin kirjatuista hoidettavalle annettavista palveluista ja sopimusomaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaapäivistä, sijaishoidosta sekä muista palveluista. Kunta ja omainen/läheinen solmivat toimeksiantosopimuksen sopimusomaishoidosta. Ei Sopimusomaishoidon kriteerit eivät täyty. Haluaako ryhtyä muuksi Ei omaishoitajaksi? Ei palvelutarvetta Ei Kyllä Ei Neuvonta/ohjaus (mikä taho?) Tehdään päätökset HOPSiin kirjatuista hoidettavan palveluista (mikä taho?) (Tarvittaessa laaditaan uusi HOPS, jossa oh:n osuus on korvattu kunnan palveluilla.) Ei Kunta toteuttaa HOPSin Yhtenäiset kriteerit ovat avaintekijä yhdenmukaisuuteen. Erityisesti mielenterveys, lapset jne. Kirjataan muun omaishoitajan tehtävät ja hänelle suunniteltu tuki HOPSiin. Kunta tekee päätökset HOPSiin kirjatuista hoidettavan palveluista ja muulle omaishoitajalle annettavasta tuesta. Muu omaishoitaja toteuttaa osuutensa HOPSista Kunta toteuttaa osuutensa HOPSista, joka tarkistetaan vuosittain ja tarpeen mukaan sekä pyydettäessä Sopimusomaishoitaja toteuttaa osuutensa HOPSista, kunta valvoo sopimusomaishoitajan toimintaa Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Kunta maksaa sopimusomaishoitajalle valmistuu/m hoitopalkkion S-V Kunta toteuttaa osuutensa HOPSista

26 Kelan rahoitusmalli Kyllä Palvelutarve selvitetään kunnassa. Yhtenäiset kriteerit, mutta muutkin kuin somaattiset kriteerit huomioon, kotikäynnit Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kunnassa yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän omaisen/läheisen kanssa (Mikä taho? Oleelliset toimijat mukana) On palvelutarvetta Hoidettava tai omainen ottaa yhteyden kuntaan (mikä taho?) Haluaako palvelutarpeen selvityksen? Onko olemassa sopimusomaishoitajaksi tai muuksi omaishoitajaksi halukas omainen/läheinen? Onko omainen kykenevä tehtävään? (COPE? Mikä muu arviointimenetelmä?) Kyllä Sovitaan yhdessä omaisen/läheisen kanssa hänen tehtävänsä, suunnitelmat hänen tuekseen, vapaapäivät, sijaishoito jne. ja kirjataan ne HOPSiin. Ei palvelutarvetta Ei Ei Neuvonta/ohjaus (mikä taho?) Tehdään päätökset HOPSiin kirjatuista hoidettavan palveluista (mikä taho?) (Tarvittaessa laaditaan uusi HOPS, jossa oh:n osuus korvattu kunnan palveluilla.) Ei Palveluohjaus mukaan peliin Kunta toteuttaa HOPSin Haluaako ryhtyä sopimusomaishoitajaksi? Kyllä Vai muuksi omaishoitajaksi? Kyllä Omainen ja kunta (palveluohjaaja?) tekevät Kelaan sähköisen hakemuksen sopimusomaishoidosta. Liitteenä HOPS. Ei Kunta tekee päätökset HOPSiin kirjatuista hoidettavan palveluista ja muulle omaishoitajalle annettavasta tuesta. Kela tekee päätöksen sopimusomaishoidon hoitopalkkiosta ja lähettää sen sekä omaiselle että kunnalle: Sopimusomaishoidon kriteerit täyttyvät ja hoitopalkkio myönnetään (Luokka 1, 2 tai 3) Haluaako omainen/läheinen ryhtyä sopimusomaishoitajaksi? Kyllä Sopimusomaishoidon kriteerit eivät täyty. (Voiko Kela tehdä myös tällaisen päätöksen?) Kunta tekee päätökset sopimusomaishoidon järjestämisestä, HOPSiin kirjatuista hoidettavalle annettavista palveluista ja sopimusomaishoitajalle annettavasta tuesta sekä palveluista Kunta ja omainen/läheinen solmivat toimeksiantosopimuksen sopimusomaishoidosta Omaishoitaja toteuttaa osuutensa HOPSista Yhtenäiset kriteerit ovat avaintekijä yhdenmukaisuuteen. Erityisesti mielenterveys, lapset jne. Kunta toteuttaa osuutensa HOPSista, joka tarkistetaan vuosittain ja tarpeen mukaan sekä pyydettäessä Sopimusomaishoitaja toteuttaa osuutensa HOPSista, kunta valvoo sopimusomaishoitajan toimintaa Kunta vahvistaa Kelaan toimeksiantosopimuksen solmimisen Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma valmistuu/m S-V Kela maksaa sopimusomaishoitajalle hoitopalkkion Kunta toteuttaa osuutensa HOPSista Miten tehdään valitukset päätöksistä?

27 Pohdittavia kysymyksiä Muutokset hoidon tarpeessa ja niiden vaikutus päätöksiin Omaishoitosopimuksen ehdot Missä ajassa päätös pitää tehdä Kriteerien tarkennukset

28 Sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot on määritelty laissa Nostetaan vähimmäishoitopalkkion tasoa. Otetaan käyttöön 2 tasoinen hoitopalkkio, joka säilyy veronalaisena tulona. Tehdään tarvittavat muutokset omaishoitopalkkion ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiseen Uusi laki sopimusomaishoidosta Sosiaalihuoltolakiin pykälät muusta omaishoidosta Läheisavun antajaa ei tueta lakisääteisin palveluin Kaikkiin ryhmiin kuuluvat voivat saada muuta kuin lakisääteistä apua ja tuea järjestöiltä (Ray)

29 Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu omaishoidon toimijoiden ja eri hallinnonalojen toimenpitein Omaishoidon parissa työskentelevien toimijat hallitsevat omaishoidon kokonaisuuden Ympäristöt tukevat kotona asumista ja omaishoitoa Hoidettavien turvallisuus on varmistettu Järjestöt, seurakunnat ja yritykset kehittävät omaishoitoa tukevia kunnan palvelutarjontaa täydentäviä palveluja Luodaan omaishoitoa tukevia asuin-ja elinympäristöjä ottamalla omaishoidon tarpeet huomioon kunnan eri toimialoilla Tehdään tiedonkulku eri toimijoiden välillä saumattomaksi selvittämällä tiedonkulun esteet ja korjataan puutteet.

30 Kiitos! Hyvää alkavaa joulun odotusta! Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma valmistuu/m S-V